2010 sz. rendelet által módosítva)


1 Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (az (EU) 453/2010 sz. rendelet által módosítva) Frissít&ea...

0 downloads 1 Views 919KB Size

Recommend Documents


No documents


Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (az (EU) 453/2010 sz. rendelet által módosítva) Frissítés dátuma: 30.07.2014

Változat: 4.0

Nyomtatás dátuma: 12.08.2014

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név/megjelölés: Termék-sz.: Anyagnév: CAS-szám: EU-szám: REACH regisztrációs szám: Más megnevezések:

Kénsav 95% GPR RECTAPUR® 20690 (VWR International) Kénsav (95 - 100%) 7664-93-9 016-020-00-8

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Releváns azinosított alkalmazások:

általános kémiai reagens

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító (gyártó/importőr/kizárólagos képviselő/továbbfelhasználó/kereskedő)

Magyarország VWR International Kft. Utca Postai irányítószám/Város Telefon Telefax E-mail (szakavatott személy)

Simon László u. 4. 4034 Debrecen (52) 521-130 (52) 470-069 [email protected]

Sürgősségi telefonszám Telefon

06 80 20 11 99 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat)

1 / 11

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1 2.1.1

Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás a 1272/2008/EG rendelet [CLP] szerint

Veszélyosztályok és veszélykategóriák Bőrmarás, Kategória 1A Fémekre maró hatású anyagok és keverékek, Kategória 1

2.2 2.2.1

Figyelmeztető mondatok H314 H290

Címkézési elemek Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogrammok

Figyelmeztetés: Veszély Figyelmeztető mondatok H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet.

H290

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P280 P301+P330+P331 P305+P351+P338 P309+P310

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Expozíció vagy rosszullét esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Egyéb veszélyek SVHC

Nem

2 / 11

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok nincs jelentősége (Termékazonosító)

3.2 Keverékek Veszélyes alkotóelemek Osztályozás a 1272/2008/EG rendelet [CLP] szerint Anyagnév Kénsav

Koncentráció >95%

Termékazonosító

Veszélyosztályok és veszélykategóriák

CAS-szám: 7664-93-9 EK sz.: 231-639-5 REACH-szám: 01-2119458838-20

Bőrmarás, Kategória 1A - H314 A vízi környezetre veszélyes, akut, Kategória 1 H400

4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1 Általános tájékoztató Expozíció esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/.... Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül. A szennyezett, átitatott ruházatot váltani kell. Az érintett személyt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Belélegzés után Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/.... Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Légzési nehézségek vagy légzésmegállás esetén mesterséges lélegeztetést kell adni.

Bőrrel érintkezve Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. A sérült azonnal orvosi kezelést kell kapjon, mert a nem kezelt mart sebek nehezen gyógyulnak.

Szembejutás esetén Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és keressen fel egy szemorvost. Az ép szemet védeni kell. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Lenyelés esetén Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/.... TILOS hánytatni. A szájat alaposan ki kell öblíteni vízzel. Enni- vagy innivalót nem szabad adni.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások nem állnak rendelkezésre adatok

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése nem állnak rendelkezésre adatok

4.4 Az elsősegélyt nyújtó személy védelme Elsősegélynyújtó: Az önvédelemre ügyelni kell!

4.5 Útmutatás az orvosnak nem állnak rendelkezésre adatok

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag Alkalmas oltószerek A termék maga nem éghető. Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani.

3 / 11

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer nincs korlátozás

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűz esetén képződhet: Kénoxidok

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt. Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.

5.4 Kiegészítő utasítások Az oltóvízet nem szabad a csatornarendszerbe vagy a természetes vizekbe engedni. Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat. Szén-dioxid zárt térben való alkalmazásakor óvatosan járjon el. A szén-dioxid kiszoríthatja az oxigént. A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások Az összes szikraforrást el kell távolítani. Különösen nagy az elcsúszás veszélye a termék kiömléskor/elszóródása esetén. Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: A személyeket biztonságos helyre kell vinni. Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Biztosítani kell a szivárgások felfogását (pl. kármentő medencék vagy kármentő felületek). A környezetbe való bejutás kerülendő.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A kiömlött terméket tilos újrafelhasználás céljából az eredeti edénybe visszatölteni. A beszennyeződött tárgyakat és padlózatot a környezetvédelmi előírások betartásával alaposan megtisztítani. Inert felszívóanyaggal kell felvenni és különleges figyelmet igénylő hulladékként kell ártalmatlanítani. A hígításra és semlegesítésre alkalmas anyag: Mész Soda

6.4 Kiegészítő utasítások Azonnal távolítsa el a kiömlött mennyiséget.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések A következő elkerülése: Belégzés Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Alkalmazzon elszívót (laboratórium). Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. Ha a helyi elszívás nem lehetséges, vagy nem kielégítő, akkor az egész munkaterület szellőztetését technikailag kell biztosítani. A termék kezelése után azonnal alapos bőrtisztítás szükséges.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt raktározási hőmérséklet: 15-25 °C Raktározási osztály: 8B A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőző helyen tárolni. Éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) nem állnak rendelkezésre adatok

