201. Homola Lukáš, Atelier JF. Zpracovatel:


1 2 Jubilejní 302/41, Ostrava - Hrabůvka Textová část ÚZEMNÍ STUDIE 1 07/201 14/A LOKALITA VYHLÍDKOVÁ...
Author:  Mária Krausová

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


20.11.2014 27.7.2015 31.7.2015

Web: W www.aatelier-jf.cz,, Email: E [email protected] @atelier-jf.ccz Tel.: T +420 7337 92 30 16 6 Ju ubilejní 3022/41, Ostrava O - Hrrabůvka

Textová á část ÚZ ZEMN NÍ STU UDIE E 1 – 07/201 0 14/A

LO OKA LITA A VY YHLÍDKO OVÁ OS TRA AVA - PLE ESNÁ Á Inveestor:

Homolla Lukáš, K Pole, Okolnicce 454/9, Krásné 72526 O Ostrava

Zpraacovatel:

Atelier JF h Ing.arcch.et.Ing. Jan Fridrich Jubilejnní 302/41 700 30 Ostrava – Hrabůvka H

Zodp povědný arrchitekt:

udent Ing.arcch. Aleš Stu Číslo auutorizace: 1210 1

Pořizzovatel:

Magisttrát města Ostravy, O Útvar hhlavního arcchitekta a stavebního řaadu MMO

Názeev souboru: A Textová část1 – Plesná - kkopie

Exp.: 5/20115

Atelier JF J Web: www w.atelier-jf.cz, Email: [email protected] Tel.: +420 737 92 30 16

A.. TEXTOVÁ Á ČÁST ÚZE EMNÍ STUD DIE ............................................................................................... 3 A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.8. A.9. A.10. A.11.

ZÁKLLADNÍ ÚDAJE ...................... . ..................................................................................................... 3 VYM MEZENÍ ŘEŠENÉ ÉHO ÚZEMÍ .......................................................................................................... 4 PODM MÍNKY PRO VY YMEZENÍ A VYU UŽITÍ POZEMK KŮ ............................................................................ 4 PODM MÍNKY PRO UM MÍSTĚNÍ A PROS STOROVÉ USPO OŘÁDÁNÍ PLOC CH VYMEZENÝ ÝCH V ÚZEMNÍÍ STUDII.5 ŘEŠEENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTTURY ............................................................................................. 7 ŘEŠEENÍ TECHNICKÉ É INFRASTRUK KTURY ........................................................................................... 8 OCHR RANA HODNOT T A CHARAKTE ERU ÚZEMÍ .................................................................................... 9 PODM MÍNKY PRO VY YTVÁŘENÍ PŘÍZ ZNIVÉHO ŽP A OCHRANU O VEŘ ŘEJNÉHO ZDRA AVÍ .............................. 9 PODM MÍNKY PRO VY YMEZENÁ OCH HRANNÁ PÁSMA A ........................................................................... 10 VYHO ODNOCENÍ SOU ULADU SE STA ANOVISKY DO A SPRÁVCŮ INŽ ŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ......................... 10 ÚDAJJE O POČTU LISSTŮ A POČTU V VÝKRESŮ ÚZEM MNÍ STUDIE ............................................................11

Územní studie pro lookalitu ul. Vy yhlídková Osstrava - Plesn ná strana 2/1 11

A Atelier JF Web: www.aatelier-jf.cz, Email: [email protected] Tel.: +420 7337 92 30 16

A. T EXTO OVÁ

Č ČÁST ÚZEMN Ú NÍ STU UDIE

A.1. Z Á K L A D N Í Ú D A J E Zadavattel (investorr):

Homola Lukáš, Okolnicee 454/9, Krásné P Pole, 72526 Ostrava

Pořizovattel:

Magistráát města Ostravy, Útvar hlaavního arch hitekta a stav vebního řaddu MMO

Zhotoviitel

Atelier JF F Ing.arch h.et.Ing. Jan n Fridrich Jubilejní 302/41 700 30 O Ostrava – Hrrabůvka

Zodpovvědný archittekt:

Ing.arch h. Aleš Stud dent Členské ččíslo ČKA: 1210

Místo sttavby:

Ostrava - Plesná, k.ú.: Starrá Plesná 72 21689

Dotčenéé pozemky:

parc.č. 9 18/35, 918//55, 918/56, 918/42, 91 8/69 a 918//68

p em: Podkladdy předané pořizovatele -

Územní pláán města Osstrava

-

Zadání úzeemní studie č.1-07/20144

Podkladdy pro zpraccování studiie: Ú Územní plánn Ostravy, územně annalytické po odklady pro správní oobvod Stattutárního města O Ostravy, ohllášení stavby - rozhodnnutí č. 341/2 2014 ze dne 30.12.20114 na stavbu u RD na parcele č. 918/42, 918/69 9 a 918/68-část, kk.ú.Stará Pleesná.

Ú Územní studie je zpraco ována jako úúzemně pláánovací pod dklad pro roozhodování v území dle § 300 zák. č. 183/2006 Sb b. o územníím plánováání a staveb bním řádu vve znění po ozdějších předpisůů (dále jen „stavební „ záákon“).

