1 DÉVELOPPEMENTS TOELICHTING. (Ingediend door de heren Jean-Jacques De Gucht en Jean-Paul Wahl)


1 6-383/ /1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING SESSION DE DECEMBER ER DÉCEMBRE 2017 Voorstel van resolutie om opdracht te geven ...
Author:  Suzanna Adam

0 downloads 1 Views 619KB Size

Recommend Documents


1. (Ingediend door de heren Jean-Jacques De Gucht en Paul Wille, mevrouw Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven )
1 4-921/ /1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING SESSION DE SEPTEMBER SEPTEMBRE 2008 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 ...

(Ingediend door mevrouw Barbara Pas en de heren Filip Dewinter en Jan Penris) TOELICHTING
1 VOORSTEL VAN RESOLUTIE teneinde de problematiek van de zogenaamde plaasmoorde systematische moorden op vooral blanke boeren, hun familie en hun pers...

1. (Déposée par M. Jean-Jacques De Gucht et consorts) (Ingediend door de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.) 1. Introduction. 1
1 6-269/ /1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING SESSION DE APRIL AVRIL 2016 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het erkende statu...

1 TOELICHTING DÉVELOPPEMENTS. (Ingediend door de heren Anciaux en Destexhe c.s.) (Déposée par MM. Anciaux et Destexhe et consorts)
1 6-324/ /1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING SESSION DE FEBRUARI FÉVRIER 2017 Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de...

1. (Ingediend door de heren Alexander De Croo en Bart Tommelein) (Déposée par MM. Alexander De Croo et Bart Tommelein)
1 5-28/1 5-28/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010 BUITENGEWONE ZITTING AOÛT AUGUSTUS 2010 Proposition de ...

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Karel De Gucht, Ludo Sannen en Patrick Lachaert
1 Stuk 347 ( ) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting januari 1997 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Karel De Gucht, Ludo Sannen en Patrick Lachaert houdende ...

1 TOELICHTING DÉVELOPPEMENTS. (Ingediend door mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D Haeseleer)
1 6248/1 6248/1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING SESSION DE NOVEMBER NOVEMBRE 2015 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de k...

(ingediend door de heren Jan Mortelmans, Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts, Luc Sevenhans en mevrouw Nancy Caslo)
1 DOC /001 DOC /001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 13 mai mei 2005 PROPOSITION DE LOI SPÉCI...

(ingediend door de heren Rik Daems, Dirk Van der Maelen, Pieter De Crem, Patrick De Groote en Koen T Sijen)
1 DOC /001 DOC /001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 13 octobre oktober 2004 PROPOSITION DE LO...

1 TOELICHTING DÉVELOPPEMENTS. (Déposée par M. Bert Anciaux) (Ingediend door de heer Bert Anciaux)
1 6-197/ /1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING SESSION DE APRIL AVRIL 2015 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5...6-383/1

6-383/1

BELGISCHE SENAAT

SÉNAT DE BELGIQUE

ZITTING 2017-2018

SESSION DE 2017-2018

1 DECEMBER 2017

1ER DÉCEMBRE 2017

Voorstel van resolutie om opdracht te geven tot het instellen van een onderzoek naar wahabistische organisaties die actief zijn op ons grondgebied om te bepalen of ze schadelijke sektarische organisaties zijn

Proposition de résolution visant à charger les instances compétentes d’enquêter sur les organisations wahhabites actives sur notre territoire afin de déterminer si elles sont des organisations sectaires nuisibles

(Ingediend door de heren Jean-Jacques De Gucht en Jean-Paul Wahl)

(Déposée par MM. Jean-Jacques De Gucht et Jean-Paul Wahl)

TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

1. Inleiding

1. Introduction

1.1. Wie bepaalt in ons land of een sekte daadwerkelijk een « gevaarlijke » sekte is ?

1.1. Qui détermine dans notre pays si une secte est effectivement « dangereuse » ?

1.1.1.

1.1.1.

De rechtbank

Le tribunal

Soms velt een rechtbank een vonnis. Het antwoord op de vraag of een sekte gevaarlijk is, is niet eenvoudig. Er bestaat vooral gevaar voor veralgemening (cf. de rechtsgang bij Scientology).

Il peut y avoir, dans certains cas, une décision de justice. Il n’est pas simple de répondre à la question de savoir si une secte est dangereuse. Il y a surtout un risque de généralisation (voir le procès de la scientologie).

1.1.2. Het Informatie- en Adviescentrum voor de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO)

1.1.2. Le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN)

Het Belgische Parlement richtte in 1998 het Informatieen Adviescentrum voor de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) op.

Le Parlement belge a institué en 1998 le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN).

Een sekte is een neutraal gegeven voor de overheid. Behoren tot een erkende eredienst, houdt geen vrijgeleide in voor de betrokken zogezegde schadelijke sektarische organisaties om individuele burgers of de maatschappij in hun rechten te schaden.

Le terme « secte », aux yeux des autorités compétentes, est neutre. L’appartenance à un culte reconnu n’est pas un blanc-seing qui permettrait auxdites organisations sectaires nuisibles à porter atteinte aux droits des citoyens ou de la société.

