2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon )


1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby realizované v otevřeném řízen&iacu...

1 downloads 6 Views 802KB Size

Recommend Documents


2006 Sb., v platném znění (dále jen Zákon )
1 Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 108/2006 Sb., v platn&ea...

2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále v textu jen smlouva )
1 Smlouva o poskytnutí sociální služby str. 1/8 Před podpisem níže uvedené smlouvy proběhlo jednání s...

2006 Sb., v platném znění
1 Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu Radovesnice II na životní prostředí podle př&iac...

2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )
1 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, Brno tel: ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: , fax: IČO: , DIČ: CZ...

2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )
1 Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dál...

2006 Sb., v platném znění
1 Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Hradčany na životní prostředí podle přílo...

2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )
1 Kontaktní osoba: Jan Stahl, Lenka Česenková Tel.: , Fax: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. ...

2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )
1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále j...

2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )
1 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, Brno tel: ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: , fax: IČO: , DIČ: CZ...

2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )
1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, OSTRAVA Písemná zpráva zadavatele dle 85 zá...ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby realizované v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“) Název veřejné zakázky:

„Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb v-O. Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění MK v zónách č. 1, 2, 4, a 5“ (dále jen „veřejná zakázka“) Zadavatel veřejné zakázky: Zadavatel: Sídlo: Zastoupení: IČ: DIČ:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Bc. Martin Bednář, starosta 00845451 CZ00845451

(dále jen „zadavatel“) Osoba zastupující zadavatele dle § 151 zákona: eCENTRE, a.s. Obchodní firma: Sídlo: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 27149862 DIČ: CZ27149862 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9339 Jednající: Vítězslav Grygar, statutární ředitel Kontaktní osoba: Ivona Štefková Tel.: +420 597 075 462 E-mail: [email protected] (dále jen „organizátor“)

1/12

PREAMBULE Zadavatel realizuje druhem otevřeného řízení dle ust. § 27 zákona veřejnou zakázku na služby, a to na uzavření smlouvy na zajištění a realizaci zimní údržby komunikací vč. čištění pro období dle článku 4. této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři samostatné části dle povahy předmětu veřejné zakázky, tj. dle jednotlivých zón s tím, že předmět jednotlivých částí je definován níže, zejména v čl. 1. této zadávací dokumentace. Zadavatel tímto sděluje, že hodlá jednotlivé části veřejné zakázky zadat samostatně v rámci jediného zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky a tudíž zadávání jednotlivých částí veřejné zakázky bude zadavatel posuzovat zcela odděleně, jako kdyby se jednalo o samostatná zadávací řízení. Jednotliví dodavatelé se tak mohou účastnit (mohou podat nabídku) celé veřejné zakázky, případně pouze některé části/některých částí veřejné zakázky definované v článku 1. této zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví shodné požadavky na kvalifikaci pro všechny části veřejné zakázky, vyjma technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 2.1.4. zadávací dokumentace. Zadavatel tak vybere nejvhodnější nabídku podanou vždy na příslušnou část veřejné zakázky. Části veřejné zakázky je možné zrušit za podmínek stanovených v zákoně pro zrušení veřejné zakázky i samostatně bez dopadu na jiné části veřejné zakázky. Slova uvedená v této zadávací dokumentaci v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu této zadávací dokumentace jinak. Jestliže se v zadávací dokumentaci používá pojem dodavatel nebo uchazeč, má se tím na mysli fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce ve smyslu zákona.

1. CPV kódy:

PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

90620000-9

Odklízení sněhu

90610000-6

Čištění a zametání ulic

44113910-7

Materiály pro zimní údržbu silnic

1.1

Předmět plnění veřejné zakázky pro I. část je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění místních komunikací, čištění komunikací od spadaného listí a zajištění posypových materiálů, a to pro zónu č. 1.

1.2

Předmět plnění veřejné zakázky pro II. část je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění místních komunikací, čištění komunikací od spadaného listí a zajištění posypových materiálů, a to pro zónu č. 2.

1.3

Předmět plnění veřejné zakázky pro III. část je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění místních komunikací, čištění komunikací od spadaného listí a zajištění posypových materiálů, a to pro zónu č. 4.

