1508. Benyújtás dátuma: :22. Parlex azonosító: 1135D0N00001


1 Iromány száma: H/1508. Benyújtás dátuma: :22 Országgyűlési képviselő Parlex azonosít&...
Author:  Lídia Magyar

0 downloads 2 Views 71KB Size

Recommend Documents


No documents


Iromány száma: H/1508. Benyújtás dátuma: 2018-09-18 16:22 Országgyűlési képviselő

Parlex azonosító: 1135D0N00001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Határozati javaslat benyújtása Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) Határozati javaslat címe: A demokrácia helyreállítása és a menekültválság kezelése érdekében szükséges intézkedésekről

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A demokrácia helyreállítása és a menekültválság kezelése érdekében szükséges intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.

...../2018. (.....) OGY határozat A demokrácia helyreállítása és a menekültválság kezelése érdekében szükséges intézkedésekről Figyelemmel arra, hogy a menekültválság okai változatlanul fennállnak, és a válság további elmélyülése is valós veszély, Magyarország és az Európai Unió külsőhatárainak védelme, a közrend és a közbiztonság szavatolása, valamint a menedékkérelmet benyújtó személyek emberi méltósághoz való jogának biztosítása érdekében az Országgyűlés az alábbi határozatothozza: 1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az egységes rendőri szervezet keretein belülállítson fel egy önálló határrendészeti igazgatóságot, amelynek állományába legalább tizenkétezer határrendészeti feladatokra felkészített rendőr tartozzon. A határrendészeti igazgatóság számára a Kormány biztosítsa a megfelelő gépjárműállományt és határvédelemhez szükséges modern technikai eszközparkot. 2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a határrendészeti feladatokat ellátó állomány elhelyezése, gyors és hatékony váltása, illetve megfelelőtartalék képzése céljából alakítson ki logisztikai és kommunikációs központokat a magyar-szerb, a magyar-horvátés a magyar-román határszakaszokon. 3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a magyar-szerb határszakasz védelmének biztosítása, illetve az itt jelentkezőesetleges újabb tömeges menekülthullám kezelése érdekében kezdeményezzen intézményesített együttműködést az Európai Unió térségbeli tagállamaival. Az intézményesített együttműködés megteremtése érdekében létre kéllhozni egy közép-európai válságkezelési törzset, amelybe minden résztvevő ország hatóságai delegálnak szakembereket. 4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy készítse fel az idegenrendészeti, menekültügyi és egészségügyi ellátórendszert egy esetleges újabb tömeges menekülthullám kezelésére. Ennek érdekében haladéktalanul kezdje meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megerősítését, a válságkezeléshez szükséges, személyi és dologi feltételek biztosítását, ideértve a megfelelő tartalékkapacitások megteremtését is. 5. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a kiutasított külföldiek visszaküldésének rendszere lényegében működésképtelen, a kiutasítási döntéseknek a hatóságok nem tudnak érvényt szerezni. Ezért az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy legmagasabb szinten, kezdjen tárgyalásokat a származási és tranzit országokkal a visszafogadás feltételeinek megteremtése érdekében. 6. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy egy esetleges újabb tömeges menekülthullámra történő felkészülés keretében alakítson ki szervezett együttműködést a civil és karitatív szervezetekkel. 7. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a félelem- és gyűlöletkeltő kampány helyett biztosítson a menekültválság kezelését valóban elősegítő objektív és korrekt tájékoztatást.

1

8. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy csak egységes európai fellépéssel biztosítható az Európai Unió külső határainak védelme és a nemzetközi szerződésekre, valamint az alapvető emberiességi szempontokra figyelemmel a menekültügyi válság kezelése, amivel az Európai Uniónak feltehetően hosszú távon szembe kell néznie. Ezért az Országgyűlés felhívja a Kormányt. hogy legyen kezdeményezője és támogatója a) a közös európai kül- és biztonságpolitika továbbfejlesztésének, b) a menekültválság okainak kezelését célzó közös diplomácia fellépésnek. c) a közös védelem politika kialakításának és ennek keretei között a NATO-val szoros együttműködésben egy uniós haderő felállításának, d) egy közös menekültügyi rendszer létrehozásának, aminek keretében egy közös menekültügyi szervezet révén, közös eljárási és finanszírozási szabályok alapján biztosítható a menedékkérelmek elbírálása, a kérelmezők ideiglenes elhelyezése, a védelemben részesített személyek befogadása, valamint a védelemre nem jogosultszemélyek hazatoloncolása e) a fenti célok elérése érdekében egy közös pénzügyi alap létrehozásának, amelyhez az egyes tagállamok költségvetésük akár 1 %-ával járuljanak hozzá. 9. Ez a határozat a közzétételét kővető napon lép hatályba.