6-383/1 – 2017/2018

(2)

De schadelijke praktijken waarvan individuen of de maatschappij het slachtoffer zijn, vragen wel de aandacht van de bevoegde overheden.

Les pratiques nuisibles dont sont victimes des individus ou la société retiennent toute l’attention des autorités compétentes.

Belangrijk : voor het IACSSO en bij uitbreiding de Belgische overheid houdt de benaming sekte op zich dus geen negatief oordeel in. Het betreft eerder de beschrijving van een maatschappelijk fenomeen.

Remarque importante : pour le CIAOSN et, par extension, pour les autorités belges, la dénomination « secte » n’a donc pas en soi de connotation négative. Il s’agit plutôt de la description d’un phénomène de société.

1.2. Wat houdt het « gevaarlijke » of « schadelijke » karakter van sekten in ?

1.2. Que signifie le caractère « dangereux » ou « nuisible » des sectes ?

1.2.1.

1.2.1.

Definitie van een gevaarlijk sekte

Définition d’une secte dangereuse

De overheid hanteert het begrip schadelijkheid om de gevaarlijkheid van een sekte te beoordelen.

Pour évaluer la dangerosité d’une secte, les autorités recourent à la notion de nuisibilité.

In de wet van 2 juni 1998 inzake de oprichting van het IACSSO wordt de volgende omschrijving gegeven van een schadelijke sektarische organisatie : « Elke groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of die zich als dusdanig voordoet en die zich in haar organisatie of praktijken, overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast (artikel 2). »

La loi du 2 juin 1998 portant création, entre autres, du CIAOSN définit l’organisation sectaire nuisible comme suit : « tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine (article 2). »

De schadelijkheid van een sektarische organisatie wordt onderzocht op basis van « de principes welke zijn vastgelegd in de Grondwet, de wetten, de decreten, ordonnanties en in de internationale verdragen inzake de bescherming van de rechten van de mens welke door België zijn geratificeerd. » (ibid., artikel 2).

Le caractère nuisible d’une organisation sectaire est examiné sur la base « des principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde des droits de l’homme ratifiées par la Belgique » (ibid., article 2).

Relevant voor de overheid is hierbij hoe de sektarische organisaties omgaan met individuen en in welke mate de menselijke waardigheid gerespecteerd wordt.

La question pertinente à cet égard pour les autorités est celle de savoir comment les organisations sectaires respectent les personnes et la dignité humaine.

De aandacht gaat dus niet in de eerste plaats naar de inhoud van de geloofsovertuiging, maar wel naar de schadelijke praktijken waarvan individuen of de maatschappij het voorwerp zijn. In dit geval kan dit leiden tot veroordelingen door de rechtbank.

L’attention ne porte donc pas en premier lieu sur le contenu de la croyance, mais bien sur les pratiques nuisibles à l’individu ou à la société. De telles pratiques peuvent donner lieu à des condamnations en justice.

1.2.2. Criteria om te bepalen of een sekte voldoen aan de definitie van een gevaarlijke sekte

1.2.2. Critères permettant de déterminer si une secte répond à la définition d’une secte dangereuse

Om de wettelijke definitie toepasbaar te maken wordt gebruik gemaakt van de dertien criteria van schadelijkheid die de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers in haar verslag (28 april 1997) heeft opgesomd :

Pour rendre applicable la définition légale, on utilise les treize critères de nuisibilité énumérés dans le rapport (du 28 avril 1997) de la commission d’enquête parlementaire de la Chambre des représentants :

– bedrieglijke of misleidende wervingsmethoden ;

– des méthodes de recrutement trompeuses ou abusives ;

(3) – het aanwenden van mentale manipulatie ;

6-383/1 – 2017/2018 – le recours à la manipulation mentale ;

– de slechte fysieke of geestelijke (psychologische) behandeling waaraan adepten of hun familie worden onderworpen ;

– les mauvais traitements physiques ou mentaux (psychologiques) infligés aux adeptes ou à leur famille ;

– het ontzeggen aan de adepten of hun familie van passende medische zorg ;

– la privation des adeptes ou de leur famille de soins médicaux adéquats ;

– geweld, met name seksueel geweld, ten aanzien van de adepten, hun familie, derden of zelfs kinderen ;

– les violences, notamment sexuelles, à l’égard des adeptes, de leur famille, de tiers ou même d’enfants ;

– de verplichting voor de adepten om met hun gezin, hun echtgenoot, kinderen, verwanten en vrienden te breken ;

– la rupture imposée aux adeptes avec leur famille, leur conjoint, leurs enfants, leurs proches et leurs amis ;

– het feit dat kinderen worden ontvoerd of aan hun ouders worden onttrokken ;

– l’enlèvement d’enfants ou la soustraction à leurs parents ;

– het ontnemen van de vrijheid om de sekte te verlaten ;

– la privation de la liberté de quitter la secte ;

– buitensporige financiële eisen, oplichting en verduistering van geld en goederen ten koste van de adepten ;

– les exigences financières disproportionnées, l’escroquerie et le détournement de fonds et de biens au détriment des adeptes ;

– de onrechtmatige exploitatie van het werk van de leden ;

– l’exploitation abusive du travail des membres ;

– een compleet breken met de democratische samenleving die als boosaardig wordt afgedaan ;

– la rupture totale avec la société démocratique présentée comme maléfique ;

– de wil om de samenleving ten gronde te richten ten voordele van de sekte ;

– la volonté de destruction de la société au profit de la secte ;

– het aanwenden van onwettige methodes om macht te verwerven.

