2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zaká...
Author:  Otto Čermák

0 downloads 6 Views 429KB Size

Recommend Documents


No documents


Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Vymezení zadavatele a zakázky Zadavatel

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 – Smíchov IČ: 00638994 právní forma: organizační sloţka státu tel: 251 023 127 fax: 251 566 789 bankovní spojení: ČNB Praha, příjmový účet č.: 19-7429-061/0710 jednající: Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka

Kontaktní osoba zadavatele

Bc. Kamil Melichárek, ředitel odboru ICT a hospodářské správy tel: 251 023 225, 728 166 668 [email protected]

Název zakázky

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

Předmět zakázky

Zakázka na stavební práce Rekonstrukce objektu ČŠI, Wellnerova 25, Olomouc v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované MS Architekti v 04/2011 a za podmínek stanovených ve stavebním povolení. Bliţší podmínky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci (včetně návrhu smlouvy a její přílohy).

Druh zakázky

podlimitní

Druh řízení

otevřené

(1) Tato zadávací dokumentace je výčtem poţadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých poţadavků vyplývajících z právních předpisů. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vţdy řídit nejen poţadavky obsaţenými v zadávací dokumentaci, ale téţ ustanoveními příslušných právních předpisů. (2) Účelem této zakázky je řádné provedení rekonstrukce objektu České školní inspekce (dále „ČŠI“), Wellnerova 25, Olomouc. čl. 2 Popis předmětu zakázky (1) Předmětem této zakázky je řádné provedení rekonstrukce objektu ČŠI, Wellnerova 25, Olomouc v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované MS Architekti v 04/2011, za podmínek stanovených ve stavebním povolení a za podmínek dále

1/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

uvedených v této zadávací dokumentaci (dále „zakázka“). Bliţší vymezení předmětu zakázky je uvedeno v příloze č. 1 (obsahem je i výkaz výměr), která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Podmínky poskytnutí kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby jsou uvedeny v čl. 8 této zadávací dokumentace. (2) Součásti zakázky bude také dodání osvědčení o jakosti a kompletnosti stavby a dodaných komponent, prohlášení o shodě, protokoly o příslušných zkouškách, atesty pouţitých zařízení a výrobků apod. a dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. čl. 3 Předpokládaná hodnota zakázky (1) Maximální předpokládaná cena předmětu zakázky je 35.800.000,- Kč bez DPH, tj. 42.960.000,- Kč včetně DPH (2) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti a náklady na zhotovení zakázky podle platných norem a právních předpisů k bezpečnosti práce a technických zařízení, veškeré daně, pojištění, licenční a jiné poplatky, cla, dopravní náklady, poplatky za skládku a uloţení odpadu, náklady potřebných provizorií a zařízení staveniště, náklady na provedení potřebných zkoušek, revizí a měření a ostatní náklady uchazeče, které mu vzniknou v průběhu realizace zakázky. (3) Předpokládaná cena předmětu zakázky je stanovena jako cena pevná a nejvyšší přípustná. Zadavateli nebudou účtovány náklady, spojené s dodatečně zjištěnými skutečnostmi, které měl moţnost dodavatel zjistit před podáním nabídky (zejména prohlídkou na místě a posouzením projektové dokumentace). čl. 4 Termín a místo plnění zakázky (1) Zakázka bude zahájena bezodkladně po podpisu smlouvy. Zakázka je splněna dnem vydání kolaudačního souhlasu s uţíváním stavby, resp. dnem, kdy budou odstraněny veškeré vady a nedodělky uvedené v kolaudačním souhlasu. Předpokládaným termínem ukončení je 1. 10. 2012. (2)

Maximální doba plnění je 13 měsíců od zahájení zakázky.

(3)

Místem plnění zakázky je Wellnerova 25, Olomouc. čl. 5 Obchodní podmínky

(1) Součástí nabídky bude návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. (2) Návrh smlouvy je uveden v příloze č. 1. Veškeré uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeč tak můţe nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. Uchazeč v návrhu smlouvy doplní chybějící údaje. Pokud bude doplňovat či upravovat další text, je povinen tak učinit pomocí barevně vyznačených změn. Zadavatel není povinen tyto barevně vyznačené změny akceptovat. (3)

Přílohou č. 1 smlouvy bude výkaz výměr s poloţkovým rozpočtem.

(4) Přílohou č. 2 smlouvy bude harmonogram dílčích plnění, v němţ bude stanoven minimálně termín

2/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

a) zřízení staveniště, odstranění stávajícího obvodového pláště budovy a zhotovení nového, vč. střechy - zdivo, zateplení, fasáda; b) bourací práce uvnitř objektu vč. zhotovení nových konstrukcí; c) zhotovení hrubých instalací - vodovod, kanalizace, elektro, vytápění, kotelna a ostatní; d) úpravy povrchů - omítky a podlahy, malby a nátěry; e) kompletace elektro, vodovod, zařizovací předměty, podlahové krytiny; f) dodávka a montáţ vybavení - audio, video, ostatní technika dle projektové dokumentace; g) venkovní úpravy, oplocení, zpevněné plochy; h) likvidace staveniště, úklid a předání stavby objednateli; pořadí není v přímé časové návaznosti - nástup na jednotlivé činnosti se můţe překrývat dle postupu prací na stavbě, důleţitý je vţdy konečný termín dílčího plnění. Zároveň bude v příloze č. 2 uveden předpokládaný stavu čerpání rozpočtu k 20. 12. 2011. (5) Ve smlouvě bude uvedena záruční doba, která bude činit nejméně 60 měsíců na stavební práce a nejméně 36 měsíců na technologická zařízení ode dne předání díla bez vad a nedodělků. (6) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o podrobnostech smluvních podmínek. čl. 6 Poskytnutí kompletní projektové dokumentace (1) Projektová a zadávací dokumentace pro provedení stavby zpracované MS Architekti v 04/2011 je poskytována neomezeným dálkovým přístupem (na webu ČŠI – www.csicr.cz) nebo bude poskytnuta dodavatelům bezodkladně po doručení písemné ţádosti o poskytnutí projektové dokumentace na e-mailovou adresu [email protected] a zároveň [email protected] Projektová dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě. (2)

