2010. (X.28.) sz. rendelet


1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: / /2010. sz...
Author:  Gyöngyi Biróné

0 downloads 1 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.097-2/2010.

22/2010. számú 2010. október 27.-i ülés

JEGYZŐK ÖNYVE

215-240/2010. (X.27.sz. Kth.) 21-22/2010. (X.28.) sz. rendelet

1

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: 2010. október 27-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk polgármester Bodor József képviselő Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő Hallai Tibor alpolgármester Szabó Sándor képviselő (8 fő) Igazoltan távol: Kaldenekker Zoltán képviselő

(1 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Bartha Erika igazgatási irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi, adó és ktgv-i irodavezető Kovács Gábor települési főépítész Strobl Alajos műszaki és városüzemeltetési irodavezető Meghívottak: Szabó Marianna Humán Szolgáltató Központ vezetője, Németh Mariann művelődési ház vezetője Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők több mint fele, 8 fő jelen van. A polgármester javasolta a kiküldött meghívóban szereplő napirendhez 16. napirendi pontnak felvenni „A Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok c. – B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponenséhez c. TÁMOP-5.2.5.B-10/2 pályázat benyújtása”, valamint 17. napirendnek felvenni a „Konyhai eszközbeszerzés” tárgyú napirendeket. Javasolta a napirendek elfogadását.

2

Mivel más módosító indítvány nem volt, ezért az általa ismertetett módosítással a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: Napirend Közérdekű bejelentések 1. Könyvtár alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 2. Kerekegyháza Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. A bizottsági struktúra változásával, a bizottsági feladat- és hatáskörrel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Településrendezési Terv (TRT), Szabályozási Terv, és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. A polgármester és az alpolgármester költség átalányának megállapítása Előadó: Vincze Miklós jegyző 6. Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2011. évre vonatkozóan Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 7. Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásról Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 8. Önkormányzati számviteli-pénzügyi szoftver beszerzése Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 9. Kerekegyháza Város képviselete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésén Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 10. Pályázat benyújtása a támogató szolgáltatás informatikai fejlesztésével kapcsolatban Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. Fülöpjakab Község Önkormányzat Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társuláshoz történő csatlakozási kérelemének és a módosított társulási megállapodásnak a megtárgyalása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

3

12. A „Településünk fejlődéséért” alapítvány Kuratóriuma két új tagjának megválasztása és alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 13. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ülésein való helyettesítés rendjének meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 14. Beszámoló a parlagfű elleni védekezésről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 15. Teljesítménymotivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerése Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 16. A Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok c. pályázat benyújtása– B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponenséhez c. TÁMOP-5.2.5.B-10/2 pályázat benyújtása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 17. Konyhai eszközbeszerzés Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 18. Egyebek Közérdekű bejelentések Közérdekű bejelentés nem hangzott el. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Könyvtár alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester a napirenddel kapcsolatban megkérdezte a bizottságok véleményét. Gyurkovics Balázsné az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuk tárgyalta a könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló napirendet, és azt elfogadásra ajánlotta. Szabó Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke a tárgyi napirendet elfogadásra ajánlotta a Képviselő-testületnek. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem merült fel, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a könyvtár alapító okiratának módosítását szavazásra bocsátotta.

4

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 215/2010. (X.27.) sz. Kth. Katona József Művelődési Ház és Könyvtár alapító okirata Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben és a 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően módosítja a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint (1. számú melléklet): - az alapító okirat „Jogszabályban meghatározott közfeladata:” címhez az alábbi meghatározás kerül: „a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint helyi közművelődési és közgyűjteményi tevékenység”. - A kiegészítő és kisegítő tevékenységeket szabályozó rendelkezések helyébe „Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” lépnek. 2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 10. §-ában, az 5/2009.(III.27.) és a 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató alapján, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 39. § (1) bekezdésében, 53. § (2) bekezdésében, 68. § b) pontjában, valamint a 78. § (5) bek. b) pontjában foglaltaknak megfelelően elfogadja – a határozat mellékletét képező – módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. (2. számú melléklet) Egyben felhatalmazza a polgármestert, az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző Magyar Államkincstár Intézményvezető Pénzügyi iroda

5

1. számú melléklet Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata

Az intézmény neve: Művelődési Ház és Könyvtár

Katona

Rövidített neve:

Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény székhelye:

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 12.

Telephelye:

- Könyvtár 6041 Kerekegyháza, Fő u. 45. - Balatoni Farkas János Helytörténeti Gyűjtemény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 4.

Törzskönyvi szám:

632373

Adószám:

16637689-1-03

Működési területe:

Kerekegyháza város közigazgatási területe

Alapítói határozat:

József

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat 69/1999.(VI.04) sz. Képviselő-testületi határozata

Az intézmény alapítója:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Irányító szerve:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv: Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a Jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerinti helyi közművelődési és közgyűjteményi tevékenység Tevékenység jellege:

közszolgáltató költségvetési szerv

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény szakágazati besorolása:

932900

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett közszolgáltató tevékenység. Műv.központ házak tevékenysége - Információs tevékenység - Ismeretterjesztés - Kiállítás rendezés - Művelődő közösségek tevékenysége - Rendezvények szervezése - Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás - Nem programszerűen szervezett tevékenységek - Tábor - Nemzetközi együttműködés - Kiegészítő jellegű szolgáltatások - Származtatott alapszolgáltatások Közművelődési könyvtárak tevékenysége - Nyilvános könyvtári tevékenysége -A fenntartó folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és az igénylők rendelkezésére bocsátja a gyűjteményt, - A fenntartó folyamatosan tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól - Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, - Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Az ifjúság művelődési, szabadidős és kulturális életének fejlesztése érdekében ellátandó tevékenységek: a./ az ifjúság számára közéleti tér biztosítása b./ a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési, szabadidős- és kulturális tevékenységet elősegítő programok szervezése c./ fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása érdekükben és értük

7

d./ a cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910121 Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910123 Könyvtári szolgáltatások 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok: A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértékén felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre: 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Az intézmény kisegítő tevékenységébe tartozó feladatok: Az alaptevékenységétől eltérő, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, államháztartás körébe tartozó szervezet vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység; 932918 Mindenféle máshova nem sorolható szabadidős szolgáltatás 932919 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztató tevékenység Kisegítő tevékenységének maximális aránya a tervezett összkiadás 5 %-a. Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat. E tevékenységet az intézmény az irányító szerv előzetes engedélyével végezhet. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: • •

Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.

8Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Az intézmény feladata ellátását szolgáló vagyon: A Kerekegyháza Városi Önkormányzat tulajdonát képező 726/2 hrsz alatt felvett, 637 hrsz alatt felvett, továbbá a 2 hrsz alatt felvett ingatlan, valamint mindaz az ingóvagyon, amely leltár szerint használatába van adva. Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: Az ingatlanvagyon tekintetében az önkormányzat, kinek képviseletében a polgármester jár el, az egyéb vagyon tekintetében a mindenkori intézményvezető. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 89. §. (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény és az annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások előirányzata az intézmény mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az intézmény gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és utalványozás feladatokat ellátja. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg a jogszabályban meghatározott eljárási szabályok szerint. Az intézmény képviseletére jogosult: Képviselő-testület által megbízott mindenkori művelődési ház vezető Kerekegyháza, 2010. október 27. Dr. Kelemen Márk polgármester Záradék Az Alapító Okiratot Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2010. (X.27.) sz. határozatával jóváhagyta. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 38/2010. (II.24.) sz. Kth . Alapító Okirat hatályát veszti. Kerekegyháza, 2010. október 27. Vincze Miklós jegyző

9

2. számú melléklet Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata Az intézmény neve: Művelődési Ház és Könyvtár

Katona

Rövidített neve:

Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény székhelye:

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 12.

Telephelye:

- Könyvtár 6041 Kerekegyháza, Fő u. 45. - Balatoni Farkas János Helytörténeti Gyűjtemény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 4.

Törzskönyvi szám:

632373

Adószám:

16637689-1-03

Működési területe:

Kerekegyháza város közigazgatási területe

Alapítói határozat:

József

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat 69/1999.(VI.04) sz. Képviselő-testületi határozata

Az intézmény alapítója:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Irányító szerve:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv: Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a Jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerinti helyi közművelődési és közgyűjteményi tevékenység Tevékenység jellege:

közszolgáltató költségvetési szerv

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény szakágazati besorolása:

932900

10

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett közszolgáltató tevékenység. Műv.központ házak tevékenysége - Információs tevékenység - Ismeretterjesztés - Kiállítás rendezés - Művelődő közösségek tevékenysége - Rendezvények szervezése - Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás - Nem programszerűen szervezett tevékenységek - Tábor - Nemzetközi együttműködés - Kiegészítő jellegű szolgáltatások - Származtatott alapszolgáltatások Közművelődési könyvtárak tevékenysége - Nyilvános könyvtári tevékenysége -A fenntartó folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és az igénylők rendelkezésére bocsátja a gyűjteményt, - A fenntartó folyamatosan tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól - Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, - Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Az ifjúság művelődési, szabadidős és kulturális életének fejlesztése érdekében ellátandó tevékenységek: a./ az ifjúság számára közéleti tér biztosítása b./ a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési, szabadidős- és kulturális tevékenységet elősegítő programok szervezése c./ fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása érdekükben és értük d./ a cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése

11

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910121 Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910123 Könyvtári szolgáltatások 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 932918 Mindenféle máshova nem sorolható szabadidős szolgáltatás 932919 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztató tevékenység Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat. E tevékenységet az intézmény az irányító szerv előzetes engedélyével végezhet. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: • • •

Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Az intézmény feladata ellátását szolgáló vagyon: A Kerekegyháza Városi Önkormányzat tulajdonát képező 726/2 hrsz alatt felvett, 637 hrsz alatt felvett, továbbá a 2 hrsz alatt felvett ingatlan, valamint mindaz az ingóvagyon, amely leltár szerint használatába van adva. Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: Az ingatlanvagyon tekintetében az önkormányzat, kinek képviseletében a polgármester jár el, az egyéb vagyon tekintetében a mindenkori intézményvezető. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 89. §. (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény és az annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások előirányzata az intézmény mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az intézmény gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és utalványozás feladatokat ellátja. 12

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg a jogszabályban meghatározott eljárási szabályok szerint. Az intézmény képviseletére jogosult: Képviselő-testület által megbízott mindenkori művelődési ház vezető Kerekegyháza, 2010. október 27. Dr. Kelemen Márk polgármester Záradék Az Alapító Okiratot Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2010. (X.27.) sz. határozatával jóváhagyta. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 38/2010. (II.24.) sz. Kth . Alapító Okirat hatályát veszti. Kerekegyháza, 2010. október 27. Vincze Miklós jegyző 2. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Közbeszerzési módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Szabályzatának

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a Közbeszerzési törvényen 2010-ben átfogó módosításokat hajtottak végre, ezét indokolttá vált az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása. Megkérdezte, hogy a napirendhez észrevétel, javaslat van-e. Mivel a képviselők részéről egyetértés volt, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a Közbeszerzési Szabályzat módosítását szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.

13

216/2010. (X.27.) sz. Kth Kerekegyháza Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló belső szabályzatának elfogadása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a Kerekegyháza Város Önkormányzata közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzatát a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 2./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a Kerekegyháza Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek rendjéről szóló szabályzatát a határozat 2. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2010. november 01. Határozatról értesül: jegyző, és általa: - irodavezetők - közbeszerzési és beruházási referens 1. sz. melléklet a 216/2010. (X.27.) Kth. sz. határozathoz Kerekegyháza Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselő-testület) Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzéseinek rendjéről a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. §-a alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

I. F e j e z e t 1. Cím Általános rendelkezések 1. § E szabályzat célja, hogy a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével meghatározza az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét. 2. § (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed az ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzésekre, illetve az azokban a jelen szabályzat szerint eljáró személyekre, testületekre. (2) Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a közbeszerzésekre, amelyekhez az ajánlatkérő támogatást (Kbt. 4. § 34. pont) vesz igénybe és a támogatást nyújtó szerv, szervezet az ajánlatkérő, mint kedvezményezett részére a támogatási szerződés

14

megkötésekor, vagy azt megelőzően előírja, hogy a jelen szabályzattól eltérő módon határozza meg a felelősségi rendet, a bizottság összetételét, vagy más feltételt. Ebben az esetben a polgármester jogosult a Kbt. 6. § (3) bekezdése alapján legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően meghatározni a Kbt. 6. § (1) bekezdésében foglaltakat (a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét, az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket).

