18


1 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva o činnostech školy ...
Author:  Radomír Bílek

0 downloads 103 Views 883KB Size

Recommend Documents


No documents


Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147

Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2017/18

Zprávu zpracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy PhDr. Marta Pešová, zástupkyně ředitele školy

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 2

a) základní údaje Název:

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Adresa:

691 10 Kobylí 661

Charakteristika: úplná základní škola, která je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jde o školu úplnou, s právní subjektivitou (příspěvková organizace). Škola má jednu budovu, skládající se z těchto částí: - hlavní budova s tělocvičnou z roku 1961 - přístavba školní jídelny a školní družiny z roku 1987. Ke škole patří také školní hřiště a školní pozemek. Součástí školy je školní družina, žákovská knihovna, školní jídelna, školní klub. Školu navštěvovalo 244 žáků ve 12 třídách (k 30. 9. 2017): z Kobylí 143, z Vrbice 35, z Brumovic 32, z Bořetic 22, z Velkých Pavlovic 4, z Morkůvek 1, z Podivína 1, z Boleradic 2, z Brodu nad Dyjí 1, z Hodonína 1, z Hoštic-Heroltic 1, z Moravského Žižkova 1. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Zřizovatel:

Obec Kobylí

Vedení školy: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy, [email protected] PhDr. Marta Pešová, statutární zástupce ředitele školy, [email protected] Kontakty:

519 431 147, škola 606 727 491 školní jídelna www.zskobyli.cz [email protected]

Školská rada:

byla zvolena 28. 4. 2015 a pracovala ve složení: Jiří Možný - předseda, Pavlína Mikulicová - zapisovatelka, Marie Ondrušová, Věra Novotná, Iveta Zálešáková, Jana Matějovičová, Marta Pešová, Alena Sovadinová, Světlana Tesáková nová byla zvolena 26. 4. 2018 a pracuje ve složení: Viktor Čiháček - předseda, Marie Ondrušová, Jiří Možný, Marta Pešová, Zdeňka Pálenská, Markéta Otáhalová, Jan Hladůvka, Zlata Lejsková, Pavla Bukovská

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 3

b) obor vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola, ŠVP Základní škola, bez další specializace, rozšířené výuky předmětů, speciálního zaměření

Ročník Čeština Angličtina Němčina Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská vých. Rodinná vých. Hudební vých. Výtvarná vých. Pracovní čin. Tělesná vých. Informatika SOUČET

Volitelné předměty: Nepovinné předměty:

1.

2. 9

3. 10

4. 10 3

4

5

5

2

2

2

5.

6.

7.

8.

9.

7

7

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

2

2

2

5

5

5

2

2

5

5

2

2

2

2

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2 1

2 1

2

2

2

20

22

25

25

26

30

30

31

31

nejsou nejsou

Pozn. Čísla v tabulce udávají týdenní hodinovou dotaci jednotlivých předmětů.

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 4

c) personální zabezpečení školy pracovníci

osob/žen

úvazků kvalifikovaní

%

učitelé

17/14

17

17

100

asistent

1/1

0,75

1

100

vychovatelé

4/4

3

4

100

provozní

6/5

6

X

X

5/5

5

X

X

X

X

školní jídelna CELKEM

33/29

31,75

1. Odborná a pedagogická způsobilost Aprobace kvalifikace M–F

Ano

JN – JR – psychologie

Ano

1. stupeň

Ano

1. stupeň

Ano

1. stupeň

Ano

1. stupeň

Ano

1. stupeň

Ano

M - JN

Ano

JČ – Ch

Ano

Př – Tv

Ano

JA – Př

Ano

M – Bv

Ano

M–F

Ano

D – Ov

Ano

JA – JČ

Ano

JA – Z

Ano

JČ - Ov

Ano

Vychovatelství

Ano

Vychovatelství

Ano

Vychovatelství

Ano

Vychovatelství

Ano

2. Počet absolventů, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na školu: 2 s odbornou kvalifikací 2 3. Počet pedagogů, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na školu: s odbornou kvalifikací

1 1

4. Počet pedagogů, kteří ve školním roce 2017/18 odešli ze školy: s odbornou kvalifikací

0 0

5. Věkové složení učitelů (k 30. 9. 2017) Věk do 35 let 35-50 let nad 50 let

Učitelé Muži 1 0 2

Ženy 4 3 7

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 5

6.