(3)

V ţádosti budou uvedeny a) identifikační údaje dodavatele ve smyslu § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., b) jméno, příjmení, e-mail a telefon kontaktní osoby pověřené k převzetí dokumentace a c) způsob převzetí dokumentace (e-mailem, osobně). Projektová dokumentace bude poskytnuta bezplatně. čl. 7 Kvalifikační předpoklady

(1) Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., a to předloţením čestného prohlášení podle přílohy č. 3. (2) Uchazeč musí splnit profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., přičemţ tyto profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáţe předloţením a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, resp. výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím činnostem poţadovaným pro realizaci zakázky dle projektové dokumentace a výkazu výměr.

3/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

(3) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů mohou být předloţeny v prosté kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. V originále nebo v úředně ověřené kopii musí být doklady předloţeny před podepsáním smlouvy. (4) Uchazeč musí splnit ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokazované předloţením pojistné smlouvy, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě v minimální výši plnění při pojistné události 40.000.000,Kč, postačující je předloţení prosté kopie, případně jiného dokladu, který podává průkaznou informaci o uzavřené smlouvě včetně jejích povinných náleţitostí, charakteru, době a výši pojištění. Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady prokazované předloţením a) osvědčení obsahujícího seznam realizace komplexní rekonstrukce či obnovy minimálně 3 staveb v celkové hodnotě prováděného díla (v součtu všech prováděných stavebních prací) ve výši minimálně 80.000.000,- Kč (včetně DPH) provedených uchazečem za poslední 5 let; osvědčení musí zahrnovat druh, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně; není-li moţné předloţit osvědčení z důvodů nikoli na straně dodavatele a stavební práce byly prováděny pro jiného neţ veřejného zadavatele, můţe dodavatel předloţit čestné prohlášení namísto osvědčení; rekonstrukce či obnova musí odpovídat činnostem poţadovaným pro realizaci zakázky dle projektové dokumentace a výkazu výměr, za dostačující není povaţována dílčí realizace jako např. zateplování objektů; b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci - uchazeč doloţí kopii dokladu o nejvyšším dosaţeném vzdělání stavbyvedoucího a jeho profesní ţivotopis, ze kterého bude vyplývat splnění podmínky dosaţeného VŠ vzdělání stavebního směru a min. 5 let praxe ve výkonu funkce stavbyvedoucího; c) certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9001 akreditovanou osobou nebo předloţením dokladů o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti; d) dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany ţivotního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000 akreditovanou osobou nebo předloţením jiných dokladů o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí. (6) Uchazeč je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zadavateli změnu kvalifikace. (5)

čl. 8 (1) Kaţdý dodavatel můţe podat pouze jednu nabídku, přičemţ jednu nabídku můţe podat i více dodavatelů společně. (2)

V případě společné nabídky obsahuje nabídka smlouvu, která upravuje a) společnou a nerozdílnou odpovědnost dodavatelů podávajících společnou nabídku ve vztahu k této zakázce, přičemţ tato společná a nerozdílná odpovědnost se uplatní v případě závazků vůči zadavateli i v případě závazků vůči třetím osobám v souvislosti se zakázkou, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této zakázky; zároveň upravuje b) zastupování dodavatelů podávajících společnou nabídku při jednání se zadavatelem a

4/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

c) adresu pro doručování s účinností doručení pro všechny dodavatele podávající společnou nabídku. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i kaţdému dodavateli podávajícímu společnou nabídku samostatně. (3) Kvalifikační předpoklady přitom musí splnit všichni dodavatelé, resp. všichni členové statutárních orgánů těchto dodavatelů. čl. 9 (1) Uchazeč můţe plnit určitou část veřejné zakázky pomocí subdodavatele. V nabídce musí uvést, které části zakázky budou plněny pomocí subdodavatele s uvedením jména subdodavatele, druhu prováděných prací a předpokládaného objemu. (2) Jestliţe je splnění kvalifikačních předpokladů prokazováno prostřednictvím subdodavatele, musí uchazeč předloţit a) doklady prokazující, ţe subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, b) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán, resp. výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní subdodavatel zapsán (výpis nesmí být starší 90 dnů), c) smlouvu dodavatele se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele splnit odpovídající část této zakázky. (3) Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nemůţe být zároveň subdodavatelem, jehoţ prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Uchazeč, jímţ podaná nabídka bude v rozporu s tímto pravidlem, bude ze zadávacího řízení vyloučen. čl. 10 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. čl. 11 Podání nabídek (1)

Nabídka musí být doručena do 26. 9. 2009 do 10:00 hod.