2. Cím Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás közzététele 3. § (1) Közbeszerzési eljárást indítani és annak alapján ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívást közzétenni – a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén - csak akkor lehet, ha a) a közbeszerzési eljárás előkészítése (Kbt. 4. § 14. pont) során megállapítható, hogy az önkormányzat éves költségvetésében a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel rendelkezik, illetőleg rendelkezik arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll, vagy b) a több év alatt megvalósuló beszerzés esetén a beszerzés első évében a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet arányos része az önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll és a Képviselő-testület határozatban kötelezettséget vállal a beszerzés többi évében a szükséges fedezet biztosítására, illetőleg rendelkezik arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a részteljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. c) az ajánlatkérő támogatásra irányuló igénye (pályázat) benyújtásra került, vagy ilyet fog benyújtani – azzal, hogy az ajánlati felhívásban (az egyéb információk körében) fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét erre a körülményre, valamint a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra - és a Képviselő-testület a szükséges önrész biztosításáról határozott. (2) A jelen § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni a Kbt. 26. §ban meghatározott építési koncesszió, illetőleg a Kbt. 242. § (4) bekezdésében meghatározott szolgáltatási koncesszió esetén. II. F e j e z e t 1. Cím Az eljárásban az ajánlatkérő oldalán részt vevő személyek 4. §

15

Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az alábbi személyek, szervek gyakorolják a Polgármesteri Hivatal – jelen szabályzat szerinti – közreműködésével: a) a polgármester,vagy a polgármester által adott meghatalmazás alapján az erre feljogosított személy b) a közbeszerzési és beruházási referens c) Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság d) a Képviselő-testület, e) a bírálóbizottság a 9. § (9) bekezdésének d) és f) pontjában foglaltak szerint, illetve f) a szakértő. 5. § A polgármester a)

gondoskodik a Kbt. 5.§ (1) bekezdése alapján az éves összesített közbeszerzési terv (továbbiakban: közbeszerzési terv) elkészítéséről akként, hogy azt a Képviselő-testület a költségvetési év elején, de legkésőbb minden év április 15. napjáig elfogadja; gondoskodik a Kbt. 5.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési tervnek, valamint módosításának (módosításainak) – módosítás esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül – ajánlatkérő honlapján (www.kerekegyhaza.hu) történő közzétételéről; a közbeszerzési tervet kérésre megküldi a Közbeszerzések Tanácsa, vagy az illetékes ellenőrző szervek részére,

b)

gondoskodik az éves statisztikai összegzés elkészítéséről és annak megküldéséről a Közbeszerzések Tanácsának részére legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Kbt. 16. § (1) bekezdése alapján, illetőleg a Kbt. 17./C § (1) bekezdésben foglaltak, szerint öt munkanapon belül történő közzétételéről ajánlatkérő honlapján, a Kbt.7.§.(2) szerint időpontig,

c)

amennyiben szükséges, és annak jogszabályi feltételei fennállnak, gondoskodik az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről és annak közzétételéről a Kbt. szabályai szerint,

d)

gondoskodik a hirdetmények közzétételéről, illetve hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásban az ajánlati felhívások ajánlattevő(k) részére történő megküldéséről,

e)

a bírálóbizottság javaslata alapján dönt az ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás, valamint dokumentáció szövegéről, azok módosításáról, visszavonásáról, kivéve, ha jogszabály alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztása, vagy a szerződés jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik,

16

f)

amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága Szerkesztőbizottsága, vagy a TED Szerkesztősége a hirdetménnyel kapcsolatban hiánypótlásra hívja fel az ajánlatkérőt, gondoskodik – amennyiben kérte a bírálóbizottság javaslatát, annak figyelembevételével – a hiányok pótlásáról,

g)

a bírálóbizottság javaslata alapján dönt a hiánypótlásról, felhívja az ajánlattevőket az esetleges hiányok pótlására a Kbt. 83. § (1) bekezdése, a 112. § (1) bekezdése, vagy 121. § (10) bekezdése alapján,

h)

dönt az eljárási határidő meghosszabbításáról, az eljárás felfüggesztéséről,

i)

a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt eljárás esetén dönt arról, hogy az eljárásban tárgyalásra sor kerül-e, amennyiben igen meghatározza a tárgyalás menetét, ennek keretében dönt arról, hogy a bírálóbizottság az ajánlattevőkkel együttesen vagy egymást követően, egy vagy több fordulóban tárgyaljon, kivéve ha jogszabály alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztása, vagy a szerződés jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik,

j)

tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén meghatározza a tárgyalás vagy párbeszéd menetét, dönt arról, hogy a bírálóbizottság az ajánlattevőkkel együttesen vagy egymást követően, egy vagy több fordulóban tárgyaljon, kivéve, ha jogszabály alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztása, vagy a szerződés jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, továbbá dönt a tárgyalás lezárásáról,

k)

jóváhagyja a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő szerződést és szerződésmódosítást, kivéve, ha jogszabály alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztása, vagy a szerződés jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik,

l)

az ajánlattevők/részvételre jelentkezők kérelmére gondoskodik kiegészítő (értelmező) tájékoztatás nyújtásáról az ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívással, dokumentációval kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) bekezdése, 103. § (1) bekezdése, 121. § (2) bekezdése, 134. § (3) bekezdése, 136. § (6) bekezdése alapján,

m)

gondoskodik az ajánlattevők (részvételre jelentkezők) tájékoztatásáról kizárásukkal, alkalmatlanná nyilvánításukkal, pályázatuk érvénytelenségével kapcsolatban; továbbá gondoskodik a közbeszerzési eljárás eredményének – ideértve a kétszakaszos eljárás részvételi szakaszának eredményét is – a Kbt. 94. § (1) bekezdés és 117. § (1) bekezdése szerinti kihirdetéséről; és amennyiben szükséges az eredményhirdetés időpontjának elhalasztásáról vagy korábbi időpontra hozásáról,

n)

gondoskodik az eljárásról szóló tájékoztató közzétételéről a Kbt. rendelkezései szerint,

o)

gondoskodik a szerződés módosításáról, és a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről, továbbá az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva

17

évenkénti tájékoztató elkészítéséről a Kbt. 307. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Kbt. 307. § (2) bekezdésére, p)

a Kbt. 97. §-a alapján kérelemre öt munkanapon belül gondoskodik az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő tájékoztatásáról a nyertes ajánlat jellemzőivel kapcsolatban,

q)

hatáskörtől függően az általa, vagy a Képviselő-testület által jóváhagyott – a Kbt.nek, az ajánlati (ajánlattételi) felhívásnak, dokumentációnak és ajánlatnak megfelelő – szerződéseket, valamint szerződésmódosításokat az ajánlatkérő képviseletében aláírja,

r)

gondoskodik a jogorvoslati eljárásban – ideértve a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt folyó jogorvoslati eljárást, a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában lefolytatásra kerülő eljárást, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb polgári peres eljárást – a jogi képviseletről figyelemmel a szabályzat 11. §-ában foglaltakra és a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményére, amennyiben azt kérte; dönt kereset és fellebbezés benyújtásáról, illetve visszavonásáról,

s)

az ajánlatkérő nevében lefolytatja a kötelező írásbeli konzultációt az ajánlattevővel/ajánlattevőkkel a szerződéskötés előtt, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak,

t) gondoskodik öt munkanapon belül, közbeszerzési eljárásonként csoportosítva a Kbt. 17/C. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban részletezett adatok, információk, hirdetmények ajánlatkérő honlapján történő közzétételéről azzal, hogy ezen közzétételi kötelezettségének lehetősége szerint megfelelhet úgyis, hogy honlapjáról elérhetővé teszi a Közbeszerzések Tanácsa honlapján az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan megjelenő adatokat, információkat, illetőleg a Kbt. 99/A § (3) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés ajánlatkérő honlapján történő közzétételéről haladéktalanul annak megkötését követően, valamint annak folyamatos elérhetőségéről a honlapon a szerződés teljesítésétől számított öt évig, u) eleget tesz a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban:Tpvt.) bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint a Kbt. 20/A. §-ban előírt Gazdasági Versenyhivatal felé fennálló jelzési kötelezettségének, amennyiben a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, illetőleg a Kbt. 62.§ (3) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségének, amennyiben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el, valamint – a Közbeszerzések Tanácsán keresztül - az Európai Bizottság tájékoztatásának a Kbt. 86.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint. v) meghívásos és hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás esetén javaslattétel azoknak az ajánlatevőknek a személyére, akiknek az eljárásban való részvétele a beszerzésre tekintettel indokolt.

18

6.§ A közbeszerzési és beruházási referens ellenjegyzi az általa előkészített hirdetményt. 7. § A Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság – lehetőség szerint a bírálóbizottság véleményét figyelembe véve - előzetesen véleményezi a)

a polgármester kérésére a közbeszerzési tervben nem szereplő vagy a közbeszerzési tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának lehetőségét,

b)

a polgármester kérésére a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés módosítását,

c)

a polgármester kérésére a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata iránti keresetet és a közbeszerzésekkel kapcsolatos polgári peres eljárásokban a fellebbezéseket. 8. §

A Képviselő-testület a)

legkésőbb minden év április 15. napjáig elfogadja az éves közbeszerzési tervet,

b)

létrehozza az adott közbeszerzésre a Kbt. 8. § (3) bekezdése szerinti bírálóbizottságot, tervpályázat esetén a zsűrit, kijelöli annak elnökét,

c)

dönt a közbeszerzési eljárás – ideértve a kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakaszt is – eredményéről, ideértve az ajánlatok érvényességéről, az ajánlattevők alkalmasságáról, a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló döntés meghozatalát is,

d)

azokban a közbeszerzési eljárásokban, amelyekben jogszabály alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztása, vagy a szerződés jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, dönt a bírálóbizottság javaslata alapján az ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás, valamint dokumentáció szövegéről, azok módosításáról, visszavonásáról,

e)

azokban a közbeszerzési eljárásokban, amelyekben jogszabály alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztása, vagy a szerződés jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt eljárás alkalmazásakor dönt arról, hogy az eljárásban tárgyalásra sor kerül-e, amennyiben igen meghatározza a tárgyalás menetét, ennek keretében dönt arról, hogy a bírálóbizottság az ajánlattevőkkel együttesen vagy egymást követően, egy vagy több fordulóban tárgyaljon,

19

f)

azokban a közbeszerzési eljárásokban, amelyekben jogszabály alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztása, vagy a szerződés jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik – amennyiben tárgyalásos eljárást vagy versenypárbeszédet alkalmaz az ajánlatkérő – meghatározza a tárgyalás, illetve a párbeszéd menetét, dönt arról, hogy a bírálóbizottság az ajánlattevőkkel együttesen (amennyiben ennek lehetősége fennáll) vagy egymást követően, egy vagy több fordulóban tárgyaljon,

g)

azokban a közbeszerzési eljárásokban, amelyekben jogszabály alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztása, vagy a szerződés jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, jóváhagyja a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő szerződést és szerződésmódosítást, és egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására,

h)

gondoskodik a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzéséről a Kbt. 308. § (2) bekezdése alapján, és jóváhagyja a 13. § szerinti belső ellenőrzési tervet, és annak módosítását.

i)

dönt a bírálóbizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánításáról, illetőleg dönt minden egyéb, jogszabály által hatáskörébe utalt kérdésben,

j)

amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, úgy dönt a Kbt. 252. § (2) bek. szerinti hirdetmény nélküli meghívásos eljárás alkalmazásáról. 9. § Bírálóbizottság

(1) A polgármester a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján bírálóbizottságot hoz létre, amelynek tagjai a bírálóbizottság munkájának megkezdése előtt kötelesek írásban a)

összeférhetetlenségre,

b)

szakértelemre – megjelölve a szakértelem tárgyát –, valamint

c)

titoktartásra vonatkozóan nyilatkozatot tenni.

(2) A bírálóbizottságot úgy kell létrehozni, hogy tagjai között legyen közbeszerzési, pénzügyi, jogi és a közbeszerzés tárgya szerinti szakember. (3) A bírálóbizottság tagjai, az (5) bekezdésben meghatározott esetet kivéve, a) pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy, b)

a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a Kbt. 11. §-ában meghatározott hivatalos közbeszerzési tanácsadó,

c.) jogi, vagy közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy,

20

(4)

d)

a Polgármesteri Hivatal közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselője, vagy a Képviselő-testület érintett szakbizottságának tagja,

e)

építési beruházás esetén lehetőség szerint a kivitelezési tervdokumentáció felelős tervezője, a beruházás leendő műszaki ellenőre.

A polgármester döntése alapján a bírálóbizottság munkájában szükség szerint esetenként vesznek részt: a) a beszerzés tárgya szerinti gazdasági kamara/kamarák megfelelő pénzügyi, közbeszerzési vagy közbeszerzés tárgya szerinti delegált képviselője/képviselői, b) az ajánlatkérő által – díjazás ellenében – felkért egyéb külső szakértő(k) amennyiben a közbeszerzés tárgya speciális szakértelmet kíván.

(5) Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolítására külső szakértőt (szervezet, személy) bíz meg (10. §), úgy a szakértő lehetőség szerint köteles a bírálóbizottságot a szakértővel jogviszonyban álló személyekből létrehozni, valamint építési beruházás esetén ellátni a 215/2010 (VII. 9.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat is. (6) Tervpályázati eljárás során a bizottság (zsűri) tagjai kizárólag természetes személyek lehetnek a Kbt. 158. § (2) bekezdése alapján, egyebekben a tagokra a bírálóbizottság tagjaira vonatkozó szabályok irányadóak. (7) A bírálóbizottság gondoskodik a Kbt. 50. § (3) bekezdésének megfelelően - amennyiben a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi és az nem ellentétes a gazdasági ésszerűséggel -, hogy ajánlatkérő az ajánlati felhívásban tegye lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, illetőleg előírásra kerüljön, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemére lehet részajánlatot tenni. (8)

A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. A bírálóbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a bírálóbizottság elnökének szavazata dönt. A bírálóbizottság tagjai kizárólag igennel, vagy nemmel szavazhatnak. A bírálóbizottság zárt ülést tart. A bírálóbizottság ülésén és egyéb eljárási cselekményeknél – ide nem értve a bontás, eredményhirdetés, vagy a tárgyalás aktusait – a bírálóbizottság tagjain, a közbeszerzési és beruházási referensen, illetve a jegyzőkönyvvezetőn kívül csak az lehet jelen, akinek meghívásáról a bírálóbizottság határoz, avagy akit a polgármester meghív, továbbá a Képviselő-testület tagja, amennyiben az adott közbeszerzésre vonatkozóan a 9. § (1) bekezdésének a), illetve c) pontja szerinti nyilatkozatot tett. Az ülés a közbeszerzési és beruházási referens, a 10. § alkalmazása esetén az ott meghatározott személy, illetőleg szervezet esetén annak teljes jogú képviselője, a bírálóbizottság elnöke, vagy a polgármester által aláírt meghívóval, vagy a bírálóbizottság határozatával hívható össze úgy, hogy a meghívót lehetőség szerint az ülést megelőző öt nappal kézbesíteni kell. Az ajánlatok felbontásán kizárólag a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek, az eredményhirdetésen bárki, a tárgyaláson a polgármester által a tárgyalás menete keretében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bírálóbizottság jogosult az elnök távollétének idejére teljes körű helyettest jelölni. A bírálóbizottság ügyrendjét –

21

amennyiben ennek elkészítését elhatározza – a jelen szabályzatban foglaltak alapul vételével maga határozhatja meg, melynek hiányában a bírálóbizottság ügyrendi szabályaira a jelen szabályzat az irányadó. (9)

A bírálóbizottság hatásköre, feladata a) a becsült érték figyelembevételével az ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás és a szerződés-tervezetet vagy az alapvető szerződéses feltételeket is tartalmazó dokumentáció (ismertető) döntésre való előkészítése, b) amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága Szerkesztőbizottsága a hirdetménnyel kapcsolatban hiánypótlásra hívja fel az ajánlatkérőt, a polgármester kérésére javaslattétel a hiánypótlására, c) javaslattétel az ajánlatok/részvételi jelentkezések, egyéb beadványok hiányainak pótoltatására, d) szükség szerint javaslattétel felvilágosítás kérésére az ajánlattevőktől (részvételre jelentkezőktől) a Kbt. 85. §-a, 86. § (1) bekezdése, 87. § (1) bekezdése és 113. §-a alapján, e) tárgyalásos eljárás, továbbá egyszerű nyílt eljárásban történő tárgyalás esetén hatáskörtől függően a polgármester, vagy a Képviselő-testület döntésének megfelelően tárgyalás az ajánlattevőkkel f) a beérkezett ajánlatok, (részvételi jelentkezések) elbírálására való javaslattétel, g) a Kbt. 251.§. (2) bekezdésének alkalmazása esetén a Kbt. 251.§. (4) bek. b) pontja szerinti javaslattétel; h) javaslattétel Képviselő-testületnek az eljárás eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánítására vonatkozóan.