– le recours à des méthodes illégales pour occuper le pouvoir.

Deze criteria zijn niet steeds allemaal aanwezig bij alle schadelijke sektarische groeperingen. En het ene weegt al zwaarder door dan het andere. De aanwezigheid van deze criteria maakt het wel mogelijk om te beoordelen of deze groeperingen op schadelijke wijze omgaan met individuen.

Ces critères ne se retrouvent pas tous dans toutes les organisations sectaires nuisibles. En outre, certains de ces critères peuvent avoir plus de poids que d’autres. La présence de ces critères permet d’évaluer si les groupes en question sont nuisibles aux personnes.

1.3. Hoe zit het met erkende godsdiensten ?

1.3. Qu’en est-il des religions reconnues ?

Wat betekent de erkenning van een eredienst door de overheid ?

Que signifie la reconnaissance d’un culte par l’autorité ?

De Belgische Staat erkent erediensten. De zes erkende erediensten zijn (volgorde volgens anciënniteit) : de katholieke, de protestants-evangelische, de Israëlitische, de anglicaanse, de islamitische en de orthodoxe eredienst.

L’État belge reconnaît des cultes. Les six cultes reconnus sont (classement par ordre d’antériorité) les cultes catholique, protestant-évangélique, israélite, anglican, musulman et orthodoxe.

6-383/1 – 2017/2018

(4)

Verder erkent hij, met gelijkaardige gevolgen, organisaties die morele bijstand bieden volgens een niet-confessionele levensbeschouwing, zoals de vrijzinnigheid.

L’État belge reconnaît, avec des effets semblables, des organisations qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, comme le mouvement laïc.

Andere religieuze of filosofische groeperingen die in België actief zijn, genieten die formele erkenning niet. Dit betekent niet dat ze geen bestaansrecht hebben. Maar zowel deze groeperingen als de erkende erediensten beschikken over dezelfde grondwettelijke gewaarborgde vrijheden van mening, vereniging, geloof en godsdienst.

D’autres groupes religieux ou philosophiques actifs en Belgique ne jouissent pas de cette reconnaissance formelle, ce qui ne signifie pas qu’ils n’ont pas le droit d’exister. Ces groupes bénéficient, au même titre que les cultes reconnus, des libertés d’opinion, d’association, de croyance et de religion garanties par la Constitution.

De erkenning door de overheid houdt bijgevolg geen enkel waardeoordeel in over de inhoud van het geloof.

La reconnaissance par l’autorité n’est donc pas un jugement de valeur sur la foi en elle-même.

Het houdt ook geen intrinsieke goedkeuring in van wat er gebeurt binnen de groep. Evenmin is het een vrijgeleide voor de betrokken groep om zich buiten de wettelijke orde te plaatsen. In wezen is het een systeem van overheidsfinanciering.

Ce n’est pas non plus une approbation intrinsèque de ce que peut être la vie du groupe et encore moins un blanc-seing qui placerait celui-ci au-dessus des lois. Il s’agit essentiellement d’un mode de financement public.

Het feit dat een beweging aangeeft deel uit te maken van een erkende godsdienst houdt dus geen belemmering in om te onderzoeken of deze (sub-)beweging een schadelijke sekte is.

Le fait qu’un mouvement déclare faire partie d’une religion reconnue n’empêche donc pas d’examiner si ce (sous-)mouvement est une secte nuisible.

2. Welke onderzoeken werden reeds gevoerd door het IACSSO naar radicale strekkingen binnen de Islam ?

2. Quelles études le CIAOSN a-t-il déjà réalisées sur les mouvances radicales au sein de l’islam ?

2.1. Onderzoek gevoerd naar het « jihadisme »

2.1. Étude sur le « jihadisme »

Uit een eerder onderzoek naar jihadisme volgt een aflijning van de bevoegdheden van het IACSSO.

Une étude réalisée précédemment sur le jihadisme a permis de délimiter les compétences du CIAOSN.

Deel vijf van het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer (28 april 1997), met als titel « Een verschijnsel dat vele vormen aanneemt en waarvan de schadelijkheid evolueert : vaststellingen » geeft aan de hand van een theoretische aanpak een aanzet tot een definitie van schadelijke sektarische organisaties (SSO).

La cinquième partie du rapport de la commission d’enquête parlementaire de la Chambre (28 avril 1997) intitulée « Un phénomène multiforme à la dangerosité évolutive : constats », aborde l’ébauche de définition de l’organisation sectaire nuisible (OSN) par une approche théorique.

In de inleiding vermeldt het verslag « verenigingen waarvan de inwendige tuchtregeling haaks op onze democratische en liberale beginselen staat, in die zin dat de aanhangers ervan onmenselijke of vernederende behandelingen ondergaan die onverenigbaar zijn met de menselijke waardigheid. Dat aspect is interessant voor de wetgever ».

