2010 sz. rendelet által módosítva)


1 Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (az (EU) 453/2010 sz. rendelet által módosítva) Frissít&ea...
Author:  Emma Király

0 downloads 1 Views 921KB Size

Recommend Documents


No documents


Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (az (EU) 453/2010 sz. rendelet által módosítva) Frissítés dátuma: 30.07.2014

Változat: 4.0

Nyomtatás dátuma: 12.08.2014

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név/megjelölés: Termék-sz.: Anyagnév: CAS-szám: EU-szám: REACH regisztrációs szám: Más megnevezések:

Króm 1.000 mg/l híg salétromsavban AVS TITRINORM® standard for AAS 86671 (VWR International) Króm 1.000 mg/l híg salétromsavban 7440-47-3 000-000-00-0

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Releváns azinosított alkalmazások:

általános kémiai reagens

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító (gyártó/importőr/kizárólagos képviselő/továbbfelhasználó/kereskedő)

Magyarország VWR International Kft. Utca Postai irányítószám/Város Telefon Telefax E-mail (szakavatott személy)

Simon László u. 4. 4034 Debrecen (52) 521-130 (52) 470-069 [email protected]

Sürgősségi telefonszám Telefon

06 80 20 11 99 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat)

1 / 11

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1 2.1.1

Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás a 1272/2008/EG rendelet [CLP] szerint

Veszélyosztályok és veszélykategóriák Szemirritáció, Kategória 2 Bőrirritáció, Kategória 2

2.2 2.2.1

Figyelmeztető mondatok H319 H315

Címkézési elemek Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogrammok

Figyelmeztetés: Figyelem Figyelmeztető mondatok H319

Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású.

H315

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P280 P302+P352 P305+P351+P338

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/…. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Egyéb veszélyek SVHC

Nem

2 / 11

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok nincs jelentősége (Termékazonosító)

3.2 Keverékek Veszélyes alkotóelemek Osztályozás a 1272/2008/EG rendelet [CLP] szerint Anyagnév Chromium (III) nitrate

Salétromsav

Koncentráció

Termékazonosító

0,1-1%

CAS-szám: 13548-38-4 EK sz.: 236-921-1 REACH-szám:

2-5%

CAS-szám: 7697-37-2 EK sz.: 231-714-2 REACH-szám: 01-2119487297-23

Veszélyosztályok és veszélykategóriák

Oxidáló folyadékok, Kategória 3 - H272 Bőrmarás, Kategória 1A - H314

4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1 Általános tájékoztató Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni. Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül. A szennyezett, átitatott ruházatot váltani kell. Az érintett személyt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Belélegzés után Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Légzési nehézségek vagy légzésmegállás esetén mesterséges lélegeztetést kell adni. A légutak irritációja esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezve Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Bőrreakció esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és keressen fel egy szemorvost. Az ép szemet védeni kell. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Lenyelés esetén Lenyelése után öblítse ki a szájat bő vízzel (csak ha magánál van az érintett személy) és azonnal hívjon orvosi segítséget. TILOS hánytatni. Enni- vagy innivalót nem szabad adni.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások nem állnak rendelkezésre adatok

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése nem állnak rendelkezésre adatok

4.4 Az elsősegélyt nyújtó személy védelme Elsősegélynyújtó: Az önvédelemre ügyelni kell!

4.5 Útmutatás az orvosnak nem állnak rendelkezésre adatok

3 / 11

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag Alkalmas oltószerek A termék maga nem éghető. Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani. Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer nincs korlátozás

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűz esetén képződhet: Szén-dioxid (CO2) Szén-monoxid Nitrogénoxidok (NOx) Kénoxidok

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt. Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.

5.4 Kiegészítő utasítások Az oltóvízet nem szabad a csatornarendszerbe vagy a természetes vizekbe engedni. Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat. Szén-dioxid zárt térben való alkalmazásakor óvatosan járjon el. A szén-dioxid kiszoríthatja az oxigént. A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások Porkeletkezést kerülni. Az anyag porát nem szabad belélegezni. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A kiömlött terméket tilos újrafelhasználás céljából az eredeti edénybe visszatölteni. Óvatosan kell szárazon felvenni. A beszennyeződött tárgyakat és padlózatot a környezetvédelmi előírások betartásával alaposan megtisztítani. Gyűjtse alkalmas, zárt tartályokban és küldje ártalmatlanításra.