(10) A bírálóbizottsági munkáról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell készíteni. Az első ülés jegyzőkönyvének mellékletei a tagok 9. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatai. A közbeszerzés eredményére/eredménytelenségére tett javaslatot tartalmazó jegyzőkönyvnek mellékletei a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai, és valamennyi jegyzőkönyvnek melléklete a jelenléti ív. (11) A jegyzőkönyvet a bírálóbizottság jelenlévő tagjai, vagy a közbeszerzési és beruházási referens írja alá. (12) A jegyzőkönyvön legalább az ülés/esemény pontos helyét, tárgyát, a fontosabb nyilatkozatokat, a bírálóbizottság határozatait, az ülés kezdésének és befejezésének idejét rögzíteni kell.

22

10. § Szakértő (1)

Az ajánlatkérő nevében a Képviselő-testület szükség szerint (a beszerzés tárgyának jellegére, bonyolultságára is figyelemmel) a közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítására az eljárás előkészítésétől kezdve a lezáró döntés meghozataláig – kivéve a szerződéskötést – és az esetleges jogorvoslati eljárás jogerős befejezéséig külső szervezetet, személyt (a továbbiakban: szakértő) is megbízhat a Kbt. előírásai szerint. Amennyiben az adott eljárás során a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem állít fel bírálóbizottságot, hanem – külön döntése alapján – ezen feladattal is megbízza szakértőt, úgy a felelősségi rend megfelelő elhatárolásának biztosítása érdekében a szakértő köteles meghatározni a – szakértővel jogviszonyban álló és az adott közbeszerzési eljárásban közreműködő természetes személyekre kiterjedő – belső felelősségi rendjét az eljárás előkészítésétől a lezáró döntés meghozataláig terjedően, amelyet a Képviselőtestületnek jóvá kell hagynia.

(2)

Az (1) bekezdés alkalmazása esetén, amennyiben a szakértő a 9. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tud eleget tenni, ebben az esetben is köteles ellátni a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szakértő megbízása esetén a közbeszerzési eljárások bonyolítása során ajánlatkérő látja el feladattal. A megbízás teljesítése során ajánlatkérő részéről a koordinációért felelős kapcsolattartó személy a jegyző, vagy a közbeszerzési és beruházási referens. (4)

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció előkészítésébe, illetőleg - választása szerint - a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) jogosult bevonni, figyelembe véve egyben a 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket.

(5)

A (4) bekezdésben meghatározott esetekben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolni.

(6)

A felkért külső szakértők díjazását az ajánlatkérő biztosítja az erre vonatkozó igény előzetes előterjesztése és jóváhagyása esetén. 2. Cím Jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérő oldalán közreműködő személyek 11. §

(1)

Az ajánlatkérőt a jogorvoslati eljárásban a közbeszerzési eljárásban közreműködő jogi és szükség esetén egyéb szakértelemmel rendelkező személy képviseli.

(2)

Amennyiben a jogorvoslati eljárás tárgya olyan ajánlatkérői döntés, amely ellen az (1) bekezdésben meghatározott személy tiltakozott, ajánlatkérő nevében eljáró személy köteles helyette más megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt a képviselettel

23

megbízni. Ebben az esetben a döntést támogató személyek kötelesek a jogorvoslati eljárásban közreműködni. III. F e j e z e t 1. Cím Ügyviteli feladatok ellátása a közbeszerzési eljárás során 12. § (1) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy, vagy testület a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el feladatát. (2) A közbeszerzési és beruházási referens köteles gondoskodni a)

a közbeszerzési eljárás előkészítése során az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és szerződéstervezet előkészítéséről – ide nem értve az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, valamint dokumentáció (ismertető) műszaki leírásának összeállítását – a bírálóbizottság részére azzal, hogy azokat a bírálóbizottság tagjai az első ülést megelőzően legalább öt nappal korábban megismerhessék a bírálóbizottság első ülésére szóló meghívó mellékleteként,

b)

az o) pont alapján összeállított éves statisztikai összegezés elkészítéséről és annak megküldéséről a Közbeszerzések Tanácsának részére legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Kbt. 16. § (1) bekezdése alapján,

c)

az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről, amennyiben az szükséges, és annak jogszabályi feltételei fennállnak,

d)

a 9. § (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok előkészítéséről,

e)

a közbeszerzési eljárás során feltett kérdések megválaszolásáról, kiegészítő tájékoztatásokról a közbeszerzés tárgya szerint érintett iroda által adott szakmai, szakértői véleménye alapján, hiánypótlási felhívásokról úgy, hogy arról minden ajánlattevő (részvételre jelentkező) a Kbt. előírásai szerint értesüljön,

f)

haladéktalanul, de legkésőbb a Kbt.-ben előírt határidőig a Kbt. 7. § (1) bekezdése alapján minden egyes közbeszerzési eljárásának – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásbeli dokumentálásáról, jegyzőkönyv (tárgyalás esetén a Kbt. 128. § (5) bekezdése szerinti jegyzőkönyv) készítéséről, és az eljárás során készített dokumentumok, iratok megküldéséről a Kbt.-ben megjelölt szervezetek, személyek részére, amennyiben a Kbt. azt kötelezővé teszi,

g)

a közbeszerzési eljárás során hozandó döntések előkészítéséről,

h)

a felhívások megküldéséről, hirdetmények közzétételéről (ideértve azok megszerkesztését, a szerkesztési és ellenőrzési díjak átutaltatását, a jóváhagyást követő feladását, hiánypótlását is), továbbá a megjelent hirdetmények

24

ellenőrzéséről és esetleges helyesbítéséről, különös tekintettel a felhívásokat tartalmazó hirdetményekre, i)

a benyújtott ajánlatok (részvételi jelentkezések, egyéb beadványok) felbontásáról,

j)

a közbeszerzés tárgyával érintett iroda tájékoztatása és a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján a szerződés módosításáról, amennyiben annak jogszabályi és jelen szabályzatban foglalt feltételei fennállnak; az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, a szerződés teljesítéséről, valamint módosításáról szóló tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről a Kbt. szabályai szerint,

k)

az ajánlattevők (részvételre jelentkezők) tájékoztatásáról kizárásukkal, alkalmatlanságukkal, ajánlatuk/részvételi jelentkezésük érvénytelenségével kapcsolatban, továbbá a közbeszerzési eljárás eredményének – ideértve a kétszakaszos eljárás részvételi szakaszának eredményét is – a Kbt. 94. § (1) bekezdés és 117. § (1) bekezdése szerinti kihirdetéséről,

l)

a Kbt. 97. §-a alapján kérelemre öt munkanapon belül az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő tájékoztatásáról a nyertes ajánlat jellemzőivel kapcsolatban,

m)

javaslat készítéséről a bírálóbizottság tagjaira, figyelemmel 9. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra,

n)

az 5. §. s) pontja szerinti megszervezéséről, valamint

o)

a tárgyévben lezárult közbeszerzések nyilvántartásának vezetéséről,

p)

a Kbt. szerinti közzétételi kötelezettséggel rendelkezőket - jelen szabályzatban részletezettek szerint – ezen feladatuk végrehajtásában történő segítéséről.

írásbeli

konzultáció

dokumentálásáról

és

(3) A közbeszerzés tárgya szerint érintett iroda vezetője köteles gondoskodni a)

legkésőbb a tárgyév március 14. napjáig a Kbt. szerinti közbeszerzési terv elkészítéséhez szükséges adatok – különösen beszerzés tárgya, becsült értéke, a beszerzés ideje (egy év alatt valósul-e meg, vagy a beszerzés több évre áthúzódik) – szolgáltatásáról a közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység részére,

b)

amennyiben azt szükségesnek tartja, és jogszabályi feltételei fennállnak, vagy erre vonatkozóan a közbeszerzési és beruházási referens tájékoztatást kér, az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáról a közbeszerzési és beruházási referens részére olyan időben, amely lehetővé teszi az előzetes összesített tájékoztatónak a Kbt.-ben meghatározott kedvező joghatások (pl.: ajánlattételi határidő rövidítése) érvényesítését,

c)

közbeszerzési eljárás előkészítése során az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felméréséről, valamint dokumentáció/ismertető - amely építési beruházás esetén meg kell, hogy

25

feleljen a 215/2010 (VII. 9.) Korm. rendeletben foglaltaknak - elkészítéséről és a közbeszerzési eljárás terv szerinti megindítását kezdeményező átirat megküldéséről a közbeszerzési és beruházási referensnek a (4) bekezdésben meghatározottak szerint, d)

a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés fedezetigazoltatásáról, továbbá a nyertes ajánlattevő által, a teljesítést követően benyújtott számlákon a szerződésszerű teljesítés igazolásáról haladéktalanul, illetve a szerződésnek megfelelően, továbbá a leigazolt számlák és a fedezetigazolással ellátott, szignós szerződés haladéktalan továbbításáról a Pénzügyi, Adó-és Költségvetési Iroda (továbbiakban: Pénzügyi Iroda) részére,

e)

a d) pontban meghatározott teljesítés-igazolással egyidejűleg a teljesítés megtörténtéről szóló jelentés megküldéséről a közbeszerzési és beruházási referens részére az alábbi minimális tartalommal: - a teljesítés alapját képező közbeszerzés tárgya - a szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e - nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka - a szerződésszegést elkövető(k) neve, címe - a szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e - nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka - a szerződésszegést elkövető(k) neve, címe - a szerződést módosították-e - illetőleg mellékeli a havonta nettó módon 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetéseknél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak szerint a kifizetés címzettjének a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolását, illetőleg nyilatkozik, hogy a teljesítésigazolás kiállításának időpontjában a kifizetés címzettje szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

f)

- amennyiben szükségesnek ítéli - a szerződés módosításának kezdeményezéséről azzal, hogy előterjesztést készít a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elé, illetve értesíti a közbeszerzési és beruházási referenst,

g)

más közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének tájékoztatásáról a Kbt. 61. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott körülményről a Kbt.-ben megadott két munkanapon belül.

(4) A közbeszerzési eljárás megindítását a közbeszerzés tárgya szerint érintett iroda kezdeményezi a közbeszerzési és beruházási referens részére küldött átirattal, amely legalább az alábbiakat kötelezően tartalmazza: - a közbeszerzés tárgya, - a közbeszerzés becsült értéke, továbbá annak megállapítását alátámasztó adatok (pl.: három árajánlat, melyek közül a legmagasabb nettó érték a becsült érték)

26

-

-

-

a szerződéskötés tervezett ideje, a közbeszerzési terv táblázatának neve (szolgáltatás megrendelése, árubeszerzés, építési beruházás, stb.), sorának száma, a fedezetet tartalmazó költségvetési sor száma, avagy a fedezet meglétére utaló más adat, szerződéstervezet, a Kbt. 66-67. §-a szerinti igazolásokkal igazolható pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-szakmai alkalmassági követelmények, amelyeket a kiválasztandó vállalkozóval/megbízottal szemben támasztani kíván a közbeszerzés tárgyával érintett osztály, a Kbt. 58. §-ának – építési beruházás esetén 215/2010 (VII. 9.) Korm. rendeletben foglaltaknak is – megfelelő, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás, továbbá a közbeszerzés tárgya szerinti jelen szabályzatnak megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselő vagy más személy megnevezése, figyelemmel a 9. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltakra, a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását.

(5) Az átiratot a közbeszerzési tervben szereplő „a szerződéskötés tervezett ideje” előtt olyan időben kell a közbeszerzési és beruházási referens részére megküldeni, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatható legyen a tervezett időben, és a szerződés megkötése a Kbt. szabályait megtartva a tervezett időpontban megtörténhessen, az alábbiakra figyelemmel: - közösségi értékhatárt elérő nyílt eljárás esetén a közbeszerzési eljárás hozzávetőlegesen három hónapot, - egyszerű eljárás esetén a közbeszerzési eljárás hozzávetőlegesen két hónapot, - a Kbt.251.§. (2) bek. szerinti eljárás hozzávetőlegesen 6 hetet vesz igénybe a közbeszerzés megindulásától feladása/megküldése) számítottan.