Ostatní pracovníci školy profese

hospodářka admin. pracovnice admin. pracovnice školník uklízečka uklízečka uklízečka kuchařka vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka vedoucí šk. jídelny

7.

8.

Romský asistent: …………NE……..

Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) ano (0,75/1)

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 6

d) zápis k povinné školní docházce, přijetí do školy Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2016/2017 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2017/2018 Počet žáků přijatých do 6. ročníku pro rok 2017/2018

22 15 27 (2 z Brumovic, 11 z Vrbice, 11 z Bořetic, 2 z Velkých Pavlovic, 1 z Hoštic-Heroltic).

e) výsledky vzdělávání žáků 1.

Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník

Počet žáků S vyznamenáním I.

II.

Prospělo I.

II.

Neprospělo I.

Poznámky

II. + 1 žák ve 2. pololetí

1.

15

15

16

2.

23

23

23

3.

22

20

21

2

1

4.

26

20

19

6

7

5.

19

15

15

4

4

Celkem za I. st.

105

93

94

12

12

6. A

19

12

8

7

11

6. B

23

14

11

9

12

7.A

18

5

5

13

12

7. B

18

8

7

10

11

8.A

20

11

13

8

6

8.B

20

10

15

10

5

9.

23

9

9

14

14

Celkem za II. st.

141

69

68

71

Celkem za školu

246

162

162

83

- 1 žák ve 2. pololetí 1

1

1

70

1

2

82

1

2

2. Snížený stupeň z chování: Počet % z počtu všech žáků školy 7 2.8 1 0.4 + + 3. Celkový počet neomluvených hodin ve škole za školní rok 2017/2018: 28 + průměr na jednoho žáka: 0.1 1 + 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) 1 Nadaným žákům je věnována náležitá + pozornost v hodinách, v zájmových útvarech i individuálně po vyučování. 2 Stupeň chování 2 3

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium Školní rok 2017/18

Počty přijatých žáků z 9. tř. Počty přijatých žáků z 8. tř. Počty přijatých žáků z 5. tř.

4 leté studium

6 leté studium

SOŠ

SOU

14

7 1

Konzervatoř

Počet absolventů

8 leté studium

2

Pozn. – žák odcházející na víceleté gymnázium není absolventem ZŠ

1

23 1

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 7

f) poradenské služby, prevence sociálně patologických jevů 1.

Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

Věková struktura výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog

fyzický počet 1 1 0 0

do 35 let výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog

kvalifikace, specializace ano ne

35 – 50 let

50 let-důch. věk/z toho důchodci 1/0

1

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 3.

0

Individuální integrace, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami typ postižení 2. stupeň podpůrných opatření 3. stupeň podpůrných opatření celkem

4.

dosažené vzdělání VŠ učitelství VŠ učitelství

ročník 1.- 9. 6.

počet žáků 13 3 16

Skupinová integrace – naše škola nevyužívá

5.

Péče o zaostávající, problémové žáky - s žáky se pracuje v hodinách, žáci mají možnost individuální péče po vyučování

6.

Péče o žáky s výukovými problémy - Mgr. B. Marečková (speciální pedagog) a A. Hochová vedou „dyslektický“ kroužek a pomáhají odstraňovat problémy, které dysfunkce našim žákům způsobují. Kroužek navštěvovalo 10 žáků, práce s nimi probíhala podle doporučení PPP a SPC.B. Marečková navíc zajišťuje tzv. speciální pedagogickou péči.

7.

Minimální preventivní program je součástí přílohy č. 5 školního řádu.

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 8

g) další vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu

Zúčastnění pracovníci

Školní poradenské pracoviště v praxi

1

Asistent pedagoga ve školní praxi

1

Rozvoj tvořivosti a představivosti v matematice na 1.st.ZŠ.

1

Primární prevence rizikového chování ve školách

1

Konference environmentální výchovy

1

Zákon o pedagogických pracovnících

1

Specifika rizikového chování dětí

1

Legislativa a změny v legislativě (PPP)

