1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva


...
Author:  Guest

0 downloads 1 Views 1009KB Size

Recommend Documents


Mechanický pohyb obyvatelstva
1 Mechanický pohyb obyvatelstva (prostorová mobilita) Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz2 Typologické krit&ea...

Věková struktura obyvatelstva
1 Věková struktura obyvatelstva Zpracoval:2 Věková struktura obyvatelstva Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletý...

Věková struktura obyvatelstva
1 Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Inf...

Vzdělanostní struktura obyvatelstva České republiky
1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická Katedra geografie Bakalářská práce ...

Struktura obyvatelstva v městech a na vesnici v ČSSR
1 i prblém veducích činitelů skupiny jakžt rzhdujících pr vytváření jejíh mínění (pinin...

Geografie obyvatelstva a sídel
1 Základy humánní geografie 1: Geografie obyvatelstva a sídel Marián Halás, Šárka Brychtov&aac...

DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA NA BEROUNSKU V POLOVINĚ 17. STOLETÍ
1 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNÍ STRU...

Dynamika. Sila a pohyb
1 Dynamika Sila a pohyb2 Čo spôsobuje zmenu rýchlosti telesa? Basketbalista Vodný lyžiar kontakt Sprostredkovaný kontakt po...

1 Majetková a finanční struktura podniku
1 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADN&Iac...

1. PŘIROZENÁ MĚNA OBYVATELSTVA
1 1. PŘIROZENÁ MĚNA OBYVATELSTVA Základními demografickými událostmi jsou narození a úmrtí. &U...1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 1.1 Počet obyvatel Počet obyvatel kraje byl v roce 2012 vůbec nejvyšší v historii a dokonce i vyšší než v době, kdy zahrnoval ještě dalších 51 obcí, které se v letech 1968 a 1974 přičlenily k Praze

Koncem roku 2012 žilo ve Středočeském kraji celkem 1 291 816 obyvatel, což bylo nejen nejvíce od vzniku kraje v roce 1960, ale jednalo se také o nejvyšší početní stav v porovnání s údaji pocházejícími ze stavů zaznamenaných během sčítání lidu od roku 1869. Počet obyvatel Středočeského kraje byl koncem roku 2012 o 186,6 tisíce vyšší než stav zjištěný ke konci roku 1996, což byl poslední rok, kdy se počet obyvatel v kraji meziročně snížil (soustavný pokles začal v roce 1980). V roce 1974, kdy došlo k posledním územním změnám ve vztahu s hl. m. Prahou a od něhož je (po celé sledované období až do roku 2012) Středočeský kraj o rozloze 2 11 015 km územně neměnný, přitom v kraji žilo ještě 1 134 307 obyvatel. Kromě roků 2011 a 2012 dosáhl počet obyvatel Středočeského kraje nejvyššího stavu v polovině roku 1965, a to 1 274 716 osob. To však bylo v území kraje zahrnuto ještě 2 21 obcí o celkové rozloze 112 km , o něž přišel kraj přičleněním k hlavnímu městu v roce 1968 (tehdy se jednalo o územní přesun 67 349 osob), a také dalších 30 obcí 2 o rozloze 199 km , které se sloučily s Prahou v roce 1974 (Středočeský kraj přišel touto územní změnou o dalších 61 279 obyvatel).

Tab. I.1 Věkové složení obyvatelstva Středočeského kraje ve vybraných letech (k 31. 12.) Ukazatel 1961 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Počet obyvatel 1 270 869 1 190 593 1 148 276 1 136 978 1 114 066 1 106 738 1 115 038 1 158 108 1 264 978 1 291 816 v tom ve věku: 0-14 283 962 232 365 259 309 258 411 228 288 196 727 178 337 173 032 196 707 209 357 15-64 832 901 782 740 714 919 732 272 736 639 754 435 776 177 821 502 881 823 878 467 65+ 154 006 175 488 174 048 146 295 149 139 155 576 160 524 163 574 186 448 203 992 z toho 85+ 5 704 7 045 8 389 8 933 10 064 12 239 13 526 10 866 16 873 18 406 Podíl věkové skupiny (v %): 0-14 22,3 19,5 22,6 22,7 20,5 17,8 16,0 14,9 15,6 16,2 15-64 65,5 65,7 62,3 64,4 66,1 68,2 69,6 70,9 69,7 68,0 65+ 12,1 14,7 15,2 12,9 13,4 14,1 14,4 14,1 14,7 15,8 Index stáří 54,2 75,5 67,1 56,6 65,3 79,1 90,0 94,5 94,8 97,4 Průměrný věk: celkem 37,31) 37,21) 36,5 36,5 37,0 37,9 39,1 39,9 40,1 40,4 muži . 35,31) 34,6 34,7 35,2 36,2 37,5 38,5 38,8 39,1 ženy . 38,91) 38,3 38,3 38,7 39,5 40,6 41,3 41,4 41,6 Poznámka: údaje se vztahují vždy k území platnému v daném roce 1)