(felhívás

(6) A közbeszerzési és beruházási referens a hiánytalan és hibátlan átirat kézhezvételét követő 15 napon belüli időpontra – a felhívás és a dokumentáció tervezetét is tartalmazó meghívóval - összehívja az adott közbeszerzés 9. § (1) bekezdése szerint kijelölt bírálóbizottságát. A közbeszerzési és beruházási referens ezt követően a 12. § (2), (7) bekezdései, illetve a 14. § (3) bekezdése szerinti feladatok Kbt. szerinti ellátásával gondoskodik a közbeszerzés ügyviteli feladatainak ellátásáról. (7)

A közbeszerzési és beruházási referens a nyertes kiválasztását követően a szerződés tervezetét véglegesíti, majd gondoskodik a szerződés megkötéséről. A szerződés szignós, irattári, fedezetigazolással ellátott példánya a közbeszerzés tárgyával érintett irodát, és egy-egy másolati példány a közbeszerzési és beruházási referenst, a titkárságon vezetett központi szerződés-nyilvántartót, valamint a Pénzügyi irodát illeti.

27

(8) A közbeszerzési és beruházási referens megkeresésére a fedezetigazolás az eljárást megindító felhíváson, illetve a (3) bekezdés d) pontja szerint a megkötendő szerződésen; a szerkesztési díjak, ellenőrzési díjak átutalása a polgármester kérésére; valamint a nyertes ajánlattevő által benyújtott és a teljesítés igazolására feljogosított által igazolt számlák kifizetése a Pénzügyi iroda feladata. 2. Cím A belső ellenőrzés 13. § (1)

A Belső Ellenőrzési vezető köteles a közbeszerzések ellenőrzését is tartalmazó éves belső ellenőrzési tervét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészíteni jóváhagyásra a Képviselő-testület részére.

(2)

A Belső Ellenőrzési vezető köteles a közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzéseket is tartalmazó belső ellenőrzési terv jóváhagyását követően a tervnek megfelelően a belső ellenőrzések lefolytatása iránt intézkedni a Belső Ellenőrzési Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködésével. 3. Cím A közbeszerzési eljárás dokumentálásának egyéb szabályai 14. §

(1)

Valamennyi jelen szabályzat hatálya alá tartozó személy köteles a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feladatát írásban teljesíteni, vagy dokumentálni.

(2)

Az eljárás során keletkezett iratokat a közbeszerzési és beruházási referens jogosult eredeti vagy – amennyiben az eredeti mást illet – másolati példányban begyűjteni, és a teljes iratanyag Kbt. 7. § (2) bekezdése szerinti megőrzéséről gondoskodni. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során keletkezett eredeti irat nem a közbeszerzési és beruházási referenst illeti, vagy nem ott keletkezett, a Kbt. 7. § (2) bekezdése szerinti őrzéséről – amennyiben ez még nem történt meg, úgy a közbeszerzési és beruházási referens értesítése mellett – az köteles gondoskodni, akit az irat megillet, vagy akinél keletkezett.

(3)

közbeszerzési és beruházási referens: a) jogosult a bírálóbizottságot összehívni, b) jogosult a dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet véleményezni még az első meghívó kiküldése előtt.

(4)

A bírálóbizottság elnöke és tagjai kötelesek írásban az ajánlatokról indokolással ellátott bírálati lapot készíteni.

(5)

A bírálóbizottság elnöke, illetve távollétében a helyettesítésére feljogosított tag

28

a) köteles a bírálóbizottság rendjét fenntartani, az arra nem jogosultakat az ülésről eltávolítani, az ülést levezetni; b) jogosult a bírálóbizottságot írásban megküldött meghívóval összehívni, illetve az a) pontban foglaltakra a bírálóbizottság más tagját felhatalmazni. 6)

A bírálóbizottság üléséről valamennyi esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a 9. § (11) bekezdés szerint kell hitelesíteni. 4. Cím Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) átvétele és nyilvántartásba vétele 15. §

(1)

Az ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére – amennyiben ajánlatát (részvételi jelentkezését) személyesen nyújtja be – az ajánlat (részvételi jelentkezés) átvételéről elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy az ajánlat (részvételi jelentkezés) benyújtása lezárt, sértetlen borítékban történt.

(2)

A benyújtott ajánlatokat (részvételi jelentkezéseket) tartalmazó borítékon fel kell tüntetni az ajánlat sorszámát, a beérkezés pontos időpontját (óra, perc), módját (postán érkezett vagy személyesen nyújtották be), az ajánlatot átvevő nevét és aláírását. Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontásával kapcsolatos jegyzőkönyvben a borítékon feltüntetett adatok alapján kell nyilatkozni az elkésettségről, ill. a sérthetetlenségről. IV. F e j e z e t Felelősségi rendszer 16. §

(1) A polgármester felelős az 5. §-ban foglaltak ellátásáért. Mentesül a felelősség alól, amennyiben a bírálóbizottság javaslatával egyező döntést hoz. (2) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségéért az ellenjegyzésével igazoló személyként a közbeszerzési és beruházási referens, ill. a 10. § (1), és a 10. § (5) bekezdésekben meghatározott szakértő felelős. Mentesül a felelősség alól, ha írásban tájékoztatta az ajánlatkérő nevében eljáró személyt, vagy szervezetet az általa hozott döntés Kbt.-vel ellentétes tartalmáról, és azt az ajánlatkérő nem fogadta el. (3) A Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság felelős a 7. §-ban meghatározott feladatok ellátásáért. Mentesül a felelősség alól a bizottság azon tagja, aki különvéleményben tiltakozott a Kbt.-vel ellentétes döntés ellen. (4) A Képviselő-testület tagjai felelősek a 8. §-ban meghatározott feladatok ellátásáért. Mentesül a felelősség alól a Képviselő-testület azon tagja, aki

29

a) külön véleményben tiltakozott a Kbt.-vel ellentétes felhívás, dokumentáció, szerződés-tervezet, szakvélemény elfogadása ellen, avagy b) a szakértelmén kívül eső kérdésben a bírálóbizottság szakértelemmel rendelkező tagjával azonos módon szavaz. (5) A Kbt. 8. § (1) bekezdése szerint létrehozott bírálóbizottság tagjai felelősek a 9. §-ban meghatározott feladatok ellátásáért. Mentesül a felelősség alól a bírálóbizottság azon tagja, aki a) külön véleményben tiltakozott a Kbt.-vel ellentétes felhívás, dokumentáció, szerződés-tervezet, szakvélemény elfogadása ellen, avagy b) a szakértelmén kívül eső kérdésekben a kérdésben szakértelemmel rendelkező taggal azonos módon szavaz. (6) A közbeszerzési és beruházási referens felelős a 12. § (2), (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak ellátásáért. (7)A beszerzés tárgyával érintett iroda vezetője felelős a 12. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak ellátásáért. (8) A Pénzügyi iroda vezetője felelős a 12. § (8) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáért. (9) A Belső Ellenőrzési vezető felelős a 13. §-ban foglaltak ellátásáért. V. F e j e z e t Átmeneti és záró rendelkezések 17. § (1) Jelen szabályzat 2010. november 01. napján lép hatályba. Jelen szabályzatot a 2010. november 01. után indított eljárások során kell alkalmazni. (2) A jelen közbeszerzési szabályzat hatálybalépésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 164/2009. (VIII.5.) Kth. sz. határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzata hatályát veszti.

30

2. sz. melléklet a 216/2010. (X.27.) Kth. sz. határozathoz Kerekegyháza Város Képviselőtestülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek rendjéről – a 2010. november 01. napján hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben - az alábbi szabályzatot alkotja: Általános rendelkezések 1. § (1) E szabályzat célja, hogy megállapítsa az ajánlatkérő közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek általános szabályait, ennek keretében az ajánlattevők számára azonos és egyenlő feltételek biztosításával garantálja a verseny tisztaságának védelmét, a verseny nyilvánosságát, és az ajánlattevők esélyegyenlőségét. (2) E szabályzat hatálya kiterjed az ajánlatkérő valamennyi olyan beszerzésére, amely nem közbeszerzés. (3) A közbeszerzési értékhatárokra és a becsült érték számítására a 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) rendelkezései az irányadóak. 2. § Teendők beszerzési igény esetén (1) Beszerzési igény esetén a beszerző iroda a (2) bekezdés szerint megvéleményezteti a beszerzést a beruházási és közbeszerzési referenssel. (2) A beszerző iroda a beszerzés rendelkezésre álló adatait, de legalább a beszerzés tárgyát, a lehető legrészletesebb leírását, továbbá a beszerző iroda által meghatározott becsült értékét megküldi a beruházási és közbeszerzési referensnek, aki a beszerzés adatait a tárgyévben indult vagy tervezett beszerzésekkel egybevetve - meghatározza, hogy milyen eljárás keretén belül történhet meg a beszerzés. (3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti véleményezés eredményeként megállapítást nyer, hogy - a beszerzés becsült értéke a nettó 5 millió Ft-ot meghaladja, - a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzés esetében megfelelően teljesül a 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 243. §-ában foglalt bármelyik feltétel, és a szerződés - vonatkozó jogszabályokra és belső szabályzatokra figyelemmel történő - megkötése nem igényel közbeszerzési eljárást; akkor a jelen szabályzat szerinti beszerzési eljárást kell lefolytatni. (4) Az adott beszerzés becsült értékének meghatározása a beszerző iroda, a tárgyévben megindult vagy tervbe vett beszerzésekkel való egybevetés, és az esetleges egybeszámítás a beruházási és közbeszerzési referens feladata.

31

Az eljárásban részt vevő személyek Ajánlatkérő 3. § A beszerzési eljárásban az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a polgármester gyakorolja, az ajánlatkérő ügyviteli teendőit, ideértve a tárgyalások lefolytatását – amennyiben a jelen szabályzat másként nem rendelkezik – a beszerző iroda intézi. (Beszerző iroda azon iroda, amelynek keretén belül a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel bíró az a köztisztviselő dolgozik, akinek a munkaköri feladatainak ellátását szolgálja az adott beszerzés). Ajánlattevő 4. § Ajánlattevő az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek ajánlatkérő a felhívást közvetlenül megküldi. Szakértő 5. § (1) Az ajánlatkérő szükség esetén – a beszerzés tárgyának jellegére, bonyolultságára is figyelemmel – a beszerzési eljárásban megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező személyek köréből külső szakértőt kérhet fel közreműködésre. (2) A felkért külső szakértők díjazását az ajánlatkérő biztosítja. Összeférhetetlenség 6. § (1) A beszerzések előkészítésében és az ajánlatok elbírálásában részt vevő személy, illetőleg szakértő a) nem lehet az ajánlattevő, illetve ajánlattevőnek, vagy az ajánlattevő képviselőjének hozzátartozója, vagy közeli rokona [Ptk. 685. § b) pont]; b) nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban; c) nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa, vagy résztulajdonosa. (2) A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni.

32

(3) Összeférhetetlenségi ügyben vita esetén a polgármester dönt. A beszerzési eljárás 7. § (1)

A beszerzési eljárás tárgyalásos, kivéve, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban arról rendelkezik, hogy az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

(2) A beszerzési eljárás az ajánlatkéréssel (az ajánlati felhívás és dokumentáció) lehetőség szerint legalább 3 ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével indul. Az ajánlatkérés előtt a beszerző iroda köteles a Kbt. 4.§ 14. pontjának megfelelő alkalmazásával a beszerzési eljárást előkészíteni: az adott beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket elvégezni, így különösen az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérést, a beszerzés becsült értékének felmérését, az eljárást megindító hirdetményt, felhívást és a dokumentációt előkészíteni. A beszerzés előkészítését követő piacfelmérés és előzetes értékbecslés elvégzését követően a beszerző iroda köteles a beszerzés előkészítése során keletkezett dokumentumok megküldése mellett kikérni a beruházási és közbeszerzési referens véleményét abban a kérdésben, hogy a beszerzés közbeszerzés-köteles, avagy nem. A beszerző iroda a véleménykérést olyan időben köteles kezdeményezni, hogy a vélemény elkészítésére a rendelkezésre álló dokumentációk átvizsgálása alapján megfelelő idő álljon rendelkezésre. (3) A beruházási és közbeszerzési referens a hozzá érkezett véleménykérést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles nyilatkozni abban a kérdésben, hogy a beszerzés a Kbt. hatálya alá tartozik-e, vagy sem. (4)

A beszerzési eljárás során valamennyi ajánlattevő számára – az egyenlő esély biztosítása érdekében – az ajánlat megtételéhez szükséges valamennyi információt az ajánlatkérő köteles a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett megadni.

