2010 sz. rendelet által módosítva)


1 Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (az (EU) 453/2010 sz. rendelet által módosítva) Frissités ...
Author:  Tibor Orbán

0 downloads 2 Views 868KB Size

Recommend Documents


No documents


Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (az (EU) 453/2010 sz. rendelet által módosítva)

Frissités dátuma: 2018.02.16.

Változat: 5

Nyomtatás dátuma: 12.08.2014

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név/megjelölés: Termék-sz.: Anyagnév: CAS-szám: EU-szám: REACH regisztrációs szám: Más megnevezések:

Paraffinolaj könnyű, színtelen GPR RECTAPUR® 29436 (VWR International) Paraffinolaj könnyű 8012-95-1 000-000-00-0

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Releváns azinosított alkalmazások:

általános kémiai reagens

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító (gyártó/importőr/kizárólagos képviselő/továbbfelhasználó/kereskedő)

Magyarország Utca Postai irányítószám/Város Telefon Telefax E-mail (szakavatott személy)

Cemolker Kft. Baracsi u. 3. 2750 Nagykörös 06-53-552-305 06-53-355-818 [email protected]

Sürgősségi telefonszám Telefon

06 80 20 11 99 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat)

1/9

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1

Az anyag vagy keverék osztályozása

2.1.1

Osztályozás a 1272/2008/EG rendelet [CLP] szerint Az elegy nem veszélyes a 1272/2008 [CLP] számú EK rendelet besorolása alapján.

2.2

Címkézési elemek

2.2.1

Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP] A termék az EK irányelvei vagy az érvényes nemzeti törvények alapján külön jelölést nem igényel.

Egyéb veszélyek SVHC

Nem

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok nincs jelentősége (Termékazonosító)

3.2 Keverékek Veszélyes alkotóelemek Osztályozás a 1272/2008/EG rendelet [CLP] szerint Anyagnév

Koncentráció

Termékazonosító

Veszélyosztályok és veszélykategóriák

nem állnak rendelkezésre adatok

4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1 Általános tájékoztató Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni. Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül. A szennyezett, átitatott ruházatot váltani kell. Az érintett személyt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Belélegzés után Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Légzési nehézségek vagy légzésmegállás esetén mesterséges lélegeztetést kell adni. A légutak irritációja esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezve Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Bőrreakció esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és keressen fel egy szemorvost. Az ép szemet védeni kell. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Lenyelés esetén Lenyelése után öblítse ki a szájat bő vízzel (csak ha magánál van az érintett személy) és azonnal hívjon orvosi segítséget. TILOS hánytatni. Enni- vagy innivalót nem szabad adni.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások nem állnak rendelkezésre adatok

2/9

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése nem állnak rendelkezésre adatok

4.4 Az elsősegélyt nyújtó személy védelme Elsősegélynyújtó: Az önvédelemre ügyelni kell!

4.5 Útmutatás az orvosnak nem állnak rendelkezésre adatok

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag Alkalmas oltószerek A termék maga nem éghető. Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani. Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer nincs korlátozás

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűz esetén képződhet: Pirolízis-termékek, mérgező

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt. Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.

5.4 Kiegészítő utasítások Az oltóvízet nem szabad a csatornarendszerbe vagy a természetes vizekbe engedni. Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat. Szén-dioxid zárt térben való alkalmazásakor óvatosan járjon el. A szén-dioxid kiszoríthatja az oxigént. A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások Porkeletkezést kerülni. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Használjon egyéni védőfelszerelést.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A kiömlött terméket tilos újrafelhasználás céljából az eredeti edénybe visszatölteni. Inert felszívóanyaggal kell felvenni és különleges figyelmet igénylő hulladékként kell ártalmatlanítani. Gyűjtse alkalmas, zárt tartályokban és küldje ártalmatlanításra.

6.4 Kiegészítő utasítások Azonnal távolítsa el a kiömlött mennyiséget.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések A következő elkerülése: Belégzés Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Alkalmazzon elszívót (laboratórium). Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. Ha a helyi elszívás nem lehetséges, vagy nem kielégítő, akkor az egész munkaterület szellőztetését technikailag kell biztosítani. Nedvességtől védendő.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt raktározási hőmérséklet: Raktározási osztály: 10-13 A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőző helyen tárolni.