Ú Územní studiie pro lokalittu ul. Vyhlídkková Ostravaa - Plesná strana s 3/11

Atelier JF J Web: www w.atelier-jf.cz, Email: [email protected] Tel.: +420 737 92 30 16

A.2. V Y M E Z E N Í Ř E Š E N É H O Ú ZE M Í Řešené územ mí se nacháází v severoozápadní části města Ostravy, v městském obvodu Plesná. Je součástíí rozvojové plochy vym mezené v Územním Ú pllánu Ostravvy jako zasttavitelná plocha B B8, kde je podmínkou p pro vydání územního rozhodnutí r zpracování z územní studie ÚS 1. Pllocha ÚS 1 zahrnuje rozvojové plochy pro bydlení B8 (velikoost 9,96 ha)) a B15 (velikosst 4,71 ha) a plochy přestavby PŘ1 (velik kost 3,00 ha) h a PŘ2 (velikost 3,45 3 ha). Celkováá plocha ÚS S 1 je 21,12 ha. V souučasnosti jssou plochy využívány jako orná půda, p na plochácch přestavbyy jsou nefun nkční skladoový a zeměd dělský areáll. Pro dopraavní obsluhu u plochy je navržžena v Územ mním plánu u Ostravy nnová pozemn ní komunik kace DK7. N Navrhovaný ý způsob využití jje „Bydlenní v rodinných domech““ na ploše přestavby PŘ1 P ještě „„Parky“. Pro o plochu PŘ2 bylla již zpracoována studiee s názvem:: ÚS 1 – 2/2 2014 pro lok kalitu Plesnná - Karla Sv vobody. Jaako hlavní plochu p veřejjného prostrranství (v so ouladu s § 7 vyhl. č.5001/2006 Sb.) lze pro celé úzeemí ÚS 1 vymezit v plo ochu parku s přiléhajícím územím m kolem korridoru DK7 7 v ploše PŘ1 a úúzemí v ochhranném pássmu lesa v rrozvojové ploše p pro by ydlení B15 ((velikost ccaa 10 500 2 m ). Přředkládaná studie řeší plochu p jihoozápadně od d stávající záástavby roddinných dom mů podél ulice Kaarla Svoboddy v Ostravěě Plesné. Jeedná se pou uze o jednu ucelenou u čáást plochy B8, B která je vymeezena pozem mky č. 918 8/35, 918/555, 918/56, 918/42, 9 918 8/69 a částii 918/68, k.ú. Stará Plesná. Celková rozlloha řešenéého území jje 8 498m2 . Z toho na pozemccích parc.č. 918/42, S Plesnáá již byla výstavba v zaahájena. Vzzhledem k tomu, t že 918/69 a části 9188/68, k.ú. Stará d vymezenného území ÚS 1, byly y v řešené pploše ponech hány (ve jmenovaané pozemkky spadají do výkresee č.3 zakressleno jako započatá z výýstavba). Stavba RD na n pozemkuu parc.č. 918/42 je napojenna na dopravvu a na sítě TI z ul. Kaarla Svobod dy, vedení nesouvisí s oostatní navrh hovanou zástavboou vymezennou studií. Fuunkční využžití řešeného území – B Bydlení v ro odinných do omech.

A.3. P O D M Í N K Y P R O V Y M E Z E N Í A V Y U Ž I T Í P O Z E M K Ů Nově řeešená studiee vymezuje využití poz emků na záákladě Územ mního plánuu města Ostrravy. Plochy - Bydleení v rodinn ných domeech Sllouží: bydlení v rodin nných dom mech a v obdobných o formách doomů nízkop podlažní obytné zástavby. Funkční F plocha je vym mezena a chaarakteristick ká pro nízkkopodlažní zástavbu z o výškoové hladině maximálně do 3 nadzeemních podllaží a podkrroví. Veškerré nové stav vby musí svým obbjemovým a výrazový ým řešením m, vlastním provozem i vyvolaným m zatížením m území odpovíddat charakteeru zástavb by převládaající funkcee a musí ji jak po sttránce urbaanistické Územní studie pro lookalitu ul. Vy yhlídková Osstrava - Plesn ná strana 4/1 11

A Atelier JF Web: www.aatelier-jf.cz, Email: [email protected] Tel.: +420 7337 92 30 16

a architeektonické, tak i po stránce proovozní vho odně doplňo ovat, nikolliv narušov vat nebo nadměrnně negativnně ovlivňovaat (dopravníí zátěž, hluk k, otřesy, em mise, apod.)).

Pod dmínky vyu užití ploch způsobu vyyužití Bydlení v rodin nných domeech Převvzato z Územnního plánu Ostravy

Hlaavní využití: 

rodinnéé domy

Příppustné využžití: 

