1287


1 Zápis č. 11 ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti Mě&U...
Author:  Jiří Šimek

2 downloads 37 Views 451KB Size

Recommend Documents


No documents


Zápis č. 11 ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 7. 2. 2017 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287

Přítomni: Členové: Ing. Marcinov, Ing. Urban, p. Blanář, p. Holeňa, p. Šramko Omluveni: ------Tajemník: p. Marek Hosté: Ing. Adam Kalous, Bc. Táborský, Ing. Macenauerová, Ing. Liberda, Bc. Urbanová Program: 1. Zahájení Předseda Ing. Marcinov přivítal přítomné členy dopravní komise (dále jen „DK“) i přítomné hosty a konstatoval, že zasedání DK je usnášeníschopné - přítomni 4 členové DK. Tím bylo jednání zahájené. 2. Kontrola úkolů z předešlých zasedání Rada města na svém 82. zasedání konaném dne 16. 12. 2016 usnesením č. 2600 vzala na vědomí zápis č. 10 ze zasedání DK, které se konalo dne 22. 11. 2016 a přijala níže uvedená usnesení: Přišel pan Šramko, přítomno 5 členů DK. 2.1. Svislé dopravní značení - křižovatka U Bělidla a Slezská – splněno 2.2. Cykloboxy na kola na parkovišti ul. Tovární Rada města usnesením č. 2601 bere na vědomí, že umístění cykloboxů na místní komunikaci je povoleno Odborem dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutím o zvláštním užívání místní komunikace, dle důvodové zprávy. 2.3. Parkování ulice Dukelská v blízkosti SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník Rada města usnesením č. 2602 neukládá oddělení investic zařadit akci vybudování parkoviště na parcele 2314/2 v k.ú. Jeseník do rozpočtu města na rok 2017, dle důvodové zprávy. 2.4. Územní plán – Studie posouzení reálnosti severního obchvatu města Jeseník Ing. Marcinov sdělil přítomným, že kromě pana Ing. Urbana, nedostal vyjádření k dodatku od ostatních členů komise, úkol od Ing. Kašparové. Termín byl do 31. 12. 2016. Ing. Marcinov požádal členy DK o zaslání stanoviska k předložené doplněné studii v nejkratším možném termínu. 2.5. Nucený odtah vozidel Rada města souhlasí usnesením č. 2605 se záměrem města Jeseník zřídit možnost vzniku odtahové služby, dle důvodové zprávy. 2.6. Plánovaná výstavba dopravní infrastruktury a její řešení, ul. Za Pilou - změna Rada města usnesením č. 2603 revokuje usnesení č. 2421 ze 75. zasedání rady města, které se konalo dne 24. 10. 2016, kterým Rada města trvá na předložení doplněné dokumentace, zahrnující původní návrh dopravní infrastruktury tj. včetně chodníku na východním okraji lokality a v tomto rozsahu vydat územní a stavební povolení v rámci akce „Vybudování infrastruktury v lokalitě Za Pilou, dle důvodové zprávy.

1

Rada města usnesením č. 2604 netrvá na předložení doplněné dokumentace s podmínkou, že společnost PMF REAL a.s., se zaváže a nebude dopravní infrastrukturu na město Jeseník po dokončení stavby převádět, dle důvodové zprávy. 2.7. Záměr města Jeseníku vybudovat nové dětské dopravní hřiště Rada města usnesením č. 2606 souhlasí se záměrem města Jeseník zřídit nové dětské dopravní hřiště v areálu Základní školy na ul. Boženy Němcové, dle důvodové zprávy. 3. Nebezpečná dopravní situace na ulici Kalvodova, Sokola Tůmy Město Jeseník, oddělení majetku, obdrželo od Městského úřadu Jeseník, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podnět pana Kavky, bydlícího v Kalvodově ulici 1405/3, na řešení dopravních problémů, který je složen ze tří problematických lokalit. Ing. Marcinov rozdělil výše uvedený podnět na tři body: 1. Absence chodníků a provoz v obytné zóně Jedná se o údajně nebezpečnou dopravní situaci ve spodní části ulic Kalvodova a Sokola Tůmy. Především jde o zvýšený provoz automobilů v této lokalitě a chybějící chodníky. Pan Kavka se domnívá, že jednou z příčin je nedodržování předepsané rychlosti v obytné zóně (20 km/h), dále pak využití těchto ulic jako zkratku mezi městem a lázněmi. Bylo konstatováno, že v obytné zóně se samostatný chodník nebuduje, komunikace se užívá jak pro automobily, tak pro pěší. Oddělení majetku doplňuje informaci, že v souvislosti s budováním chodníku na ul. Lipovská bude v letošním roce vybudována úprava křižovatky na ul. Kalvodova (akci zajišťuje odd. investic za finanční podpory IROP). 2. Převedení chodců přes železniční přejezd na ulici Puškinova Pan Kavka navrhuje zvýraznit označení chodníku přes železniční přejezd na Puškinově ulici. V rámci diskuze bylo konstatováno, že nelze jenom nějak vyznačit chodník, ale bylo by nutné zpracovat kompletní projektovou dokumentaci chodníku přes vícekolejný železniční přejezd včetně případného signalizačního zařízení. Dosud se touto problematikou DK nezabývala. 3. Chodník od železničního přejezdu k nádraží na ulici Puškinova Pan Kavka sděluje, že ho dále znepokojuje úsek od železničního přejezdu na Puškinově/Priessnitzově ulici, kde je pro pěší v úseku přejezd-ul. Nádražní (po bývalou zastávku autobusu) velmi nebezpečno. Na poměrně frekventovaném místě chodník zcela chybí, pouze jej supluje vyšlapaná „stezka“. Byla vedena diskuze. Ing. Marcinov uvedl, že předmětný úsek je ve vlastnictví Českých drah a.s. Pan starosta Ing. Adam Kalous doplnil informaci o poznatek z návštěvy základní školy, kde byl požadavek osvítit průchod pod žel. tratí (myší díra). V rámci rekonstrukce trati byla provedena oprava čel podchodu. Byla vedena diskuze ohledně vlastnictví průchodu a užívání, nasvícení průchodu. Bylo konstatováno, že je potřebné podchod pod tratí nasvítit. Návrh na usnesení: Dopravní komise doporučuje radě města prověřit možnosti úprav pro zmírnění nebo odstranění nebezpečné dopravní situace v prostoru železničního přejezdu na ulici Puškinova, dle důvodové zprávy. Hlasování: Pro: 5 proti: 0 Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