Az ajánlatkérés 8. § (1) Ajánlatkérő az ajánlatkéréskor az ajánlati felhívást és dokumentációt egyidejűleg, közvetlenül küldi meg lehetőség szerint legalább három ajánlattevő részére. Nem kell a dokumentációt közvetlenül megküldeni, amennyiben az annak terjedelme, vagy más körülmény miatt ajánlatkérőnek aránytalan nehézséget jelentene. Ebben az esetben azonban az ajánlati felhívásban ajánlatkérőnek elő kell írnia a dokumentáció beszerzésének helyét, határidejét, pénzügyi és egyéb feltételeit. (2) Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel a beszerzési eljárás bírálati szempontja szerinti tartalmi elemei vonatkozásában tárgyal a bírálati szempontok vonatkozásában a 9. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előírás keretein belül, kivéve, ha az ajánlati

33

felhívásban a 7.§ (1) bekezdése szerint akként rendelkezett, hogy az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. (3) Az ajánlattételi határidőt úgy kell megállapítani, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek. (4) Az ajánlati felhívás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. 9. § (1) Az ajánlati felhívásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a) ajánlatkérő szerv megnevezését, székhelyét, továbbá ha az ajánlati felhívásra a Képviselőtestület döntése, vagy megbízása alapján kerül sor, az erre való utalást, a Képviselőtestület határozata számának megjelölésével, valamint az ajánlatok elbírálására jogosult személy [17.§ (3)] megnevezését, b) e szabályzatra való hivatkozást, c) eljárás menetének meghatározását (különösen: tárgyalásos, vagy tárgyalás nélküli, tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás menete), valamint azt az előírást, hogy az ajánlattevő köteles kifejezett nyilatkozatot benyújtani, amelyben elfogadja az ajánlati felhívás feltételeit, továbbá a kifejezett nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást és a kért ellenszolgáltatást, továbbá azt, hogy tárgyalás esetén ajánlatát csak a bírálati szempontok szerinti tartalmi elemekben, és kizárólag az ajánlatkérőre kedvezőbb irányban módosíthatja, d) a beszerzés tárgyának pontos meghatározását, főbb adatait, e) a teljesítés helyét, határidejét, feltételeit az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket, feltételeket, f) többváltozatú ajánlat tehető-e, figyelemmel a 10.§ (2) bekezdésének e) pontjára, g) részajánlat tehető-e, h) ajánlatkérő biztosít-e hiánypótlást, i) a dokumentáció beszerzésének helyét, határidejét és feltételeit, amennyiben a dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlati felhívással együtt nem küldte meg, továbbá az ajánlati felhívásra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információ szerzés (konzultáció) helyének, idejének és az ügyintéző(k) személyének (kapcsolattartó) megjelölését, j) azt az előírást, hogy az ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát

34

megtilthatja, azonban az ajánlattevő nevének, székhelyének (lakóhelyének), az általa kért ellenszolgáltatásnak és a teljesítési határidőnek, valamint az olyan információnak, amely a pontozásnál szerepet játszik, a nyilvánosságra hozatalát azonban nem tilthatja meg, k) az ajánlat benyújtásának helyét (emelet, szobaszám), módját, határidejét (óra, perc pontossággal), a példányszámát és a szükséges mellékleteket, valamint azt a rendelkezést, hogy az ajánlatoknak a benyújtásra nyitvaálló határidőben be kell érkezniük, azaz nem elegendő az ajánlatok postára adása, l) az ajánlatok felbontásának helyét, időpontját, az eredményhirdetés esetén annak helyét, határidejét, a bontáson jelenlévők körét (legalább az ajánlattevő és az ajánlattevők képviselői); a szerződéskötés tervezett időpontját, m) jogfenntartást a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására, n) annak előírását, hogy az ajánlattevő nem igényelhet térítést az ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen sem terjeszthet elő követelést, abban az esetben sem, ha az ajánlatkérő bármilyen okból eredménytelenné nyilvánította az eljárást, o) ajánlati felhívás visszavonásának és módosításának lehetőségét, továbbá az ajánlati kötöttségről szóló tájékoztatást a 12.§-ban foglaltak szerint, p) az ajánlatok elbírálásának 10. §-ban meghatározott szempontjait, amelyek kizárólag a megkötendő szerződés tárgyához igazodó, mennyiségi vagy más módon mérhető tényezőkön alapulhatnak, valamint az érvénytelenné nyilvánítás (16. §) eseteit, q) amennyiben az eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, arra való utalást, hogy az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel kíván-e szerződést kötni, (2) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás mellett köteles dokumentációt készíteni, melynek kötelező része a műszaki tartalom pontos meghatározása, a felhívásban nem szereplő egyéb szerződéses feltételek, építési beruházás esetén a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendeletben előírtak is. Amennyiben a dokumentációt ajánlatkérő nem teszi közzé a 8. § (1) bek. szerint, úgy az ajánlati felhívásban meg kell jelölni a dokumentáció beszerzésének helyét, határidejét és feltételeit is. (3) Az ajánlati felhívásnak vagy az ajánlati dokumentációnak szükség szerint tartalmaznia kell: a) az ajánlati biztosíték (11. §) kérése esetén annak mértékét, rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, és kamatmentes visszafizetésének feltételeit, továbbá a 11.§ (3) bekezdésében foglaltakat, b) szerződést biztosító mellékkötelezettségeket,

35

c) amennyiben ajánlatkérő az eljárás során az ajánlattevők alkalmasságát is vizsgálni kívánja, úgy annak meghatározását, hogy mely körülmények megléte, illetőleg hiánya vagy azok milyen mértékű fogyatékossága miatt minősíti az ajánlatkérő az ajánlattevőt alkalmatlannak a szerződés teljesítésére, és ebben az esetben az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági, műszaki alkalmasságát igazoló nyilatkozatok, igazolások meghatározását. 10. § (1)

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy b) az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.

(2)

Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, az ajánlati felhívásban, vagy a dokumentációban köteles meghatározni a) az összességében részszempontokat;

legelőnyösebb

ajánlat

megítélésére

szolgáló

b) részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont tényleges jelentőségével arányban álló - szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám); c) az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határát, mely minden részszempont esetében azonos; d) azt a módszert (pl. lineáris arányosítás), amellyel megadja a ponthatárok [c) pont] közötti pontszámot, mely módszer minden részszempont esetében azonos; e) többváltozatú ajánlattétel lehetősége esetén, hogy a változatoknak milyen minimum követelményeknek, illetőleg közbeszerzési műszaki leírásnak kell megfelelniük, és azokat milyen egyéb követelmények szerint kell elkészíteni azzal, hogy többváltozatú ajánlattételre kizárólag a 10.§ (1) bekezdésének b) pontja alkalmazása esetén kerülhet sor, különös figyelemmel a 8. § (4) bekezdésére. (3)

A részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek megfelelően kell meghatároznia: a) a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága; b) a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás (ajánlati ár, díj) mértékének részszempontját;

36

c) a részszempontoknak gazdaságilag értékelhető mennyiségi, illetve minőségi tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés feltételeivel kell kapcsolatban állniuk; d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését; e) ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontokként azok - tényleges jelentőségével arányban álló - súlyszámát is meg kell adni. Ajánlati biztosíték 11. § (1)

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti, amit az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg vagy az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt mértékig és módon kell rendelkezésre bocsátania.

(2)

A biztosítékot vissza kell fizetni a) az ajánlattevők részére az ajánlati felhívás visszavonását, az eljárás eredménytelenségének megállapítását, illetve az eredmény kihirdetését, illetve az eljárást lezáró döntés meghozatalát követő 10 napon belül, b) a nyertes ajánlattevő részére a szerződéskötést követő 10 napon belül.

(3)

Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlati felhívás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, valamint akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

Ajánlati felhívás módosítása, visszavonása, ajánlati kötöttség 12. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlati felhívást kell egyidejűleg valamennyi ajánlattevőnek küldeni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani a 8.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. (2) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az ajánlati Erről az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul értesítenie kell.

37

felhívást.

(3) Tárgyalásos eljárás esetén az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor, áll be, kivéve a bírálati szempont szerinti tartalmi elemeket, amelyek vonatkozásában a tárgyalás lezárásával. (4) Amennyiben az eljárás során tárgyalásra nem kerül sor, úgy az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor áll be. (5) Az ajánlati kötöttség beálltával az ajánlat nem módosítható. Az ajánlatok benyújtása és nyilvántartásba vétele 13. § (1) Az ajánlattevő részére - amennyiben ajánlatát személyesen nyújtja be - az ajánlat átvételéről elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy az ajánlat benyújtása lezárt, sértetlen borítékban történt. (2) A benyújtott ajánlatokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban a benyújtott ajánlatokat 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni. A nyilvántartás tartalmazza a beérkezés időpontját, a benyújtás módját továbbá az esetleges egyéb megjegyzéseket. A bontás 14. § (1) Az ajánlatokat az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megadott helyen és ajánlattételi határidőben (bontás időpontja) mindazok jelenlétében felbontja, akiket a bontásra meghívott. A bontásra az ajánlattevők képviselőit ajánlatkérő köteles meghívni. (2) A bontás során az ajánlattevők nevét, címét és az ajánlat bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit kell ismertetni. (3) A bontásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni a bontástól számított nyolc napon belül. A hiánypótlás 15. § (1) A hiánypótlás lehetőségét ajánlatkérő az ajánlati felhívásban biztosíthatja vagy kizárhatja. Ha az ajánlatkérő nem zárja ki a hiánypótlást, és ennek körébe eső hiányt állapít meg, a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőről egyidejűleg, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt.

38

(2) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak megfelelően eleget tett-e. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlatok módosítását. Az ajánlatok értékelése, tárgyalás 16.§ (1)

Az ajánlat érvényes, amennyiben az ajánlati felhívás feltételeinek megfelel.

(2)

Érvénytelen az ajánlat a) amennyiben a felhívásban foglalt formai és tartalmi nem felel meg,

követelményeknek

b) amennyiben az ajánlati kötöttség beálltát követően módosítja ajánlattevő, c) amennyiben a hiánypótlás során módosítja ajánlattevő az ajánlatát, d) amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtja be ajánlattevő az ajánlatát, e) amennyiben ajánlattevőt ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti, f) amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt, g) amennyiben a 6.§ (1) bekezdésében meghatározott ok áll fenn ajánlattevővel szemben,

összeférhetetlenségi

h) amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot a felhívás szerint bocsátja rendelkezésre.

nem

17. § (1) Az ajánlatokat a beszerző iroda vezetője, vagy az irodának az általa kijelölt szakértelemmel rendelkező köztisztviselője – hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlást követően – értékeli akként, hogy javaslatot tesz arra vonatkozóan a polgármesternek, hogy mely ajánlatok érvényesek. (2) Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel – amennyiben a tárgyalást az ajánlati felhívásban nem zárta ki ajánlatkérő – tárgyal a 8. § (2) bekezdés szerint. A tárgyalásról egyidejűleg jegyzőkönyvet kell felvenni. A beszerző iroda tárgyalás lezárásakor – illetve tárgyalás nélküli elbírálás esetén az érvényes ajánlatok és alkalmas ajánlattevők kiválasztását követően az érvényes ajánlatot tevő alkalmas ajánlattevők közül az ajánlati felhívásban a 10. § alapján meghatározott bírálati szempont és módszer alapján javaslatot tesz az eljárás nyertesének személyére.

39

(3) A beszerző iroda készíti elő az (1)–(2) bekezdésben tett javaslatok alapján az ajánlat(ok) érvénytelenné nyilvánításáról (amennyiben az erről szóló külön döntés szükséges) szóló döntést, illetve a beszerzési eljárás lezárásáról szóló döntést, melyet a polgármester hoz meg. (4) A beszerző iroda a (1)-(3) bekezdésben foglaltak végrehajtása során kikéri a beruházási és közbeszerzési referens véleményét.

Tájékoztatás az eljárás eredményéről 18. § A beszerzési eljárás eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését [17. § (3)] közvetlenül egyidejűleg megküldi, eredményhirdetés esetén a jelenlévő ajánlattevőknek átadja, a jelen nem lévőknek pedig haladéktalanul megküldi. Szerződéskötés 19. § (1) A beszerzési eljárás alapján megkötendő szerződésnek tartalmaznia kell az irattári példányon a beszerző iroda által megkért, és a Pénzügyi iroda által adott fedezetigazolást, a beszerzési eljárást lezáró döntés iktatószámát, valamint azt a kitételt, hogy az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. (2) A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés módosítása indokolt, kivéve, ha a módosítás következtében a szerződés értéke elérné a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt. (3) A szerződést a vonatkozó belső szabályok szerint – lehetőleg a tervezett időpontban – a beszerzési eljárás nyertesével kell ajánlatkérőnek megkötnie. Átmeneti és záró rendelkezések 20. § (1) Jelen szabályzat 2010. november 01. napján lép hatályba. Jelen szabályzatot a 2010. november 01. után indított eljárások során kell alkalmazni.

40

2) A jelen beszerzési szabályzat hatálybalépésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 164/2009. (VIII.5.) Kth. sz. határozattal elfogadott beszerzési szabályzata hatályát veszti.

Dr. Kelemen Márk sk. polgármester

Vincze Miklós sk. jegyző

3. Napirend tárgyalása Tárgy: A bizottsági struktúra változásával, a bizottsági feladat- és hatáskörrel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester a rendelet-tervezettel kapcsolatban megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merült fel, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a tárgyi napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 21/2010. (X.28.) önkormányzati rendelete A bizottsági struktúra változásával, a bizottsági feladat- és hatáskörökkel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés első fordulatában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § (1) Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 2/2010. (I. 28.) sz. rendelet 4. § (3) bekezdésében a „Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága” szövegrész helyébe a „városfejlesztési feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg lép.