En introduction, le rapport évoque « des associations dont la discipline interne contredit notre régime démocratique et libéral : les adeptes y sont soumis à un traitement inhumain ou dégradant, incompatible avec la dignité humaine. C’est cet aspect-là qui intéresse le législateur ».

Na een taalkundige en een sociologische benadering en een samenvatting van de definities voorgesteld door

Après l’approche linguistique, l’approche sociologique et un résumé des définitions proposées par des

(5)

6-383/1 – 2017/2018

getuigen tijdens hoorzittingen, stelt de onderzoekscommissie haar conclusies voor in de vorm van een drieluik :

témoins lors des auditions, la commission d’enquête présente sa conclusion sous forme d’une trilogie :

Sektes stricto sensu – Schadelijke sektarische organisaties – Bendevorming.

Sectes stricto sensu – Organisations sectaires nuisibles – Association de malfaiteurs.

De commissie is van oordeel dat eerstgenoemden vallen onder de godsdienstsociologie en de laatstgenoemde onder het strafrecht, maar dat de SSO conform criminologische criteria worden omschreven.

Pour la commission, si les premières relèvent de la sociologie des religions et les dernières du droit pénal, les OSN sont définies par rapport à des critères criminologiques.

Het kenmerk van het « jihadisme » waarnaar wordt verwezen in de huidige context is dat het de klassieke gevaarscriteria van een SSO overstijgt, hoewel aan sommige ervan wordt voldaan, in het bijzonder geweld (daaronder begrepen seksueel geweld) niet enkel tegenover aanhangers maar ook (en vooral) ten aanzien van derden, de breuk met de democratische samenleving, de wil tot vernietiging van de democratische samenleving en de doelstelling, in fine, om de macht te veroveren. Een religieus doel (of een vermeend religieus doel) mag, evenmin als een ander, niet worden aangevoerd om criminele praktijken of de organisatie van de georganiseerde criminaliteit, activiteiten die onder bendevorming vallen, waarvan in dit geval sprake is, te verbergen.

La caractéristique du « jihadisme » auquel il est fait référence dans le contexte actuel est qu’il dépasse les critères classiques de dangerosité des OSN, même si certains d’entre eux sont rencontrés, particulièrement les violences (y compris sexuelles) non seulement visà-vis des adeptes mais aussi (et surtout) à l’égard de tiers, la rupture avec la société démocratique, la volonté de destruction de la société démocratique et le but, in fine, d’occuper le pouvoir. Une vocation religieuse (ou prétendue telle), pas plus qu’une autre, ne peut servir à dissimuler des pratiques criminelles ou le crime organisé, activités qui relèvent de l’association de malfaiteurs et dont il est ici question.

Deze criminele praktijken, die een strafrechtelijk karakter hebben, duiden natuurlijk op een schadelijk karakter. Maar het is belangrijk om te benadrukken dat de bestraffing van misdrijven en wanbedrijven niet onder de bevoegdheid van het IACSSO valt.

Ces pratiques criminelles, ayant un caractère pénal, indiquent bien sûr un caractère nuisible. Mais il importe de rappeler que la répression des délits et infractions ne relève pas de la compétence du CIAOSN.

Hoewel bepaalde deelnemers willen deelnemen aan een religieus ideaal, bestaat het uiteindelijke doel van de beweging erin om politieke macht te verwerven op een grondgebied. Dat wijst op het voornaamste politiek opzet.

Même si la vocation de certains des adeptes est la participation à un idéal religieux, le but final du mouvement est de conquérir le pouvoir politique sur un territoire, ce qui indique une vocation politique principale.

Bovendien en vooral is deze gewapende, militaire beweging betrokken bij terrorisme, hetgeen erkend is door iedereen, en nemen de actoren ervan deel of zijn zij medeplichtig aan misdaden tegen de menselijkheid.

En outre, et surtout, ce mouvement armé, militaire est engagé dans le terrorisme, ce qui est reconnu par tous, et ses acteurs participent à ou sont complices de crimes contre l’humanité.

Het kader van criminele of terroristische organisatie overstijgt door zijn niveau compleet het kader van een sektarische organisatie. De behandeling van het fenomeen van jihadisme heeft betrekking op een algemeen beleid, waarbij het Centrum kan worden betrokken, gelet op zijn expertise.

Ce cadre d’organisation criminelle ou terroriste, par son niveau, dépasse complètement celui de l’organisation sectaire, mais le traitement du phénomène du jihadisme relève d’une politique globale à laquelle le Centre peut participer par son expertise.

Wat echter de vraagstelling betreft of wahabisme kan worden onderzocht zien de indieners op basis van de hierboven geschetste uiteenzetting wel een duidelijke marge om dit te laten onderzoeken. Het wahabisme

Quant à savoir si le phénomène du wahhabisme peut faire l’objet d’une étude, les auteurs estiment, sur la base de ce qui précède, qu’il existe une marge de manœuvre claire pour ce faire. Il est vrai que le wahhabisme ne

6-383/1 – 2017/2018

(6)

betreft immers geen gewapende beweging en het hoofddoel is op het eerste zicht niet de verwerving van de politieke macht op een grondgebied (in tegenstelling tot bijvoorbeeld IS). Zij hanteren duidelijk propagandamethodes en zij voeren bekeringscampagnes waarbij een radicale leer wordt verspreid en de leden worden aangemoedigd zich af te zetten tegen de maatschappij en haar fundamentele waarden.

concerne pas un mouvement armé et que le principal but poursuivi n’est a priori pas la conquête du pouvoir politique sur un territoire (contrairement à ce que veut l’EI, par exemple). Il n’en demeure pas moins que les wahhabites ont clairement recours à des méthodes de propagande et à des campagnes de conversion dans le cadre desquelles ils diffusent une doctrine radicale et encouragent leurs adeptes à rejeter la société et ses valeurs fondamentales.

