2005 Sb. a souvisejících předpisů. - aplikace souvisejících předpisů (nařízení a vyhlášky)


1 Zákon o ochraně ovzduší některé vybrané části z pohledu uživatele B. Kotlík, H. Kazmarová, S...

0 downloads 3 Views 2MB Size

Recommend Documents


2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis,
1 Dokumentace dle 8 zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjš&iacut...

2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis vlastnické právo k rybám vzniká až jejich ulovením (tj. odntím z rybáského revíru)
1 Závr ZÁVR Rybáské právo v eské republice je v souasné dob upraveno zákonem. 99/2004 Sb., o r...

2005 Sb
1 Vyhláška č. 39/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy...

2005 Sb
1 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: MOGU...

2005 Sb
1 Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Pod Vodárenskou věží 2, Praha 8 Výroční zpráva za rok 2015 podle 30 z&aa...

2005 Sb
1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE při Střední škole automobilní Holice (zpracovan&yac...

2005 Sb
1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném...

2005 Sb
1 2 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována na základě: 10 Zákona č. 561/2004 Sb., o před&scaro...

2005 Sb.)
1 ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ZA ROK 2010 (dle vyhlá&scaron...

2005 Sb
1 1 z :53 Zákon č. 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce Částka 94/2005 Platnost od Účinnost od Aktuáln&iacu...Zákon o ochraně ovzduší některé vybrané části z pohledu uživatele …

B. Kotlík, H. Kazmarová, SZÚ Praha

Zákon označuje soubor právních norem, který přijímá zákonodárce a který má obecnou závaznost. Naše „ne zcela dobré“ zkušenosti s používáním zákona č. 472/2005 Sb. a souvisejících předpisů se týkají týk jí především ř d ší tě těchto ht oblastí: bl tí - definice pojmů - práva a povinnosti - aplikace souvisejících předpisů (nařízení a vyhlášky)

Pojmy 1. Emise - imise

Buď ď neúplná ú l á nebo b neexistující i t jí í definice. d fi i Jenom J pro

připomenutí:

EMISE - vysílání, vydávání; ve smyslu pohybu něčeho ven (z latiny). V případě kvality ovzduší se jedná o proces přechodu látky (škodliviny) ze zdroje/zdrojů do prostředí (viz: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/39664 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/39664-emise/535049--emise emise/535049 emise)) IMISE - působení na receptor. V případě kvality ovzduší se jedná o množství znečišťujících příměsí (hmotnostní koncentrace)) ve vzduchu,, které od zdroje j p prošly y prostorovým ý rozptylem do okolíí a působí ů í na ž životníí prostředí. Nezaměňovat s termínem expozice, který má i časový rozměr. (viz: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/39664 http://encyklopedie seznam cz/heslo/39664cz/heslo/39664emise/542491 emise /542491--imise imise))

Pojmy 2 Pozaďová stanice 2. Podle NV č. 597/2006 Sb.: .. representuje vliv všech zdrojů ležících na návětrné straně, straně pokud to není typické tak více než jeden zdroj, representativnost v řádu km2. Místo nesmí být ovlivněno průmyslovými lokalitami či aglomerací vzdálenými méně než několik km. „Za pozaďovou tedy lze považovat úroveň znečištění, která je pro daný typ prostředí a danou látku obvyklá (daná transportními procesy) a není bezprostředně ovlivněná lokálními zdroji… zdroji…“

Pojmy 3. Hot spot

neníí definován…..jedná d fi á j d á se pravděpodobně, dě d b ě podle dl dikce NV č. 597/2006 Sb., „o oblasti v rámci zón a aglomerací v nichž se vyskytují nejvyšší koncentrace jimž bude obyvatelstvo pravděpodobně přímo nebo nepřímo vystaveno po dobu významnou (ve vztahu k době nebo hodnotě imisního limitu)“… Je otázkou á zda-li za hot spot lze považovat ž pouze blízké okolí liniových zdrojů… Pokud ne pak: „za Hot spot lze považovat oblast (měřicí místo) kde je vliv lokálních zdrojů na znečištění ovzduší na takové úrovni, že ho lze (na úrovni imisních charakteristik nebo časových průběhů) odlišit od úrovně znečištění způsobené transportními procesy, která je pro daný typ prostředí a danou látku obvyklá…“