stav ke sčítání lidu 1. 3. 1961 a 1. 12. 1970

Zdroj dat: ČSÚ

Graf č. 1 Počet obyvatel a cizinců; Středočeský kraj; Graf č. 2 Zastoupení mužů a žen; Středočeský kraj; roky 1960 až 2012 (k 31. 12.), roky 1960 až 2012 (k 31. 12.) cizinci

2010

2005

2000

1995

44%

Zdroj dat: ČSÚ, MV

Demografický vývoj Středočeského kraje 1960 až 2012

Rok

2010

Rok

1990

1985

1980

1975

1970

1965

0 1960

1 100

46%

2005

10

1 120

muži

2000

1 140

48%

1995

20

1990

1 160

1985

1 180

50%

1980

30

52%

1975

40

územní změna - 61 279 obyv.

1 200

ženy

1970

1 220

54%

1965

50

1 240

Podíl z celkového obyvatelstva

60

1 260

Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.)

územní změna - 67 349 obyv.

1 280 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.)

56%

70

1960

obyvatelstvo 1 300

Zdroj dat: ČSÚ

7

V 60. a 70. letech byl celkový vývoj počtu obyvatel kraje ovlivněn především přirozeným přírůstkem, v 80. letech se nepříznivě vyvíjelo i přistěhovalectví; k příznivému vývoji, zejména migračnímu, začalo docházet od poloviny 90. let, od té doby počet obyvatel nepřetržitě roste

Vývoj celkového počtu obyvatel Středočeského kraje je možné rozdělit na pět fází. Zatímco mezi roky 1961 a 1965 se celkový počet obyvatel kraje každoročně mírně zvyšoval, a to zejména v důsledku přistěhovalectví (a mezi lety 1963 a 1965 i následkem převahy živě narozených dětí nad zemřelými osobami), období mezi roky 1966 a 1971 se naopak vyznačovalo v důsledku poměrně značného úbytku obyvatel přirozenou cestou, tj. převahou zemřelých osob nad živě narozenými dětmi (a mezi roky 1969 a 1971 i vystěhovalectví), celkovým poklesem počtu obyvatel. Celostátní propopulační opatření na podporu rodin s dětmi se promítla do demografického vývoje citelným vzestupem porodnosti, což se ve Středočeském kraji odrazilo mezi roky 1972 a 1979 v poměrně vysokých hodnotách přirozeného přírůstku. Nárůst počtu obyvatel v důsledku vyšší porodnosti byl v tomto období navíc posílen i přistěhovalectvím. Příznivý vývoj byl však narušen už v roce 1980, kdy začal počet obyvatel kraje opět klesat, což trvalo nepřetržitě až do roku 1996. Příčinou byla poměrně velká převaha zemřelých osob nad živě narozenými dětmi, k níž se v letech 1982 až 1991 přidalo i zvýšené vystěhovalectví. U migrace došlo k příznivému obratu už v první polovině 90. let (kladné saldo stěhování je ve Středočeském kraji patrné v souvislé řadě už od roku 1992), u přirozeného přírůstku došlo k příznivému obratu v roce 2006. V důsledku toho se celkový počet obyvatel kraje začal zvyšovat už v roce 1997 a pokračoval v souvislé řadě až do roku 2012. Nejvyšší meziroční přírůstek byl zaznamenán v roce 2008, kdy ve Středočeském kraji přibylo téměř 28,9 tis. obyvatel.

