01 Zahradnictví Názvy ŠVP: Floristika Obchod a služby v zahradnictví


1 Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodsk&...
Author:  Emilie Kopecká

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání:

41-44-M/01 Zahradnictví Názvy ŠVP: Floristika Obchod a služby v zahradnictví

Schválila rozhodnutím č. j. A199/15 dne 11. června 2015 s platností od 1. září 2015 (aktualizace 1. září 2017) Ing. Yvona Šorejsová

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o., Českobrodská 362/32a, PRAHA 9, 190 00 IČO: 25641034

telefon:

266317361

e-mail: [email protected]

IZO: 600006328

fax:

266317361

webové stránky: www.bean.cz

Datum posledního vydání rozhodnutí: 6.12.2016 Zřizovatel BEAN, s.r.o., 190 00 Praha 9, Českobrodská 362/32a Statutární orgány školy jednatelé: RNDr. Karel Schuh Ing. Jiří Molen

telefon: 773 13 13 11 e-mail: [email protected] telefon: 602 341 097 e-mail: [email protected]

ředitelka: Ing.Yvona Šorejsová

telefon: 773 92 13 13

e-mail: [email protected]

statutární zástupce ředitelky: Ing. Jan Dostál telefon: 773 94 13 13 e-mail: [email protected] Webové stránky www.bean.cz Škola – cílová kapacita Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 80 Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 800

Obsah: 1 Profil absolventa 1.1 Uplatnění absolventa 1.2 Výsledky vzdělávání 1.3 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Podmínky pro přijetí ke studiu 2.2 Zdravotní způsobilost 2.3 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu 2.4 Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 2.5 Organizace výuky 2.6 Hodnocení žáků 3 Učební plán 3.1 Učební plán 3.2 Přehled využití týdnů ve školním roce 3.3 Začlenění RVP do předmětů v ŠVP 4 Způsob rozvoje klíčových kompetencí a začlenění průřezových témat 5 Materiální a technické zabezpečení výuky 6 Personální zabezpečení 7 Spolupráce se sociálními partnery 8 Učební osnovy 8.1 Český jazyk 8.2 Anglický jazyk 8.3 Společenské vědy 8.4 Přírodní vědy 8.5 Člověk a příroda 8.6 Matematika 8.7 Cvičení z matematiky 8.8 Kultura a umění 8.9 Tělesná výchova 8.10 Informatika 8.11 Ekonomika 8.12 Základy zahradnictví 8.13 Pěstitelství 8.14 Sadovnická a krajinářská tvorba 8.15 Floristika 8.16 Obchod a služby v zahradnictví 8.17 Stroje a motorová vozidla Autorský kolektiv tvorby ŠVP Personální zajištění

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

3 3 3 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 10 11 18 19 19 21 21 31 63 90 100 109 126 133 152 170 177 187 200 213 220 227 234 243 244

2

1 PROFIL ABSOLVENTA Kóda název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti od:

41-44-M/01 Floristika Obchod a služby v zahradnictví střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky 1. září 2015

1.1 Uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní zejména ve středních technickohospodářských funkcích v zahradnických odvětvích, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Dále může vykonávat odborné funkce v tvorbě, správě a ochraně zeleně, ve státní správě, v obchodních společnostech, službách a v projekčních firmách, které souvisejí s realizací zahradnických činností. Absolvent disponuje kompetencemi pro vedení živnosti a podnikatelskou činnost. Rovněž může pracovat v obchodu, ve službách, v poradenství, marketingu a podobně, především je studium zaměřeno na následující oblasti: • množení ovocného a okrasného materiálu; • pěstování květin, ovoce a zeleniny, v sadovnickou a krajinářskou tvorbu; • vazačství a aranžování květin; • skladování a zpracování produktů zahradnické výroby; • údržba zeleně. Spojení profesních znalostí s komunikativními dovednostmi (vč. cizojazyčných) umožňuje absolventům uplatnění i v rámci mezinárodních odborných činností. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách obdobného zaměření. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B. 1.2 Výsledky vzdělávání žáka Vzdělávání v oboru zahradnictví směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Škola poskytne žákům praktické ekonomické a finanční vzdělání. Rozvíjí jejich znalosti a dovednosti, inspiruje je a podporuje v aktivním přístupu k životu tak, aby se dovedli prosadit, úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro navazující studium nebo pro vstup na trh práce. Žák je veden k tomu, aby byl schopen se učit, vyhledávat informace, samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní situace, vyhodnocovat výsledky a stanovil si reálně cíle svého dalšího vzdělávání

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

3

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na střední vzdělání odborné kompetence v oblasti zahradnictví. 1.3 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 78 a § 79 a vyhláškou o ukončování studia na středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. – Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek: • český jazyk; • volitelná zkouška z nabídky: cizí jazyk, matematika. – Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek: • vypracování a obhajoba maturitní práce (profilově zaměřené); • ústní zkouška z pěstitelství; • ústní zkouška z obchod a služby v zahradnictví/floristika. – Nepovinná maturitní zkouška (maximálně 4) • ústní zkouška z nabídky stanovené ředitelkou školy.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

4

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti od:

41-44-M/01 Floristika Obchod a služby v zahradnictví střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky 1. září 2015

2.1 Podmínky pro přijetí ke studiu Studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a projeví zájem o studium. Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ředitelkou školy a zveřejněna na webových stránkách školy. S uchazečem je veden ústní pohovor, při kterém se zjišťuje komunikativnost, jednání a vystupování uchazeče. Komise s uchazečem prodiskutuje Výstupní hodnocení žáka a hodnocení prospěchu ze základní školy.

2.2 Zdravotní způsobilost Dle platných učebních dokumentů MŠMT ČR pro studijní obor Zahradnictví není omezena zdravotní způsobilost nad rámec požadavků na středoškolské studium. Pro přijetí jsou ze zdravotních důvodů nevhodní uchazeči: • • •

s anamnesticky nebo klinicky zjištěnými projevy alergických onemocnění dýchací soustavy, spojivek nebo kůže, včetně atopické dispozice; se závažnými poruchami vidění, přičemž monokulus není kontraindikací; neproočkovaní proti tetanu;

K posouzení zdravotního stavu žáka nebo uchazeče o studium je příslušný registrující praktický lékař.

2.3 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Školní vzdělávací program se uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu Zahradnictví. V rozsáhlém výběru předmětů získají široké vědomosti a dovednosti z mnoha oblastí, které jim umožní úspěšně se uplatnit na trhu práce. Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby žáků. ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

5

Na škole se zároveň využívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové vyučování, práce v týmu. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odborných předmětech. Žáci absolvují povinnou praxi, kde získají odborné kompetence a současně se učí pracovat v týmu. Metody, postupy výuky odpovídají potřebám a zkušenostem jednotlivých pedagogů. Zařazení jednotlivých metod je blíže konkretizováno na úrovni vyučovacích předmětů. Metodické postupy jsou vyhodnocovány z hlediska efektivity a vzdělávacích podmínek a následně modifikovány na základě zkušeností vyučujících. Učitelé se dle možností zaměřují na orientaci k autodidaktickým metodám, tj. učit žáky technikám samostatného učení a práce, k problémovému učení, k týmové práci a kooperaci. Učitelé se zaměřují na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování, zejména na diskuse a metody činnosti zaměřené na praktické práce žáků. Důraz je kladen na motivační činitele, zařazení her, soutěží, simulačních a situačních metod a řešení konfliktů, zařazení veřejné prezentace práce žáků, uplatňování projektové metody výuky otevřeného vyučování, které vede k aktivitám nadpředmětového charakteru.

2.4 Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Způsob zajišťování vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Jedná se o žáky: - se zdravotním postižením; - se zdravotním znevýhodněním; - se sociálním znevýhodněním; - žáky mimořádně nadané, kteří na škole studují. Žáci jsou integrování do běžného kolektivu. Pozornost je rovněž věnována žákům se sociálním znevýhodněním, kteří mohou využívat konzultační hodiny vyučujících, pozornost je věnována žákům zejména v hodinách a zadávání mimořádných cvičení. Žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním škola umožňuje studium podle individuálních vzdělávacích plánů a individuální přístup pedagogů v jednotlivých předmětech. Škola se věnuje i práci s nadanými žáky. Tato oblast spadá pod vedení výchovného poradce. Nadaní žáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží, olympiád a projektů.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

6

2.5 Organizace výuky Organizace výuky oboru vzdělání vychází z přípravy žáků pro uplatnění na trhu práce a na další studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v rámci celoživotního vzdělávání. U odborných předmětů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy využíváním informačních a komunikačních technologií, k čemuž slouží jednak dvě multimediální učebny a jednak pokrytí všech prostor školy bezdrátovým připojením jak ke školní síti, tak i k internetu. Informační a komunikační technologie jsou využívány ve většině odborných předmětů při vyhledávání a zpracování informací. V průběhu školního roku jsou do výuky zařazovány exkurze, přednášky odborníků z praxe a odborné praxe žáků v reálných pracovních podmínkách. Cílem zařazení praxí je seznámit žáky s reálnými provozy a pracovišti a získat informace pro jejich rozhodování o budoucím uplatnění v praxi nebo v dalším studiu. Praxe probíhá na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe. Na závěr praxe je vypracována zpráva z praxe. Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé předmětu podle zaměření odborné praxe. Při využívání různých forem metod výuky je vždy kladem důraz na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení komunikace žáků.

2.6 Hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou dána Klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu, který vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsahují i opatření k posílení kázně. Při nedostatečném počtu známek a vysoké absenci je žák nehodnocen a přezkoušen v náhradním termínu. K hodnocení výsledků se využívá hodnocení ústní, písemné, testy, seminární práce, ročníkové práce, motivační hodnocení, hodnocení formální a obsahové úrovně, vystupování apod.. Při sdělení výsledku hodnocení žákovi vyučující využívají motivačních aspektů hodnocení. V odborných předmětech se využívá skupinové hodnocení a sebehodnocení. Výstupem z odborné praxe je zpráva žáka z praxe. Na závěr praxe žák vypracuje zprávu, jejíž minimální obsah (předmět činnosti organizace, organizační schéma organizace, činnost žáka v jednotlivých dnech, vlastní zhodnocení žáka) i rozsah je žákům určen před nástupem. Součástí zprávy je rovněž hodnocení odpovědným pracovníkem organizace, který žáka při práci vede. U zpráv z odborné praxe a žákovských projektů se hodnotí formální a obsahová úroveň zpracování a vlastní prezentace.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

7

3 UČEBNÍ PLÁN 3.1 Učební plán Předmět Povinné vyučovací předměty Český jazyk Anglický jazyk Cvičení z anglického jazyka Společenské vědy Přírodní vědy Člověk a příroda Matematika Cvičení z matematiky Kultura a umění Tělesná výchova Informatika Ekonomika Základy zahradnictví Pěstitelství Sadovnická a krajinářská tvorba Floristika Obchod a služby v zahradnictví Stroje a motorová vozidla Seminář maturitní práce CELKEM

Zkratka

CEJ AJA CVA SPV PRV CAP MAT CVM KUM TEV INF EKO ZAZ PST SKT FLO OSZ SMV SMP

1.

Ročník 2. 3.

Celkem 4.

1 3 0 2 3 0 3 0 2 2 2 1 5 4 0

1 3 0 2 3 0 2 0 2 2 2 2 2 4 2

2 3 0 2 0 1 2 1 2 2 0 0 2 7 4

2 3 1 2 0 0 3 1 2 2 0 0 2 7 4

6 12 1 8 6 1 10 2 8 8 4 3 11 22 10

0

3

2

2

7

4 0 32

2 0 32

2 0 32

0 1 32

8 1 128

Poznámky: Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je rámcový vzdělávací program oboru vzdělání Zahradnictví. Konkretizovaný učební plán se zpracovává v souladu s rámcovým rozvržením obsahu vzdělávání podle RVP. Disponibilní hodiny obecného učebního plánu využije ředitelka školy k posílení: a) všeobecně vzdělávacích předmětů: Český jazyk (+1),Cizí jazyky (+3), Společenské vědy (+3), Přírodní vědy (+3), Matematika (+4), Kultura a umění (+3); b) profilového předmětu: Floristika / Obchod a služby v zahradnictví (+7), Seminář maturitní práce (+1). Povinné předměty zahrnují vzdělávací oblasti a obsahové okruhy RVP. Přírodovědné vzdělávání ve ŠVP vychází z varianty B fyzikální složky a z varianty A chemické složky v RVP.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

8

Vzdělávací oblast ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ obsahuje literaturu a ostatní druhy umění a práci s literárním textem. Výuka k získání řidičského oprávnění se realizuje podle pravidel výuky a výcviku v autoškole a její obsah je dán platnými předpisy. Volitelné předměty cvičení z anglického jazyka nebo cvičení z matematiky jsou určeny k posílení vědomostí k maturitní zkoušce. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.

3.2 Přehled využití týdnů ve školním roce

Činnost Vyučování podle rozpisu učiva Zahajovací kurz Sportovní výcvikový kurz (letní, zimní)1 Odborná praxe2 Maturitní zkouška Časová rezerva (opakování učiva, výchovně vzdělávací akce apod.) Celkem týdnů

1. ročník 33 1 1

2. ročník 33 1

3. ročník 33 1

4. ročník 29 -

4 1

4 2

4 2

2 4 1

40

40

40

36

Poznámky: 1) Škola zařadí podle podmínek sportovní kurzy (zimní, letní). 2) Odborná praxe je zařazena v rozsahu 14 týdnů za studium. Uskutečňuje se na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem. Odborná praxe v rozsahu 4 týdnů je zařazena v předmětu základy zahradnictví.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

9

3.3 Začlenění rámcového vzdělávacího programu do předmětů ve školním vzdělávacím programu SSOŠ a SSOU BEAN, s. r. o. Škola: 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ – zkrácené studium Kód a název RVP: FLORISTIKA Název ŠVP: OBCHOD A SLUŽBY V ZAHRADNICTVÍ RVP ŠVP Minimální počet Vzdělávací vyuč. hodin za Počet vyučovacích oblasti studium pro čtyřleté Vyučovací předmět hodin za studium a obsahové obory okruhy týdenní celkový týdenní celkový Český jazyk Cizí jazyky Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání Matematické vzdělávání Estetické vzdělávání Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v ICT Ekonomické vzdělávání Základy zahradnické výroby Pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin Sadovnická a krajinářská tvorba Stroje, zařízení a motorová vozidla Disponibilní hodiny Celkem Odborná praxe

5 10

160 320

Český jazyk Cizí jazyky

6 13

192 416

5

160

Společenské vědy

8

256

4

128

6 1

192 32

8

256

Přírodní vědy Člověk a příroda Matematika Cvičení z matematiky

12

384

5

160

Kultura a umění

8

256

8

256

Tělesná výchova

8

256

4

128

Informatika

4

128

3

96

Ekonomika

3

96

11

352

Základy zahradnictví

11

352

22

704

Pěstitelství

22

704

10

320

10

320

8

256

8

256

7 / 7

224

25 128

800

Sadovnická a krajinářská tvorba Stroje, zařízení a motorová vozidla Floristika Obchod a služby v zahradnictví Seminář maturitní práce

4 096 Odborná praxe

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

32 1 128 18 týdny

4 096

10

4 ZPŮSOB ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Školní vzdělávací program je orientován na rozvoj klíčových kompetencí, které jsou široce přenositelné a umožňují žákům operativně reagovat na vývoj, čímž vzroste možnost jejich uplatnění na trhu práce. Změny v odvětvové struktuře naší ekonomiky vyžaduje plynulý přechod člověka mezi vzdělávacími a pracovními činnostmi. Kompetence uváděné v programu byly vytipovány a jejich priorita stanovena ve spolupráci se sociálními partnery. Jde v první řadě o kompetence ke komunikaci, k učení, k práci a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci s informacemi a prostředky informačních a komunikačních technologií. ŠVP navazuje na předchozí vzdělání žáků a získanou kvalifikaci. Tým pedagogů naší školy zvolil společnou strategii na postupech, metodách a formách práce a dalších aktivitách, které povedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků na úrovni celé školy, což se odráží v koncepci učebních osnov jednotlivých předmětů. Nezbytnou podmínkou pro rozvíjení klíčových kompetencí ve škole je zejména aplikace vhodných metod a forem práce. Jejich plán je rozpracován v jednotlivých učebních osnovách jednotlivých předmětů. KLÍČOVÉ KOMPETENCE a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání,tzn. že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, vytvořit si vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem, efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

11

c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. d) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

12

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventiby měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými představami a předpoklady; získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

13

g) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání využívá vzdělávání žáků a směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi. Prostředky informačních a komunikačních technologií jsou využívány v jednotlivých odborných předmětech. Absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; používat nové aplikace; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. ODBORNÉ KOMPETENCE a) Pěstovat, rozmnožovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty, tzn. aby absolventi: - vyhodnocovali meteorologické údaje a využívali je k efektivnímu řízení zahradnické výroby; - prováděli ochranu rostlin a přednostně používali prostředky biologické ochrany rostlin před chemickými, dodržovali předepsané normy ochrany rostlin; - ovládali techniku množení rostlin a volili vhodné způsoby jejich rozmnožování; - pěstovali a ošetřovali zeleninu, ovoce, květiny a okrasné dřeviny, ovládali technologie pěstování jednotlivých druhů; - sbírali, sklízeli a prováděli posklizňovou úpravu, uchovávali zahradnické produkty a připravovali je k expedici; - upravovali prostředí rostlin, obdělávali půdu, zvyšovali její úrodnost a upravovali její vodní a vzdušný režim; - používali hnojiva, znali jejich vliv na půdu a životní prostředí; - zhotovovali vazačské a aranžérské výrobky z živého i neživého materiálu k různým příležitostem; - znali a rozlišovali sortiment zeleniny, ovoce, květin a okrasných dřevin. b) Navrhovat, projektovat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy, tzn. abyabsolventi: - znali zásady kompozice a řešení nejdůležitějších typů zeleně a navrhovali sadovnické a krajinářské úpravy dle zadaného účelu; - udržovali historické sadovnické a krajinářské úpravy; - organizovali zakládání sadovnických a krajinářských úprav;

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

14

-

ovládali základní geodetické práce; zakládali a udržovali zatravněné plochy; zvolili a používali vhodný stavební materiál pro sadovnické a krajinářské úpravy; svými zásahy přispívali k trvale udržitelnému rozvoji krajiny.

c) Pracovat se zahradnickou technikou, využívat zařízení v zahradnické výrobě a řídit motorová vozidla,tzn. aby absolventi: - používali zahradnickou techniku a prováděli její seřizování, údržbu a drobné opravy; - používali a udržovali zahradnické nářadí; - odpovídajícím způsobem organizovali přepravu a přepravovali zahradnické materiály; - navrhovali, organizovali a prováděli technologické procesy v zasklených plochách a ekonomicky je využívali; - byli způsobilí řídit traktor v silničním provozu i polních podmínkách nebo osobní automobil v silničních podmínkách; - odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny T nebo B. d) Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity v zahradnickém podniku, tzn. aby absolventi: - smluvně zabezpečovali odbyt svých výrobků a služeb; - zajišťovali základní operace personálního řízení, uzavírali pracovní smlouvy; - vedli podnikovou administrativu, evidovali pohyb majetku, surovin, výrobků a služeb; - sestavovali kalkulace výrobků a služeb a ovládali tvorbu cen; - sestavovali operativní a dlouhodobější plány; - využívali marketingových nástrojů k prezentaci podniku, nabídce výpěstků resp. dalších zahradnických služeb; - získávali a využívali ekonomické informace k řízení zahradnického provozu a vyhodnocovali dosahované výsledky hospodaření. e) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: - chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; - znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uplatňovali nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); - byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

15

f) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: - chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). g) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje,tzn. aby absolventi: - znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; - efektivně hospodařili s finančními prostředky; - nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

Začleňování průřezových témat Školským vzdělávacím programem se prolínají čtyři průřezová témata: - Občan v demokratické společnosti - Člověk a životní prostředí - Člověk a svět práce - Informační a komunikační technologie Prostupují celým vzděláváním a promítají se v řadě činností ve výuce včetně praktického vyučování, v žákovských projektech i dalších aktivitách školy jako jsou besedy, exkurze a soutěže. Při začlenění průřezových témat do ŠVP bylo přihlédnuto k následujícím pravidlům: - v průběhu vzdělávání jsou začleněna všechna průřezová témata - efektivita a forma působení průřezových témat byla svěřena učitelům, kteří dobu a míru začlenění zapracovali přímo do učebních osnov jednotlivých předmětů Podmínky pro začlenění průřezových témat organizované školou: Občan v demokratické společnosti - Zařazení tohoto průřezového tématu se projevuje vytvářením demokratického prostředí ve škole, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu všech subjektů. - Škola zapojuje žáky do aktivit, které vedou k poznání fungování demokracie v praxi a seznamují je se životem v Praze, politikou samosprávních orgánů. Například aktivní pomocí plnoletých žáků při volbách komunálních i parlamentních. - Exkurze pro žáky do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. - Nedílnou součástí výchovy k demokratickému občanství je vyžadování a cílené upevňování slušného chování žáků k sobě navzájem a k pedagogům, jakož i pedagogů k žákům.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

16

Člověk a životní prostředí - Ekologická hlediska jsou uplatňována v běžném provozu školy, který respektuje zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji, což se odráží i v jednání všech pracovníků školy. - Škola uplatňuje třídění odpadů. - Environmentální výchova a vzdělávaní je propojené s odborným učivem, je realizováno prostřednictvím odborných exkurzí. Člověk a svět práce - Škola vytváří podmínky pro lepší uplatnění žáků na trhu práce. Koncepce učebního plánu rozšířením oboru zohledňuje požadavky trhu práce. - Škola organizuje praxe přímo na odborných pracovištích. - Pedagogové motivují žáky k tomu, aby si uvědomovali odpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život, aby byli připraveni k aktivnímu pracovnímu životu. - Výchovný poradce prostřednictvím poskytnutí základní orientace ve světě práce a vzdělávání vede žáky k rozpoznávání svých reálných kvalit a předpokladů a konstruktivního zvažování možností svého pracovního uplatnění. - Škola má zřízeno vlastní Centrum vzdělávání dospělých (CVD), které zajišťuje propojení a spolupráci s podniky a živnostníky, aktivně ve spolupráci s podniky a úřady práce napomáhá ve vyhledávání zaměstnání pro absolventy školy a kurzů pořádaných CVD, zajišťuje kurzy pro přípravu dospělých při zkouškách organizovaných podle zákona č. 179/2006 Sb., propaguje a organizačně zajišťuje zkoušky z jednotlivých předmětů podle § 113, zákona 561/2004 Sb. v oborech zařazených v rejstříku škol MŠMT pro školu. Informační a komunikační technologie - Škola vytváří podmínky pro rozvoj schopností žáků efektivně používat prostředky informačních a komunikačních technologií v běžném každodenním životě. - Pedagogové vedou žáky k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií nejen v rámci specifik dané odborné kvalifikace, ale věnují mu pozornost systematicky po celou dobu studia ve všech předmětech. - Vedení školy vytváří podmínky pro vzdělávání pedagogů, kteří jsou schopni používat prostředky informačních a komunikačních technologií na vyšší než základní úrovni.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

17

5 MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ VÝUKY Škola vznikla v roce 1993 a studijní obor Zahradnictví jsme převzali v roce 2012 využívá k výuce 12 učeben, z toho jsou 2 odborné a 2 multimediální. Nachází se v pronajatých prostorách v budově Českobrodská 32a v Praze 9, jejichž pronájem představuje jednu třetinu provozních nákladů. Učebny jsou vybaveny moderním nábytkem a jsou dále postupně vybavovány a modernizovány podle finančních možností školy. Ve škole jsou zřízeny dvě odborné učebny výpočetní techniky s 16 a 22 pracovišti, pro potřeby výuky nejen informační technologie a cizího jazyka, ale i všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Pro zahradnické práce je zřízena odborná učebna. Učebny jsou vybaveny dataprojektory a projekčními plátny. Ve třech učebnách jsou televizní přístroje s DVD-přehrávači a videorekordéry. Každý vyučující je vybaven notebookem, který slouží jak pro administrativu školy, tak i pro výuku. Kromě nich využívají učitelé aktivně mapy, obrazové didaktické pomůcky, modely, tiskárny, kopírovací stroj a zpětný projektor. Vyučující využívají při výuce software pro vedení účetnictví, program pro nácvik psaní na PC desetiprstovou hmatovou metodou a další výukové programy. Žáci využívají připojení na internet jak v učebnách VT, tak i ve všech ostatních prostorách školy pomocí bezdrátové sítě wi-fi. Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici tělocvična s posilovnou. Do výuky je zařazeno plavání i bruslení. Škola využívá program Bakaláři. Slouží pro mzdovou a personální agendu zaměstnanců školy, pro přijímací řízení, osobní evidenci žáků, jejich hodnocení a klasifikaci, vedení třídních knih, vedení povinné dokumentace, matriky školy, výchovných opatření, pro zpracování statistických údajů, k tisku vysvědčení ročníkových, maturitních, závěrečních a výučních listů apod.. Tento program pokrývá i další běžnou administrativu školy. Informace o prospěchu, docházce a chování žáků rodiče (po osobním přihlášení) sledují přímo na www stránkách školy. K dalšímu prostorovému zázemí patří ředitelství, 6 kabinetů, sborovna, studijní oddělení, šatny se skříňkami a sociální zařízení.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

18

6 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Stav k 1. září 2017

Učitelé podle předmětů Interní - pro všeobecně vzdělávací předměty - pro odborné předměty

Počet celkem 5 3

Škola má vypracovaný roční vzdělávací plán pedagogů, který zohledňuje prohlubování odbornosti a informační gramotnosti. Počet pedagogických pracovníků se mění podle potřeb zajištění výuky. Personální zabezpečení výuky bude každý rok aktualizováno formou příloh ŠVP.

7 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY Škola spolupracuje s následujícími partnery (jinými právními subjekty): -

Floraservis, Bohemia Regia s.r.o. - U Společenské zahrady 3, Praha 4 (kont.osoba: Hana Kadlecová); Česká zemědělská univerzita v Praze, provozní skleníky FAPPZ - Kamýcká 129, Praha 6 (Ing. Aleš Holík); Velkoobchod s květinami Cattleya - Jesenice 134, Praha západ (Hana Znamenáčková); Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1 (Adam Čechlovský); Cassiope – Bc. Hynek Humhej – návrhy a realizace zahrad, Braník – Praha 4.

Škola se v oblasti spolupráce se sociálními partnery dohodla na rozvoji následujících činností: - zajišťování výkonu odborné praxe v rozsahu stanoveném školou pro určité množství žáků dle kapacit; - praxi zaměřit na možnosti využití konkrétních studijních poznatků ekonomického a odborného charakteru s ohledem na dosažené znalosti z teoretické výuky; - provozně administrativních prací; - při spolupráci s úřady práce se zaměřit na orientaci ve specifických činnostech služby zaměstnanosti (zprostředkování, poradenství, trh práce, ekonomická činnost, kontrolní a právní činnost, výpočetní technika); - samostatné plnění úkolu stanoveného vedoucím praxe a jeho vyhodnocení. Využít specifických znalostí žáků v kontextu s možnostmi trhu práce. Motivace pracovišť k přijímání žáků na praxi. Spolupráce při pracovním uplatnění osob se zdravotním postižením:

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

19

Studijní obor Zahradnictví 41-44-M/01 je po všech stránkách ideální pro přípravu těchto osob s ohledem na minimální manipulaci. Možnost využít všech možností legislativy pro zaměstnání osob zdravotně postižených (OZP). Pravidelné konzultace sociálních partnerů při realizaci školního vzdělávacího programu. Vyhledávání dalších oblastí spolupráce v oblasti zkvalitnění výuky a její přiblížení potřebám trhu práce.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

20

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

6 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obsahové cíle Český jazyk je základem všeobecného vzdělání. Rozvíjí komunikační kompetenci žáků a jejich schopnost užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dovedli formulovat své myšlenky souvisle a srozumitelně, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje a zároveň respektovat názory druhých. Žáci si osvojí zásady přehledného a jazykově správného zpracovávání písemných projevů. Učí se také pracovat s informacemi a získávat je z otevřených zdrojů. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků, zdokonaluje jejich schopnost pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností. Předmět zahrnuje učivo jazyka jako systému jevů, učivo o práci s textem a získávání informací a učivo spojené s komunikační a slohovou výchovou. Výuka probíhá: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 hodina týdně 1 hodina týdně 2 hodiny týdně 2 hodiny týdně

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: - postupnému osvojení znalostí pravidel českého pravopisu; - osvojení znalostí o vývoji a struktuře českého jazyka; - osvojení znalostí z jazykovědných disciplín fonetika, lexikologie, morfologie, syntax a stylistika; - zvládnutí komunikačních dovedností a základů rétoriky; - osvojení schopnosti získávat a zpracovávat informace; - získání přehledu o informačních zdrojích (internet, knihovny, příručky, slovníky); - zvládnutí práce s textem, jeho analýzy a tvorby; - osvojení schopnosti orientovat se v terminologii svého oboru; - tomu, aby žáci chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění. Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s předměty: - Cizí jazyky, - Kultura a umění, - Společenské vědy, - Informatika.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

21

Metody osvojování nového učiva: a) metody slovního projevu - výklad, - popis, - vysvětlení, - skupinová práce. b) metody práce s odborným textem - interpretace, - studium literatury – samostatné a skupinové studium odborných časopisů a literatury. c) fixační metody - ústní a písemné opakování učiva, - procvičování, - praktické upevňování dovedností, - vypracování samostatné literární práce, - všestranný rozbor textu, - dramatická a rétorická cvičení, - diktáty a doplňovací cvičení, - volné psaní. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů – způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování a slovního hodnocení: - písemné práce ve formě diktátů, korektur a cvičení, - písemné práce zaměřené na znalosti z jednotlivých jazykovědných disciplín, - slohové práce a slohová cvičení, - referáty, - prezentace skupinových a individuálních prací, - klasifikace práce v hodině pro zvýšení motivace, - ústní zkoušení. Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Význam vzdělání, vzdělávací soustava, vzdělávací a profesní orientace, celoživotní učení. - Přemýšlet nejen o vlastních problémech, ale i o veřejných zájmech a o lidech v jiných zemích a na jiných kontinentech. - Písemně se vyjadřovat při úřední korespondenci. - Pracovat s informacemi při vyhledávání pracovních příležitostí, verbálně komunikovat při jednáních s firmami. - Hledání motivace k efektivní a úspěšné práci. 2. Člověk a životní prostředí - Najít význam životního prostředí pro člověka a jednání v duchu udržitelného vývoje. 3. Občan v demokratické společnosti - Jednat s lidmi, vést diskusi, hledatkompromisní řešení. - Vzít za své pojmy: osobnost, morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita. - Odolávat myšlenkové manipulaci, kriticky hodnotit obsah sdělení. - Formulovat vlastní priority a názory.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

22

Získané poznatky aplikovat v praktickém životě, přijímat odpovědnost za vlastnírozhodování a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě). 4. Informační a komunikační technologie - Osvojit si funkční gramotnost. - Verbálně komunikovat při důležitých jednáních (zejména týkajících se studovaného oboru). - Správně se písemně vyjadřovat při úřední korespondenci. - Dovedně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli. - Získat a kriticky vyhodnocovat informace. - Orientovat se v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit. - Využit multimediálních programů a vyhledat informace na internetu. -

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

23

Realizace odborných kompetencí Český jazyk 1. ročník – 1 hodina týdně = 33 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - postavení češtiny mezi ostatními Žák: evropskými jazyky; - se orientuje v soustavě jazyků; -

vývoj jazykových větví;

-

národní jazyk a jeho útvary;

-

zeměpisné rozrůznění jazyka;

-

sociální rozrůznění jazyka;

-

jazyková kultura;

-

vývoj českého jazyka;

-

vývojové tendence spisovné češtiny;

-

Hodinová dotace 19 2

-

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty;

3

-

vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny;

4

hlavní principy českého pravopisu (tvoření slov, slovní zásoba, gramatické tvary a konstrukce, větná skladba);

-

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby;

10

-

v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;

-

přehled příruček pravopisu;

-

-

slovníky,

-

práce s různými příručkami pro školu a veřejnost.

pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.2 Práce s textem a získávání informací - informatická výchova: knihovny Žák: - zjišťuje potřebné informace a jejich služby, noviny, časopisy a jiná periodika, internet, práce z dostupných zdrojů, vybírá je s různými příručkami pro školu a přistupuje k nim kriticky; a veřejnost; - má přehled o knihovnách a jejich

Hodinová dotace 3 1

službách; -

techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní); orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu.

má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti; -

samostatně zpracuje informace;

-

rozumí obsahu textu i jeho částí.

2

Mezipředmětové vztahy: Informatika 1. ročník – Webové prohlížeče a práce s www stránkami

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

24

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.3 Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka - Fonetika a fonologie; Žák: - vysvětlí pojem fonetika a - základy fonetiky – zvuková rovina, fonologie; rovina tvoření a vnímání řeči, systém českých hlásek; -

-

má přehled ve zvukové rovině řeči;

-

samostatně užívá spisovnou výslovnost, a to i u hlásek přejatých z cizích slov;

-

nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak;

-

řídí se zásadami správné výslovnosti.

spisovná výslovnost.

Hodinová dotace 9 3 3 3

Mezipředmětové vztahy: Komunikace 1. ročník – Verbální a neverbální komunikace Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.4 Nauka o grafické stránce jazyka - Mluvená a psaná forma jazyka a její Žák: vlastnosti; - využívá základní pravopisné jevy v mluvené i psané formě; - vývoj písma; -

vývoj českého pravopisu.

-

má přehled v jednotlivých vývojových fázích českého pravopisu

Hodinová dotace 2 1 1

-

Mezipředmětové vztahy: Komunikace 1. ročník – Verbální a neverbální komunikace

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

25

Český jazyk 2. ročník – 1 hodina týdně = 33 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností opakování českého pravopisu; Žák: - v písemném projevu uplatňuje tvoření slov, stylového znalosti českého pravopisu; rozvrstvení a obohacování slovní zásoby; -

Hodinová dotace 6 6

slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru.

Mezipředmětové vztahy: Cizí jazyk 1. ročník – Řečové dovednosti Tematické celky II.2 Základní jazykové disciplíny základní pojmy lexikologie; -

slovo jako jednotka slovní zásoby; -

slovníky;

- práce s různými příručkami pro školu a veřejnost; - slovní druhy a kritéria pro jejich třídění;

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - v písemné i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví; -

používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie;

-

nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak;

- slovotvorba – tvoření slov v českém jazyce, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby; - slovotvorná a morfémová stavba slova;

Hodinová dotace 27 10

3

14

- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie; - tvarosloví – ohebné slovní druhy, gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce; -

tvarosloví – neohebné slovní druhy, gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce.

Mezipředmětové vztahy: Komunikace 1. ročník – Komunikace

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

26

Český jazyk 3. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností opakování českého pravopisu; Žák: - v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu; - větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu;

-

uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování

Hodinová dotace 30 10

20

- věta a výpověď; - struktura věty jednoduché; - větné členy; - druhy větných členů; - souvětí; - nauka o textu, základy textové syntaxe.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.2 Komunikační a slohová výchova

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 22

27

-

komunikační situace, komunikační strategie;

-

vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální připravené i nepřipravené;

-

slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní;

-

funkční styly;

Žák: - vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska; -

ovládá techniku mluveného slova, klade otázky a vhodně formuluje odpovědi;

-

využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat);

-

vyjádří se věcně správně, jasně a srozumitelně;

12

-

řečnictví a druhy řečnických projevů;

-

přednese krátký projev administrativního typu;

5

-

vyprávění, popis osoby, věc, výklad nebo návod k činnosti, úvaha.

-

vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary;

5

-

má přehled o slohových postupech uměleckého stylu.

Mezipředmětové vztahy: Komunikace 1. ročník – Komunikace

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

28

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.3 Práce s textem a získávání informací - získávání a zpracovávání informací Žák: z textu (též odborného - používá klíčových slov a administrativního) např. ve formě při vyhledávání informačních anotace, konspektu, osnovy, pramenů; resumé, jejich třídění a hodnocení; - samostatně zpracovává - zpětná reprodukce textu, jeho informace; transformace do jiné podoby. - pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů; -

vypracuje anotaci;

-

zaznamená bibliografické údaje.