Příklad Příklad…. Za dopravní stanice jsou považovány pouze stanice v lokalitách extrémně exponovaných p ý emisemi z dopravy p ya intenzita dopravy, dopravy přesto, že se vždy jedná o významný parametr tohoto zdroje emisí, není již dále stratifikována. stratifikována -

-

Za dopravní měřící místo by tak měla být považována měřicí stanice instalovaná do 50 metrů od významné komunikace příkladem je měřící místo v Praze 2 v Legerově ulici (kategorie T/U/RC), kde intenzita dopravy překračuje 70 tisíc vozidel za 24 hodin. Ale stanice v Praze 6 u Evropské ulice, umístěná ve volném prostranství méně než 100 metrů od srovnatelně dopravou zatížené transitní komunikace je již považována za stanici pozaďovou ((kategorie g B/S/R). / / ) ((Roční městkou p charakteristiky NO2 a PM10 jsou přitom plně srovnatelné s dopravní stanicí Mlynářka - kategorie T/U/RC).

Základní rozdíl mezi Legerovou a Evropskou, mimo vzdálenosti od komunikace, komunikace přitom spočívá ve skutečnosti skutečnosti, že Legerova ulice má charakter uličního kaňonu s omezeným rozptylem emitovaných látek.

Za „problémové“ pojmy lze považovat -

-

-

Maximální expoziční p koncentrace - úroveň stanovená na základě ukazatele průměrné ů expozice s cílem omezit škodlivé účinky na lidské zdraví, jíž má být do určité doby dosaženo Národní cíl snížení expozice - procentní podíl snížení průměrné expozice obyvatelstva členského státu stanovený na období referenčního roku za účelem omezení škodlivých účinků na lidské zdraví, jehož má být dosaženo pokud možno ve stanovené lhůtě Ukazatel průměrné expozice - průměrná hodnota určená na základě měření v městských pozaďových lokalitách po celém území, která odráží expozici obyvatelstva Komentář: -

Otázkou je reprezentativnost pozaďové hodnoty Váh průměrné Váha ů ě éh hodnoty d t (výběr ( ýbě stanic) t i ) Použitelnost - hodnotu nelze použít pro hodnocení zdravotních rizik, jedná se o omezený parametr hodnocení zátěže - kvality ovzduší.

Práva a povinnosti Podle preambule směrnice 96/62 1996 – „účelem ochrany životního prostředí jako celku a ochrany lid kéh zdraví lidského d í by b mělo ěl být zabraňování b ň á í a předcházení ř d há í koncentracím škodlivých látek znečišťujících ovzduší nebo snižování těchto koncentrací….“ S tím, mírně řečeno, kolidují: - pachová vyhláška z roku 2006 č. 362/2006 Sb. a jednání pověřených orgánů – ČIŽP - (ne ne)možnost kontroly „malých“ (< 0,2 kW) zdrojů - zpracovávané programy zlepšování kvality ovzduší s malou účinností (proklamativní a formální charakter, charakter nereálné nebo snadno splnitelné leč neúčinné cíle) bez sankcí za neplnění cílů

Aplikace souvisejících předpisů ř ů

Především se jedná o problematiku - emisních limitů a emisních faktorů - imisních limitů ů - cílových imisních limitů

Emisní limity Současné pojetí emisního limitu definovaného zákonem j j č. 472/2005 Sb. o ochraně ovzduší nezajišťuje požadovanou úroveň kvality ovzduší. Příčin je několik: - emisní limit určité škodliviny z určitého typu zdroje není stanoven ve vazbě na reálné měřené hmotnostní k koncentrace této é škodliviny šk dl ve venkovním k í ovzduší d ší a nezahrnuje vliv ostatních spolupůsobících zdrojů - stanovení emisního limitu znečišťující látky formou hmotnostní koncentrace v odpadních plynech neomezuje celkové množství emitované škodliviny do ovzduší (ředění odpadních plynů vzdušninou) - do hodnocení plnění emisního limitu nejsou zahrnuta data z uvádění zdroje do provozu, odstávek a havárií a často ani fugitivní emise z výroby, které mnohdy mohou být dominantní - emisní limity nepokrývají sekundárně vznikající škodliviny; to je významné zvláště v případě TZL a O3, které mohou fyzikálně-chemickými procesy v ovzduší vznikat z primárně emitovaných škodlivin. škodlivin