(2) Nabídku zašlete na adresu sídla zadavatele: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, nebo předejte osobně do podatelny zadavatele: Úřední hodiny podatelny ČŠI Po, St 7:45 - 17: 00 hod Út, Čt 7:45 - 16: 15 hod Pá 7:45 –14: 45 hod (3) Nabídka musí být doručena v zalepené obálce, přičemţ na obálce musí být uvedeno „Neotvírat! VŘ: Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby“ a dále musí být na obálce uvedeny identifikační údaje uchazeče. čl. 12 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky (1)

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty (v uvedeném pořadí): a) krycí list nabídky (podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace), b) seznam subdodavatelů, pokud budou kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím subdodavatelů,

5/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

c) smlouva o společné a nerozdílné odpovědnosti dodavatelů podávajících společnou nabídku ve vztahu k této zakázce, pokud bude podávána společná nabídka, d) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, e) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, f) doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, g) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, h) podepsaný návrh smlouvy podle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr s poloţkovým rozpočtem (příloha č. 1 smlouvy) a harmonogramu dílčích plnění s uvedením předpokládaného stavu čerpání rozpočtu k 20. 12. 2011 (příloha č. 2 smlouvy), i) písemný souhlas dodavatele se zveřejněním náleţitostí nabídky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pokud netvoří předmět obchodního tajemství), j) potvrzení o realizaci prohlídky, k) elektronická verze nabídky ve formátu doc nebo pdf. a ve formátu tabulek v MS Excel nebo převoditelný do MS Excel. (2) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů, které jsou v jiném neţ českém nebo slovenském jazyce, musí být předloţeny v původním jazyce s připojením úředně ověřeného překladu do českého jazyka. (3) Zalepená obálka musí obsahovat nabídku v listinné podobě ve dvou vyhotoveních (originál a kopie) a zároveň elektronickou verzi nabídky ve formátu .doc nebo .pdf, formát tabulek v MS Excel nebo převoditelný do MS Excel. (4) Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a seřazeny v pořadí podle odstavce 1. Nabídka nesmí obsahovat údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl, musí být učiněna (zpracována a podána) váţně, určitě a srozumitelně. čl. 13 Termín a místo otevírání nabídek (1)

Nabídky, resp. obálky s nabídkami budou otevřeny dne 26. 9. 2011 v 11:00 hod.

(2) Otevírání obálek se můţe zúčastnit jeden zástupce kaţdého uchazeče, jehoţ nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podávání nabídek. V takovém případě musí zástupce uchazeče předloţit komisi pro otevírání nabídek doklad totoţnosti a prokázat oprávnění jednat jménem nebo za uchazeče. čl. 14 Hodnocení nabídek (1) (2)

(3)

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria jsou a) Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 65 % b) Termín plnění (ve dnech od podpisu smlouvy) s váhou 25 % c) Smluvní pokuta (v Kč za den prodlení se splněním zakázky, resp. dílčích termínů při plnění zakázky) s váhou 10 % Při hodnocení nabídek se postupuje následujícím způsobem:

6/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

a) dílčí hodnotící kritérium a) bude hodnoceno jako podíl nejniţší nabídkové ceny (v Kč bez DPH) a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného hodnotou 100, b) dílčí hodnotící kritérium b) bude hodnoceno jako podíl nejkratšího termínu (ve dnech od podpisu smlouvy) a hodnoceného termínu vynásobeného hodnotou 100, c) dílčí hodnotící kritérium c) bude hodnoceno pro jednotlivé smluvní pokuty jako podíl smluvní pokuty a nejvyšší smluvní pokuty vynásobené hodnotou 100 (tj. hodnota subkritéria), přičemţ výsledná hodnota kritéria c) vznikne součtem násobků hodnot subkritérií a koeficientů závaţnosti smluvních pokut podle následující tabulky. Tabulka Smluvní pokuty – dílčí hodnotící kritérium c) smluvní pokuta 1

Smluvní pokuta za nedodrţení termínu splnění zakázky - Kč/den prodlení

Smluvní pokuta za nedodrţení dílčích termínů realizace stanovených ve smlouvě - Kč/den prodlení Smluvní pokuta za nedodrţení termínu odstranění vad a nedodělků obsaţených 3 v soupisu vad a nedodělků při předání a převzetí předmětu díla resp. části předmětu díla - Kč/den prodlení Smluvní pokuta za nedodrţení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční 4 době - Kč/den prodlení 5 Smluvní pokuta za nedodrţení termínu vyklizení staveniště - Kč/den prodlení 2

koeficient závaţnosti 0,25 0,25 0,3 0,1 0,1

Takto získané bodové hodnoty dílčích hodnotících kritérií budou následně vynásobeny vahou dílčího hodnotícího kritéria a sečteny. Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. (4)

Nabídky budou hodnoceny na základě podkladů předaných uchazečem. čl. 15 Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán po celou dobu běhu zadávací lhůty, tzn. po dobu 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. čl. 16 Společná ustanovení (1) Uchazeč je povinen absolvovat prohlídku místa plnění a seznámit se s projektovou dokumentací stavby. Prohlídka objektu se uskuteční dne 14. 9. 2011 a uchazeč je povinen se k ní přihlásit písemně (je moţné i v elektronické podobě) nebo telefonicky u kontaktní osoby. Na základě provedené prohlídky bude uchazeči vydáno potvrzení o její realizaci. Toto potvrzení musí být součástí nabídky. (2) Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, poskytnutých zadavatelem v souvislosti se zadávacím řízením a dále je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (3) Je-li zadávacími podmínkami poţadován podpis osob oprávněných jednat jménem nebo za dodavatele, musí být příslušný dokument podepsaný dodavatelem, resp. příslušnou osobou oprávněnou k podpisu v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku. Pokud je dokument podepsaný jinou osobu, musí být zároveň přiloţen v nabídce originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění nebo pověření této jiné osoby k podpisu.