bytové domy do 3 nadzemníchh podlaží a podkroví,zahradyy, sady,provoznní a hospo odářské zázzemí rodinn ných domů a zahrad - altány, skleníky, s bazény,, pergoly, zpevněné z pplochy a ob bjekty pro relaxaci a sport pro majitele a obyvaatele rodinn ného nebo b ytového domu, oplocen ní, zařízení pro chov domácích d zvířat za z podmínk ky, že nezhoorší kvalitu u prostředí a možnost využití sou usedních pozemkků sloužícícch zejména k bydlení, rekreaci r neb bo občanskéému vybaveení,základnní občanskéé vybavení související s využíván ním takto vyymezené pllochy do 2 1 000 m zastavěn né plochy bbudovy - naapř. místní správa, s škollky, základn ní školy, služby, obchodní,, stravovaccí, společen nská, kultu urní, zdravo votnická a sociální zařízenní (domovy y důchodcůů, charitativ vní zařízen ní apod.), sportovní zařízení a plochhy včetně provozního záázemí.v případdě na sebe navazujícíc n h budov se maximální výměra 1 0000 m2 použije jako součet jednotlivýcch zastavěnných ploch budov. Priincipem ploošného om mezení je zachování objemo ového a proostorového měřítka staaveb, typicckých pro rodinnou r bytovouu zástavbu, nikoliv om mezení např. dilatačních h celků apodd.dopravnní infrastruk ktura – silniiční, cyklisttické a pěší komunikacce, jednotliv vé garáže přístřeššky pro oso obní automoobily, parko oviště odpovídající kappacitě předm mětných objektůů, zastávky MHD, M alterrnativní druh hy dopravy – lanovky, visuté dráh hy apod.,technická infrastru uktura - inžeenýrské sítěě, trafostanice, čistírnyy odpadních vod pro předměětné budovy y, telekomuunikační zařřízení, alterrnativní ekoologicky neezávadné zdroje energie k zajištěníí provozu předmětn ných objekktů (např. solární a fotovooltaické články, degaazační stan nice s kogeenerační jeednotkou) splňující omezující prostoro ové a archittektonické podmínky p tééto funkčníí plochy, plo ocha pro odpadnní kontejnery y,veřejnéé prostory, veřejná v zeleňň a vodní pllochy,protipovodňová op patření.

Poddmíněně příp ípustné využžití: 

individuuální rekreaační objektyy,objektyy pro chov hospodářský h ých zvířat, Ú Územní studiie pro lokalittu ul. Vyhlídkková Ostravaa - Plesná strana s 5/11

Atelier JF J Web: www w.atelier-jf.cz, Email: [email protected] Tel.: +420 737 92 30 16základnní občanské vybavení ssouvisející s využíváním této plocchy daného způsobu využití (kromě zařízení z obbchodu) přeesahující 1 000 m2 zastavěné plochy, d 2 000 m2 zastavěnéé plochy. V případě inttegrace obččanského maximáálně však do vybavení do jednéé budovy neebo do kom mplexu na sebe navazuj ujících budo ov nesmí 2 být souučet jejich zastavěnýcch ploch věětší než 2000 m - na např. místníí správa, školky, služby, stravovací, sppolečenská, kulturní, zd dravotnickáá a sociální zařízení o zázemí, z toho zastav věná plochaa obchodním m vybavením m nesmí včetně provozního 2 přesáhnnout 1000 m ,bytové domy, penzziony,sběrný dvůr,výrobnyy a služby y, nesnižujíící kvalitu prostředí a pohodu bydlení a sloužící zejménna obyvatelů ům obytné zzóny,zahrádkkové osady,sakrálnní stavby a stavby určenné k náboženským účellům,stavby a zařízení pro p reklamuu, informaci a propagaci.

Neppřípustné vyyužití: 

činnostti, stavby a zařízení nesouvisejíící se stano oveným hllavním, příp pustným a podm míněně přípu ustným využžitím.

Studie vve vymezenné ploše řeší využití ploochy pro vý ýstavbu rod dinných dom mů (4 RD navržené, n 1 RD vee výstavbě) s vybudovááním potřebbné dopravn ní a technick ké infrastrukktury.

A.4. P O D M Í N K Y P R O U M Í S T Ě N Í A P R O S TO T ROVÉ U S P O Ř Á D Á N Í P L OC H V Y M E ZE N ÝC H V ÚZE M N Í S T U D II Ú Územní studdie rozpraco ovala konceepci prosto orového usp pořádání úzzemí a napojení na dopravnní a techniickou infrasstrukturu. D Dále je staanoven systém dopravvní obsluhy y území a zajištěění dostupnnosti územíí pro pěší. Vymezení veřejných prostranstvví respektu uje § 22 vyhláškky č. 501/20006 Sb., o obecných požadavcícch na využíívání územ mí (šířka hlaavního a přidružeeného prosttoru je 9,85 m).

Pod dmínky proostorového uspořádán ní Pro novvou zástavb bu stanovujee Územní pllán Ostravy y prostorovoou regulaci s kódem regulacce 8 a index využití „d““. Tato regu ulace dává následující n ppodmínky: 

Maxim mální výška zástavby z je 3 NP + pod dkroví.Maxim mální zastavěěná plocha bbudovou ro odinného domu je 200m m2 .Maxim mální index zastavění z jee stanoven 0,30. 0

Územní studie pro lookalitu ul. Vy yhlídková Osstrava - Plesn ná strana 6/1 11

A Atelier JF Web: www.aatelier-jf.cz, Email: [email protected] Tel.: +420 7337 92 30 16Index využití v „d“ stanoví, s že v této zastavitelné plošše musí stavvebník zabezpečit takové umístění a technické řeešení konkrrétní stavby,, aby stavbaa po realizacci splňovala limit hygienické zátěž e chráněnýcch prostor.