30 000

25 000 saldo stěhování

Saldo stěhování

25 000

20 000

živě narození

20 000

zemřelí

15 000

15 000

10 000

10 000

5 000

5 000

0

Rok

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

0 1960

-5 000

Počet živě narozených a zemřelých osob

Graf č. 3 Živě narozené děti, zemřelé osoby a saldo stěhování; Středočeský kraj; roky 1960 až 2012

Zdroj dat: ČSÚ

1.2 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku, cizinci Zastoupení mužů v populaci s věkem klesá; v čase se však zvyšuje věk, od kterého převažují mezi obyvateli kraje ženy

8

Pro zastoupení mužů v populaci Středočeského kraje je se zvyšujícím se věkem patrný pokles jejich podílu mezi všemi obyvateli; podíl žen se tak ve vyšším věku citelně zvyšuje. Zatímco v mladším věku převažují muži, a to především z důvodu, že přichází na svět obvykle více chlapců než dívek (za roky 1960 až 2012 se ve Středočeském kraji živě narodilo v průměru 1 056 chlapců na tisíc děvčat), se stoupajícím věkem se v populaci kraje zastoupení žen naopak zvyšuje, zejména v důsledku vyšší úmrtnosti mužů oproti ženám a tím pádem i nižší naději dožití (v roce 2012 byla ve věku nad 90 let převaha žen oproti mužům více než 3,1násobná). Naopak, největší převaha mužů nad ženami se v kraji vyskytovala v roce 2012 ve věkové skupině 40 až 44letých (1 074 mužů na tisíc žen) a mezi 45 až 49letými (1 066). V čase se také zvyšoval věk, od kterého trvale převažují v populaci ženy. Zatímco v roce 1974 převažovaly v populaci Středočeského kraje ženy již od 46 let věku, v roce 2012 to bylo od 58 let.

Demografický vývoj Středočeského kraje 1960 až 2012

Rovněž i celkový podíl mužů v populaci Středočeského kraje se v čase zvyšoval. Zatímco v roce 1971 činilo jejich zastoupení 48,28 %, nejvyššího podílu bylo s 49,41 % dosaženo koncem roku 2008. Koncem roku 2012 se muži v populaci Středočeského kraje vyskytovali ze 49,37 %, což bylo o jeden procentní bod více než v roce 1960.

Zastoupení mužů v populaci kraje od roku 1986 vzrostlo

Graf č. 4 Muži připadající na tisíc žen podle věku; Středočeský kraj; roky 1974, 1990 a 2012 (k 31. 12.) 1 200 trvalá převaha žen od 58 let