7/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

(4) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit a doplnit podmínky veřejné zakázky, dále veřejnou zakázku do rozhodnutí o výběru zrušit, případně veškeré nabídky odmítnout, nevracet podané nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace obsaţené v nabídce u třetích osob, případně poţádat o předloţení dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace nebo objasnění předloţených informací či dokladů, které uchazeč předloţí v nabídce. Uchazeč je povinen k tomuto poskytnout veškerou potřebnou součinnost. (5) Uchazeči berou na vědomí, ţe s ohledem na plné financování veřejné zakázky z prostředků státního rozpočtu ČR, neposkytnutí prostředků byť i jen částečně nebo povinnost vrátit prostředky byť i jen částečně v průběhu zadávacího řízení představuje důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli poţadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. V takovém případě můţe zadavatel zadávací řízení zrušit v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. (6) V případě, ţe nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávacích podmínkách, bude vyřazena ze zadávacího řízení a uchazeč bude vyloučen z dalšího výběru. (7)

Uchazečům nenáleţí náhrada nákladů, které vynaloţili na účast v zadávacím řízení.

Přílohy: 1. Návrh smlouvy 2. Vzor krycího listu nabídky V Praze dne 5. 9. 2011

Ing. Libor Vacek, v. z. v. r. náměstek ústřední školní inspektorky

Mgr. Olga Hofmannová ústřední školní inspektorka

8/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby Čj.: ČŠIG-/11-

Smlouva o dílo uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

čl. 1 Smluvní strany Česká republika – Česká školní inspekce sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 jednající: Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka IČ: 00638994 bankovní spojení: ČNB, Praha 1, číslo účtu: 7429061/0710 tel.: 251 023 127 fax.: 251 566 789 e-mail: [email protected] kontaktní osoba ve věcech technických: Kamil Melichárek 251 023 225, 728 166 668 [email protected] kontaktní osoba ve věcech smluvních: Marie Picková 251 023 112, 728 107 312 [email protected] jako „objednatel“ a … sídlo: jednající: IČ: zapsaná rejstříkovým soudem v ……, oddíl ……, vloţka …… bankovní spojení: tel.: fax.: e-mail: kontaktní osoba ve věcech technických: kontaktní osoba ve věcech smluvních:

jako „zhotovitel“

čl. 2 Úvodní ustanovení (1) Tato smlouva byla uzavřena s vybraným uchazečem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby zadané objednatelem

9/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

jako zadavatelem. Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení podle věty první tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací se pouţije zadávací dokumentace. (2) Podkladem pro vypracování této smlouvy a realizaci díla je kromě výše uvedené zadávací dokumentace, projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří MS architekti z 04/2011 a výkaz výměr s poloţkovým rozpočtem k projektové dokumentaci, který je přílohou této smlouvy. čl. 3 Předmět smlouvy (1) Předmětem této smlouvy je kompletní provedení rekonstrukce objektu ČŠI, Wellnerova 25, Olomouc v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované MS Architekti v 04/2011 za podmínek stanovených ve stavebním povolení a za podmínek dále uvedených v této smlouvě, a to v rozsahu dle výkazu výměr s poloţkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy (dále „dílo“). (2) Stavba je členěna na Objekt SO 01 – vlastní objekt Objekt SO 02 – zpevněné plochy Objekt SO 03 – zeleň rampa (3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady a nedodělky bránící jeho uţívání k určenému účelu. Objednatel je povinen řádně splněné dílo v rozsahu podle odstavce 1 převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit sjednanou smluvní cenu. (4) Součástí díla je také dodání osvědčení o jakosti a kompletnosti stavby a dodaných komponent, prohlášení o shodě, protokoly o příslušných zkouškách, atesty pouţitých zařízení a výrobků apod. a dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. (3) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost k řádnému plnění a uhradit sjednanou smluvní cenu. čl. 4 Projektová dokumentace (1) Objednatel předá zhotoviteli pro potřebu stavby dvě kompletní vyhotovení schválené projektové dokumentace stavby v listinné podobě a dále předá kompletní projektovou dokumentaci v digitální formě na CD v termínu dle čl. 5 této smlouvy. Pokud objednatel projekt nedodá v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn prodlouţit termín dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s předáním projektové dokumentace. Předchozí věta se uplatní pouze, pokud zhotovitel o záměru prodlouţit termín dokončení díla písemně vyrozumí objednatele do jednoho měsíce od převzetí projektové dokumentace. (2) Zhotovitel v průběhu realizace díla prověří, zda projektová dokumentace nevykazuje prokazatelné a zjistitelné vady a nedostatky. (3) Nemůţe-li objednatel odstranit prokazatelné a zjistitelné vady projektové dokumentace do jednoho týdne od písemného upozornění zhotovitelem, sjedná se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a stanoví postup prací. Dojde-li k přerušení prací na díle z důvodů vad projektové dokumentace, prodluţuje se termín dokončení díla o dobu, po kterou byly práce na díle z tohoto důvodu přerušeny. Předchozí věta se uplatní pouze, pokud