Úzeemní studie dále upřesň ňuje tyto lim mity prostorrového využžití: 

Maxim mální výška zástavby z 1N NP+ podkro oví nebo 2N NP bez podkkroví.Vzhleddem k okolí navrhovanéé zástavby je j možné po oužít jak šikkmé tak plocché typy střech.Pozemkky parc. č. 918/56, 9 9188/69, 918/68 8 a 918/42, k.ú. Stará PPlesná jsou limitovány occhranným pásmem p naddzemního ellektrického vedení VN N.Na pozzemcích je možno m vybuudovat krom mě RD další provozní a hospodářsk ké zázemí roodinných do omů a zahraad jako: garááže či přístřřešky pro auutomobily, pergoly, p skleníkky, různá posezení, atd.Umístěění hlavního o objektu (roodinného do omu) upravu uje zakresleení stavebníí čáry, která urrčuje nejbližší možné uumístění RD D ve vztahu k veřejném mu prostransství.

A.5. Ř E Š E N Í D O P R AV A N Í I N F R A S T R U K T U RY D Dopravní naapojení územ mí je řešenno připojeníím se ke stávajícímu sjezdu ze stávající dy. Dopravnní řešení vy yužívá členěění jednotliivých pozem mků a je komunikace ul. Kaarla Svobod navrženna koncepcce a trasa. Navrženáá komunikaace je řešena jako slepá s úvrraťovým obratištěěm a s možžností dalšíího propojeení do návaazného územ mí. Minimáální šířka veřejného prostrannství včetněě komunikací a parkkovacích ob boustrannýcch stání je 9,85m. Jeednotlivá parkovaací stání nej ejsou umísťována, parkkování návšštěvníků bu ude možné v uličním prostoru komunikace a na vymezených h plochách. m č.03/201 14 (č.j.: Prrodloužení komunikacce je již povoleno územním rozhodnutím SMO/0000264/14/Správ/Pří) dn ne 07.03.20014 Prrojektová dokumentac d ce dopravníího řešení území budee vyhotoveena dle norrmových hodnot a bude odsoouhlasena dotčeným d orrgánem z hlediska bezp pečnosti silnničního prov vozu. Pěěší provoz bude b probíh hat po komuunikaci. Z hlediska šiirších dopravních vazzeb je územ mí po ul. Karla K Svoboody napojitelné na silnici II/11 Opavskkou, která zajišťuje moožnost propo ojení s centrem města Ostrava. Naa dálnici D1 je m možné se napojit n nájeezdem ve Svinově neebo Václavovicích Obba nájezdy jsou ve vzdálennosti cca 6,66 km. O Okrajem řešeného územ mí probíhá po ul. Kaarla Svobod dy stávající cyklostezk ka, která navazuje na hustouu síť cyklistiických stezeek v okolí. V blízkosti lokality l se nachází zaastávka MH HD (vzdálen nost cca 1000 m). Jed dná se o autobussovou zastávvku Liščí, ze z které je m možné se do ostat spojem m č. 47 na zzastávku Op pavská a odsud ddalšími spoji do ostatnícch městskýcch částí.

Ú Územní studiie pro lokalittu ul. Vyhlídkková Ostravaa - Plesná strana s 7/11

Atelier JF J Web: www w.atelier-jf.cz, Email: [email protected] Tel.: +420 737 92 30 16

A.6. Ř E Š E N Í T E C H N I C K É I N F R A S T R U K T U RY N Na ploše řeššené územn ní studií see nachází nadzemní n vedení v vysookého napěětí, které nezásobbuje danouu lokalitu elektrickouu energií. Ta je do odávána doo lokality pomocí nízkonaapěťového rozvodu v obci. Eleektrický ro ozvod, dešťťová kanallizace, ply ynovodní a vodovvodní řad jee veden v ulici u Karla Svobody. Daná D lokalita bude naa tuto infrasstrukturu napojenna v okolí místa m křižov vatky ulice Karla svob body a nověě vzniklé ul ulice Vyhlídková. Je nutné doodržení ochhranných páásem těchto sítí: Ellektroenerggetika- zák kon č.458/20000 Sb. naadzemní veddení nad 1 kV k do 35 kV V včetně

7m od o krajníhoo vodiče

poodzemní vedení do 110 0 kV včetněě

1m po p obou straanách kraj. kabelu k

Vo Vodovody a kanalizacee - zákon č.2274/2001 Sb. S voodovodní řaad do průměěru 500 mm m včetně

1,5 m

kaanalizační stoka do prů ůměru 500 m mm včetně

1,5 m

Návrh h technick ké infrastrruktury: Teechnická innfrastrukturra je již povolena územním rozhodnutím r m č.03/201 14 (č.j.: SMO/0000264/14/Správ/Pří) ze z dne 077.03.2014, a stavebn ním povoleením č.884 4/14/VH (č.j.SMO O/379723/114/Ožo/Mi) ze dne 20. října 2014. Vešškeré stávajíící sítě jsou dostatečné pro napojen ní nové zásttavby Vo Vodovod 

Nováá trasa budee napojena na stávajíccí řad DN 100, který vede v ulici Karla Svoboody. S tímto řadem vvede souběžžně druhý vodovodní v řad DN150. Nová větevv DN90 pov vede v těleese nově vzzniklé ulicee Vyhlídkovvá. Délka větve je 129,66m. Napojení bude reealizováno v místě křížžení ulic V Vyhlídková a Karla Svoboody. Na kon nci trasy voddovodu bud de umístěn podzemní p hhydrant.