2.2. Wie kan een onderzoeksopdracht indienen ?

2.2. Qui peut demander la réalisation d’une étude ?

Artikel 6, § 1, 4°, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties, bepaalt dat het Centrum « hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van elk openbaar bestuur, adviezen en aanbevelingen uitbrengt over het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties en in het bijzonder over het beleid inzake de strijd tegen deze organisaties ».

L’article 6, § 1er, 4°, de la loi du 2 juin 1998 portant création d’un Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles et d’une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, dispose que le Centre formule « soit d’initiative, soit à la demande de toute autorité publique des avis et des recommandations sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles et en particulier sur la politique en matière de lutte contre ces organisations ».

Hoofdstuk 1 van dezelfde wet bepaalt het volgende : « Voor de toepassing van onderhavige wet wordt onder schadelijke sektarische organisatie verstaan, elke groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of die zich als dusdanig voordoet en die zich in haar organisatie of praktijken, overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast. Het schadelijk karakter van een sektarische organisatie wordt onderzocht op basis van de principes welke zijn vastgelegd in de Grondwet, de wetten, de decreten, ordonnanties en in de internationale verdragen inzake de bescherming van de rechten van de mens welke door België werden geratificeerd. »

Le chapitre 1er de la même loi énonce ce qui suit : « Pour l’application de la présente loi, on entend par organisation sectaire nuisible, tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine. Le caractère nuisible d’une organisation sectaire est examiné sur [la] base des principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde des droits de l’homme ratifiées par la Belgique. »

Het publiek kan vragen stellen doch indien het adviezen of aanbevelingen betreft aangaande een mogelijks schadelijke sekte gebeurt dit ofwel op initiatief van IACSSO zelf of op vraag van « elk openbaar bestuur ».

Le public peut poser des questions, mais l’élaboration d’avis ou de recommandations sur une secte potentiellement nuisible se fait à l’initiative du CIAOSN lui-même ou à la demande de « toute autorité publique ».

De adviezen en de aanbevelingen van het Centrum zijn gemotiveerd. De adviezen zijn openbaar, behoudens behoorlijk gemotiveerde andersluidende beslissing van het Centrum.

Les avis et les recommandations du Centre sont motivés. Les avis sont publics sauf décision contraire du Centre dûment motivée.

3. Wat zijn de gevolgen van de adviezen van het IACSSO ?

3. Quelles sont les conséquences des avis du CIAOSN ?

Bij het ministerie van Justitie werd een Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen de schadelijke sektarische organisaties opgericht.

Il a été institué auprès du ministère de la Justice une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles.

(7)

6-383/1 – 2017/2018

De Administratieve Coördinatiecel heeft de volgende opdrachten :

La Cellule administrative de coordination est chargée des missions suivantes :

1° de door de bevoegde openbare diensten en overheden gevoerde acties coördineren ;

1° coordonner les actions menées par les services et autorités publics compétents ;

2° de evolutie van de onwettige praktijken van de schadelijke sektarische organisaties onderzoeken ;

2° examiner l’évolution des pratiques illégales des organisations sectaires nuisibles ;

3° maatregelen voorstellen die van aard zijn om de coordinatie en de effectiviteit van deze acties te verhogen ;

3° proposer des mesures de nature à améliorer la coordination et l’efficacité de ces actions ;

4° in overleg met de bevoegde diensten en besturen een preventiebeleid voor de burgers tegen de activiteiten van de schadelijke sektarische organisaties, bevorderen ;

4° promouvoir une politique de prévention du public à l’encontre des activités des organisations sectaires nuisibles en concertation avec les administrations et services compétents ;

5° een nauwe samenwerking met het Centrum opbouwen en de nodige maatregelen treffen teneinde de aanbevelingen en voorstellen van het Centrum uit te voeren.

5° établir une collaboration étroite avec le Centre et prendre les mesures nécessaires afin d’exécuter les propositions et recommandations du Centre.

Het is dus deze coördinatiecel die in nauwe samenwerking met het IACSSO concrete maatregelen treft op basis van het advies of de aanbevelingen van het IACSSO. Mocht een onderzoek uitwijzen dat het wahabisme daadwerkelijk een gevaarlijke sekte is, kunnen aanbevelingen worden geformuleerd en kan dit aldus leiden tot concrete wetgeving inzake bijvoorbeeld de financiering of websites en publicaties.

C’est par conséquent à cette cellule de coordination qu’il appartient de prendre des mesures concrètes, en étroite collaboration avec le CIAOSN, sur la base de l’avis ou des recommandations de celui-ci. Si une étude venait à établir que le wahhabisme constitue effectivement une secte dangereuse, des recommandations pourraient être formulées à ce sujet et aboutir à l’élaboration d’une législation concrète relative par exemple au financement ou aux sites internet et publications des organisations concernées.