10/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

zhotovitel o záměru prodlouţit termín dokončení díla písemně vyrozumí objednatele do jednoho měsíce od akceptování odstranění vad projektové dokumentace. (4) Jestliţe objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací dle předané projektové dokumentace, nenese zhotovitel odpovědnost za případné vady, které jsou důsledkem skutečností, na něţ zhotovitel objednatele upozornil. Zhotovitel však nesmí provádět práce, při nichţ by mohlo dojít k porušení platných právních předpisů, případně k ohroţení bezpečnosti, ţivota, zdraví nebo ţivotního prostředí nebo k ohroţení hospodářských hodnot. (5) Případné změny nebo vady projektové dokumentace budou mezi smluvními stranami řešeny do 14 dnů po jejich oznámení zápisem ve stavebním deníku. čl. 5 Termíny a místo plnění (1)

Místem plnění je Wellnerova 25, Olomouc.

(2) Zhotovitel se zavazuje splnit dílo v těchto termínech: Zahájení stavby zhotovitelem ke dni podpisu této smlouvy Splnění díla ………… Ke splnění díla dojde dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a splnění dalších podmínek umoţňujících trvalé uţívání realizované stavby, nebo odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v kolaudačním souhlasu, zároveň musí zhotovitel objednateli předat dokumentaci související s plněním této smlouvy a provést zápis závěrečného předání. (3) Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci stavby pro realizaci díla (v grafické i digitální formě), staveniště a pravomocné stavební povolení, a to v termínu do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. (4) Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůţe plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele podle § 374 obchodního zákoníku. čl. 6 Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod (1) Jakákoli část nebo součást díla zhotoveného zhotovitelem ve smyslu § 542 odst. 1 obchodního zákoníku přechází do vlastnictví objednatele okamţikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu realizace díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla. (2) Za případné škody vzniklé provozem objednatele v části stavby jiţ na základě schváleného protokolu předané objednateli, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. (3) Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele. Na poţádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předloţit.

11/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby čl. 7 Staveniště

(1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly ţádné škody při jeho provozování. (2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro realizaci díla prosté nároků třetích osob, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Smluvní strany pořídí zápis o předání a převzetí staveniště, který se po podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stane nedílnou součástí této smlouvy. (3) Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: a) předání staveniště zhotoviteli ve stavu umoţňujícím zahájení prací na díle, b) vytyčení hranice staveniště, c) předání přípojných bodů inţenýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (kanalizace, NN – 3x380/220V, voda), d) vytyčení všech inţenýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v projektu stavby, e) určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. (4) Zařízení a odstranění staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inţenýrské sítě a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny dle čl. 14 této smlouvy. (5) Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeloţit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na díle nedošlo k jejich poškození. (6) Objednatel se zavazuje, ţe po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele. Věta první se nevztahuje na dozorovou a kontrolní činnost orgánů veřejné správy. (7) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, ţe převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, zhotovitel odstraní na své náklady v souladu se zákonem čís. 185/2001 Sb. Zhotovitel bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), na odpad ostatní a nebezpečný. Zhotovitel zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky. (8) Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo moţno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. (9) Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty můţe zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překáţek uţívání. čl. 8 Objednatel poţaduje, aby mu byly zhotovitelem po celou dobu plnění díla vyčleněny prostory v objektu plnění pro skladování nábytku a dalšího vybavení. Zabezpečení těchto prostor bude v reţii zhotovitele.

12/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby čl. 9 Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu se § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důleţité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. (3) Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. (4) Mimo stavbyvedoucího zhotovitele můţe provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány veřejné správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů. (5) Jestliţe stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, ţe s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. (6) Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle. (7) Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě. čl. 10 Dodací a kvalitativní podmínky (1) Zhotovitel se zavazuje svou činnost při realizaci díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., dále podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami platnými pro příslušné části a celek. Budou dodrţeny veškeré technické parametry v souladu s českými technickými normami, které přejímají evropské normy, případně jinými veřejně přístupnými dokumenty, uplatňovanými běţně v technické praxi. Případné následky plynoucí z jejich nedodrţení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodrţení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. (2) Při realizaci díla budou pouţity běţné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle dalších právních předpisů, je přitom třeba vycházet z projektové dokumentace, ze zásady hospodárnosti. Zhotovitel se zavazuje nepouţít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. (3) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

13/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

(4) Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodrţování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, poţárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodrţování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a poţární ochrany v souvislosti se zadanou prací, aţ do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakoţ i protipoţární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. (5) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách, revizích a měření. Jestliţe se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu, zkoušky, revize a měření bez jeho účasti. čl. 11 Dozor nad plněním podmínek smlouvy (1) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, a to i prostřednictvím třetí osoby, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platné projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. (2) Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosaţitelný a je-li ohroţena bezpečnost provádění stavby, ţivot nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li váţné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. (3) Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, můţe zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliţe objednatel bude dodatečně poţadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. V případě, ţe při dodatečné kontrole objednatel zjistí, ţe práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí a opětovné zakrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí a opětovné zakrytí rovněţ v případě, ţe dílo zakryje, aniţ podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla, nebo jej zakryje před marným uplynutím lhůty k prověření prací ze strany objednatele. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku. (4) Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichţ kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektové dokumentace. (5) Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovaného předmětu díla na pravidelných poradách, které bude pověřený pracovník objednatele organizovat podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. čl. 12 Přerušení prací na díle, zastavení prací na díle (1) Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle v těchto případech:

