2006 LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react


1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu...

0 downloads 98 Views 436KB Size

Recommend Documents


No documents


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. Mat.-No./ Genisys-No.

: LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. : 03003230001

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučená omezení použití : Pouze pro profesionální uživatele. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Firma : Roche s.r.o. Diagnostics Division Dukelskych Hrdinu 52 120 00 Praha 7 Telefon : +420 220 382 509 Fax : Odpovědné oddělení : +420 220 382 593 E-mailová adresa : 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace V případě nouze: : Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2

+420 224 919 293 (nonstop)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Produkt je souprava skládající se z jednotlivých složek. Klasifikaci složek lze získat z oddílu 3. Oddíl Označení prvků obsahuje výsledné označení soupravy. 2.2 Označení prvků Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. 2.3 Další nebezpečnost Viz oddíl 3

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

LightCycler Enzyme Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Nebezpečné složky Poznámky

:

Neobsahuje nebezpečné složky

1 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Nebezpečné složky Poznámky

:

Neobsahuje nebezpečné složky

MgCl2 Solution, 25mM Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Nebezpečné složky Poznámky

:

Neobsahuje nebezpečné složky

Water Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Nebezpečné složky Poznámky

:

Neobsahuje nebezpečné složky

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny

:

Nenechávejte postiženého bez dohledu.

Při vdechnutí

:

Vyjděte na čistý vzduch. Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

:

Při zasažení kůže ji důkladně opláchněte vodou.

Při styku s očima

:

Při vniknutí do očí pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody. 2 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

Odstraňte kontaktní čočky. Chraňte nezraněné oko. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře. Při požití

:

Udržujte volné dýchací cesty. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. Vypláchněte ústa vodou.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Symptomy : Žádná informace není k dispozici. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Ošetření : První pomoc musí být zahájena za účasti specialisty oboru pracovního lékařství.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva

:

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Specifická nebezpečí při : Žádná informace není k dispozici. hašení požáru 5.3 Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky : pro hasiče Další informace

:

Při hašení použijte v případě nutnosti dýchací přístroj s uzavřeným okruhem. Běžná opatření při chemických požárech. Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Opatření na ochranu osob : Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Opatření na ochranu : Při úniku značného množství látky, kterou nelze zachytit, by životního prostředí měly být informovány místní úřady. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Čistící metody : Setřete savým materiálem (např. látkou, netkanou textilií). Uložte do vhodné uzavřené nádoby.

3 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

6.4 Odkaz na jiné oddíly Sebraný materiál zpracujte způsobem uvedeným v oddílu "Zneškodnění odpadů".

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné : Osobní ochrana viz sekce 8. zacházení V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít. Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

:

Běžná opatření protipožární ochrany.

Hygienická opatření

:

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Požadavky na skladovací : Elektrické instalace / pracovní materiály musí vyhovovat prostory a kontejnery technickým bezpečnostním normám. Další informace o skladovacích podmínkách

:

Viz štítek, příbalový leták nebo vnitřní směrnice.

Pokyny pro běžné skladování :

Žádné materiály, které je nutno výslovně uvádět.

Jiné údaje

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

:

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Specifické (specifická) : laboratorní chemikálie použití

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry

LightCycler Enzyme Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště Složky

Č. CAS

Glycerol

56-81-5

Typ hodnoty (Forma expozice) PEL (Mlha) NPK-P (Mlha)

Kontrolní parametry

Základ

10 mg/m3 15 mg/m3

CZ OEL CZ OEL

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti.

MgCl2 Solution, 25mM Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti. 4 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

Water Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti. 8.2 Omezování expozice Technická opatření Data neudána Osobní ochranné prostředky Ochrana očí :

Ochranné brýle

Ochrana rukou Materiál

:

Ochranné rukavice

:

Zvolené ochranné rukavice mají vyhovovat specifikacím směrnice EU 89/686/EHS a z ní odvozené normě EN 374. Toto doporučení platí pouze pro námi poskytovaný produkt uvedený v bezpečnostním listu a pro námi specifikované použití. Dodržujte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí řezání, abraze a dlouhá doba styku. Vhodnost pro příslušné pracoviště by měla být prodiskutována s výrobci ochranných rukavic.

Ochrana kůže a těla

:

Ochranný oděv

Ochrana dýchacích cest

:

Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí.