6.4 Kiegészítő utasítások Azonnal távolítsa el a kiömlött mennyiséget.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések A következő elkerülése: Belégzés Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Alkalmazzon elszívót (laboratórium). Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. Ha a helyi elszívás nem lehetséges, vagy nem kielégítő, akkor az egész munkaterület szellőztetését technikailag kell biztosítani. Nedvességtől védendő.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt raktározási hőmérséklet: 15-25 °C Raktározási osztály: 8B A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőző helyen tárolni.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) nem állnak rendelkezésre adatok

4 / 11

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1

Ellenőrzési paraméterek

Összetevők (Megjelölés) Chromium (III) nitrate Chromium (III) nitrate Chromium (III) nitrate Chromium (III) nitrate Salétromsav

Szabályozási információk Gestis 2006/15/EC Gestis Gestis 2006/15/EC

Ország EU EU HU HU EU

Hatérérték-típus (származási ország) LTV LTV LTV STV STV

Salétromsav

Gestis

HU

STV

Határérték

Általános megjegyzések

2 mg/m³ 2 mg/m³ 0,5 mg/m³ 2 mg/m³ 2,6 mg/m³ - 1 ppm 2,6 mg/m³

8.2

Az expozíció ellenőrzése

8.2.1

Alkalmas műszaki szabályozóberendezések A műszaki intézkedések és a megfelelő munkaeljárások alkalmazása elsőbbséget élveznek a személyi védőfelszerelések használata előtt. Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni.

8.2.2

Egyéni védelem Megfelelő védőruházatot kell viselni. Vegyi munkaanyagokkal való tevékenység esetén csak CE megjelöléssel és négyszémjegyű kontrollszámmal ellátott vegyvédelmi ruhát szabad viselni. A bőrrel való közvetlen érintkezés megelőzése végett a test védelme (a szokásos munkaruhán kívül) szükséges. Szem-/arcvédő Keretes szemüveg oldalvédővel DIN/EN-szabványok: DIN EN 166 Ajánlás: VWR 111-0432 Bőrvédő nem állnak rendelkezésre adatok Rövid ideig történő kézzel való érintkezésnél Alkalmas anyag: A kesztyű anyagának vastagsága: Áthatolási idő (maximális viselési időtartam): Ajánlott kesztyűmárkák:

nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok

A kézzel való gyakoribb érintkezés esetén Alkalmas anyag: A kesztyű anyagának vastagsága: Áthatolási idő (maximális viselési időtartam): Ajánlott kesztyűmárkák:

nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok

Légzésvédő Légzésvédő készülék viselése szükséges: aeroszol- vagy ködképződés Megfelelő légzésvédő berendezés: Teljes-/fél-/negyedmaszk (DIN EN 136/140) Ajánlás: VWR 111-0206 Alkalmas anyag: A2B2E2K2P3 Ajánlás: VWR 111-0059 Kiegészítő utasítások Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szemzuhanyt készenlétben kell tartani, és feltűnően meg kell jelölni azt a helyet, ahol megtalálható

5 / 11

8.2.3

A környezeti expozíció ellenőrzése nem állnak rendelkezésre adatok

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ a) Külső jellemzők Aggregát állapota: Szín: b) Szag: c) Szagküszöbérték:

folyékony színtelen nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok

Biztonságra releváns adatok d) pH-érték: <1 (20 °C) e) Olvadáspont/fagyáspont: nem állnak rendelkezésre adatok f) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: nem állnak rendelkezésre adatok g) Lobbanáspont: nem állnak rendelkezésre adatok h) Párolgási sebesség: nem állnak rendelkezésre adatok i) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): nem alkalmazható j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok Alsó robbanási határ: nem állnak rendelkezésre adatok Felső robbanáshatár: nem állnak rendelkezésre adatok k) Gőznyomás: nem állnak rendelkezésre adatok l) Gőzsűrűség: nem állnak rendelkezésre adatok m) Relatív sűrűség: nem állnak rendelkezésre adatok n) Oldékonyság (Oldékonyságok) -nál 20 °C: nem állnak rendelkezésre adatok Oldható (g/L)-ba/-be, -ra/-re, -ban/-ben, -on/-en/-ön: nem állnak rendelkezésre adatok o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem állnak rendelkezésre adatok p) Öngyulladási hőmérséklet: nem állnak rendelkezésre adatok q) Bomlási hőmérséklet: nem állnak rendelkezésre adatok r) Viszkozitás Kinematikus viszkozitás: nem állnak rendelkezésre adatok Dinamikus viszkozitás: nem állnak rendelkezésre adatok s) Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem alkalmazható t) Oxidáló tulajdonságok: nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk Ömlesztési sűrűség: Refraktív index: Disszociációs állandó: Felületi feszültség: Henry - állandó:

nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok nem állnak rendelkezésre adatok

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Fémekre korrozív hatású

10.2 Kémiai stabilitás nem állnak rendelkezésre adatok

6 / 11

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Robbanásszerű reakció a következő anyaggal: Alkáli fémek Alkáliföldfém Hevesen reagál a következőre: alkáliák (lúgok) könnyűfémek Porhalmazállapotú fémek