1

Místní krajská konference projektu SRP

1

Práce s diferencovanou třídou v zeměpise a dějepise

2

Nebojte se GDPR

1

Školní metodik prevence ve škole

1

Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce

1

GDPR srozumitelně a prakticky

1

Zápis do prvních tříd z různých úhlů

1

Úpravy ŠVP v systému InSpIS po změně RVP ZV

1

Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením

1

Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem na 1.st.ZŠ

1

Burza nápadů učitelů matematiky

1

Výživa ve výchově ke zdraví

1

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění obtíží

2

Spolupráce pro budoucnost

1

Seminář „ schoolsóut“

1

Hodnocení žáků

2

Celkem

24

akcí

27 zúčastněných

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 9

h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti mimoškolní aktivity                                           

adaptační kurs - vytváření nových kolektivů žáků 6. tříd (Š. Kubíková, V. Damborský, F. Kynický) sběr šípků (1. stupeň) návštěva výstavy ovoce a zeleniny zahrádkářů z Kobylí - „Kobylská zahrádka“( 1.a 2. stupeň) návštěva čističky odpadních vod (P. Vojtěšková) zájezdy do brněnských divadel + kulturní pořady ve škole (J. Borovičková) 9. ročník – návštěva Úřadu práce v Břeclavi (J. Borovičková) sportovní den 2. stupně (V. Damborský, A. Sovadinová,) zpívání pod věží (M. Šubíková, S. Tesáková, A. Hochová, Z. Pálenská, B. Marečková, J. Borovičková, V. Damborský, M. Otáhalová, S. Lovečková, H. Kučerová, A. Rusňáková, B. Vaculíková) schodokoledování – společné předvánoční zpívání žáků (1. stupeň) vánoční tvoření s maminkami, jarní tvoření s maminkami – 2. třída (A. Hochová) dopravní výchova ve 4. a 5. třídě (B. Marečková, S. Tesáková) beseda v knihovně – 1. stupeň (A. Hochová, B. Marečková, S. Tesáková, Z. Pálenská, M. Šubíková) 4. ročník turnaje „O putovní pohár ve florbalu“ – turnaj pro žáky 4. a 5. ročníku z Kobylí, Vrbice, Brumovic a Bořetic (S. Tesáková, B. Marečková) turnaj žáků 4. a 5. ročníku ve vybíjené z Kobylí, Brumovic, Vrbice a Bořetic (S. Tesáková, B. Marečková) lyžařský kurz 1. stupně (B. Marečková, S. Tesáková. Z. Pálenská) večer s pokusy z fyziky a chemie (žáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda, P. Vojtěšková) přehlídka fyzikálních a chemických pokusů ve školách v Brumovicích, Vrbici, Bořeticích a Kobylí (žáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda, P. Vojtěšková) lyžařský kurz 2. stupně (V. Damborský, A. Sovadinová, M. Otáhalová) zájezd 7. až 9. tříd do Vídně (V. Janda, J. Lovečková, S. Krömrová, J. Borovičková, M. Otáhalová, P. Vojtěšková) návštěva IPS Úřadu práce v Břeclavi pro žáky 9. třídy (M. Pešová) exkurze do firmy LOMAX v Bořeticích pro žáky 9. třídy (M.Pešová, J. Borovičková) třídní výlety pro 1. – 9. třídy (třídní učitelé) atletická olympiáda žáků 4. a 5. ročníku z Kobylí, Brumovic, Vrbice a Bořetic (S. Tesáková, B. Marečková) recitační soutěž – 1. stupeň sběr pomerančové kůry (M. Jandová) výuka plavání - 2. a 3. třída (A.Hochová, Z. Pálenská) škola je zapojena do projektu Klub mladých čtenářů (S. Tesáková) brigáda na školní zahradě o prázdninách aktualizace galerie školy (M. Otáhalová, J. Lovečková, V. Otáhal) svátek slabikáře - 1. třída (M. Šubíková) + patroni z 9. tříd Policejní pohádky s Kamilou Haraštovou z Krajského ředitelství policie JMK – 1. třída (P. Vojtěšková) Bezpečné chování s Kamilou Haraštovou z Krajského ředitelství policie JMK – 4. a 5. třída (P. Vojtěšková) trestní odpovědnost mládeže – užívání návykových látek a rizikové chování na internetu – přednášela K. Haraštová z Krajského ředitelství policie JMK - žáci 8. a 9. třídy (P. Vojtěšková) Ne cigaretám – projekt k podpoře zdraví a prevenci kouření – 7. třídy (P. Vojtěšková) Čas proměn - dospívání pro dívky sedmých tříd (P.Vojtěšková) Protikuřácký řetěz – (P. Vojtěšková) Vzpoura úrazům – 3. – 8. třídy (P. Vojtěšková) Zdravá pětka – zdravý životní styl – 1. až 7. třída – ( P. Vojtěšková) Olympijský běh – 1. – 9. třída (S. Tesáková, A. Sovadinová) zápis do 1. třídy - budoucí patroni s budoucími prvňáčky (vyučující 1. stupně, vychovatelky ŠD, A. Sovadinová, J. Lovečková ve spolupráci s mateřskou školou) škola hledá talent (S. Tesáková, B. Marečková) fyzikální pokusy předvádí šesťáci páťákům (M. Jandová) chemické pokusy předvádí osmáci sedmákům (P. Vojtěšková)