Hodinová dotace 14

Mezipředmětové vztahy: Informatika 1. ročník – Webové prohlížeče a práce s www stránkami. Textový editor Kultura umění 3. ročník – Užití získaných informací

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

29

Český jazyk 4. ročník – 2 hodiny týdně = 58 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - opakování českého pravopisu; Žák: - v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;

Hodinová dotace 11 11

Mezipředmětové vztahy: Komunikace 1. ročník – Komunikace Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.2 Komunikační a slohová výchova - projevy prostě sdělovací, Žák: administrativní, jejich základní - rozpozná funkční styl, dominantní znaky, postupy a prostředky (osobní slohový postup a v typických dopisy, krátké informační útvary, příkladech slohový útvar; osnova, životopis, zápis z porady, - posoudí kompozici textu, jeho pracovní hodnocení, inzerát slovní zásobu a skladbu; a nabídka, publicistika); - sestaví základní projevy administrativního stylu; -

-

-

prakticky odborné texty, podle charakteru oboru odborné dokumenty.

vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary;

-

odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového.

literatura faktu a umělecká literatura Žák: grafická a formální úprava - vystihne charakteristické znaky jednotlivých písemných projevů; různých druhů textu a rozdíly mezi nimi; rozbor textu z hlediska kompozice a stylu;

-

-

-

získá přehled o slohových postupech uměleckého stylu;

-

sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka…).

druhy a žánry textu.

Hodinová dotace 47 25

11

11

Mezipředmětové vztahy: Komunikace 1. ročník – Komunikace Informatika 1. ročník – Textový editor

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

30

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

12 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Předmět anglický jazyk vede žáky k přijímání komunikativní kompetence, přispívá zejména ke kultivaci člověka, přispívá ke kultivaci projevu žáků, rozšiřuje řečové dovednosti a vede žáky k využití jazykových dovedností v každé komunikativní a profesionální situaci. Přispívá ke znalosti o anglicky mluvících zemích a kulturnímu přehledu. Žák používá prostředky verbální a nonverbální komunikace v cizím jazyce, znalosti z psychologie trhu při jednání, dokáže efektivně pracovat s cizojazyčným textem, včetně odborného. Poznává racionální a efektivní způsoby studia živých jazyků, které jsou důležité z hlediska celoživotního vzdělávání. Toto ovlivňuje intelektuální a sociální vývoj žáka, všeobecné a odborné vzdělání, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podporuje kvalitu jeho odborného růstu. Výuka probíhá 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

3 hodiny týdně 3 hodiny týdně 3 hodiny týdně 3 hodiny týdně

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje ke: - komunikaci v cizím jazyce v různých situacích běžného, společenského, veřejného a pracovního života, mluvenému a psanému projevu o obecných a odborných tématech; přiměřenému projevu a diskusím rodilých mluvčích pronášených ve standardním hovorovém tempu; - odhadu neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření; - nalezení hlavní a vedlejší myšlenky a důležitých informací; - porozumění školních a pracovních pokynů; - poznání významu obecných sdělení a hlášení; - čtení s porozuměním věcně i jazykově přiměřenému textu v jednotlivých ročních a orientaci se v textu; - sdělení obsahu, hlavní myšlenky či informaci vyslechnuté nebo přečtené; - přednesu připravené prezentace ze svého oboru a reakci na jednoduché dotazy třídy; - vyprávění jednoduchých příběhů, zážitků, popisu svých zážitků; - sdělení a zdůvodnění svého názoru a hledání způsobu vyjádření srozumitelnému pro spolužáky; - přednesu jednoduše zformulovanému monologu před třídou; - vyjádření běžných situací; - zaznamenání podstatné myšlenky a informace z textu ústně i písemně;

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

31

-

vytvoření textu o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis; zapojení do hovoru bez přípravy; výměně informací, které jsou běžné při neformálních hovorech; řešení běžných situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí; uplatnění různých technik čtení textu; vyslovování srozumitelně co nejblíže k přirozené výslovnosti; rozlišení základních zvukových prostředků jazyka a korekci odlišnosti zvukové podoby jazyka; komunikaci s jistou mírou sebedůvěry a k aktivnímu používání slovní zásoby vč. vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů; používání opisných prostředků v neznámých situacích, při vyjádření složitých myšlenek; uplatnění základnímu tvoření slov v jazyce; domluvě v běžných situacích a získání i poskytnutí informací; používání stylisticky vhodných obratů, které umožňují nekonfliktní vztahy a komunikaci; efektivní práci s cizojazyčným textem včetně odborného; získání informací o světě, zejména o anglicky mluvících zemích a jejich využití; práci s informacemi včetně internetu, CD ROMU, slovníků atd.; využití vybrané metody a techniky studia cizího jazyka pro studium dalších jazyků nebo dalšího vzdělávání; využití znalosti a schopností v mateřském jazyce pro studium jazyků; porozumění a respektu k tradicím, zvykům a různým společenským a kulturním hodnotám rozličných národů a jazykových oblastí a respektu osob odlišných kultur v rámci demokracie; vyšší kvalitě komunikace v cizím jazyce v různých situacích každodenního života; schopnosti vytvářet dokumenty v rámci Evropské Unie i mimo ní.

Vyučovací předmět anglický jazyk je úzce spjat s předměty: - Český jazyk, - Kultura a umění, - Společenské vědy, - Informatika. Metody výuky: a)metody motivační - pochvaly, - účast žáků v jazykové soutěži, - motivační rozhovor, - motivační úkol s otevřeným řešením, - motivační skupinová diskuze. b)metody fixační - opakování písemné i ústní, - domácí úkoly, - práce s odborným textem

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

32

c)metody expoziční - skupinová práce, - řešení problémů v týmu, - samostatné řešení problémů, - práce s literaturou, - využití zpětného projektoru, dataprojektoru a počítače. Formy výuky: - hromadné vyučování, - skupinové vyučování, - individuální doučování, - samostatná práce. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: - ústní zkoušení, - písemné zkoušení, - didaktický test, - esej, - poslechový test. Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Vybírá a používá vhodné způsoby k učení, metody a strategie, plány, organizuje a jeví ochotu ke studiu a k celoživotnímu vzdělávání. - Na základě učitelem poskytnutého přehledu látky sleduje svůj pokrok v učení. 2. Člověk a životní prostředí - Význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného vývoje. 3. Občan v demokratické společnosti - Diskutuje na aktuální a sobě blízké téma a vyjádří svůj názor či postoj k situaci pomocí různých slohových útvarů. - Vyhodnotí chování lidí, zaujme stanovisko k problematice či situaci čtením článků popisujících skutečnou událost. - Píše o svých názorech a životních postojích. - Ztotožňuje se s příběhy mladých lidí v kontextu s jazykovými funkcemi. - Zařadí se do výuky ve dvojicích a menších skupinkách a spolupracuje se svými spolužáky. - Zúčastní se diskuze po přečtení naučných textů a poukáže na každodenní život lidí ve světě. - Obeznámí se s kulturou jiných států světa a dovede ji srovnávat a respektovat. - Diskutuje o událostech a vývoji veřejného života v ČR. - Diskutuje o vztahu mezi osobními zájmy jedince a zájmy širší skupiny. 4. Informační a komunikační technologie - Na základě znalostí z ostatních předmětů čte naučně populární texty v daném jazyce. - Najde informace vhodné k řešení problémů a zároveň jejich vzájemné podobnosti a odlišnosti . - Řeší úkoly na základě svých studijních dovedností. - Uplatňuje znalosti z anglického jazyka a svůj osobní, kreativní přístup k problému.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

33

-

Střídavě zvládá různá cvičení k procvičování čtení, psaní, poslechu a mluvení a osvojuje si plynulou a efektivní komunikaci. Uvádí příklady a poznatky z reálného světa. Ví, co má dělat na základě pokynů učitele a co se od nich očekává. Prokazuje porozumění obsahu a zaujímá stanovisko k dané problematice. Realizuje projekty zadané učitelem a využívá k tomuto cíli osobní počítač s jeho různými praktickými programy a internet jako zdroj informací.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

34

Realizace odborných kompetencí ANGLICKÝ JAZYK 1. ročník – 3 hodin týdně = 99 hodin Tematické celky I.1 Introduction Slovní zásoba: abeceda, čísla, čas, dny v týdnu, měsíce v roce a roční období. -

Gramatika: sloveso „být“ a „mít“, osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena. -

Výslovnost: intonace otázek.

Výsledky vzdělávání a kompetence Receptivní řečové dovednosti Žák: - rozumí krátkému čtenému osobnímu profilu; - rozumí krátkému slyšenému rozhovoru lidí vyměňující si informace o základních osobních údajích.

Hodinová dotace 9

Produktivní řečové dovednosti Žák: - představí se; - velmi stručně uvede, co mají lidi u sebe jak vypadají; - popíše člena rodiny. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - zeptá se na osobní údaje a na podobné otázky odpoví; - zeptá se a odpoví na čas, den a období roku.

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

35

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.2 1. Lekce – Friends and family Slovní zásoba: Receptivní řečové dovednosti rodina, každodenní Žák: aktivity, sport a koníčky, - rozumí slyšenému vyprávění mluvčího, který údaje, datum. jednoduchým způsobem popisuje lidi, které denně potkává; Gramatika: - v krátkém textu o anglické královně vyhledá přivlastňování, množné žádané informace; číslo podstatných jmen, - rozumí slyšeným odpovědím mluvčích přítomný čas prostý. na položenou otázku; Výslovnost: koncové - postihne v slyšeném textu specifické “-s“, uzavřené “Λ“. informace; - vyhledá v čteném textu o neobvyklé rodině podstatné informace.

Hodinová dotace 15

Produktivní řečové dovednosti Žák: - jednoduchým způsobem popíše sebe, svou rodinu a své kamarády a co dělají; - stručně charakterizuje anglickou královskou rodinu; - povídá o svých zájmech; - charakterizuje sám sebe v osobním dopise novému kamarádovi. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - zeptá se na kamaráda na základní osobní údaje a na jeho každodenní život a na podobnou otázku odpoví; - představí mezi sebou své kamarády. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

36

Tematické celky I.3 2. lekce – My time Slovní zásoba: sport, koníčky a volnočasové aktivity, části těla. -

Gramatika: otázky v přítomném čase prostém, sloveso can, frekvenční příslovce, pád osobních zájmen, rozkazovací způsob.

-

Výslovnost: intonace zájmen.

Výsledky vzdělávání a kompetence Receptivní řečové dovednosti Žák: - přiřadí názvy sportů a volnočasových aktivit k obrázkům; - rozumí otázkám reportéra v jeho rozhovoru se sportovcem; - postihne hlavní informace v slyšeném profilu špičkového sportovce; - rozumí hlavním bodům novinového článku o sportu; - rozumí obsahu čtené a slyšené písně; - v slyšeném rozhovoru o oblíbených hudebních hvězdách postihne specifické informace.

Hodinová dotace 15

Produktivní řečové dovednosti Žák: - stručně charakterizuje běžné sporty a vyjádří svůj vztah k nim; - popíše svoje rutinní činnosti; - pojmenuje části těla; - vyjádří jednoduchým způsobem, co se mu líbí a co ne. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - zeptá se jiných na jejich zájmy a koníčky a na podobné otázky odpoví; - zeptá se kamaráda na oblíbené a neoblíbené činnosti a na podobné otázky odpoví. Mediační řečové dovednosti Žák: - sestaví a napíše leták – oznámení o akci, kterou pořádají členové jeho kroužku. Mezipředmětové vztahy Tělesná výchova 1. ročník – Části těla, běžné sporty, zdravé sporty Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

37

Tematické celky I.4 3. lekce – At school - Slovní zásoba: vyučovací předměty, třída ve škole, nábytek, předložky místa. -

Gramatika: vazba “there is” / ”there are”, sloveso „mít povinnost“, some/any.

-

Výslovnost: “have to” / “has to” ve větě, intonace pokynů.

-

Výsledky vzdělávání a kompetence Receptivní řečové dovednosti Žák: - v slyšeném textu rozliší, o jakých vyučovacích předmětech se hovoří; - přiřadí k předmětům jednotlivé učebnice podle jejich názvu; - rozumí krátkému naučnému textu o vzdělávání a postihne jeho hlavní body; - vyhledá v naučném textu o vzdělávání specifické informace; - rozumí slyšenému i čtenému popisu, jak se někam dostat v budově školy.

Hodinová dotace 15

Produktivní řečové dovednosti Žák: - pojmenuje vyučovací předměty a sdělí které má v oblibě; - popíše, co a kdo se nachází v dané místnosti, na daném místě / v prostoru; - vylíčí, jak si představuje ideální školu; - podá instrukce, jak se v budově někam dostat; - popíše ústně i písemně typický týden ve škole. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - zeptá se kamaráda, jaké vyučovací předměty v ten den má ve škole a na stejnou otázku odpoví; - zeptá se kamaráda na jeho školu, na možnosti a povinnosti spojené s pobytem v ní; - vyjmenuje výhody a nevýhody vyučování na dálku, svoje stanovisko konfrontuje s kamarádem.

Mezipředmětové vztahy Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

38

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.5 4. lekce – Special occasions - Slovní zásoba: Receptivní řečové dovednosti oblečení, popisná Žák: přídavná jména, - přiřadí názvy oblečení a barev k jejich hudební nástroje, zobrazení; večírek, činnosti ve - ze slyšeného rozhovoru postihne, co mluvčí volném čase, právě dělají; předložky času. - postihne hlavní body charakteristiky filmové hvězdy; - Gramatika: přítomný - rozumí krátkému novinovému článku – čas průběhový, rozhovoru novináře s profesionálním sloveso „moci“ organizátorem večírků; /“nemoci“, příslovce. - přiřadí názvy hudebních nástrojů k jejich - Výslovnost: koncové vyobrazení. “-ing”. Produktivní řečové dovednosti Žák: - popíše, co má někdo na sobě a jak vypadá; - pojmenuje aktuální činnosti lidí v dané situaci; - postihne situaci na obrázku; - charakterizuje hudební festival; - sdělí, jak dobře nebo špatně zvládá běžné činnosti.

Hodinová dotace 15

Interaktivní řečové dovednosti Žák: - zeptá se kamaráda, jak zvládá některé činnosti a dovednosti; - domluví si schůzku. Mediační řečové dovednosti Žák: - vytvoří e-mailovou pozvánku na večírek. Mezipředmětové vztahy Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

39

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.6 5. lekce – Healthy living - Slovní zásoba: jídlo a Receptivní řečové dovednosti pití, metody vaření Žák: - přiřadí názvy běžného jídla a pití k jejich - Gramatika: vyobrazení; počitatelná a - ze slyšeného rozhovoru rozpozná, jaké jídlo nepočitatelná mluvčí doma mají; podstatná jména, - v čteném reklamním inzerátu na jídlo How much/how vyhledá specifické informace; many, some/any - rozumí hlavní myšlence čteného textu - Výslovnost: “ə”. o britském národním jídle a vyhledá v něm konkrétní informace; - v slyšeném popisu národních jídel rozpozná, k jakým národům patří; - rozumí obsahu krátkého čteného popisu různých restaurací; - rozumí obsahu čteného rozhovoru reportéra s účastníkem soutěže v pojídání.

Hodinová dotace 15

Produktivní řečové dovednosti Žák: - sdělí, co měl k jídlu; - zeptá se na množství, řekne, kolik čeho je; - objedná si jídlo a pití v kavárně nebo prodejně rychlého občerstvení; - reaguje na reklamní inzerát restaurace a rezervuje si v ní příležitostní oslavu. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - zeptá se kamaráda, co měl k snídani a na stejnou otázku odpoví; - v rozhovoru s kamarádem zjišťuje, kolik běžných činností zvládá během dané časové jednotky; - v diskusi si vyměňuje názory o různých národních jídlech; - domluví se v restauraci v pozici zákazníka i číšníka. Mezipředmětové vztahy Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

40

Tematické celky I.7 6.lekce – Going places - Slovní zásoba: místa a budovy ve městě, časové výrazy, vyjádření následnosti děje. -

Gramatika: minulý čas sloves „být“ a „moci“, minulý čas pravidelných sloves – kladné věty.

-

Výslovnost: koncové “-ed”, telefonní čísla.

Výsledky vzdělávání a kompetence Receptivní řečové dovednosti Žák: - rozumí obsahu turistického prospektu; - v slyšené reklamě rozpozná, o jakých památkách se hovoří; - rozumí hlavním bodům popisu sledu událostí běžného víkendu mladých lidí; - postihne sled událostí v čteném textu; - rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu; - rozumí telefonnímu vzkazu a zapíše ho.

Hodinová dotace 15

Produktivní řečové dovednosti Žák: - sdělí, jakými schopnostmi a dovednostmi disponuje kamarád; - převypráví přečtený příběh; - nechá kamarádovi vzkaz po telefonu. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - zeptá se kamaráděna jeho dovednosti a na stejnou otázku odpoví; - zatelefonuje kamarádovi a nechá mu vzkaz. Mediační řečové dovednosti Žák: - vytvoří prospekt pro turisty; - předá telefonní vzkaz. Mezipředmětové vztahy Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

41

ANGLICKÝ JAZYK 2. ročník – 3 hodin týdně = 99 hodin Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.1 Opakování učiva z 1. ročníku Tematické celky II.2 7. lekce – Fame! - Slovní zásoba: země, národnosti, životní události, činnosti ve volném čase, fráze na vyjádření sympatie, slovní spojení se slovesy „vyrábět“, „dělat“, „mít“ a „vzít“. -

Gramatika: minulý čas nepravidelných sloves, zápor a otázka v minulém čase.

-

Výslovnost: “ought”, “-aught”, intonace ve výrazech překvapení.

-

Výsledky vzdělávání a kompetence Receptivní řečové dovednosti Žák: - přiřadí národnosti k odpovídajícím názvům států; - rozumí krátkému čtenému textu o životě známé osobnosti; - rozumí hlavní myšlence čteného životopisního příběhu a vyhledá v textu specifické informace; - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření; - v slyšeném rozhovoru postihne hledaná slova.

Hodinová dotace 8 Hodinová dotace 13

Produktivní řečové dovednosti Žák: - jednoduchým způsobem ústně popíše život slavné osobnosti; - vypráví o minulé události; - napíše o významných událostech a úspěších významné osobnosti; - zeptá se na důležité okamžiky v životě významné osobnosti; - napíše e-mail kamarádovi, ve kterém popíše svůj minulý víkend. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - zeptá se kamaráda, co dělal minulý víkend a na stejnou otázku odpoví; - vyměňuje si s kamarádem informace a údaje, které se týkají významných vědců.

Mezipředmětové vztahy Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

42

Tematické celky II.3 8. lekce – In the wild - Slovní zásoba: -

Gramatika: stupňování přídavných jmen

-

Výslovnost: neurčitý člen, ceny (např. potravin).

-

Výsledky vzdělávání a kompetence Receptivní řečové dovednosti Žák: - přiřadí geografické pojmy k jejich zobrazením; - rozumí hlavním bodům jednoduchých naučných textů o přírodě, přírodních parcích, divokých zvířatech apod. a vyhledá v nich specifické informace; - podle slyšeného popisu rozpozná, o kterém přírodním parku je řeč; - vyřeší jednoduchý zeměpisný kviz; - přiřadí jména divokých zvířat k jejich zobrazení; - přiřadí typy ubytování na dovolené k jejich vyobrazení.

Hodinová dotace 13

Produktivní řečové dovednosti Žák: - zeptá se, na kterém kontinentu se nachází známé přírodní úkazy a místa; - porovná kvalitu a velikost dvou položek, věcí, zvířat apod.; - popíše známý přírodní park; - charakterizuje extrémy mezi lidmi, zvířaty, věci, zeměpisnými místy apod.. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - vyměňuje si s kamarádem názor na „nej- “ kolem nás v běžných, známých situacích; - zeptá se na otvírací dobu a na vstupné do ZOO, Národního parku, muzea, galerie apod. a podobné informace sdělí. Mediační řečové dovednosti Žák: - napíše pohled z prázdnin, ve kterém sdělí, jak místo vypadá a co tam dělá. Mezipředmětové vztahy Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností -

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

43

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.4 9. lekce – The world of work - Slovní zásoba: Receptivní řečové dovednosti povolání, pracoviště, Žák: písemná žádost. - přiřadí názvy povolání k jejich vyobrazení; - v slyšeném vyprávění rozpozná, jaké - Gramatika: přípony povolání mluvčí popisují; “-er”, “-or”, “-ist”, - rozumí informativnímu článku o možnostech vyjádření budoucího práce pro studenty; děje going to, will - v slyšeném rozhovoru rozliší názory mladých - Výslovnost: lidí na brigádu; koncovky - postihne hlavní myšlenku krátkého podstatných jmen. novinového článku o podnikatelově nápadu; - rozpozná význam obecných sdělení a hlášení; - . - rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům článku v časopise s obrazovou oporou a vyhledá v něm konkrétní informace.

Hodinová dotace 13

Produktivní řečové dovednosti Žák: - popíše a stručně charakterizuje běžná povolání; - sdělí, jaké má plány do budoucna; - gramaticky správně formuluje předpověď své budoucnosti; - poradí kamarádovi, co si obléknout při specifické příležitosti; - napíše žádost o práci na léto a stručně v ní popíše svoje zkušenosti a schopnosti. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - vyměňuje si s kamarádem názor na povahu různých povolání; - zeptá se kamaráda na jeho plány a předsevzetí do budoucna a na podobné otázky odpoví; - diskutuje s kamarády výhody a nevýhody brigády; - sdělí kamarádovi svůj problém, zeptá se na radu a naopak. Mezipředmětové vztahy Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností -

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

44

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.5 10. lekce – Time to travel - Slovní zásoba: Receptivní řečové dovednosti doprava, dopravní Žák: prostředky, počasí, - přiřadí názvy dopravních prostředků frázová slovesa. k jejich vyobrazení; rozumí informativnímu článku - Gramatika: o multikulturalitě Velké Británie; předpřítomný čas. - v čteném i slyšeném textu rozumí popisu a - Výslovnost: časové stručné charakteristice počasí; údaje. - nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace; - porozumí školním a pracovním pokynům; - rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům čteného novinového článku a vyhledá v něm detailní informace.

Hodinová dotace 13

Produktivní řečové dovednosti Žák: - sdělí, jaké dopravní prostředky běžně používá při cestování; - oznámí, co právě udělal; - popíše život v zahraničí; - vypráví o nedávných událostech. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - zeptá se kamaráda, jakým způsobem se dostává do školy a na stejnou otázku odpoví; - diskutuje s kamarády o tom, proč se lidé stěhují do jiných zemí; - simuluje rozhovor novináře se zajímavou osobou; - dorozumí se na nádraží, koupí si správnou jízdenku. Mediační řečové dovednosti Žák: - sdělí své zážitky z prázdnin prostřednictvím strukturovaného emailového dopisu. Mezipředmětové vztahy Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností -

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

45

Tematické celky II.6 1. lekce – All about you - Slovní zásoba: vzhled a charakter osoby, koníčky a zájmy. -

Gramatika: přídavná jména, negativní předpony, modifikační příslovce, přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový, sloveso + infinitiv/gerundium.

-

Výslovnost: intonace v otázkách.

-

Výsledky vzdělávání a kompetence Receptivní řečové dovednosti Žák: - s vizuální oporou rozumí popisu osoby; - rozumí populárně-naučnému textu pojednávající o volném čase mladých lidí ve Velké Británii; - rozumí rozhovoru mladých lidí o jejich volném čase; - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřený text, orientuje se v textu; - rozumí čtenému, populárně-naučnému textu o módě, módních trendech a vzhledu mladých lidí – sdělí obsah, hlavní myšlenku.

Hodinová dotace 13

Produktivní řečové dovednosti Žák: - popíše osobnost známého člověka; - popíše vzhled jiné osoby; - vyjádří, co se mu líbí a co nelíbí. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - vyměňuje si názory s kamarádem o povaze lidí. Mediační řečové dovednosti Žák: - napíše svůj osobní profil do internetové „chatroom“.

Mezipředmětové vztahy Společenské vědy 2. ročník – Poznání skutečnosti. Člověk jako individualita Komunikace 1. ročník – Základy společenské komunikace

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

46

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.7 2. lekce – Winning and losing - Slovní zásoba: Receptivní řečové dovednosti sport, volný čas. Žák: - Gramatika: minulý - čte zprávy ze sportovního utkání; - vypráví jednoduchý příběh, zážitky, popíše čas prostý vs minulý své pocity; čas průběhový. - rozumí textu o historii a popisu sportovní - Výslovnost: koncové události ve slyšené i čtené formě; „-ed“. - rozumí čtenému i slyšenému rozhovoru mladých lidí o jejich aktivitách v uplynulých dnech.

Hodinová dotace 13

Produktivní řečové dovednosti Žák: - vyplní dotazník o svém vztahu k sportu; - s vizuální oporou pojmenuje běžné sporty - zeptá se na detailní informace ze slyšeného textu o historii jednoho závodu; - stručně popíše sportovní událost; - pomocí slovní nápovědy formuluje otázky pro interview se sportovcem. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - vede interview se sportovcem/sportovkyní; - povídá si s kamarádem o tom, co dělali v uplynulých dnech. Mediační řečové dovednosti Žák: - ústně stručně referuje o minulé události; - napíše článek do časopisu o slavném sportovci.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

47

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.8 3. lekce – House and home - Slovní zásoba: Receptivní řečové dovednosti město a venkov, Žák: předložky pohybu, - rozumí popisu města či venkova; složená slova. - podle instrukcí najde cíl své cesty; - rozumí popisu turisticky zajímavého místa - Gramatika: na letáku; počitatelná a - pronese jednoduše zformulovaný monolog nepočitatelná před třídou; podstatná jména, - rozliší ve větě, zda jde o generalizující členy, neurčitá informaci nebo ne. zájmena, vyjádření množství. -

Výslovnost: určitý člen “the”.

Hodinová dotace 13

Produktivní řečové dovednosti Žák: - s vizuální oporou popíše prostředí venkova nebo města; - vysvětlí směr cesty a zeptá se na něj; - popíše vzhled ideální města či venkova; - vyjmenuje výhody a nevýhody bydlení ve městě či na venkově a vyjádří se k nim; - zeptá se jiné osoby na způsob a místo jejího bydlení a na podobné otázky odpoví. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - vede rozhovor nad plánkem města; - vyměňuje si s kamarádem informace o způsobech jejich bydlení. Mediační řečové dovednosti Žák: - vytvoří leták, ve kterém informuje o turisticky zajímavém místě.

Mezipředmětové vztahy Informatika 2. ročník – Prezentační software Český jazyk 2. ročník – Komunikační a slohová výchova

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

48

ANGLICKÝ JAZYK 3. ročník – 3 hodin týdně = 99 hodin Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.1 Opakování učiva z 2. ročníku Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.2 4. lekce – Lights, camera, action - Slovní zásoba: Receptivní řečové dovednosti filmové žánry, Žák: - pomocí nápovědy identifikuje filmové žánry; přídavná jména popisující film, typy - rozumí v slyšeném textu o jakém filmovém TV programů. žánru se mluví; rozumí krátké biografii herce/herečky; - Gramatika: - vystihne hlavní body ve čteném i slyšeném přídavná jména populárně-naučném textu o historii jednoho zakončena na “-ed” a filmu a jeho hlavní postavy; “-ing”, 2. a 3. stupeň rozumí obsahu a vystihne hlavní body přídavných jmen, podrobného životopisu slavné osobnosti; srovnávání. - rozumí obsahu výtahu z filmu. - Výslovnost: oslabená výslovnost Produktivní řečové dovednosti slov ve větě. Žák: - stručně vyjádří svůj názor na shlédnutý film; - porovná dva filmy; - uvede důvod, proč nemůže něco udělat nebo někam jít; - vystihne hlavní myšlenky a hlavní body filmu.

Hodinová dotace 8 Hodinová dotace 13

Interaktivní řečové dovednosti Žák: - vyměňuje si s kamarádem své názory na film; - koupí si lístky do kina osobně i po telefonu; - požádá o zopakování informace, pokud ji nepostihne. Mediační řečové dovednosti Žák: - vytvoří písemný výtah obsahu filmu, který se mu líbil. Mezipředmětové vztahy Informatika 1. ročník – Webové prohlížeče a práce s www stránkami Kultura a umění 2. ročník – Filmové a divadelní adaptace literárních textů

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

49

Tematické celky III.3 5.lekce - Shopping - Slovní zásoba: nakupování, peníze, zvláštní příležitosti, budovy, v obchodě. -

Gramatika: předpřítomný čas, minulý čas vs předpřítomný čas, otázka „Jak dlouho?“.

-

Výslovnost: čísla v cenách.

Výsledky vzdělávání a kompetence Receptivní řečové dovednosti Žák: - s vizuální oporou rozliší a pojmenuje druhy obchodů; - z rozhovoru rodilých mluvčích pozná, v jakém obchodě se nachází; - rozumí informaci z výletu; - přednese připravenou prezentaci; - vystihne hlavní body čteného, populárně naučného textu o příležitostech, kdy si lidé ve Velké Británii dávají dárky; - vystihne hlavní body slyšeného rozhovoru.

Hodinová dotace 13

Produktivní řečové dovednosti Žák: - uvede, do jakých obchodů rád/nerad chodí; - zeptá se kamaráda, jak dlouho něco trvá; - vyhledá konkrétní informaci v populárněnaučném textu o významných budovách; - ústně popíše významnou budovu. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - diskutuje s kamarádem, jaký dárek koupit svému blízkému; - vyměňuje si informace s vrstevníkem o příležitostech, kdy si v rodině dávají dárky; - koupí v obchodě dárek pro blízké. Mediační řečové dovednosti Žák: - napíše neformální děkovný dopis. Mezipředmětové vztahy Ekonomika 2. ročník - Marketing Komunikace 1. ročník – Základy společenské komunikace Český jazyk 3. ročník – Komunikační a slohová výchova Informatika 1. ročník – Tabulkový kalkulátor

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

50

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.4 6.lekce – How Techie are you? - Slovní zásoba: Receptivní řečové dovednosti elektronické Žák: přístroje, místa. - pojmenuje elektronické přístroje a přiřadí k nim jejich funkci; - Gramatika: - rozumí smyslu rozhovoru dvou lidí vyjádření budoucího ztracených v přírodě o tom, jak zamýšlí řešit děje, nultý svou situaci; kondicionál, frázová - vystihne obsah jednotlivých odstavců slovesa populárně naučného textu o využití mobilu; - Výslovnost: “going - rozumí hlavní myšlence slyšeného textu to”. o způsobu používání mobilu; - vystihne hlavní myšlenku v krátkém naučném textu o detektoru lži; - rozumí obsahu krátkého textu o pravděpodobnosti stavu věcí.

Hodinová dotace 13

Produktivní řečové dovednosti Žák: - stručně vyjádří, co zamýšlí dělat v dané situaci či v nadcházejících chvílích; - vyhledá ve čteném, populárně-naučném textu o technologii konkrétní informace; - vyjádří svůj názor na užitečnost technologie. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - domluví si schůzku s kamarádem. Mediační řečové dovednosti Žák: - napíše formální dopis – stížnost na funkčnost zakoupeného výrobku. Mezipředmětové vztahy Komunikace 1. ročník – Základy společenské komunikace Komunikace 2. ročník – Základy obchodních písemností Společenské vědy 1. ročník – Modernizovaná společnost a jedinec

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

51

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.5 7. Lekce – Around the world - Slovní zásoba: Receptivní řečové dovednosti gesta, sociální Žák: aktivity, pozvání. - rozliší a pojmenuje různé druhy vzájemných pozdravů lidí; - Gramatika: frázová - rozumí slyšenému textu o chování lidí slovesa, slovesa v různých zemích; „muset“, „nesmět“, - rozumí čtenému, populárně-naučnému textu „nemuset“, o stolování v jiných zemích; podmínkové věty – - vystihne hlavní body o neobvyklých svátcích 1. kondicionál. a jejich oslavách; - Výslovnost: „will“, - rozumí obsahu slyšeného rozhovoru – „won´t“. pozvání na večírek.

Hodinová dotace 13

Produktivní řečové dovednosti Žák: - odpovídá na dotazy k jeho způsobům zdravení a vítání se s jinými lidmi; - pomocí slovní nápovědy popíše ústně i písemně způsoby stolování a chování se na návštěvě v ČR; - vyhledá konkrétní informace o rodinných oslavách Dne díkuvzdání v USA; - vypráví o neobvyklých svátcích a jejich oslavách; - zformuluje pozvání na společný večer. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - vede rozhovor s kamarádem o tom, bude dělat, když nastane běžná, ale nepříjemná situace; - ústně pozve kamaráda na večírek a domluví s ním některé detaily programu; - v rozhovoru přijme nebo odmítne pozvání na večírek. Mediační řečové dovednosti Žák: - napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém ho pozve na oslavu narozenin; - napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém přijme pozvání na večírek; - napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém mu sdělí důvody, proč musí odmítnout jeho pozvání na večírek.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

52

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.6 8.Lekce – What if …? - Slovní zásoba: Receptivní řečové dovednosti globální problémy, Žák: rady. - s vizuální oporou pojmenuje hlavní globální problémy; - Gramatika: přípony - rozumí hlavnímu tématu krátkého projevu podstatných jmen, 2. v rozhlasu; kondicionál, - rozumí slyšenému i čtenému krátkému textu vyjádření „Kdyby nebo větám navrhující řešení globálních tak“. problémů; - Výslovnost: - vystihne hlavní body naučného textu “should”, o přírodní katastrofě. “shouldn´t”, “would”, Produktivní řečové dovednosti “wouldn´t”. Žák: - pojmenuje hlavní problémy v ČR; - vyplní environmentální kvíz; - navrhne, jak by šlo zlepšit životní prostředí v jeho okolí; - vyjádří své přání změnit současný stav či situaci; - poradí kamarádovi, jak se v nenadále situaci zachovat.

Hodinová dotace 13

Interaktivní řečové dovednosti Žák: - vyměňuje si s kamarádem názory, co by dělali za jistých podmínek či situace; - zeptá se na radu, co dělat ve svízelné situaci a diskutuje o jejich možných následcích. Mediační řečové dovednosti Žák: - sdělí své názory k jednomu z globálních problémů ve slohové práci. Mezipředmětové vztahy Informatika 1. ročník – Webové prohlížeče a práce s www stránkami

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

53

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.7 9. Lekce – Crime scene - Slovní zásoba: Receptivní řečové dovednosti zločin a zločinci, Žák: extrémy, výpověď o - pojmenuje běžné zločiny a projevy zločinu. vandalismu s vizuální oporou; - pochopí, o jakém zločinu se v rozhovoru lidí - Gramatika: tvorba baví; podstatných jmen - rozumí krátkému čtenému textu pomocí přípon, o neobvyklých zločinech; hovorové výrazy. - popíše hlavní body životopisu o autorovi - Výslovnost: intonace Sherlocka Holmese; vyhledá v něm zdůrazněného slova konkrétní informace; ve větě. - pochopí hlavní myšlenku populární zprávy o neobvyklém trestním činu a vyhledá v ní konkrétní informace.

Hodinová dotace 13

Produktivní řečové dovednosti Žák: - gramaticky správně formuluje sled událostí a jeho činností během dne; - vyjádří svůj názor na detektivky; - reprodukuje něčí sdělení; - vyhledá konkrétní informace ve čteném nebo slyšeném textu či rozhovoru o trestním činu. Interaktivní řečové dovednosti Žák: - vyměňuje si s kamarádem své názory na počítačové viry a jejich tvůrce; - nahlásí na policejní stanici krádež; - vypovídá na policejní stanici. Mediační řečové dovednosti Žák: sdělí sled událostí v písemném vyprávění; převypráví příběh s pomocí poznámek.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

54

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.8 10. Lekce – The written word Receptivní řečové dovednosti - Slovní zásoba: Žák: publikace, knihy a pojmenuje žánr literatury nebo druh publikace text -

-

Gramatika: trpný rod – čas přítomný, minulý, předpřítomný, budoucí Výslovnost: intonace v otázkách.

-

Hodinová dotace 13

podle stručného popisu; rozumí slyšeným dotazníkovým otázkám ve slyšeném popisu nácviku divadelní hry; rozpozná, o jakou hru jde; rozumí obsahu krátkého naučného textu o výjimečných typech textu; pochopí hlavní myšlenku a hlavní body textu slyšené a čtené písně.