1.4

Předmět plnění veřejné zakázky pro IV. část je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění místních komunikací, čištění komunikací od spadaného listí a zajištění posypových materiálů, a to pro zónu č. 5.

1.5

Podrobněji je předmět plnění pro všechny části této veřejné zakázky uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace – návrh smlouvy o dílo.

2/12

1.6

Místem plnění veřejné zakázky je území městského obvodu Ostrava Jih zahrnující jednosměrné a obousměrné komunikace a chodníky, viz. mapové podklady v digitální podobě.

2. 2.1

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE

K prokázání kvalifikace jednotlivých uchazečů o zadání veřejné zakázky jsou uchazeči povinni prokázat splnění níže uvedené kvalifikace.

2.1.1 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku, resp. její část dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona, a to shodně pro všechny části veřejné zakázky: a) uchazeč předloží Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, (lze využít čestné prohlášení, které je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace). 2.1.2 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona, a to shodně pro všechny části veřejné zakázky uchazeč předloží: a) Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) – pouze ve vztahu ke spotřební dani, g), j) k) a l) zákona, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (lze využít čestné prohlášení, které je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace); b) Doklady příslušných úřadů, orgánů či institucí k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a), b), f), h) zákona. 2.1.3 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) zákona, a to shodně pro všechny části veřejné zakázky uchazeč předloží: a) Výpis z obchodního rejstříku (je-li do něho subjekt zapsán); b) Doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v plném rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, opravňujícího dodavatele (uchazeče) realizovat předmět veřejné zakázky. 2.1.4 Technické kvalifikační – uchazeč předloží:

předpoklady

dle

§

56

odst.

2

písm.

a)

zákona

2.1.4.1 V případě, že uchazeč podá nabídku na jednu nebo dvě části veřejné zakázky, předloží požadované doklady prokazující splnění následujících technických kvalifikačních předpokladů: 

Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona: seznam minimálně 2 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytnuty veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytované jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3/12

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Uchazeč doloží prokázání výše uvedených technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona 2 (dvěma) zakázkami obdobného charakteru realizovaných v posledních třech letech s celkovým plněním min. 1,7 mil. Kč bez DPH / 1 rok v součtu za obě zakázky celkem, přičemž obdobným charakterem zakázky je zajištění zimní údržby místních komunikací, parkovišť nebo chodníků. 2.1.4.2 V případě, že uchazeč podá nabídku na tři až čtyři části veřejné zakázky, předloží požadované doklady prokazující splnění následujících technických kvalifikačních předpokladů: 

Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona: seznam minimálně 3 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytnuty veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytované jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Uchazeč doloží prokázání výše uvedených technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona 3 (třemi) zakázkami obdobného charakteru realizovaných v posledních třech letech s celkovým plněním min. 5 mil. Kč bez DPH/1 rok v součtu za všechny 3 zakázky celkem, přičemž obdobným charakterem zakázky je zajištění zimní údržby místních komunikací, parkovišť nebo chodníků.

2.1.5 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

a

výpis

2.1.6 Základní a profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 125 a násl. zákona nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle ust. § 133 na násl. zákona v rozsahu údajů v něm uvedených. 2.1.7 Forma předložení kvalifikace uchazečem: Veškeré doklady a informace vztahující k prokázání požadované kvalifikace uchazeč předloží v prosté kopii. Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona. 2.1.8 Uchazeč v nabídce doloží čestné prohlášení, že bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu díla s limitním plněním na jednu škodní událost min. 10 mil. Kč po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, předloží originál nebo ověřenou kopii Certifikátu/Potvrzení od pojišťovny nebo samotnou smlouvu před uzavřením smlouvy. 2.1.9 V případě, že na realizaci předmětu této veřejné zakázky se bude podílet více uchazečů společně jako společnost ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku, bude každý společník společnosti pojištěný za škodu způsobenou třetí 4/12

osobě při plnění předmětu této veřejné zakázky ve výši min. 10 mil. Kč. Tato povinnost bude splněna tím, že každý z uchazečů předloží kdykoli na požádání zástupci zadavatele k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv z uchazečů doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních uchazečů.