školní soutěže  školní kolo Matematické olympiády (M. Jandová, A. Sovadinová, J. Lovečková)  školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 5. třída (M. Jandová), 6. až 8. tříd (J. Lovečková, A. Sovadinová)

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 10

        

školní kolo Olympiády jazyka anglického (J. Borovičková, M. Otáhalová) školní kolo Bible a my (M. Otáhalová) školní kolo recitační soutěže (1. stupeň) Přírodovědný klokan (M. Jandová) Matematický klokan (M. Jandová a 1. stupeň) školní kolo olympiády v českém jazyce (J. Kosová, P. Vojtěšková) školní kolo biologické olympiády (V. Damborský) školní kolo zeměpisné olympiády (S. Krömrová) školní kolo dějepisné olympiády (F. Kynický)

zájmová, občanská sdružení  Hasiči - naši žáci jsou členy místního SDH - každoročně provádějí evakuaci školy  národopis – naši žáci i vyučující se aktivně účastní všech národopisných akcí v obci jako členové pěveckých souborů i účinkující v kulturních pořadech (např. Zarážení hory - A. Hochová, S. Tesáková, Z. Pálenská, V. Damborský, J. Borovičková, A. Rusňáková); Dětské hodečky – M. Šubíková, H. Kučerová)  Orel – cvičení pro děti 1. stupně (M. Ondrušová), především školní družina a 1. stupeň navštěvují kuželnu.  Tělovýchovná jednota Sokol - naši žáci jsou členy této organizace a podílejí se tak na její činnosti; V. Damborský působí ve výboru, A. Sovadinová pracuje jako trenérka oddílu košíkové.  Český myslivecký svaz – den dětí pro nejmladší žáky u chaty MS  Klub přátel historie – účast našich žáků na kulturních akcích, příprava vystoupení spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy)  s Mateřskou školou Kobylí - řada společných akcí – vzájemné návštěvy, zápis žáků do 1. třídy, organizování víkendových i odpoledních akcí pro žáky obou škol i veřejnost, spolupráce při přípravě předškoláků na vstup do školy. Tradičně společnou úspěšnou akcí je taneční odpoledne (A. Rusňáková, S. Tesáková, A. Sovadinová). 

 

s neúplnými školami z Brumovic, Bořetic a Vrbice – konzultace vedení školy i jednotlivých vyučujících pro snazší přechod jejich žáků k nám, návaznost na práci s integrovanými žáky, společné sportovní akce (3x za rok) – 2x Sportovní den 1. stupně se ZŠ Vrbice, ZŠ Bořetice a ZŠ Brumovice (S. Tesáková, B. Marečková) a Olympijský den 1. stupně se ZŠ Brumovice, ZŠ Bořetice a ZŠ Vrbice (S. Tesáková, Z. Pálenská, B. Marečková). s obecním muzeem – návštěvy aktuálních výstav, vystoupení našich žáků na akcích muzea s místní knihovnou – návštěvy jednotlivých tříd a ŠD, např. v rámci Týdne knihoven, Slavnosti slabikáře, Pasování na čtenáře.

sdružení rodičů zajišťuje našim žákům finančně cesty do divadel a na lyžařský výcvikový kurz EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) probíhá v rámci výuky přírodopisu, zeměpisu, pracovních činností, rodinné a občanské výchovy, chemie. V tomto školním roce pokračovala celková rekonstrukce školní zahrady a její přeměna na EVVO přírodní učebnu, pokračuje třídění odpadů (plasty, tetrapak, papír). dopravní výchova - spolu s Autoškolou Lednice a BESIPem - pravidelná výuka ve 4. a 5. třídě, včetně praktické lekce na dopravním hřišti školní sportovní klub - škola je členem AŠSK Klub přátel historie a kulturní komise obecního úřadu - Z. Pálenská, A. Hochová, A. Rusňáková, S. Tesáková se podílejí na organizování dětského maškarního plesu. Z. Pálenská se také podílí na organizování lampionového průvodu, s H. Kučerovou dětských hodečků Charita Břeclav - zajištění Tříkrálové sbírky v Kobylí (M. Otáhalová, S. Lovečková) Farnost Kobylí - M. Otáhalová vede společenství dětí na faře Farníček, který naplňuje výchovně -vzdělávací funkci

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 11

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018 1.