K Kanalizace 

Městsská část Pleesná nemá kkanalizaci sp plaškovou (ta ( je plánovvaná do bud doucna), v ulicci Karla Sv vobody procchází pouzee kanalizace dešťová, která je vee správě Městsské části Pleesná. Daná oblast budee napojena na n dešťovouu kanalizacii pomocí nové větve DN20 00 (místo nnapojení je na n stávající vedení dešťťové kanalizace pro RD na pozemku 166/3, k.ú. Stará Plesn ná).

Územní studie pro lookalitu ul. Vy yhlídková Osstrava - Plesn ná strana 8/1 11

A Atelier JF Web: www.aatelier-jf.cz, Email: [email protected] Tel.: +420 7337 92 30 16Odvood splaškov vých vod bbude řešen pomocí seeptiků či ddomovních čistíren. V příppadě využittí navrhovaané dešťovéé kanalizace pro odvood splaškov vých vod musí být tyto vod dy vyčištěny ny na hodnotty určené ak ktuálním prrávním před dpisem.

Ellektro 

Zásobbování lok kality bude zabezpečeeno novým m podzemnním vedeníím NN, 2 realizzovaným kaabely AYKY Y 3x120+70 0mm . Pod cestami a parkovacím m stáním v chrááničkách Ko orhard  11 0.

Pllyn 

Plyn do dané lokality nebbude zaved den. Žádný z investorůů neprojeviil zájem dinných doomů bude řešeno o přippojení k pllynovému řadu. Vyttápění rod ekoloogickými zd droji (tepelnná čerpadla, solární systtémy a jiné ekologické zdroje).

Ve Veřejné osvěětlení 

V danné lokalitě bude navrrženo veřejné osvětlen ní v dalším m stupni projektové dokum mentace.

A.7. O C H R A N A H O D N O T A C H A R A K T E R U Ú ZE M Í Ú Územní studdie splňuje požadavky p Územního plánu města Ostravy.. Řešená lo okalita je rozvojovou plochoou pro byd dlení v rodinnných dom mech. Řešen ná lokalita bude napo ojena na s ve měs tě (vodovo od, kanalizaace, elektroo). Pozemky y jsou v stávající řady inžeenýrských sítí majetkuu soukromýcch osob a ob bce, v souč asnosti v užžívání pro zemědělskouu výrobu. Na území se neenachází žádné přírodnní či architek ktonické ho odnoty, kteréé je třeba ch hránit.

A.8. P O D M Í N K Y P R O V Y T V Á Ř E N Í P Ř Í ZN NIVÉHO Ž I VO O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A O C H R A N U V E Ř E J N É H O ZD R AV Í N Navrhované řešení rozvojového úzeemí pro zásstavbu rodin nnými domyy nevykazuj uje žádné negativnní důsledkyy na životní prostředí: 

Všechhny objekty y budou nappojeny na veeřejný vodovod.Odpaadní vody z jednotlivvých objek ktů na řeššeném úzeemí budou čištěny domáácími čističk kami vody a dále od dváděny deššťovou kannalizací do městské kanalizační sítě.Pro jednotlivé objekty o buude možno navrhnout ekologickýý způsob vytápění v a ohřeevu teplé vo ody.Nakláádání s odp pady v řešeené lokalitěě bude řešeeno stávajíccím způsobem jako v celéém městě, včetně sepparace a sb běru recyk klovatelnéhoo odpadu, a sběru Ú Územní studiie pro lokalittu ul. Vyhlídkková Ostravaa - Plesná strana s 9/11

Atelier JF J Web: www w.atelier-jf.cz, Email: [email protected] Tel.: +420 737 92 30 16

a likvvidace nebezzpečného oddpadu. 

Nutnoo respektovat případnoou radonovo ou aktivitu z podloží.V rám mci uličního o prostoru bude možn né podél ko omunikací vvymezit plo ochy pro ozelennění, na jeednotlivých stavebních h parcelách h jsou podm mínky pro „zelené plochhy“ dány koeficientem zzastavění, uvedeném u v regulativecch pro výstaavbu.Další předpoklaady pro vzznik přízniivého živo otního prosstředí spočívají ve vymeezení ploch veřejného v pprostranství.

A.9. P O D M Í N K Y P R O V Y M E Z E N Á O C H R A N N Á P Á S M A O Ochranná páásma techn nické infraastruktury jsou j popsáána v odsttavci 6 tééto části (Podmínnky pro techhnickou inffrastrukturu)). O Ostatní omezzující a urču ující vlivy: 

hydroogeologickéé podmínkypřípaddná radonov vá aktivita z podložíspádoové poměry lokality a j ejí orientace ke světovým stranám múzem mí s archeollogickými nálezy - s platností oznamovaccí povinnossti podle ustanoovení § 22 odst. 2 zákoona č. 20/19 987 Sb. o státní památtkové péči, ve znění pozděějších předp pisů

A.10 .

V Y H O D N O C E N Í S O U L A D U S E S TA N O V I S K Y

D O T Č E N Ý C H O R GÁ N Ů A S P R Á V C Ů I N Ž EN Ý R S K Ý C H S ÍT Í N Navrhované technické i dispoziční řešení bylo o během tvo orby územnní studie pro ojednáno s dotčennými orgányy a se správ vci sítí, viz ttyto stanoviska. 