3/9

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) nem állnak rendelkezésre adatok

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1

Ellenőrzési paraméterek

Nem tartalmaz anyagokat a koncentrációs határ fölötti mennyiségekben foglalkozási expozíciós határértéket.

8.2

Az expozíció ellenőrzése

8.2.1

Alkalmas műszaki szabályozóberendezések A műszaki intézkedések és a megfelelő munkaeljárások alkalmazása elsőbbséget élveznek a személyi védőfelszerelések használata előtt. Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni.

8.2.2

Egyéni védelem Megfelelő védőruházatot kell viselni. Vegyi munkaanyagokkal való tevékenység esetén csak CE megjelöléssel és négyszémjegyű kontrollszámmal ellátott vegyvédelmi ruhát szabad viselni. A bőrrel való közvetlen érintkezés megelőzése végett a test védelme (a szokásos munkaruhán kívül) szükséges. Szem-/arcvédő Keretes szemüveg oldalvédővel DIN/EN-szabványok: DIN EN 166 Ajánlás: VWR 111-0432 Bőrvédő Vegyi anyagokkal való tevékenység során csak CE megjelöléssel valamint négyszámjegyű ellenőrzési számmal rendelkező vegyszer-védőkesztyűt szabad viselni. Ajánlott kesztyűmárkák DIN/EN-szabványok: DIN EN 374 A tervezett újrafelhasználás esetén a kesztyűket a levétel előtt ki kell tisztítani, majd alaposan kiszellőztetve kell megőrizni. Rövid ideig történő kézzel való érintkezésnél Alkalmas anyag: A kesztyű anyagának vastagsága: Áthatolási idő (maximális viselési időtartam): Ajánlott kesztyűmárkák:

NBR (Nitrilkaucsuk) 0,12 mm > 480 min VWR 112-0998

A kézzel való gyakoribb érintkezés esetén Alkalmas anyag: A kesztyű anyagának vastagsága: Áthatolási idő (maximális viselési időtartam): Ajánlott kesztyűmárkák:

NBR (Nitrilkaucsuk) 0,38 mm > 480 min VWR 112-3717 / 112-1381

Légzésvédő Normális körülmények között nem szükséges személyi légzésvédő.Megfelelő légzésvédő berendezés: Ajánlás: nem állnak rendelkezésre adatok Alkalmas anyag: nem állnak rendelkezésre adatok Ajánlás: nem állnak rendelkezésre adatok Kiegészítő utasítások Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szemzuhanyt készenlétben kell tartani, és feltűnően meg kell jelölni azt a helyet, ahol megtalálható 8.2.3

A környezeti expozíció ellenőrzése nem állnak rendelkezésre adatok

4/9

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ a) Külső jellemzők Aggregát állapota: Szín: b) Szag: c) Szagküszöbérték:

folyékony színtelen nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok

Biztonságra releváns adatok d) pH-érték: nem állnak rendelkezésre adatok e) Olvadáspont/fagyáspont: nem állnak rendelkezésre adatok f) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 300 - 450 °C (1013 hPa) g) Lobbanáspont: 195 °C h) Párolgási sebesség: nem állnak rendelkezésre adatok i) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): nem alkalmazható j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok Alsó robbanási határ: nem állnak rendelkezésre adatok Felső robbanáshatár: nem állnak rendelkezésre adatok k) Gőznyomás: nem állnak rendelkezésre adatok l) Gőzsűrűség: nem állnak rendelkezésre adatok m) Relatív sűrűség: 0,86 g/cm³ (20 °C) n) Oldékonyság (Oldékonyságok) -nál 20 °C: nem állnak rendelkezésre adatok Oldható (g/L)-ba/-be, -ra/-re, -ban/-ben, -on/-en/-ön: nem állnak rendelkezésre adatok o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem állnak rendelkezésre adatok p) Öngyulladási hőmérséklet: >300 °C q) Bomlási hőmérséklet: nem állnak rendelkezésre adatok r) Viszkozitás Kinematikus viszkozitás: nem állnak rendelkezésre adatok Dinamikus viszkozitás: 25 - 80 mPa*s (20 °C) s) Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem alkalmazható t) Oxidáló tulajdonságok: nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk Ömlesztési sűrűség: Refraktív index: Disszociációs állandó: Felületi feszültség: Henry - állandó:

nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség nem állnak rendelkezésre adatok