Produktivní řečové dovednosti Žák: vyhledá konkrétní údaje v čteném životopise W. Shakespeara; stručně charakterizuje známého českého spisovatele a jeho tvorbu; nahradí v textu vybraná slova vhodnými synonymy; vyhledá v textu hovorové výrazy a vysvětlí je běžnými slovy; přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci spolužákům; vyhledá detailní informace v recenzi knihy. Interaktivní řečové dovednosti Žák: simuluje interview se známým spisovatelem; simuluje rozhovor s textařem písně; dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače; zamluví si v knihkupectví knížku, o kterou má zájem a zjistí detaily vyzvednutí. Mediační řečové dovednosti Žák: napíše recenzi knihy, kterou přečetl a která se mu líbila; používá vhodně základní odbornou slovní zásobu; používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek

Mezipředmětové vztahy: Komunikace 1. ročník – Základy společenské komunikace Společenské vědy 2. ročník – Život mezi druhými, komunikace

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

55

ANGLICKÝ JAZYK 4. ročník – 3 hod/týdně = 87 hodin Tematické celky IV.1 - 1. Lekce – Family life - Slovní zásoba: každodenní činnosti, rodiny, oslavy -

Psaní: email – typický den, neformální dopis – popis osoby

-

Poslech: se stručnou odpovědí, přiřazovací – výroky k mluvčím

-

Čtení: pravda x nepravda, přiřazovací – věty do textu

-

Mluvení: interakce – pomoc při domácích pracích, samostatný projev – vztahy v rodině

Výsledky vzdělávání a kompetence

Žák: - popíše své každodenní činnosti -

zjistí v diskusi činnosti ostatních;

-

osvojí si psaní emailů o svém typickém dni

-

po přečtení článku umí určit, co je pravda a co nepravda;

-

Hodinová dotace 8

přiřadí úryvky do textu v samostatném projevu popíše důležité okamžiky

Mezipředmětové vztahy Kultura a umění 1. ročník – Úvod do studia literatury

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

56

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.2 - 2.Lekce – People and society - Slovní zásoba: popis Žák: osoby, vlastnosti - popíše vybranou osobu - napíše článek o názorech na život - Čtení: přiřazovací – - v samostatném projevu popíše a shrnutí k odstavci charakterizuje určitou osobu - Poslech: se stručnou - napíše o sobě neformální dopis

Hodinová dotace 8

odpovědí, pravda x nepravda

-

Psaní: článek – názory na život, neformální dopis – o sobě

-

Mluvení: popis a porovnání obrázků – popis osob

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.3 3.Lekce – Shops and services - Slovní zásoba: Žák: nakupování, peníze - Čtení: s výběrem odpovědí -

Poslech: pravda x nepravda, se stručnou odpovědí

-

Psaní: reportáž z události, instrukce – příprava oslavy

-

Mluvení: interakce – nabídka pomoci, porovnání obrázku – typy obchodů

-

Hodinová dotace 8

napíše zprávu – reportáž z události v interakčním rozhovoru dokáže nabídnout pomoc v samostatném projevu popíše nakupování přes internet porovná obrázky – možnosti nakupování napíše návod, instrukce na přípravu oslavy

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

57

Tematické celky IV.4 4.Lekce - Home - Slovní zásoba: zařízení bytu, typy domů Čtení: s výběrem odpovědí, nadpis k odstavci Poslech: se stručnou odpovědí Psaní: email – popis místa, neformální dopis – rady pro návštěvu

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: -

Hodinová dotace 7

umí popsat vybavení a zařízení domu a bytu napíše email – popis místa napíše neformální dopis – rady pro návštěvu v samostatném projevu popíše představu svého ideálního domova popíše a porovná obrázky – život ve městě a na venkově napíše formální dopis – odpověď na inzerát o pronájmu bytu nacvičí si rozhovor o domácích povinnostech

Mluvení: interakce – výběr nového bydlení

Mezipředmětové vztahy: Informatika 2. ročník – Základy hardware a software

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

58

Tematické celky IV.5 5. Lekce - Nature - Slovní zásoba: zeměpisné výrazy, roční období, život na zemi -

Čtení: otázky k odstavcům

-

Poslech: pravda x nepravda

-

Psaní: leták – třídění odpadu, inzerát

-

Mluvení: samostatný projev – znečištěná pláž

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - popíše zeměpisné výrazy a roční období - sestaví leták na třídění odpadu - napíše dopis do časopisu ohledně ochrany životního prostředí - popíše a porovná obrázky – zvířata v zajetí a na svobodě - v samostatném projevu popíše znečištěnou pláž a zlepšení prostředí

Hodinová dotace 7

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 2. ročník – Život mezi druhými, komunikace Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.6 – 6. Lekce - School - Slovní zásoba: školní předměty, akademické tituly

Žák: - vysvětlí, které má oblíbené školní předměty -

napíše pozvánku na večírek

-

Čtení: pravda x nepravda

-

napíše neformální dopis – pokračování ve studiu

-

Poslech: pravda x nepravda, se stručnou odpovědí

-

porovná obrázky – situace ve třídě

-

v samostatném projevu vysvětlí rozdíly ve studiu ve skupině a samostatném studiu

-

Psaní: pozvánka na večírek

Hodinová dotace 7

Mluvení: samostatný projev – jak si zlepšit angličtinu Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 2. – 3. ročník – Komunikační a slohová výchova Společenské vědy 2. ročník – Život mezi druhými, komunikace Komunikace 1. ročník – Základy společenské komunikace

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

59

Tematické celky IV.7 – 7. Lekce - Work - Slovní zásoba: zaměstnání

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - umí popsat jednotlivá povolání

-

Čtení: shrnutí k odstavci

-

napíše formální dopis – odpověď na inzerát

-

procvičí rozhovor na téma výběru brigády

-

Poslech: s výběrem odpovědí

-

porovná obrázky – různá zaměstnání

-

Psaní: formální dopis – odpověď na inzerát

-

v samostatném projevu popíše své vysněné zaměstnání z dětství, popíše ideálního kandidáta na určitou pracovní pozici

-

Mluvení: samostatný projev – vysněné zaměstnání z dětství

Hodinová dotace 7

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 2. ročník – Člověk jako individualita Tematické celky IV.8 – 8. Lekce - Health - Slovní zásoba: zdravotní problémy -

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - umí popsat zdravotní problémy

Čtení: s výběrem odpovědí

-

napíše článek – popis národní kuchyně

-

popíše a porovná obrázky různých jídel

-

Poslech: s výběrem odpovědí

-

v samostatném projevu popíše své oblíbené jídlo

-

Psaní: článek – popis národní kuchyně

-

napíše email o nehodě svého kamaráda

-

Hodinová dotace 7

-

Mluvení: samostatný projev – oblíbené jídlo

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

60

Tematické celky IV.9 – 9. Lekce - Sport - Slovní zásoba: druhy sportů, sportovní vybavení

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - rozšiřuje a prohlubuje svou slovní zásobu na téma sportu

-

Čtení: otázky k odstavcům

-

napíše email – sport v naší zemi

-

porovná obrázky – situace ve sportu;

-

Poslech: s výběrem odpovědí

-

osvojuje si zřetelnou, přirozenou výslovnost a intonaci.

-

Psaní: neformální dopis – sportovní zážitky

-

Mluvení: interakce – volba vhodného sportu

Hodinová dotace 7

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 2. ročník – Člověk jako individualita, Život mezi druhými, komunikace Komunikace 1. ročník – Základy společenské komunikace Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.10 – 10. Lekce – Free time and culture - Slovní zásoba: film, Žák: osvojí si slovní zásobu na téma film, výtvarné výtvarné umění, umění a literatura literatura -

Čtení: pravda x nepravda

-

Poslech: pravda x nepravda

-

Psaní: článek – oblíbené dílo

-

Mluvení: interakce – program na večer

-

Hodinová dotace 7

napíše zprávu o kulturním představení popíše a porovná obrázek – volnočasové aktivity v rozhovoru prodiskutuje program na večer

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 3. ročník – Komunikační a slohová výchova

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

61

Tematické celky IV.11 – 11. Lekce – Travel - Slovní zásoba: místa a aktivity -

Čtení: pravda x nepravda

-

Poslech: s výběrem odpovědí

-

Psaní: vyprávění – zkušenosti s cestováním

-

Mluvení: samostatný projev – zajímavé místo

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: -

Hodinová dotace 7

napíše vyprávění – zkušenosti z cestování

-

nacvičí rozhovor o výběru dovolené

-

popíše a porovná obrázky – dopravní prostředky

-

v samostatném projevu porovná výhody a nevýhody různých způsobů cestování

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 3. ročník – Komunikační a slohová výchova

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.12 – 12. Lekce – Science and technology - Slovní zásoba: Žák: předměty a jejich - umí popsat předměty a jejich užití, užití, počítače, počítače, vesmír vesmír - napíše článek – člověk a technika - v samostatném projevu zhodnotí úlohu - Čtení: s výběrem vědy a techniky odpovědí - popíše obrázek – typy komunikace, - Poslech: se stručnou vědecká práce odpovědí - napíše formální dopis – odpověď na inzerát - Psaní: článek – člověk a technika -

Hodinová dotace 7

Mluvení: popis obrázku – vědecká práce

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 3. ročník – Komunikační a slohová výchova Komunikace 1. ročník – Základy společenské komunikace Komunikace 2. ročník – Tvorba pracovněprávních písemností

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

62

Název vyučovacího předmětu: SPOLEČENSKÉ VĚDY Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet hodin za studium: Platnosti

8 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Cílem vyučovacího předmětu společenské vědy je připravit žáky na aktivní život v demokratické společnosti v ČR i v ostatních státech. Směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace tak, aby byli slušnými lidmi, aby jednali odpovědně a uvážlivě nejen k vlastnímu prospěchu, ale také pro veřejný zájem a prospěch. Kultivuje jejich historické vědomí a tím je učí hlouběji rozumět současnosti, učí uvědomovat si vlastní identitu, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. Vzdělání ve vyučovacím předmětu směřuje k: - využívání svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě, - rozhodování při řešení praktických otázek; - řešení svých problémů právního a sociálního charakteru; - správnému a kritickému hodnocení informací z různých zdrojů; - formulování svých věcných a formálně správných názorů na sociální, ekonomické, politické a etické otázky; - důrazu nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání – k této dobré přípravě je třeba vybraných vědomostí a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci historického vědomí především v oblasti dějin 19. a 20. století, dále ke kultivaci politického a sociálního vědomí žáků a k posilování jejich mediální gramotnosti. Vyučovací předmět vychází z vyučovacích předmětů: - dějepisu, - občanské nauky, - sociologie, - filozofie, - etiky, - psychologie, - práva. Zařazení jednotlivých okruhů do ročníků 1. ročník dějepis do 19.stol. + novověk 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2 hodiny týdně

psychologie – člověk v lidském společenství, profesní a osobní život 2 hodiny týdně filozofie, etika , právo – člověk a právo, člověk a svět 2 hodiny týdně člověk jako občan, soudobý svět 2 hodiny týdně

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

63

Metodyvýuky: Základní metoda výkladu je doplněna o individuální práci s počítačem, na kterém žáci pracují s různými texty jednotlivých učebních okruhů a vyhledávají konkrétní ustanovení. Pomocí internetu žáci, ve skupinách nebo individuálně, získávají další informace. Žáci pracují po celou dobu s literaturou a odborným tiskem, ze kterého zpracovávají formou referátů potřebné informace. Motivaci a zájem o předmět by měla podporovat možnost účasti na meziškolních a celostátních odborných soutěžích. Hodnocení výsledků žáků: Základem pro hodnocení je průběžné ústní zkoušení ze znalostí jednotlivých odvětví předmětu. Při ústním zkoušení je kladen důraz na souvislost projevu a jeho věcnou správnost a na uplatňování praktických dovedností v oblasti daných vyučovacích celků. Po zvládnutí tématického celku nebo jeho části jsou zadávány písemné práce. U písemného projevu je kladen důraz na věcnou správnost, přesnost a přehlednost. Součástí hodnocení je i individuální práce žáků. Při klasifikaci je také zohledněna práce žáka v hodině, jeho zájem o danou problematiku a schopnost samostatné práce. Vyučovací předmět Společenské vědy je úzce spjat s předměty: - Český jazyk, - Kultura a umění, - Informatika, - Ekonomika; - Pěstitelství, - Základy zahradnictví. Průřezová témata: 1. Člověk v dějinách - Dějinný vývoj. 2. Člověk v lidském společenství - Vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat. - Formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně. - Dodržovat jazykové a stylistické normy a používat odbornou terminologii. 3. Člověk jako občan - Osobnost a její rozvoj, komunikace, společnost, stát, politický systém, politika, morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance. - Orientovat se ve společnosti a jejím historickém vývoji i politickém systému. - Posoudit morálku jedince i společnosti, i její svobodu, odpovědnost i vzájemnou toleranci. - Efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok. - Nutnost celoživotního vzdělávání. 4. Člověk a právo - Komunikovat s potencionálními zaměstnavateli a zaměstnanci a ostatní lidmi. - Výhody a rizika podnikání, činnosti s nimiž je třeba při podnikání počítat. - Orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

64

-

Poznat svá práva a povinnosti vůči okolí. Volby povolání a hledání zaměstnání a možnosti rekvalifikací. Podpora státu ve sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby. - Možnosti zaměstnání v zahraničí. 5. Profesní a osobní život - Pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností. - Přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. - Porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej. - Uplatnit při řešení problémů různé metody myšlení, především logické. - Volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. - Pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. - Získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z internetu.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

65

Realizace odborných kompetencí SPOLEČENSKÉ VĚDY 1. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.1 Člověk v dějinách, poznávání minulosti - význam poznávání minulosti; Žák: - objasní smysl poznávání - variabilita výkladů minulosti. minulosti a variabilitu jejích výkladů. Tematické celky I.2 Starověk - dědictví a kulturní přínos starověkých civilizací; -

antická kultura;

-

judaismus a křesťanství jako základ evropské civilizace.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 1

Hodinová dotace 6

Žák: - uvede příklady kulturního přínosu starověkých civilizací, judaismu a křesťanství.

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění 1. ročník – Úvod do studia literatury Pěstitelství1. ročník – Historie a vývoj pěstitelství Tematické celky I.3 Středověk - stát, jeho vznik a rané formy vlády; -

společnost, její hierarchie a stereotypy, feudalismus;

-

křesťanská církev;

-

středověká kultura, středověké památky v Čechách, středověká Praha.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 7

Žák: - charakterizuje obecně středověk a jeho kulturu; -

vysvětlí počátky a rozvoj české státnosti ve středověku;

-

popíše základní – revoluční změny ve středověku.

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění 1. ročník – Středověká literatura (5. – 15. století)

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

66

Tematické celky I.4 Raný novověk - humanismus a renesance; -

-

nahlížení raně novověkého člověka na svět – porovnání s představami středověkého člověka; objevy nových zemí, jejich přínos, změna mapy světa;

-

český stát;

-

počátek habsburského soustátí;

-

války v Evropě, reformace a protireformace;

-

nerovnoměrný vývoj v západní a východní Evropě;

-

rozdílný vývoj politických systémů, absolutismus a počátky parlamentarismu;

-

osvícenství;

-

umění renesance, baroka a klasicismu;

-

architektura;

-

památky z této doby v Čechách.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 13

Žák: - vysvětlí významné změny, které v dějinách nastaly v době raného novověku; -

popíše základní – revoluční změny v raném novověku;

-

objasní nerovnoměrnost historického vývoje v raně novověké Evropě včetně rozdílného vývoje politických systémů;

-

objasní význam osvícenství;

-

charakterizuje umění renesance, baroka a klasicismu.

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění1. ročník – Renesance a humanismus. Baroko (16. – 18. století) Pěstitelství1. ročník – Historie a vývoj zahradnictví Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.5 Novověk, velké občanské revoluce - americká; Žák: na příkladu významných - francouzská; občanských revolucí vysvětlí - revoluce 1848-49 v Evropě boj za občanská i národní a v českých zemích. práva a vznik občanské společnosti.

Hodinová dotace 4

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění 1. ročník – Klasicismus, osvícenství a preromantismus

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

67

Tematické celky I.6 Společnost a národy - národní hnutí v Evropě; -

česko-německé vztahy;

-

národní hnutí v českých zemích;

-

dualismus v habsburské monarchii;

-

postavení minorit;

-

revoluční hnutí a vznik národních států v Německu a v Itálii.

Tematické celky I.7 Modernizace společnosti - průmyslová revoluce; -

urbanizace;

-

demografický vývoj;

-

umění 19. století.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 2

Žák: - objasní vznik novodobého českého národa a jeho úsilí o emancipaci; -

popíše česko-německé vztahy;

-

popíše postavení Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. stol.;

-

objasní způsob vzniku národních států v Německu a v Itálii.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 2

Žák: - vysvětlí proces modernizace společnosti; -

na konkrétních příkladech uměleckých památek charakterizuje umění 19. století.

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 1. ročník – Cíle a základy hospodaření Pěstitelství1. ročník – Historie a vývoj zahradnictví Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.8 Modernizovaná společnost a jedinec - sociální struktura společnosti; Žák: - popíše evropskou koloniální - postavení žen; expanzi; - sociální zákonodárství, vzdělání, - vysvětlí rozdělení světa věda 19. století. v důsledku koloniální expanze a rozpory mezi velmocemi.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 1

68

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.9 Vztahy mezi velmocemi - rozdělení světa;

-

Žák: pokus o jeho revizi Velkou válkou - popíše První světovou válku; (první světová válka); - objasní významné změny ve světě po válce. české země za světové války;

-

první odboj;

-

poválečné uspořádání Evropy a světa, vývoj v Rusku.

-

Tematické celky I.10 Demokracie a diktatura - Československo v meziválečném období; -

autoritativní a totalitní režimy: nacismus v Německu a komunismus v Rusku a SSSR;

-

velká hospodářská krize;

-

mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech, růst napětí a cesta k válce;

-

druhá světová válka;

-

Československo za války, druhý čs. odboj;

-

válečné zločiny včetně holocaustu;

-

důsledky války.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 5

Hodinová dotace 10

Žák: - charakterizuje první Československou republiku a srovná její demokracii se situací za tzv. druhé republiky (1938-39); -

objasní vývoj česko-německých vztahů;

-

vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské krize;

-

charakterizuje fašismus, nacismus a frankismus;

-

srovná nacistický a komunistický totalitarismus;

-

popíše mezinárodní vztahy v době mezi první a druhou světovou válkou, objasní, jak došlo k dočasné likvidaci ČSR;

-

objasní cíle válčících stran ve druhé světové válce, její totální charakter a výsledky;

-

charakterizuje válečné zločiny včetně holocaustu;

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

69

Tematické celky I.11 Svět v blocích - poválečné uspořádání v Evropě a ve světě; -

poválečné Československo;

-

studená válka;

-

komunistická diktatura v Československu a její vývoj;

-

demokratický svět, USA – světová supervelmoc;

-

sovětský blok, SSSR – soupeřící supervelmoc;

-

třetí svět a dekolonizace,

-

konec bipolarity Východ-Západ;

-

umělecké směry 20. století;

-

věda 20. století.

Tematické celky I.12 Dějiny studovaného oboru - vývoj, mezníky a význam

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 12

Žák: - objasní uspořádání světa po druhé světové válce a důsledky pro Československo; -

objasní pojem studená válka;

-

objasní projevy a důsledky studené války;

-

charakterizuje komunistický režim v ČSR v jeho vývoji a v souvislostech se změnami v celém komunistickém bloku;

-

popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské integrace;

-

popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího světa;

-

vysvětlí rozpad sovětského bloku;

-

uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století;

-

charakterizuje umění 20. století na jeho typických ukázkách.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 3

Žák: - orientuje se v historii svého oboru – uvede její významné mezníky a osobnosti, vysvětlí přínos studovaného oboru pro život lidí.

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství1. ročník – Pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostli

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

70

SPOLEČENSKÉ VĚDY 2. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky II.1 Poznání skutečnosti - lidské vědomí, vnímání -

paměť, myšlení, řeč

-

souvislost myšlení a řeči

-

jazyk jako nástroj uchopení světa

-

vědecký a filosofický přístup ke skutečnosti

-

zdroje poznání a pravda jako téma filosofie

-

média a jejich funkce

-

poznávání současnosti prostřednictvím medií

-

svobodný přístup k informacím, masová média (tisk, rozhlas, televize, internet), jejich funkce, kritický přístup k médiím,

-

maximální využití jejich potenciálu

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - vysvětlí obsahové rozdílnosti jednotlivých pojmů; -

dokáže plynule používat základní terminologii psychologie v diskuzi na zadané téma;

-

orientujese v současném pojetí lidské psychiky;

-

pochopí souvislost lidského chování a prožívání.

Hodinová dotace 14 6

Žák: - rozvíjí si kritické myšlení na základě konfrontace různých přístupů k jedné věci.

2

Žák: - doloží způsoby ovlivňování veřejnosti;

6

-

podrobí kritické analýze současný způsob fungování medií (pomocí seminární práce);

-

rozpozná manipulaci a propagandu;

-

kriticky přistupuje k masovým médiím a pozitivně využívá jejich nabídky;

-

orientuje se na internetu;

-

vyhledá konkrétní informace a objektivně na ně reaguje;

-

obhájí svůj názor.

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 2. ročník – Marketing – komunikace Český jazyk 1. ročník – Práce s textem a získávání informací Český jazyk 2. ročník – Komunikační a slohová výchova Informatika1. ročník – Webové prohlížeče a práce s www stránkami

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

71

Tematické celky II.2 Člověk a jeho vývoj - člověk, příroda a kultura -

člověk jako přírodní a společenská bytost

-

vztah přírody a kultury

-

učení a vývoj člověka

-

socializace a její činitelé

-

vývojové etapy člověka

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 6

Žák: - vysvětlí vztah člověka a přírody, vztah přírody a kultury ; -

pochopí souvislost lidského chování a prožívání;

-

zdůrazní důležitost a význam jednotlivých etap ve vývoji lidského jedince, formou zážitků pochopí smysl sebepoznání pro další vývoj.

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 2. ročník – Marketing Tematické celky II.3 Člověk jako individualita - osobnost a její rysy -

temperament a charakter

-

emoce

-

sebepoznání, sebereflexe

-

sebepojetí, pojmy – láska, city, umění naslouchat, morální vývoj,

-

motivace a postoje: žebříček životních hodnot, smysl života, stimulace,

-

schopnost, nadání a talent

-

emocionální inteligence

-

stres a duševní hygiena

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 6

Žák: - formou zážitků pochopí význam vlastního prožívání a debatuje ve skupině o vztahu prožívání a chování; -

debatuje o svých a skupinových morálních hodnotách, o žebříčku životních hodnot, smyslu života;

-

se orientuje v problematice, co je normální a abnormální v souvislosti s psychickým zdravím, požádá o pomoc, pokud sám situaci nezvládne;

-

vysvětlí důležitost vlastní zodpovědnosti za duševní zdraví.

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 2. ročník – Marketing

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

72

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.4 Život mezi druhými, komunikace - jedinec a kolektiv Žák: - formou skupinové práce pochopí - sociální interakce a jednání a následně se orientuje - sociální instituce a kontrola v mezilidské komunikaci vysvětlí základní pravidla - prostředky sociální kontroly komunikace; - komunikace: sociální percepce a - zaujímá v rámci komunikace chyby v ní asertivní postoj; - stereotypy a předsudky - přiměřeně reaguje na vzniklé - sociální komunikace a její průběh situace v rámci profese v cestovním ruchu. - efektivní komunikace -

Hodinová dotace 8

manipulace v komunikaci

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 2. ročník – Komunikační a slohová výchova Informatika 2. ročník – Prezentační software

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

73

Tematické celky II.5 Složitá společnost - společnost jako téma sociologie -

sociální skupiny

-

člověk jako součást sociální skupiny

-

sociální stratifikace a nerovnost

-

příprava na vstup do občanského života

-

sociální mobilita

-

současná česká společnost

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 8

Žák: - charakterizuje současnou českou společnost a její strukturu; -

vysvětlí pojem skupina, rozdělí je a popíše, rozliší, co je v rámci skupin pro společnost nebezpečné a co pozitivní;

-

doloží způsoby ovlivňování veřejnosti;

-

objasní význam solidarity a dobrých vztahů v komunitě;

-

vysvětlí funkce kultury, doloží význam vědy a umění;

-

vysvětlí sociální nerovnost a chudobu;

-

uvede postupy, jimiž lze mírnit sociální problémy;

-

popíše, kam se může obrátit, když se dostane do složité sociální situace.

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění 2. ročník – Kultura

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

74

Tematické celky II.6 Měnící se společnost - Ssociální změna a moderní společnost -

podoba a funkce sociální změny

-

tradiční, moderní a postmoderní společnost

-

postindustriální společnost a její problémy

-

genderová problematika Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 7

Žák: - vysvětlí, proč jsou obě pohlaví rovnocenná a posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost pohlaví porušována; -

vysvětlí sociální nerovnost a chudobu;

-

objasní význam solidarity a dobrých vztahů v komunitě. Výsledky vzdělávání a kompetence

II.7 Multikulturní a multietnická společnost - interetnicita Žák: - vysvětlí pojem skupina, rozdělí - kulturní relativismu je a popíše, rozliší, co je v rámci - etnocentrismus skupin pro společnost nebezpečné a co pozitivní; - země Třetího světa a jejich problémy, primitivní společnost - debatuje o pozitivech versus moderní svět i problémech multikulturního soužití; - rasy, etnika, národy a národnosti, majorita a minority ve společnosti, - objasní příčiny migrace lidí; - multikulturní soužití, migrace, - diskutuje o příčinách vzniku migranti, azylanti etnických či náboženských čistek v minulosti i dnes; - tolerance - netolerance, xenofobie a rasismus - na praktickém příkladu je demonstruje začleňování jedince - holocaust a současné genocidy do společnosti; - současný extremismus - využívá znalosti sociálního jednání.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 17

75

SPOLEČENSKÉ VĚDY 3. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky III.1 Stát - stát státní moc a společnost; -

politika a politologie;

-

stát a jeho funkce;

-

formy státu;

-

stát a národ;

-

státní moc a její dělby.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 2

Žák: - charakterizuje současný český politický systém; -

objasní funkci politických stran a hnutí, svobodných voleb;

-

uvede příklady funkcí obecní a krajské samosprávy;

-

jmenuje základní teze ústavy;

-

rozliší moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.

Mezipředmětové vztahy: Informatika1. ročník – Webové prohlížeče a práce s www stránkami Ekonomika 1. ročník – Cíle a základy hospodaření Ekonomika 2. ročník – Národní a světové hospodářství Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.2 Demokracie - demokratické a nedemokratické systémy;

Žák: - rozpozná znaky totalitní moci;

-

legalita versus legitimita;

-

-

lidská práva;

vysvětlí rozdílnost pojmů: totalitní a autoritářský;

-

totalitní a autoritářské společnosti;

-

používá pojmy rasa a etnikum;

-

justiční vraždy- monster procesy;

-

-

zneužití pokroku;

zná největší světové i české konflikty, jejichž příčinou byla či je rozdílnost skupin;

-

genocida;

-

-

problematika popírání holocaustu;

-

problémy současné demokracie;

charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje a jaké má problémy (korupce, kriminalita);

-

práce s orální historií.

-

objasní význam práv, která jsou zakotvena v českých zákonech, a ví, co dělat, kam se obrátit, když jsou lidská práva ohrožena.

Hodinová dotace 6

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění2. ročník – Kultura Český jazyk 2. ročník – Komunikační a slohová výchova

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

76

Tematické celky III.3 Politika a my - politika a politologie;

Výsledky vzdělávání a kompetence

-

politická participace a pluralita;

-

politická ideologie: liberalismus, konservatismus, socialismus;

Žák: - vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat radikalismem, politickým extremismem, rasismem, neonacismem;

-

politické strany;

-

-

projekt: skupiny žáků vypracovávají referáty na aktuální parlamentní strany;

-

volby a volební chování;

vysvětlí, proč je nepřijatelné užívat neonacistickou symboliku a jinak propagovat hnutí potlačující práva a svobodu jiných lidí;

-

média a politický život;

-

pomocí diskuze rozvíjí kritické myšlení;

-

politický extremismus;

-

-

ideologie jako nástroj zločinu.

vysvětlí, co se rozumí občanskou společností.

Hodinová dotace 5

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění2. ročník – Kultura Český jazyk 2. ročník – Komunikační a slohová výchova

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.4 Člověk jako občan českého státu - Český stát a státnost ; Žák: - uvede příklady občanské aktivity - právní základy českého státu ; ve svém regionu; - zákonodárná moc v ČR; - vysvětlí, co se rozumí občanskou - výkonná moc v ČR; společností; - soudní moc v ČR; - popíše a debatuje o vlastnostech, které by měl mít občan - tvorba a schvalování zákonů; demokratického státu. - politický život v ČR; -

Hodinová dotace 5

státní správa a samospráva.

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění 2. ročník – Kultura Ekonomika 1. ročník – Podnikové činnosti Ekonomika 2. ročník – Marketing, Hospodářská politika státu

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

77

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.5 Společnost a stát v dějinách myšlení - historické teorie státu; Žák: - vysvětlí jednotlivé koncepce - antická teorie státu; politické filosofie a zvládá je - křesťanství a středověká koncepce porovnat a konfrontovat v rámci společnosti; diskuze ; - renesanční a novověká politická - vysvětlí, proč je za své názory, filosofie; postoje a jednání odpovědný jiným lidem nebo společnosti; - myšlení o moderní společnosti a státu.

-

Hodinová dotace 7

vysvětlí, kam směřuje lidstvo a jak se podílí na lidské činnosti, co je svoboda a svobodná vůle.

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 2. ročník – Komunikační a slohová výchova Kultura a umění2. ročník – Kultura

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.6 Základy práva - stát, právo, spravedlnost, právní vědomí;

Žák: - vysvětlí základní pojmy;

-

svoboda a etika;

-

uvede příklady právní ochrany;

-

spravedlnost;

-

-

teorie práva;

-

normy, společnost a stát;

vysvětlí uspořádání právního řádu, druhy právních předpisů a vztahy mezi nimi;

-

právo jako věda;

-

-

právo a náš život;

vyjmenuje základní právní odvětví, včetně základních pramenů práva;

-

právní vztah a právní skutečnost;

-

vysvětlí proces přijetí zákona;

-

výklady a aplikace práva;

-

-

orgány právní ochrany.

na konkrétních příkladech rozliší platnost a účinnost právních norem;

-

pracuje se sbírkou zákonů;

-

uvede příklady právních vztahů a jejich prvků;

-

vysvětlí, kdy je občan způsobilý k právním úkonům a má trestní odpovědnost.

Hodinová dotace 10

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 3. ročník – Komunikační a slohová výchova

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

78

Ekonomika 1. ročník – Obchodní a prodejní činnosti. Právní formy podnikání. Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.7 Ústavní právo - Ústava ČR; -

Hodinová dotace 7

Žák: - na konkrétních příkladech Listina základních práv a svobod; doloží, co vymezuje Ústava ČR moc zákonodárná, výkonná, soudní; a Listina základních práv a svobod; územní samospráva, ČNB, NKÚ; - vyhledá v Ústavě a LZPS policie, advokacie, notářství. příslušné ustanovení; -

charakterizuje subjekty státní moci a vysvětlí jejich funkci;

-

vyhledá na internetu informace o jednotlivých subjektech státní moci;

-

popíše soustavu soudů v ČR;

-

popíše činnost policie, advokacie, notářství a soudů v ČR.

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění 2. ročník – Kultura Ekonomika2. ročník – Finanční trh

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

79

Tematické celky III.8 Soukromé právo Občanské právo -

soukromé a občanské právo vlastnictví a právo, smlouvy a zakázkové právo, občanské soudní řízení.

Rodinné právo -

rodina a manželství pohledem právaděti, rodiče a náhradní rodinná péče.

Pracovní právo -

pojem a prameny pracovního práva a pracovněprávní vztahy;

-

účastníci pracovněprávního vztahu a jejich práva – zaměstnanec, zaměstnavatel;

-

kolektivní vyjednávání;

-

vznik pracovního poměru, hlavní a vedlejší, pracovní smlouva, volba a jmenování, změna pracovněprávního vztahu, skončení pracovněprávního vztahu;

-

pracovní doba a doba na odpočinek, přestávky v práci, dovolená na zotavenou;

-

pracovní podmínky žen a mladistvých, mateřská a rodičovská dovolená;

-

překážky v práci;

-

pracovní řád, pracovní kázeň, BOZP + PO;

-

odpovědnost za škodu zaměstnance a zaměstnavatele;

-

práce konané mimo pracovní poměr;

-

přípustnost sjednání dohody o činnosti a o provedení práce;

-

práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodin ová dotace 12

Žák: - vyhledá příslušná ustanovení v živnostenském zákoně; -

vysvětlí, co je a co není živnost;

-

uvede podmínky provozování živnosti;

-

charakterizuje jednotlivé druhy živností;

-

vyhledá příslušnou právní úpravu v zákoníku práce;

-

vysvětlí práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a uvede, jak se bránit proti tomu, co je v rozporu s právní úpravou;

-

popíše povinné a další náležitosti pracovní smlouvy;

-

vyhotoví pracovní smlouvy;

-

uvede způsoby vzniku, trvání a ukončení pracovněprávního vztahu;

-

na příkladech posoudí oprávněnost důvodů výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele i zaměstnance;

-

vyhotoví písemnosti při ukončení pracovního poměru;

-

posoudí možnosti rozvržení pracovní doby a přestávek v práci; na konkrétním příkladu posoudí nárok zaměstnance na dovolenou.

-

vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP.

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 1. a 2. ročník – Vznik podnikání. Daně a zákonná pojištění

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

80

Tematické celky III.9 Obchodní právo - pojem a prameny obchodního práva; -

vztah občanského a obchodního práva;

-

obchodní společnosti;

-

družstva;

-

státní podnik;

-

jiné druhy podnikání;

-

obchodní závazkové vztahy, vznik, charakteristika, zajištění závazku, zánik závazku, odpovědnost za splnění smlouvy;

-

kupní smlouva, podstatné a nepodstatné části, povinnosti smluvních stran;

-

smlouva o dílo, části smlouvy, předmět díla, povinnosti objednatele a zhotovitele.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 7

Žák: - vyhledá příslušná ustanovení v obchodním zákoníku; -

vysvětlí základní pojmy práva a dovede je správně používat;

-

orientuje se v obchodním rejstříku;

-

posoudí typové příklady nekalé soutěže;

-

popíše a odliší založení a vznik, zrušení a zánik obchodní společnosti;

-

popíše obsah společenské smlouvy;

-

charakterizuje jednotlivé druhy obchodních společností a družstvo;

-

vysvětlí práva a povinnosti smluvních stran u konkrétních smluv;

-

rozliší podstatné a nepodstatné náležitosti vybraných smluv;

-

vysvětlí a porovná nejběžnější dodací a platební podmínky;

-

srovná jednotlivé prostředky právního zajištění závazků;

-

posoudí důsledky změn závazků;

-

na konkrétním příkladu ukáže, jak lze řešit odpovědnost za vadu, škodu a prodlení;

-

vyhotoví kupní a nájemní smlouvu;

-

popíše obsah smlouvy o dílo.

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 1. ročník – Vznik podnikání jako základ tržní ekonomiky. Daně a zákonná pojištění Ekonomika 2. ročník – Lidské zdroje v podniku. Prodejní činnost, obchodní závazkové vztahy Informatika1. ročník – Ochrana autorských práv

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

81

Tematické celky III.10 Veřejné právo - trestní a správní právo; -

trestní právo jako odvětví veřejného práva;

-

trestné činy;

-

trestné řízení a jeho účastníci;

-

správní právo.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 5

Žák: - vyhledá příslušnou úpravu v trestním zákoně; -

odliší trestný čin od přestupku;

-

vysvětlí protiprávní jednání a právní následky trestní odpovědnosti;

-

diskutuje o problémech vězeňství, kriminality a alternativních trestech.

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk1. - 3. ročník – Zdokonalování jazykových dovedností Ekonomika 1. ročník – Vznik podnikání jako základ tržní ekonomiky. Daně a zákonná pojištění Informatika1. ročník – Ochrana autorských práv

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

82

SPOLEČENSKÉ VĚDY 4. ročník – 2 hodiny týdně = 58 hodin ročně Tematické celky IV.1 Mezinárodní vztahy - mezinárodní vztahy;

Výsledky vzdělávání a kompetence

-

suverenita;

-

zahraniční politika státu;

Žák: - charakterizuje proměnu mezinárodního prostředí ve 20. stol.;

-

diplomacie;

-

-

mezinárodní konflikty a spolupráce;

-

mezinárodní právo;

vysvětlí diplomacii jako klíčový prostředek zahraniční politiky státu;

-

mezinárodní organizace;

-

-

OSN- struktura a aktivity;

porozumí termínu mezinárodní vztahy ve smyslu konkrétní reality;

-

Rada bezpečnosti OSN;

-

-

NATO;

-

Česká republika jako člen NATO;

vysvětlí mezinárodní organizace jako důležité hráče na současném mezinárodním poli;

-

mezinárodní ekonomické organizace;

-

-

Světová obchodní banka;

identifikuje možné cíle a funkce dnes existujících mezinárodních organizací;

-

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

-

vysvětlí ekonomický rozměr procesu globalizace jako motivaci pro ekonomickou spolupráci a integraci na mezinárodním poli.