3.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

3.1

Základním hodnotícím kritériem pro všechny části této veřejné zakázky bude dle § 78, odst. 1, písm. b) nejnižší celková nabídková cena vypočtena za celé období veřejné zakázky, resp. její části. Veškeré ceny budou uvedeny číselnou hodnotou s maximálně dvěma desetinnými místy, v Kč bez DPH.

3.2

Nabídková cena bude zpracována dle Výkazu výměr (ceníku), který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Jednotková cena bude obsahovat veškeré náklady na danou položku (např., přistavení, dojezd a přejezdy techniky, náklady na dopravu posypového materiálu, apod.).

3.3

Zadavatel stanovil maximálně přípustnou cenu pro položku „dispečerská služba včetně provozu dispečerského vozidla“, (položka č. 21, Výkazu výměr, ceníku, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace), a to na částku 350,- Kč / hod. bez DPH. Překročení této maximálně přípustné nabídkové ceny, bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a taková nabídka uchazeče bude ze zadávacího řízení vyloučena. Tato podmínka platí i pro předběžné nabídky, jejichž hodnota je vstupní hodnotou do elektronické aukce.

4.

ČASOVÝ REŽIM PLNĚNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

4.1

Smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem bude za všechny části uzavřena na dobu určitou, a to od 1.11.2016 do 31.5.2018.

4.2

Zadavatel prohlídku místa budoucího plnění nepředpokládá s ohledem na místo plnění, které je definováno katastrální územím zadavatele. Místo je volně přístupné a dodavatel si jej může kdykoli prohlídnout bez účasti zadavatele.

5.

JISTOTA

5.1. K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z účasti v zadávacím řízení zadavatel požaduje v souladu s § 67 zákona, aby uchazeči poskytli jistotu, a to v následujících hodnotách ve vztahu ke každé části veřejné zakázky: 5.1.1. Pro I. část veřejné zakázky je jistota stanovena ve výši 150.000,- Kč. 5.1.2. Pro II. část veřejné zakázky je jistota stanovena ve výši 130.000,- Kč. 5.1.3. Pro III. část veřejné zakázky je jistota stanovena ve výši 120.000,- Kč. 5.1.4. Pro IV. část veřejné zakázky je jistota stanovena ve výši 100.000,- Kč. 5.2

Jistotu uchazeč poskytne formou složení či převodu peněžní částky na bezúročný účet zadavatele, č. ú.: 43-9537050287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. nebo formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky.

5.2.1 V případě složení nebo převodu peněžní částky na účet zadavatele uchazeč uvede jako: a) variabilní symbol (VS): 4820409315 b) konstantní symbol (VS): 0558 c) specifický symbol (VS): IČ uchazeče 5/12