Poznámky

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

LightCycler Enzyme Vzhled

:

kapalný

Barva

:

bezbarvý

Zápach

:

žádný

Prahová hodnota zápachu

:

Data neudána

pH

:

9

Bod tání/rozmezí bodu tání

:

Data neudána

Bod varu/rozmezí bodu varu

:

Data neudána

Bod vzplanutí

:

Data neudána

Rychlost odpařování

:

Data neudána 5 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

Horní mez výbušnosti

:

Data neudána

Dolní mez výbušnosti

:

Data neudána

Tlak páry

:

Data neudána

Relativní hustota par

:

Data neudána

Relativní hustota

:

Data neudána

Rozpustnost Rozpustnost ve vodě

:

plně mísitelná látka

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

:

Data neudána

Rozdělovací koeficient: noktanol/voda

:

Data neudána

Teplota samovznícení

:

Data neudána

Teplota rozkladu

:

Data neudána

Viskozita Dynamická viskozita

:

Data neudána

:

Data neudána

:

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.

Kinematická viskozita Oxidační vlastnosti

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Vzhled

:

kapalný

Barva

:

čirý světležlutý

Zápach

:

žádný

Prahová hodnota zápachu

:

Data neudána

pH

:

8,3

Bod tání/rozmezí bodu tání

:

Data neudána

Bod varu/rozmezí bodu varu

:

Data neudána

Bod vzplanutí

:

Data neudána

Rychlost odpařování

:

Data neudána

Horní mez výbušnosti

:

Data neudána

6 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

Dolní mez výbušnosti

:

Data neudána

Tlak páry

:

Data neudána

Relativní hustota par

:

Data neudána

Relativní hustota

:

Data neudána

Rozpustnost Rozpustnost ve vodě

:

plně mísitelná látka

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

:

Data neudána

Rozdělovací koeficient: noktanol/voda

:

Data neudána

Teplota samovznícení

:

Data neudána

Teplota rozkladu

:

Data neudána

Viskozita Dynamická viskozita

:

Data neudána

:

Data neudána

:

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.

Vzhled

:

kapalný

Barva

:

čirý, bezbarvý

Zápach

:

bez zápachu

Prahová hodnota zápachu

:

Data neudána

pH

:

8,25 - 8,45 (25 °C)

Bod tání/rozmezí bodu tání

:

Data neudána

Bod varu/rozmezí bodu varu

:

Data neudána

Bod vzplanutí

:

nedochází ke vzplanutí

Rychlost odpařování

:

Data neudána

Horní mez výbušnosti

:

Data neudána

Dolní mez výbušnosti

:

Data neudána

Tlak páry

:

Data neudána

Relativní hustota par

:

Data neudána

Kinematická viskozita Oxidační vlastnosti

MgCl2 Solution, 25mM

7 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

Relativní hustota

:

Data neudána

Hustota

:

0,997 - 1,010 g/cm3 (25 °C)

Rozpustnost Rozpustnost ve vodě

:

plně mísitelná látka

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

:

Data neudána

Rozdělovací koeficient: noktanol/voda

:

Data neudána

Teplota samovznícení

:

Data neudána

Teplota rozkladu

:

Data neudána

Viskozita Dynamická viskozita

:

Data neudána

:

Data neudána

:

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.

Vzhled

:

kapalný

Barva

:

bezbarvý

Zápach

:

žádný

Prahová hodnota zápachu

:

Data neudána

pH

:

7,0

Bod tání/rozmezí bodu tání

:

0,0 °C

Bod varu/rozmezí bodu varu

:

99,97 °C (1.013 hPa)

Bod vzplanutí

:

nedochází ke vzplanutí

Rychlost odpařování

:

Data neudána

Horní mez výbušnosti

:

Data neudána

Dolní mez výbušnosti

:

Data neudána

Tlak páry

:

0,61 hPa (0 °C)

Kinematická viskozita Oxidační vlastnosti

Water

23,4 hPa (20 °C) 31,7 hPa (25 °C) 8 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

123,3 hPa (50 °C) 385,4 hPa (75 °C) 1.013 hPa (99,97 °C) Relativní hustota par

:

Data neudána

Relativní hustota

:

Data neudána

Hustota

:

0,999 g/cm3 (0 °C) 1,000 g/cm3 (3,98 °C) 0,997 g/cm3 (25 °C) 0,958 g/cm3 (99,97 °C)

Rozpustnost Rozpustnost ve vodě

:

Data neudána

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

:

(20 °C) Rozpouštědlo: Alkohol Popis: plně mísitelná látka

Rozdělovací koeficient: noktanol/voda

:

Data neudána

Teplota samovznícení

:

Data neudána

Teplota rozkladu

:

Data neudána

Viskozita Dynamická viskozita

:

0,998 mPa.s (20 °C) 0,285 mPa.s (99,97 °C)

Kinematická viskozita Oxidační vlastnosti

:

Data neudána

:

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.