Muži na tisíc žen

1 000 800 600

1974

400 1990 200

2012 0 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Věk

65

70

75

80

85

90+

Zdroj dat: ČSÚ

Tuto skutečnost lze přisoudit mimo jiné i narůstajícímu počtu cizinců žijících ve Středočeském kraji s převažujícím zastoupením mužů (v letech 2004 až 2008 se pohyboval podíl mužů mezi všemi cizinci v kraji okolo 62 %, koncem roku 2012 pak 57,7 %). Zatímco v roce 1996 žilo v kraji 22 413 cizinců, koncem roku 2012 to bylo 56 810 osob. Vrcholu bylo dosaženo koncem roku 2008, kdy v kraji žilo celkem 60 123 osob cizího státního občanství. Podíl cizinců na celkovém obyvatelstvu Středočeského kraje tak vzrostl ze 2 % v roce 1996 na 4,4 % koncem roku 2012 (v roce 2008 to bylo nejvíce, a to 4,9 %). Z celkového počtu cizinců měli v roce 2012 nejvyšší zastoupení občané státního občanství Ukrajiny (16 512 osob, ti tvořili 29,1 % všech cizinců), Slovenska (15 338 osob; tj. 27 %), Vietnamu (5 435 osob; tj. 9,6 %), Ruska (4 298 osob; tj. 7,6 %) a Polska (2 457 osob; tj. 4,3 %). Zastoupení dětí Věková struktura cizinců koncem roku 2012 potvrzovala převážně pracovní a seniorů bylo u cizin- charakter pobytu cizích státních příslušníků na území Středočeského kraje, ců v porovnání vyznačující se vyšším zastoupením osob v produktivním věku. Nejvíce byla s věkovým složením zastoupena skupina 30 až 34letých (14,8 %) a 35 až 39letých (14,1 %), zatímco děti všech obyvatel kraje mladší 15 let se na celkovém obyvatelstvu kraje podílely 9,7 %, což bylo mnohem nižší o 40,3 % méně než u celkové populace kraje, O 80,8 % byl nižší v porovnání s celkovou populací Středočeského kraje podíl cizinců starších 65 let (3 %). Průměrný věk cizinců dosáhl koncem roku 2012 výše 36,6 roků, u mužů pak 37,3 let a u žen 35,6 roků, v porovnání s průměrným věkem obyvatel Středočeského kraje to bylo o 3,8 roků méně (u mužů o 1,8 roku, u žen dokonce o 6,1 roků). Zastoupení dětí Věková struktura obyvatel je výsledkem dlouhodobého vývoje plodnosti, úmrtnosti v populaci kraje se až a migrace. Změny reflektující postupný proces stárnutí obyvatelstva jsou patrné po do roku 1971 postup- celé období trvající více než pět desetiletí. ně snižovalo, poté Zatímco v roce 1961 tvořily děti mladší 15 let celkem 22,3 % obyvatel kraje (muži v důsledku zvýšení porodnosti až do roku 23,7 %, ženy 21,1 %), do roku 1971 jejich podíl poklesl na 19,5 % (muži 20,7 %, ženy 18,3 %). V důsledku zvýšení počtu narozených dětí v první polovině 1983 rostlo; další pokles pokračoval až 70. let v souvislosti s pronatalitními opatřeními začalo zastoupení dětí mezi obyvateli do roku 2006, kdy Středočeského kraje postupně narůstat a od vzniku kraje v roce 1960 dosáhlo došlo k mírnému vrcholu s podílem 22,8 % koncem roku 1983 (muži mladší 15 let tehdy tvořili 24 %, nárůstu ženy pak 21,7 %). Počet cizinců žijících v kraji až do roku 2008 rostl; v roce 2012 mezi nimi převažovali občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu

Demografický vývoj Středočeského kraje 1960 až 2012

9

Graf č. 5 Věkové složení obyvatelstva; Středočeský kraj; roky 1975, 1995 a 2012 (k 31. 12.) 100

Graf č. 6 Zastoupení jednotlivých věkových skupin; Středočeský kraj; roky 1961 až 2012 100%

ženy

90%

80

2012

70

50

Věk

60

1995

40 30

20

1,2

0,8

0,4

0,0

-0,4

-0,8

70%

50 - 59

60%

40 - 49

50%

30 - 39

40%

20 - 29

30% 20%

10

10%

0

0%

-1,2 Zdroj dat: ČSÚ

podíl osob (v %)

60 - 69

80%

10 - 19 0 -9

1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

1975

Podíl na celkovém obyvatelstvu

muži

80+

70 - 79

90

maximum

minimum Rok

Zdroj dat: ČSÚ

Následný pokles zastoupení dětí v populaci kraje, zejména v důsledku změn demografického chování obyvatel po roce 1989, je možné sledovat až do roku 2006. Pod hranici 22 % se podíl dětí mladších 15 let dostal v roce 1988, pod 20 % pak v roce 1992, v roce 1995 bylo zastoupení dětí menší než 18 %, méně než 16 % se na celkovém počtu obyvatel kraje podílely děti poprvé v roce 2001 a minima bylo dosaženo v roce 2006, a to 14,8 % (muži 15,5 %, ženy 14,1 %). Poté začalo jejích zastoupení, především v důsledku zvýšení porodnosti po roce 2005 a přistěhovalectví osob v mladším věku, mírně narůstat a v roce 2012 dosáhlo výše 16,2 % (u mužů 16,9 % a u žen 15,6 %). Graf č. 7 Průměrný věk obyvatel podle pohlaví; Středočeský kraj; roky 1961 až 2012 (k 31. 12.) 41,6

42 celkem

muži

Graf č. 8 Ukazatele věkové struktury obyvatel; Středočeský kraj; roky 1960 až 2012 (k 31. 12.) 100