2

Általános indokolás 2015 őszéhez viszonyítva jelentősen csökkent Európába tartó menekültek száma az un.„balkáni útvonal” 2016 márciusában összehangolt lépések sorával megvalósított lezárásának és az EUtörök megállapodás hatályba lépésének eredményeként. Azonban a Szíriában tomboló fegyveres konfliktus, illetve az EU-török megállapodás végrehajtásával összefüggésben felvetődő problémák miatt nagy a kockázata egy múlt évihez hasonló mértékű menekülthullám kibontakozásának. A magyar emberek biztonsága megköveteli, hogy a hatóságok felkészültek legyenek egy ilyen helyzet hatékony kezelésére, A határozati javaslataz ennek érdekében szükséges intézkedéseket határozza meg, és hívja fel a Kormányt azok végrehajtására. Ugyanis a fizikai határzár fenntartása önmagában még az államhatár rendjének biztosításához is elégtelen, nemhogy a menekültválság komplex kezeléséhez. A határvédelem jelenlegi szintjét a határzár ellenére is csak az ország minden részéből vezényelt rendőr-, és katona állomány határon állomásoztatásával képes biztosítani a Kormány. Ennek következtében az érintett állomány rendkívüli mértékben leterhelt, ami huzamosabb időn keresztül tarthatatlan. Ráadásul a városok és falvak közbiztonságának fenntartásához is óriási szükség lenne a határra vezényelt rendőrökre. A határzár megerősítésére és technikai jelzőrendszerekkel való ellátására vonatkozó tervek ugyan csökkenthetik a határzár őrzéséhez szükséges létszámot, azonban a jelenlegi vezénylési rend fenntartása hosszabb távon ebben az esetben is tarthatatlan. A határozati javaslat elfogadásával az Országgyűlés szembenéz azzal a realitással, hogy a határok fokozottabb védelmének feladatával hosszú távon számolni kell,aminek ellátásához ki kell alakítani a megfelelőintézményi, személyi és tárgyi feltételeket.A határozati javaslat ezért hívja fel a Kormányt az egységes rendőri szervezet keretein belül egy önálló határrendészeti igazgatóság felállítására, aminek kifejezetten határrendészeti feladatok ellátására kiképzett saját állománnyal kell rendelkeznie. A határozati javaslat előirányozza továbbá olyan logisztikai és kommunikációs központok létrehozását, amikkel biztosítható a határrendészeti feladatokat ellátó állomány elhelyezése, gyors és hatékony váltása, illetve megfelelőtartalék képzése. A déli határszakasz lényegében sehengeni határszakasz, aminek védelme elsődlegesen hazánknak, de másodsorban az egész Európai Uniónak a felelőssége és egyben kötelessége. Ezért fokozottan szükséges a környező uniós tagállamokkal, valamint Németországgal együttműködve megszervezni a határvédelmét. Támogatásuk esetén pontos felvonulási és végrehajtási terveket kell készíteni arra vonatkozóan, hogy mely országok, mely magyar határszakaszon működnek együtt, és segítik a magyar rendőrség és honvédség tevékenységét. Létre kell hozni egy közép-európai válságkezelési törzset, ami e tevékenységek koordinálást végzi, amelybe a végrehajtásban résztvevő országok mindegyike delegál irányítókat. Kezdeményező kormányzati magatartás szükséges az e célra felhasználható uniós források biztosítására. A határzár fenntartásának értelmét is megkérdőjelezi, hogy jelenleg szinte működésképtelen a jogellenesen Magyarországon tartózkodó külföldiek visszaküldésének rendszere. A visszaküldési 3