9.2 Další informace

LightCycler Enzyme Data neudána

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Data neudána

MgCl2 Solution, 25mM Vodivost

:

4.500 - 6.000 µS/cm při 25 °C 9 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Samovznícení

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

: Data neudána

Water Molekulová hmotnost

:

18,02 g/mol

Samovznícení

: Data neudána

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek. 10.2 Chemická stabilita Za normálních podmínek stabilní. 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Nebezpečné reakce :

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek. Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. Žádné nebezpečí, které je nutno výslovně uvádět.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Podmínky, kterým je třeba : Data neudána zabránit 10.5 Neslučitelné materiály Materiály, kterých je třeba se vyvarovat

:

Data neudána

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Data neudána

ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích

LightCycler Enzyme Akutní toxicita Na základě dostupných informací neklasifikováno. Žíravost/dráždivost pro kůži Na základě dostupných informací neklasifikováno. Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných informací neklasifikováno. 10 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Senzibilizace kůže Na základě dostupných informací neklasifikováno. Dechová senzibilizace Na základě dostupných informací neklasifikováno. Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných informací neklasifikováno. Karcinogenita Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných informací neklasifikováno. Aspirační toxicita Na základě dostupných informací neklasifikováno.

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Akutní toxicita Na základě dostupných informací neklasifikováno. Žíravost/dráždivost pro kůži Na základě dostupných informací neklasifikováno. Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných informací neklasifikováno. Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Senzibilizace kůže Na základě dostupných informací neklasifikováno. Dechová senzibilizace Na základě dostupných informací neklasifikováno. Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných informací neklasifikováno. Karcinogenita Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných informací neklasifikováno.

11 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

Aspirační toxicita Na základě dostupných informací neklasifikováno.

MgCl2 Solution, 25mM Akutní toxicita Na základě dostupných informací neklasifikováno. Žíravost/dráždivost pro kůži Na základě dostupných informací neklasifikováno. Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných informací neklasifikováno. Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Senzibilizace kůže Na základě dostupných informací neklasifikováno. Dechová senzibilizace Na základě dostupných informací neklasifikováno. Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných informací neklasifikováno. Karcinogenita Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných informací neklasifikováno. Aspirační toxicita Na základě dostupných informací neklasifikováno.

Water Akutní toxicita Na základě dostupných informací neklasifikováno. Žíravost/dráždivost pro kůži Na základě dostupných informací neklasifikováno. Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných informací neklasifikováno. Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Senzibilizace kůže Na základě dostupných informací neklasifikováno. Dechová senzibilizace Na základě dostupných informací neklasifikováno. Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných informací neklasifikováno. 12 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

Karcinogenita Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných informací neklasifikováno. Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných informací neklasifikováno. Aspirační toxicita Na základě dostupných informací neklasifikováno.

ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita

LightCycler Enzyme Data neudána

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Data neudána

MgCl2 Solution, 25mM Data neudána

Water Data neudána 12.2 Perzistence a rozložitelnost

LightCycler Enzyme Data neudána

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Data neudána

MgCl2 Solution, 25mM Data neudána

Water Data neudána 12.3 Bioakumulační potenciál

LightCycler Enzyme Data neudána

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Data neudána

MgCl2 Solution, 25mM Data neudána

Water Data neudána

13 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

12.4 Mobilita v půdě

LightCycler Enzyme Data neudána

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Data neudána

MgCl2 Solution, 25mM Data neudána

Water Data neudána 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

LightCycler Enzyme Není relevantní

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Není relevantní

MgCl2 Solution, 25mM Není relevantní

Water Není relevantní 12.6 Jiné nepříznivé účinky

LightCycler Enzyme Data neudána

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Data neudána

MgCl2 Solution, 25mM Data neudána

Water Data neudána

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Výrobek : Znečištěné obaly

:

V souladu s místními předpisy lze zlikvidovat jako odpadní vodu. Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 14.1 UN číslo Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

14 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží 14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží 14.4 Obalová skupina Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Poznámky : Není nebezpečným zbožím ve smyslu ADR/RID, ADNR, kódu IMDG, ICAO/IATA-DGR 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC Poznámky : Nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Seveso II - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES kterou se mění směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek Nevztahuje se Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Nevztahuje se

LightCycler Enzyme Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

LightCycler Reaction Mix , 10x conc. Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

MgCl2 Solution, 25mM Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

Water 15 / 16

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. Verze 1.9

Datum revize: 22.10.2016

Datum posledního vydání: 18.03.2016 Datum prvního vydání: 04.10.2012

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Pro tuto látku není požadováno hodnocení chemické bezpečnosti, pokud je používána ve specifikovaných aplikacích.

ODDÍL 16: Další informace Plný text jiných zkratek ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AICS - Australský seznam chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní Další informace Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání.Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.

CZ / CS / 1605

16 / 16

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.