2007. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet


1 25/2007. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet és az azt módosító 46/2008. (XII. 15.) számú, a 1...
Author:  Dániel Budai

0 downloads 4 Views 264KB Size

Recommend Documents


No documents


25/2007. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet és az azt módosító 46/2008. (XII. 15.) számú, a 19/2009. (IX. 11.) számú a 27/2010.(XI.25.) sz., a 16/2012.(V.10.) sz. valamint a 31/2012.(XII.17.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) és a 16. § (1) bekezdése, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a temetők fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan: 1. § A rendelet hatálya (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed a Gödöllő Város közigazgatási területén fekvő köztemetőre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetve a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, illetve arra, akire nézve a tevékenység gyakorlásával kapcsolatban jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak. (2) Gödöllő város közigazgatási területén az alábbi köztemetők helyezkednek el: - a) a 967/1 hrsz-ú, 5 ha 2.928 m2 nagyságú temetőrész korábbi kizárólagos tulajdonosa a Római Katolikus Egyházközség volt, azonban a Gödöllői Református Egyházközséggel 2007 szeptember 10-én kötött tulajdon átruházási szerződés értelmében a 967/1 hrsz-ú temetőrész jelenlegi tulajdonosai a Római Katolikus Egyházközség 16723/26464 és a Gödöllői Református Egyházközség 9741/26464 tulajdoni hányaddal a szerződésben a történelmileg kialakult használati viszonyok alapján rögzített használati megállapodással részletezett természetbeni területi megosztással. A temetőben lévő emlékmű, ravatalozó, valamint kolumbárium felépítmények tulajdonosa és fenntartója Gödöllő Város Önkormányzata. b)

a 967/4 hrsz-ú, 1 ha 8.929 m2 nagyságú temető. A temető kizárólagos tulajdonosa a Gödöllői Református Egyházközség. 2. § Általános rendelkezések

(1)1

Gödöllő Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelően gondoskodik a temető fenntartásáról. Jelen rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzésére a temető tulajdonosa és az üzemeltetője jogosult.

(2) Jelen rendelet alkalmazásában: 1

Módosította: 31/2012.(XII.17.) önk.rendelet. Hatályos:2012. december 18-ától.

-2Temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak. Köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. Kegyeleti közszolgáltatás: a temető köztemető célú fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége. Üzemeltető: az a személy, vagy szervezet aki, vagy amely a temető illetve létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint egyéb tevékenységek végzéséről gondoskodik a tulajdonossal, fenntartóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. (3) Jelen rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott temető megnevezésű ingatlanok (továbbiakban: köztemető) az Önkormányzat és a tulajdonosok (Római Katolikus Egyházközség, Gödöllői Református Egyházközség) között létrejött megállapodás értelmében köztemetőként funkcionálnak. (4) Az Önkormányzat a köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint egyéb tevékenységek végzéséről a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú társasággal (továbbiakban: köztemető üzemeltető) kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése az Önkormányzati Képviselő-testület hatásköre. A szerződés maradéktalan teljesítését a jegyző ellenőrzi, szerződésszegés esetén kezdeményezi annak felmondását. (5) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 7. §-a alapján a jegyző ellenőrzi. (6) Az Önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles az elhunyt személy tekintetében, - vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamint faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül - lehetővé tenni az eltemetést. (7) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét a temettetők határozzák meg. A világi vagy egyházi temetés a tulajdonos egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történhet a tulajdonos egyházak hozzájárulásával a sírhely megváltását követően kiadott temetési engedély alapján. (8) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az Önkormányzat gondoskodik. (9) A köztemetőben gazdálkodó vagy közhasznú szervezet nem szerezhet tulajdoni hányadot.