4 / 11

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1

Ellenőrzési paraméterek

Összetevők (Megjelölés) Kénsav Kénsav Kénsav

Szabályozási információk 2009/161/EC Gestis Gestis

Ország EU HU HU

Hatérérték-típus (származási ország) LTV LTV STV

Határérték

Általános megjegyzések

0,05 mg/m³ 1 mg/m³ 1 mg/m³

8.2

Az expozíció ellenőrzése

8.2.1

Alkalmas műszaki szabályozóberendezések A műszaki intézkedések és a megfelelő munkaeljárások alkalmazása elsőbbséget élveznek a személyi védőfelszerelések használata előtt. Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni.

8.2.2

Egyéni védelem Megfelelő védőruházatot kell viselni. Vegyi munkaanyagokkal való tevékenység esetén csak CE megjelöléssel és négyszémjegyű kontrollszámmal ellátott vegyvédelmi ruhát szabad viselni. A bőrrel való közvetlen érintkezés megelőzése végett a test védelme (a szokásos munkaruhán kívül) szükséges. Szem-/arcvédő Keretes szemüveg oldalvédővel DIN/EN-szabványok: DIN EN 166 Ajánlás: VWR 111-0432 Bőrvédő Vegyi anyagokkal való tevékenység során csak CE megjelöléssel valamint négyszámjegyű ellenőrzési számmal rendelkező vegyszer-védőkesztyűt szabad viselni. Ajánlott kesztyűmárkák DIN/EN-szabványok: DIN EN 374 A tervezett újrafelhasználás esetén a kesztyűket a levétel előtt ki kell tisztítani, majd alaposan kiszellőztetve kell megőrizni. Rövid ideig történő kézzel való érintkezésnél Alkalmas anyag: A kesztyű anyagának vastagsága: Áthatolási idő (maximális viselési időtartam): Ajánlott kesztyűmárkák:

CR (polikloroprén, kloroprénkaucsuk) 0,75 mm 120-240 min VWR 112-2308

A kézzel való gyakoribb érintkezés esetén Alkalmas anyag: A kesztyű anyagának vastagsága: Áthatolási idő (maximális viselési időtartam): Ajánlott kesztyűmárkák:

Butilkaucsuk/FKM (fluorgumi) 0,70 mm > 480 min VWR 112-3819

Légzésvédő Légzésvédő készülék viselése szükséges: aeroszol- vagy ködképződés Megfelelő légzésvédő berendezés: Teljes-/fél-/negyedmaszk (DIN EN 136/140) Ajánlás: VWR 111-0206 Alkalmas anyag: A2B2E2K2P3 Ajánlás: VWR 111-0059 Kiegészítő utasítások Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szemzuhanyt készenlétben kell tartani, és feltűnően meg kell jelölni azt a helyet, ahol megtalálható

5 / 11

8.2.3

A környezeti expozíció ellenőrzése nem állnak rendelkezésre adatok

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ a) Külső jellemzők Aggregát állapota: Szín: b) Szag: c) Szagküszöbérték:

folyékony színtelen nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok

Biztonságra releváns adatok d) pH-érték: <1 (20 °C) e) Olvadáspont/fagyáspont: 3 °C f) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 335 °C (1013 hPa) g) Lobbanáspont: nem állnak rendelkezésre adatok h) Párolgási sebesség: nem állnak rendelkezésre adatok i) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): nem alkalmazható j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok Alsó robbanási határ: nem állnak rendelkezésre adatok Felső robbanáshatár: nem állnak rendelkezésre adatok k) Gőznyomás: <0,01 hPa (20 °C) l) Gőzsűrűség: nem állnak rendelkezésre adatok m) Relatív sűrűség: 1,84 g/cm³ (20 °C) n) Oldékonyság (Oldékonyságok) -nál 20 °C: könnyen oldható Oldható (g/L)-ba/-be, -ra/-re, -ban/-ben, -on/-en/-ön: nem állnak rendelkezésre adatok o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem állnak rendelkezésre adatok p) Öngyulladási hőmérséklet: nem állnak rendelkezésre adatok q) Bomlási hőmérséklet: nem állnak rendelkezésre adatok r) Viszkozitás Kinematikus viszkozitás: nem állnak rendelkezésre adatok Dinamikus viszkozitás: 24 mPa*s (20 °C) s) Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem alkalmazható t) Oxidáló tulajdonságok: nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk Ömlesztési sűrűség: Refraktív index: Disszociációs állandó: Felületi feszültség: Henry - állandó:

nem állnak rendelkezésre adatok 1,41827 (20 °C; 589 nm) nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Fémekre korrozív hatású

10.2 Kémiai stabilitás nem állnak rendelkezésre adatok

6 / 11

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Robbanásszerű reakció a következő anyaggal: Alkáli fémek Alkáliföldfém alkáliák (lúgok) Hevesen reagál a következőre: könnyűfémek Porhalmazállapotú fémek Exoterm reakció val: Víz Anyag, organikus

