2011


1 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2010/2011 Prerokované...
Author:  Emilie Havlová

0 downloads 2 Views 877KB Size

Recommend Documents


2011 en instroom 2011
1 JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË Aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011 Brussel,...

2011 februari 2011
1 Het Levende Woord: de Bijbel richtsnoer voor ons leven Bijbelstudie in het kader van het jaarthema 2010/2011 februari 2011 Inleiding Hoe moeten wij ...

Voorjaarsnota 2011 Juni 2011
1 Voorjaarsnota 2011 Juni 20112 Voorjaarsnota 2011; versie Raad - 2 -3 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 2 Meerjarige beleidsontwikkelinge...

2011 : 8 Ogos 2011
1 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Nombor Polisi: Diluluskan Oleh: Tarikh Kuat kuasa: Semakan Terakhir: Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pem...

2011 listopad 2011
1 Košetický zpravodaj Motto: Ten kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde pod stromeč kem. č.3/2011 listopad 2011 Věř&iac...

Potraty 2011 Abortions 2011
1 Potraty 2011 Abortions 2011 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informac&iacu...

JAARPLAN 2011 BEGROTING 2011
1 JAARPLAN 2011 BEGROTING 2011 FEZU Het definitieve Jaarplan 2011 met de definitieve Begroting 2011 is op 29 september 2010 door de Raad van Bestuur v...

2011 (januari 2011)
1 NIEUWSBRIEF Nr. 1/2011 (januari 2011) Van Studio Redzji - Reginald Koé gecertificeerd Bob Ross, Gary Jenkins en Bill Alexander schilderinstru...

2011 duben 2011
1 Á M O S E K Základní škola Břeclav, Komenského 2 Číslo 3 školní rok 2010/2011 duben 2011 V&a...

Jaarrekening 2011 Mei 2011
1 Jaarrekening 2011 Mei 2011 Bevolkingsonderzoek Oost Zutphenseweg AH Deventer t f2 Inhoudsopgave 1.1 Informatie over de screening Exploitatie Verslag...Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2010/2011

Prerokované v pedagogickej rade dňa 30.8.2011 Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011, s ktorou bola oboznámená na zasadnutí dňa 31. 08. 2011.

_______________________

_______________________

Mgr. Iveta Čurillová Preds. rady školy

Mgr. Jana Bucová Riaditeľka školy

August 2011

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy

1. Základná škola Krompachy 2. Ul. SNP 47, Krompachy 3. kontakt: 053/447 22 19, 053/447 16 33, fax: 053/447 22 19 4. e- mail: [email protected] 5. Zriaďovateľ: Mesto Krompachy 6. Mgr. Jana Bucová

- riaditeľka školy

Mgr. Martina Kokavcová - zástupkyňa riaditeľky školy 7. Rada školy Predseda Rady školy:

Mgr. Iveta Čurillová

Členovia Rady školy:

Mgr. Monika Probalová, Anna Uličná, Vladimír Probala, JUDr. Ingrid Chudíková, Mgr. Alena Kalafutová, Milan Pollák

Počty ţiakov: spolu 228 ţiakov, z toho 39 ţiakov v nultom ročníku, 32 ţiakov v špeciálnych triedach, 5 ţiakov bolo integrovaných v beţných triedach, školský klub detí navštevovalo 25 detí. Spolu zapísaných detí 56 pre školský rok 2011/2012 z toho

do 0. ročníka: 56 do 1. ročníka: 0

Povinnú školskú dochádzku ukončilo 16 ţiakov, 6 ţiakov pokračuje v ďalšom štúdiu, u ostatných ţiakov nebol záujem o ďalšie vzdelávanie. Hodnotenie a klasifikácia ţiakov: Prospech: Prospelo Neprospelo Neklasifikovaných / plnenie povinnej školskej dochádzky mimo SR /

189 ţiakov 27 ţiakov 12 ţiakov

Zníţená známka zo správania: Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Dochádzka: Počet vymeškaných hodín Priemer na ţiaka