és kitoloncolási tapasztalatok azt mutatják, hogy jelenleg a jogerősen elutasitott menedékkérőket sem képesek az EU tagállamai kitoloncolni. Ebben a magyár hatóságok különösen rosszul teljesitenek. Ezt mutatja, hogy 2015. szeptember 15. és 2016. május 31. között a bíróságok összesen 2715 alkalommal keresték meg az idegenrendészeti hatóságot a határzár tiltott átlépése miatt kiszabott kiutasítás végrehajtása érdékében, azonban ténylegesen csupán 56 fő kitoloncolását hajtották végre! Ráadásul a kiutasított külföldiek az idegenrendészeti őrizet határidejének lejártát követően kikerülnek a magyar hatóságok látóköréből. Tehát még azok a külföldiek is Magyarországon, illetve az Európai Unió területén vannak, akiket a határzár átlépésekor vagy azt követően elfogtak és bíróság elé állítottak. Ezért kiemelten fontos feladat együttműködést kialakítani a származási és tranzit országokkal a visszafogadás feltételeinek megteremtése érdekében. Nemcsak a Rendőrség és a Magyar Honvédség személyi állományát, erőforrásait veszi rendkívüli módon igénybe a menekültválság kezelése, hanem a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, valamint a válságkezelésben érintett többi intézményt is. Egy újabb menekülthullám kezelése a jelenlegi működési feltételek között szinte megoldhatatlan feladat elé állítaná ezeket a szervezeteket. Ezért elengedhetetlen az idegenrendészeti és egészségügyi ellátórendszer felkészítése az esetlegesen elmélyülő válsághelyzetre. Ki kell dolgozni a nagy létszámú tömeg egyben tartásának, szűrésének rendszerét és haladéktalanul meg kell erősíteni azokat a bevándorlási, rendészeti, ellátási, egészségügyi szerveket, amelyek ezt a tevékenységet biztosítani tudják. Óriási segítséget jelenthet a különböző civil és karitatív szervezetek bevonása ezekbe a feladatokba. Ezért indokolt, hogy a Kormány már a felkészülés időszakában is megfelelő együttműködést alakítson ki ezekkel a szervezetekkel. Nagyon fontos a lakosság felkészítése a menekültválság esetleges elmélyülésére. Ehhez valódi társadalmi párbeszédre és korrekt tájékoztatásra van szükség, szemben a félelem- és gyűlöletkeltést célzó jelenlegi kormányzati kampánnyál. A menekültkérdés rendszerszintű megoldásként közös, uniós határvédelem, valamint közös uniós menekültpolitika kialakítására van szükség. A közös szervezetek keretén belül, uniós szinten kell megszervezni a menedékkérelmek elbírálást, a kérelmezők ideiglenes elhelyezését és a védelemben részesített személyek befogadását, továbbá közösen kell gondoskodni mindazoknak a hazajuttatásáról, akik nem jogosultak menedékjogra. Az Európai Unió tagállamainak közösen kell fellépniük a menekültválság kiváltó okainak azonnali hatékony kezelése érdekében. Az érintett országokkal együttműködésben az Európai Uniónak biztosítani kell a válságövezetek határain működő menekülttáborokban a normális életfeltételek megteremtéséhez szükséges pénzügyi és személyzeti feltételeket. Emellett az európai országoknak közre kell működniük azoknak a konfliktusoknak a megoldásában, amelyek miatt Észak-Afrikában és a Közel-Keleten milliók kényszerültek otthonaik elhagyására. Az elmúlt években radikálisan és sajnálatos módon rendkívül kedvezőtlen módon változott meg 4

az Európai Unió tágabb biztonsági környezete. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy ezekaváltozások közvetlen veszélyt jelentenek minden uniós polgárra. Ezért megkerülhetetlen a jelenlegi közös biztonság- és védelempolitika meghaladása. Az Európai Unióról szóló Szerződés 42. cikk (2) bekezdésének hatályos szövege is előirányozza egy közös uniós védelempolitika fokozatos kialakítását, ami az Európai Tanács egyhangú határozatával közös védelemhez vezet. Az elmúlt évek, és különösen az elmúlt hónapok eseményei tükrében a közös uniós védelempolitika kialakítása égetően szükségessé vált. Ennek keretében az Európai Unió külső határainak védelme, valamint béketeremtő, békefenntartó és a humanitárius feladatok ellátása céljából létre kell hozni egy közös európai haderőt. Láthatóan ma Európa országai képtelenek hatékonyan érvényesíteni a külpolitikái és biztonsági érdekeiket. Miközben az Európai Unió a világ egy vezetőgazdasági hatalma, addig világpolitikai súlya csekély, és még a közvetlen környezetében sem képes hatékonyan érvényesíteni biztonságpolitikai érdekeit. A fenti célok elérése érdekében közös pénzügyi alap létrehozása szükséges, amibe a magyar javaslat szerint a tagállamok költségvetésük akár egy százalékával járulnának hozzá.

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.