Hasičskký záchrann ný sbor Morravskoslezsk kého kraje závazné z stan anovisko zn. HSO OS – 7916-2/2013 ze ddne 24.07.20 013ČEZ IC CT Services, a.s. vyjádřření zn URV V – 13 – 109 9 ze dne 18 .07.2013České radiokomun r nikace a.s. vvyjádření zn n ÚPTS/OS//91895/20133 ZE DNE 20.06.22013ČEZ Distribuce, a..s., vyjádřenní č.j. 01001 138632 ze dne d 25.02.20013Dial Teelecom, a.s. vyjádření bbez čísla jed dnacího ze dne d 20.06.20013Dopravvní podnik Ostrava, O a.s.. vyjádření zn 12913/T TDC/13/Kr zze dne 28.08.2013Ostravsské komunik kace, a.s. vyyjádření zn.. Okas-3607 7/13/TSÚ/PPT ze dne 21.06.22013, zn OK KAS-3905/22013/TSÚ/V VI ze dne 16 6.07.2013, zzn KOAS4529/133/TSÚ/PT ze z dne 13.088.2013Ostravsské vodárny y a kanalizacce a.s., vyjáádření zn.4.4 4/8025/112777/12/Ku ze dne 27.12.22012 a zn. 9.4/8025/71337/13/Ku zee dne 01.08.2013OVANE ET a.s., a OVA!!!CLOU O UD.net, a.s. vyjádření zn 13-397 zze dne 18.07 7.2013

Územní studie pro lookalitu ul. Vy yhlídková Osstrava - Plesn ná strana 10//11

A Atelier JF Web: www.aatelier-jf.cz, Email: [email protected] Tel.: +420 7337 92 30 16Policie ČR Městsk ké ředitelstvví dopravní inspektorát i vyjádření čč.j. KRPT2192188/čj-2013-07 70706-KP zze dne 09.10 0.2013Poruba.NET, o.s. vyjádření v znn. A13/311 ze z dne 19.07.2013RWE Distribuční D služby, s s.r.oo. vyjádření zn. 5000863599 ze dnee 12.11.201 13SITEL spol. s.r.o. vyjádření v znn. 13130295 55 ze dne 21.06.2013Telefonnica Czech Republic, R a..s. vyjádřen ní č.j.512584 4/13 ze dne 23.01.2013 3T-mobiile Czech Republic R a.s.. vyjádření bez b zn. Ze dne d 06.09.2 013 č.j.627474/13 ze dne 30.07.2013

A ddále bylo jeddnáno s : 

Magistrrát města Ostravy útvarr hlavního architekta aMěstskký obvod Pleesná

A.11 .

Ú D A J E O P O Č T U L I S T Ů A P O ČT U V Ý K R E S Ů ÚZEMNÍ STUDIE

A Textová čáást (11 stran) B Výkresováá část B.0 Širší vztahy y, podklad Ú ÚPO

1:500 00

B.1 Výkres širšších vztahů

1:500 00

B.2 Katastrální mapa s vyzznačenou hrranicí řešeného území

1:100 00

B.3 Situace sítí

1:100 00

banistickéhoo řešení B.4 Situace urb

1:100 00

25.5. 2015

Ing. arch. et. Ing. Jan Frridrich

Ú Územní studiie pro lokalittu ul. Vyhlídkková Ostravaa - Plesná strrana 11/11

SMĚR HLUČÍN

SMĚR OSTRAVA PORUBA

ZÁJMOVÁ OBLAST

RAZÍTKO AO

RAZÍTKO VEDOUCÍHO PROJEKTU

NÁZEV STAVBY / build title

ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu ul. Vyhlídková Ostrava - Plesná

Tel: +420 737 92 30 16 E-mail: [email protected] web: http://www.atelier-jf.cz

VÝKRES JE PLATNÝ POUZE S ORIGINÁLY RAZÍTEK VEDOUCÍ PROJEKTU / project manager

VYPRACOVAL / elaborated by

Ing.arch. Jan Fridrich

Ing.arch. Jan Fridrich PODPIS:

PODPIS:

TEL: +420 737 923 016 E-MAIL: [email protected] OBJEDNATEL / client

TEL: E-MAIL:

ZODP. PROJEKTANT / chief ingeneer

STUPEŇ / documentation phase

Ing.arch. Aleš Student

Územní studie

PODPIS:

Květen 2015

1:5000 FORMÁT

A3

Okolí ul. Vyhlídková Ostrava - Plesná

GSPublisherEngine 0.15.100.20

NÁZEV VÝKRESU / drawing title

ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ZAKÁZKY / job no

Výkres širších vztahů

PARÉ

MĚŘÍTKO / scale

Homola Lukáš,Okolnice 454/9, Krásné Pole, 72526 Ostrava

SMĚR OPAVA SMĚR OSTRAVA PORUBA

NOVOSTAVBY REKONSTRUKCE INTERIERY

ČÁST / part

DATUM / date

+420 737 923 016 [email protected]

MÍSTO STAVBY / place

ATELIER

ATELIER JF

117-2014

ČÍS. VÝKR. / drawing no.

B.1

ZMĚNA / revision

0

151

138

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

104

102

156

13 7/ 2

í Lišč

117 /2

152

/7 960

150

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ NADZEMNÍ 101

155

4 15

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ metalický kabel telefonica O2, a.s.

918/2

137/1

rla Ka

VODOVOD - OVaK, a.s.

y od ob Sv

58 8/ 91

918/11

918/21 21 8/ 91

98

96 3/ 4

157

KABELOVÉ VEDENÍ VN NADZEMNÍ - ČEZ Distribuce a.s. 94/7 94/5

2 8/ 15

918/26

160/1

PLÁNOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - OVaK, a.s.