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději ke dni skončení lhůty pro podání nabídek; v případě složení peněžní částky na účet zadavatele musí k zúčtování dojít nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. V případě složení nebo převodu peněžní částky na účet zadavatele doloží uchazeč ve lhůtě pro podání nabídek doklad o uskutečněném bankovním převodu, tj. kopií výpisu z bankovního účtu nebo pokladní složenkou, v listinné podobě v kopii, a to přímo ve své nabídce. Zároveň uchazeč ve své nabídce uvede formou čestného prohlášení, číslo účtu, na který bude jistota v souladu se ZVZ zadavatelem vrácena, včetně variabilního a případně specifického symbolu k jednoznačné identifikaci platby. Pro toto prohlášení může uchazeč použít přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. 5.2.2 V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky dle § 2029 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., se za doklad považuje písemné prohlášení banky v záruční listině, že přebírá vůči zadavateli jako věřiteli neodvolatelnou záruku na celou požadovanou částku. Zároveň musí záruční listina stanovit závazek peněžního ústavu vyplatit zadavateli jako věřiteli bez odkladu a bez námitek celou částku vedenou jako neodvolatelnou záruku po obdržení první výzvy. Záruční listina musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty. V případě jistoty ve formě bankovní záruky doloží uchazeč ve lhůtě pro podání nabídek originál a kopii záruční listiny přímo ve své nabídce, a to v tzv. eurosložce, která bude pevně spojena s nabídkou, avšak originál záruční listiny bude z tzv. eurosložky vyjímatelný. Součástí nabídky bude vedle originálu záruční listiny též její prostá kopie. Uchazeč současně uvede adresu, na kterou mu má být originál záruční listiny vrácen; neuvede-li uchazeč takovou adresu, bude originál záruční listiny zaslán na adresu sídla či místa podnikání uchazeče uvedenou v nabídce. Platnost bankovní záruky musí být uchazečem zajištěna po celou dobu zadávací lhůty dle § 43 zákona, která je zadavatelem stanovena na 180 kalendářních dní. 5.2.3 V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky se za doklad považuje písemné prohlášení pojistitele v záruční listině obsahující závazek vyplatit zadavateli, za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 zákona, pojistné plnění. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Uchazeč je povinen zajistit platnost pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty. V případě jistoty ve formě pojištění záruky doloží uchazeč ve lhůtě pro podání nabídek záruční listinu v listinné podobě, originál a kopii. V případě jistoty ve formě pojištění záruky doloží uchazeč ve lhůtě pro podání nabídek originál a kopii záruční listiny přímo ve své nabídce, a to v tzv. eurosložce, která bude pevně spojena s nabídkou, avšak originál záruční listiny bude z tzv. eurosložky vyjímatelný. Součástí nabídky bude vedle originálu záruční listiny též její prostá kopie. Uchazeč současně uvede adresu, na kterou mu má být originál záruční listiny vrácen; neuvede-li uchazeč takovou adresu, bude originál záruční listiny zaslán na adresu sídla či místa podnikání uchazeče uvedenou v nabídce. Platnost pojištění záruky musí být uchazečem zajištěna po celou dobu zadávací lhůty dle § 43 zákona, která je zadavatelem stanovena na 180 kalendářních dní. 5.3

Jistoty uvolní zadavatel uchazečům v souladu s ust. § 67 zákona.

6/12

6.

OBCHODNÍ A JINÉ PODMÍNKY

6.1

Obchodní a jiné podmínky pro všechny části této veřejné zakázky jsou obsaženy v Návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Jakékoliv změny v návrhu smlouvy jsou nepřípustné. Do návrhu smlouvy uchazeč vloží pouze své identifikační údaje, nabídkové ceny, údaje kontaktní osoby a podpis. Jiné zásahy do textu návrhu smlouvy není oprávněn dodavatel provádět a takové mohou mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

6.2

Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby ve svých nabídkách podrobně specifikovali části veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům. U každého subdodavatele musí dodavatel (uchazeč) uvést jeho identifikační údaje. Pokud dodavatel nebude pro plnění veřejné zakázky používat subdodavatele, tuto skutečnost uvede ve své nabídce formou čestného prohlášení.

6.3

Zadavatel nepřipouští pro případ sporu použití rozhodčí doložky ve smlouvě; případné spory se budou řešit primárně dohodou, event. soudní cestou.

7. 7.1

PODMÍNKY PRO JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Požadavky na jednotné zpracování nabídky: Uchazeč je povinen doložit v uzavřené obálce zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek dokumenty týkající se veřejné zakázky: - Identifikační údaje uchazeče; - Výkaz výměr (ceník) s uvedením nabídkových cen dle přílohy č. 2, které budou následně zadány jako vstupní ceny do elektronické aukce; - Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, který bude odpovídat znění uvedenému v příloze č. 3 této zadávací dokumentace; - Doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle článku 2. této zadávací dokumentace; - Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; event. čestné prohlášení, že žádná z výše uvedených osob nepracovala v posledních 3 letech u zadavatele (lze využít čestné prohlášení, které je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace); - Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, má-li uchazeč formu akciové společnosti, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (lze využít čestné prohlášení, které je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace); - Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s veřejnou zakázkou, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (lze využít čestné prohlášení, které je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace); - Doklad o poskytnutí jistoty/jistot (dle čl. 5. této zadávací dokumentace); - Seznam subdodavatelů (odst. 6.2); 7/12

- Případně další dokumenty vyplývající z této zadávací dokumentace či zákona. 7.2

V případě, že uchazeč v nabídce doloží dokumenty vztahující se k nabídce dle odst. 7.1 této zadávací dokumentace podepsané jinou než osobou uvedenou v aktuálním a platném výpisu z obchodního rejstříku, doloží do své nabídky také oprávnění této osoby k podpisu (např. plnou moc).