82,89 % 11,84 % 5,26 %

48 ţiakov 65 ţiakov 0 ţiakov 40 207 176,35

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy

Počet neospravedlnených hodín z celkového počtu Priemer na ţiaka

13 167

Opatrenia vydané školou /dochádzka/ Napomenutie triednym učiteľom Pokarhanie riaditeľom školy Oznámenie o NŠD na 15 hodín Priestupkové konanie nad 60 hodín Opatrenia vydané školou /správanie/ Napomenutie triednym učiteľom Pokarhanie triednym učiteľom

f/

g/

57,75

899 592 347 173

3 11

Pokarhanie riaditeľom školy

13

Pochvaly riaditeľky školy

23

Stav kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov spolu pedagogickí zamestnanci 18 kvalifikovaní 18 nekvalifikovaní 0 z toho /doplňujúci si kvalifikáciu/ 0 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Oblasť vzdelávania

Mená vzdelávaných

Priebeh vzdelávania

V rámci projektu ŠPÚ Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných školách

PaedDr. Gertrúda Čechová – anglický jazyk - vzdelávanie pokračuje PaedDr. Janka Rodáková – nemecký jazyk Mgr. Silvia Soľáková – anglický jazyk Mgr. Jana Bucová – ruský jazyk

Slovenský jazyk a literatúra Rozširujúce štúdium

Mgr. Petra Šomšáková

- vzdelávanie pokračuje

Modernizácia vzdelávacieho procesu Kontinuálne vzdelávanie v rámci projektu ÚIPŠ

Mgr. Martina Kokavcová Mgr. Jana Uličná Mgr. Marta Medvecová Mgr. Petra Šomšáková

- vzdelávanie pokračuje

Mgr. Iveta Čurillová Jednorázové podujatia SFUMATO – splývavé čítanie Mgr. Monika Petrušová PVPZ Funkčné vzdelávanie

Mgr. Martina Kokavcová

- vzdelávanie ukončené

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Kvalifikačné štúdium

Mgr. Marcel Kočiš

- vzdelávanie pokračuje

Školská logopédia Rozširujúce štúdium

Mgr. Martina Kokavcová Mgr. Monika Petrušová

- vzdelávanie ukončené

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov v rámci projektu ŠIOV

PaedDr. Gertrúda Čechová Mgr. Mária Mačáková

- vzdelávanie so začiatkom v septembri 2010

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy h/

Aktivity školy a prezentácie školy na verejnosti Karneval Výtvarné súťaţe – Červené stuţky kampaň boja proti HIV/AIDS, My sa nevieme brániť nahlas, Človek a drogy, Poznám dopravné značky – výstavka výtvarných prác Zber papiera Prednes poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín, Šprincove Krompachy Stavanie Betlehema Beseda na tému Holokaust, Áno pre ţivot, Dopravná výchova a bezpečnosť na cestách, Hygiena a správna ţivotospráva, Beseda s členmi Mestskej polície Účasť na divadelných predstaveniach – Cisárové nové šaty, Na skle maľované, Zlatá priadka, Klauniáda, folklórne vystúpenie súboru Romatan Aktivity na tému EURO – nová mena Aktivity pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí – beseda s príslušníkmi Ţelezničnej polície z Prešova Účasť na dni otvorených dverí poţiarnej zbrojnice v meste Rómsky slávik Športové podujatia – basketbalový turnaj chlapcov, súťaţ v hode loptou na kôš, florbalový turnaj chlapcov, stolnotenisový turnaj dievčat a chlapcov Besedy na tému – Problémy dospievania, Fakty o HIV/AIDS pre 2. stupeň ZŠ, Ţivot v rodine, funkcie a úloha rodiny, Drogy a kriminalita, Chemikálie a tvoje telo, Význam vody pre ľudský organizmus Športové popoludnie pod názvom Športom proti drogám Výstavka a ochutnávka jabĺk – symbol zdravej výţivy Prezentácie – Drogy naše kaţdodenné...alebo čo mi dajú a čo vezmú, Môj priateľ má AIDS pre 2. stupeň ZŠ, Zdravý ţivotný štýl, zdravý, telesný a duševný vývoj, Cesta mlieka – veselé CD, EKO okienko – príroda, energia, odpady, Energia okolo nás, Ako chceli Huňáč a Chuňáč kolobeţku – zameraná na starostlivosť o svoje okolie – zber papiera a ţeleza, triedenie odpadu Projekt – EKO stopa, zhotovenie značky STOP – na pomoc ţivotnému prostrediu, Na ulici máš len jeden ţivot – bezpečné cesty v rámci projektu Slovnaftu Zábavný kvíz – Páli Vám to? Šesť rán do klobúka, Autoškola pre deti Švihadlový maratón Aktivity ŠKD Preventívny program – Chceme dýchať čistý vzduch