ženy

90

40,4

80

39,3 38,9

60

38,2 38

37,5 37,2

38,2

35,3

35,5 35,3

50 40

36,8

36

70

39,1 Index

Průměrný věk (roky)

40

Index stáří (65+ / 0-14) Index ek. zatížení ( (0-14 + 65+) / 15-64) Index závislosti I (0-14 / 15-64) Index závislosti II (65+ / 15-64)

30

36,5

20 10

10

1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011

0

1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

34

34,6

Rok

Rok

Zdroj dat: ČSÚ

Demografický vývoj Středočeského kraje 1960 až 2012

Zdroj dat: ČSÚ

Specifický vývoj je patrný také u zastoupení obyvatel v produktivním věku 15 až 64 let, který je odvislý od vývoje podílu dětské a seniorské složky populace. Zatímco v roce 1961 tvořily tyto osoby 65,5 % obyvatel kraje, o dva roky později pak dokonce 66 %, s mírnými výkyvy se jejich podíl snižoval především v důsledku nárůstu zastoupení dětí až k 62 % v roce 1979. K vzestupu došlo už v následujícím roce, což pokračovalo až do roku 2006, kdy dosáhl podíl obyvatel ve věku mezi 15 a 64 lety nejvyšší hodnoty 71 %. V roce 2012 pak tvořily osoby v produktivním věku 68 % obyvatel kraje. Zastoupení obyvatel v tomto věku se ve Středočeském kraji začalo snižovat v roce 2007, citelněji pak počínaje rokem 2009. Příčinou byla „výměna“ obyvatel narozených během 2. světové války málo početnou skupinou osob narozených v polovině 90. let, které v této době začínaly překračovat hranici 15. roku života a vstupovat tak do věkové skupiny 15 až 64letých obyvatel. Zastoupení seniorů V případě zastoupení obyvatel starších 65 let mezi obyvateli Středočeského kraje během let 2001 až bylo možné sledovat mezi roky 1961 a 1977 pozvolný nárůst, a to z 12,1 % na 2008 stagnovalo, od 15,6 %. Ke změně došlo už v roce 1978 především v souvislosti s nárůstem roku 2009 je patrný zastoupení dětí, což se začalo projevovat dočasným poklesem podílu osob starších nárůst, zejména 65 let. To trvalo až do roku 1985, kdy dosáhlo jejich zastoupení hodnoty v důsledku překro12,9 %. Mírnější nárůst bylo možné sledovat až do roku 1999 (14,4 %), neboť v této čení hranice 65 let době překračovaly 65letou věkovou hranici osoby z méně početných ročníků osobami z početné narozených v období 30. let. To mělo za následek i skutečnost, že mezi roky poválečné generace 2001 a 2008 podíl 65letých a starších osob stagnoval na hodnotách okolo 14,1 až 14,2 %. Nárůst po roce 2009 je možné přisuzovat skutečnosti, že 65letou věkovou hranici začaly překračovat v populaci početnější ročníky lidí narozených během a krátce po 2. světové válce. Koncem roku 2012 dosáhl ve Středočeském kraji podíl osob ve věku nad 65 let 15,8 %, což byla nejvyšší hodnota od vzniku kraje v roce 1960. Mezi roky 1961 a 2012 Nejvíce se mezi lety 1961 a 2012 zvýšil podíl osob starších 85 let, a to 3,3násobně se nejvíce zvýšilo (z podílu v populaci kraje 0,45 % na 1,42 %), k poklesu téměř o polovinu v porovnání zastoupení 85letých s rokem 1961 došlo ve Středočeském kraji naopak u zastoupení věkové skupiny a starších osob, 10 až 14letých v důsledku nízké porodnosti v 90. letech. Právě tato věková skupina naopak nejvíce klesl byla v roce 1961 mezi obyvateli kraje nejvíce zastoupena, neboť se v ní nacházely podíl dětí ve věku početné ročníky dětí narozených po 2. světové válce (ročníky narození 1947 až 10 až 14 let 1951). Koncem roku 2012 byli mezi obyvatelstvem kraje nejvíce zastoupeni 35 až 39letí (ročníky narození 1973 až 1977), tj. osoby narozené během období pronatalitních opatření uplatňovaných v 70. letech; ty tvořily 9,6 % všech obyvatel kraje. Počet osob ve věku 15 až 64 let se mezi lety 1979 a 2006 meziročně zvyšoval

Graf č. 9 Počet dětí mladších 15 let, osob starších 65 let a 80 let; Středočeský kraj; roky 1961 až 2012 (k 31. 12.) 300 000 65+

80+

200 000 150 000 100 000 50 000

Rok

Demografický vývoj Středočeského kraje 1960 až 2012

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

1969

1967

1965

1963

0

1961

Počet osob (k 31. 12.)