-33. § Temető (1) A köztemetőnek és létesítményeinek (ravatalozó, bonchelyiség, halott-hűtő, stb.) alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartások lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. (2) A köztemető területét így különösen a temetőbejáratot, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell gondozni, fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést. (3) A köztemetőben a sírhelyek látogatása és a temetési szertartás, illetve a temető fenntartási feladatainak teljesítése során keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elszállításáról a köztemető üzemeltető köteles gondoskodni. A köztemető üzemeltető általános hulladékszállítási kötelezettsége nem terjed ki a temetői szolgáltatások során keletkezett hulladékok elszállítására, ezek kezelésének tekintetében a hulladéktermelő köteles az üzemeltetővel egyedileg megállapodni. (4) A köztemető teljes területén a vízvételt, kiépített vízvezeték útján kell megoldani. (5) A köztemető tulajdonosai gondoskodnak a temető körülkerítéséről. A meglévő kerítés állapotát az üzemeltető félévente ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról. 4. § A temető használatának és igénybevételének szabályai (1) A köztemető nyitvatartási idejét a köztemető üzemeltető állapítja meg, amelyet a temető bejáratainál jól látható helyen ki kell függeszteni. (2) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani. (3) A köztemető területére gépjárművel behajtani a halott és szemétszállító, súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító, temetkezési tevékenységben részt vevő és az üzemeltető által kiadott engedéllyel rendelkező gépjárművek kivételével jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díj megfizetése ellenében lehetséges. (4) A köztemetőben a síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez szükséges építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához, illetve a sírgondozási tevékenység üzletszerű gyakorlása esetében az üzemeltetőtől engedélyt kell kérni. A behajtás a köztemetőbe díj ellenében történhet, ha a behajtás jelen bekezdés által meghatározott tevékenységek gyakorlásának céljából következik be. A behajtás díjtételeit jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. (5) A temető területén tilos a tűzrakás. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen. (6) Tíz éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. (7) A temetőben a sírokat, az azon lévő tárgyakat, a síremlékeket, fákat, bokrokat, növényzetet, a tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyat megrongálni,

-4beszennyezni, a virágokat letépni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni tilos. (8) A köztemető területén talajt és gyepet engedély nélkül felásni és a növényeket máshova elvinni tilos. A sírhely mellett padot elhelyezni lépcsőt építeni csak a köztemető üzemeltető engedélyével, a megváltott sírhely területén belül lehet, az elhelyezés a sírhelyek között előírt távolságot, vagy a közlekedő út méretét nem csökkentheti. Engedély nélkül, vagy tiltott helyre terjeszkedően létesített padot az üzemeltető felszólítására a létesítő köteles elbontani, ill. az elbontás költségeit megtéríteni. A temető területéről földet kivinni tilos. (9) Temetőbe állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos. (10) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik. A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban. (11) A temetési hely gondozása során a szomszéd temetési hely nem sérülhet. (12) A sírokra ültetett növények nem terhelhetik eltakarítandó maradványokkal a temető területét, nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyen, és kifejlett méretükben sem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését. A sírhelyekre fa nem ültethető. (13) A köztemetőben temetések alkalmával, vagy javítás, felújítás céljából megbontott síremléket fagyos időszak kivételével 10 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállításáról az eltemettető és a megrendelő köteles gondoskodni. (14) A temető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg. (15) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre, konténerbe szabad tenni, és az elszáradt koszorúk is csak itt bonthatók szét. (16) Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos, annak elszállításáról a köztemetőben a szolgáltatást nyújtó köteles gondoskodni a köztemető üzemeltetőjével kötött megállapodás keretében. A köztemető üzemeltető jogosult a temető területén gyakorolt vállalkozói tevékenységek során keletkező hulladék kezeléséért a termelőnek díjat felszámítani. 5. § Temetési hely (1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani a temető(rész) tulajdonosának egyetértésével készített parcellázási tervben rögzítve. A sorokban a temetési helyeket a köztemető tulajdonosa jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a sírhelybérleti szerződésen szereplő azonosító alapján a síremlék tulajdonosának helyszínen is fel kell tüntetni. (2) A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretét, illetve az egymástól való távolságát a temető szabályzatban kell rögzíteni és előírni.

-5-

6. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. (2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. (3) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető. A sírbolt, temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki.