2

4. Doplnění svislého dopravního značení č. B2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ nám. Svobody Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, byl osloven zkušebním komisařem ve věci potřeby doplnění svislého dopravního značení č. B2 Zákaz vjezdu všech vozidel po levé straně místní komunikace nám. Svobody, a to v místě, kde po pravé straně jmenované komunikace (před objektem č.p. 875) toto značení už osazeno je, ale z důvodu parkování vozidel (např. dodávek) není vždy viditelné. Podnět přednesla Ing. Macenauerová (Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství). Byla vedena diskuze. Pan Blanař se dotazoval na důvod stávající dopravní situace. Ing. Marcinov objasnil, že to souvisí s parkováním po obou stranách na ul. Nám Svobody. Stávající dopravní situace se zde nachází od doby, kdy majitel restaurace Gemer musel při rekonstrukci restaurace vybudovat parkoviště. Parkoviště je soukromé. Návrh na usnesení: Dopravní komise doporučuje zopakovat svislé dopravní značení č. B2 v místě i při levém okraji vozovky ul. nám. Svobody; v souladu s článkem 7.4 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání. Hlasování: Pro: 5 proti: 0 Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

5. Prodej části pozemku o výměře cca 150 m2 z pozemkové parcely č. 2472 v k.ú. Jeseník Jedná se o část pozemku na ul. Otakara Březiny sousedící s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Uvedenou část pozemku má žadatel od roku 2007 v pronájmu a od sousedního parkoviště je oddělena živým plotem. Na vedlejší části pozemku p.č. 2472 je parkoviště s nezpevněným povrchem a další část slouží k umístění kontejnerů na tříděný odpad. Dle platného územního plánu města pozemek - plochy smíšené výrobní. Zastupitelstvo stáhlo prodej výše uvedeného pozemku z programu jednání. Žadatel proto požádal o vyjádření dopravní komisi k prodeji části pozemku, užívanou cca 15 let jako zahradu. Byla vedena diskuze. Ing. Marcinov vyjádřil názor, že se jedná o to, co bude záměrem města do budoucna v dané lokalitě a zatím doporučuje ponechat nájem. Ing. Adam Kalous vyjádřil názor, aby byl osloven ředitel ZUŠ, jaké jsou pro školu potřeby z hlediska parkování. Dále pak přemístit stávající kontejnery. Ing. Liberda doporučil ponechat nájem a doplnil informaci ohledně využívání plochy pro občasné zajíždění autobusů. Návrh na usnesení: Dopravní komise nedoporučuje schválit záměr města prodat část pozemku o výměře cca 150 m2 z pozemkové parcely č. 2472, v k.ú. Jeseník., Hlasování: Pro: 2 proti: 2 Dopravní komise návrh nepřijala.

zdržel se: 1

6. Prodej části pozemků p.č. 2217/7, 2217/9 a 2217/10, všechny v k.ú. Jeseník Společnost EUROHARD, spol. s r.o. žádá o prodej částí pozemků vedle administrativní budovy v jejich vlastnictví na ul. Dukelská. Budovu chtějí zrekonstruovat a následně oplotit, aby zabránili vandalismu a poškozování budovy. Na pozemcích 2217/7, 2217/9 a 2217/10 jsou vybudovaná parkoviště, prodejem pásu pozemků o šířce 3 m, dle návrhu v žádosti by se kapacita parkovišť snížila. Dle platného územního plánu města pozemek - plochy bydlení hromadného. Proběhla diskuze. Dopravní komise se nekloní k prodeji pozemku na úkor parkovacích míst pro veřejnost s ohledem na nedostatek parkovacích míst v této lokalitě.