0-14 250 000

Zdroj dat: ČSÚ

11

Mezi roky 1961 a 1973 průměrný věk obyvatel stagnoval, poté až do roku 1985 v důsledku zvýšení porodnosti klesal; k citelnějším nárůstům začalo docházet v polovině 90. let, což se zmírnilo kolem roku 2005

Identicky s tím se vyvíjel i průměrný věk obyvatel Středočeského kraje. Zatímco od počátku sledovaného období v roce 1961 až do poloviny 70. let nedocházelo k výraznějším výkyvům (v roce 1961 bylo obyvatelům Středočeského kraje v průměru 37,3 let, v roce 1970 to bylo 37,2 roků a v roce 1973 pak 37,5 let), v důsledku vyšší porodnosti začal už v roce 1974 průměrný věk obyvatel v kraji klesat, což pokračovalo až do roku 1985. Mezi roky 1980 a 1985 stagnoval průměrný věk obyvatel Středočeského kraje okolo hodnoty 38,5 let. Poté už začalo docházet k pozvolnějším nárůstům, citelnější vzestup průměrného věku obyvatel bylo možné sledovat především od poloviny 90. let až do roku 2005, kdy se v důsledku přistěhovalectví mladších osob jak z ostatních částí republiky, tak i v důsledku příznivé ekonomické situace ze zahraničí nárůst průměrného věku na čas zastavil. Hranice 39 let byla poprvé překročena v roce 2000 a průměrného věku 40 let dosáhli obyvatelé Středočeského kraje poprvé roku 2006. V roce 2012 tak bylo obyvatelům Středočeského kraje v průměru 40,4 roků, mužům 39,1 let a ženám 41,6 roků.

Graf č. 10 Index maskulinity (počet mužů na 100 žen) ve vybraných věkových skupinách obyvatel; Středočeský kraj; roky 1960 až 2012 (k 31. 12.)

Podíl mužů (na 100 žen)

110 100 90 80

70 60

50 40 30 1960

1965

0-14

Na zastoupení mužů a žen v jednotlivých věkových skupinách mají vliv zejména úmrtnostní poměry a migrace

12

1970

1975

30-44

1980

45-49

1985

50-59

1990

1995

60-69

2000

70-79

2005

80+

2010 Zdroj dat: ČSÚ

Především v důsledku změn v úmrtnostních poměrech během sledovaného období docházelo ke změnám v zastoupení mužů v jednotlivých věkových skupinách obyvatel. Zlepšování úmrtnosti započaté v 90. letech se promítlo především ve vyšších věkových skupinách (zejména u 80letých a starších se podíl mužů v dané věkové skupině zvýšil mezi roky 1990 a 2012 z 28,3 % na 32,9 %, u 70 až 79letých pak z 37,6 % na 41,8 %), naopak nepříznivý vývoj úmrtnostních poměrů, zejména v 70. letech, měl na zastoupení mužů podle věkových skupin obyvatel (zejména u 80letých a starších) opačný vliv (v roce 1981 činil podíl mužů ve věku mezi 70 až 79 lety 38,1 % a mezi 80letými a staršími obyvateli tvořili muži 26,6 %). Nárůst podílu mužů ve středním věku po roce 2006 je možné vysvětlit především vyšším přistěhovalectvím mužů v porovnání s ženami, zejména pak v případě zahraniční migrace. V roce 2012 bylo zaznamenáno nejvyšší zastoupení mužů ve věkové skupině 40 až 44letých (51,8 %) a mezi 45 až 49letými (51,6 %).

Demografický vývoj Středočeského kraje 1960 až 2012

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.