7. § (1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. (2) Az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető a tulajdonos előzetes hozzájárulásával (3) Új urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy befogadó belső méret 30x30x30 cm-es belméretű és szilárd lappal légmentesen lezárható legyen. Urnafülke építmények kialakításánál a temető tulajdonosa előírhatja a természetes anyagok alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen. 8. § Temetési hely megjelölésére sírjel, síremlék használható, illetőleg létesíthető A sírjel elhelyezését megelőzően a köztemető üzemeltetőjének hozzájárulását be kell szerezni. Hozzájárulás hiányában állított sírjel előzetes írásbeli figyelmeztetést követően elbontható. 9. § (1) A temetkezési hely méreteit a temető szabályzatban és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni. (2) A sírgödör mélysége a kormányrendelet 11. § (3) bekezdése szerint 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. (3) A sírok egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. A működő temetők esetében a korábban kialakított körülményeket adottnak kell tekinteni. (4) A temetési helyet a köztemető tekintetében a tulajdonos jelöli ki, a temetési hely megváltás térítési díjának és a regisztrációs díj befizetését követően. 10. § (1) A köztemetőben a temetési hely és a kolumbárium térítési díj ellenében váltható meg. A temetési helyért fizetett bérleti díj a sírhely, ill. a kolumbárium tulajdonosát illeti meg. A temetési hely az újbóli megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre

-6jogosult vagy annak örököse által újból megváltható. A temetési hely és a kolumbárium megváltási díja jelen rendelet 1. számú mellékletében kerül meghatározásra. (2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési jog felett rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult, vagy annak örököse, illetve általa megbízott köteles megfizetni. A megváltási díjat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni. (3) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt – a holttest maradványokat, (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik temetőben lévő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az áthelyezéskor érvényben lévő díjtételeket alapul véve a következő megváltásig számított díj időarányos része. (4) A temetési hely használatának joga – a sírbolt kivételével – magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető. (5) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, úgy a megváltási díj időarányos részét – a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a tulajdonosnál tett nyilatkozattal lehet lemondani. 11. § Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő): a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év; b) sírbolt esetén 60 év; c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; (2) A temetési hely újbóli megváltása esetén a rendelkezési jog időtartama újra kezdődik, illetve meghosszabbodik az újbóli megváltás idején érvényes időtartammal. 12. § Temető megszüntetése (1) A temető, vagy temetőrész kiürítésekor a sírjellel, síremlékkel annak létesítője, halála után örököse jogosult rendelkezni. Ha a síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a temető kiürítésére megjelölt időpontig azzal nem rendelkezik, a síremléket a temető üzemeltetője hat hónap eltelte után értékesítheti. Az így befolyt összeg kizárólag a temető fenntartására fordítható. (2) Amennyiben a sírhely vagy urnafülke használati ideje lejárt, a köztemető tulajdonosa és üzemeltetője hirdetményben köteles a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt hat hónappal erre felhívni. Amennyiben a sírhely vagy urnafülke használati idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, a tulajdonos a használati idő lejárta után a sírhelyet vagy urnafülkét újra értékesítheti, és az urnákat az erre a célra kialakított urnatárolóba helyezi el. (3) A temetkezési hely használati idejének lejártáról a hirdetményt az érintett temetési helyen, a temető főbejáratánál és a köztemető üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett hirdetőtáblán kell kifüggeszteni.

-7-

13. § A temető üzemeltetése A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, a temetőszabályzatban, illetve – köztemető esetében – kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni. 14. § (1) A köztemető üzemeltetője: a)

meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának temetői rendjét,

b)

biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit,

c)

megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,

d)

biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, a tárolók és halott hűtő, a boncoló helyiség valamint az egyéb közcélú létesítmények karbantartását és működteti azokat, ezen létesítmények használati díját a köztemető esetében jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza,

e)

gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását,

f)

megőrzi a nyilvántartókönyveket (nem selejtezhető),

g)

tájékoztatja a temetőlátogatókat,

h)

közreműködik a temetési helyek kijelölésében,

i)

elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítását,

j)

összegyűjti és elszállítja a hulladékot,

k)

gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,

l)

összehangolja a temetéseket,

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról, n)

elvégzi a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomtalanítását, különösen nagyra nőtt fák, bokrok, elgazosodott növények esetén minden előzetes értesítés nélkül,

o)

a temetőről térképet készíttet, amelyet évente felülvizsgál és a temető főbejáratánál jól látható helyen kifüggeszti.