Hodinová dotace 8

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění2. ročník – Kultura Ekonomika 2. ročník – Národní a světové hospodářství

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

83

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.2 Evropská integrace a Evropská unie - myšlenka a dějiny evropské Žák: integrace; - porozumí základní motivaci evropské integrace; - hlavní osobnosti a ideje evropského integračního procesu; - orientuje se v klíčových bodech evropské integrace; - Euroatom, Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské - popíše, v čem spočívá podstata společenství, Evropské měnové unie a jednotné společenstv;í evropské měny; -

Maastrichtská kritéria;

-

Měnová unie;

-

proces rozšiřování EU;

-

Evropský parlament;

-

Evropská rada;

-

Rada EU;

-

Evropská komise;

-

Evropský účetní a soudní dvůr;

-

rozpočet EU;

-

právo EU;

-

princip subsidiarity;

-

členství v EU;

-

pozice státu v EU;

-

Česká republika jako člen EU, Češi a jejich vztah k EU.

-

orientuje se v diskuzi provázející evropský integrační proces;

-

orientuje se v systému klíčových orgánů EU;

-

vymezí cíle, pravomoci a složení jednotlivých orgánů EU;

-

popíše proces přijímání rozhodnutí a tvorby politik v EU;

-

identifikuje vybrané sporné body společné politiky EU;

-

charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její politiku;

-

popíše vývoj ve vyspělých demokraciích;

-

objasní postavení ČR v Evropě a soudobém světě .

Hodinová dotace 8

Mezipředmětové vztahy: Informatika1. ročník – Ochrana autorských práv Ekonomika 2. ročník – Marketing. Regionální aspekty světového hospodářství. Český jazyk 3. ročník – Práce s textem a získávání informací Cizí jazyky 1. – 4. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

84

Tematické celky IV.3 Současná mezinárodní situace - vývoj mezinárodního systému po 2. světové válce; -

polarita systému po 2. světové válce;

-

charakteristika současného mezinárodního systému;

-

nová bezpečnostní rizika;

-

hrozby a konflikty v současném mezinárodním systému;

-

střední Evropa v mezinárodněpolitických vztazích;

-

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - vysvětlí, s jakými problémy a konflikty se potýká soudobý svět; -

objasní uspořádání světa po druhé světové válce;

-

identifikuje, jaké nové výzvy či hrozby současná mezinárodní situace přináší;

-

nahlíží pozici Evropy v souvislostech současných mezinárodních vztahů;

vývoj mezinárodní pozice ČSFR/ČR po roce 1989;

-

ČR a její pozice v mezinárodních organizacích, tvorba její zahraniční politiky, hlavní zahraničněpolitické cíle;

aplikuje terminologii mezinárodních vztahů na situaci současného světa;

-

popíše proces tvorby zahraniční politiky;

-

charakterizuje hlavní ideové základy zahraniční politiky ;

-

identifikuje problémy spojené s celosvětovým demografickým vývojem;

-

identifikuje nejvýznamnější ekologické hrozby, představující ohrožení pro nejbližší desetiletí, a jejich konkrétní dopady .

-

globalizace a globální provázání světa;

-

globální problémy, rizika a globální spolupráce;

-

světový populační vývoj a migrační problematika;

-

globální problémy životního prostředí.

Hodinová dotace 8

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 1. ročník – Cíle a základy hospodaření Ekonomika 2. ročník – Národní a světové hospodářství. Hospodářská politika státu Člověk a příroda3. ročník – Ekologie

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

85

Tematické celky IV.4 Náboženství a náš život - religionistika jako vědní disciplína; -

znaky náboženské víry;

-

víra a ateismus;

-

role náboženství v životě jedince a společnosti;

-

judaismus;

-

antisemitismus a šoa;

-

křesťanství;

-

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 5

Žák: - uvědomuje si mnohovrstevnost termínu náboženství; -

posoudí význam náboženství pro jedince;

-

seznámí se základními typy náboženství;

-

charakterizuje základní znaky judaismu;

vztah mezi judaismem a křesťanstvím;

-

porozumí sepětí etnického a náboženského prvku v judaismu;

-

katolictví, protestantismus a pravoslaví;

-

posoudí pozici křesťanství v současné Evropě;

-

pozice církve v křesťanství;

-

-

křesťanství v ČR;

charakterizuje základní znaky islámu;

-

islám;

-

charakterizuje základní znaky hinduismu;

-

buddhismus;

-

-

hinduismus;

charakterizuje základní znaky buddhismu;

-

sekty a nová náboženská hnutí;

-

-

náboženský fundamentalismus.

zhodnotí problematiku náboženských sekt.

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění 1. ročník – Úvod do studia literatury Kultura a umění 2. ročník – Kultura

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

86

Tematické celky IV.5 Ontologie - základná filosofické otázky; -

klíčové disciplíny filosofie;

-

Platonský trojúhelník;

-

metoda ve filosofii;

-

myšlenkové experimenty;

-

jsoucno;

-

Aristotelova systematická filosofie;

-

realismus a nominalismus;

-

materialismus;

-

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - představí základní vymezení filosofie; -

popíše, jak se měnila hlavní témata filosofie;

-

seznámí se s vybranými pohledy filosofů;

-

charakterizuje klíčové metody filosofie;

-

uvede Aristotelovy kategorie jsoucna;

Platonovo pojetí podstaty skutečnosti;

-

charakterizuje realistický a nominalistický;

-

idealismus jako ontologická koncepce;

-

vysvětlí Aristotelovu kritiku Platonova učení;

-

-

monismus, dualismus a pluralismus; mysl a duše jako filosofický problém; filosofický obrat k subjektu;

-

dualismus duše a těla;

-

filosofie mysli ve 20. stol..

-

Hodinová dotace 10

-

rozliší mezi idealistickým a materialistickým pojetím světa; porozumí hlavním argumentům v diskuzi na téma vztahu těla a mysli; objasní povahu vztahu mezi myslí, vědomím a jedinečnou lidskou identitou.

Mezipředmětové vztahy: Kultura a umění 1. ročník – Úvod do studia literatury Kultura a umění 2. ročník – Kultura

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

87

Tematické celky IV.6 Epistemologie - znalost jako téma epistemologie;

Výsledky vzdělávání a kompetence

-

znalost apriori a postapriori;

-

pravda jako ideální cíl poznání;

Žák: - vymezí filosofickou disciplínu epistemologie, její předmět, klíčová témata;

-

proměny epistemologického tázání;

-

-

subjektivismus, skepticismus a objektivismus v epistemologii;

popíše historické proměny epistemologického tázání;

-

identifikuje problémy spojené s otázkou ospravedlnění našeho přesvědčení;

-

seznámí se s různými interpretacemi pozice subjektu v procesu poznání;

-

chápe hledání zdroje poznání jako klíčové téma epistemologie;

-

porozumí termínu „obrat k jazyku“, hodnotí jej v kontextu dosavadního vývoje filosofie.

-

racionalismus a empirismus;

-

metoda jako téma filosofie;

-

strukturalismus a hermeneutika;

-

analýza a syntéza;

-

indukce, dedukce;

-

obrat k jazyku ve filosofii 20.století;

-

výroková logika;

-

argumentace a argumentační logika.

Hodinová dotace 9

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 3. ročník – Práce s textem a získávání informací Kultura a umění2. ročník – Kultura Matematika 1. ročník – Algebraické výrazy

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

88

Tematické celky IV.7 Etika - etika jako vědní disciplína; -

etika a morálka;

-

naturalistický omyl;

-

problematika svobodné vůle;

-

determinismus a indeterminismus;

-

voluntarismus;

-

svědomí;

-

utilitarismus a hédonismus;

-

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 10

Žák: - vymezí etiku jako vědní obor; -

charakterizuje empirickou etiku a její přístup k etickým tématům;

-

porozumí významu svobodné vůle pro další uvažování o lidském jednání;

-

chápe lidskou vůli jako jeden z hlavních předpokladů morálního jednání;

náboženské, racionální a sociobiologické zdůvodnění morálky;

-

identifikuje, jakou roli hraje svědomí při morálním rozhodování jedince;

-

etický relativismus;

-

-

etika neontologická a etika teologická;

-

aplikovaná etika;

zhodnotí možné komplikace související s posuzováním jednání dle úmyslu, obecných principů či dle následků;

-

biotika a lékařská etika;

-

-

osobnost a identita.

identifikuje, jakou roli hrají hodnoty v morálce a v etické teorii.

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 3. ročník – Práce s textem a získávání informací Člověk a příroda3. ročník – Základy biologie Informatika1. ročník – Ochrana autorských práv

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

89

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODNÍ VĚDY Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

6 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Předmět Přírodní vědy rozvíjí základní znalosti o světě kolem nás, získané jednak osobními zkušenostmi a jednak absolvováním předmětů fyzika, chemie a přírodopis na základní škole. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné k vysvětlení a popisu základních přírodních jevů, s nimiž se běžně setkávají, projevů života kolem sebe a učí se chránit životní prostředí. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a uplatňování získaných informací i v jiných předmětech. Učí se důsledně kontrolovat výsledky své práce, pracovat přehledně, soustavně a pečlivě. Předmět zahrnuje učivo z fyziky, chemie, biologie a ekologie. Výuka probíhá: 1. ročník 2. ročník

3 hodiny týdně / fyzika 3 hodiny týdně / chemie

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: - postupnému pochopení základních fyzikálních jevů a souvislostí mezi nimi; - schopnosti řešit běžné fyzikální příklady, s kterými se člověk setkává v životě (výpočty rychlostí, sil a energií, ohřívání kapalin apod.); - pochopení základních chemických dějů vyskytujících se v běžném životě; - samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce. Vyučovací předmět Přírodní vědy je úzce spjat s předměty: - Matematika, - Ekonomika, - Informatika, - Společenské vědy, - Základy zahradnictví, - Pěstitelství, - Stroje a motorová vozidla. Metody výuky: - hromadná, - skupinová, - individuální, - prezentace samostatné práce, - motivační úkoly, - motivační skupinová práce. ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

90

Metody osvojování nového učiva: a) metody slovního projevu - výklad, - popis, - vysvětlení, - rozhovor, - skupinová práce. b) metody práce s odborným textem - vyhledávání informací, - studium odborných časopisů a literatury, - práce s internetem. c) fixační metody - ústní a písemné opakování učiva, - procvičování, - praktické upevňování dovedností. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: - ústní zkoušení – je zohledňována schopnost pochopení souvislostí; - písemné zkoušení formou řešení početních příkladů; - zkoušení formou testů; - vypracování protokolů; - hodnocení práce v hodinách; Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Pracovat s příslušnými právními předpisy. 2. Člověk a životní prostředí - Zdroje energie. - Zdroje látek v přírodě. - Skleníkový efekt. - Ozonová vrstva. 3. Občan v demokratické společnosti - Komunikace, diskuse, soudobý svět a globální ekologická témata. 4. Informační a komunikační technologie - Vyhledávat informace na internetu. - Zobrazit grafy vybraných fyzikálních jevů na PC. - Využít specializovaný výukový software.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

91

Realizace odborných kompetencí PŘÍRODNÍ VĚDY(FYZIKA) 1. ročník – 3 hodiny týdně = 99 hodin ročně Tematické celky I.1 Mechanika - kinematika (pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici, skládání pohybů); -

-

-

dynamika (Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitační pole, vrhy);

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 38

Žák: - rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného bodu; -

mechanická práce a energie (výkon, účinnost, zákon zachování energie);

určí síly, které působí na tělesa a popíše, jaký druh pohybu tyto síly vyvolají;

-

mechanika tuhého tělesa (posuvný a otáčivý pohyb, moment síly, skládání sil, těžiště tělesa);

určí mechanickou práci, výkon a energii při pohybu tělesa působením stálé síly;

-

mechanika tekutin (tlakové síly a tlak v tekutinách, proudění tekutin).

vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování mechanické energie;

-

určí výslednici sil působících na těleso a jejich momenty;

-

určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru;

-

aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh.

Mezipředmětové vztahy: Matematika 1. ročník – Algebraické výrazy, Mocniny a odmocniny, Lineární rovnice a nerovnice Společenské vědy 1. ročník – Starověk Informatika 1. ročník – Tabulkový kalkulátor, Internet Stroje a motorová vozidla 1. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

92

Tematické celky I.2 Molekulová fyzika a termika - základní poznatky termiky (teplota, teplotní roztažnost látek); -

-

-

vnitřní energie (teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa, tepelná kapacita měření tepla); tepelné motory (tepelné děje v ideálním plynu, první termodynamický zákon, práce plynu, účinnost); pevné látky a kapaliny (struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství látek).

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 14

Žák: - změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a vyjádří ji jako termodynamickou teplotu; -

vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v technické praxi;

-

vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a způsoby její změny;

-

řeší jednoduché případy tepelné výměny;

-

popíše principy nejdůležitějších tepelných motor; popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v technické praxi.

Mezipředmětové vztahy: Matematika 1. ročník – Algebraické výrazy. Mocniny a odmocniny. Lineární rovnice a nerovnice Společenské vědy 1. ročník – Starověk. Modernizace společnosti. Informatika 1. ročník – Tabulkový kalkulátor, Internet Stroje a motorová vozidla 1. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

93

Tematické celky I.3 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj (náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče); -

-

-

elektrický proud v látkách (zákony elektrického proudu, elektrické obvody, vodivost polovodičů, přechod PN);

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 14

Žák: - popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový elektrický náboj; -

vysvětlí princip a funkci kondenzátoru;

-

řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona;

magnetické pole (magnetické pole elektrického proudu, elektromagnet, elektromagnetická indukce, indukčnost); střídavý proud (vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie střídavým proudem). -

zapojí elektrický obvod podle schématu a změří napětí a proud; popíše princip a praktické použití polovodičových součástek s přechodem PN; určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem;

-

vysvětlí podstatu elektromagnetické indukce a její praktický význam;

-

popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice.

Mezipředmětové vztahy: Matematika 1. ročník – Algebraické výrazy. Mocniny a odmocniny. Lineární rovnice a nerovnice Společenské vědy 1. ročník – Modernizace společnosti Informatika– Internet Stroje a motorová vozidla 1. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

94

Tematické celky I.4 Vlnění a optika - mechanické kmitání a vlnění (kmitavý pohyb, rezonance, druhy mechanického vlnění a jeho šíření v prostoru); -

zvukové vlnění (vlastnosti zvuku a jeho šíření v látkovém prostředí, ultrazvuk);

-

světlo a jeho šíření (vlnová délka světla, rychlost světla, zákon lomu, index lomu, rozklad světla); zobrazování zrcadlem a čočkou (princip optického zobrazování, optické vlastnosti oka, optické přístroje);

-

-

elektromagnetické záření (spektrum elektromagnetického záření, rentgenové záření, vlnové vlastnosti světla).

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 13

Žák: - rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich šíření; -

charakterizuje základní vlastnosti zvukového vlnění;

-

chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany sluchu;

-

charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých prostředích;

-

řeší úlohy na odraz a lom světla;

-

řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami;

-

vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad;

-

popíše význam různých druhů elektromagnetického záření;

-

vysvětlí principy základních typů optických přístrojů;

-

popíše význam různých druhů elektromagnetického záření z hlediska působení na člověka a využití v praxi.

Mezipředmětové vztahy: Matematika 1. ročník – Funkce Informatika– Internet Stroje a motorová vozidla 1. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

95

Tematické celky I.6 Vesmír - sluneční soustava (Slunce, planety a jejich pohyb, komety); -

hvězdy a galaxie (vzdálenosti hvězd, charakteristiky hvězd, výzkum vesmíru).

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 8

Žák: - charakterizuje Slunce jako hvězdu; -

popíše objekty ve sluneční soustavě;

-

zná příklady základních typů hvězd;

-

zná současné názory na vznik a vývoj vesmíru.

Mezipředmětové vztahy: Informatika– Internet Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.7 Souhrnné opakování fyziky

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 2

96

PŘÍRODNÍ VĚDY (CHEMIE) 2. ročník – 3 hodiny týdně = 99 hodin ročně Tematické celky II.1 Obecná chemie - chemické látky a jejich vlastnosti; -

částicové složení látek (atom, molekula), chemická vazba;

-

chemické prvky, sloučeniny;

-

chemická symbolika;

-

periodická soustava prvků;

-

směsi a roztoky;

-

chemické reakce, chemické rovnice;

-

výpočty v chemii.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 27

Žák: - porovná fyzikální a chemické vlastnosti různých látek; -

popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby;

-

vyjádří názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a sloučenin;

-

popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění v periodické soustavě prvků;

-

popíše základní metody oddělování složek ze směsí a jejich využití v praxi;

-

vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného složení;

-

vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí;

-

provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v odborné praxi.

Mezipředmětové vztahy: Informatika– Internet Základy zahradnictví 1. ročník Pěstitelství 1. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

97

Tematické celky II.2 Anorganická chemie - vlastnosti anorganických látek; -

názvosloví anorganických sloučenin;

-

vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné praxi.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 23

Žák: - vysvětlí vlastnosti anorganických látek (oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli); -

tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin;

-

charakterizuje vybrané prvky a sloučeniny a zhodnotí jejich užití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí.

Mezipředmětové vztahy: Informatika 2. ročník – Základy hardware a software Informatika– Internet Základy zahradnictví 1. a 2. ročník Pěstitelství 1. a 2. ročník Tematické celky II.3 Organická chemie - vlastnosti atomu uhlíku; -

základ názvosloví organických sloučenin;

-

organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 31

Žák: - charakterizuje skupiny uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a tvoří jejich chemické vzorce a názvy; -

uvede významné zástupce organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí.

Mezipředmětové vztahy: Informatika 1. ročník– Webové prohlížeče a práce s www stránkami Základy zahradnictví 1. a 2. ročník Pěstitelství 1. a 2. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

98

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.4 Biochemie - chemické složení živých organismů, Žák: přírodní látky; - charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny; - biochemické děje. - uvede složení, výskyt a funkce nejdůležitějších přírodních látek (bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny a biokatalyzátory); -

Hodinová dotace 15

popíše vybrané biochemické děje.

Mezipředmětové vztahy: Informatika– Internet Základy zahradnictví 1. a 2. ročník Pěstitelství 1. a 2. ročník

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.5 Souhrnné opakování chemie

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 3

99

Název vyučovacího předmětu: ČLOVĚK A PŘÍRODA Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

1 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Předmět Přírodní vědy rozvíjí základní znalosti o světě kolem nás, získané jednak osobními zkušenostmi a jednak absolvováním předmětů fyzika, chemie a přírodopis na základní škole. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné k vysvětlení a popisu základních přírodních jevů, s nimiž se běžně setkávají, projevů života kolem sebe a učí se chránit životní prostředí. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a uplatňování získaných informací i v jiných předmětech. Učí se důsledně kontrolovat výsledky své práce, pracovat přehledně, soustavně a pečlivě. Předmět zahrnuje učivo z fyziky, chemie, biologie a ekologie. Výuka probíhá: 3. ročník

1 hodiny týdně / biologie a ekologie

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: - schopnosti realisticky zhodnotit hranici mezi ekologickým smýšlením a ekologickým fanatizmem; - samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce. Vyučovací předmět Člověk a příroda je úzce spjat s předměty: - Matematika, - Ekonomika, - Informatika, - Společenské vědy, - Základy zahradnictví, - Pěstitelství, - Sadovnická a krajinářská tvorba, - Floristika - Obchod a služby v zahradnictví, - Stroje a motorová vozidla. Metody výuky: - hromadná, - skupinová, - individuální, - prezentace samostatné práce, - motivační úkoly, - motivační skupinová práce.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

100

Metody osvojování nového učiva: a) metody slovního projevu - výklad, - popis, - vysvětlení, - rozhovor, - skupinová práce. b) metody práce s odborným textem - vyhledávání informací, - studium odborných časopisů a literatury, - práce s internetem. c) fixační metody - ústní a písemné opakování učiva, - procvičování, - praktické upevňování dovedností. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: - ústní zkoušení – je zohledňována schopnost pochopení souvislostí; - písemné zkoušení formou řešení početních příkladů; - zkoušení formou testů; - vypracování protokolů; - hodnocení práce v hodinách; Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Ekologické aspekty pracovní činnosti. - Pracovat s příslušnými právními předpisy. 2. Člověk a životní prostředí - Zdroje energie. - Zdroje látek v přírodě. - Vlivy člověka na ovzduší. - Skleníkový efekt. - Ozonová vrstva. - Využívání a znečišťování vody. - Čistění vody. - Odpady. 3. Občan v demokratické společnosti - Komunikace, diskuse, soudobý svět a globální ekologická témata. 4. Informační a komunikační technologie - Vyhledávat informace na internetu. - Využít specializovaný výukový software.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

101

Realizace vyučovacího předmětu ČLOVĚK A PŘÍRODA 3. ročník – 1 hodina týdně = 33 hodin ročně Tematické celky III.1 Obecná biologie - biologie a charakteristika života; -

buňka;

-

chemické složení živých soustav;

-

metabolismus živých soustav;

-

rozmnožování živých soustav;

-

vznik a vývoj života.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 4

Žák: -

charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi;

-

vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav;

-

popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života;

-

charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede rozdíly.

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 2. ročník – Člověk jako individualita Základy zahradnictví 1. – 3. ročník Pěstitelství 1. – 3. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1. – 3. ročník Tematické celky III.2 Viry a prokaryotické organismy - viry;

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 2

Žák:

-

bakterie;

-

charakterizuje formy organismů;

-

sinice.

-

uvede základní skupiny organismů a porovná je;

-

uvede příklady bakteriálních, virových a jiných onemocnění a možnost prevence;

-

vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1. – 3. ročník Pěstitelství 1. – 3. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1. – 3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

102

Tematické celky III.3 Jednobuněční - obecná charakteristika; -

systém jednobuněčních.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 1

Žák: -

popíše stavbu a rozmnožování;

-

popíše systém.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1. – 3. ročník Pěstitelství 1. – 3. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1. – 3. ročník Tematické celky III.4 Rostliny - anatomie a morfologie rostlin; -

fyziologie rostlin;

-

systém rostlin;

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 4

Žák: -

vysvětlí rostlinná pletiva a orgány;

-

charakterizuje vodní režim;

-

popíše minerální výživu, růst, ontogenezi a rozmnožování;

-

vysvětlí změny pohybu organismu nebo jeho části v prostoru.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1. – 3. ročník Pěstitelství 1. – 3. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1. – 3. ročník Tematické celky III.5 Houby - obecná charakteristika; -

systém.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 1

Žák: -

popíše stavbu a rozmnožování hub;

-

stručně popíše systém hub.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1. – 3. ročník Pěstitelství 1. – 3. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1. – 3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

103

Tematické celky III.6 Živočichové - stavba těla živočichů;

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 4

Žák:

-

tělní pokryv, opora těla, pohyb živočichů;

-

popíše hierarchické uspořádání těla;

-

příjem transport a výdej látek v těle živočichů;

-

vysvětlí z čeho je tvořeny tkáně;

-

vyjmenuje druhy tkáně;

-

nervová regulace, smyslové orgány, základy etologie živočichů.

-

vyjmenuje druhy tělního pokryvu a jeho funkci;

-

popíše oporu těla bezobratlých a obratlovců;

-

vysvětlí pohyb těla bezobratlých a obratlovců;

-

vysvětlí funkci trávicího ústrojí, dýchací, oběhové a vylučovací soustavy;

-

popíše nervovou soustavu;

-

vyjmenuje a charakterizuje smyslové orgány.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1. – 3. ročník Pěstitelství 1. – 3. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1. – 3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

104

Tematické celky III.7 Biologie člověka - kosterní a svalová soustava člověka; -

oběhová soustava a imunitní systém člověka;

-

dýchací soustava člověka;

-

trávicí soustava, metabolismus člověka;

-

vylučování a kožní soustava, termoregulace;

-

kontrolní a řídící systémy lidského organismu;

-

smyslové ústrojí člověka;

-

pohlavní soustava a vývoj jedince po narození;

-

fylogenetický vývoj člověka.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 9

Žák: -

popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav;

-

vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního stylu.

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 2. ročník – Člověk jako individualita, Život mezi druhými, komunikace Sadovnická a krajinářská tvorba 1. – 3. ročník

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.8 Genetika - molekulární základy dědičnosti;

Žák:

-

genetika buňky;

-

objasní význam genetiky;

-

genetika organismů a populací;

-

-

genetická proměnlivost;

seznámí se s uložením genetické informace v buňce;

-

genetika člověka.

-

vysvětlí přenos genetické informace při buněčném dělení;

-

seznámí se s metodami výzkumu.

Hodinová dotace 1

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1. – 3. ročník Pěstitelství 1. – 3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

105

Tematické celky III.9 Ekologie - základní ekologické pojmy, organismus a prostředí; -

podmínky života (sluneční záření, ovzduší, voda, půda, populace, společenstva);

-

potravní řetězce;

-

stavba, funkce a typy ekosystému;

-

oběh látek v přírodě;

-

typy krajiny.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 3

Žák: - vysvětlí základní ekologické pojmy a charakterizuje vztahy mezi organismy a prostředím; -

rozliší a charakterizuje abiotické sluneční záření, atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické faktory prostředí (populace, společenstva, ekosystémy);

-

vysvětlí potravní vztahy v přírodě – uvede příklady;

-

charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve společenstvu;

-

popíše podstatu oběhu látek v přírodě z hlediska látkového a energetického;

-

charakterizuje různé typy krajiny ve svém okolí a její využívání člověkem.

Mezipředmětové vztahy: Informatika 1. ročník– Webové prohlížeče a práce s www stránkami. Informatika2. ročník –Prezentační software Základy zahradnictví 1. – 3. ročník Pěstitelství 1. – 3. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1. – 3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

106

Tematické celky III.10 Člověk a životní prostředí - člověk a vývoj jeho vztahu k přírodě; -

člověk a vývoj jeho vztahu k přírodě;

-

vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím;

-

dopady činností člověka na životní prostředí;

-

přírodní zdroje energie a surovin;

-

odpady;

-

globální problémy životního prostředí;

-

ochrana přírody a krajiny, chráněná území;

-

nástroje společnosti na ochranu životního prostředí;

-

zásady udržitelného rozvoje;

-

odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí;

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 4

Žák: - popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody; -

hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí;

-

charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví;

-

charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv člověka na prostředí jejich využíváním;

-

orientuje se ve způsobech nakládání s odpady a možnostech snížení jejich produkce;

-

uvede příklady globálních problémů životního prostředí a možnosti jejich řešení ve vztahu k problémům regionálním a lokálním;

-

uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a dokáže získat informace o aktuální situaci z různých zdrojů;

-

uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu;

-

uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu přírody a prostředí;

-

vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí; (pokračování)

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

107

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence -

-

Hodinová dotace

zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí; na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne řešení vybraného environmentálního problému.

Mezipředmětové vztahy: Informatika – Webové prohlížeče a práce s www stránkami. Prezentační software Společenské vědy 4. ročník – Etika Ekonomika 2. ročník – Globální aspekty světové ekonomiky Základy zahradnictví 1. – 3. ročník Pěstitelství 1. – 3. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1. – 3. ročník Stroje a motorová vozidla 1. – 3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

108

Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA Kód a název oboru vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví

Forma vzdělání:

denní

Celkovýpočet hodin za studium: Datum platnosti od:

10 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Cílem předmětu je podílet se na vytváření kvantitativních a prostorových vztahů, na rozvoji intelektových vlastností, vytváření úsudků a řešení problémů, poskytnout matematické znalosti využitelné v praxi i při dalším studiu. Žák: -

používá vhodné zdroje informací – kalkulačku, matematické tabulky; používá rýsovací pomůcky; matematizuje reálné situace, pracuje s matematickým modelem řešení vzhledem k realitě; čte s porozuměním matematický text, grafy, diagramy, tabulky; přesně se matematicky vyjadřuje; uplatní se v ekonomické sféře jako ekonom, účetní.

Charakteristika učiva Žák si osvojí matematické poznatky, postupy a metody řešení úloh a získá základní vědomosti a dovednosti pro další předměty a pro případné další studium na vysoké nebo vyšší odborné škole, formuluje souvisle a srozumitelně myšlenky, formuluje řešení ústně i písemně. Výuka probíhá 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

3 hodiny týdně 2 hodiny týdně 2 hodiny týdně 3 hodiny týdně

Metody výuky: a) metody motivační - pochvaly, - aktivizace žáků návrhy řešení, - účast žáků v matematické soutěži. b) metody fixační - opakování písemné i ústní, - domácí úkoly.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

109

c) -

metody expoziční skupinová práce, řešení problémů v týmu, samostatné řešení problémů, práce s literaturou, využití zpětného projektoru, dataprojektoru a počítače, vysvětlování nových postupů, zobecňování, geometrické znázornění, barevné zápisy na tabuli.

Formy výuky: - hromadné vyučování, - skupinové vyučování, - individuální doučování, - samostatná práce. Hodnocení výsledků žáků: - ústní zkoušení, - písemné testy, - čtvrtletní písemné práce v rozsahu 1 vyučovací hodiny, - klasifikace práce v hodině pro zvýšení motivace. Vyučovací předmět Matematika je úzce spjat s předměty: - Přírodní vědy, - Člověk a příroda, - Ekonomika, - Informatika, - Sadovnická a krajinářská tvorba, - Stroje a motorová vozidla. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: Žák: - využívá různých způsobů znázornění řešení; - dovede řešit praktické situace kvantitativním vyjádřením; - dovede identifikovat a analyzovat problémy; - zvažuje možnosti řešení, stanovuje cíle a priority v řešení příkladů; - vyhodnocuje výsledky dosažené různými způsoby řešení; - zvolí odpovídající matematické postupy a techniky; - používá různé formy grafického znázornění; - provádí odhady výsledků u praktických úloh; - samostatně provádí teoretický i grafický rozbor úlohy; - zdokonaluje vlastní učení a pracovní výkon; - pracuje v týmu; - využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

110

Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Efektivně pracovat s informacemi. - Promyšlené a funkční používání aktivizujících metod a forem práce ve výuce, např. problémové vyučování, diskusní metody. 2. Člověk a životní prostředí - Vztah zdroje a suroviny. - Produkce potravin. - Početnost populace. - Ovlivňování krajiny člověkem. 3. Občan v demokratické společnosti - Vedení k vhodné míře sebevědomí. - Funkční používání aktivizujících metod a forem práce ve výuce. - Chápat význam pravděpodobností používaných v masových médiích. 4. Informační a komunikační technologie - Užití zpětného projektoru při samostatném procvičování. - Užití zpětného projektoru při nácviku posunu funkcí Geometrie. - Užití programů.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

111

REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ MATEMATIKA 1. ročník – 3 hodiny týdně = 99 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.1 Shrnutí a prohloubení učiva ze ZŠ – operace s čísly a výrazy - číselné obory – reálná čísla a jejich Žák: vlastnosti; - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel; - užití procentového počtu. - uvádí vztahy mezi číselnými obory; -

provádí aritmetické operace v množině reálných čísel;

-

používá různé zápisy reálného čísla;

-

řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.2 Množiny a základní poznatky z logiky - základní množinové pojmy; Žák: - používá množinovou terminologii - intervaly jako číselné množiny; a symboliku; - absolutní hodnota reálného čísla; - provádí množinové operace; - výrok, základní operace s výroky, - používá teoretické znalosti kvantifikované výroky. při řešení praktických úloh; -

používá absolutní hodnotu;

-

zapíše a znázorní interval, provádí operace s intervaly;

-

vysvětlí pojem výrok;

-

rozlišuje jednoduchý a složený výrok;

-

používá výrokové operace;

-

přiřadí pravdivostní hodnotu výroku;

-

rozlišuje výrok, výrokovou formu, algebraický výraz;

-

interpretuje a formuluje věty s využitím logických spojek a kvantifikátorů.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 8

Hodinová dotace 10

112

Tematické celky I.3 Mocniny a odmocniny - mocniny s přirozeným exponentem -

mocni s nulovým nebo celým záporným exponentem

-

druhá odmocnina

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 15

Žák: - provádí operace s mocninami a odmocninami; -

pracuje s jednotlivými mocninami;

-

kombinuje pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami při řešení úloh;

-

částečně odmocňuje;

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.4 Shrnutí základních poznatků z geometrie - shodnost a podobnost trojúhelníků Žák: - ovládá vlastnosti úhlů - Pythagorova a Euklidova věta v trojúhelníku - Trigonometrie pravoúhlého - pojmenuje jednotlivé strany trojúhelníku pravoúhlého trojúhelníku -

využívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních i konstrukčních úlohách;

-

řeší pravoúhlý trojúhelník s využitím Euklidových vět a Pythagorovy věty.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 15

113

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.5 Mnohočleny a Algebraické výrazy - výrazy s proměnnými; Žák: - vysvětlí matematické poznatky - počítání s mnohočleny; jako abstraktní nástroj - úpravy výrazů s využitím vzorců; pro zjednodušení formálních zápisů; - lomené výrazy. - navrhne matematizaci reálných situací pomocí výrazů; -

rozlišuje typy výrazů;

-

vypočítá číselnou hodnotu výrazu;

-

vyjádří neznámou z výrazu;

-

vysvětlí pojem mnohočlen;

-

provádí operace s mnohočleny (sčítání, násobení, dělení, rozklad na součin);

-

odvodí a zná základní vzorce, rozhodne o jejich využití při úpravách lomených výrazů;

-

provádí operace s lomenými výrazy (sčítání, odčítání, násobení, dělení, rozšiřování, krácení);

-

využívá znalostí o mocninách a odmocninách při úpravách výrazů;

-

usměrní zlomek.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 18

114

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.5 Základní funkční závislosti - pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf funkce;

Žák: - objasní pojem funkce;

-

konstantní funkce;

-

-

lineární funkce, přímá úměrnost;

-

funkce s absolutními hodnotami;

rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti;

-

kvadratická funkce, definiční obor, obor hodnot, graf funkce;

-

popíše funkční závislosti a demonstruje jejich využití v praxi;

-

nepřímá úměrnost.

-

určí definiční obor, obor hodnot;

-

sestrojí graf funkce v kartézské soustavě souřadnic;

-

řeší konstantní a lineární funkci a jejich soustavy;

-

specifikuje kvadratickou funkci, určí její definiční obor, obor hodnot;

-

sestrojí graf kvadratické funkce, určí vrchol paraboly, průsečíky grafu funkce se souřadnými osami;

-

sestrojí graf nepřímé úměrnosti;

-

používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí operace s intervaly (sjednocení, průnik;

-

aplikuje znalosti o absolutní hodnotě u funkcí s absolutními hodnotami.

Hodinová dotace 14

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 1. ročník – Cíle a základy hospodaření

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

115

Tematické celky I.6 Lineární rovnice a nerovnice - řešení lineární rovnice; -

soustavy lineárních rovnic o dvou a třech neznámých;

-

slovní úlohy;

-

řešení lineární nerovnice;

-

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy s využitím ekvivalentních úprav; -

vysvětlí souvislosti mezi lineární funkcí a lineární rovnicí;

soustavy lineárních nerovnic s jednou neznámou;

-

ovládá grafické řešení lineárních rovnic a nerovnic;

-

lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou;

-

-

řešení rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru;

rozhodne o výběru vhodné metody při řešení soustav lineárních rovnic;

-

provede rozbor o počtu řešení rovnice, nerovnice, soustavy rovnic;

-

aplikuje znalosti o absolutní hodnotě výrazu při řešení lineárních rovnic, nerovnic;

-

převádí jednoduché reálné situace do matematických struktur, pracuje s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem k realitě.

-

řešení rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli;

-

grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic.

Hodinová dotace 15

Mezipředmětové vztahy: Přírodní vědy1. ročník – Mechanika Informatika 1. ročník – Tabulkový kalkulátor Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.7 Závěrečné opakování a shrnutí

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 4

116

MATEMATIKA 2. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II. 1 Opakování a rozšíření učiva 1. ročníku Tematické celky II. 2 Kvadratické rovnice a nerovnice - řešení neúplné a úplné kvadratické rovnice; -

rozklad kvadratického trojčlenu;

-

vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice;

-

iracionální rovnice;

-

kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou;

-

soustava kvadratické a lineární rovnice se dvěma neznámými;

-

kvadratické nerovnice a jejich početní a grafické řešení;

-

slovní úlohy.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 4 Hodinová dotace 8

Žák: - popíše souvislosti mezi kvadratickou funkcí a kvadratickou rovnicí; -

rozliší úplnou a neúplnou kvadratickou rovnici, rozhodne o metodě řešení;

-

zná vzorec pro řešení úplné kvadratické rovnice, rozhodne o počtu řešení na základě hodnoty diskriminantu;

-

uvede vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice a použije jich při řešení úloh;

-

převede kvadratický trojčlen na součin lineárních činitelů;

-

řeší kvadratické nerovnice;

-

použije vzorců pro druhou mocninu dvojčlenu při řešení iracionálních rovnic;

-

rozlišuje úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní;

-

obhájí řešení iracionální rovnice na základě provedené zkoušky;

-

využívá získaných poznatků při matematizaci reálných situací;

-

převádí jednoduché reálné situace do matematických struktur;

-

aplikuje poznatky o kvadratických rovnicích, rozkladu kvadratického trojčlenu a kvadratických funkcí při řešení kvadratických nerovnic;

-

vyjádří řešení a prověří jeho správnost; (pokračování)

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

117

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence -

Hodinová dotace

využívá znalosti řešení soustav lineárních nerovnic při výpočtu jednoduchých ekonomických úloh.