Přespolní běh

2.

Přespolní běh - družstvo

4.

okres

Přespolní běh – starší žáci

4.

Přespolní běh – starší žákyně

2.

Přespolní běh mladší žákyně

2.

okres

Minifotbal

1.

okres

Basketbal- dívky

2.

okres

Basketbal - chlapci

2.

okres

Florbal – mladší dívky

1.

okres

7.

kraj

3.

okrsek

1.

okrsek

5.

okres

11.

kraj

Šachy

okres

Šachy – mladší žáci

okres

Matematická olympiáda

okres

Dějepisná olympiáda

okres okres

Olympiáda v českém jazyce Biologická olympiáda

6.

okres

Zeměpisná olympiáda

5. 3. 13.

okrsek celostátní

McDonald´s Cup Bible a my

okres

Bible a my

2. 1.

Florbal – starší dívky Florbal – mladší žáci Florbal – starší žáci

1. 2. 7. 16. 7. 12 9.

5. 2. 8.

kraj

1.

okres

3. 2.

okrsek

vybíjená Škola má talent - zpěv Škola má talent - tanec

4.

1 500 m

3.

300 m

1. 2. 3.

60 m Okresní přebory v atletice

60 m vrh koulí

4.

1 500 m

2.

Hod oštěpem

3.

Vrh koulí

4.

300 m

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 12

Vítězové školních soutěží 1. 1. 1. 1.

9. třída 6. třída 7. třída 8.,9. třída

1.

5. třída

1.

6. třída

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda

Matematická olympiáda 7. třída 8. třída 9. třída 2. a 3. třída 4. a 5. třída Matematický klokan 6. a 7. třída 8. a 9. Třídy 5. třída 6. třída Matematická Pythagoriáda 7. třída 8. třída 8. a 9. Třídy Přírodovědný klokan 9. třída Olympiáda českého jazyka 7. třída Olympiáda anglického jazyka 9. třída 8. třída Biologická olympiáda 6. – 7. Třídy 8. – 9. Třídy Bible a my 1. stupeň 2. třída 3. třída Recitační soutěž 4. třída 5. třída 1. – 9. Třída Sběr pomerančové kůry 1. – 9. třída Sběr šípků 1. – 9. třída 1. stupeň Šachový turnaj 2. stupeň

Školní družina, která je součástí základní školy ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

celkem

4

96

Akce a soutěže : Paní vychovatelky připravují zajímavé akce na každý měsíc. O děti je velmi dobře postaráno i v odpoledních hodinách. Jejich počet ve školní družině se každoročně zvyšuje. Akce připravují společně všechny vychovatelky. Pojď se seznámit (září) Drakiáda (říjen)

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 13

Veselé dýně (říjen) Drátkované ozdoby s Lenkou Burianovou Uhlířovou (listopad) Vánoční jarmark, vánoční tvoření, zdobení stromečku, zpívání koled (prosinec) Výtvarná soutěž, vernisáž (leden) Turnaj ve stolních hrách (únor) Týden dovedných rukou (březen) Měsíc knihy – kvíz (březen) Návštěva penzionu (duben) Rozkvetlá louka - kresba křídou namočenou v mléce na velký formát (květen) Miss/missák školní družiny (červen) Příležitostné akce: Návštěva knihovny Účast v soutěžích Zápis do 1. třídy Výzdoba oken Den Země – kreslení na asfalt 

Školní klub Součástí školního klubu jsou zájmové útvary. V tomto školním roce jich probíhalo celkem 16.