14/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

a) Nemůţe plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností podmiňujících další řádný postup prací. Počátek a konec překáţky vzniklé v důsledku prodlení objednatele zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Uznání důvodu přerušení prací potvrdí oprávněný zástupce objednatele. Přerušit nebo zastavit práce na díle je moţné pouze tehdy, pokud není moţné pokračovat ani na jiné části díla. b) Na písemnou ţádost objednatel o přerušení nebo zastavení prací, podepsanou ústřední školní inspektorkou nebo náměstkem ústřední školní inspektorky, a zároveň zápisem do stavebního deníku. (2) Přerušením provádění prací na díle, z důvodů uvedených v odstavci 1 přestávají běţet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných vícenákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude slouţit jako podklad pro vyrovnání případných škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi smluvními stranami tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. (3) Pověřený pracovník objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu v případě uvedeném v čl. 11 odst. 2 této smlouvy. Takovéto přerušení nestaví běh smluvních lhůt tím dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů přerušením vyvolaných. (4) Dojde-li k zastavení prací na stavbě z důvodů na straně zhotovitele a trvá-li déle neţ tři měsíce, je objednatel povinen, není-li v této smlouvě sjednáno jinak, uhradit zhotoviteli cenu jiţ realizovaných částí stavby, náklady na její vzájemně dohodnutou konzervaci, na skladování materiálů, strojů a zařízení na staveništi, na správu a údrţbu objektů zařízení staveniště. Objednatel však nehradí hodnotu toho, co zhotovitel vyuţil k jinému účelu. Podle doby zastavení a rozsahu jiţ realizovaného díla se před opětovným zahájením stavby provedou technické prohlídky jiţ zhotovených konstrukcí a určí rozsah jejich nezbytné úpravy (repase). čl. 13 Předání a převzetí předmětu díla (1) Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím stavby ve smyslu příslušných norem potvrzeném v zápise o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dílo není povaţováno za splněné přede dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a před splněním dalších podmínek umoţňujících trvalé uţívání realizované stavby, odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v kolaudačním souhlasu. (2) Dokončený předmět díla podle čl. 3 této smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. 5 této smlouvy a objednatel předmět díla převezme. O tom bude vyhotoven písemný zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany mohou dohodnout, ţe zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po dokončených částech. (3) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a moţnost přizvání příslušných organizací. (4) Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících uţívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném stavu díla.

15/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

(5) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Dílo je moţno předat a převzít, jestliţe provedení díla odpovídá poţadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud umoţní uţívání, k němuţ bylo určeno a zhotoveno. (6) Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. (7) Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. (8) K přejímce díla je zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli předloţit a objednateli předat: a) dokumentace skutečného provedení díla – 2 vyhotovení; b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; c) stavební deník(y) a deník(y) víceprací; d) zápis o předání a převzetí inţenýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; e) potvrzení, jaké odpady při stavbě vznikly, jejich mnoţství a způsob jejich zneškodnění; f) technické listy, atesty, doklady o poţadovaných vlastnostech pouţitého materiálu a výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě); g) ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyţádá a kterými bude prokázáno dosaţení předepsané kvality a parametrů. (9) O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, povaţují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran do 3 pracovních dnů písemně neoznámí druhé smluvní straně, ţe s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliţe jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, ţe tím současně poţaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. (10) V případě, ţe objednatel řádně dokončený předmět díla - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. (11) Zhotovitel odpovídá za to, ţe zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. 3 této smlouvy je kompletní, ţe má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými ČSN, touto smlouvou a ţe dodané mnoţství se shoduje s údaji v průvodních dokladech. čl. 14 Cena plnění (1) Cena díla je stanovena oceněním jednotlivých poloţek výkazů výměr prací, které jsou přílohou této smlouvy. Celková cena plnění byla stanovena jako smluvní ve výši Celková cena bez DPH ………,- Kč DPH ve výši 20 % ………,- Kč Celková cena včetně DPH ………,- Kč (slovy…).

16/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

(2) Do celkové ceny podle odstavce 1 je zahrnuta cena veškerých činností a nákladů provedení díla podle platných norem a právních předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení, veškeré daně, pojištění, licenční a jiné poplatky, cla, dopravní náklady, poplatky za skládku a uloţení odpadu, náklady potřebných provizorií a zařízení staveniště, náklady na provedení potřebných zkoušek, revizí a měření a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu provádění díla. (3) Cena podle odstavce 1 je stanovena jako cena pevná a nejvyšší přípustná. Objednateli nebudou účtovány náklady, spojené s dodatečně zjištěnými skutečnostmi, které měl moţnost zhotovitel zjistit před podpisem smlouvy (zejména prohlídkou na místě a posouzením projektové dokumentace). (4) Cena podle odstavce 1 je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či sluţeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, ţe nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti ve smyslu § 547 odst. 2 obchodního zákoníku či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 547 odst. 3 obchodního zákoníku a na její výši nemá vliv vynaloţení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichţ úhradě je dodavatel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. (5)

Cenu podle odstavce 1 je moţné měnit pouze a) dojde-li ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bude účtovat daň z přidané hodnoty podle aktuální zákonné úpravy, b) dojde-li ke změně ceny písemným dodatkem k této smlouvě.