Mezipředmětové vztahy: Informatika 1. ročník – Tabulkový kalkulátor

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.3 Mocniny a odmocniny s racionálním exponentem - mocniny s celočíselným exponentem Žák: zápis čísla ve tvaru a.10n; - uvede vztah mezi mocninou s racionálním exponentem - n-tá odmocnina, početní výkony a odmocninou; s odmocninami; -

mocnina s racionálním a iracionálním exponentem.

-

využívá pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami při řešení úloh;

-

interpretuje zápis čísla ve tvaru a.10npro vyjádření velkých a malých čísel a demonstruje jeho použití v jiných oborech.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.4 Další elementární funkce - funkce, definiční obor, obor hodnot, Žák: graf funkce; - rozumí pojmu funkce jako předpisu i jako zobrazení - vlastnosti funkce; definičního oboru na obor hodnot - inverzní funkce; funkce; - shrnutí poznatků o funkcích (funkce - rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, konstantní, lineární a kvadratická); načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti; - lineární lomená funkce; - ovládá pojmy: funkce rostoucí, - mocninné funkce; klesající, sudé, liché, omezené, - exponenciální a logaritmická prosté, určí extrémy funkce; funkce; - vyjádří předpis inverzní funkce, - logaritmus, věty pro počítání její definiční obor a obor hodnot, s logaritmy; sestrojí graf inverzní funkce; -

Hodinová dotace 8

Hodinová dotace 16

vypočítá logaritmus čísel; (pokračování)

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

118

Tematické celky -

exponenciální a logaritmická rovnice a nerovnice.

Výsledky vzdělávání a kompetence -

objasní vztahy mezi veličinami a dokáže zapsat funkční závislosti úloh z praxe;

-

použije znalostí o inverzní funkci k definování funkce logaritmické pomocí funkce exponenciální;

-

využívá logaritmů o různých základech;

-

charakterizuje dekadický a přirozený logaritmus;

-

uvede vztah mezi logaritmy o různých základech;

-

používá vzorce pro počítání s logaritmy;

-

vyčíslí logaritmus o libovolném základě pomocí kalkulačky;

-

řeší exponenciální a logaritmické rovnice;

-

prokáže platnost řešení na základě porovnání s definičním oborem proměnné.

Hodinová dotace

Mezipředmětové vztahy: Informatika 1. ročník – Tabulkový kalkulátor Tematické celky II. 5 Planimetrie - základní planimetrické pojmy; -

polohové a metrické vztahy mezi nimi;

-

množiny bodů dané vlastnosti;

-

osová a středová souměrnost;

-

shodná zobrazení;

-

podobnost a stejnolehlost;

-

stejnolehlost kružnic;

-

konstrukční úlohy.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 12

Žák: - řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů; -

aplikuje získané dovednosti při řešení úloh z praxe;

-

nalezne množiny bodů daných vlastností;

-

využívá vlastností shodných a podobných zobrazení (osová a středová souměrnost, posunutí a otočení, podobnost a stejnolehlost) při řešení konstrukčních úloh.

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Starověk

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

119

Tematické celky II. 6 Posloupnosti - pojem posloupnosti, její určení a vlastnosti; -

aritmetická posloupnost;

-

geometrická posloupnost;

-

užití posloupností zejména v úlohách ekonomického charakteru (jednoduché a složené úrokování, odúročení, střádání, umořování dluhu).

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 16

Žák: - vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce; -

určí posloupnost výčtem prvků, vzorcem pro n-tý člen, rekurentně, graficky;

-

rozhodne o vlastnostech posloupností (konečné, nekonečné, rostoucí, klesající, omezené);

-

rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost;

-

prokáže znalost vzorců pro aritmetickou a geometrickou posloupnost, rozhodne o jejich použití při řešení úloh;

-

provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se v základních pojmech finanční matematiky.

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 2. ročník – Statistické zpracování informací Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II. 7 Závěrečné opakování a shrnutí

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 2

120

MATEMATIKA 3. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 1 Opakování a rozšíření učiva 2. ročníku Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.2 Goniometrické funkce a trigonometrie - definice goniometrických funkcí Žák: v pravoúhlém trojúhelníku; - navrhne využití goniometrických funkcí při řešení pravoúhlého - řešení pravoúhlého trojúhelníku; trojúhelníku; - oblouková míra úhlu, orientovaný - rozliší velikost úhlu úhel a jeho velikost; ve stupňové a obloukové míře; - goniometrické funkce obecného - uvede a použije vztah mezi úhlu, jejich vlastnosti a grafy; stupňovou a obloukovou mírou; - vztahy mezi goniometrickými - určí základní velikost úhlu; funkcemi; - definuje goniometrické funkce - goniometrické rovnice; obecného úhlu; - sinová a kosinová věta; - načrtne grafy jednotlivých funkcí - řešení obecného trojúhelníku, užití v oboru reálných čísel a určí v praxi. jejich vlastnosti (včetně periodičnosti); -

vlastnosti a vztahy funkcí použije k řešení rovinných i prostorových útvarů;

-

uvede vztah mezi goniometrickými funkcemi, řeší rovnice a upravuje výrazy s využitím vzorců;

-

analyzuje zadání úloh, provede rozbor a rozhodne o řešení obecného trojúhelníku, s využitím sinové a kosinové věty.

Hodinová dotace 4 Hodinová dotace 24

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Starověk Přírodní vědy1. ročník – Optika

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

121

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 2 Stereometrie - základní stereometrické pojmy; -

Hodinová dotace 18

Žák: polohové a metrické vlastnosti bodů, - určuje vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny, dvou přímek a rovin; rovin, odchylku dvou přímek, rovinné obrazce; přímky a roviny, dvou rovin, vzdálenost bodu od roviny; povrch a objem těles (hranol, válec, kužel, jehlan, komolý kužel, komolý - rozlišuje základní druhy jehlan, koule a její části). rovinných obrazců; -

určí jejich obvod a obsah;

-

určuje povrch a objem základních těles s využitím funkčních vztahů a trigonometrie.

Mezipředmětové vztahy: Informatika 2. ročník – Počítačová grafika Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 4 Kombinatorika, Pravděpodobnost, Statistika - variace a permutace Žák: bez opakování a s opakováním, - užívá vztahy pro počet variací faktoriál; a permutací bez opakování a s opakováním, kombinací - kombinace bez opakování, vlastnosti bez opakování; kombinačních čísel, Pascalův trojúhelník; -

-

počítá s faktoriály a kombinačními čísly, využívá vlastností kombinačních čísel;

-

sestaví Pascalův trojúhelník;

-

řeší umocňování dvojčlenu s využitím binomické věty;

-

charakterizuje náhodný pokus

binomická věta.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 5 Závěrečné opakování a shrnutí

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 18

Hodinová dotace 2

122

MATEMATIKA 4. ročník – 3 hodiny týdně = 87 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.1 Opakování a rozšíření učiva 3. ročníku

Tematické celky IV.2 Statistika a pravděpodobnost - náhodný pokus a náhodný jev; -

četnost a pravděpodobnost náhodného jevu;

-

pravděpodobnost sjednocení jevů, opačného jevu, průniku jevů, podmíněná pravděpodobnost;

-

statistický soubor, jednotka, znak;

-

absolutní a relativní četnost;

-

charakteristiky polohy a variability.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 8 Hodinová dotace 18

Žák: - a náhodný jev kombinatorickým způsobem, popíše jejich vlastnosti; -

rozliší: jev jistý, nemožný, elementární, jev příznivý jinému jevu, jevy rovnocenné, disjunktní, opačný jev k danému jevu, jevy slučitelné a neslučitelné, jevy závislé a nezávislé;

-

vysvětlí vztah mezi relativní četností a pravděpodobností náhodného jevu;

-

vybere vhodný vztah pro řešení úloh z praxe, vyčíslí pravděpodobnost;

-

charakterizuje základní statistické pojmy;

-

vysvětlí a užívá aritmetický a vážený průměr, modus, medián, rozptyl, směrodatnou odchylku při řešení úloh z praxe;

-

čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se statistickými údaji.

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 2. ročník – Statistické zpracování informací, Marketing

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

123

Tematické celky IV.3 Analytická geometrie - souřadnice bodu v rovině a v prostoru; -

vzdálenost dvou bodů, střed úsečky;

-

vektory (operace s vektory);

-

přímka a její analytické vyjádření;

-

vzájemná poloha přímek;

-

analytické vyjádření roviny;

-

vzájemná poloha přímky a roviny;

-

vzájemná poloha rovin;

-

-

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - osvojí si základy analytické metody jako integrujícího faktoru rozvoje matematického myšlení; -

přiřadí obraz bodu v pravoúhlé soustavě souřadnic;

-

použije vzorce pro výpočet vzdálenosti dvou bodů a středu úsečky;

-

popíše vztah mezi orientovanou úsečkou a vektorem;

metrické vztahy bodů, přímek a rovin;

-

kuželosečky (kružnice, elipsa, hyperbola, parabola s osami rovnoběžnými s osami souřadnými);

rozliší rovnoběžné vektory (souhlasně a nesouhlasně rovnoběžné);

-

určí souřadnice vektoru;

-

vysvětlí pojmy: rovnost vektorů, jednotkový vektor, opačný vektor, směrový a normálový vektor přímky, směrnice přímky, směrový úhel přímky;

-

provádí operace s vektory (součet a rozdíl vektorů, součin čísla a vektoru, skalární součin vektorů, úhel vektorů);

-

rozpoznává různá vyjádření přímky (parametrické vyjádření přímky, obecná rovnice přímky, směrnicový tvar rovnice přímky);

-

řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek;

-

analyzuje zadání úlohy a využívá různá vyjádření přímky pro řešení;

-

využívá pro řešení úloh různá vyjádření roviny;

-

analyzuje vzájemnou polohu: přímek, rovin, přímky a roviny na základě vlastností vektorů nebo na základě řešení soustavy rovnic;

vzájemná poloha přímky a kuželosečky.

Hodinová dotace 40

(pokračování)

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

124

-

určí vzdálenosti: bodu od přímky a roviny, dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin;

-

charakterizuje jednotlivé kuželosečky a používá jejich rovnice;

-

vypočítá důležité charakteristiky kuželosečky a graficky ji znázorní;

-

řeší úlohy o vzájemné poloze přímky a kuželosečky.

Mezipředmětové vztahy: Informatika 2. ročník – Počítačová grafika Přírodní vědy 1. ročník – Mechanika

Tematické celky IV.4 Komplexní čísla - algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla; -

absolutní hodnota komplexního čísla;

-

základní početní operace s komplexními čísly;

-

Moivreova věta;

-

kvadratické a binomické rovnice.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 13

Žák: - definuje imaginární jednotku, opačné a komplexně sdružené komplexní číslo; -

rozlišuje algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla a vzájemně je převádí,

-

přiřadí komplexnímu číslu bod v Gaussově rovině a naopak;

-

používá početní operace s komplexními čísly (rovnost, absolutní hodnota, součet, součin, podíl, umocňování);

-

využívá Moivreovu i binomickou větu při umocňování komplexního čísla;

-

řeší kvadratické a binomické rovnice v oboru komplexních čísel.

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV. 5 Závěrečné opakování a shrnutí

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 8

125

-

-

Název vyučovacího předmětu: CVIČENÍ Z MATEMATIKY Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

2 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit učivo z předmětu matematika a poskytnout matematické znalosti využitelné při dalším studiu. Do 3. ročníku je zařazena finanční a pojistná matematika. Žák: -

používá vhodné zdroje informací – kalkulačku, matematické tabulky; používá rýsovací pomůcky; matematizuje reálné situace, pracuje s matematickým modelem řešení vzhledem k realitě; čte s porozuměním matematický text, grafy, diagramy, tabulky; přesně se matematicky vyjadřuje; uplatní se v ekonomické sféře jako ekonom, účetní.

Výuka probíhá 3. ročník 4. ročník

1 hodiny týdně 1 hodiny týdně

Metody výuky: 1. metody motivační pochvaly, aktivizace žáků návrhy řešení, účast žáků v matematické soutěži. 2. metody fixační opakování písemné i ústní, domácí úkoly. 3. -

metody expoziční skupinová práce, řešení problémů v týmu, samostatné řešení problémů, práce s literaturou, využití zpětného projektoru, dataprojektoru a počítače, vysvětlování nových postupů, zobecňování, geometrické znázornění, barevné zápisy na tabuli.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

126

Formy výuky: - hromadné vyučování, - skupinové vyučování, - individuální doučování, - samostatná práce. Hodnocení výsledků žáků: - ústní zkoušení, - písemné testy, - čtvrtletní písemné práce v rozsahu 1 vyučovací hodiny, - klasifikace práce v hodině pro zvýšení motivace. Vyučovací předmět Cvičení z Matematiky je úzce spjat s předměty: - Přírodní vědy, - Ekonomika, - Informatika. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: Žák: - využívá různých způsobů znázornění řešení; - dovede řešit praktické situace kvantitativním vyjádřením; - dovede identifikovat a analyzovat problémy; - zvažuje možnosti řešení, stanovuje cíle a priority v řešení příkladů; - vyhodnocuje výsledky dosažené různými způsoby řešení; - zvolí odpovídající matematické postupy a techniky; - používá různé formy grafického znázornění; - provádí odhady výsledků u praktických úloh; - samostatně provádí teoretický i grafický rozbor úlohy; - zdokonaluje vlastní učení a pracovní výkon; - pracuje v týmu; - využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

127

Realizace odborných kompetencí CVIČENÍ Z MATEMATIKY 3. ročník – 1 hodiny týdně = 33 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.1 Jednoduché úročení a diskontování - základní pojmy; Žák: - vysvětlí základní pojmy (úrok, - jednoduchý úrok; úročení, úroková míra, míra - diskont. zisku); -

Hodinová dotace 5

řeší příklady na jednoduchý úrok a diskont.

Mezipředmětové vztahy: Informatika 1. ročník – Tabulkový kalkulátor Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.2 Krátkodobé cenné papíry - směnka, eskont směnky a bankovní akcept;

Žák vypočítá: - realizovanou roční míru zisku;

-

pokladniční poukázka;

-

eskontní provizi;

-

depozitní certifikát;

-

-

běžný účet a kontokorentní úvěr;

-

skonto.

diskontní míru (bez prodeje a s prodejem pokladničních poukázek);

-

úroková čísla pro jednotlivé úrokové položky kontokorentního účtu;

-

skonto.

Hodinová dotace 8

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 2. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

128

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.3 Časová hodnota peněz a investiční rozhodování - daně z příjmů; Žák: - vypočítá marginální a - odpisy; průměrnou sazbu pro fyzickou - doba návratnosti. osobu; -

najde odpovídající peněžní roky;

-

řeší progresivní odpisové metody;

-

vypočítá dobu návratnosti celkových výdajů.

Hodinová dotace 7

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 1. ročník – Podnikové činnosti. Daně a zákonná pojištění Tematické celky III.4 Akcie - základní a úvěrový kapitál; -

základní pojmy a typy akcií;

-

cena akcií.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 5

Žák: - vysvětlí ukazatel zadluženosti; -

vysvětlí rozdíl mezi akciemi a obligacemi;

-

vypočte cenu akcie (odhad a skutečný výpočet);

-

vypočte dividenty;

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 2. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

129

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.5 Pojištění majetku a odpovědnost za škody - tarifní skupiny a základní ukazatele; Žák: - se seznámí s tarifními - pojistné; skupinami; - pojistné rezervy; - vypočte základní ukazatele a - spoluúčast. vyhodnotí; -

vypočte pojistné rezervy ze základní údajů;

-

seznámí se s druhy spoluúčasti a vypočítá jednoduché příklady.

Hodinová dotace 5

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 2. ročník Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.6 Shrnutí učiva za 3. ročníku

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 3

130

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 4. ročník – 1 hodiny týdně = 29 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.1 Opakování a rozšíření učiva 3. ročníku

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.3 Závěrečné opakování z matematiky Číselné obory; Žák: Pracuje správně s číselnými obory; Algebraické výrazy; Dokáže zapisovat řešení pomocí Rovnice a nerovnice; intervalu; Funkce a její graf; Užívá ekvivalentních úprav a chápe Posloupnosti a finanční matematika; rozdíl mezi ekvivalentní a neekvivalentní úpravou; Planimetrie; Řeší kvadratické rovnice pomocí Stereometrie; Viétových vztahů i rozkladem; Analytická geometrie; Chápe co to je předpis funkce a Kombinatorika; nakreslí graf funkce; Pravděpodobnost a statistika. Definuje definiční obor a obor funkčních hodnot;

Hodinová dotace 2 Hodinová dotace 27

Užívá výrazy s elementárními funkcemi; Upravuje výrazy obsahující exponenciální a logaritmické funkce; Užívá pojem orientovaný úhel, velikost úhlu a převody mezi nimi; Určí aritmetickou a geometrickou posloupnost a aktivně ji řeší; Využívá poznatků posloupností při řešení úloh z finanční matematiky; Určí objekty v trojúhelníku a správně využívá základních pojmů; Řeší příklady na obsahy a obvody základních rovinných útvarů; Využívá znalostí z planimetrie při řešení úloh ze stereometrie; (pokračování)

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

131

Užívá vzorců pro výpočet povrchu a objemů těles; Určuje vektory, jejich délku i vzájemnou polohu; Dokáže určit vzdálenost bodu od přímky; Rozlišuje parametrické a obecné vyjádření přímky v rovině; Rozpozná kombinatorické skupiny; Správně užívá pojmy náhodný pokus, náhodný jev, jev opačný a pracuje s nimi; Chápe faktoriál a řeší příklady s faktoriály; Pracuje s pojmy četnost, statistický soubor, statistická jednotka, statistický znak; Určí charakteristiky polohy a variability. Mezipředmětové vztahy: Matematika 1-4 ročník Ekonomika

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

132

Název vyučovacího předmětu: KULTURA A UMĚNÍ Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

8 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obsahové cíle: Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má nadpředmětový charakter, a proto prolíná všemi vyučovacími předměty. Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně.Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretaci uměleckých děl vede i k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací. Důraz je kladen na tvorbu současnou. Žáci jsou vedeni k esteticky tvořivým aktivitám. Výuka probíhá: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2 hodiny týdně 2 hodiny týdně 2 hodiny týdně 2 hodiny týdně

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: - tomu, aby žáci uplatnili ve svém životním stylu estetická kritéria; - chápání umění jako specifické výpovědi o skutečnosti; - zvládnutí významu umění pro člověka; - správnému formulování a vyjadřování svých názorů; - tomu, aby přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí; - podpoře hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah; - získaní přehledu o kulturním dění; - uvědomění si vlivu prostředků masové komunikace na utváření kultury. Vyučovací předmět Kultura a umění je úzce spjat s předměty: - Společenské vědy, - Cizí jazyky.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

133

Metody výuky: - výklad učitele; - skupinová práce; - samostatné vyhledávání informací; - samostatné a skupinové studium odborných časopisů a literatury; - práce s internetem; - esteticky tvořivé aktivity (samostatná literární práce); - všestranný rozbor textu; - dramatická a rétorická cvičení. Metody osvojování nového učiva: a) metody slovního projevu - výklad, - popis, - vysvětlení, - skupinová práce. b) metody práce s odborným textem - interpretace, - studium literatury. c) fixační metody - ústní a písemné opakování učiva, - procvičování, - praktické upevňování dovedností, - vypracování ročníkové práce. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: - ústní zkoušení – je zohledňována přesnost formulace z hlediska odborné i jazykové správnosti; - písemné dílčí zkoušení; - písemné souhrnné zkoušení za jednotlivé tematické celky; - klasifikace práce v hodině pro zvýšení motivace. Priorita se klade na žánrově-tematický pohled před chronologickým. Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Význam vzdělání, vzdělávací soustava, vzdělávací a profesní orientace, celoživotní učení. - Přemýšlet nejen o vlastních problémech, ale i o veřejných zájmech a o lidech v jiných zemích a na jiných kontinentech. - Písemně se vyjadřovat při úřední korespondenci. - Pracovat s informacemi při vyhledávání pracovních příležitostí, verbálně komunikovat při jednáních. - Hledání motivace k efektivní a úspěšné práci.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

134

2. Člověk a životní prostředí - Najít význam životního prostředí pro člověka a jednání v duchu udržitelného vývoje. 3. Občan v demokratické společnosti - Jednat s lidmi, vést diskusi, hledatkompromisní řešení. - Vzít za své pojmy: osobnost, morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita. - Odolávat myšlenkové manipulaci, kriticky hodnotit obsah sdělení. - Formulovat vlastní priority a názory. - Získané poznatky aplikovat v praktickém životě, přijímat odpovědnost za vlastnírozhodování a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě). 4. Informační a komunikační technologie - Osvojit si funkční gramotnost. - Verbálně komunikovat při důležitých jednáních (zejména týkajících se studovaného oboru). - Správně se písemně vyjadřovat při úřední korespondenci. - Dovedně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli. - Získat a kriticky vyhodnocovat informace. - Orientovat se v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit. - Využit multimediálních programů a vyhledat informace na internetu.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

135

Realizace odborných kompetencí Kultura a umění 1. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky I.1 Práce s literárním textem - základy literární vědy; -

literární druhy a žánry – teorie literatury.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 7

Žák: konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů -

vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 1. ročník – Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Tematické celky I.2 Úvod do studia literatury Počátky slovesného umění (přibližně do 3000 př. n. l.). Slovesnost. Starověká literatura (přibližně 3000 př. n. l.–476 n. l.). Nejstarší civilizace: - Mezopotámie, - Syropalestina, - Egypt, - Orientální národy, - Indie, - Čína, - Antika – divadlo, - Řecko, - Řím.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 12

Žák: - vystihne podstatné rysy základních period vývoje literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení -

objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem a vysvětlí, jakým způsobem se reálný svět promítá do literárního textu, jaký vliv může mít svět fikce na myšlení a jednání reálných lidí

-

rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým

-

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

136

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.3 Středověká literatura (5.–15. století) - Středověká evropská literatura Žák: - vystihne podstatné rysy základních - (architektura, eposy). period vývoje literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a - Počátky písemnictví na našem charakterizuje a interpretuje jejich území přínos - (kroniky, eposy, duchovní písně). pro vývoj literatury a literárního myšlení -

Středověká česká kultura

-

(legendy, satira, hrdinská epika, filosofická próza, milostná lyrika…).

-

Husitská literatura

-

(historicko-kulturní pozadí, představitelé, kancionály, kroniky).

-

získá schopnosti a dovednosti, tvořivě je využije v produktivních činnostech rozvíjejících jeho individuální styl

-

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace

Hodinová dotace 15

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.4 Renesance a humanismus (14.–17. století) Evropské souvislosti. Žák: - vystihne podstatné rysy základních period vývoje literatury, Evropská renesance (14.–17. stol.): - Itálie, významných uměleckých směrů, - Francie, uvede jejich představitele a - Španělsko, charakterizuje a interpretuje jejich - Anglie. přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení Renesance a humanismus v Čechách - získá schopnosti a dovednosti, (přibližně 16. – 17. stol.) tvořivě je využije v produktivních

Hodinová dotace 8

činnostech rozvíjejících jeho individuální styl -

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

137

Tematické celky I.5 Baroko (16.–18. století) Evropské souvislosti. Evropské baroko (16.–18. stol.): - Španělsko, - Itálie, - Anglie, - Německo. Česká barokní literatura (17.–18. stol.). Domácí oficiální tvorba. Tvorba exulantů. -

Charakteristika stěžejních středověkých a barokních žánrů (hrdinský epos, rytířský román, legenda, kronika, satira, alegorie, kázání..). -

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 8

Žák: - vystihne podstatné rysy základních period vývoje literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení -

získá schopnosti a dovednosti, tvořivě je využije v produktivních činnostech rozvíjejících jeho individuální styl

-

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace

-

interpretuje text a chápe a charakterizuje tematické i formální odlišnosti tvorby dané doby

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

138

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.6 Klasicismus, osvícenství a preromantismus (17.–18. století) Evropské souvislosti. - Žák: Evropský klasicismus a osvícenství (17.–18. stol.): - Francie, - Itálie, - Anglie, - Německo. Úvod do preromantismu. -

-

vystihne podstatné rysy základních period vývoje literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení

-

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace

-

interpretuje text, chápe a jmenuje tematické i formální odlišnosti tvorby dané doby

Hodinová dotace 12

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.7 Prezentace čtenářských deníků a shrnutí učiva za 1. ročník četba a interpretace literárního textu; Žák: - rozezná umělecký text od neuměleckého; metody interpretace textu. -

text interpretuje a debatuje o něm;

-

při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie.

Hodinová dotace 4

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 1. ročník – Práce s textem Komunikace 1. ročník – Základy komunikace

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

139

Kultura a umění 2. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky II.1 Kultura - kulturní instituce v ČR a v Praze; -

kultura národností na našem území;

-

společenská kultura – principy a normy kulturního chování, společenská výchova;

-

kultura bydlení, odívání;

-

lidové umění a užitná tvorba;

-

estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě předmětů používaných v běžném životě;

-

ochrana a využívání kulturních hodnot;

-

funkce reklamy a propagačních prostředků a její vliv na životní styl.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 5

Žák: - orientuje se v nabídce kulturních institucí; -

porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území;

-

popíše vhodné společenské chování v dané situaci.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

140

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.2 Romantismus ve světové literatuře - romantismus ve světových Žák: literaturách (konec 18. a první pol. - postihne smysl textu, vysvětlí 19. stol.) důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je - Německo; a zhodnotí - Anglie; - identifikuje prvky romantismu - Rusko; v textu -

Francie; -

-

-

identifikuje prvky romantismu i v jiných odvětvích umění – malířství, hudba

-

na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu

-

vysvětlí pojem národního obrození, vysvětlit jeho specifičnost

USA; Polsko;

-

kulturně-historická situace tohoto období, tj. umění (malířství, hudba, sochařství) a politika 1. pol. 19. stol.

-

politická situace 1. pol. 19. století v Čechách a její odraz v literatuře

Hodinová dotace 10

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti Tematické celky II.3 Národní obrození - politická situace 1. pol. 19. století v Čechách a její odraz v literatuře -

národní obrození -

1. – 4. období NO

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 15

Žák: - postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí -

identifikuje prvky romantismu v textu

-

identifikuje prvky romantismu i v jiných odvětvích umění – malířství, hudba

-

na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu

-

vysvětlí pojem národního obrození, vysvětlit jeho specifičnost

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

141

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.4 Realismus ve světové literatuře 19. století - kulturně-historická situace; Žák: - tvořivě využívá informací - realismus a naturalismus z odborné literatury, tisku a v jednotlivých zemích: dalších zdrojů, kriticky je třídí a - Francie, vyhodnocuje na konkrétních příkladech popíše specifika - Polsko, literatury realismu a objasní jejich - Anglie, funkci v textu - Rusko, - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, - USA, pro příslušný umělecký směr i - severské země. pro další generace - rozezná souvislosti mezi

Hodinová dotace 10

politickou situací dané doby a literární tvorbou -

interpretuje literární motiv na základě vlastní zkušenosti

-

rozdělí literární druhy a žánry

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.5 Česká literatura 2. poloviny 19. století

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 14

142

-

kulturně-historická situace;

-

tvorba a vliv skupin: -

májovci,

-

ruchovci,

-

lumírovci;

-

próza podle témat v literatuře

Žák: - tvořivě využívá informací z odborné literatury, tisku a dalších zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje na konkrétních příkladech popíše specifika literatury realismu a objasní jejich funkci v textu

-

historická;

-

-

venkovská;

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace

-

rozezná souvislosti mezi politickou situací dané doby a literární tvorbou

-

interpretuje literární motiv na základě vlastní zkušenost

-

realistické drama.

-

-

rozdělí literární druhy a žánry

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.6 Světová literatura na přelomu 19. a 20. století - kulturně-historická situace; Žák: - tvořivě využívá informací - nové filozofické koncepce; z odborné literatury, tisku a dalších - moderní básnické směry ve světě zdrojů, kriticky je třídí a 90. léta 19. stol. a počátek 20. stol.: vyhodnocuje na konkrétních Itálie, Francie, Anglie, Rusko; příkladech popíše specifika moderny; - volný verš. - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace

Hodinová dotace 8

- chápe souvislosti mezi politickou situací dané doby a literární tvorbou - chápe kauzalitu v rámci literárního vývoje Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.7 Prezentace čtenářských deníků a shrnutí učiva za 2. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 4

143

četba a interpretace literárního textu;

Žák: -

metody interpretace textu.

rozezná umělecký text od neuměleckého;

-

text interpretuje a debatuje o něm;

-

při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie.

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 1. ročník – Práce s textem Komunikace 1. ročník – Základy komunikace

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

144

Kultura a umění 3. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.1 Opakování učiva Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.2 Česká literatura od přelomu 19. a 20. stol. do konce 1. svět. války - kulturně-historický kontext Žák: v českém prostředí přelomu 19. a - tvořivě využívá dosavadních 20. stol. do konce 1. svět. války; informací, aplikuje je ve vztahu k tématu, orientuje se v souvislostech - významné časopisy: - zařadí typická díla do jednotlivých - moderní revue; uměleckých směrů a příslušných - katolická moderna; historických období; - manifest České moderny; - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, - tzv. generace buřičů. pro příslušný umělecký směr i pro další generace

Hodinová dotace 2 Hodinová dotace 12

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Starověk

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.3 Světová poezie v 1. pol. 20. století - atmosféra doby a její umění Žák: hudba, malířství; - tvořivě využívá dosavadních informací, aplikuje je ve vztahu - moderní básnické směry: k tématu, orientuje se v souvislostech - expresionismus, - zařadí typická díla do jednotlivých - futurismus, uměleckých směrů a příslušných - dadaismus, historických období; - surrealismus; - zhodnotí význam daného autora i díla - významní světoví představitelé pro dobu, v níž tvořil, 1. pol. 20. stol. pro příslušný umělecký směr i pro další generace

Hodinová dotace 12

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Starověk

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

145

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.4 Světová próza a drama 1. poloviny 20. století - odraz 1. světové války v literatuře; Žák: - dohledá jejich vliv této doby - atmosféra doby a její umění v současné literatuře hudba, malířství; - významní světoví představitelé 1. pol. 20. stol.; - německy píšící pražští autoři; - světové drama 1. pol. 20. stol.

Hodinová dotace 12

- vystihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí - zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období; - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.5 Česká poezie od konce 1. sv. války do konce 2. sv. války - historicko-společenský Žák: kontext; - vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly - proletářská poezie; mezi nimi s ohledem na vysokou či - poetismus, surrealismus; nízkou literaturu - významné proudy v české - rozezná umělecky hodnotnou literatuře; literaturu od braku - almanachy; - významní čeští představitelé 1. pol. 20. stol..

Hodinová dotace 12

- vystihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí a příslušných historických období -

tvořivě využívá dosavadních informací, aplikuje je ve vztahu k tématu, orientuje se v souvislostech

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Společnost a národy. Modernizace společnosti. Modernizovaná společnost a jedinec

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

146

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.6 Česká próza, drama a kritika od konce 1. svět. v. do konce 2. svět. v. - historicko-společenský kontext; Žák: - vystihne charakteristické znaky - reakce na 1. sv. v.; různých literárních textů a rozdíly - významní čeští představitelé: mezi nimi s ohledem na vysokou či nízkou literaturu - 20. – 40. léta; - rozezná umělecky hodnotnou - drama 20. – 40. léta; literaturu od braku - literární kritika. - vystihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí

Hodinová dotace 12

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Společnost a národy. Modernizace společnosti. Modernizovaná společnost a jedinec Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.7 Prezentace čtenářských deníků a shrnutí učiva za 3. ročník četba a interpretace literárního textu; Žák: - rozezná umělecký text od metody interpretace textu. neuměleckého; -

text interpretuje a debatuje o něm;

-

při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie.

Hodinová dotace 4

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 1. ročník – Práce s textem Komunikace 1. ročník – Základy komunikace

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

147

Kultura a umění 4. ročník – 2 hodiny týdně = 58 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.1 Shrnutí učiva za 3. ročník Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.2 Světová literatura 2. pol. 20. stol. - obraz 2. sv. války v literatuře; Žák: - dohledá vliv této doby v současné - próza 2. pol. 20. stol. literatuře; v jednotlivých národních literaturách;

-

vystihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí;

-

zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období;

-

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace.charakterizuje jednotlivé umělecké směry a literární skupiny;

- existencialismus; - literární skupiny: -

beatnici,

-

rozhněvaní mladí muži;

-

absurdní drama, sci-fi, detektivní žánr.

Hodinová dotace 2 Hodinová dotace 15

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

148

Tematické celky IV.3 Česká poezie 2. pol. 20. stol. - vývojové mezníky literatury 2. pol. 20. stol.;

Výsledky vzdělávání a kompetence

- literární skupiny;

Žák: - vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi s ohledem na vysokou či nízkou literaturu;

- poezie 60. let;

-

rozezná umělecky hodnotnou literaturu od braku;

-

vystihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí a příslušných historických období;

-

tvořivě využívá dosavadních informací, aplikuje je ve vztahu k tématu, orientuje se v souvislostech;

-

zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a skupin.

- reakce na válku;

- literatura po roce 1968; - poezie 70. a 90. let.

Hodinová dotace 10

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 3. ročník – Komunikační a slohová výchova

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

149

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.4 Česká próza, drama a kritika 2. pol. 20. stol. - Reakce na válku; Žák: - proměny prózy v 50. až 70. letech; - vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly - próza 80. let a 90. let; mezi nimi s ohledem na vysokou či nízkou literaturu; - vývoj dramatu 2. pol. 20. stol.; - rozezná umělecky hodnotnou - vývoj literární kritiky 2. pol. 20. literaturu od braku; stol. - vystihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí; -

tvořivě využívá dosavadních informací, aplikuje je ve vztahu k tématu, orientuje se v souvislostech;

-

pozná hlavní znaky dramatu, orientuje se v dramatické tvorbě dané doby;

-

zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace;

-

vystihne charakteristické znaky literární kritiky, rozezná umělecky hodnotnou kritiku

-

vystihne smysl kritiky;

-

tvořivě využívá dosavadních informací, aplikuje je ve vztahu k tématu, orientuje se v souvislostech.

Hodinová dotace 15

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Člověk v dějinách, poznávání minulosti Informatika 1. ročník – Webové prohlížeče a práce s www stránkami

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

150

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.5 Prezentace čtenářských deníků a shrnutí učiva za 4. ročník četba a interpretace literárního textu; Žák: - rozezná umělecký text od metody interpretace textu. neuměleckého; -

text interpretuje a debatuje o něm;

-

při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie.

Hodinová dotace 16

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 1. ročník – Práce s textem Komunikace 1. ročník – Základy komunikace

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

151

Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

8 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Předmět tělesná výchova přispívá ke komplexnímu zvýšení úrovně pohybové úrovně žáka s přihlédnutím k fyzickým dispozicím, zdravotnímu stavu a zájmu. Cílem předmětu je výchova všestranně vzdělané osobnosti. Připravuje žáky vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě je chránit, osvojit si pohybové dovednosti, pochopit význam tělovýchovných aktivit pro vhodné využití volného času. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je vzájemné toleranci, rozvíjí jejich fyzické schopnosti. Charakteristika učiva Obsah učiva tělesné výchovy je rozložen do čtyř ročníků. Učivo se v každém ročníku skládá z atletiky, gymnastiky, sportovních her (košíková, volejbal, kopaná, házená, futsal, florbal). Doplňkově hry: softbal, tenis, stolní tenis, badminton, frisbie. Ve třetím ročníku zařazujeme plavání a bruslení. Během studia je pořádán lyžařský i vodácký kurz. Tělesná výchova je povinná pro všechny dívky a chlapce s výjimkou krátkodobých nebo dlouhodobých úlev nebo omezení (navrhovaných a sledovaných lékařem) ve shodě se zdravotním stavem žáka. v rámci tematických celků je učivo členěno do ročníků a učitel sám vybírá učivo ve shodě s konkrétními podmínkami školy, klimatickými podmínkami, konkrétní pohybovou úrovní jednotlivých žáků s ohledem na jejich zájmy a aktuální zdravotní stav. Výuka probíhá: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2 hodiny týdně 2 hodiny týdně 2 hodiny týdně 2 hodiny týdně

Obsahem učiva je: - regenerace a kompenzace jednostranné zátěže působené pobytem ve škole; - rozvoj pohybových dovedností a kultivace pohybu; - poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty; - rozpoznání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví. Vyučovací předmět Tělesná výchova je spjat s předměty: - Přírodní vědy, - Informatika, - Společenské vědy.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

152

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Výuka tělesné výchovy směřuje k tomu, aby žáci: - dodržovali jednání fair play a pravidla her, spolupracovali se spoluhráči; - chápali výhody dobré fyzické kondice pro uplatnění v životě i v zaměstnání; - byli motivováni k prohlubování pohybových schopností a dovedností; - dosáhli optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností. Výukové strategie Výuka tělesné výchovy má být pro žáky zajímavá a má je pozitivně motivovat. Vyučující klade důraz na individuální přístup k žákům a tím rozvíjí jejich osobní schopnosti, posouvá jejich limity. Vyučující organizuje ve výuce kolektivní hry a soutěže k rozvoji zodpovědnosti jedince za výsledek kolektivu, organizuje i soutěže pro jednotlivce a tím rozvíjí morální vlastnosti žáků, učí je vyrovnávat se s neúspěchy. Každého žáka vyučující vede k individuálnímu zlepšení. Tělesná výchova je realizována ve vyučovacím předmětu a jiných organizačních formách (lyžařský kurz, vodácký kurz), podle možností a podmínek školy (materiální podmínky, klimatické podmínky, zdravotně oslabení žáci).

Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení výsledků žáků je třeba vést žáky ke spolupráci s vyučujícím na hodnocení a zvláště vést žáky k sebehodnocení. Hodnocení bude vyjadřováno slovním zhodnocením výkonu a vysvětlením. Hodnocení a klasifikace je v souladu s klasifikačním řádem. Při hodnocení se bude klást důraz zejména na: - respektování individuálních předpokladů žáka, - poznání jeho předpokladů, - aktuální možnosti žáků a zdravotní stav, - pohybové zájmy žáků, - schopnost týmové práce, - přístup k předmětu, - schopnost sebevědomé prezentace dovedností a výkonů, - dovednost spolupracovat. Žák je hodnocen za změnu ve vlastním výkonu, za zvládnutí konkrétního cíle, za zájem o tělesnou výchovu, za snahu prakticky využívat některé osvojené pohybové dovednosti. Při hodnocení se přihlíží nejen výkonu, ale zohledňuje se také snaha. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení Žák je veden při výuce tělesné výchovy k tomu, aby: - byl motivován dále zvyšovat svoji fyzickou kondici; - se vyjadřoval přiměřenou odbornou terminologií; - pociťoval radost a uspokojení z prováděné tělesné a sportovní činnosti; - dosáhl optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností; - vyhledával aktivně příležitosti k dalším pohybovým aktivitám.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

153

Kompetence k řešení problémů Žák je veden k tomu, aby: - porozuměl zadání cvičení, případně herní situaci a získal informace potřebné k řešení problému, navrhl způsob řešení; - spolupracoval při činnostech s jinými žáky; - volil prostředky a způsoby vhodné pro splnění různých aktivit. Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby: - se vyjadřoval přiměřeně odbornou sportovní terminologií; - rozvíjel své osobní schopnosti; - rozvíjel své morálně volní vlastnosti prostřednictvím soutěží; - zlepšoval svůj individuální výkon; - se vyjadřoval a vystupoval v souladu se zásadami sportovního chování a jednání fair play; - dodržoval sjednaná pravidla a rozvíjel tak své morálně volní vlastnosti; - vyvozoval a posuzoval závěry chování a řešil herní situace; - byl motivován k rozvíjení své fyzické kondice a zvyšování individuálního výkonu. Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby: - reagoval adekvátně na hodnocení svého vystupování, přijímal radu i kritiku; - pracoval v týmu; - přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a uměl předcházet osobním konfliktům; - přijímal a odpovědně plnil své i kolektivní úkoly. Občanské kompetence Žák je veden k tomu, aby: - respektoval spoluhráče i soupeře; - si uvědomoval své možnosti v dané oblasti; - se aktivně zajímal o vztahy v kolektivu. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby: - měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti; - si uvědomoval význam celoživotního vzdělávání; - se dokázal seberealizovat při vstupu na trh práce (fyzické testy jako předpoklad pro výkon některých zaměstnání). Kompetence pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií Žák je veden k tomu, aby: - pracoval s počítačem; - získával informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu v oblasti sportu a soutěží.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

154

Průřezová témata Člověk a svět práce

1. -

Žák je veden k odpovědnosti za vlastní život, k uvědomění si významu vzdělání a odpovídající fyzické kondice pro život.

-

Pro úspěšný výkon některých povolání je nutná dobrá fyzická kondice jako předpoklad úspěšné kariéry nebo přijetí do zaměstnání.

2. Člověk a životní prostředí -

Výuka je zaměřena především na péči o zdraví a bezpečnosti při pohybových činnostech.

-

Žáci si osvojují zásady bezpečného pobytu v různých přírodních prostředích v rámci lyžařského výcviku a vodáckého kurzu.

-

Ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím.

3. Občan v demokratické společnosti -

Přispívá k navazování kontaktů mezi školami prostřednictvím sportovních utkání a závodů.

-

Škola se účastní meziškolních turnajů v rámci Pražské ligy a turnajích pořádaných sdružením soukromých škol.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

155

Realizace vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. ročník – 2 hodina týdně = 66 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.1 Teoretické poznatky a péče o zdraví - zásady rozcvičení; Žák: -

zátěž a odpočinek;

-

připraví organismus k pohybové činnosti;

-

péče o zdraví;

-

první pomoc;

-

prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci;

-

mimořádné situace;

-

historie olympijských her;

-

seznámí se s problematikou ochrany člověka za mimořádných situací;

-

odborné názvosloví;

-

komentuje historii a význam OH;

-

pravidla her, závodů, soutěží;

-

pojmenuje správnými názvy cviky;

-

pořadová, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení;

-

vyjádří vlastními slovy pravidla her;

-

činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové aktivity, výživa a stravovací návyky, rizikové chování;

-

posoudí své tělesné a duševní síly vzhledem k požadavkům zaměstnání;

-

uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako celku;

-

popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí;

-

posoudí vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky.

-

-

duševní zdraví a rozvoj osobnosti, sociální dovednosti, rizikové faktory poškozující zdraví; odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o veřejné zdraví v ČR, zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu.

Hodinová dotace 8

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 1. ročník – Starověk

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

156

Tematické celky I.2 Atletika - sprint 60 m; -

vytrvalostní běh;

-

skoky do výšky;

-

skoky do dálky;

-

vrh koulí dívky 4 kg, chlapci 5 kg.

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - uplatňuje techniku odvětví; -

dodržuje zásady bezpečnosti při aktivitách;

-

volí sportovní vybavení;

-

prokáže úroveň rychlostních a vytrvalostních schopností;

-

správně technicky provede skok do dálky, do výšky;

-

vrhá koulí technikou zádového způsobu.

Tematické celky I.3 Gymnastika a tanec - cvičení s náčiním; -

akrobacie;

-

cvičení na nářadí;

-

rytmická gymnastik;

-

pohyb při hudbě, tanec.

Výsledky vzdělávání a kompetence

-

přetahy, přetlaky a úponové odpory;

-

základní sebeobrana.

Hodinová dotace 12

Žák: - ovlivní správné držení těla; -

provede správně kotouly, stoje a rovnovážná cvičení;

-

disponuje názvoslovím z oblasti rozcvičení, cvičí a slovně popíše cvičení na nářadí;

-

odhadne své reálné možnosti cvičení na jednotlivých nářadích (kruhy, koza, kůň, švédská bedna, trampolínka, hrazda);

-

zacvičí sestavu se švihadlem;

-

pohybuje se v rytmu hudby, zatančí základní kroky společenských tanců.

Tematické celky I.4 Úpoly - pády vpřed, vzad, stranou;

Hodinová dotace 12

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 8

Žák: - analyzuje a definuje základní pohybové schopnosti při rozvoji úponových sportů; -

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

157

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.5 Sportovní hry - kopaná a futsal – herní činnosti jednotlivce obranné a útočné;

Žák: - volí sportovní vybavení;

-

odbíjená – herní činnosti jednotlivce: přihrávka, nahrávka, smeč, blok, podání;

-

-

košíková – driblink, dvojtakt, střelba;

technicky správně ovládá míč nohou, vedení míče, používá správně přihrávky, zpracuje míč, vystřelí;

-

odbije míč obouruč vrchem, spodem, nahraje, smečuje, podá přes síť;

-

ve správné výšce dribluje, přihrává míč různými způsoby, chápe systém osobní a zónové obrany.

-

chápe systém osobní a zónové obrany.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I. 6 Lyžařský výukový a výcvikový kurz - seznámení s horským prostředím; Žák: - volí sportovní vybavení (výstroj - základy sjezdového lyžování a výzbroj) s ohledem na klimatické (zatáčení, zastavování, sjíždění podmínky a bezpečnost, dovede ho i přes terénní nerovnosti); udržovat; - základy běžeckého lyžování; - v přírodě se chová ekologicky. - výcvik na snowboardu (pro zájemce).

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 24

Hodinová dotace týden

158

Tematické celky I.7 Testování tělesné zdatnosti - výstupní motorické testy; -

regenerace a kompenzace.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 6

Žák: - prokáže úroveň své tělesné zdatnosti; -

porovná své výsledky s tabulkovými hodnotami;

-

komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologie;

-

dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží, zpracuje jednoduchou dokumentaci;

-

rozhoduje, zapisuje a sleduje výkony jednotlivců a týmu;

-

připraví prostředky k plánovaných pohybovým činnostem;

-

uplatňuje zásady sportovního tréninku.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

159

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.1 Teoretické poznatky - terminologie pohybových činností;

Žák:

-

pojem aktivní zdraví;

-

-

hygiena při sportovních činnostech;

ovládá terminologii pohybových činností;

-

vysvětlí význam pojmu aktivní zdraví;

-

rychle reaguje a poskytne správně první pomoc při poraněních vzniklých při pohybové činnosti;

-

práce v terénu;

-

posoudí psychické, estetické a sociální účinky pohybových činností;

-

popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus;

-

orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních směrech;

-

uplatní naučené modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací;

-

objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit svoje zdraví.

-

první pomoc;

-

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví;

-

práce s mapou a kompasem.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 6

160

Tematické celky II.2 Atletika - 60 m zdokonalování techniky běhu;

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: -

zdokonalí start, techniku běhu a štafetové předávky;

štafetový běh;

-

uplatňuje zásady tréninku;

-

vrh koulí technika a výkon;

-

-

skok daleký techniky a výkon;

rozlišuje jednání fair play od nesportovního chování;

-

skok vysoký technika a výkon;

-

zdokonalí techniku vrhu a skoků;

-

hod granátem na dálku a na cíl.

-

zasáhne granátem stanovený cíl.

-

nácvik nízkého startu;

-

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.3 Gymnastika - protahovací a posilovací cvičení;

Žák:

-

sestava akrobacie;

-

-

cvičení na nářadí;

ovládá akrobatické cviky z 1. ročníku;

-

cvičení se švihadlem;

-

zdokonalí cvičení na nářadí;

-

cvičení při hudbě, taneční kroky.

-

sestaví libovolné pořadí prvků při sestavě se švihadlem;

-

zdokonalí nacvičené taneční kroky.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.4 Sportovní hry - odbíjená;

Žák:

-

kopaná;

-

-

futsal;

-

florbal;

odstraňuje své nedostatky v technickém provedení herních činností jednotlivce;

-

košíková;

-

-

házená.

komunikuje při hrách, dodržuje smluvené signály, vhodně používá sportovní terminologii, reaguje na znamení rozhodčího;

-

rozhoduje, zapisuje, sleduje výkon týmu.

učitel upřednostní sportovní hry podle zájmu skupiny a momentálních sportovních podmínek školy Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy1. ročník – Starověk

Hodinová dotace 12

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 14

Hodinová dotace 26

161

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.5 Testování fyzické zdatnosti - motorické testy;

Žák:

-

-

prokáže úroveň své tělesné zdatnosti pomocí stanovených testů;

-

porovná své výsledky s tabulkovými hodnotami, výsledky jiných žáků a svými výsledky z předchozího roku;

-

koriguje vlastní pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji;

-

diskutuje o pohybových činnostech, analyzuje je a hodnotí;

-

sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a dušení relaxaci;

-

navrhne kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí jej;

-

ovládá kompenzační cvičení k regeneraci.

zdroje informací.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 8

162

TĚLESNÁ VÝCHOVA 3. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.1 Péče o zdraví - prevence úrazů a nemoci;

Žák:

-

rozdíly mezi rekreačním, výkonnostním a vrcholovým sportem;

-

zdůvodní význam zdravého životního stylu;

-

-

negativní jevy ve sportu;

rozliší sportovní a nesportovní jednání, vysvětlí výraz fair play;

-

mimořádné situace;

-

vysvětlí pojem doping;

-

základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace)

-

rozpozná nebezpečí, zajistí pomoc;

-

popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů obyvatel;

-

diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu;

-

kriticky hodnotí mediální obraz krásy lidského těla a komerční reklamu;

-

posoudí prospěšné možnosti kultivace a estetizace svého vzhledu.

-

bezpečnost a zdraví;

-

zásady první pomoci;

-

partnerské vztahy;

-

lidská sexualita;

-

mediální obraz krásy lidského těla, komerční reklama.

Hodinová dotace 6

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 2. ročník – Marketing Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.2 Atletika - rychlý běh, nízký start;

Žák:

-

vytrvalostní běh, vysoký start;

-

-

štafetový běh;

uplatňuje zásady sportovního tréninku;

-

skok do dálky;

-

snaží se zlepšit své výkony;

-

skok do výšky;

-

sestaví družstvo pro štafetový běh;

-

vrh koulí;

-

-

vytrvalostní běh terénem.

nacvičí techniku skoku vysokého a dalekého;

-

přizpůsobí běh podmínkám daného terénu.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 10

163

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.3 Gymnastika - akrobatické prvky – opakování;

Žák:

-

sestava akrobacie ze zvolených prvků;

-

využívá vhodné akrobatické cviky pro zvyšování tělesné zdatnosti;

-

přeskok;

-

přeskočí kozu, koně;

-

sestava na kladině, vyhýbání;

-

-

sestava na hrazdě;

-

sestava kruhy;

opakuje akrobatické cviky z předchozích ročníků, váže je do sestav;

-

pohyb při hudbě, opakování tanečních kroků.

-

sestaví jednoduché cvičení při hudbě;

-

předvede kroky lidových tanců.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.4 Sportovní hry - florbal;

Žák:

-

házená;

-

-

futsal;

-

doplňkově tenis, stolní tenis, badminton, líný tenis, frisbee.

nacvičí vedení míčku, přihrávky, střelbu, útočné a obranné kombinace;

-

přihrává spoluhráči jednoruč vrchem, přihrávkou o zem, střílí na bránu trojskokem, hraje utkání;

-

přesně přihrává, důsledně uplatňuje prvky osobní obrany, střílí na bránu, hraje utkání;

-

zábavnou formou se seznámí s pravidly, sehraje utkání se spolužáky.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 10

Hodinová dotace 20

164

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.5 Bruslení - bruslařská výstroj a výzbroj – péče;

Žák: -

pečuje o svoji výstroj a výzbroj;

-

hygiena a bezpečnost na ledě;

-

nacvičí jízdu vpřed s oporou;

-

základní postoj, podřepy, vyjíždění oblouků, přenášení váhy; jízda vpřed střídnonož (stromeček);

-

Hodinová dotace 6

přenese váhu z nohy na nohu; jede střídnonož; zastaví pluhem i smykem;

-

zastavení – oblouk, pluh, smyk;

-

překládá vpravo i vlevo;

-

překládání vpravo a vlevo (nácvik „koloběžka“);

-

vyjíždí oblouky;

-

jede vzad s dopomocí, průpravně rybičky, později samostatně;

-

průprava jízdy vzad „rybičky“;

-

obraty snožmo vpřed a vzad;

-

jede vzad bez dopomoci, zatáčí;

-

překonání překážek;

-

hraje bezpečně hry na ledě;

-

obraty;

-

zajede vytrvalost.

-

hry na ledě, lední revue;

-

bruslařská vytrvalost.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

165

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.6 Plavání - dýchání do vody;

Žák:

-

potápění;

-

-

splývání, hvězdice, odraz od hrany bazénu;

opakuje základní plavecké činnosti známé ze základní školy;

-

se adaptuje na vodní prostředí, nacvičí postupně plavecké způsoby, startovní skok, jednoduchou obrátku;

-

skoky do vody;

-

nácvik znaku, správné dýchání;

-

pohyb dolních končetin, záběry paží;

-

při splývání udrží rovnovážnou polohu ve vodě, neztrácí orientaci;

-

nácvik stylu prsa: pohyb nohou a rukou, správná koordinace;

-

zdokonaluje pod vedením pedagoga techniku plaveckých způsobů;

-

styl prsa s dýcháním do vody;

-

-

nácvik obrátky, odraz od stěny bazénu po splývání;

uplave 50 m předepsanou technikou s kontrolou času;

-

zdokonaluje postupně rychlost a vytrvalost plaveckého projevu;

-

trať 50 m na čas;

-

nácvik stylu kraul: pohyb nohou a paží, koordinace;

-

při závodu štafety zdokonaluje pravidla soutěže;

-

plavecká štafeta 4 x 50 m;

-

-

záchrana tonoucího;

v závěru výcviku ovládá dva plavecké styly dobrou technikou;

-

bok – způsob používaný při dopomoci unavenému plavci, znak soupaž dvoudobý používaný při přepravě tonoucího;

-

poskytne dopomoc unavenému plavci, zachrání tonoucího.

-

záchrana tonoucího;

-

plavání pod vodou;

-

v závěru výcviku plavání 100 m na časový limit odlišný pro chlapce a dívky.

Hodinová dotace 10

V závěru výcviku překoná vzdálenost 100 m ve stanoveném čase odlišném pro chlapce a dívky

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

166

Tematické celky III.6 Testování tělesné zdatnosti - průběžné motorické testy.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 4

Žák: -

zjistí úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti a koriguje si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji;

-

pozná chybně a správně prováděné činnosti, analyzuje a zhodnotí kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu;

-

ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

167

TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. ročník – 2 hodiny týdně = 58 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.1 Teoretické poznatky - význam pohybu pro zdraví;

Žák:

-

prevence úrazů a nemocí;

-

-

jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných situací;

zdůvodní význam pohybu pro zdraví;

-

úrazy a náhlé zdravotní příhody;

-

poranění při hromadném zasažení obyvatel;

-

stavy bezprostředně ohrožující život;

-

uplatní naučené modelové situace v případě úrazů, nemocí, nebo mimořádných událostí.

-

bezpečnost a ochrana zdraví.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.2 Atletika - běhy;

Žák:

-

skoky;

-

-

vrhy;

zdůvodní význam pohybu pro zdraví;

-

hody.

-

uplatní naučené modelové situace v případě úrazů, nemocí, nebo mimořádných událostí.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.3 Gymnastika - akrobatické prvky;

Žák:

-

rytmická gymnastika;

-

-

cvičení na nářadí;

uplatňuje zásady sportovního tréninku;

-

přeskok;

-

-

šplh.

snaží se o zvýšení svého výkonu z předchozích období;

-

využívá vhodné protahovací a posilovací cviky pro zvyšování zdatnosti;

-

vylepšuje své výkony na nářadí i v akrobacii a ve šplhu.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 6

Hodinová dotace 10

Hodinová dotace 10

168

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.4 Sportovní hry - odbíjená;

Žák:

-

košíková;

-

-

kopaná;

se dokáže v souladu s pravidly zapojit do jakékoli sportovní hry;

-

futsal;

-

-

házená;

uplatňuje techniku a taktiku dané hry;

-

florbal;

-

-

doplňkově tenis, stolní tenis, badminton, softbal, frisbie.

vyhledává kolektivní sporty jako pozitivní působení na psychiku člověka.

Hodinová dotace 26

Učitel volí přednostně sportovní hry dle zájmu skupiny Tematické celky IV.5 Testování - výstupní motorické testy.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 6

Žák: -

prokáže úroveň tělesné zdatnosti a porovná své výsledky s tabulkovými hodnotami a výsledky z předchozích let.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

169

Název vyučovacího předmětu: INFORMATIKA Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

4 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět Informatika rozvíjí jednak znalosti počítačových technologií a jednak schopnost pracovat s PC a příslušným programovým vybavením jako s nástroji na ulehčení práce jak ve škole, tak i doma. Dále se snaží spíše než o naučení práce s jedním konkrétním programem naučit žáka ovládat počítač intuitivně bez ohledu na typ programového vybavení. Tento předmět vychází ze znalostí žáků, které získali při studiu na základní škole, ale hlavně z jejich zkušeností, které nabyli běžným používáním počítačů ve svém volném čase. Z toho vyplývá, že je tu předpoklad o velmi rozdílných znalostech jednotlivých žáků. Předmět zahrnuje učivo základů práce s operačním systémem, základním kancelářským programovým vybavením (textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentační software), s programy na prohlížení a komunikaci přes internet a dále pak základy hardwaru, počítačových technologií (komprese dat, viry a jiný škodlivý software, algoritmizace), práce s grafikou a autorské právo ve světě PC. Výuka probíhá: 1. ročník 2. ročník

2 hodiny týdně 2 hodiny týdně

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: - pochopení toho, že počítače jsou jen nástrojem na ulehčení práce; - schopnosti pracovat s počítačem a zpracovávat na něm textové, grafické, ale i matematické informace; - schopnosti používat počítač na komunikaci s dalšími lidmi; - naučení se vyhledávat na internetu informace nejen počítačové, ale hlavně takové, které s počítači vůbec nesouvisí; - samostatnému učení, k umění pracovat soustavně a promítat do získaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce. Vyučovací předmět Informatika je úzce spjat: - se všemi předměty. Metody výuky a) expoziční metody: - prezentace samostatné práce, - motivační úkol, - motivační skupinová práce.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

170

b) metody slovního projevu: - výklad, - popis, - vysvětlení, - rozhovor, - skupinová práce. c) metody práce s odborným textem: - vyhledávání informací, - studium odborných časopisů a literatury, - práce s internetem. d) fixační metody: - praktické upevňování dovedností, - ústní a písemné opakování učiva. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: - praktická zkouška – je zohledňována schopnost docílit zadaného úkolu jakoukoliv metodou; - ústní zkoušení – je zohledňována schopnost pochopení souvislostí; - zkoušení formou zaškrtávacích testů. Při hodnocení žáků se klade důraz na správnost, přesnost a rychlost a schopnost samostatné práce. Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Hledat na internetu právní předpisy. - Pracovat s veřejnými databázemi státních úřadů (obchodní rejstřík, katastr nemovitostí apod.). 2. Člověk a životní prostředí - Vědět, jaké součásti PC jsou nebezpečné pro životní prostředí a proč. - Znát spotřebu počítačů a vědět, jak ji snížit. - Hledat na internetu data aktuálního znečištění dané oblasti. 3. Občan v demokratické společnosti - Znát autorské právo z pohledu počítačových technologií. - Odlišit cenzuru od filtrování nevyžádaných či škodlivých informací. 4. Informační a komunikační technologie - Nosné téma tohoto předmětu.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

171

Realizace vyučovacího předmětu INFORMATIKA 1. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.1 Webové prohlížeče a práce s www stránkami - ovládání internetového prohlížeče; Žák: - spustí internetový prohlížeč; - práce s webovými stránkami; - vyhledávání informací na internetu. - používá záložky, historii a jiná užitečná nastavení prohlížeče; -

používá nejběžnější vyhledávače a služby;

-

formuluje dotazy do vyhledávačů tak, aby dostal relevantní výsledky;

-

vyhledá jakoukoliv informaci, která se na internetu nachází.

Hodinová dotace 10

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 1. ročník – Práce s textem a získávání informací Tematické celky I.2 -

Textový editor kurzor, odstavec, pohyb po dokumentu, výběr, přesun textu a kopírování;

-

formátování písma, odstavce;

-

odrážky, číslování, tabulátory;

-

ohraničení a stínování;

-

vzhled stránky;

-

styly;

-

tabulky;

-

vkládání grafických objektů;

-

příprava k tisku;

-

makra;

-

zformátovat neupravený textový dokument.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 20

Žák: - vytváří textové dokumenty; -

formátuje text, odstavec i celý dokument;

-

ovládá typografická pravidla a používá je při tvorbě dokumentů;

-

vytvoří záhlaví a zápatí a nastaví požadovaný vzhled stránky;

-

používá při tvorbě dokumentu styly, upravuje je;

-

vytvoří a zformátuje tabulku podle zadání;

-

vkládá a upravuje grafické objekty, přesně nastaví jejich pozici v textu;

-

připraví dokument k tisku a vytiskne ho;

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 1. ročník – Práce s textem a získávání informací. Zdokonalování jazykových

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

172

vědomostí a dovedností Kultura a umění 1. ročník – Úvod do studia literatury Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.3 Tabulkový kalkulátor - formát buňky, datové typy vkládané Žák: do buňky; - ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem; - tvorba a formátování tabulky; - vkládá data do buněk a formátuje - vzorce a funkce; je; - grafy; - vyhledává a aplikuje vhodné - kontingenční tabulka, formulář. funkce, pracuje s průvodcem tvorby vzorců; -

data v tabulce třídí, filtruje a vyhledá;

-

převádí tabulku do vhodného grafu, upraví hotový graf;

-

připraví data, tabulku nebo graf k tisku.

Hodinová dotace 31

Mezipředmětové vztahy: Matematika 1. ročník Přírodní vědy 1. ročník – Mechanika Tematické celky I.4 Ochrana autorských práv - autorský zákon; -

licence softwaru.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 5

Žák: - rozpozná porušování autorských práv; -

orientuje se v licenčních ujednáních software.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

173

INFORMATIKA2. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.1 Základy hardware a software - procesor; Žák: - rozpozná chyby a poškození hardware; - základní deska; - pozná jednotlivé komponenty počítače; - operační paměť; HDD a SSD disky; -

optické mechaniky a média;

-

grafická, zvuková a TV karta;

-

polohovací zařízení; tiskárny;

-

skenery; ostatní hardware;

-

porty a sběrnice.

-

nastavení pracovního prostředí operačního systému;

-

nápověda, manuál;

-

instalace dalšího software do operačního systému, odinstalování softwaru;

-

-

zná charakteristiky jednotlivých komponent počítače;

-

zvolí správný port pro připojení externího zařízení;

-

rozliší základní charakteristiky periferních zařízení, pozná výhody a nevýhody různých typů periferních zařízení;

-

postupuje podle manuálu při instalaci periferních zařízení;

-

efektivně nastaví periferní zařízení, která používá.

-

orientuje se v operačním systému, uspořádá data a efektivně s nimi pracuje, detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál;

-

orientuje se v systému adresářů;

-

ukládá data, zvládá práci se soubory a orientuje se v základních typech souborů;

-

spravuje operační systém, nastaví si pracovní prostředí operačního systému;

-

používá nápovědu;

-

postupuje podle manuálu při instalaci dalšího software do operačního systému;

-

přidá a odebírá volitelné součásti operačního systému;

aplikace dodávané společně s operačním softwarem

Hodinová dotace 20

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk 1. ročník – Práce s textem a získávání informací Společenské vědy 1. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

174

1. Tematické celky II.2 Počítačová grafika - typy počítačové grafiky; -

rozlišení, barevná hloubka, DPI;

-

grafické formáty;

-

vektorová grafika;

-

bitmapová grafika.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 15

Žák: - pozná základní grafické formáty, jejich vlastnosti a použití; -

zvolí odpovídající program pro práci s konkrétním typem formátu obrázku;

-

upravuje bitmapovou grafiku – fotografie;

-

vytvoří vektorovou kresbu, používá barvy, upravuje výplň objektů, tvaruje objekty, vkládá a tvaruje text.

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 2. ročník – Marketing. Statistické zpracování informací Matematika 2. ročník – Základy analytické geometrie Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.3 Prezentační software - použití prezentací; -

Žák: snímky, časování, animace, přechod - vytváří multimediální dokumenty (prezentace); snímku, pozadí, šablony;

-

formát pdf;

-

práce s dataprojektorem;

-

pravidla ústního přednesu prezentace.

-

ze získaných podkladů vytvoří prezentaci a pomocí ní efektivně informuje další osoby;

-

ukládá multimediální i textové dokumenty i ve formátech html a pdf;

-

pracuje s dokumenty formátu pdf, rozumí přednostem a možnostem použití tohoto formátu;

-

prezentuje multimediální dokument před posluchači s pomocí dataprojektoru.

Hodinová dotace 16

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika, Přírodní vědy, Společenské vědy, Cizí jazyk, Kultura a umění Odborné předměty zahradnictví

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

175

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.4 Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet - informace, práce s informacemi; Žák: - volí vhodné informační zdroje - informační zdroje; k vyhledávání požadovaných - iInternet; informací a odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich - komunikace; získávání; - hygiena na PC. - získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání, vč. použití filtrování; -

orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále je zpracovává;

-

zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledávání a využití;

-

uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního problému;

-

správně interpretuje získané informace a výsledky jejich zpracování následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem na jejich další uživatele;

-

rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím (schémata, grafy apod.)

-

rozezná jednotlivé komunikační kanály na internetu

-

správně uspořádá pracoviště PC

-

uvědomuje si hygienické předpisy a pravidla při práci na PC

Hodinová dotace 15

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 2. ročník – Marketing Český jazyk 1. ročník–Práce s textem a získávání informací

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

176

Název vyučovacího předmětu: Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

EKONOMIKA 41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

3 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle: Ekonomika je základní ekonomický předmět, obsah učiva vychází z poznatků, které se týkají tržní ekonomiky. Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritérium ekonomické efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Žáci: - jednají samostatně, aktivně vyjadřují své názory a úvahy na daná ekonomická témata; - dbají na dodržování pravidel chování a jednají v souladu s morálními principy; - aktivně se zajímají o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru; - myslí kriticky – tj. ověřují si věrohodnost informací, nenechávají se manipulovat, tvoří si vlastní úsudek a jsou schopni o něm diskutovat s jinými lidmi. Charakteristika učiva: Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa, je složeno z témat týkajících se podnikání, marketingu, zabezpečení činností podniku zdroji, daňové soustavy, finančního hospodaření firmy, finančního trhu, financování podniku a managementu, národního hospodářství a hospodářské politiky, světové ekonomiky s důrazem na Evropskou unii. Největší důraz je kladen na praktické ekonomické vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi se úspěšně uplatnit na trhu práce. V průběhu studia žáci navštíví finanční instituce, např. ČNB. Dále budou realizovány exkurse do vybraných podniků – např. významné kosmetické salóny, firmy vyrábějící kosmetické přípravky a další. Výuka probíhá: 1. ročník 2. ročník

1hodin týdně 2 hodin týdně

Pojetí výuky: Žáci si osvojí dovednosti nezbytné pro zajišťování podnikových činností a efektivní hospodaření s finančními prostředky. Žáci získají široké ekonomické vědomosti a dovednosti, které jim umožní úspěšně se uplatnit na trhu práce, popř. mají možnost dále studovat na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

177

Metody výuky: a) expoziční metody: - prezentace samostatné práce, - motivační úkol, - motivační skupinová práce. b) metody slovního projevu - výklad, - popis, - vysvětlení, - rozhovor, - skupinová práce, - příklady z praxe, - vysvětlování (např. ekonomických jevů a obecných závěrů). c) metody práce s odborným textem - vyhledávání informací, - studium odborných časopisů a literatury, - práce s internetem. d) fixační metody - ústní a písemné opakování učiva, - procvičování, - rozhovor, - diskuze, - praktické upevňování dovedností. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: - ústní zkoušení – je zohledňována přesnost formulace z hlediska odborné i jazykové správnosti; - písemné zkoušení dílčí; - písemné zkoušení souhrnné za jednotlivé tematické celky; - hodnocení práce v hodině; - zájem o probírané téma; - referáty, práce na projektech apod.. Při klasifikaci se klade důraz na: - samostatné vystupování žáků; - jejich vlastní uvažování; - propojování myšlenek (tzn. znalostí a dovedností z jednotlivých tématických celků a vyučovacích předmětů = mezipředmětové vztahy) a možnost jejich aplikace v praxi; - hodnotí se prokazování praktických dovedností (např. vyplňování dokumentů). Vyučovací předmět Ekonomika je úzce spjat s předměty: - Matematika, - Informatika, - Cizí jazyky, - Společenské vědy, - Člověk a příroda.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

178

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: - orientuje se v masových médiích, využívá je, kriticky je hodnotí; - pracuje s informacemi s využitím prostředků informačních technologií, pracuje s osobním počítačem; - aplikuje matematické postupy; - orientuje se v základních aspektech soukromého podnikání; - vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen s nimi pracovat; - jedná hospodárně, adekvátně uplatňuje nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické; - osvojuje si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit; - orientuje se v jednotlivých podnikových činnostech (zabezpečení podniku oběžným majetkem, dlouhodobým majetkem, lidskými zdroji); - orientuje se ve světě práce; - využívá a vytváří různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy); Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Jedná odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně ve vlastním zájmu, zájmu organizace i v zájmu veřejném. - Orientuje se v základních aspektech soukromého podnikání. - Pracuje s příslušnými právními předpisy. - Pracuje v týmu, podněcuje práci v týmu vlastními návrhy. - Orientuje se ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, hodnotí jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnává je se svými předpoklady. - Vyhledává a posuzuje informace o profesních příležitostech. - Učí se základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů. - Orientuje se ve službách zaměstnanosti. 2. Člověk a životní prostředí - Chápat význam životního prostředí pro člověka a organizovat činnost firmy v duchu udržitelného rozvoje. - Vážit si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snaží se je chránit a zachovat pro budoucí generace. - Jednat hospodárně, adekvátně uplatňuje nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické. 3. Občan v demokratické společnosti - Aktivně se zajímá o politické, hospodářské a společenské dění. - Orientovat se v masových médiích, využívat je a hodnotit. 4. Informatika - Vyhledávat informací na internetu a učí se pracovat s informacemi. - Používá základní a aplikační programové vybavení.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

179

Realizace vyučovacího předmětu EKONOMIKA 1. ročník – 1 hodin týdně = 33 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.1 Podstata fungování tržní ekonomiky - význam ekonomie; Žák: - používá a aplikuje základní - ekonomie a ekonomika; ekonomické pojmy; - makroekonomie a mikroekonomie; - orientuje se v členění potřeb, - potřeby, statky, služby, spotřeba, statků a služeb; životní úroveň; - posoudí životní úroveň; - výroba a výrobní faktory; - vysvětlí význam výrobních - trh, tržní mechanismus, tržní faktorů; subjekty; - na příkladu popíše fungování - poptávka, nabídka, cena. tržního mechanismu; -

posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku;

-

vyjádří formou grafu určení rovnovážné ceny.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 5

180

Tematické plány I.2 Národní hospodářství - struktura národního hospodářství; -

ukazatelé národního hospodářství;

-

státní rozpočet;

-

terciární sféra;

-

obchod (členění a význam);

-

služby;

-

státní rozpočet;

-

Evropská unie.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 4

Žák: - orientuje se v členění národního hospodářství; -

analyzuje ukazatele národního hospodářství a vyjmenuje příčiny nezaměstnanosti a dopady inflace – ukáže jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům;

-

vysvětlí principy tvorby státního rozpočtu – uvede příklady;

-

uvědomuje si důležitost terciární sféry pro rozvoj národního hospodářství;

-

objasní význam a členění obchodu;

-

srovná úlohu velkých a malých podniků v ekonomice státu;

-

chápe důležitost evropské integrace;

-

zhodnotí ekonomický dopad členství v EU.

Mezipředmětové vztahy: Matematika 1. ročník – Algebraické výrazy

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

181

Tematické plány I.3 Podnikání - právní formy podniku; -

podnikání na základě živnostenského oprávnění (živnost, koncese);

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - jmenuje právní formy podnikání; -

objasní zásady podnikání na základě živnostenského oprávnění;

-

specifikuje základní povinnosti podnikatele;

-

vypracuje podnikatelský záměr včetně SWOT analýzy a zakladatelského rozpočtu;

-

interpretuje postup při zakládání firmy;

-

vysvětlí základní principy podnikání v obchodních společnostech;

-

posoudí výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání;

-

podnikatelský záměr;

-

založení firmy;

-

obchodní společnosti;

-

výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání ;

-

přehled jednotlivých činností v podniku;

-

pořízení dlouhodobého majetku;

-

odpisy ;

-

zásobování a skladové hospodářství;

-

orientuje se ve struktuře podnikových činností;

-

personální činnosti;

-

-

hlavní činnost podniku (výroba, poskytování služeb);

popíše formy pořízení dlouhodobého majetku;

-

vypočítá daňové odpisy zrychleným i rovnoměrným způsobem;

-

navrhne postup při zásobování podniku materiálem;

-

na příkladech provádí výběr dodavatelů podle různých kritérií;

-

ovládá základní personální činnosti (nábor, výběr pracovníků, sjednávání pracovního poměru, rozvázání pracovního poměru);

-

objasní základní principy hlavní činnosti podniku (výroby a poskytování služeb);

-

orientuje se v různých způsobech financování podniku;

-

definuje zásady evidence a účetnictví v podniku (účetnictví, daňová evidence).