3

Návrh na usnesení: Dopravní komise nedoporučuje radě města schválit záměr města prodat části pozemků p.č. 2217/7, 2217/9 a 2217/10, všechny v k.ú. Jeseník. Hlasování: Pro: 5 proti: 0 Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

7. Proluka u tržnice Na základě požadavku vedení města Jeseníku byla zpracována Studie lokality proluky u tržnice v blízkosti Masarykova náměstí Jsou zde zapracovány dva návrhy řešení dané lokality – prostor se zelení nebo jen vytvoření parkoviště. Studie obsahuje i orientační propočet nákladů na první variantu jen se zelení a parkováním jen pro přilehlý bytový dům. Dne 30. 11. 2015 projednal VSRI záměr proluky u tržnice s níže uvedeným usnesením. Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města řešit plochu proluky u tržnice s primárním využitím jako parkovací plocha. Hlasování: pro: 8 proti: 1 zdržel se: 1 V diskuzi se projednávalo nejen technické řešení parkovací plochy, ale také možné problémy majetkoprávní. Jednoznačně bylo konstatováno, že je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, která bude předložena speciálnímu stavebnímu úřadu. Návrh na usnesení: Dopravní komise doporučuje radě města řešit plochu proluky u tržnice jako parkovací plochu. Hlasování: Pro: 5 proti: 0 Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

8. Různé 8.1. Plán činnosti dopravní komise na rok 2017 ke schválení Návrh termínů jednání DK v roce 2017: 11.4., 20.6., 19.9. a 28.11.2017. Plán činnosti DK ke schválení rady je přílohou č.1 tohoto zápisu. 8.2. Změna ceníku vydaného k nařízení města Jeseník č. 3/2007 - informace Na základě pokynů vedení města, po vznesení požadavku zastupitele města (Ing. Jana Konvičková), byla navržena změna textu ceníku vydaného k nařízení města Jeseník č. 3/2007. Dosavadní text umožňující vydání ročního parkovacího lístku pro nepodnikající fyzickou osobu, územní samosprávný celek nebo organizační složku státu anebo neziskové organizace za 1200,Kč, případně v poměrné částce za kratší časové období (tento text zněl: Cena ročního parkovacího lístku za krátkodobá parkování vozidla pro nepodnikající fyzickou osobu, územní samosprávný celek nebo organizační složku státu anebo právnickou osobu, jež není založena či zřízena za účelem podnikání, pokud zajišťuje obecně (veřejně) prospěšnou činnost (tzv. neziskové organizace) činí za 1.200,-Kč, nebo pro kratší časové období (minimálně však na 1 měsíc) částku v poměrné výši.“) byl doplněn tak, aby parkovací lístek mohla získat i podnikající osoba založena za účelem zisku, i když nemá sídlo či provozovnu v lokalitě vymezené jmenovaným nařízením města (pozn.: pokud má podnikající osoba sídlo či provozovnu ve vymezené lokalitě, má nárok na „roční“ parkovací kartu za cenu 2.400,-Kč). Za výše uvedený text ceníku „Cena ročního …. činí 1.200,-Kč, nebo ….. v poměrné výši.“ byl doplněn text:

4

Cena ročního parkovacího lístku za krátkodobá parkování vozidla pro podnikající fyzickou a právnickou osobu, založenou či zřízenou za účelem dosažení zisku, činí za 3.000,-Kč, nebo pro kratší časové období (minimálně však na 1 měsíc) částku v poměrné výši.“ Dopravní komise vzala informaci na vědomí. 8.3. Informační elektronická tabule Pan Šramko přednesl podnět koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), že chybí elektronická informační tabule na vlakovém nádraží v Jeseníku. Ing. Marcinov projevil názor postoupit podnět dopravní komisi Olomouckého kraje. Pan Šramko upřesnil informaci, že by to měl řešit koordinátor (KIDSOK). Návrh na usnesení: Dopravní komise doporučuje radě města doplnění informačního systému pro cestující na vlakovém nádraží. Hlasování: Pro: 5 proti: 0 Dopravní komise návrh přijala.

zdržel se: 0

Termín dalšího plánovaného zasedání DK je stanoven na 11. 4. 2017. Ing. Marcinov požádal členy dopravní komise o vyjádření k záměru „Severního obchvatu města Jeseník“.

Zapsal: Jiří Marek Schválil: Ing. Milan Marcinov

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.