V oblasti, kde jsou splněny emisní limity pak…. 2007 - Rozp ětí hod not su m y p lnění ročních lim itů (zahrnu ty hod noty NO 2, PM 10, As, Cd , Pb, Ni, BaP a benzenu ) v jed notlivých typ ech lokalit - p om ěr ročního aritm etického p rů m ěru k hod notě im isního lim itu

20

bez dopravní zátěže

různé úrovně dopravní zátěže

pozaďové stanice

průmyslové lokality

15 nehodnoceno p ro zúžený počet k (žádná stanice měřených láek nem měří VOC a PAU

Su m a p ln ěn í ročn ích im isn n ích lim itů

25

10

5

0 2

kategorie lokality

3

4

5

6

rozp ětí su my p ln ěn í imisn ích limitů

7

8

9

10

su ma p ln ěn í imisn ích limitů

11

Emisní faktory Současný postup výpočtu emisních bilancí - odhad z množství spotřebovaného paliva a ze znalosti emisních faktorů stanovených pro optimální podmínky spalování paliv ve velkých spalovacích zdrojích nebo kontrola množství emitovaných škodlivin přímým měřením emisí v ČR selhávají v případě malých zdrojů provozovaných fyzickými osobami v domácnostech. Právní předpisy neumožňují přímou kontrolu a vyhlášky samosprávy zaměřené na omezení používání určitých druhů paliv jsou nevymahatelné nevymahatelné. Odhad emisí i í založený l ž ý na přiznaném ři é množství ž í spotřebovaných ř b ý h paliv a na jednotných, právním předpisem stanovených, emisních faktorech, tak v sobě může zahrnovat značné nejistoty.

Emise v g/1kWh-1 vyrobené energie pro vybrané škodliviny z malých zdrojů spalujících různé typy paliv v doporučeném (A) a nevyhovujícím (B) režimu spalování a emise z tepelné elektrárny o výkonu 400 MW. Palivo Dřevěné brikety Černé uhlí Hnědouhelné brikety Hnědé uhlí I Hnědé uhlí II Tepelná elektrárna

Režim

Emise v gramech na 1 kWh-1 CO

SO2

NO2

CH4

TZL

A

10,7

0,1

0,4

0,6

0,2

B

10,8

0,2

0,4

0,8

0,5

A

10,0

0,6

0,5

1,1

2,3

B

14,4 14 4

07 0,7

0,9 09

3,4 34

25 2,5

A

26,5

0,8

1,0

5,6

1,4

B

42,2

1,4

1,4

3,3

5,9

A

109

2,6

0,8

21,0

2,4

B

177

1,9

0,9

28,2

21,5

A

72 3 72,3

37 3,7

08 0,8

80 8,0

13 2 13,2

B

175

5,4

1,0

6,6

5,1

400 MW

0,016

0,5

0,80

0,004

0,043

Zdroj [Tekáč, 2008]

Ř Řešením š í může ůž být bý Sankce S k a restrikce: ik - Povinná pravidelná servisní kontrola zdrojů - Povinná pravidelná kontrola kouřovodů - Dodržování požadavků zákona a vyhlášek ohledně typů paliv včetně důsledného sankciování jeho porušení… š í Motivační faktory: - Dotace - Energetická politika státu

I i í a cílové Imisní íl é imisní i i í limity li it -

Jsou ou dané da dikcí d direktivy d y a odvolávají od o á aj se na a ochranu o a u zdraví lidí… Ale mají určité „nectnosti“ mezi které mimo jiné patří: - odložená dl ž á platnost l t t (cílové ( íl é iimisní i í li limity, it meze tolerance…) a praktická právní nezávaznost - nižší vazba na doporučení p WHO ((to doporučuje p j například 20 µg PM10/m3/rok, 15 µg PM2,5/m3/rok, 20 µg SO2/m3/rok, 0,18 ng BaP/m3/rok…) - Neumožňují hodnocení některých lokálně významných polutantů (např. NH3, H2S), referenční koncentrace nejsou právně závazné - Účinnost Ú kontroly je daná representativností měřicí sítě….

Děkuji za pozornost

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.