-

obchodní činnost;

-

financování ;

-

evidence, účetnictví.

Hodinová dotace 10

Mezipředmětové vztahy: Matematika 1. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

182

Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.4 Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku - struktura majetku, dlouhodobý Žák: majetek, oběžný majetek; - rozlišuje jednotlivé druhy majetku; - náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku; - orientuje se v účetní evidenci majetku; - druhy škod a možnosti předcházení škodám, odpovědnost zaměstnance - rozliší jednotlivé druhy nákladů a a odpovědnost zaměstnavatele; výnosů; -

marketing;

-

management,

-

řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření;

-

řeší jednoduché kalkulace ceny;

-

na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy odpovědnosti za škody ze strany zaměstnance a zaměstnavatele;

-

na příkladu ukáže použití nástrojů marketingu v oboru;

-

charakterizuje části procesu řízení a jejich funkci.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 14

183

EKONOMIKA 2. ročník – 2 hodin týdně = 66. hodin ročně Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.1 Základy účetní evidence, hospodářský výsledek - podstata a význam účetnictví; Žák: - orientuje se podstatu a význam - účetní soustavy; účetnictví; - daňová evidence; - používá účetní soustavy; - základy účetnictví; - ovládá daňovou evidenci; - náklady (podstata, členění, - definuje princip účetnictví; zjišťování); - objasní členění nákladů z různých - snižování nákladů; hledisek; - výnosy (podstata, členění, - uvede možnosti snižování zjišťování); nákladů; - zvyšování výnosů; - popíše členění výnosů; - hospodářský výsledek (podstata, - specifikuje možnosti zvyšování zjišťování). výnosů; -

Tematické plány II.2 Cena a cenová tvorba - způsoby tvorby ceny; -

materiálové náklady;

-

mzdové náklady;

-

režijní náklady;

-

odbytové náklady;

-

zisk;

-

daň z přidané hodnoty;

-

prodejní cena;

-

trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena.

Hodinová dotace 16

zjišťuje hospodářský výsledek podniku. Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 6

Žák: - orientuje se v zásadách tvorby ceny; -

stanoví prodejní cenu výrobku nebo služby včetně daně z přidané hodnoty;

-

rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky.

Mezipředmětové vztahy: Matematika 2. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

184

Tematické plány II.3 Mzdy, zákonné odvody - mzdová soustava, složky mzdy, mzdové předpisy; -

daně z příjmů;

-

systém sociálního a zdravotního zabezpečení.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 10

Žák: - orientuje se v zákonné úpravě mezd a provádí mzdové výpočty, zákonné odvody; -

vypočte sociální a zdravotní pojištění.

Mezipředmětové vztahy: Matematika 1. ročník Tematické plány II.4 Daňová soustava a finanční trh - daně (význam a členění); -

přímé, nepřímé daně;

-

výpočty daně z příjmů ze závislé činnosti;

-

výpočty daně z příjmů fyzických osob – osob samostatně výdělečně činných;

-

daň z příjmů právnických osob;

-

daňová evidence;

-

daňová přiznání;

-

peníze, platební styk v národní a zahraniční měně, finanční trh, cenné papíry;

-

úroková míra.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 26

Žák: - popíše význam a členění daní; -

orientuje se ve výpočtech daně z příjmu, a to fyzických i právnických osob;

-

orientuje se v oblasti spotřebních daní a daně z přidané hodnoty;

-

vyhotoví daňové přiznání;

-

vede daňovou evidence pro plátce i neplátce DPH;

-

charakterizuje finanční trh a jeho jednotlivé subjekty;

-

charakterizuje peníze a jednotlivé cenné papíry;

-

používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze podle kursovního lístku;

-

orientuje se v produktech pojišťovacího trhu, vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby;

-

vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN.

Mezipředmětové vztahy: Matematika 1. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

185

Tematické plány II.5 Vztahy podniku k okolí - živnostenský úřad;

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 6

Žák: - orientuje se ve vztahu podniku k okolí, zejména k živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení;

-

finanční úřad;

-

zdravotní pojišťovna;

-

správa sociálního zabezpečení;

-

banky a jejich služby;

-

hotovostní a bezhotovostní platební styk;

vysvětlí funkci bank a v jejich službách;

-

dodavatelsko-odběratelské vztahy;

-

-

vztah podniku ke státu a obcím.

rozumí principům hotovostního a bezhotovostního platebního styku;

-

rozumí dodavatelskoodběratelským vztahům;

-

chápe význam působení státu v tržním hospodářství.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

186

Název vyučovacího předmětu: Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

ZÁKLADY ZAHRADNICTVÍ 41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

11 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle: Základy zahradnictví je základní odborný předmět, obsah učiva vychází z poznatků, které se týkají základu zahradnictví. Obsahový okruh základy zahradnické výroby navazuje na přírodovědné vzdělávání, které především v oblasti učiva biologie, ekologie a chemie doplňuje a aplikuje na podmínky a potřeby zahradnictví. Poskytuje žákům souhrnné vědomosti o živé a neživé přírodě, vede je ke kladnému vztahu k přírodnímu prostředí a podněcuje jejich myšlení. Obsahový okruh syntetizuje teoretické poznatky o vzájemných vztazích jednotlivých složek prostředí. Jejich pochopení je nezbytné pro praktické vytváření předpokladů optimálního růstu a vývoje rostlin. Svébytnou částí obsahového okruhu je problematika ochrany, výživy a hnojení rostlin, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Předpokladem k osvojení odbornosti je zahrnutí praktických činností, jež žákům umožní ověření teoretických znalostí, které mají klíčový význam při formování jejich profesní zdatnosti. Cílem vzdělávání v tomto obsahovém okruhu je naučit žáky chápat biologickou podstatu dějů v živých soustavách. V těchto souvislostech pochopí žáci lépe vlivy a působení jednotlivých činitelů na růst a vývoj rostlin a základní způsoby úpravy prostředí pro pěstování kulturních rostlin. Strategie výuky (Pojetí výuky) Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku a je rozdělen na jednotlivé tematické celky, které na sebe logicky navazují. Při výuce dochází k prohloubení teoretických vědomostí praktickými cvičeními, kde si žáci ověřují získané teoretické vědomosti, které mají klíčový význam při formování jejich profesní zdatnosti. Výuka předmětu směřuje od základních vědomostí o podnebí, počasí, půdě, výživě, semenářství, osevních postupech, základním zpracování půdy, vodním stavu a ošetřování polních plodin až po požadavky jednotlivých zemědělských plodin. Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spojená s názorným vyučováním pomocí didaktické techniky a modelů. Pro efektivnější pochopení některých zákonitostí bývá vyučování zpestřeno návštěvou odborníka v podobě přednášky, přičemž velký důraz je pak kladen na diskusi se žáky. Na základě odborných přednášek nebo návštěv tematických výstav si žáci musí vypracovat protokol, který se pak stává součástí hodnocení. Během vyučování žáci rovněž zpracovávají referáty k probírané tematice, což značně přispívá k získávání zkušeností v oblasti samostudia a samostatnosti. Výuka probíhá: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

5 hodin týdně 2 hodiny týdně 2 hodiny týdně 2 hodiny týdně

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

187

Metody výuky: a) expoziční metody: - prezentace samostatné práce, - motivační úkol, - motivační skupinová práce. b) metody slovního projevu - výklad, - popis, - vysvětlení, - rozhovor, - skupinová práce, - příklady z praxe, - vysvětlování (např. ekonomických jevů a obecných závěrů). c) metody práce s odborným textem - vyhledávání informací, - studium odborných časopisů a literatury, - práce s internetem. d) fixační metody - ústní a písemné opakování učiva, - procvičování, - rozhovor, - diskuze, - praktické upevňování dovedností. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: - ústní zkoušení – je zohledňována přesnost formulace z hlediska odborné i jazykové správnosti; - písemné zkoušení dílčí; - písemné zkoušení souhrnné za jednotlivé tematické celky; - hodnocení práce v hodině; - zájem o probírané téma; - referáty, práce na projektech apod.. Při klasifikaci se klade důraz na: - samostatné vystupování žáků; - jejich vlastní uvažování; - propojování myšlenek (tzn. znalostí a dovedností z jednotlivých tématických celků a vyučovacích předmětů = mezipředmětové vztahy) a možnost jejich aplikace v praxi; - hodnotí se prokazování praktických dovedností (např. vyplňování dokumentů). Vyučovací předmět Základy zahradnictví je úzce spjat s předměty: - Přírodní vědy, - Člověk a příroda; - Pěstitelství; - Sadovnická a krajinářská tvorba - Floristika;

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

188

-

Obchod a služby v zahradnictví.

Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Jedná odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně ve vlastním zájmu, zájmu organizace i v zájmu veřejném. - Orientuje se v základních aspektech soukromého podnikání. - Pracuje s příslušnými právními předpisy. - Pracuje v týmu, podněcuje práci v týmu vlastními návrhy. - Orientuje se ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, hodnotí jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnává je se svými předpoklady. - Vyhledává a posuzuje informace o profesních příležitostech. - Učí se základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů. - Orientuje se ve službách zaměstnanosti. 2. Člověk a životní prostředí - Chápat význam životního prostředí pro člověka a organizovat činnost firmy v duchu udržitelného rozvoje. - Vážit si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snaží se je chránit a zachovat pro budoucí generace. - Jednat hospodárně, adekvátně uplatňuje nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické. 3. Občan v demokratické společnosti - Aktivně se zajímá o politické, hospodářské a společenské dění. - Orientovat se v masových médiích, využívat je a hodnotit. 4. Informatika - Vyhledávat informací na internetu a učí se pracovat s informacemi. - Používá základní a aplikační programové vybavení.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

189

Realizace odborných kompetencí ZÁKLADY ZAHRADNICTVÍ 1. ročník – 5 hodin týdně = 165 hodin ročně Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence - řízení bezpečnosti práce Žák: v podmínkách organizace a na - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace pracovišti; při zajišťování BOZP; - pracovněprávní problematika BOZP; - zdůvodní úlohu státního odborného dozoru - bezpečnost technických zařízení. nad bezpečností práce; -

dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;

-

uvede základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbá na jejich dodržování;

-

při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy;

-

uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci;

-

poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti;

-

uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.

Hodinová dotace 10

Mezipředmětové vztahy: Stroje a motorová vozidla

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

190

Tematické plány I.2 Existence života - charakteristika života a jeho základní projevy; -

růst a vývoj rostlin, činitelé ovlivňující růst.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 55

Žák: - charakterizuje nejvýznamnější biogenní prvky a sloučeniny v organismech vzhledem k jejich významu v zahradnické výrobě; -

definuje optimální a extrémní podmínky života organismů z hlediska jejich schopnosti přizpůsobit se jim;

-

charakterizuje a rozlišuje jednotlivé;

-

ontogenetické stupně a fenologické fáze jednotlivých skupin kulturních rostlin.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

191

Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.3 Složky životního prostředí rostlin - povětrnostní a klimatičtí Žák: činitelé; - zjišťuje a vyhodnocuje základní meteorologické ukazatele; - výživa rostlin, plány hnojení; - na základě klimatických veličin volí odpovídající druhy resp. odrůdy pro dané - chemie půdy; pěstitelské podmínky; - vznik, složení a vlastnosti - aplikuje zákonitosti pohybu živin v půdě půdy, její ochrana; v soustavách hnojení rostlin, připravuje - zahradnické půdy, zeminy a plány hnojení; substráty jejich příprava a - zjišťuje složení a vlastnosti půdy, provádí dezinfekce; základní chemické rozbory; - soustava základní a - posuzuje kvalitu půdy z hlediska předseťové přípravy půdy, zahradnické výroby, pečuje o ni a provádí pravidelná úprava půdního opatření ke zvýšení půdní úrodnosti; prostředí pro kulturní rostliny, střídání plodin; - vyhodnocuje kvalitu přípravy půdy a využívá svých znalostí k její racionální - biosyntéza látek a ochraně v rámci péče o životní prostředí; energetické děje v organismech, metabolismus významných organických látek;

upravuje půdní prostředí pro pěstování rostlin na základě poznatků o základním a předseťovém zpracování půdy;

-

základy mikrobiochemie;

-

-

funkce a koloběh rostlinných živin;

v zahradnickém provozu aplikuje zásady správného střídání plodin;

-

rozumí biochemickým procesům probíhajících v rostlinném těle a aplikuje je v rámci výrobních technologií;

-

akceptuje význam složitých organických sloučenin pro živou i neživou přírodu;

-

rozumí základním fyziologickým zákonitostem, koloběhu živin a vodnímu režimu rostlin;

-

má přehled o nejpoužívanějších organických i průmyslových hnojivech;

-

zná vliv jednotlivých živin pro růst a vývoj rostlin;

-

hnojí a přihnojuje pevnými i kapalnými hnojivy;

-

efektivně využívá hydroponické pěstování rostlin;

-

vodní provoz rostlin;

-

hydroponie;

-

průmyslová a organická hnojiva.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 70

192

Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.4 Biologické základy zahradnické výroby - buňka a její životní projevy; Žák: - rozlišuje pletiva a orgány rostlin a - stavba a životní funkce rostlin; chápe jejich význam pro život - celistvost. mnohobuněčných organismů; -

Tematické plány I.5 Botanická nomenklatura - taxonomické jednotky a názvoslovná pravidla; -

přirozený systém rostlin, botanická charakteristika zahradnických rostlin.

Hodinová dotace 15

zná morfologii rostlinné buňky a vysvětlí fyziologické pochody, které v ní probíhají.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 15

Žák: - charakterizuje základní kmeny a třídy jednotlivých říší organismů; -

má znalosti o taxonech rostlin významných pro zahradnictví a poznatky o nich aplikuje na pěstované druhy zeleniny, ovoce a okrasných rostlin.

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

193

ZÁKLADY ZAHRADNICTVÍ 2. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické plány II.1 Rozmnožování rostlin - rozmnožování buněk; -

růst a vývoj organismů, jejich reprodukce;

-

základy genetiky;

-

evoluce;

-

základy šlechtění zahradních kultur.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 25

Žák: - popíše generativní a vegetativní rozmnožování organismů včetně typických příkladů; -

vysvětlí základní principy dědičnosti a proměnlivosti biologického druhu;

-

ovládá základní šlechtitelské technologie u významných zahradních rostlin.

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství Tematické plány II.2 Výběr stanoviště - výběr stanoviště

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 6

Žák: - vyhodnotit podmínky pro pěstování jednotlivých druhů zahradnických rostlin tak, aby byly pro podnik ekonomicky a ekologicky výhodné.

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

194

Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.3 Ochrana rostlin proti škodlivým činitelům - škodliví činitelé rostlin; Žák: - volí optimální agrotechnická - nepřímá opatření proti snížení opatření pro pěstování zdravých škodlivosti; rostlin; - fyzikální způsoby ochrany rostlin; - posuzuje kvalitu porostů - chemické způsoby ochrany rostlin; pěstovaných rostlin vzhledem k rozšíření plevelů a škůdců; - pesticidy; - je seznámen s konkrétními - biologická ochrana rostlin; metodami ochrany rostlin a - hodnocení zdravotního stavu kultur efektivně je vybírá a používá; a úrovně ochrany rostlin a - má přehled o nabídce pesticidů pěstebního prostředí v průběhu na trhu, využívá je, kombinuje vegetace; do postřikových směsí a efektivně - integrovaná ochrana rostlin; aplikuje na porosty; - fyziologické poruchy rostlin; - je seznámen se způsoby evidence pesticidů v zahradnické výrobě; - nejvýznamnější skupiny chorob a škůdců rostlin; - účinně používá biologické ochranné činitele; - plevele; -

zákonná ustanovení a předpisy v ochraně rostlin;

-

předchází fyziologickým poruchám rostlin;

-

organizace ochrany rostlin.

-

má přehled o nejvýznamnějších chorobách a škůdcích rostlin a umí vůči nim účinně zasáhnout;

-

vybírá nejvhodnější přípravky pro ochranné zásahy při ochraně rostlin;

-

detekuje hospodářsky významné plevele, likviduje je a stanovuje preventivní opatření proti jejich dalšímu rozmnožování a šíření;

-

je seznámen se systémem a organizací ochrany rostlin v celostátním měřítku;

-

pracuje s aktuálními seznamy povolených přípravků a s počítačovými programy na ochranu rostlin.

Hodinov á dotace 36

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

195

ZÁKLADY ZAHRADNICTVÍ 3. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.1 Choroby a škůdci na ovocných dřevinách – jádroviny - choroby a škůdci jabloní; Žák: - seznámí se s konkrétními - choroby a škůdci hrušní; metodami ochrany jádrovin; - choroby a škůdci kdouloní, - seznámí se s nabídkou pesticidů mišpulí. na trhu, kombinuje do postřikových směsí a efektivně aplikuje; -

popíše způsoby evidence pesticidů v zahradnické výrobě;

-

účinně používá biologické ochranné činitele;

-

předchází fyziologickým poruchám jádrovin.

Hodinová dotace 20

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 1.–3. ročník Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.2 Choroby a škůdci na ovocných dřevinách – peckoviny - choroby a škůdci neojíněných Žák: peckovin; - seznámí se s konkrétními metodami ochrany peckovin; - choroby a škůdci ojíněných peckovin; -

-

seznámí se s nabídkou pesticidů na trhu, kombinuje do postřikových směsí a efektivně aplikuje;

-

účinně používá biologické ochranné činitele;

-

předchází fyziologickým poruchám peckovin.

choroby a škůdci plstnatých peckovin.

Hodinová dotace 14

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 1.–3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

196

Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.3 Choroby a škůdci na ovocných dřevinách – skořápkoviny - choroby a škůdci ořešáků a lísek. Žák: - seznámí se s konkrétními metodami ochrany skořápkovin; -

seznámí se s nabídkou pesticidů na trhu, kombinuje do postřikových směsí a efektivně aplikuje;

-

účinně používá biologické ochranné činitele;

-

předchází fyziologickým poruchám skořápkovin.

Hodinová dotace 6

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 1.–3. ročník Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.4 Choroby a škůdci na bobulovinách, drobném ovoci - choroby a škůdci bobulovin a Žák: drobného ovoce. - seznámí se s konkrétními metodami ochrany bobulovin a drobného ovoce; -

seznámí se s nabídkou pesticidů na trhu, kombinuje do postřikových směsí a efektivně aplikuje;

-

účinně používá biologické ochranné činitele;

-

předchází fyziologickým poruchám ochrany bobulovin a drobného ovoce.

Hodinová dotace 14

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 1.–3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

197

Tematické plány III.5 Choroby a škůdci obilovin - choroby a škůdci tržních druhů obilovin.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 12

Žák: - seznámí se s konkrétními metodami ochrany obilovin; -

seznámí se s nabídkou pesticidů na trhu, kombinuje do postřikových směsí a efektivně aplikuje;

-

účinně používá biologické ochranné činitele;

-

předchází fyziologickým poruchám obilovin.

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 1.–3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

198

ZÁKLADY ZAHRADNICTVÍ 4. ročník – 2 hodiny týdně = 58 hodin ročně Tematické celky IV. 1 Choroby a škůdci zeleniny - brukvovitá zelenina; -

cibulová zelenina;

-

listová zelenina;

-

kořenová zelenina;

-

plodová zelenina;

-

lusková zelenina.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 58

Žák: - jmenuje nejvýznamnější choroby a škůdce ovocných dřevin a vyjmenuje prostředky, kterými proti nim účinně zasáhne.

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 1.–4. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

199

Název vyučovacího předmětu: Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

PĚSTITELSTVÍ 41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

22 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obsahový okruh pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin je nosným pilířem zahradnické výroby. Poskytuje žákům souhrnné poznatky o technologiích pěstování ovocných rostlin, jednotlivých skupin zelenin, nejvýznamnějších květin, okrasného materiálu a jejich biologických zvláštnostech. Zahrnuje pěstování jednotlivých produktů na trvalém stanovišti, rozmnožování, ovocné a okrasné školkařství. Obsahový okruh popisuje celou šíři pěstitelských technologií včetně pěstování v krytých prostorách. Zahrnuje též problematiku vazačství a aranžování rostlin. V průběhu studia žáci, v rámci odborných exkurzí, navštíví specializovaná pracoviště nejen v České republice, ale také v zahraničí. Nedílnou součástí studia je také odborná praxe u partnerů školy, přičemž zápisy z jednotlivých praxí vede žák formou deníku praxe. Ten odevzdává k pravidelné kontrole vyučujícímu odborného výcviku. V rámci výuky jsou rovněž pořádány odborné přednášky přímo v budově školy, které vedou odborníci z řad pedagogů na VŠ, či odborníci z řad partnerů školy. Žákům se tak dostává jiného ohledu na některé odborné úkony spojené s pěstováním okrasných užitkových rostlin. Cílem obsahového okruhu je naučit žáky pěstovat základní sortiment zahradnických rostlin v různých podmínkách. Výuka probíhá: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

4 hodiny týdně 4 hodiny týdně 7 hodin týdně 7 hodin týdně

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: - získání znalostí o způsobech rozmnožování okrasných a užitkových rostlin - získávání zkušeností se způsoby pěstování rostlin a jejich ošetřování během vegetace - používání základních, odborných pojmů vč. botanické nomenklatury - využití získaných znalostí v praxi - pochopení podstaty…. - posouzení podmínek výběru vhodného stanoviště, vhodného způsobu ochrany vůči nepříznivým vlivům Vyučovací předmět Pěstitelství je úzce spjat s předměty: - Základy zahradnictví; - Sadovnická a krajinářská tvorba; - Přírodní vědy;

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

200

-

Člověk a příroda; Stroje a motorová vozidla

Metody výuky a osvojování nového učiva a) metody slovního projevu: - výklad s návazností na znalosti žáků, - popis, - vysvětlení, - řízený rozhovor, - týmová a skupinová práce, - přednášky, - odborné exkurze. b) metody práce s odborným textem: - vyhledávání informací, - studium odborných časopisů a literatury, - práce s internetem. c) fixační metody: - ústní a písemné opakování učiva, - práce se slepými mapami, - procvičování, - praktické upevňování dovedností. d) expoziční metody: - práce s učebnicí, atlasem, tabulkami, grafy, - motivační úkol, - prezentace samostatné práce, - motivační skupinová práce. Formy výuky - týmové vyučování, - skupinové vyučování, - přednášky vedené odborníky z řad partnerů školy, - samostatná prezentace žáků, - odborné exkurze, - konzultační hodiny, - diferencovaný přístup k jednotlivým žákům podle individuálních možností a věkových specifik, - výstavy, - filmy, - odborné praxe. Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Pracuje s příslušnými právními předpisy.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

201

-

Význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. Efektivní hospodaření s finančními prostředky. Normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti. Bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví, např. klientů, zákazníků. Základní právní předpisy požární prevence. Systém péče o zdraví pracujících, včetně preventivní péče. Ochrana zdraví při práci (monitory, displeje, atd.). První pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu.

2. Člověk a životní prostředí - Aplikuje znalosti a dovednosti v oblasti ochrany životního prostředí (skleníkový jev, ozónová vrstva, znečištění ovzduší – plyny, kyselé srážky, využívání a znečišťování vody, zdroje energie). - Rozdělení přírodních zdrojů z hlediska jejich obnovitelnosti a vyčerpanosti. - Vliv člověka na živou přírodu (devastace lesů, kácení tropických pralesů). - Plánování činnosti (pracovní i životní) vypočet nákladů, výnosů a zisku ve vztahu k vlivu na životní prostředí. 3. Občan v demokratické společnosti - Poznatky psychologie při jednání se zákazníky, obchodními partnery. 4. Informační a komunikační technologie - Vyhledávání a využití informací na internetu. - Elektronická pošta a prostředky online a offline komunikace. - Věrohodnost různých informačních zdrojů.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

202

Realizace odborných kompetencí PĚSTITELSTVÍ 1. ročník – 4 hodiny týdně = 132 hodin ročně Tematické celky I. 1 Rozmnožování, setí a sázení - osivo a sadba ; -

výsev a výsadba a jejich ošetřování;

-

speciální pracovní postupy;

-

vegetativní a generativní rozmnožování rostlin.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 25

Žák: - vyhodnocuje kvalitu osiva a sadby; -

generativně a vegetativně rozmnožuje zahradnické rostliny;

-

realizuje speciální způsoby výsevů a výsadeb;

-

ošetřuje výsevy a výsadby pěstovaných rostlin;

-

podle zadaných parametrů umí vhodně navrhnout technologický postup pěstování dané kultury.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1. ročník Stroje a motorová vozidla 1. ročník Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.2 Ošetřování zahradních rostlin v průběhu vegetačního období - technologie ošetřování venkovních Žák: - rozeznává charakteristické porostů; fenofáze pěstovaných rostlin; - technologie ošetřování kultur pěstovaných pod sklem; -

odborné činnosti při ošetřování rostlin.

-

Hodinová dotace 65

ošetřuje rostliny a provádí na nich pěstební zásahy jak ve volné půdě, tak v krytých prostorách.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

203

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

I. 3 Technologie pěstování ovocných rostlin - rozdělení ovocných plodin podle Žák: ovocnické a botanické taxonomie; - zná ovocnářské i botanické zařazení významných ovocných - vymezení základních pojmů plodin, dokáže charakterizovat v ovocnictví; odvětví oboru; - základní technologie ošetřování - rozpoznává charakteristické fáze venkovních porostů; pěstovaných rostlin; - technologie pěstování ovocných - pěstuje a ošetřuje stěžejní ovocné rostlin na trvalém stanovišti, řez, druhy z nejvýznamnějších agrotechnické zásahy; pěstitelských skupin; - výživa a hnojení, závlaha. - je seznámen se způsobem pěstování netradičních ovocných druhů.

Hodinová dotace 42

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1. ročník Stroje a motorová vozidla 1. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

204

PĚSTITELSTVÍ 2. ročník – 4 hodiny týdně = 132 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.1 Biologické základy zahradnické výroby - buňka a její životní projevy; Žák: - rozlišuje pletiva a orgány rostlin a - stavba a životní funkce rostlin chápe jejich význam pro život celistvost. mnohobuněčných organismů; -

Hodinová dotace 15

seznámí se s morfologii rostlinné buňky a vysvětlí fyziologické pochody, které v ní probíhají.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–2. ročník Přírodní vědy 2. ročník

Tematické celky II.2 Rozmnožování ovocných rostlin - vegetativní a generativní rozmnožování ovocných dřevin.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 10

Žák: - generativně a vegetativně rozmnožuje zahradní rostliny, vyhodnocuje kvalitu osiva a výsadbového materiálu.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.-2. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 2. roční Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II. 3 Technologie pěstování ovocných rostlin Technologie pěstování: Žák: - jabloní, - pěstuje a ošetřuje stěžejní ovocné - hrušní, druhy z nejvýznamnějších - slivoní, pěstitelských skupin; - třešní a višní, - je seznámen s pěstováním - broskvoní a meruněk, netradičních ovocných druhů. - drobného ovoce, - pěstování netradičních ovocných druhů. Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–2. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 29

205

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.4 Pěstební prostředí a pěstební technika v květinářství - předmět květinářství, historie, Žák: import a export; - definuje hlavní úkoly květinářství, jednotlivé podobory a - ekologické faktory – světlo, teplo, květinářskou situaci ve světě; voda, vzduch. - vyhodnocuje vliv ekologických faktorů na květiny, zná způsoby jejich regulace a používá je.

Hodinová dotace 21

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–2. ročník Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II. 5 Vegetativní a generativní rozmnožování květin - osivo a sadba; Žák: - výsev a výsadba a jejich ošetřování; - realizuje způsoby výsevů a výsadeb, ošetřuje výsevy a - speciální pracovní postupy; výsadby pěst. rostlin -

květinářské semenářství.

-

Hodinová dotace 30

pěstuje na semeno základní květinové druhy;

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–2. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1.–2. ročník Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II. 6 Základní sortiment letniček a dvouletek Letničky Žák: - okrasné květem - pěstuje, ošetřuje a připravuje k expedici vybrané letničky, - okrasné listem dvouletky a jednoleté pěstované - letničky na záhony a k řezu rostliny. -

Hodinová dotace 27

k sušení

Dvouletky Jednoleté pěstované rostliny Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–2. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1.–2. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

206

PĚSTITELSTVÍ 3. ročník – 7 hodin týdně = 231 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 1 Trvalky - ošetřování trvalek během vegetace a Žák: v době vegetačního klidu; - charakterizuje obecné nároky - zakládání záhonů; na pěstování; -

technologie ošetřování venkovních porostů;

-

odborné činnosti při ošetřování rostlin.

-

podle zadaných parametrů umí vhodně navrhnout technologický postup pěstování dané kultury;

-

ošetřuje rostliny a provádí na nich pěstební zásahy, jak ve volné půdě, tak v krytých prostorách.

Hodinová dotace 50

Mezipředmětové vztahy: Sadovnická a krajinářská tvorba 1.–3. ročník Stroje a motorová vozidla 1.– 2. ročník Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.2 Vegetativní a generativní rozmnožování - osivo a sadba; Žák: - výsev a výsadba a jejich ošetřování; - realizuje způsoby výsevů a výsadeb, ošetřuje výsevy a - speciální pracovní postupy. výsadby pěstitelských rostlin.

Hodinová dotace 10

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 2. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1.–3. ročník

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 3 Základní sortiment trvalek, cibulovin a hlíznatých rostlin - trvalky kvetoucí na podzim Žák: - trvalky kvetoucí v létě - pěstuje, ošetřuje a připravuje - trvalky kvetoucí na jaře k expedici vybrané trvalky, cibulnaté a hlíznaté květiny Cibuloviny - seznámí se s rychlením a přirychlování vybraných druhů cibulnatých a hlíznatých květin

Hlíznaté rostliny Trvalky extrémních stanovišť

Hodinová dotace 8

-

rozpoznává a charakterizuje hlavní tržní odrůdy květin.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–3. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1.–3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

207

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 4 Technologie pěstování zahradnických rostlin - pomologie; Žák: - rozpoznává a charakterizuje hlavní - sklizeň a skladování ovoce, tržní odrůdy ovoce a hodnotí základní marketingové nástroje. jakost; -

Hodinová dotace 58

sklízí ovoce a provádí jeho posklizňovou úpravu, skladování a expedice.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–3. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1.–3. ročník

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 5 Vegetativní a generativní rozmnožování zeleniny - osivo zelenin; Žák: - vyhodnocuje kvalitu osiva a sadby, - osivo a sadba; jmenuje způsoby a příklady - výsev a výsadba; generativního a vegetativního rozmnožování zelenin. - vegetativní a generativní rozmnožování.

Hodinová dotace 25

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–3. ročník Sadovnická a krajinářská tvorba 1.–3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

208

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 6 Technologie pěstování nejvýznamnějších skupin zeleniny - rozdělení zelenin; Žák: - srovnává výhody jednotlivých - význam zeleniny ve výživě; druhů závlahové vody, spočítá - ekologické podmínky – světlo, závlahové dávky a zvolí vhodný teplota; typ zálivky, určí vhodný typ půd a substrátů pro pěstování zelenin a - výrobní podmínky zelinářské zeleninové sadby; výroby; - na konkrétních příkladech uvede - skladování a úprava zeleniny; zdravotní význam zeleniny, - pěstování jedlých hub; případně rizika vyplývající z jejich konzumace; - zelinářské semenářství; -

ekologické podmínky – voda, vzduch;

-

pěstuje a ošetřuje stěžejní zeleninové druhy;

-

závlahy;

-

-

půda a substráty.

z nejvýznamnějších pěstitelských skupin, včetně jejich rychlení a přirychlování;

-

je obeznámen s technologií pěstování méně známých druhů zeleniny;

-

sklízí zeleninu, provádí jejich posklizňovou úpravu, skladování a expedici;

-

seznám se s pěstováním a přípravou k expedici základních tržních druhů hub;

-

pěstuje na semeno základní sortiment zeleniny.

Hodinová dotace 35

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

209

Tematické celky III. 7 Technoligie pěstování zeleniny - výživa a hnojení zelenin;

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 25

Žák: - ošetřuje rostliny a provádí na nich pěstební zásahy jak ve volné půdě tak v krytých prostorách;

-

rozdělení zelenin podle tratí;

-

zahradnické stavby pro pěstování;

-

aeroponie, hydroponie, substrátové kultury;

-

jmenuje specifické způsoby pěstování rostlin;

-

skladování a úprava zeleniny;

-

-

zelinářské semenářství.

sklízí zeleninu, provádí její posklizňovou úpravu, skladování a expedici;

-

pěstuje na semeno základní sortiment zelenin.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

210

PĚSTITELSTVÍ 4. ročník – 7 hodin týdně = 203 hodin ročně Tematické celky IV. 1 Skleníkové květiny k řezu - základní sortiment květin k řezu; -

zeleň k řezu;

-

rychlení květin.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 25

Žák: - pěstuje, ošetřuje a připravuje k expedici skleníkové květiny k řezu; -

seznámí se s rychlením a přirychlováním vybraných druhů květin.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–4. ročník Tematické celky IV. 2 Hrnkové květiny - hrnkové květiny okrasné květem; -

hrnkové květiny okrasné listem;

-

speciální skupiny hrnkových květin – kaktury a sukulenty, orchideje a bromélie;

-

palmy;

-

kapradiny.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 85

Žák: - pěstuje, ošetřuje a připravuje k expedici skleníkové hrnkové květiny.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–4. ročník Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV. 3 Technologie pěstování ovocných plodin na trvalém stanovišti, agrotechnické zásahy, řez a tvarování, typy korun Technologie pěstování: Žák: - pěstuje, ošetřuje stěžejní ovocné - jabloní; druhy nejvýznamnějších - hrušní; pěstitelských skupin. -

slivoní;

-

třešní a višní;

-

broskvoní a meruněk;

-

drobného ovoce;

-

skořápkovin.

Hodinová dotace 48

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–4. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

211

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV. 4 Technologie pěstování nejvýznamnějších skupin zeleniny - osevní postupy; Žák: - jmenuje souslednost plodin - plodová zelenina; v osevních postupech; - košťálová zelenina; - praktikuje technologii pěstování - kořenová zelenina; nejvýznamnějších skupin zelenin, včetně jejího rychlení a - cibulová zelenina; přirychlování. - vytrvalé zeleniny.

Hodinová dotace 40

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–4. ročník Tematické celky IV. 5 Tržní druhy a odrůdy zelenin - pěstování jedlých hub.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 5

Žák: - rozpoznává a charakterizuje hlavní tržní odrůdy; -

se seznámí s pěstováním a přípravou k expedici základních tržních druhů hub.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.–4. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

212

Název vyučovacího předmětu:

SADOVNICKÁ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA

Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

10 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obsahový okruh sadovnická a krajinářská tvorba je jednou ze základních činností zahradnického povolání. Zahrnuje oblasti plánování a projektování, údržby a hodnocení sadovnických a krajinářských úprav a základní poznatky z dendrologie a okrasného školkařství. Seznamuje žáky s historickým vývojem zahrad a parků. Připravuje je k praktickému používání základních geodetických přístrojů, zpracovávání a vyhodnocování získaných naměřených údajů a jejich aplikaci v zahradnické praxi. Předpokladem k osvojení odbornosti jsou praktické činnosti, jež žákům umožní ověření teoretických znalostí, které mají klíčový význam při formování jejich profesní zdatnosti. Cílem obsahového okruhu je naučit žáky využívat znalosti sortimentu jednotlivých skupin dřevin, zakládat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy a přispívat tak k trvale udržitelnému rozvoji krajiny.