10.4 Kerülendő körülmények Nedvesség

10.5 Nem összeférhető anyagok Fém

10.6 Veszélyes bomlástermékek nem állnak rendelkezésre adatok

10.7 Kiegészítő utasítások nem állnak rendelkezésre adatok

11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut hatások Akut orális toxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Akut dermális toxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Akut inhalatív toxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Izgató- és maró hatás Elsődleges bőrizgató hatás: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. A szem irritációja: Súlyos szemkárosodást okoz. Légutak irritációja: nem alkalmazható Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Bőrrel érintkezve: nem szenzibiláló Belélegzés után: nem szenzibiláló Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) nem alkalmazható Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) nem alkalmazható CMR-hatások (rákkeltő, örökítő anyagot megváltoztató és szaporodást veszélyeztető hatás) Rákkeltő hatás Nincs utalás rákkeltő hatásra az embernél. Csírasejt-mutagenitás Emberben nincsenek utalások csírasejt mutagenitásra.

7 / 11

Reprodukciós toxicitás Emberben nincsenek utalások reprodukciós toxicitásra. Aspirációs veszély nem alkalmazható Egyéb káros hatások nem állnak rendelkezésre adatok Kiegészítő tájékoztatás nem állnak rendelkezésre adatok

12.SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1

Ökotoxicitás Akut (rövidtávú) haltoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Krónikus (hosszútávú) haltoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián: nem állnak rendelkezésre adatok Krónikus (hosszútávú) toxicitás dafnián: nem állnak rendelkezésre adatok Akut (rövidtávú) algatoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Krónikus (hosszútávú) algatoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok

12.2

Perzisztencia és lebonthatóság nem állnak rendelkezésre adatok

12.3

Bioakkumulációs képesség Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem állnak rendelkezésre adatok

12.4

A talajban való mobilitás: nem állnak rendelkezésre adatok

12.5

A PTB/vPvB-értékelés eredményei nem állnak rendelkezésre adatok

12.6

Egyéb káros hatások nem állnak rendelkezésre adatok

8 / 11

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1

Hulladékkezelési módszerek Szakszerű ártalmatlanítás / Termék A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni. A hulladék ártalmatlanítása végett az illetékes, hatóságilag engedélyezett hulladékgyűjtő céget kell értesíteni. A hatósági előírások betartása mellett különleges hulladékégetőbe kell szállítani. Hulladékkulcs termék: nem állnak rendelkezésre adatok Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni. A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni. Kiegészítő tájékoztatás nem állnak rendelkezésre adatok

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID) 14.1 UN-szám: 14.2 A szállítás hivatalos megjelölése: 14.3 Osztály(ok): Besorolási kód: Veszélycímke: 14.4 Csomagolási csoport: 14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Veszélyt jelző szám (Kemler-szám): alagútkorlátozási kód:

1830 KÉNSAV 8 C1 8 II No 80 E (Passage forbidden through tunnels of category E.)

Tengeri szállítás (IMDG) 14.1 UN-szám: 1830 14.2 A szállítás hivatalos megjelölése: SULPHURIC ACID 14.3 Osztály(ok): 8 Besorolási kód: Veszélycímke: 8 14.4 Csomagolási csoport: II 14.5 Környezeti veszélyek: No TENGERI KÁROS ANYAG: No 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Elkülönítési csoport: 1 EMS-Szám F-A S-B 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás nincs jelentősége

9 / 11

Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 UN-szám: 14.2 A szállítás hivatalos megjelölése: 14.3 Osztály(ok): Besorolási kód: Veszélycímke: 14.4 Csomagolási csoport: 14.5 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

1830 SULPHURIC ACID, with more than 51% acid 8 C1 8 II nincs jelentősége

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Általános szabályozások Vízveszélyességi osztály (WGK):

vízre kevéssé veszélyes (WGK 1)

EU: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről EU: Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról EU: A Bizottság 453/2010/EU rendelete ( 2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról

15.2 Kémiai biztonsági értékelés nem állnak rendelkezésre adatok

10 / 11

16.SZAKASZ: Egyéb információk Rövidítések és betűszavak ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygiensts ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road AGS - Committee on Hazardous Substances (Ausschuss für Gefahrstoffe) CLP - Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures DFG - German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft) Gestis - Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance (Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) IATA-DGR - International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations ICAO-TI - International Civil Aviation Organization-Technical Instructions IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods LTV - Long Term Value NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health OSHA - Occupational Safety & Health Administration PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic RID - Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail STV - Short Term Value SVHC - Substances of Very High Concern vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

R-mondatok

R35

Súlyos égési sérülést okoz.

S-mondatok

S26 S30 S45

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni Soha nem szabad vizet hozzáadni Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

Kiegészítő tájékoztatás Módosításra való utalások:

general update

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra.

11 / 11

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.