10.4 Kerülendő körülmények nem állnak rendelkezésre adatok

10.5 Nem összeférhető anyagok Fém, silány

10.6 Veszélyes bomlástermékek nem állnak rendelkezésre adatok

10.7 Kiegészítő utasítások nem állnak rendelkezésre adatok

11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut hatások Akut orális toxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Akut dermális toxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Akut inhalatív toxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Izgató- és maró hatás Elsődleges bőrizgató hatás: Bőrirritáló hatású. A szem irritációja: Súlyos szemirritációt okoz. Légutak irritációja: nem alkalmazható Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Bőrrel érintkezve: nem szenzibiláló Belélegzés után: nem szenzibiláló Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) nem alkalmazható Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) nem alkalmazható CMR-hatások (rákkeltő, örökítő anyagot megváltoztató és szaporodást veszélyeztető hatás) Rákkeltő hatás Nincs utalás rákkeltő hatásra az embernél. Csírasejt-mutagenitás Emberben nincsenek utalások csírasejt mutagenitásra.

7 / 11

Reprodukciós toxicitás Emberben nincsenek utalások reprodukciós toxicitásra. Aspirációs veszély nem alkalmazható Egyéb káros hatások nem állnak rendelkezésre adatok Kiegészítő tájékoztatás nem állnak rendelkezésre adatok

12.SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1

Ökotoxicitás Akut (rövidtávú) haltoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Krónikus (hosszútávú) haltoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián: nem állnak rendelkezésre adatok Krónikus (hosszútávú) toxicitás dafnián: nem állnak rendelkezésre adatok Akut (rövidtávú) algatoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok Krónikus (hosszútávú) algatoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok

12.2

Perzisztencia és lebonthatóság nem állnak rendelkezésre adatok

12.3

Bioakkumulációs képesség Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem állnak rendelkezésre adatok

12.4

A talajban való mobilitás: nem állnak rendelkezésre adatok

12.5

A PTB/vPvB-értékelés eredményei nem állnak rendelkezésre adatok

12.6

Egyéb káros hatások nem állnak rendelkezésre adatok

8 / 11

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1

Hulladékkezelési módszerek Szakszerű ártalmatlanítás / Termék A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni. A hulladék ártalmatlanítása végett az illetékes, hatóságilag engedélyezett hulladékgyűjtő céget kell értesíteni. Hulladékkulcs termék: nem állnak rendelkezésre adatok Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni. A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni. Kiegészítő tájékoztatás nem állnak rendelkezésre adatok

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID) 14.1 UN-szám: 14.2 A szállítás hivatalos megjelölése: 14.3 Osztály(ok): Besorolási kód: Veszélycímke: 14.4 Csomagolási csoport: 14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Veszélyt jelző szám (Kemler-szám): alagútkorlátozási kód:

3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8 C1 8 III No 80 E (Passage forbidden through tunnels of category E.)

Tengeri szállítás (IMDG) 14.1 UN-szám: 3264 14.2 A szállítás hivatalos megjelölése: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 14.3 Osztály(ok): 8 Besorolási kód: Veszélycímke: 8 14.4 Csomagolási csoport: III 14.5 Környezeti veszélyek: No TENGERI KÁROS ANYAG: No 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Elkülönítési csoport: 1 EMS-Szám F-A S-B 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás nincs jelentősége

9 / 11

Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 UN-szám: 14.2 A szállítás hivatalos megjelölése: 14.3 Osztály(ok): Besorolási kód: Veszélycímke: 14.4 Csomagolási csoport: 14.5 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S., 8 C1 8 III nincs jelentősége

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Általános szabályozások Vízveszélyességi osztály (WGK):

vízre kevéssé veszélyes (WGK 1)

EU: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről EU: Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról EU: A Bizottság 453/2010/EU rendelete ( 2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról

15.2 Kémiai biztonsági értékelés nem állnak rendelkezésre adatok

10 / 11

16.SZAKASZ: Egyéb információk Rövidítések és betűszavak ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygiensts ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road AGS - Committee on Hazardous Substances (Ausschuss für Gefahrstoffe) CLP - Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures DFG - German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft) Gestis - Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance (Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) IATA-DGR - International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations ICAO-TI - International Civil Aviation Organization-Technical Instructions IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods LTV - Long Term Value NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health OSHA - Occupational Safety & Health Administration PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic RID - Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail STV - Short Term Value SVHC - Substances of Very High Concern vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

R-mondatok

R36/38

Szem- és bőrizgató hatású

S-mondatok

S26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

Kiegészítő tájékoztatás Módosításra való utalások:

general update

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra.

11 / 11

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.