41

(2) A kerekegyházi lakóhellyel rendelkező fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatási rendszeréről szóló 7/2001. (III. 29.) ÖR. sz. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottsága” szövegrész helyébe a „szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg lép. (3) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságkezelési támogatásáról szóló 12/1998. (IX. 22.) ÖR. sz. rendelet a) 4. § (4) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg, b) 6. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi Szociális és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság” szöveg lép. (4) A helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 13/2009. (IV. 30.) rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „Egészségügyi, Szociális Bizottság Elnöke” szövegrész helyébe a „képviselő-testület szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának elnöke” szöveg lép. (5) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI. 28.) ÖR. sz. rendelet a) 6. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Település-fejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület pénzügyi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg, b) 9. § (2) bekezdés b) pontjában és a 9. § (2) bekezdés c) pontjában a „Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület pénzügyi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg c) 10. § (1) bekezdés b) pontjában és a 10. § (1) bekezdés c) pontjában a „Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület pénzügyi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg d) 10. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület pénzügyi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg e) 10. § (4) bekezdésében a „Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület pénzügyi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg f) 15. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület pénzügyi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság” szöveg g) 18. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület pénzügyi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság” szöveg lép. (6) Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/1999. (X. 29.) ÖR. sz. rendelet a) 1. § (4) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület szociális feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg, b) 22. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület szociális feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg,

42

c) 25. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület szociális feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg lép. (7) A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 19/2007. (V. 28.) sz. rendelet a) 3. §-ában az „Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület kulturális feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg, b) 4. §-ában az „Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület kulturális feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg, c) 6. § (1) bekezdésében és a 6. § (3) bekezdésében az „Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe a „kulturális feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság” szöveg, d) 20. § (1) bekezdésében az „Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület kulturális feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg lép. (8) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásnak szabályairól szóló 21/2008. (IX. 25.) sz. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „Ügyrendi Önkormányzati, Ifjúsági és Közművelődési Bizottsága” szövegrész helyébe a „ifjúsági feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg lép. (9) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2007. (VIII. 15.) rendelet a) 16. § (3) bekezdésében az „Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület ügyrendi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság” szöveg, b) 40. § (1) bekezdésében az „Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület ügyrendi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság” szöveg, c) 44. § (7) bekezdésében az „Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület ügyrendi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság” szöveg, d) 45. § (1) bekezdésében, a 45. § (2) bekezdésében, a 45. § (3) bekezdésében és a 45. § (4) bekezdésében az „Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület ügyrendi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság” szöveg, e) 46. § (2) bekezdésében az „Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület ügyrendi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság” szöveg, f) 81. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi, Ellenőrző és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület pénzügyi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg lép. (10) Az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről szóló 24/2008. (XI. 27.) rendelet a) 2. § (1) bekezdésében a „Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület városfejlesztési feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg, b) 3. §-ában a „Pénzügyi, Ellenőrző és Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „pénzügyi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság” szöveg, c) 5. § (2) bekezdésében a „Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület városfejlesztési feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg,

43

d) 6. § (1) bekezdésében a „Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület városfejlesztési feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg lép. 2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Kelemen Márk polgármester

Vincze Miklós jegyző

4. Napirend tárgyalása Tárgy: Településrendezési Terv (TRT), Szabályozási Terv, és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a TRT és a HÉSZ módosításáról szóló napirendet a bizottságok tárgyalták. A képviselőktől megkérdezte, hogy kívánnak-e kérdést feltenni a település főépítészéhez. Mivel a képviselők részéről egyetértés volt, ezért dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy kettő döntést kell hozni. Előbb szavazásra bocsátotta a településszerkezeti terv módosításáról szóló határozati javaslatot. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 217/2010. (X.27.) sz. Kth. Településszerkezeti terv módosítása Határozat Kerekegyháza településszerkezeti tervének módosítása Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 1. Temető bővítését a következők szerint biztosítja: a külterület irányában a dűlőút áthelyezésével, a belterületi beépítés felé 30m-es védőterülettel. 2. Bem utcai tömbbelsőben a településközpont vegyes területet falusias lakóterületre módosítja. 3. Széchenyi és Rákóczi út között a 964 hrsz-ú telektől keletre lévő falusias lakóterületet településközpont vegyes területbe sorolja.

44

4. Kunpuszta 089/83-84 hrsz-ú telkeket mezőgazdasági területből védőzölddel kialakítandó gazdasági területbe sorolja. 5. Belterület határán meglévő gazdasági területet az erdőterület rovására kiterjeszti. 6. Belterületen a Kölcsey-, Andrássy-, Rákóczi-, Kocsis Pál -, és Park utcákat gyűjtőúttá jelöli ki és egyúttal a 189/2007. (XI.28.) Kth. számú határozattal jóváhagyott közlekedésfejlesztési javaslatot visszavonja. 7. Az 1)-6) szerintieket tartalmazó, a határozat mellékletét képező településszerkezeti tervet jóváhagyja. Felelős: települési főépítész Határidő: azonnal A határozatról értesül: a jegyző, és általa - műszaki iroda, - települési főépítész

45

46

Dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta a helyi építési szabályokról szóló 25/2003. (XII.11.) sz. rendelet módosítását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 22/2010.(X.28.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 25/2003. (XII.11.) rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (1) bek. a.) pontjában, a 44/A. §. (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (3) bekezdés a) pontjában, és a 7.§ (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdés második fordulatában meghatározott feladatkörében a helyi építési szabályokról szóló 25/2003.(XII.11.) rendeletét (a továbbiakban: R) – az illetékes állami főépítész, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, az illetékes ÁNTSZ intézet, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodája, az illetékes nemzeti park igazgatóság, az illetékes megyei (fővárosi) földhivatal, az illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága az illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága, a Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága véleményezésével – az alábbiak szerint módosítja: 1.§ Az R 9.§ (6) bekezdés helyébe az alábbi (6) bekezdés lép: „(6) Oldalhatáron álló beépítés esetén a 6 m-nél kisebb kialakult oldalkert fenntartható, az eredeti épület kontúrján belül új épület építhető” 2.§ Az R 16.§ e) pontja helyébe az alábbi e.) pontja lép: „e) vízgazdálkodási terület” 3.§ (1) Az R 22.§ (4) bekezdés Gip-1, Gip-2, Gip-3, Gip-4 jelű építési övezetekre vonatkozó táblázatban „a megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság 3,0-6,5 m” szövegrész

47

helyébe „a megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság 3,0-7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből változhat” lép. (2) Az R. 22. (4) bekezdése az alábbi új mondattal egészül ki: „A „*”-gal megjelölt építési övezetek az adott építési övezeten belül további különleges előírásokat tartalmaznak, ahol az általános szabályokat a különleges szabályok szerinti eltéréssel kell figyelembe venni.” (3) Az R 22.§ az alábbi új (13)-(14) bekezdéssel egészül ki: „(13) A (Gip-1*) jelű építési övezetre a (4) bekezdés 2. második táblázatban foglaltakon túl a következők előírások is betartandók: a telken belüli védőzöld 3 szintes növényzettel a meglévő értékes növényállomány megtartásával valósítandó meg. b) beépítettség a szabályozási terven jelölt telken belüli védőzöld nélkül számítandó. c) zöldfelületi előírást 3 szintes növényzettel kell megvalósítani.” (14) A (Gip-4*) jelű építési övezetre vonatkozó előírások: a) kizárólag biogázüzem és az annak működésével kapcsolatos építmények helyezhetők el. b) Telek: min 1500 m2 c) beépítettség: max. 30% d) zöldfelület : min 30%, amelyet 3 szintes növényzettel kell megvalósítani e) az övezet dűlőúttól mért 110 m-es sávja beültetési kötelezettségű telekrész, amelyet őshonos növényzettel kell megvalósítani.”

4.§ (1) Az R 24.§ (7) bekezdés második francia bekezdése helyébe az alábbi második francia bekezdés lép: „- gyűjtőutak: Széchenyi utca, Dózsa Gy. utca, Vörösmarty utca, Szilágyi E. utca, Wesselényi utca, Kossuth utca, Kölcsey utca, Andrássy utca, Rákóczi utca, Kocsis Pál utca, Park utca” (2) Az R 24.§ (16) bekezdés helyébe az alábbi (16) bekezdés lép. „(16) Hírközlési létesítmények közterületen, az ágazati szabványok, szakhatósági előírások betartásával helyezhetők el” 5.§ Az R 35.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:

48

„(2) a) A szabályozási terven lehatárolt szikes tavak és lápok az R 3. számú melléklete szerinti természeti értékek miatt ex lege védettek. b) A szabályozási terven lehatárolt természeti területek az R 3. számú melléklete szerinti természeti értékek miatt természeti területnek minősülnek. c) A Kunpusztai gyepterületet, Csordajárási közlegelőt és Búhegy homokbuckásnyáras területet, a Balatoni-Farkas János Hársfát a szabályozási terv lehatárolja.” 6.§ Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E rendelet alkalmazandó a folyamatban lévő, jogerősen el nem bírált ügyekben, amennyiben a kérelmező számára az ügy kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a) Az R 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.1 és 1.2 számú mellékletei lépnek. b) Az R 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) Az R 1.§ (3)-(4) bekezdései, a 2.§, 3.§, 6.§, 10.§, 12.§, 15.§ (1) bekezdés d) pontja, (2) bekezdés „A K jel a kialakult állapotra utal.” szövegrésze, 21.§ (5) bekezdés, 23.§ (4) bekezdés „A K-tp övezet területein kétlépcsős az építési engedélyezési eljárás” szövegrésze, 24.§ (5)-(6) bekezdései, 26.§ (2) bekezdés, a 26. § (9) bekezdés második francia bekezdés, 26. § (11) bekezdés, 28.§ (8) bekezdés, 33.§, 36.§ Általános követelmények (4)-(5) bekezdései, a 36. § Speciális eljárási szabályok (1)-(2), (4)-(5) és (7) bekezdései, 38.§ (2) bekezdés 2.2. a) pontja hatályát veszti.

Dr. Kelemen Márk polgármester

Vincze Miklós jegyző

49

50

51

5. Napirend tárgyalása Tárgy: A polgármester és az alpolgármester költség átalányának megállapítása Előadó: Vincze Miklós jegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) Vincze Miklós jegyző elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén javaslatként elhangzott, hogy külön határozattal fogadja el a testület a polgármester és az alpolgármester költségátalányát. Az erről szóló módosított határozati javaslatot megküldték a képviselők részére. Dr. Kelemen Márk polgármester az Ötv. 14. § (2) bekezdésére való hivatkozással bejelentette személyes érintettségét, és jelezte, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. Hallai Tibor alpolgármester javasolta, hogy ne zárja ki a polgármester költségátalányának megállapításáról szóló szavazásból dr. Kelemen Márk polgármestert a képviselő testület. Javaslatát szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta.

52

218/2010. (X.27.) sz. Kth. Személyes érintettségről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ötv. 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében – dr. Kelemen Márk polgármestert személyes érintettség miatt, nem zárja ki a polgármester költségátalányának megállapítása szavazásból. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal Hallai Tibor alpolgármester szavazásra bocsátotta dr. Kelemen Márk polgármester költségátalányának megállapításáról szóló határozati javaslatot. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 219/2010. (X. 27.) sz. Kth. Polgármester költségátalányának megállapítása Határozat Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a Pttv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Dr. Kelemen Márk polgármester költségátalányát 2010. október 4-től a megállapított illetményének 30 %-ában, azaz 150.750,- Ftban állapítja meg. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző - Magyar Államkincstár - Igazgatási iroda - Pénzügyi iroda

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az alpolgármester költségátalányának megállapítására kerül sor. Hallai Tibor alpolgármester az Ötv. 14. § (2) bekezdésére való hivatkozással bejelentette személyes érintettségét, és jelezte, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta, hogy ne zárja ki a képviselő-testület az alpolgármester költségátalányának megállapításáról szóló szavazásból Hallai Tibor alpolgármestert. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

53

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta. 220/2010. (X.27.) sz. Kth. Személyes érintettségről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ötv. 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében – Hallai Tibor alpolgármestert személyes érintettség miatt, nem zárja ki az alpolgármester költségátalányának megállapítása szavazásból. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal Dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta Hallai Tibor alpolgármester költségátalányának megállapításáról szóló határozati javaslatot. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta. 221/2010. (X. 27.) sz. Kth. Alpolgármester költségátalányának megállapítása Határozat Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a Pttv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Hallai Tibor alpolgármester költségátalányát 2010. október 15-től tiszteletdíjának 20 %-ában, azaz 24.000,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző - Magyar Államkincstár - Igazgatási iroda - Pénzügyi iroda

6. Napirend tárgyalása Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2011. évre vonatkozóan Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

54

Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a 2011. évre szóló belső ellenőrzési terv, valamint a belső-ellenőr foglalkoztatásával kapcsolatos javaslat „A” változatának elfogadását. A javaslattal kapcsolatban megkérdezte a Képviselőtársai, valamint a Bizottságok véleményét. Szabó Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuk az „A” változat elfogadását javasolta. Gyurkovics Balázsné az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottságuk a belsőellenőr foglalkoztatását főállású köztisztviselő alkalmazásával, vagyis a „B” javaslat elfogadásával támogatja. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a főállású belső-ellenőr foglalkoztatása pénzügyileg többe kerülne az Önkormányzatnak. A jogszabályi elvárásoknak a külső ellenőr alkalmazása is megfelelő. Ezért nem tartja indokoltnak plusz pénzkiadást erre a tevékenysége. Felhívta a figyelmet, hogy külön kell szavazni a belső-ellenőrzési terv elfogadásáról és külön a belső-ellenőr foglalkoztatásával kapcsolatban. Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta a 2011. évre vonatkozó belső-ellenőrzési tervet. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 222/2010. (X.27.) sz. Kth: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2011. évre vonatkozóan Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. sz. mellékletét képező 2011. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy a Belső Ellenőrzési Társulási Tanács előtt képviselve önkormányzatunkat a 2011. évi belső ellenőrzési tervet ebben a formában terjessze elő. Felelős: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Határidő: értelemszerűen

55

Előterjesztés 1. sz. melléklete Kerekegyháza Város Önkormányzata Éves belső ellenőrzési terv 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 21. §-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg: 1. A tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzések Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait és a 2011. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült. 2. Ellenőrizendő költségvetési szervek: Az ellenőrzött időszak és az ellenőrzés módszerei a mindenkori ellenőrzési programban, az ellenőrizendő költségvetési szerv jegyzőjével való egyeztetés alapján kerül meghatározásra. Az ellenőrzési jelentés készítésének határideje a mindenkori helyszíni ellenőrzést követő 5. revizori munkanap. Sorsz ám

Ellenőrzendő szerv

Ellenőrzés típusa

Ellenőrzés tárgya, célja

1

M.F.Ált.Isk. és Alapfokú utó2010. évi Kincstári Művészetoktatási ellenőrzés ellenőrzés Intézmény utóellenőrzése Intézkedési Terv alapján

2

Polgármesteri Hivatal

3

Humán Szolgáltató Központ

rendszer- 2010. évi ellenőrzés közbeszerzések ellenőrzése, átfogó. Kiemelve 1 belső és 1 külsős közbeszerzés: ipari park útépítés, bölcsőde ( építési szolgáltatás + eszközbeszerzés) átfogó és az intézmény utóellenőrz működésének átfogó és ellenőrzése és 2010. évi kincstári ell. utóellenőrzése 56

Ellenőrzési Ellenőrzés napok évközi tervezett ütemezése száma 6 I. név.