7.3

Varianty nabídky se nepřipouštějí.

7.4

Nabídka bude předložena v písemné formě, v originálu a jedné kopii, příslušně označených jako „originál“ a „kopie“ na první straně každého výtisku (předložení vyhotovení nabídky s označením „kopie“ má informativní charakter) a 1x na CD nosiči v elektronické podobě (dobře čitelné). Nabídka bude učiněna v českém jazyce, elektronická a listinná nabídka bude totožná.

7.5

Uzavřená obálka obsahující nabídku (pro všechny podané části veřejné zakázky) a kvalifikaci, musí být označena nápisem: NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – ZÚ – OSTRAVA JIH - NABÍDKA.

7.6

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 180 dnů a začíná běžet v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 43 zákona se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

7.7 Lhůta pro podání nabídek končí 11. 7. 2016 v 10:00 hodin. 7.8

Nabídky v listinné podobě lze podávat osobně do podatelny organizátora zadávacího řízení na adrese: eCENTRE, a.s., Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00, a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod. Uchazeči mohou též podat svou nabídku doporučenou poštou na výše uvedenou adresu, popř. kurýrní službou. V případě zaslání poštou (kurýrní službou) je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště (kurýrní službě). Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře.

7.9

V souladu s dokumentem „Pravidla elektronických aukcí“ (příloha č. 1) této zadávací dokumentace podá uchazeč, jehož nabídka nebyla v rámci předběžného hodnocení vyřazena, do elektronického nástroje své nabídkové jednotkové ceny.

7.10 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 7.10.1 Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to ve formě: -

listinné žádosti, která musí být doručena organizátorovi, tj. osobě zastupující zadavatele dle § 151 zákona, a to na korespondenční adresu: eCENTRE, a.s., Ivona Štefková, Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00, a to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek

-

elektronické žádosti musí být doručena organizátorovi, tj. osobě zastupující zadavatele dle § 151 zákona, a to na e-mailovou adresu: [email protected], a to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek;

7.10.2 Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti uchazeče. 7.10.3 Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Odstavec 7.10.2 se použije obdobně. 7.11 V elektronické aukci budou hodnoty uchazečů pro všechny části veřejné zakázky zadávány ve třech kumulovaných položkových cenách, a to následovně:

8/12

Množství

Nabídková cena uchazeče

Zajištění zimní údržby včetně čištění (počet mj. za 1 rok x sazba za mj. v Kč bez DPH v položkách č. 1. až 21.)

1

x Kč

Jarní rajonové čištění (počet mj. za 1 rok x sazba za mj. bez v Kč DPH v položkách č. 22. až 27.)

1

x Kč

Odvoz sněhu (počet mj. za 1 rok x sazba za mj. v Kč bez DPH v položkách č. 28. a 29.)

1

x Kč

Název položky:

7.12 Vítězní uchazeči veřejné zakázky, či uchazeči oslovení zadavatelem (2. či 3. v pořadí), přetransformují kumulované položkové ceny dosažené v e-aukci pro tu část veřejné zakázky, pro niž jsou uchazeči vítěznými, či oslovenými, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání e-aukce, do jednotkových cen uvedených ve Výkazu výměr (ceníku) v nabídce (příloha č. 2 zadávací dokumentace). Transformaci jsou povinni provést tak, aby byl zachován stejný počet položek a stejné množství měrných jednotek jako v nabídce. Takto přetransformované jednotkové ceny ve Výkazu výměr (ceníku) příloha č. 2, budou nedílnou součástí finálního znění smlouvy, kterou předloží vybraný uchazeč zadavateli na základě jeho výzvy. Jednotkové ceny uvedené uchazečem po transformaci v oceněném Výkazu výměr (ceníku), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, nesmí být vyšší, než nabídková cena před započetím aukce a žádná položka nesmí být oceněna nulou. Tyto jednotkové ceny jsou cenami pevnými po celou dobu realizace veřejné zakázky.