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Němčina

1

18

Náboženství

1

32

Florbal

2

36

Dyslektický

2

10

Šachy

1

24

Angličtina

1

19

Basketbal

2

32

Fotografický

1

10

Biblický

1

10

Výtvarná dílna

1

6

Hudebně-pohybový

1

15

Folkrorní

1

21

Pohybové hry

1

24

CELKEM

16

257

i) výsledky kontrol a inspekcí neproběhly

j) hospodaření školy viz Výroční zpráva ředitele školy za rok 2017 (projednána v 1. pololetí 2018)

k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů v tomto školním roce se škola nezapojila

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 14

l) zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení v tomto školním roce se škola nezapojila

m) předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů - škola je zapojena v projektu Dotované školní mléko a Ovoce do škol

n) spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání spolupráce s odborovými organizacemi – žádná spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů – žádná účast žáků a pedagogů školy na životě v obci  

    

    

žáci naší školy jsou zapojeni do činnosti všech zájmových útvarů pracujících v obci V. Janda pracuje v tomto volebním období jako zastupitel a místostarosta obce, Z. Pálenská pracuje jako členka obecního zastupitelstva a předsedkyně kulturní komise, A. Hochová, A. Rusňáková, jsou členkami kulturní komise škola vydává školní zpravodaj jako přílohu obecního zpravodaje Kobylí, dědina (J. Borovičková a její redakční rada složená z žáků školy); Markéta Otáhalová připravuje přílohu Farníček tělocvična je v odpoledních a večerních hodinách využívána kobylskou veřejností sběr papíru spolu s Technickými službami obce podvečerní zpívání u vánočního stromu – celý 1. stupeň, školní družina - vánoční jarmark J. Borovičková řídí smíšený pěvecký sbor, mezi jehož členy patří A. Hochová, S. Tesáková, Z. Pálenská, A. Rusňáková a V. Damborský (člen pěveckého sboru Mužáci z Kobylí); sbor vystupuje na akcích v obci i v rámci jižní Moravy J. Borovičková, Z. Pálenská, S. Tesáková účinkují při obřadech na obecním úřadě M. Otáhalová vede smíšený chrámový sbor, spolupořádá akce kobylské farnosti družina v místním penzionu – naši nejmenší pravidelně navštěvují naše seniory exkurze v místních firmách rozloučení starosty obce s deváťáky za účasti ředitele školy, třídních učitelek a rodičů žáků

spolupráce školy s Pedagogickým centrem  M. Jandová organizovala okresní část mezinárodních soutěží Matematický klokan a Přírodovědný klokan a podílela se také na organizování okresních kol Matematické olympiády lyžařský výchovně vzdělávací zájezd  lyžařský kurs proběhl v tomto školním roce v Říčkách v Orlických horách. Celkem se ho se zúčastnilo 37 dětí. Vedoucím byl pan učitel V. Damborský, s lyžařským výcvikem mu pomáhala p.uč. A.Sovadinová a jedna instruktorka. O odpolední a večerní program se postarala M. Otáhalová. spolupráce nejmladších a nejstarších žáků školy  pro bezproblémové zahájení života ve škole měl každý prvňáček svého „patrona“ z deváté třídy. Tato spolupráce se velice osvědčila a pokračujeme v ní i nadále. Školní zpravodaj  4x ročně vychází jako příloha obecního časopisu Kobylí, dědina. Žáci, rodiče i veřejnost jsou pravidelně informováni o dění ve škole, žáci zde publikují svá literární díla.

o) zhodnocení a závěr Z předešlých částí vyplývá, že se práce v naší škole daří, úspěchy jednoznačně převažují. Žáci dosahují pěkných výsledků v nejrůznějších soutěžích, jsou bez problémů přijímáni na střední školy. Škola není nijak jednostranně zaměřená, žáci mají širokou nabídku zájmových kroužků i možností účasti v soutěžích. Učitelský kádr je vhodně doplňován (zástupy za mateřské dovolené, zvyšující se počet tříd). V tomto školním roce se také podařilo realizovat z prostředků obce rekonstrukci střechy a zbudovat nové školní hřiště díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj a z prostředků obce. Škola má také poměrně rozsáhlou doplňkovou činnost (pronájem místností, nákup a prodej zboží, školní kuchyně vaří i pro veřejnost). Prostředky z ní získané jsou věnovány na další zkvalitnění vybavení školy

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 15

tak, aby sloužilo jak ve vyučování, tak i k dalšímu rozvoji této činnosti. Tato výroční zpráva je zveřejněna na internetových stránkách školy (www.zskobyli.cz), byla předána Školské radě a následně zřizovateli. V Kobylí, dne 15. 10. 2018 Mgr. Vlastimil Janda podpis a razítko ředitele školy

Školská rada zprávu projednala a schválila na svém jednání dne 24. října 2018.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.