(6) Na objednatelem poţadované vícepráce zpracuje zhotovitel cenový dodatek a předloţí jej do 10 dnů od předloţení poţadavků na vícepráce objednateli. Objednatel se zavazuje do pěti dnů od doručení cenového dodatku projednat změnu smlouvy se zhotovitelem. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o změně smlouvy, nebudou vícepráce zhotovitelem realizovány. (7) Dodatečné práce dle poţadavku objednatele budou zhotovitelem provedeny jen v případě, ţe jejich věcný a finanční rozsah bude vzájemně odsouhlasen ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě a potvrzen v „Dodatku ke smlouvě“. Strany se zavazují smluvní dodatek uzavřít nejpozději do 30 dnů od data vzájemně odsouhlasené změny předmětu smlouvy ve stavebním deníku a v dodatku rozpočtu zhotovitele. (8) Před vlastním provedením musí být kaţdá vícepráce technicky a cenově specifikována a odsouhlasena technickým dozorem objednatele v deníku víceprací. Listy v deníku víceprací musí být řádně očíslovány. čl. 15 Platební podmínky (1) Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčích zdanitelných plnění zhotovitele – dílčích faktur. Dílčím plněním se rozumí rozsah skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci. Zhotovitel vystaví na práce a dodávky provedené v uplynulém měsíci dílčí daňový doklad – dílčí fakturu. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední pracovní den uplynulého měsíce. Poslední faktura ve výši minimálně 5 % celkové částky bude proplacena aţ po splnění díla bez vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doloţena soupisem (poloţkovým rozpočtem) skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen odpovědným zástupcem objednatele. Bez odsouhlaseného podpisu provedených prací je faktura neplatná.

17/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

(2) Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vţdy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v uplynulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do dvou pracovních dnů po předloţení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny, fakturovány budou aţ po provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými poloţkami poloţkového rozpočtu. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na poloţkový rozpočet. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele. (3) Pokud objednatel ve lhůtě 10 kalendářních dnů po předloţení soupisu objednateli nepředloţí věcné připomínky k soupisu prací, povaţuje se soupis prací za objednatelem odsouhlasený. (4) Faktura musí obsahovat náleţitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., včetně doplnění dalších náleţitostí faktury podle § 13a obchodního zákoníku. (5) V případě, ţe faktura nebude mít odpovídající náleţitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniţ se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běţet znovu od doručení náleţitě doplněného či opraveného dokladu. (6) Faktury budou splatné 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele v závislosti na přidělení prostředků ze státního rozpočtu, resp. prostředků Evropské unie. S ohledem na moţnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu můţe být splatnost faktur prodlouţena o dalších 90 dnů. Opoţděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu se nepovaţuje za prodlení splatnosti faktur a nebude důvodem pro vyuţití sankčních opatření. Za zaplacení se povaţuje datum odepsání finanční částky za sluţby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. (7)

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(8) Postoupení pohledávky druhé smluvní strany vzniklé ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele je neplatné. čl. 16 Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu (1) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy z důvodů výlučně nebo převáţně na straně zhotovitele, a to ve výši a) …………,- Kč za kaţdý započatý den prodlení s předáním předmětu díla, b) …………,- Kč za kaţdý započatý den prodlení se splněním dílčích termínů realizace, c) …………,- Kč za kaţdý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo části díla, d) …………,- Kč za kaţdý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době, e) …………,- Kč za kaţdý započatý den prodlení s termínem vyklizení stanoviště. (2) Objednatel má právo v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla, předáním předmětu díla či kolaudací stavby, které bude mít za následek neposkytnutí prostředků ze státního rozpočtu na tuto akci ze strany Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, promítnout plnou výši neposkytnuté částky jako samostatnou smluvní pokutu. 18/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

(3) Zákonný úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti kalendářních dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. (4) Ustanovení o smluvních pokutách dle této smlouvy nemají vliv na trvání závazků podle této smlouvy ani na náhradu škody. (5) Ţádná smluvní strana nemá právo pohledávky vzniklé ze sankčních titulů postoupit třetím osobám bez vzájemné písemné dohody obou smluvních stran. čl. 17 Záruční podmínky (1) Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného díla, zavazuje se provést dílo bez jakýchkoli faktických a právních vad za podmínek sjednaných touto smlouvou, podle projektové dokumentace, v souladu s platnými normami a právními předpisy v době dokončení předmětu díla, v souladu se směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení. (2) Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce v délce trvání …… měsíců od předání díla bez vad a nedodělků a záruku na technologická zařízení v délce trvání …… měsíců od úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však od předání díla bez vad a nedodělků. Doba záruky se prodlouţí o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do převzetí předmětu plnění po odstranění vady. Kaţdá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. (3) Dílo má vady, jestliţe provedení díla neodpovídá poţadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumoţní uţívání, k němuţ bylo určeno a zhotoveno. (4) Za případné vady, které byly způsobeny pouţitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichţ nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich pouţití trval, zhotovitel neodpovídá. (5) Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud prokáţe, ţe byly způsobeny nesprávným provozováním díla, jeho poškození ţivelnou událostí nebo třetí osobou. (6) Jestliţe se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen kaţdé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost. (7) Zhotovitel je povinen do 3 dnů po obdrţení oznámení o zjištění vady v záruční době vady opravit či nahradit vadné dodávky a není-li to moţné, dohodnout v této lhůtě termín opravy. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace. (8) Jestliţe zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě podle odstavce 7 ani nebude sjednána lhůta pro její odstranění v souladu s odstavcem 7, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady na odstranění reklamované vady ve výši vyúčtované objednatelem, a to bezodkladně po jejich vyúčtování. (9) Prokáţe-li zhotovitel, ţe reklamace byla neoprávněná a na reklamované vady se záruka za jakost nevztahuje, uhradí objednatel náklady odstranění vady. (10) Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umoţnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