8. 8.1

KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDKY

Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky uchazečů pro jednotlivé části veřejné zakázky podle kritéria nejnižší nabídkové ceny s využitím elektronické aukce v souladu s § 96 a § 97 zákona. -

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena zpracovaná v souladu s touto zadávací dokumentací.

-

Informace o průběhu elektronické aukce budou dále dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni v rámci tzv. předběžného hodnocení nabídek, poskytnuty elektronicky na uvedenou emailovou adresu dle článku 8., odst. 8.2.2. této zadávací dokumentace v tzv. výzvě k účasti v e-aukci.

-

Soutěžní kolo elektronické aukce bude probíhat 15 minut. Soutěžní kolo bude prodlouženo o 2 minuty při jakékoliv změně ceny v posledních dvou minutách elektronické aukce.

-

Minimální snížení vlastní nabídnuté ceny pro jednotlivá podání (položky) aukčních hodnot v průběhu elektronické aukce činí: a) 1.000,- Kč bez DPH vůči hodnotě vlastní nabídkové ceny za položku s názvem „Zajištění zimní údržby včetně předčištění a přečištění“ b) 200,- Kč bez DPH vůči hodnotě vlastní nabídkové ceny za položku s názvem „Jarní rajonové čištění“ c) 50,- Kč bez DPH vůči hodnotě vlastní nabídkové ceny za položku s názvem „Odvoz sněhu“ 9/12

-

Maximální snížení vlastní nabídnuté ceny pro jednotlivá podání (položky) aukčních hodnot v průběhu elektronické aukce činí 30% dosavadní minimální nabídkové ceny (pro omezení možnosti překlepu při zadávání nové hodnoty).

-

V případě neúměrného prodlužování soutěžního kola e-aukce, je administrátor elektronické aukce oprávněn zvýšit hodnotu minimálního snížení ceny pro jednotlivá podání (položky). Pokud administrátor elektronické aukce k tomuto kroku v průběhu soutěžního kola přistoupí, budou o tom všichni účastníci elektronické aukce informování prostřednictví chatu aukční síně, a zároveň jim bude sdělena nová hodnota minimálního snížení.

-

Podávané aukční hodnoty při zahájení e-aukce je dodavatel povinen podepsat uznávaným elektronickým podpisem vystaveným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Ukončení účasti dodavatele v e-aukci je rovněž dodavatel povinen stvrdit uznávaným elektronickým podpisem.

-

Informace, které budou uchazečům poskytnuty: Uchazeč vidí mimo své nabídky ještě nabídku nejnižší a svou cenovou nabídku může jen snižovat s ohledem na stanovený minimální a maximální krok (viz výše). Změna cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována.

-

Po tzv. předběžném hodnocení nabídek rozešle zadavatel všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, elektronickými prostředky v zákonem stanovené lhůtě min. dvou pracovních dnů předem výzvu k podání elektronických nabídek do e-aukce - aukčních hodnot. Veškeré informace o průběhu vlastní elektronické aukce budou uchazečům poskytnuty na e-mailovou adresu uvedenou v nabídce dle odst. 8.2.2 této zadávací dokumentace.