Výuka probíhá: 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2 hodiny týdně 4 hodiny týdně 4 hodiny týdně

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k: - získání znalostí o způsobech rozmnožování okrasných a užitkových rostlin - získávání zkušeností se způsoby pěstování rostlin a jejich ošetřování během vegetace - používání základních, odborných pojmů vč. botanické nomenklatury - využití získaných znalostí v praxi - pochopení podstaty…. - posouzení podmínek výběru vhodného stanoviště, vhodného způsobu ochrany vůči nepříznivým vlivům Vyučovací předmět Sadovnická a krajinářská tvorba je úzce spjat s předměty: - Základy zahradnictví; - Pěstitelství; - Přírodní vědy; - Člověk a příroda; - Stroje a motorová vozidla

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

213

Metody výuky a osvojování nového učiva a) metody slovního projevu: - výklad s návazností na znalosti žáků, - popis, - vysvětlení, - řízený rozhovor, - týmová a skupinová práce, - přednášky, - odborné exkurze. b) metody práce s odborným textem: - vyhledávání informací, - studium odborných časopisů a literatury, - práce s internetem. c) fixační metody: - ústní a písemné opakování učiva, - práce se slepými mapami, - procvičování, - praktické upevňování dovedností. d) expoziční metody: - práce s učebnicí, atlasem, tabulkami, grafy, - motivační úkol, - prezentace samostatné práce, - motivační skupinová práce. Formy výuky - týmové vyučování, - skupinové vyučování, - přednášky vedené odborníky z řad partnerů školy, - samostatná prezentace žáků, - odborné exkurze, - konzultační hodiny, - diferencovaný přístup k jednotlivým žákům podle individuálních možností a věkových specifik, - výstavy, - filmy, - odborné praxe. Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Pracuje s příslušnými právními předpisy. - Význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. - Efektivní hospodaření s finančními prostředky. - Normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti. - Bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví, např. klientů, zákazníků.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

214

-

Základní právní předpisy požární prevence. Systém péče o zdraví pracujících, včetně preventivní péče. Ochrana zdraví při práci (monitory, displeje, atd.). První pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu.

2. Člověk a životní prostředí - Aplikuje znalosti a dovednosti v oblasti ochrany životního prostředí (skleníkový jev, ozónová vrstva, znečištění ovzduší – plyny, kyselé srážky, využívání a znečišťování vody, zdroje energie). - Rozdělení přírodních zdrojů z hlediska jejich obnovitelnosti a vyčerpanosti. - Vliv člověka na živou přírodu (devastace lesů, kácení tropických pralesů). - Plánování činnosti (pracovní i životní) vypočet nákladů, výnosů a zisku ve vztahu k vlivu na životní prostředí. 3. Občan v demokratické společnosti - Poznatky psychologie při jednání se zákazníky, obchodními partnery. 4. Informační a komunikační technologie - Vyhledávání a využití informací na internetu. - Elektronická pošta a prostředky online a offline komunikace. - Věrohodnost různých informačních zdrojů.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

215

SADOVNICKÁ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA 2. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky II.1 Sadovnická dendrologie - význam sadovnické dendrologie introdukce dřevin; -

listnaté keře opadavé;

-

stálezelené keře;

-

popínavé dřeviny;

-

rajonizace a přehledy okrasných dřevin.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinov á dotace 45

Žák: - rozpoznává a charakterizuje nejvýznamnější taxony listnatých keřů, stálezelených a popínavých dřevin v různých vývojových stádiích a ročních obdobích -

Tematické celky

na základě rajonizačních hledisek vybírá sortiment okrasných dřevin a tvůrčím způsobem je používá v sadovnické tvorbě.

Výsledky vzdělávání a kompetence

II. 2 Základy sadovnické a krajinářské tvorby - pomůcky pro sadovnickou Žák: s krajinářskou tvorbu; - kreslí půdorysné značky; -

rastry, půdorysné a technické písmo sadovnických a krajinářských projektů;

využívá plošných rastrů a technické písmo;

-

tvorba tvaru a vzoru.

-

orientuje se v technických plánech a umí pracovat s měřítkem;

-

definuje a používat sadovnické a krajinářské kompoziční prvky, kompoziční principy a prostředky.

Hodinová dotace 21

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.-2. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

216

SADOVNICKÁ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA 3. ročník – 4 hodiny týdně = 128 hodin ročně Hodinová Tematické celky Výsledky vzdělávání a kompetence dotace III. 1 Sadovnická dendrologie 80 -

listnaté stromy;

-

jehličnany;

-

rajonizace a přehledy okrasných dřevin.

Žák: - rozpoznává a charakterizuje nejvýznamnější taxony listnatých stromů a jehličnatých dřevin v různých vývojových stádiích a ročních obdobích; -

na základě rajonizačních hledisek vybírá sortiment okrasných dřevin a tvůrčím způsobem je používá v sadovnické tvorbě.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.-3. ročník Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 2 Zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav - postup technických prací Žák: při zakládání a údržbě sadovnických - zakládá a organizačně zabezpečuje a krajinářských úprav; realizaci sadovnických a krajinářských úprav; - úprava terénu a péče o půdu; -

stavby v sadovnických a krajinářských úpravách;

-

dřeviny a květiny v sadovnických a krajinářských úpravách;

-

založení a ošetřování trávníků;

-

administrativa při zakládání a realizaci sadovnických a krajinářských úprav.

-

navrhuje nejvhodnější umístění staveb, cest a zpevněných ploch, volí optimální materiály na jejich vybudování;

-

prování zemní práce, upravuje terén a pečuje o kvalitu půdy;

-

vysazuje a ošetřuje dřeviny a květiny, zakládá a ošetřuje trávníky;

-

vede administrativu spojenou s realizací sadovnických a krajinářských úprav.

Hodinová dotace 30

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1. – 3. ročník Stroje a motorová vozidla 1. – 3. roční Pěstitelství 1. – 3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

217

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 3 Zahradnické nářadí, stroje a zařízení - zahradnické nářadí; Žák: - podle druhu práce vhodně volí - mechanizační prostředky jednotlivé stroje a zařízení a pro zpracování půdy; efektivně je využívá; - mechanizační prostředky používané - navrhuje vybavení zahradnických v jednotlivých odvětvích zahradnické staveb z hlediska jejich výroby; technologického využití. - ochrana zdraví a bezpečnost práce při praktických činnostech.

Hodinová dotace 18

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1.-2. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

218

SADOVNICKÁ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA 4. ročník – 4 hodiny týdně = 116 hodin ročně Hodinová Tematické celky Výsledky vzdělávání a kompetence dotace IV.1 Historický vývoj zahrad a parků, základy sadovnické a krajinářské 96 tvorby -

vývoj zahradní architektury;

-

zahradní slohy, současná sadovnická tvorba;

-

sadovnické a krajinářské kompoziční prvky;

-

význam zeleně.

Žák: - rozpoznává nejvýznamnější stavební slohy a člení je podle typických znaků; -

rozpoznává nejvýznamnější zahradní slohy a člení je podle jejich znaků;

-

posuzuje a provádí rozbor sadovnických a krajinářských úprav;

-

vysazuje a ošetřuje dřeviny a květiny, zakládá a ošetřuje trávníky.

Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.2 Zakládání a údržba zeleně sadovnických a krajinářských úprav - dřeviny a květiny v sadovnických a Žák: krajinářských úpravách; - vysazuje a ošetřuje dřeviny a květiny; - inventarizace dřevin. -

Hodinová dotace 20

provede inventarizaci a správně zhodnotit zdravotní stav dřevin na stanovišti.

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví 1. – 4. ročník Pěstitelství 1. – 4.ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

219

Název vyučovacího předmětu:

FLORISTIKA

Kód a název oboru vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví

Forma vzdělání:

denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

7 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Předmět Floristika je dalším stěžejním předmětem zahradnického oboru, v rámci kterého se žáci naučí nejen základní sortiment rostlin využívaných ve floristice, ale díky praktické výuce získají zkušenosti při tvorbě kytic a aranžmá k různým příležitostem. Žáci se naučí uplatňovat estetické zásady ve vazačské a aranžérské tvorbě. Předpokladem k osvojení odbornosti je zahrnutí praktických činností, jež žákům umožní ověření teoretických znalostí. Charakteristika učiva Obsah učiva předmětu floristika je vyučován od 2. do 4. ročníku. Ve druhém ročníku se žáci nejprve seznámí se základními pomůckami při aranžování a naučí se základní styly aranžování. Po zvládnutí teoretické roviny se žáci naučí rozpoznávat nejdůležitější rostlinné druhy, které lze ve vazačství uplatnit. V dalších ročnících pak zdokonalují, prostřednictvím odborné praxe a praktických ukázek, výrobu kytic, aranžmá a jiných výrobků. Výuka probíhá: 2. ročník 3. ročník 4. ročník

3 hodiny týdně 2 hodiny týdně 2 hodiny týdně

Vyučovací předmět Floristika je spjat s předměty: - Člověk a příroda, - Pěstitelství. Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení výsledků žáků bude kladen důraz nejen na výsledný produkt, ale také na základní teoretické znalosti. Hodnocení vyjadřováno slovním zhodnocením výkonu a případným vysvětlením. Hodnocení a klasifikace je v souladu s klasifikačním řádem.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

220

Metody výuky a osvojování nového učiva a) metody slovního projevu: - výklad s návazností na znalosti žáků, - popis, - vysvětlení, - řízený rozhovor, - týmová a skupinová práce, - přednášky, - odborné exkurze. b) metody práce s odborným textem: - vyhledávání informací, - studium odborných časopisů a literatury, - práce s internetem. c) fixační metody: - ústní a písemné opakování učiva, - práce se slepými mapami, - procvičování, - praktické upevňování dovedností. d) expoziční metody: - práce s učebnicí, atlasem, tabulkami, grafy, - motivační úkol, - prezentace samostatné práce, - motivační skupinová práce. Formy výuky - týmové vyučování, - skupinové vyučování, - přednášky vedené odborníky z řad partnerů školy, - samostatná prezentace žáků, - odborné exkurze, - konzultační hodiny, - diferencovaný přístup k jednotlivým žákům podle individuálních možností a věkových specifik, - výstavy, - filmy, - odborné praxe. Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Pracuje s příslušnými právními předpisy. - Význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. - Efektivní hospodaření s finančními prostředky. - Normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti. - Bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví, např. klientů, zákazníků.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

221

-

Základní právní předpisy požární prevence. Systém péče o zdraví pracujících, včetně preventivní péče. Ochrana zdraví při práci (monitory, displeje, atd.). První pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu.

2. Člověk a životní prostředí - Aplikuje znalosti a dovednosti v oblasti ochrany životního prostředí (skleníkový jev, ozónová vrstva, znečištění ovzduší – plyny, kyselé srážky, využívání a znečišťování vody, zdroje energie). - Rozdělení přírodních zdrojů z hlediska jejich obnovitelnosti a vyčerpanosti. - Vliv člověka na živou přírodu (devastace lesů, kácení tropických pralesů). - Plánování činnosti (pracovní i životní) vypočet nákladů, výnosů a zisku ve vztahu k vlivu na životní prostředí. 3. Občan v demokratické společnosti - Poznatky psychologie při jednání se zákazníky, obchodními partnery. 4. Informační a komunikační technologie - Vyhledávání a využití informací na internetu. - Elektronická pošta a prostředky online a offline komunikace. - Věrohodnost různých informačních zdrojů.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

222

Realizace odborných kompetencí FLORISTIKA 2. ročník – 3 hodiny týdně = 99 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.1 Technologie výroby vazačských a aranžérských výrobků - dějiny aranžování květin; Žák: -

pomůcky a doplňky používané v aranžování;

-

orientuje se v dějinách aranžování květin;

-

technický a dekorační materiál;

-

-

sušené rostliny používané v aranžování;

-

sušení a chemické úpravy rostlin;

se seznámí se základním materiálem, pomůckami a sortimentem sušených rostlin používaných ve vazačské a aranžérské tvorbě.

-

aranžmá ze sušených rostlin.

Hodinová dotace 59

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 2. ročník Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.2 Teoretické základy aranžování - základní estetické prostředky; -

výrazové prostředky;

-

základní pojmy a principy;

-

odborné činnosti při vazbě a aranžování.

Hodinová dotace 15

Žák: - uplatňuje sady aranžování v praxi, tj. ve vazačské a aranžérské tvorbě.

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 2. ročník Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

II. 3 Využití řezaných květin ve vazačství - sklizeň a ošetření řezaných Žák: květin; - umí ošetřit všechny druhy květin a zeleně; - zvláštní péče o rostliny; -

faktory ovlivňující jakost řezaných květinami;

-

floristická prodejna, provoz a marketing prodeje.

-

vyhodnotí správnou fázi sklizně u tržních druhů květin;

-

zná faktory ovlivňující jakost řezaných květin a dokáže s těmito informacemi pracovat v běžné, aranžérské praxi;

-

zná základní vybavení prodejny.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 25

223

FLORISTIKA 3. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III.1. Základní floristické disciplíny - kytice; Žák: - vytváří jednotlivé druhy vazeb - aranžování nádob; k různým účelům a příležitostem. - florální objekty.

Hodinová dotace 20

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 2.-3. ročník Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

III. 2 Základní floristické disciplíny - věnce; Žák: - uplatňuje estetické zásady - festony a girlandy; ve vazačské a aranžérské tvorbě; - aranžmá k různým příležitostem. - vytváří jednotlivé druhy vazeb k různým účelům a příležitostem; -

aranžuje netradiční dekorace;

-

navrhuje a aranžuje rostliny ve volném prostoru.

Hodinová dotace 20

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 2. -3.ročník Tematické celky III. 3 Tematická floristika - svatební floristika; -

smuteční floristika;

-

dušičková vazba;

-

adventní a vánoční floristika;

-

jarní a velikonoční floristika.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 26

Žák: - uplatňuje estetické zásady ve vazačské a aranžérské tvorbě; -

vytváří jednotlivé druhy vazeb k různým účelům a příležitostem;

-

aranžuje netradiční dekorace;

-

navrhuje a aranžuje rostliny ve volném prostoru.

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 2.-3. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

224

FLORISTIKA 4. ročník – 2 hodiny týdně = 58 hodin ročně Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.1 Ikebana - historie speciálního aranžování rostlin;

Žák: - rozpozná jednotlivé styly ikebany;

-

styly ikebany;

-

zhotoví základní typy ikebany;

-

vhodný materiál;

-

-

školy ikebany.

zvolí vhodný materiál pro tvorbu aranžmá.

-

zná zásadní rozdíly mezi ikebanou a běžným vypichovaným aranžmá.

Hodinová dotace 2

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 2.-4. ročník Tematické celky IV.2 Psychologie prodeje rostlin - osobnost prodavače; -

osobnost zákazníka;

-

typy zákazníků;

-

konflikty se zákazníky.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 3

Žák: - rozpozná jednotlivé typy zákazníků a postupuje dle toho; -

řeší případné konflikty se zákazníky.

Mezipředmětové vztahy: Společenské vědy 2. ročník – Typologie lidí Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV.3 Historie a současnost floristických soutěží - podmínky účasti; Žák: - připraví se na floristickou soutěž, - způsoby hodnocení; seznámí se s podmínkami účasti a - harmonogram soutěžního dne. způsobem hodnocení.

Hodinová dotace 6

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 2.- 4. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

225

Tematické celky IV.4 Současné módní trendy - frýz; -

guta;

-

suchá bonsaj;

-

netradiční dekorace;

-

decoupage a její využití ve floristice;

-

Feng shui a jeho využití ve floristice;

-

trendy v současné floristice.

-

interiérová floristika

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 47

Žák: - orientuje se v současných floristických trendech; -

zhotoví prostorové dekorace;

-

využije Feng shui ve floristice a pozná zásady využití;

-

orientuje se v současných trendech v oboru.

-

dokáže vyrobit netradiční dekoraci z různých materiálů

Mezipředmětové vztahy: Pěstitelství 2.- 4. ročník

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

226

Název vyučovacího předmětu: OBCHOD A SLUŽBY V ZAHRADNICTVÍ Kód a název oboru vzdělání:

41-44-M/01 Zahradnictví

Forma vzdělání:

denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

4 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Předmět Obchod a služby v zahradnictví je dalším stěžejním předmětem zahradnického oboru, v rámci kterého se žáci naučí nejen základní sortiment rostlin využívaných ve floristice, ale díky praktické výuce získají zkušenosti při tvorbě kytic a aranžmá k různým příležitostem. Žáci se naučí uplatňovat estetické zásady ve vazačské a aranžérské tvorbě. Předpokladem k osvojení odbornosti je zahrnutí praktických činností, jež žákům umožní ověření teoretických znalostí. Charakteristika učiva Obsah učiva předmětu Obchod a služby v zahradnictví je vyučován od 2. do 4. ročníku. Ve druhém ročníku se žáci nejprve seznámí se základními pomůckami při aranžování a naučí se základní styly aranžování. Po zvládnutí teoretické roviny se žáci naučí rozpoznávat nejdůležitější rostlinné druhy, které lze ve vazačství uplatnit. V dalších ročnících pak zdokonalují, prostřednictvím odborné praxe a praktických ukázek, výrobu kytic, aranžmá a jiných výrobků. Výuka probíhá: 2. ročník 3. ročník 4. ročník

3 hodiny týdně 2 hodiny týdně 2 hodiny týdně

Vyučovací předmět Obchod a služby v zahradnictví je spjat s předměty: - Člověk a příroda, - Pěstitelství. Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení výsledků žáků bude kladen důraz nejen na výsledný produkt, ale také na základní teoretické znalosti. Hodnocení vyjadřováno slovním zhodnocením výkonu a případným vysvětlením. Hodnocení a klasifikace je v souladu s klasifikačním řádem.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

227

Metody výuky a osvojování nového učiva a) metody slovního projevu: - výklad s návazností na znalosti žáků, - popis, - vysvětlení, - řízený rozhovor, - týmová a skupinová práce, - přednášky, - odborné exkurze. b) metody práce s odborným textem: - vyhledávání informací, - studium odborných časopisů a literatury, - práce s internetem. c) fixační metody: - ústní a písemné opakování učiva, - práce se slepými mapami, - procvičování, - praktické upevňování dovedností. d) expoziční metody: - práce s učebnicí, atlasem, tabulkami, grafy, - motivační úkol, - prezentace samostatné práce, - motivační skupinová práce. Formy výuky - týmové vyučování, - skupinové vyučování, - přednášky vedené odborníky z řad partnerů školy, - samostatná prezentace žáků, - odborné exkurze, - konzultační hodiny, - diferencovaný přístup k jednotlivým žákům podle individuálních možností a věkových specifik, - výstavy, - filmy, - odborné praxe. Průřezová témata 1. Člověk a svět práce - Pracuje s příslušnými právními předpisy. - Význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. - Efektivní hospodaření s finančními prostředky. - Normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti. - Bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví, např. klientů, zákazníků.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

228

-

Základní právní předpisy požární prevence. Systém péče o zdraví pracujících, včetně preventivní péče. Ochrana zdraví při práci (monitory, displeje, atd.). První pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu.

2. Člověk a životní prostředí - Aplikuje znalosti a dovednosti v oblasti ochrany životního prostředí (skleníkový jev, ozónová vrstva, znečištění ovzduší – plyny, kyselé srážky, využívání a znečišťování vody, zdroje energie). - Rozdělení přírodních zdrojů z hlediska jejich obnovitelnosti a vyčerpanosti. - Vliv člověka na živou přírodu (devastace lesů, kácení tropických pralesů). - Plánování činnosti (pracovní i životní) vypočet nákladů, výnosů a zisku ve vztahu k vlivu na životní prostředí. 3. Občan v demokratické společnosti - Poznatky psychologie při jednání se zákazníky, obchodními partnery. 4. Informační a komunikační technologie - Vyhledávání a využití informací na internetu. - Elektronická pošta a prostředky online a offline komunikace. - Věrohodnost různých informačních zdrojů.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

229

Realizace odborných kompetencí OBCHOD A SLUŽBY V ZAHRADNICTVÍ 2. ročník – 3 hodiny týdně = 99 hodin ročně

Tematické celky II.1 Založení podniku - výběr předmětu podnikání a organizační formy, průzkum trhu; -

ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi nebo zápis do OR;

-

pojištění;

-

registrace u správce daně;

-

vnitřní struktura podniku;

-

útvary a popis jejich činnosti;

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 20

Žák: - vyhotoví písemnosti související se založením podniku; - zajistí dokumenty potřebné k pojištění zahradnictví; - navrhne organizační struktury - vytvoří mapu rizik

oběh dokladů mezi jednotlivými útvary rizika spojená s podnikáním Mezipředmětové vztahy: Ekonomika Podnikání Tematické celky II.2 Obchod a obchodní strategie - historie obchodu; -

způsoby obchodu

-

obchodní strategie

-

propagace a reklama

-

dodavatelsko-odběratelské vztahy

-

zahraniční obchod

Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - vysvětlí pojem obchodu a ukáže, jak se obchod postupně vyvíjel -

navrhne obchodní strategii zahradnictví

-

navrhne reklamní a propagační materiály zahradnictví

-

charakterizuje obchodní pravidla v rámci EU

Hodinová dotace 25

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika – Obchodní činnosti

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

230

Tematické celky II.3 Tvorba ceny - náklady na nákup prodávaného zboží či služeb; -

provozní náklady;

-

marže;

-

výnosy;

-

zisk;

-

optimalizace zisku

-

cenové akce

-

cenové změny

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 31

Žák: - optimálně navrhne cenu prodávaného zboží nebo služeb; -

řeší praktické příklady

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika - Cena

Tematické celky II.4 Finanční politika - finanční plán -

získávání finančních zdrojů

-

úvěry

-

investice

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 23

Žák: - vybere vhodné zdroje financování zahradnictví -

spočívá náklady spojené s úvěrem

-

popíše proces platebního styku

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika - Obchodní činnosti, Prodejní činnosti

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

231

OBCHOD A SLUŽBY V ZAHRADNICTVÍ 3. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Hodinová Tematické celky Výsledky vzdělávání a kompetence dotace III.1 Platební systémy 12 - hotovost; Žák: - vyhodnotí použitelnost - převody mezi účty; jednotlivých platebních metod - platební karty; na ten který účel, - mikroplatební systémy; - má přehled o nabídce platebních systémů na trhu včetně cen za tyto - dobírka. služby. Mezipředmětové vztahy: Ekonomika 3. roční – Finanční trh

Tematické celky III.2 Lidské zdroje - výběr zaměstnanců -

pracovněprávní vztahy

-

zaškolení a vzdělávání

-

hodnocení zaměstnanců

-

uvolňování zaměstnanců

-

náklady spojené s lidskými zdroji

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 35

Žák: - definuje personální potřeby zahradnictví

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika – Obchodní činnosti, Prodejní činnosti Tematické celky III.3 Sortiment produktů a služeb - prodej zahradnických produktů -

sezónnost produktů

-

prodej služeb

-

šíře a hloubka sortimentu.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 19

Žák: - odliší produkty a služby, -

chápe rozdíl mezi šíři a hloubkou sortimentu

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika – Obchodní činnosti, Prodejní činnosti

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

232

OBCHOD A SLUŽBY V ZAHRADNICTVÍ 4. ročník – 2 hodiny týdně = 58 hodin ročně Hodinová Tematické celky Výsledky vzdělávání a kompetence dotace IV.1 Procesy v zahradnictví 21 - zahradnická produkce Žák: - charakterizuje zahradnickou - plánování zahradnické produkce produkci - organizace zahradnické produkce -

řízení zahradnické produkce

-

kontrola zahradnické produkce

-

firemní kultura

Mezipředmětové vztahy: Odborné zahradnické předměty Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV. 2 Reklama - PR článek;

Žák:

-

reklama v tištěných médiích;

-

píše PR články;

-

rozhlasová reklama;

-

vytváří letáky;

-

televizní reklama;

-

natáčí zvukové reklamy;

-

reklama na internetu;

-

natáčí video reklamy;

-

ostatní druhy reklam.

-

orientuje se v nabídce reklamy.

Hodinová dotace 14

Mezipředmětové vztahy: Ekonomika – Podnikové činnosti Tematické celky

Výsledky vzdělávání a kompetence

IV. 3 Vztah zahradnické produkce a životního prostředí - příroda Žák: -

životní prostředí

-

zelený produkční řetěz

-

odpady

-

udržitelný rozvoj zahradnictví

-

vysvětlí provázanost zahradnické produkce se životním prostředím

-

popíše cestu bioodpadu v zahradnictví

-

uvede příklady trvale udržitelného zahradnictví u nás i v zahraničí

Hodinová dotace 23

Mezipředmětové vztahy: Základy zahradnictví

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

233

Název vyučovacího předmětu: Kód a název oboru vzdělání: Forma vzdělání:

STROJE A MOTOROVÁ VOZIDLA 41-44-M/01 Zahradnictví denní

Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Platnost:

8 od 1. září 2015 počínaje prvním ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu Obsahový okruh stroje, zařízení a motorová vozidla má pro zahradnickou výrobu značný význam. Poskytuje žákům základní poznatky o konstrukci, obsluze, údržbě a optimálním využívání zahradnické techniky. Návazně je seznamuje s pravidly silničního provozu a připravuje je k řízení a údržbě motorových vozidel. Obsahový okruh navazuje na přírodovědné vzdělávání a vytváří technickou složku odborného vzdělání žáků. Úzce souvisí s okruhy základy zahradnické výroby a pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Předpokladem k osvojení odbornosti jsou praktické činnosti, jež žákům umožní ověření teoretických znalostí. Cílem vzdělávání je naučit žáky využívat stroje a zařízení, mechanizační prostředky a automatizační techniku v zahradnickém provozu tak, aby zvládli jejich obsluhu a základní údržbu. Neméně významné je teoreticky i prakticky je připravit na dodržování pravidel silničního provozu. Významný podíl v utváření těchto dovedností má řešení problémových situací dopravního provozu a výcvik v řízení motorových vozidel skupin T nebo B. Výuka probíhá: 1. ročník 2. ročník 3. ročník

4 hodiny týdně 2 hodiny týdně 2 hodiny týdně

Metody výuky: a) expoziční metody: - prezentace samostatné práce, - motivační úkol, - motivační skupinová práce. b) metody slovního projevu - výklad, - popis, - vysvětlení, - rozhovor, - skupinová práce, - příklady z praxe, - vysvětlování a popis podle obrázků. c) metody práce s odborným textem - vyhledávání informací, - studium odborných časopisů a literatury, - práce s internetem.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

234

d) fixační metody - ústní a písemné opakování učiva, - procvičování, - rozhovor, - diskuze, - praktické upevňování dovedností. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů: - ústní zkoušení – je zohledňována přesnost formulace z hlediska odborné i jazykové správnosti; - písemné zkoušení dílčí; - písemné zkoušení souhrnné za jednotlivé tematické celky; - hodnocení práce v hodině; - zájem o probírané téma; - referáty, práce na projektech apod.. Při klasifikaci se klade důraz na: - hodnotí se prokazování praktických dovedností; - samostatné vystupování žáků; - jejich vlastní uvažování; - propojování myšlenek (tzn. znalostí a dovedností z jednotlivých tématických celků a vyučovacích předmětů = mezipředmětové vztahy) a možnost jejich aplikace v praxi.

Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení: Žák je veden při výuce k tomu, aby: - využíval stroje a zařízení, mechanizační prostředky a automatizační techniku v zahradnickém provozu; - se seznámil s pravidly silničního provozu; - byl připraven k řízení a údržbě motorových vozidel; - byl motivován dále zvyšovat své odborné znalosti; - se vyjadřoval přiměřenou odbornou terminologií; - pociťoval radost a uspokojení z nabytých znalostí; - si osvojil poznatky, pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce. Kompetence k řešení problémů: Žák je veden k tomu, aby: - porozuměl zadání cvičení a získal informace potřebné k řešení problému, navrhl způsob řešení; - spolupracoval při činnostech s jinými žáky. Komunikativní kompetence: Žák je veden k tomu, aby: - se vyjadřoval přiměřeně odbornou terminologií; - rozvíjel své osobní schopnosti; - rozvíjel své morálně volní vlastnosti prostřednictvím soutěží;

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

235

-

zlepšoval svůj individuální výkon; se vyjadřoval a vystupoval v souladu se zásadami společenského chování a jednání; dodržoval sjednaná pravidla a rozvíjel tak své morálně volní vlastnosti.

Personální a sociální kompetence Žák je veden k tomu, aby: - reagoval adekvátně na hodnocení svého vystupování, přijímal radu i kritiku; - pracoval v týmu; -

přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a konfliktům; přijímal a odpovědně plnil své i kolektivní úkoly.

předcházel osobním

Občanské kompetence Žák je veden k tomu, aby: - respektoval možnosti a schopnosti lidí; - si uvědomoval své možnosti v dané oblasti; - se aktivně zajímal o vztahy v kolektivu. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák je veden k tomu, aby: - měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti; - si uvědomoval význam celoživotního vzdělávání; - se dokázal seberealizovat při vstupu na trh práce. Kompetence pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií Žák je veden k tomu, aby: - pracoval s počítačem; - získával informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu v oblasti zahradnictví.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

236

Průřezová témata 1. Člověk a svět práce -

Žák je veden k odpovědnosti za vlastní život, k uvědomění si významu vzdělání.

-

Pro úspěšný výkon některých povolání je nutná dobrá fyzická kondice jako předpoklad úspěšné kariéry nebo přijetí do zaměstnání.

2. Člověk a životní prostředí - Chápe význam životního prostředí pro člověka a organizuje činnost firmy v duchu udržitelného rozvoje. -

Váží si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snaží se je chránit a zachovat pro budoucí generace.

-

Žák je veden, aby jednal hospodárně, adekvátně uplatňoval nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.

3. Občan v demokratické společnosti - Aktivně se zajímat o politické, hospodářské a společenské dění. -

Orientovat se v masových médiích, využívat je a hodnotit.

4. Informační a komunikační technologie - Vyhledávat informací na internetu a učí se pracovat s informacemi. -

Používá základní a aplikační programové vybavení.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

237

Realizace vyučovacího předmětu STROJE A MOTOROVÁ VOZIDLA 1. ročník – 4 hodiny týdně = 132 hodin ročně Hodinová Tematické plány Výsledky vzdělávání a kompetence dotace I.1 Technické kreslení a materiály 40 - technická normalizace a Žák: normalizace; - používá prvky technické normalizace; - strojnických výkresů; - čte strojnické a jiné výkresy podle - promítání a prostorové zobrazení; potřeb oboru; - kótování a výrobní výkresy; - kreslí jednoduché technické - konstrukční a provozní materiály. výkresy, rozlišuje vlastnosti konstrukčních a provozních materiálů a rozhoduje o jejich použití; -

zná působení nepříznivých vlivů na stabilitu materiálů a na jejich základě plánuje a provádí ochranné zásahy.

Mezipředmětové vztahy: Přírodní vědy 1. ročník – Mechanika Tematické plány I.2 Části strojů - stroje.

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 40

Žák: - jmenuje provozní vlastnosti částí strojů a na základě těchto znalostí je seřizuje a udržuje.

Mezipředmětové vztahy: Přírodní vědy 1. ročník – Mechanika

Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

I.3 Automatizace technických procesů - technické prostředky automatizace; Žák: - charakterizuje běžně používané - automatické ovládání a regulace automatizované systémy; pracovních procesů. -

při pořizování nové technologie zvolí nejvhodnější model;

-

samostatně obsluhuje systémy běžné v zahradnické výrobě.

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

Hodinová dotace 52

238

STROJE A MOTOROVÁ VOZIDLA 2. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Hodinová Tematické plány Výsledky vzdělávání a kompetence dotace II.1 Zahradnické stavby 10 - technická, technologická a Žák: ekonomická kritéria na stavby; - kategorizuje objekty v zahradnických podnicích, - zařízení zahradnických staveb; konstrukčně jim rozumí a zadává - technologické využití staveb. provádění jejich staveb a oprav; -

navrhuje vybavení zahradnických staveb z hlediska jejich technologického využití.

Mezipředmětové vztahy: Sadovnická a krajinářská tvorba 2. ročník – Historický vývoj zahrad Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.2 Zahradnické nářadí, stroje a zařízení - zahradnické nářadí; Žák: - pracuje se zahradnickým nářadím a - mechanizační prostředky opraví je; pro zpracování půdy; - podle druhu práce vhodně volí - mechanizační prostředky jednotlivé stroje a zařízení a používané v jednotlivých odvětvích efektivně je využívá; zahradnické výroby; -

údržba a odstraňování jednodušších poruch strojů a zařízení;

-

ochrana zdraví, protipožární ochrana a bezpečnost práce při praktických činnostech.

-

provádí údržbu a jednodušší opravy strojů a zařízení;

-

zabezpečuje optimální využívánímechanizačních prostředků;

-

obsluhuje topné zařízení a zavlažovací systémy;

-

dodržuje bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Hodinová dotace 10

Mezipředmětové vztahy: Sadovnická a krajinářská tvorba 2. ročník – Zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

239

Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.3 Konstrukce a údržba motorového vozidla - traktor, osobní automobil, nákladní Žák: automobil; - provádí základní údržbu motorového vozidla; - základní části motorového vozidla; - ovládá konstrukci motorového - motor a jeho příslušenství; vozidla; - převodové ústrojí; - rozezná základní možné závady a - podvozek; poruchy motorového vozidla; - elektrické zařízení; - vyjmenuje povinnou výbavu motorového vozidla. - kontrola a výbava vozidla.

Hodinová dotace 36

Mezipředmětové vztahy: Přírodní vědy 1. ročník – Mechanika

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

240

Tematické plány

Výsledky vzdělávání a kompetence

II.4 Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy - používání základních ovládacích Žák: prvků; - používá základní ovládací prvky -

úkony před jízdou;

-

základní jízdní úkony;

-

složitější jízdní úkony;

-

základní fyzikální zákonitosti jízdy;

-

vliv člověka a technického stavu motorového vozidla na bezpečnou jízdu.

-

ovládá základní teoretické úkony před jízdou, během jízdy a po jízdě;

-

jmenuje vliv člověka na technický stav motorového vozidla.

Hodinová dotace 36

Mezipředmětové vztahy: Přírodní vědy 1. ročník – Mechanika Tematické plány II.5 Zdravotnická příprava - obecné zásady jednání při dopravní nehodě; -

Výsledky vzdělávání a kompetence

Hodinová dotace 10

Žák: - ovládá základy první pomoci.

první pomoc při jednotlivých poraněních výbava a použití autolékárničky.

Mezipředmětové vztahy: Tělesná výchova – První pomoc

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

241

STROJE A MOTOROVÁ VOZIDLA 3. ročník – 2 hodiny týdně = 66 hodin ročně Hodinová Tematické plány Výsledky vzdělávání a kompetence dotace III.1 Provoz a řízení motorových vozidel 66 - pravidla silničního provozu; Žák: - ovládá pravidla silničního provozu - teorie jízdy a zásady bezpečné a řídí se jimi při řešení konkrétních jízdy; dopravních situací; - konstrukce a údržba motorových - získá odbornou připravenost vozidel; k řízení motorových vozidel - technická způsobilost motorových skupiny T, B; vozidel skupin T nebo B. - udržuje motorová vozidla ve stavu technické způsobilosti. Mezipředmětové vztahy: Přírodní vědy 1. ročník – Mechanika, Elektřina a magnetismus

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

242

Autorský kolektiv tvorby školního vzdělávacího programu 41-44-M/01 Vedoucí tvorby ŠVP

Ing. Cyril Kotulič, MBA.

Školní koordinátor

Ing. Jiřina Neckářová PhD.

Zpracování jednotlivých programů: Český jazyk

Mgr. Zuzana Wildová

Anglický jazyk

Bc. Karel Mika

Společenské vědy

Mgr. Tereza Vodičková, Mgr. Zuzana Wildová

Přírodní vědy

Mgr. Jitka Dostálová, Ing. Jan Dostál

Člověk a příroda

Mgr. Jitka Dostálová

Matematika

Ing. Jan Dostál

Kultura a umění

Mgr. Tereza Vodičková

Tělesná výchova

Mgr. Jitka Dostálová

Informatika

Ing. Jan Dostál

Ekonomika

Ing. Pavel Pščolka, Ing. Monika Skopalíková

Základy zahradnictví

Ing. Jiřina Neckářová PhD.

Pěstitelství

Ing. Jiřina Neckářová PhD.

Sadovnická a krajinářská tvorba

Ing. Jiřina Neckářová PhD.

Obchod a služby v zahradnictví

Ing. Jiřina Neckářová PhD.

Stroje a motorová vozidla

Mgr. Ján Kuropčák

Cvičení z anglického jazyka

Bc. Karel Mika

Cvičení z matematiky

Ing. Jan Dostál

Jazyková úprava

Mgr. Tereza Vodičková, Mgr. Zuzana Wildová

Technické zpracování

Ing. Jan Dostál

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

243

Příloha: Personální zabezpečení 2017/2018 3. ročník Český jazyk

Podhajská Veronika

Anglický jazyk

Vasylyshyn Vira

Společenské vědy

Podhajská Veronika

Člověk a příroda

Neckářová Jiřina

Matematika

Dostál Jan

Cvičení z matematiky

Dostál Jan

Tělesná výchova

Kopecký Petr

Ekonomika

Grauová Dagmar

Základy zahradnictví

Neckářová Jiřina

Pěstitelství

Neckářová Jiřina

Sadovnická a krajinářská tvorba

Neckářová Jiřina

Floristika

Neckářová Jiřina

/

/

Obchod a služby v zahradnictví

Nekářová Jiřina

Stroje a motorová vozidla

Pokorný Richard

ŠVP – Floristika / Obchod a služby v zahradnictví, 1. září 2015

244

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.