10.2 Kémiai stabilitás nem állnak rendelkezésre adatok

5/9

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége nem állnak rendelkezésre adatok

10.4 Kerülendő körülmények nem állnak rendelkezésre adatok

10.5 Nem összeférhető anyagok nem állnak rendelkezésre adatok

10.6 Veszélyes bomlástermékek nem állnak rendelkezésre adatok

10.7 Kiegészítő utasítások nem állnak rendelkezésre adatok

11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut hatások Akut orális toxicitás: LD50 (orális, Patkány): >5000 mg/kg (Merck KGaA) Akut dermális toxicitás: LD50 (dermális, Nyúl): >3000 mg/kg (Merck KGaA) Akut inhalatív toxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Izgató- és maró hatás Elsődleges bőrizgató hatás: nem alkalmazható A szem irritációja: nem alkalmazható Légutak irritációja: nem alkalmazható Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Bőrrel érintkezve: nem szenzibiláló Belélegzés után: nem szenzibiláló Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) nem alkalmazható Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) nem alkalmazható CMR-hatások (rákkeltő, örökítő anyagot megváltoztató és szaporodást veszélyeztető hatás) Rákkeltő hatás Nincs utalás rákkeltő hatásra az embernél. Csírasejt-mutagenitás Emberben nincsenek utalások csírasejt mutagenitásra.

6/9

Reprodukciós toxicitás Emberben nincsenek utalások reprodukciós toxicitásra. Aspirációs veszély nem alkalmazható Egyéb káros hatások nem állnak rendelkezésre adatok Kiegészítő tájékoztatás nem állnak rendelkezésre adatok

12.SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1

Ökotoxicitás Akut (rövidtávú) haltoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Krónikus (hosszútávú) haltoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián: nem állnak rendelkezésre adatok Krónikus (hosszútávú) toxicitás dafnián: nem állnak rendelkezésre adatok Akut (rövidtávú) algatoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Krónikus (hosszútávú) algatoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok

12.2

Perzisztencia és lebonthatóság nem állnak rendelkezésre adatok

12.3

Bioakkumulációs képesség Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem állnak rendelkezésre adatok

12.4

A talajban való mobilitás: nem állnak rendelkezésre adatok

12.5

A PTB/vPvB-értékelés eredményei nem állnak rendelkezésre adatok

12.6

Egyéb káros hatások nem állnak rendelkezésre adatok

7/9

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1

Hulladékkezelési módszerek Szakszerű ártalmatlanítás / Termék A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni. A hulladék ártalmatlanítása végett az illetékes, hatóságilag engedélyezett hulladékgyűjtő céget kell értesíteni. A hatósági előírások betartása mellett különleges hulladékégetőbe kell szállítani. Hulladékkulcs termék: nem állnak rendelkezésre adatok Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni. A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni. Kiegészítő tájékoztatás nem állnak rendelkezésre adatok

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Általános szabályozások Vízveszélyességi osztály (WGK):

vízre ártalmatlan (nwg)

EU: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről EU: Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról EU: A Bizottság 453/2010/EU rendelete ( 2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról

15.2 Kémiai biztonsági értékelés nem állnak rendelkezésre adatok

8/9

16.SZAKASZ: Egyéb információk Rövidítések és betűszavak ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygiensts ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road AGS - Committee on Hazardous Substances (Ausschuss für Gefahrstoffe) CLP - Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures DFG - German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft) Gestis - Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance (Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) IATA-DGR - International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations ICAO-TI - International Civil Aviation Organization-Technical Instructions IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods LTV - Long Term Value NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health OSHA - Occupational Safety & Health Administration PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic RID - Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail STV - Short Term Value SVHC - Substances of Very High Concern vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

R-mondatok nem állnak rendelkezésre adatok S-mondatok nem állnak rendelkezésre adatok Kiegészítő tájékoztatás Módosításra való utalások:

general update

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra.

9/9

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.