158/1

918/16

PLYNOVOD NTL

95/1

918/15

91 8/ 54

KANALIZACE DEŠTOVÁ VE SPRÁVĚ OBCE DN 400

94 /2

918/18

15 4

23 8/ 91

KABELOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ Distribuce a.s.

94/1

99

918/23

918/25

KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ Distribuce a.s. 96/3

159

918/4

96/2

100

95/3 95/3

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Ostravské komunikace, a.s.

161

918/19

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK

168/2

160/2

163/1 162/1

918/27

165

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT NA P.Č. 166/3

167/2

91 8/ 17

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA NTL PRO OBJEKT NA P.Č. 166/3 166/1

162/2

ELEKTROPŘÍPOJKA NN PRO OBJEKT NA P.Č. 166/3

166/4

DEŠTOVÁ KANALIZACE PRO OBJEKT NA P.Č. 166/3 918/20

163/2

169/1

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

164

918/35

166/2

918/14

PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE (DÉLKA 62,2m)

17 2

166/3 171/2

PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU (DÉLKA 129,6m)

918/13

PŘÍPOJKA ČEZ (DÉLKA 150,0m)

170

918/55

171/1

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

918/69

918/56

RAZÍTKO AO

RAZÍTKO VEDOUCÍHO PROJEKTU

NÁZEV STAVBY / build title

ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu ul. Vyhlídková Ostrava - Plesná

918/8

918/7

ATELIER JF Tel: +420 737 92 30 16 E-mail: [email protected] web: http://www.atelier-jf.cz

VÝKRES JE PLATNÝ POUZE S ORIGINÁLY RAZÍTEK VEDOUCÍ PROJEKTU / project manager 918/1

918/68

Ing.arch. Jan Fridrich

VYPRACOVAL / elaborated by

Ing.arch. Jan Fridrich

PODPIS:

PODPIS:

TEL: +420 737 923 016 E-MAIL: [email protected] OBJEDNATEL / client

TEL: E-MAIL:

ZODP. PROJEKTANT / chief ingeneer

STUPEŇ / documentation phase

Ing.arch. Aleš Student

Územní studie

PODPIS:

Květen 2015

1:1000 FORMÁT

A3

Okolí ul. Vyhlídková Ostrava - Plesná 918/43

Katastrální mapa s vyznačenou hranicí řešeného uzemí

GSPublisherEngine 0.15.100.20

PARÉ

MĚŘÍTKO / scale

Homola Lukáš,Okolnice 454/9, Krásné Pole, 72526 Ostrava

NÁZEV VÝKRESU / drawing title

NOVOSTAVBY REKONSTRUKCE INTERIERY

ČÁST / part

DATUM / date

+420 737 923 016 [email protected]

MÍSTO STAVBY / place

ATELIER

918/42

ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ZAKÁZKY / job no

117-2014

ČÍS. VÝKR. / drawing no.

B.2

ZMĚNA / revision

0

151

138

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

104

102

156

13 7/ 2

í Lišč

117 /2

152

/7 960

150

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ NADZEMNÍ 101

155

4 15

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ metalický kabel telefonica O2, a.s.

918/2

137/1

rla Ka

VODOVOD - OVaK, a.s.

y od ob Sv

98

96 3/ 4

159 157

23 8/ 91

KABELOVÉ VEDENÍ VN NADZEMNÍ - ČEZ Distribuce a.s.

Místo připojení IS

918/23

918/25

918/18

94/7

94/5

2 8/ 15

918/26

160/1

918/16

KANALIZACE DEŠTOVÁ VE SPRÁVĚ OBCE DN 400 PLÁNOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - OVaK, a.s.

158/1

PLYNOVOD NTL

95/1

918/15

91 8/ 54

KABELOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ Distribuce a.s.

94/1

99

Místo připojení IS

15 4

918/4

KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ Distribuce a.s. 96/3

94 /2

58 8/ 91

918/11

918/21 21 8/ 91

96/2

100

95/3 95/3

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Ostravské komunikace, a.s.

161

918/19

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK

168/2

160/2

163/1 162/1

918/27

165

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT NA P.Č. 166/3

167/2

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA NTL PRO OBJEKT NA P.Č. 166/3 91 8/ 17

Místo připojení IS

166/1

162/2

ELEKTROPŘÍPOJKA NN PRO OBJEKT NA P.Č. 166/3

166/4

DEŠTOVÁ KANALIZACE PRO OBJEKT NA P.Č. 166/3 918/20

163/2

169/1

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

164

918/35

166/2

918/14

PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE (DÉLKA 62,2m)

17 2

166/3 171/2

PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU (DÉLKA 129,6m)

918/13

PŘÍPOJKA ČEZ (DÉLKA 150,0m)

170

918/55

171/1

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

918/69

918/56

RAZÍTKO AO

RAZÍTKO VEDOUCÍHO PROJEKTU

NÁZEV STAVBY / build title

ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu ul. Vyhlídková Ostrava - Plesná

918/8

918/7

ATELIER JF Tel: +420 737 92 30 16 E-mail: [email protected] web: http://www.atelier-jf.cz

VÝKRES JE PLATNÝ POUZE S ORIGINÁLY RAZÍTEK VEDOUCÍ PROJEKTU / project manager 918/1