(2) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a köztemető tulajdonosa vagy üzemeltetője a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A helyreállítására, felújítására irányuló felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

-8(3) Közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedélyköteles sírjel helyreállítását a temető tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a hatósági kötelezés teljesítésének elmaradása esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton – a temető tulajdonosának és üzemeltetőjének közreműködésével – megszünteti. (4) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 15. § Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült – értékeket képező – dolgokra hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a külön jogszabályban meghatározott hatóságot. 16. § Temetőben végzett temetkezési szolgáltatások és egyéb vállalkozói tevékenységek szabályai (1) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a köztemető üzemeltetőjének be kell jelenteni. A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott körben a bejelentésen túl szükséges a köztemető üzemeltetőjének engedélye is a tevékenység gyakorlásához. (2) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok alapján telephely engedéllyel rendelkező és arra jogosult magánszemély, vállalkozó, illetve gazdasági társaság végezhet. A köztemetőn belüli sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező. (3) A köztemetőben temetkezési szolgáltatás, üzletszerű tevékenység kizárólag a temető szabályzatban és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott részletszabályok alapján folytatható. (4) A temetkezési szolgáltatók a köztemetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatás igénybevételéért jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat kötelesek megfizetni, amely díjak megfizetésére a temető üzemeltetője - a kormányrendelet 55. § (1) bekezdése alapján - is köteles, amennyiben temetkezési szolgáltató tevékenységet végez. (5) A köztemetőben síremlék valamint sírbolt bontási, építési, továbbá javítási, felújítási munkákat és egyéb sírköves tevékenységeket a rendelkezni jogosult megbízása alapján bármely egyéni, vagy társas vállalkozás végezhet, amely a tevékenység végzésére jogosult, és a temető üzemeltetőjével, ill. tulajdonosaival szemben tartozása nincsen. A munkavégzést a munka megkezdése előtt legalább 3 munkanappal írásban be kell jelenteni, a temető üzemeltető képviselőjének, a temető szabályzatban meghatározott szabályok alapján a tevékenység megkezdését megelőzően az üzemeltetővel egyeztetni kell és az üzemeltetőnek a temető rendjével kapcsolatos utasításait be kell tartani. (6) Amennyiben vállalkozó engedélyköteles tevékenységet kíván a köztemető területén folytatni, akkor köteles az engedélyt is bemutatni a temető üzemeltetője részére. (7) Építési, illetőleg bontási munkát csak a temető üzemeltető helyszíni szemléje után lehet megkezdeni.

-9(8) Síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos sírköves kivitelezői munkák hétköznap 700 órától 1800 óráig végezhetők a temetőben. Szombaton, vasárnap és ünnepnap szakipari munka nem végezhető. (9) A temetőben munkát végző vállalkozó köteles munka közben és a munkálatok befejezését követően a törmeléket, hulladékot elszállítani vagy elszállítatni és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni. (10) A temető útvonalain a munkavégzés tilos, az utakon semminemű anyagot lerakni, tárolni, építés céljára előkészíteni tilos. Betonozáskor keverőlemez használata kötelező, vagy hozott készbeton használható fel. (11) A síremlék megépítését az engedély megadásától számított 2 hónapon belül el kell végezni. A 2 hónap lejárta után, ha nem történik meg a síremlék megépítése, az engedély hatályát veszti. (12) A köztemető területére maximálisan 3,5 t összsúlyú gépjárművel lehet behajtani. Az üzemeltető a köztemető fenntartáshoz kapcsolódó tevékenység ellátása során, és amenynyiben szükséges nagyobb összsúlyú gépjárművel is behajthat, illetve egyedileg engedélyezheti. (13) A köztemetőben az (5) bekezdésben felsorolt munkát végző személy igénybe veheti az üzemeltető által biztosított közműveket (utakat, szeméttárolót, víz, villanyáramot, stb.) és ezek használatáért temető fenntartási hozzájárulást köteles fizetni, amelynek összegét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. A díjakat az (5) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséggel egyidejűleg kell megfizetni. (14) Jelen rendelet 1. számú mellékletében a köztemetők tekintetében kerül megállapításra: a)

a temetési helyek megváltásának, illetőleg újraváltásának díja,

b)

a vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díja,

c)

létesítmények igénybevételi díja,

d)

egyéb díjak.