19/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

(11) Pokud objednatel neumoţní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro odstranění vad. čl. 18 Změny a ukončení smlouvy (1) Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany. (2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání o změně smlouvy. (3) Jestliţe kterákoli ze smluvních stran poruší podstatným způsobem tuto smlouvu, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků. Pokud do 20 dnů od doručení této výzvy smluvní strana, která porušila smlouvu, neodstraní porušení závazků, můţe druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit, aniţ by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosaţení nápravy. (4) Porušením smlouvy podstatným způsobem ve smyslu odstavce 1 se rozumí a) nedodrţení termínu dokončení předmětu plnění, b) nedodrţení dílčích termínů plnění na straně zhotovitele o více neţ 20 dnů, c) nedodrţení termínů placení ceny díla, předání staveniště, předání projektové dokumentace o více neţ 20 dnů, d) souvislé přerušení prací na dobu delší neţ 3 měsíce z důvodů na straně objednatele. (5) Pokud bude zhotovitel v úpadku (např. byl-li podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek nebo návrh na vyrovnání), v likvidaci nebo nebude schopen z jiných důvodů dostát svým finančním závazkům, můţe objednatel, aniţ by se tím zbavoval jakýchkoli jiných práv nebo moţných prostředků k nápravě, odstoupit od této smlouvy, včetně všech objednávek, oznámením této skutečnosti zhotoviteli. (6) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostředky ze státního rozpočtu účelově určené na plnění podle této smlouvy nebo bude povinen tyto prostředky vrátit. Věta první se uplatní i v případě částečného neposkytnutí nebo vrácení prostředků. Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. (7) Písemné odstoupení od smlouvy je povinna smluvní strana doručit druhé smluvní straně, a to včetně uvedení důvodu odstoupení a termínu, k němuţ od smlouvy odstupuje. Bez těchto náleţitostí je odstoupení neplatné. (8) Ustanovení této smlouvy, jejichţ cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná a účinná i po ukončení účinnosti této smlouvy. čl. 19 Obecná ustanovení (1) Tato smlouva a veškeré záleţitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, ţe případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Kaţdá ze 20/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby

smluvních stran se dále zavazuje, ţe k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí aţ po vyčerpání moţností jejich vyřízení mimosoudní cestou. čl. 20 Závěrečná ustanovení (1) Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích o druhé smluvní straně, její činnosti a jejích pracovnících, o nichţ se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozví a dále jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (2) Písemnosti týkající se této smlouvy se povaţují za doručené i v případě, ţe druhá smluvní strana jejich doručení odmítne, či jinak znemoţní. (3) Práva a závazky smluvních stran, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem. (4) Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo její přílohy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší moţné míře splňovat stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéţ platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery. (5) Tato smlouva a veškeré záleţitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, ţe k soudnímu řešení případných sporů přistoupí aţ po vyčerpání moţností jejich vyřízení mimosoudní cestou. (6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemţ kaţdá ze smluvních stran obdrţí jedno vyhotovení.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V ………… dne ………

V Praze dne ………

_____________________ (jméno) (funkce)

_____________________ Mgr. Olga Hofmannová ústřední školní inspektorka

21/23

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby Příloha č. 2

název zakázky: název zadavatele: sídlo IČ: právní forma:

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 00638994 organizační složka státu

Krycí list nabídky Uchazeč: Adresa sídla: IČ: DIČ: právní forma: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Tel. spojení: E-mail: Nabídková cena celkem bez DPH v Kč: DPH v Kč: Nabídková cena celkem včetně DPH v Kč: Termín plnění díla (ve dnech): Tabulka smluvních pokut: smluvní pokuta 1

Smluvní pokuta za nedodrţení termínu splnění zakázky - Kč/den prodlení

Smluvní pokuta za nedodrţení dílčích termínů realizace stanovených ve smlouvě - Kč/den prodlení Smluvní pokuta za nedodrţení termínu odstranění vad a nedodělků obsaţených 3 v soupisu vad a nedodělků při předání a převzetí předmětu díla resp. části předmětu díla - Kč/den prodlení Smluvní pokuta za nedodrţení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční 4 době - Kč/den prodlení 5 Smluvní pokuta za nedodrţení termínu vyklizení staveniště - Kč/den prodlení 2

koeficient závaţnosti 0,25 0,25

V …………….. dne …………… ………………………………………………… podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem

22/23

0,3 0,1 0,1

Česká školní inspekce Čj.: ČŠIG-2280/11-G

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby Příloha č. 3

název zakázky: název zadavatele: sídlo IČ: právní forma:

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 00638994 organizační složka státu

Čestné prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Jako uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby prohlašuji, ţe splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V …………….. dne ……………

………………………………………………… podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem

23/23

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.