10

II. név.

14

II. név.

4

Polgármesteri Hivatal

5

Polgármesteri Hivatal

6

Városgazdasági Kft

7

Kábelkommunikációs Kft

8

Tartalék napok

szabályszerűségi

2010. évi EU-s támogatások ellenőrzése: bölcsőde projekt zárás ellenőrzése szabályEU pályázatok szerűségi ellenőrzése:Ifjúsági klub átfogó ellenőrzése rendszer- Városgazdasági Kft ellenőrzés működésének vizsgálata a költségtakarékosság jegyében rendszer- Kábelkommunikációs ellenőrzés Kft működésének vizsgálata a költségtakarékosság jegyében

8

III. név

5

III. név.

8

IV. név

6

IV. név.

3

Összes ellenőrzési nap

60

Az ellenőrzés ütemezését a társulási tanácshoz beérkező települési igények alapján állítjuk össze. 3. Ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzéseket 1 fő megbízásos jelleggel alkalmazott belső ellenőr végzi. Készült: Kerekegyháza, 2010. október 20. Készítette: Verosztáné Csorba Mónika – belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta: Vincze Miklós jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi ellenőrzési tervét a jelen tervhez mellékelt 222/2010. (X.27.) sz. Kth-tal jóváhagyta.

57

Dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta a belső-ellenőr foglalkoztatásával kapcsolatos javaslat „A” változatát. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 2 tartózkodás mellett, döntésével az alábbi határozatot hozta. 223/2010. (X.27.) sz. Kth: Állásfoglalás belső-ellenőr foglalkoztatásával kapcsolatosan Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés további feladatellátásával kapcsolatosan továbbiakban is változatlan formában, külső ellenőr megbízásával kívánja ellátni a belső ellenőrzési feladatokat. Megbízza a polgármestert, hogy a társulási tanács ülésére terjessze elő a képviselő-testület állásfoglalását. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: következő társulási ülés

7. Napirend tárgyalása Tárgy: Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásról Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a Közút Nonprofit Zrt.-vel egy együttműködés kezdetéről van szó. A megállapodás értelmében a közcélú munkások közül 3 főt biztosít az Önkormányzat. A munkát, a munkaeszközt és az Önkormányzatot terhelő költségrészt a Közút Nonprofit Zrt. biztosítja. Domján István a Városfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a foglalkoztatás keretében a Magyar Állam tulajdonában lévő utak karbantartását látják el az emberek. Az önkormányzati utak karbantartását, pedig a Városgazdasági Kft. emberei végzik el. Megkérdezte, hogy az együttműködésben mi a jó az Önkormányzatnak. Dr. Kelemen Márk polgármester válaszában elmondta, hogy a dolgozók csak a településen belül végeznek munkát. Az utak, a hozzátartozó területek padkáinak rendezése, valamint a vízelvezetés lesz a feladatuk. A megállapodásban rögzíteni fogják, hogy milyen munkák elvégzését kéri az Önkormányzat. Ezzel a feladattal Kerekegyháza határain belül lévő közútjainak a karbantartása előbbre halad. Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta a közfoglalkoztatásról szóló javaslatot.

58

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 224/2010. (X. 27.) sz. Kth. Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatát közfoglalkoztatásra. Egyúttal felhatalmazza dr. Kelemen Márk polgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2010. október 31. A határozatról értesül: Vincze Miklós jegyző általa: - Városgazdasági Kft. ügyvezetője - Igazgatási iroda vezetője 3. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről: Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.; OTP NyRt-nél vezetett bankszámlaszáma: 11732002-15337908; adószáma: 15337908-2-03) képviseletében eljár: Dr. Kelemen Márk polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) másrészről: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dél-alföldi Területi Főmérnökség (6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.; adószáma: …………………….; számlaszáma: ……………………………… …………) képviseletében eljár: ……………………………………….. ………………… (továbbiakban: foglalkoztató szervezet) között az alábbi feltételekkel: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 36. és 37. § alapján az „Út a munkához” program (továbbiakban: program) keretében a közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. 1. Felek megállapodnak, hogy – az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § alapján a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása feladat ellátására 2010. évben a településén fekvő, a Magyar Állam tulajdonában lévő … ……….. és az Önkormányzat tulajdonában lévő utak és a hozzá tartozó területek 59

közérdekű fenntartási munkáit az Szt. fent megjelölt szakaszai alapján együttműködve látják el. Az együttműködés keretében vállalt kötelezettségeket az alábbiakban határozzák meg: 2. Az Önkormányzat kötelezettségei: 2.1. A program keretében a bevezető részben megjelölt feladatok ellátására – az Önkormányzat 2010. november 1. napját megelőzően közcélú foglalkoztatásra, napi legalább 6 órás munkaidőre határozott idejű munkaszerződést kötött. Az együttműködési megállapodás keretében a foglalkoztató szervezet vállalja, hogy 3 fő részére 2010. december 31-ig szakszerű művezetéssel munkalehetőség biztosítását. A munkavállalók felé a Munkatörvénykönyv szerinti munkáltatói jogokat és kötelezettségeket az Önkormányzat gyakorolja. 2.2. Az Önkormányzatot terheli a közfoglalkoztatásban résztvevők munkabérének és járulékainak 95 %-a, amit az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szerint jogosult támogatásként igényelni. A foglalkoztató szervezet a bérek és járulékok 5 %-át utólag átutalja az Önkormányzatnak a fent megjelölt OTP NyRt-nél vezetett számlájára az Önkormányzat által a tárgyhónapot követő hó 10 napig megküldött elszámolás alapján, annak kézhezvételétől számított 10 napon belül. 3. A foglalkoztató szervezet kötelezettségei 3.1. Meghatározza a bevezetőben körülírt létesítményen, területen, ellátandó feladatokat, az alkalmazandó technológiát, illetve a feladat ellátásához szükséges létszámot. Folyamatos jelenléttel biztosítja a munka művezetését, szakszerű irányítását, szervezését. 3.2. Vezeti a munkaidő nyilvántartást, a munkavállalók esetleges távollétét, amit havonta, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig átad az Önkormányzat képviselőjének. 3.3. A munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megtartása. A munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, egészségvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása. 4. Kapcsolattartásra jogosultak: Önkormányzat: Név: Telefon: Igazgatóság: Név: Telefon: 5. A bevezetőben rögzített létesítmény(-ek)en elvégzendő munka, elérendő cél szakmai követelményeit a Felek közösen állapítják meg, és külön jegyzőkönyvben rögzítik.

60

6. A területen esetlegesen bekövetkező kárelhárítási munkákra a jelen megállapodás nem terjed ki, arról szükség esetén a Felek külön megállapodásban rendelkeznek. 7. A Felek kölcsönösen együttműködve tájékoztatják egymást a foglalkoztatás tapasztalatairól. Nem megfelelő munkavégzés esetén – a foglalkoztató szervezet írásos jelzése alapján – az Önkormányzat köteles haladéktalanul intézkedni. 8. Felek az együttműködési megállapodásban nem részletezett és egyéb felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján, megegyezésre törekedve kívánják rendezni. Abban az esetben, ha tárgyalás nem vezet eredményre, Felek kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen együttműködési megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Kerekegyháza, 2010. október ………..

…..……………………………… Foglalkoztató szervezet

Dr. Kelemen Márk polgármester Önkormányzat

8. Napirend tárgyalása Tárgy: Önkormányzati számviteli-pénzügyi szoftver beszerzése Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, az előterjesztés tartalmazza, hogy a jelenlegi Polisz Program nem igazán felel meg a jogszabályi elvárásoknak, ezt az Állami Számvevőszéki vizsgálat is megállapította. A program továbbfejlesztett változatát sem javasolják megvásárlásra. Ezért javasolta, hogy a Polisz Program kiváltására a beérkezett két ajánlat közöl a Ritek Zrt. kínálatát fogadja el a testület, amely árban is kedvezőbb a másik árajánlatnál. Vincze Miklós jegyző elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén kérték a Ritek Zrt. referenciájáról szóló ismereteket. A megküldött kimutatást az ülés kezdete előtt a képviselők részére kiosztották. Domján István a Városfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a 125.000 Ft szolgáltatási díj mit jelent. Dr. Kelemen Márk polgármester válaszában elmondta, hogy ezt az összeget az évenkénti jogszabályfrissítésért kérte mind a két ajánlattevő vállalkozás. Domján István megkérdezte, hogy korábban, amikor a Polisz Program mellett döntött a testület akkor is korszerűtlen volt-e. Megkérdezte továbbá, hogy pályázati lehetőség nincs az új program beszerzésére. 61

Dr. Kelemen Márk polgármester válaszában elmondta, hogy a programot 2004-ben szerezték be, akkor a piacon ez volt az elérhető. Sajnos a beszerzésre pályázati lehetőség nincs, beszerzése pedig az idei költségvetést fogja terhelni. Vincze Miklós jegyző kiegészítette, hogy 2011. január 1-ével már indítani kell az új költségvetési évet. Az ÁSZ megállapítása is az volt, hogy minél sürgősebben ki kell cserélni a programot. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést változatlan tartalommal. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 225/2010. (X. 27.) sz. Kth. Önkormányzati számviteli-pénzügyi szoftver beszerzése Határozat 1. Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a Ritek Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. árajánlatát elfogadja, felkéri a polgármestert az önkormányzati számviteli-pénzügyi szoftver beszerzésére. Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a költségvetésében fedezetet biztosít az önkormányzati szoftver beszerzésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 9. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Város képviselete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésén Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)

62

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az előterjesztés a polgármester felhatalmazását tartalmazza a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésében. Egyúttal bejelentette a személyes érintettségét, jelezte, hogy a szavazásban nem veszt részt. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést változatlan tartalommal. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 226/2010. (X. 27.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzata képviselete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésén Határozat Kerekegyháza Város Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Kelemen Márk polgármestert Kerekegyháza Város Önkormányzata képviseletére a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésében. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 10. Napirend tárgyalása Tárgy: Pályázat benyújtása a támogató szolgáltatás informatikai fejlesztésével kapcsolatban Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy a támogató szolgálat részére informatikai eszköz beszerzésre nyújtanak be pályázatot. Ez a testület részéről 27.000 Ft önerő biztosítását jelenti, és 400.000 Ft támogatási összegre számíthatnak. Javasolta a napirend támogatását, és szavazásra bocsátotta azt. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 227/2010. (X. 27.) sz. Kth: Pályázat benyújtása a támogató szolgáltatás informatikai fejlesztésével kapcsolatban Határozat 1. A Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a támogató szolgáltatást fenntartó Kerekegyháza Város Önkormányzata nevében pályázatot nyújt be a Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) 63

Kormányrendelet, valamint a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006 (V.12) Kormányrendelet alapján fejlesztési pályázatra az Önkormányzat által fenntartott támogató szolgáltatással kapcsolatban c./ pont „informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése” érdekében 400.000 Ft támogatási összegre. A fejlesztés teljes bekerülési költsége: 427.000 Ft. 2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges 27.000 Ft összegű többletköltséget saját költségvetésében biztosítja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen 11. Napirend tárgyalása Tárgy: Fülöpjakab Község Önkormányzat Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társuláshoz történő csatlakozási kérelemének és a módosított társulási megállapodásnak a megtárgyalása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy Fülöpjakab község polgármestere jelezte a Kistérségi Ügyeleti Társuláshoz való csatlakozási szándékát a község pénzügyi nehézségeire való hivatkozással. Az Egészségügyi és Szociális intézmények Igazgatóságának főigazgató főorvosával történt egyeztetések alapján a csatlakozási kérelem teljesítésének nincs akadálya. Ezért javasolta a kérelem elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 228/2010. (X. 27.) sz. Kth. Fülöpjakab Község Önkormányzat Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társuláshoz történő csatlakozási kérelmének és a módosított társulási megállapodásnak a megtárgyalása Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Fülöpjakab Község Önkormányzata 2011. január 1-jétől a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társuláshoz csatlakozzon. 2. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 3. sz. mellékletét képező - Kecskemét és Térsége

64

Ügyeleti Társulás módosításokkal egységes Társulási Megállapodását. 3. Kerekegyháza Város felhatalmazza dr. Kelemen Megállapodás aláírására.

szerkezetbe foglalt

Önkormányzat Képviselő-testülete Márk polgármestert a Társulási

4. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságát, hogy a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a módosítással kapcsolatos engedélyek beszerzése és egyéb dokumentumok megkötése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője - Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Kistérségi Iroda - Pénzügyi Iroda

12. Napirend tárgyalása Tárgy: A „Településünk fejlődéséért” alapítvány Kuratóriuma két új tagjának megválasztása és alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy Magyar Lajos és Székely György kuratóriumi tagságáról lemondott az év folyamán. Ezért szükség van két új tag megválasztására. Kuratóriumi tagnak javasolta Domján István és Csertő Attila képviselőket, akik nyilatkoztak, hogy vállalják a feladat ellátását. Megkérdezte, hogy van-e hozzászólás, észrevétel. Domján István és Csertő Attila képviselők az Ötv. 14. § (2) bekezdésére való hivatkozással bejelentették személyes érintettségüket. Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta, hogy ne zárja ki a képviselő-testület a „Településünk fejlődéséért” alapítvány Kuratóriumi tagjának megválasztása szavazásból Domján István és Csertő Attila képviselőket. Javaslatát szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta. 229/2010. (X.27.) sz. Kth. Személyes érintettségről 65

Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ötv. 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében –Domján István és Csertő Attila képviselőket személyes érintettség miatt, nem zárja ki a „Településünk fejlődéséért” alapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztása szavazásból. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta Domján István jelölését a „Településünk fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriumi tagjának. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta. 230/2010. (X.27.) sz. Kth. A „Településünk fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma új tagjának megválasztása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Domján Istvánt a „Településünk fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma tagjának megválasztja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen Dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta Csertő Attila jelölését a „Településünk fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriumi tagjának. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta. 231/2010. (X.27.) sz. Kth. A „Településünk fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma új tagjának megválasztása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csertő Attilát a „Településünk fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma tagjának megválasztja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

66

Határidő: értelemszerűen Dr. Kelemen Márk polgármester elfogadásra ajánlotta a két új taggal módosult Településünk fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma alapító okiratát. Javaslatát szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 232/2010. (X. 27.) sz. Kth.: A „Településünk fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma két új tagjának megválasztása és alapító okiratának módosítása Határozat 1.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Magyar Lajos és Székely György lemondását a „Településünk fejlődéséért” Alapítvány kuratóriumi tagságáról. 2.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Településünk fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriumának két tagjaként Domján Istvánt és Csertő Attilát megválasztja.

a új

3.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt „Településünk fejlődéséért” Alapítvány alapító okiratának módosítását elfogadja és jóváhagyja. 4.) Megbízza Vincze Miklós jegyzőt, hogy az Alapítvány alapító okiratában bekövetkezett változásoknak a bírósági nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Forgó Ferenc alapítvány képviselője 13. Napirend tárgyalása Tárgy: A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ülésein való helyettesítés rendjének meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete)

67

Dr. Kelemen Márk ismertette az előterjesztés lényegét miszerint a társulási tanács ülésein csak választott tisztségviselő helyettesíthet, így javasolja, hogy a bizottsági elnökök is legyenek meghatalmazva a polgármester, és az alpolgármester mellett. A nevezettek az Ötv. 14. § (2) bekezdésére való hivatkozással bejelentették személyes érintettségüket, és nyilatkoztak, hogy vállalják a megbízatást. Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta, hogy a nevezetteket - dr. Kelemen Márk polgármestert, Hallai Tibor alpolgármestert, Gyurkovics Balázsné, Domján István, Szabó Sándor bizottsági elnököket - ne zárja ki a szavazásból a képviselő-testület. Javaslatát szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta. 233/2010. (X.27.) sz. Kth. Személyes érintettségről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ötv. 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében – dr. Kelemen Márk polgármestert, Hallai Tibor alpolgármestert, Gyurkovics Balázsné, Domján István, Szabó Sándor bizottsági elnököket személyes érintettség miatt, nem zárja ki a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ülésein való helyettesítés rendjének meghatározására vonatkozó szavazásból. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal

Mivel a napirendhez hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a tárgyi napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 234/2010. (X. 27.) sz. Kth. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ülésein való helyettesítés rendjének meghatározása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ülésein való helyettesítés rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

68

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ülésein - beleértve azt is, amikor a Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár el - dr. Kelemen Márk polgármester vesz részt, illetve képviseli Kerekegyháza Város Önkormányzatát. A polgármester akadályoztatása esetén Hallai Tibor alpolgármester, az alpolgármester akadályoztatása esetén Szabó Sándor, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke vagy Gyurkovics Balázsné, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke vagy Domján István, a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke képviseli a polgármestert, helyette teljes jogkörrel jár el. 2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 201/2007. (XI. 28.) sz. határozatát. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Hallai Tibor alpolgármester - Kistérségi Iroda 14. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a parlagfű elleni védekezésről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete) Domján István a Városfejlesztési Bizottság elnöke elismerését fejezte ki a parlagfű gyűjtésében résztvevő gyermekeknek. Elmondta, hogy a Földhivatal helikopteres felmérést végez a parlagfüves területek feltérképezése érdekében. Az elhanyagolt területek tulajdonosait megbüntetik, a mezőőr bevonásával ellenőrzéseket végeznek. De így sem oldódik meg a teljes körűen a mentesítés. A szántóföldek mezsgyéjén, a dűlő utak mentén még mindig sok a parlagfűvel fertőzött terület. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a Hivatal részéről küldtek ki felszólításokat azoknak a földtulajdonosoknak, akik nem kezelték a területüket. Sok dűlőút van az Önkormányzat tulajdonában is, ezek tisztántartását a Városgazdasági Kft. saját munkavállalóival és közcélú munkásokkal tartja rendben. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a parlagfű elleni védekezésről szóló beszámolót szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 235/2010. (X. 27.) sz. Kth. Beszámoló a parlagfű elleni védekezésről

69

Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a parlagfű elleni védekezésről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal 15. Napirend tárgyalása Tárgy: Teljesítménymotivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerése Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy kiemelkedő munkát végző pedagógusok elismerésére sikeres pályázat útján forráshoz jutott az intézmény. Az előterjesztés támogatását javasolta. Gyurkovics Balázsné képviselő bejelentette személyes érintettségét, és a szavazásban nem vett részt. Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a tárgyi napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta. 236/2010. (X. 27.) sz. Kth. Teljesítmény motivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerése Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 804.000 Ft összegű teljesítménymotivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismeréseként – a pályázatban foglaltaknak megfelelően – Gyurkovics Balázsné intézményvezető részére egyszeri 105.512,- Ft. bruttó keresetkiegészítést és 28.488,- Ft. járulékot határoz meg. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításnál mind a bevételt, mind a kiadásokat vegye figyelembe.

70

Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző és általa - Móra Ferenc Általános Iskola - Pénzügyi iroda 16. Napirend tárgyalása Tárgy: A Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok c. pályázat benyújtása– B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponenséhez c. TÁMOP-5.2.5.B10/2 pályázat benyújtása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az ifjúsági klub pályázatáról van szó, amely 100 százalékban támogatott pályázat. A támogatás összegéből biztosítható lenne az Ifjúsági Klub folyamatos további működése, valamint további fejlesztések megvalósítására nyílna lehetőség. A projekt eredeti összköltsége 48.727.600 Ft volt, de javasolták a családterápiás programok működtetését is, ezért mintegy 800 ezer forinttal többre jön ki, 49.527.600 Ft-ra. Javasolta a pályázat benyújtásának támogatását. Forgó Gábor képviselő megkérdezte, hogy a pályázati összegnek mennyi a felső határa. Vincze Miklós jegyző válaszában elmondta, hogy 50 millió forint a felső határ. Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 237/2010. (X.27.) sz. Kth. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok c. pályázat benyújtása - B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponenséhez c., TÁMOP-5.2.5.B-10/2 pályázat benyújtása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok - B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens című TÁMOP-5.2.5.B-10/2 kódszámú pályázatot a benyújtja, 49 527 600 Ft. összegű támogatás, elnyerése érdekében. 2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a pályázat eredményeként megvalósuló fejlesztések előfinanszírozására.

71

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adott évi költségvetési rendelet elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen 17. Napirend tárgyalása Tárgy: Konyhai eszközbeszerzés Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az iskolában a MgSZH élelmiszerlánc biztonsági ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés során néhány konyhai edényt nem megfelelőnek találtak, illetve a konyhai dolgozók részére fekete-fehér öltöző biztosítását írták elő. A hiányosságok pótlására december 10-ig adtak határidőt. A rozsdamentes edényzet és eszközök beszerzésére bruttó 557.748 Ft biztosítását kérte a 2010. évi költségvetés terhére. Domján István képviselő felvetette, hogy az öltöző szekrények beszerzését lényegesen olcsóbban meg lehetne oldani. Asztalosnál megrendelni és dekorit lapokból elkészíteni. Szabó Sándor képviselő megjegyezte, hogy a fémből készült öltözőszekrény az előírásos, döntött tetővel a portalanítás miatt. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy olyan gyártóktól kértek árajánlatot, amelyek termékeikkel kifejezetten megfelelnek a munkavédelmi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Mivel a fémből készült szekrény időt állóbb, és tisztítása higiénikusabb, ezért javasolta az előterjesztés szerinti változat elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 238/2010. (X.27.) sz. Kth. Konyhai eszközök beszerzéséről Határozat Kerekegyháza Város Képviselő-testülete, mint fenntartó az általános iskola konyhájára az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző igazgatóság ellenőrzése során feltárt hiányosságok pótlására az alábbi eszközöket, berendezéseket szerzi be:

72

8 db 50 cm/30 l keverőtál 181.504 Ft, 3 db 12 literes vödör 17.025 Ft, válaszfalas (utcai és munkaruha elkülönítésének megfelelő) öltözőszekrény 10 fő részére 359.219 Ft értékben. A Képviselő-testület fenti eszközök beszerzésére összesen bruttó 557.748 Ft-ot biztosít 2010. évi költségvetésének terhére. Megbízza az intézményvezetőt az eszközök beszerzésével, felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Gyurkovics Balázsné iskolaigazgató Határidő: 2010. december 10. A határozatról értesül: - Jegyző - Intézményvezető - Pénzügyi iroda

19. Napirend: Egyebek: 1. Dr. Kelemen Márk polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Varga István a Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetője 2010. október 1-én bejelentette lemondását, és beadta lemondó nyilatkozatát, melyben megbízását 2010. október 31-ig határozta meg. A képviselők részére kiosztott határozati javaslatot a polgármester úr felolvasta. Elmondta, hogy a Gt. idevonatkozó rendelkezései alapján, amennyiben a taggyűlés úgy határozza meg - a gazdasági társaság működőképességének biztosítása érdekében - az október 1-én átvett nyilatkozat az átvételtől számított 60. napon válik hatályossá. Ezért a lemondást 2010. november 29-ével javasolja elfogadni. Az üggyel kapcsolatban készülni fog egy előterjesztés, melyről várhatóan rendkívüli ülésen fog dönteni a testület. Kérte a határozati javaslat elfogadását, és szavazásra bocsátotta azt. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 239/2010 (X. 27.) sz. Kth. A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetője lemondásával kapcsolatban a Gt. 31. § (2) bek. szerinti nyilatkozat Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. alapítója, és kizárólagos tulajdonosa Varga István ügyvezető a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. /továbbiakban Gt./ 31. § (1) bek. d) pontja alapján 2010. október 1. napján bejelentett – a határozat mellékletét képező – 73

lemondásával kapcsolatban nyilatkozik, hogy a Gt. 31. § (2) bek. alapján a gazdasági társaság működőképességének biztosítása érdekében a lemondást csak annak bejelentésétől számított hatvanadik nappal fogadja el, válik az hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lemondással kapcsolatos cégiratokat a soron következő ülésre terjessze be. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2010. november 29. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen döntöttek a vörösiszap károsultjainak támogatásáról. Ezt a határozatot kívánják módosítani, mégpedig oly formában, hogy az 500.000 Ft összegű tartós élelmiszer helyett 500.000 Ft összegű pénzbeli támogatást kapjanak. Elmondta, hogy holnap – néhány kollegájával együtt - a vörösiszap sújtotta településre mennek. Vállalták, hogy az elhárításban védekező munkát fognak végezni. Ezért javasolta, hogy az elfogadott összeget pénzbeli támogatásként kapják meg a települések, Devecser vagy Kolontár. Azt, hogy ezt az összeget melyik település kapja meg, ahhoz kérte a javaslatokat. Domján István képviselő elmondta, hogy egy héttel korábban járt az iszap sújtotta településen. A helyzet katasztrofális, az emberek elkeseredettek, és egyben mérhetetlen hálával vannak a segítők iránt. Ő egész délelőtt főzött 44 liter ételt, melyet szétosztottak. Katonai sátorban, csapatokban voltak a segítők, akkor 750 személy segédkezett. Elmondta, hogy minden elismerés megilleti azokat, akik a károsultaknak valamilyen formában adakoznak. Elmondta, Devecser települést érintette legjobban a vörösiszap, ezért javasolta, hogy ez a település kapja meg a támogatást. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a Magyar Kármentő Alapból osztják szét az adományokat a szükségleteknek megfelelően. Javasolta, hogy a Kerekegyházi Önkormányzat 500.000 Ft-os támogatását Devecser kapja meg. Javaslatát szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 240/2010. (X.27.) sz. Kth. Vörösiszap áradás sújtotta település támogatása, a 212/2010. (X.14.) sz. Kth. módosítása

74

Határozat 1./Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 212/2010. (X.14.) sz. Kth. határozata 1, és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: „1./Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vörösiszap áradás sújtotta Devecser települést 500.000 Ft összegben pénzadománnyal támogatja. 2./Felhatalmazza a polgármestert, hogy a intézkedéseket adomány folyósítása érdekében.”

tegye

szükséges

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda

3. Vincze Miklós jegyző bejelentette, hogy a TIOP – számítástechnikai pályázat közbeszerzési eljárás elbírálására várhatóan november 17-én kerül sor. Dr. Kelemen Márk polgármester jelezte, hogy ezen a napon rendkívüli testületi ülés összehívása várható. Az ülésen várhatóan a közbeszerzési eljárás elbírálása mellett a Kábelkommunikációs Kft. ügyével is foglalkoznak. Mivel a Képviselő-testület ülésén további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az ülést 15 óra 45 perckor bezárta. Kmf.

Dr. Kelemen Márk polgármester

Vincze Miklós jegyző

75

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.