Jelen rendelettel megállapított díjakat az önkormányzat a tulajdonosokkal és az üzemeltetővel egyeztetve minden évben felülvizsgálja. A díjakat jelen rendeletben és a temető szabályzatban meghatározott rendben kell az üzemeltető, tulajdonos részére megfizetni. (15) A temetőben bármilyen munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. (16) Halott-búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. (17) A köztemetőben történő temetés és sírnyitás részletes szabályait üzemeltető jogosult meghatározni a temető szabályzatban és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben.

- 10 17. § Kötelező nyilvántartások (1) A temető üzemeltetője a temetőben nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet köteles vezetni a jogszabályban előírt tartalommal a tulajdonosok által vezetett nyilvántartásokkal összhangban. Gondoskodni kell arról, hogy a könyvekbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy betekinthessen. (2) A temetőről készített térképet az üzemeltető a nyilvántartó könyvvel összhangban, folyamatosan köteles vezetni. (3) A nyilvántartókönyv, illetve a sírboltkönyv adatai alapján az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek a temető üzemeltetője a temető nyitvatartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni. 18. §2 19. § Záró rendelkezések Jelen rendelet 2007. október 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a temetőkről szóló, 1992. évi 25. (X. 14.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 20. §3 Jogharmonizációs záradék E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gödöllő, 2007. szeptember 13.

Dr. Gémesi György sk. polgármester

Dr. Nánási Éva sk. jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. január 8.

2 3

Hatályon kívül helyezte:31/2012.(XII.17.) önk.rendelet. Hatálytalan: 2012. december 18-ától. Kiegészítette: 19/2009. (IX. 11.) számú önk. rendelet Hatályos: 2009. szeptember 11-től

- 11 1. számú melléklet4 A köztemetőben alkalmazandó díjak Díjtételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

15. 16. 17. 18.

4

Díjak

Egyes sírhely: tulajdonos állapítja meg Kettes sírhely: tulajdonos állapítja meg Sírbolt: tulajdonos állapítja meg Kolumbárium egyes fülke: 6.000 Ft + ÁFA Kolumbárium kettes fülke: 12.000 Ft + ÁFA Urnasírhely: tulajdonos állapítja meg Ravatalozó használata: 12.500 Ft/alkalom + ÁFA Boncoló helyiség használata: 5.400 Ft/alkalom + ÁFA Halott hűtő hűtési alapdíja (3 napra): 5.400 Ft +ÁFA Hullahűtés minden további megkezdett nap: 1.350 Ft + ÁFA Regisztrációs díj: 7.000 Ft + ÁFA Sírásás díja 1. Koporsós temetés esetén: 10.000 Ft/db + ÁFA 2. Urna sírhelyes temetés esetén: 7.000 Ft/db + ÁFA 3. Urnás temetés esetén (előlappal): 7.000 Ft/db + ÁFA Exhumálás esetén fizetendő regisztrációs díj: 7000 Ft/db + ÁFA Sírköves tevékenység: a) Új sírkő építés előtti szemledíj: 2.000 Ft/db + ÁFA b) Sírkő felújítás, szétszedés, javítás: 3.000 Ft/db + ÁFA c) Új síremlék I-es sír: 7.000 Ft/db + ÁFA d) Új síremlék II-es sír: 10.000 Ft/db + ÁFA e) Kriptára síremlék: 15.000 Ft/db + ÁFA f) Kripta földalatti létesítmény: 15.000 Ft/db + ÁFA Egyéb munkák (öntözés, sírápolás, stb.): 10.000 Ft/hó + ÁFA Éjszakai halottszállítás: 4.000 Ft/alkalom + ÁFA Temetkezési szolgáltatók által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj: 15.000 Ft/temetésenként + ÁFA Behajtási díjak: a) Behajtási díj 2,5 t-ig összsúlyú gépjárművel: 600 Ft/alkalom b) Behajtási díj 2,5 és 3,5 t közötti összsúlyú gépjárművel: 800 Ft/alkalom c) Behajtási díj személygépkocsival: 200 Ft/alkalom d) Behajtási díj éves bérlet 40.000 Ft/év + ÁFA

Módosította: 46/2008. (XII. 15.) sz. önk. rendelet Hatályos: 2009. január 1-től

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.