918/68

Ing.arch. Jan Fridrich

VYPRACOVAL / elaborated by

Ing.arch. Jan Fridrich

PODPIS:

PODPIS:

TEL: +420 737 923 016 E-MAIL: [email protected] OBJEDNATEL / client

TEL: E-MAIL:

ZODP. PROJEKTANT / chief ingeneer

STUPEŇ / documentation phase

Ing.arch. Aleš Student

Územní studie

PODPIS:

Květen 2015

1:1000 FORMÁT

A3

Okolí ul. Vyhlídková Ostrava - Plesná 918/43

Situace sítí

GSPublisherEngine 0.15.100.20

PARÉ

MĚŘÍTKO / scale

Homola Lukáš,Okolnice 454/9, Krásné Pole, 72526 Ostrava

NÁZEV VÝKRESU / drawing title

NOVOSTAVBY REKONSTRUKCE INTERIERY

ČÁST / part

DATUM / date

+420 737 923 016 [email protected]

MÍSTO STAVBY / place

ATELIER

918/42

ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ZAKÁZKY / job no

117-2014

ČÍS. VÝKR. / drawing no.

B.3

ZMĚNA / revision

0

LEGENDA

151

138

104

102

156

13 7/ 2

í Lišč

117 /2

152

/7 960

150 101

155

4 15

KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM POVRCHEM - PLÁNOVANÁ KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM POVRCHEM - STÁVAJÍCÍ

918/2

137/1

rla Ka

918/11

96/3 98

96 3/ 4

159 157

94/1

99

918/18

94/5

2 8/ 15

918/26

160/1

PLOCHA PRO ZASTAVĚNÍ RODINNÝMI DOMY

158/1

95/1

918/15

PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

95/3 95/3

91 8/ 54

20 00

918/19

23

50

161

0

2

163/1 162/1

918/27

0

91 8/ 17

0 20

00

0 21

2

166/1

162/2

50

918/20

OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÍHO VEDENÍ VN STAVEBNÍ ČÁRA NEPŘEKRČITELNÁ

166/4

163/2

65

0

20

24

20

00

70

918/35

0

00

OPLOCENÍ POZEMKŮ

166/2

918/14

50

166/3

30

3 21

STAVEBNÍ ČÁRA - NEPŘEKROČITELNÁ

169/1

164

00

00

46

30

20

PŘEDBĚŽNĚ PLÁNOVANÉ POKRAČOVÁNÍ KOMUNIKACE

0

20

167/2

90

60

165

46

23

PARKOVACÍ STÁNÍ

168/2

160/2

0 00

17 2

918/16

ZAPOČATÁ VÝSTAVBA 94 /2

23 8/ 91

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA

94/7

918/23

918/25

15 4

918/4

KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM POVRCHEM - JIŽ ZAPOČATA VÝSTAVBA

96/2

100

y od ob Sv

58 8/ 91

918/21 21 8/ 91

00 28

30

50

98

00 170

50

918/55

0

00

171/1

0

00

0 0 142

50 13

30

19

0

35

00

00

30

80

32 00

0 19

0 60

20

00

00

40

00

00

30

80

20

00

46

20

VEŘEJNÁ ZELEŇ PLÁNOVANÁ

171/2 918/13

918/56

30

918/69

20

00

PLOCHA URČENÁ K ZÁSTAVBĚ NOVÝMI DOMY JE 6118m2 DO TÉTO PLOCHY NENÍ ZAPOČÍTANÁ PLOCHA KDE JIŽ PROBÍHÁ VÝSTAVBA A PLOCHA VEŘEJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

00

20

00

00

RAZÍTKO AO

RAZÍTKO VEDOUCÍHO PROJEKTU

NÁZEV STAVBY / build title

ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu ul. Vyhlídková Ostrava - Plesná

18  6 44

1 9

99 1 9

44

99

70

0

918/8

918/42

918/7

27

 15

6

ATELIER JF Tel: +420 737 92 30 16 E-mail: [email protected] web: http://www.atelier-jf.cz

VÝKRES JE PLATNÝ POUZE S ORIGINÁLY RAZÍTEK VEDOUCÍ PROJEKTU / project manager 918/1

918/68

Ing.arch. Jan Fridrich

VYPRACOVAL / elaborated by

Ing.arch. Jan Fridrich

PODPIS:

PODPIS:

TEL: +420 737 923 016 E-MAIL: [email protected] OBJEDNATEL / client

TEL: E-MAIL:

ZODP. PROJEKTANT / chief ingeneer

STUPEŇ / documentation phase

Ing.arch. Aleš Student

Územní studie

PODPIS:

Květen 2015

1:1000 FORMÁT

A3

Okolí ul. Vyhlídková Ostrava - Plesná 918/43

Situace urbanistického řešení

GSPublisherEngine 0.15.100.20

PARÉ

MĚŘÍTKO / scale

Homola Lukáš,Okolnice 454/9, Krásné Pole, 72526 Ostrava

NÁZEV VÝKRESU / drawing title

NOVOSTAVBY REKONSTRUKCE INTERIERY

ČÁST / part

DATUM / date

+420 737 923 016 [email protected]

MÍSTO STAVBY / place

ATELIER

Ochranné pásmo vedení VN Stavební čára nepřekročitelná

ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ZAKÁZKY / job no

117-2014

ČÍS. VÝKR. / drawing no.

B.4

ZMĚNA / revision

0

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.