4. Transversaal karakter

4. Caractère transversal

Voor wat betreft het transversaal karakter van dit voorstel : de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een interministeriële conferentie, waarop ook de politionele en justitiële spelers aanwezig waren. Het fenomeen van de strijd tegen het terrorisme en de radicalisering is één van de grote prioriteiten.

En ce qui concerne le caractère transversal de la présente proposition : les différents gouvernements et maillons de la chaîne de sécurité se sont accordés sur les phénomènes qui devront être traités en priorité au cours des quatre prochaines années. Ceux-ci sont définis dans la note-cadre de sécurité intégrale et dans le plan national de sécurité 2016-2019 et ont été examinés lors d’une conférence interministérielle à laquelle les acteurs de la police et de la justice ont également participé. La lutte contre le terrorisme et la radicalisation est une des grandes priorités.

Met dit voorstel willen de indieners de radicalisering indijken door te laten nagaan in hoeverre wahabistische organisaties hiertoe bijdragen en dan in het bijzonder te laten onderzoeken in hoeverre de wahabistische organisaties die in ons land actief zijn schadelijke sektarische organisaties zijn. Het voorstel betreft een transversale

Par la présente proposition, les auteurs entendent endiguer la radicalisation en chargeant les instances compétentes de vérifier dans quelle mesure les organisations wahhabites contribuent au phénomène de la radicalisation et, plus particulièrement, d’examiner dans quelle mesure les organisations wahhabites actives

6-383/1 – 2017/2018

(8)

gewestbevoegdheid betreffende de strijd tegen radicalisering en de deradicalisering.

dans notre pays constituent des organisations sectaires nuisibles. La proposition porte sur une compétence régionale transversale et a trait à la lutte contre la radicalisation et à la déradicalisation.

5. Besluit

5. Conclusion

De parlementaire assemblees kunnen via een resolutie of een motie vragen aan de regering (openbaar bestuur) om het IACSSO, hierin bijgestaan door de diensten van de Veiligheid van de Staat de opdracht te geven dat het onderzoekt of de wahabistische organisatie(s) daadwerkelijk een schadelijke sektarische organisatie is (zijn) en in het bijzonder desgevallend adviezen en aanbevelingen uitbrengen over het beleid inzake de strijd tegen deze organisatie(s), mochten deze als gevaarlijke sekte worden gekwalificeerd.

Par le biais d’une résolution ou d’une motion, les assemblées parlementaires peuvent demander au gouvernement (autorité publique) de charger le CIAOSN, assisté par les services de la Sûreté de l’État, d’examiner si la (les) organisation(s) wahhabite(s) constitue(nt) effectivement une organisation sectaire nuisible et, plus particulièrement, de formuler des avis et recommandations concernant la politique à mener pour lutter contre cette (ces) organisation(s) si celle(s)-ci devai(en)t être qualifiée(s) de secte dangereuse.

De indieners menen dat het noodzakelijk is dat indien men deze opdracht zou willen geven, men deze richt aan de twee instanties die hiervoor bevoegd zijn. Het betreft meer bepaald de Dienst Veiligheid van de Staat en het IACSSO. Bepaalde informatie kan immers enkel bekomen worden vanuit de diensten van de Veiligheid van de Staat.

Les auteurs estiment que si l’on souhaite que cette mission soit menée, il faut impérativement en confier la réalisation aux deux instances compétentes en la matière, à savoir la Sûreté de l’État et le CIAOSN. En effet, certaines informations ne peuvent être obtenues que par les services de la Sûreté de l’État.

De indieners richten zich met deze resolutie tot de regering met de vraag om 1) de Dienst Veiligheid van de Staat, en 2) het IACSSO te laten onderzoeken in hoeverre bepaalde wahabitische organisaties die op ons grondgebied actief zijn daadwerkelijk een schadelijke sektarische organisatie zijn.

Par la présente résolution, les auteurs entendent demander au gouvernement de charger 1) la Sûreté de l’État, et 2) le CIAOSN d’examiner dans quelle mesure certaines organisations wahhabites actives sur notre territoire constituent effectivement une organisation sectaire nuisible.

De Dienst Veiligheid van de Staat heeft hiertoe de specifieke bevoegdheid overeenkomstig artikelen 7 en 8 van de wet van 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Schadelijke sektarische organisaties vallen onder de Staatsveiligheid. Zij voeren dus de onderzoeken.

La Sûreté de l’État dispose de la compétence spécifique pour ce faire, en vertu des articles 7 et 8 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. Les organisations sectaires nuisibles relèvent de la compétence de la Sûreté de l’État. C’est donc elle qui effectue les enquêtes y relatives.

Wel is het aan het IACSSO om op basis van de aangeleverde elementen te bepalen of een sektarische organisatie daadwerkelijk een schadelijke sektarische organisatie is zoals bepaald in de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst.

C’est néanmoins au CIAOSN qu’il appartient de déterminer, sur la base des éléments fournis, si une organisation sectaire est effectivement une organisation sectaire nuisible au sens de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.