Výzva bude obsahovat: 1. termín konání e-aukce, 2. kontakt na administrátora e-aukce, 3. technické přístupy do e-aukce, tzn. přesná internetová adresa e-aukce, přístupové jméno a přístupové heslo uchazeče do e-aukce. Od okamžiku rozeslání výzvy k účasti v e-aukci (k podání aukčních hodnot do aukční síně) do doby zahájení soutěžního kola e-aukce proběhne tzv. indikativní přístup (testovací kolo e-aukce), tzn. zadavatel umožní přístup všem účastníkům do testovacího prostředí e-aukce, kde je možné přímo v systému e-aukce vyzkoušet potřebné operace. - Uchazeč musí nejpozději před zahájením soutěžního kola e-aukce zadat do aukční síně svou cenovou nabídku pro část, ke které podal nabídku, přičemž takto učiněná cenová nabídka musí být rovna nebo nižší než je jeho cenová nabídka podaná v písemné nabídce pro danou část. Až do okamžiku zahájení soutěžního kola není uchazeč touto svou indikativní nabídkou vázán a má možnost tuto svou indikativní nabídku změnit (při respektování podmínky, že cenová nabídka musí být rovna nebo nižší než je jeho cenová nabídka podaná v písemné nabídce). Pokud uchazeč svou indikativní nabídku do okamžiku zahájení soutěžního kola nezmění, je tato nabídka považována za platně učiněnou při zahájení soutěžního kola a stává se pro uchazeče závaznou. Pokud uchazeč do okamžiku zahájení soutěžního kola nezadá do aukční síně svou cenovou nabídku, má se za to, že uchazeč podal nabídku ve výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce a tato cenová nabídka je pro uchazeče závazná, přičemž administrátor e-aukce je oprávněn zadat do aukční síně jako výchozí hodnotu nabídkovou cenu ve výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce. Rovněž v případě, pokud uchazeč zadá do aukční síně cenovou nabídku, která bude vyšší než je jeho cenová nabídka podaná v písemné nabídce, a uchazeč do okamžiku zahájení soutěžního kola tuto svou cenovou nabídku nezmění, má se za to, že uchazeč podal nabídku ve -

10/12

výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce a tato cenová nabídka je pro uchazeče závazná, přičemž administrátor e-aukce je oprávněn zadat do aukční síně jako výchozí hodnotu nabídkovou cenu ve výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce. 8.2

Technické podmínky a rozsah elektronické aukce:

8.2.1 Veškeré další informace k účasti v elektronické aukci podle § 96 zákona nalezne dodavatel v dokumentu „Pravidla elektronických aukcí“ (příloha č. 1 této zadávací dokumentace). 8.2.2 Výzva do elektronické aukce bude dodavatelům zaslána elektronickými prostředky na kontaktní e-mailovou adresu, kterou je povinen dodavatel uvést v nabídce. 8.2.3 V průběhu e-aukce spolu centrální zadavatel a uchazeči komunikují výlučně prostředky elektronické komunikace. Počítač, ze kterého se bude uchazeč přihlašovat do e-aukce, musí mít uchazeč funkční připojení k internetu, které v době přihlášení musí být aktivní, a nainstalovaný internetový prohlížeč typu Google Chrome 49.0. a vyšší, Mozilla Firefox 1.0 nebo vyšší, anebo Microsoft Internet Explorer verze 5.5 nebo vyšší. 8.2.4 Funkční nastavení internetového prohlížeče: Pro správné fungování aukčního sw je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou funkci pro soubory cookie. Počítač musí mít nainstalovaný aktuální Java Software (jre = Java Runtime Environment). Tento software je nutný pro korektní chod e-aukčního sw, při podepisování dat uznávaným elektronickým podpisem (nutné při podávání nových aukčních hodnot). Java Software je možné stáhnout z adresy http://www.java.com/. Tento software je zdarma. Dodavatel musí vlastnit platný uznávaný elektronický podpis , jež splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb, v platném znění. V případě, že dodavatel nevlastní platný kvalifikovaný certifikát, pro účast v e-aukci si jej musí pořídit.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

Zadavatel je oprávněn kdykoli v průběhu zadávacího řízení tuto veřejnou zakázku nebo její část zrušit z důvodů stanovených v zákoně.

9.2

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky k veřejné zakázce v průběhu běhu lhůty pro podání nabídek, přičemž o této změně bude informovat formou oznámení dodatečných informací k zadávacím podmínkám veškeré dodavatele, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Při změně zadávacích podmínek zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

9.3

Uchazeč musí disponovat dostatečným počtem pracovníků, technickým a materiálním vybavením a prostředky pro úplné splnění veřejné zakázky.

11/12

10.

SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7

Pravidla elektronických aukcí Ceník - Příloha č. 2 k návrhu smlouvy o dílo Návrh smlouvy o dílo (závazný vzor) Plán zimní údržby Mapové podklady Čestné prohlášení Čestné prohlášení o složení jistoty na účet

V Ostravě dne 20. 5. 2016.

Věra Válková místostarostka obvodu

Digitálně podepsal Ivona Štefková Datum: 2016.05.20 09:23:17 +02'00'

12/12

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.