Aldus kan het IACSSO vervolgens op basis van de dertien hoger aangehaalde criteria bepalen of bepaalde wahabistische organisaties voldoen aan de definitie van een schadelijke sektarische organisatie (SSO).

Le CIAOSN peut ensuite déterminer sur la base des treize critères précités si certaines organisations wahhabites correspondent à la définition d’une organisation sectaire nuisible (OSN).

Mocht het IACSSO besluiten dat bepaalde wahabistische verenigingen op ons grondgebied daadwerkelijk

Si le CIAOSN devait conclure que certaines associations wahhabites actives sur notre territoire

(9) voldoen aan de definitie van een schadelijke sektarische organisatie kan vervolgens de Administratieve Coördinatiecel bij Justitie de nodige maatregelen treffen teneinde de aanbevelingen en adviezen van het IACSSO die het desgevallend zou hebben geformuleerd uit te voeren. Jean-Jacques DE GUCHT. Jean-Paul WAHL.

6-383/1 – 2017/2018

correspondent à la définition d’une organisation sectaire nuisible, la Cellule administrative de coordination instituée dans le giron du service public fédéral (SPF) Justice pourrait ensuite prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les éventuels recommandations et avis qui auraient été formulés par le CIAOSN.

6-383/1 – 2017/2018

( 10 )

VOORSTEL VAN RESOLUTIE De Senaat,

PROPOSITION DE RÉSOLUTION Le Sénat,

A. gezien de overheid het begrip schadelijkheid hanteert om de gevaarlijkheid van een sekte te beoordelen zoals bepaald in de wet van 2 juni 1998 betreffende de oprichting van het Informatie- en Adviescentrum voor de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) ;

A. considérant que les autorités recourent à la notion de nuisibilité pour évaluer la dangerosité d’une secte au sens de la loi du 2 juin 1998 portant création d’un Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) et d’une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles ;

B. gelet op het feit dat de schadelijkheid van een sektarische organisatie wordt onderzocht op basis van de principes welke zijn vastgelegd in de Grondwet, de wetten, de decreten, ordonnanties en in de internationale verdragen inzake de bescherming van de rechten van de mens welke door België zijn geratificeerd ;

B. considérant que le caractère nuisible d’une organisation sectaire est examiné sur la base des principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde des droits de l’homme ratifiées par la Belgique ;

C. gezien dat om de wettelijke definitie toepasbaar te maken er gebruik wordt gemaakt van de dertien criteria van schadelijkheid die de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers in haar verslag (28 april 1997) heeft opgesomd ;

C. considérant que pour rendre applicable la définition légale, on utilise les treize critères de nuisibilité énumérés dans le rapport (du 28 avril 1997) de la commission d’enquête parlementaire de la Chambre des représentants ;

D. gezien het al of niet schadelijke karakter bepaald wordt door de wijze waarop de sektarische organisaties omgaan met individuen en in welke mate de menselijke waardigheid gerespecteerd wordt ;

D. considérant que le caractère nuisible ou non est déterminé par la manière dont les organisations sectaires traitent les individus et respectent la dignité humaine ;

E. gezien een groeiend aantal moskeeën en islamitische centra in België onder invloed staan van het wahabisme en imams van reguliere moskeeën in toenemende mate de wahabistische leer verkondigen ;

E. considérant qu’un nombre croissant de mosquées et de centres islamiques en Belgique sont sous l’influence du wahhabisme et que des imams de mosquées régulières prêchent de plus en plus la doctrine wahhabite ;

F. gezien de uitbreiding van deze extremistische leer gestuurd en gefinancierd wordt door buitenlandse mogendheden waaronder Saoedi-Arabië en Quatar ;

F. considérant que l’expansion de cette doctrine extrémiste est guidée et financée par des puissances étrangères, parmi lesquelles l’Arabie saoudite et le Qatar ;

G. gezien het wahabitisch salafisme een wereldwijde bekeringscampagne voert en erin slaagt om vanuit een extreem puriteins en intolerant denkkader een deel van de moslims in ons land zich te doen afkeren van de waarden die aan de basis liggen van onze maatschappij en onze democratische rechtsstaat en die fundamenteel zijn voor onze samenleving ;

G. considérant que le salafisme wahhabite mène une campagne de conversion mondiale et parvient, à partir d’un cadre de pensée extrêmement puritain et intolérant, à amener une partie des musulmans de notre pays à se détourner des valeurs qui fondent notre société et notre État de droit démocratique et qui sont fondamentales pour notre « vivre ensemble » ;

H. gezien zij hierbij gebruik maken van allerhande propagandamiddelen zoals internetwebsites en het op grote schaal verspreiden van allerhande publicaties

H. considérant, d’une part, que les adeptes du salafisme wahhabite recourent pour ce faire à toutes sortes de moyens de propagande comme des sites internet et

( 11 )

6-383/1 – 2017/2018

waarbij wordt benadrukt dat enkel zij de zuivere leer verkondigen en hierbij gebruik maken van aanzienlijke financiële middelen afkomstig van buitenlandse mogendheden ;

la diffusion à grande échelle de toutes sortes de publications mettant l’accent sur le fait qu’eux seuls prêchent la doctrine pure et, d’autre part, qu’ils utilisent dans ce cadre des moyens financiers considérables en provenance de puissances étrangères ;

I. gezien de meeste islamitische boekhandels in ons land heden bijna uitsluitend nog wahabistisch en salafistisch drukwerk aanbieden ;

I. considérant que la plupart des librairies islamiques de notre pays proposent presque exclusivement des publications wahhabites et salafistes ;

J. gezien het Informatie- en Adviescentrum voor de schadelijke sektarische organisaties over de wettelijke bevoegdheid beschikt om na te gaan of een religieuze beweging zoals het wahabisme daadwerkelijk een schadelijke sektarische organisatie is en in het bijzonder desgevallend adviezen en aanbevelingen kan uitbrengen over het te voeren beleid inzake de strijd tegen deze organisatie(s),

J. considérant que le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles est légalement compétent pour vérifier si un mouvement religieux comme le wahhabisme est effectivement une organisation sectaire nuisible, et qu’il peut, en particulier et le cas échéant, émettre des avis et formuler des recommandations sur la politique à mener dans le cadre de la lutte contre cette (ces) organisation(s),

Vraagt de federale regering in overleg met de regeringen van de Gemeenschappen en de Gewesten :

Demande au gouvernement fédéral, en concertation avec les gouvernements des Communautés et des Régions :

1. opdracht te geven aan het Infor matie- en Adviescentrum voor de schadelijke sektarische organisaties, hierin ondersteund door de diensten van de Veiligheid van de Staat, om te onderzoeken – op basis van de aangeleverde elementen vanwege de diensten voor de Veiligheid van de Staat – in hoeverre de wahabistische organisaties die op ons grondgebied actief zijn daadwerkelijk schadelijke sektarische organisaties zijn op basis van de dertien criteria van schadelijkheid die de parlementaire onderzoekscommissie in haar verslag (28 april 1997) heeft opgesomd en de resultaten ervan bekend te maken aan het publiek alsook desgevallend bijkomende financiering te voorzien om de onderzoeken snel af te ronden ;

1. de charger le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, soutenu en cela par les services de la Sûreté de l’État, d’examiner – sur la base des éléments fournis par les services de la Sûreté de l’État – dans quelle mesure les organisations wahhabites actives sur notre territoire sont effectivement des organisations sectaires nuisibles eu égard aux treize critères de nuisibilité énumérés par la commission d’enquête parlementaire dans son rapport (du 28 avril 1997), de publier les résultats de cette étude et, le cas échéant, de prévoir un financement supplémentaire pour clôturer rapidement les recherches ;

2. de Dienst Veiligheid van de Staat opdracht te geven om het Informatie- en Adviescentrum voor de schadelijke sektarische organisaties hierbij bij te staan en dit zowel wat betreft bijzondere onderzoeksmethodes als qua logistiek om het onderzoek te voeren op het terrein ;

2. de charger la Sûreté de l’État d’assister dans cette tâche le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, et ce aussi bien en ce qui concerne les méthodes particulières de recherche qu’en ce qui concerne la logistique requise pour mener la recherche sur le terrain ;

3. om ingeval het IACSSO besluit dat bepaalde wahabistische verenigingen op ons grondgebied daadwerkelijk voldoen aan de definitie van een schadelijke sektarische organisatie, de door het IACSSO geformuleerde aanbevelingen om te zetten in beleidsmaatregelen en dit onder meer via de Administratieve Coördinatiecel bij Justitie die de nodige maatregelen zal treffen teneinde de aanbevelingen en adviezen van het IACSSO

3. au cas où le CIAOSN conclurait que certaines associations wahhabites actives sur notre territoire correspondent effectivement à la définition d’une organisation sectaire nuisible, de transposer en mesures politiques les recommandations formulées par le CIAOSN, et ce par le biais notamment de la Cellule administrative de coordination au sein du SPF Justice, laquelle prendra les mesures nécessaires en vue de mettre immédiatement

6-383/1 – 2017/2018

( 12 )

die het desgevallend zou hebben geformuleerd terstond uit te voeren ;

en oeuvre les recommandations et avis que le CIAOSN aurait formulés, le cas échéant ;

4. om ingeval het IACSSO besluit dat bepaalde wahabistische organisaties op ons grondgebied daadwerkelijk voldoen aan de definitie van een schadelijke sektarische organisatie met inachtneming van de grondwettelijk en verdragsrechtelijk gewaarborgde vrijheden te komen tot een verbod op (inter)nationale geldstromen die bestemd zijn voor de financiering van deze wahabistische organisaties die volgens het Informatie- en Adviescentrum voor de schadelijke sektarische organisaties beantwoorden aan de criteria van een schadelijke sektarische organisatie.

4. au cas où le CIAOSN conclurait que certaines organisations wahhabites actives sur notre territoire correspondent effectivement à la définition d’une organisation sectaire nuisible, d’interdire, dans le respect des libertés garanties par la Constitution et par le droit des traités, les flux financiers (inter)nationaux destinés au financement de ces organisations wahhabites qui, selon le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, répondent aux critères d’une organisation sectaire nuisible.

13 februari 2017.

Le 13 février 2017.

Jean-Jacques DE GUCHT. Jean-Paul WAHL.

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.