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Individuálna účasť ţiakov na festivale tanca v meste Krompachy Preventívne opatrenia zdravia v rámci triednických hodín, vyučovacích predmetov v rámci medzipredmetových vzťahov i/

Zapojenie sa do projektov Infovek Projekt ŠPÚ Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných školách /nemecký, anglický, ruský jazyk / Projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania / ŠIOV / Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov Projekt Ústavu informácií a prognóz školstva Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

j/

Priestorové a materiálno- technické podmienky školy Materiálno - technické zabezpečenie školy z hľadiska IKT je na priemernej úrovni. Vzhľadom na to, ţe sa škola zapojila do projektov, získala ďalšie počítačové vybavenie, notebooky, dataprojektory. Máme jednu odbornú učebňu informatiky. Chýbajú dielne, odborné učebne, kabinety pre učiteľov, miestnosť pre výchovného poradcu. Učebné pomôcky sú dopĺňané modernými pomôckami v rámci finančných moţností. Je tieţ potrebné dokončiť výmenu školského zariadenia v učebniach /školské lavice, stoličky, skrine, katedry, tabule/, ktorá priebeţne pokračuje podľa finančných moţností školy. Rekonštrukciou budovy by sa dali zriadiť nové učebne / čiastočne by sa odstránila dvojzmenná prevádzka / nutná je oprava vonkajšej fasády budovy, výmena podlahovej krytiny v učebni telesnej a športovej výchovy a v ostatných priestoroch budovy, oprava hygienických zariadení, výmena svietidiel v priestoroch školy, maľovanie vnútorných priestorov budovy. Ukončila sa výmena okien a vchodových vstupných dverí na budove školy. Sčasti sa začalo s maľovaním interiéru budovy.

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy k/

Splnenie koncepčných cieľov: Vzdelávací proces prebiehal v súlade s platnou legislatívou a v súlade

s reformou školstva. Prioritou v školskom roku 2009/2010 boli pracovné činnosti spojené s prípravou a realizáciou školského vzdelávacieho programu, ktorý škola vypracovala v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Podľa nového pedagogického dokumentu a štátneho vzdelávacieho programu ISCED1 a ISCED2 boli vzdelávaní ţiaci 1.,2., 5. a 6. ročníka základnej školy. Pri plnení úloh sme vychádzali z plánu práce školy , úloh určených Pedagogicko- organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na daný školský rok, Pedagogicko- organizačnými pokynmi vydanými KŠÚ v Košiciach. Ţiakov sme viedli k systematickému osvojovaniu štátneho jazyka a snaţili sme sa vytvárať podmienky na výchovu a vzdelávanie ţiakov podľa platných právnych predpisov- /splnené/. Vo vyučovacom procese sme dôkladne realizovali výchovu k manţelstvu a rodičovstvu v súlade s koncepciou výchovy k manţelstvu a rodičovstvu- /splnené/. Veľkú pozornosť sme venovali ţiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou- /čiastočne splnené/. Podieľali sme sa na realizácií úloh Národného programu boja proti drogám formou aktivít na poli prevencie sociálno - patologických javov- /splnené/. Dôraz sme kládli na výber vyučovacích metód, individuálny prístup k ţiakom, dbali sme o starostlivosť zaostávajúcich ţiakov a o uplatňovanie nových foriem práce v zmysle aktualizácie učiva- /splnené/. Pestovali sme v ţiakoch kladný vzťah k práci a upevňovali pracovný charakter školy. Zvyšovali sme telesnú zdatnosť ţiakov, zorganizovali sme didaktické hry pre 1. stupeň a účelové cvičenia pre ţiakov 2. stupňa spojené s vychádzkou do prírody /splnené/. Vo vyučovacom procese sme dodrţiavali zásady psychohygieny a podľa potreby umoţnili ţiakom relaxačné prestávky v priebehu vyučovacej hodiny ( nulté ročníky, špeciálne triedy)- /splnené/. Usmerňovali sme ţiakov pri voľbe povolania, propagovali sme povolania primerané mentalite ţiakov na úseku sluţieb. Za týmto účelom sme informovali ţiakov a rodičov osobnými pohovormi a prostredníctvom nástenky o vhodných povolaniach - /splnené/.

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Osobitnú pozornosť sme venovali ţiakom nultého ročníka pri adaptácii na školu -/splnené/. Z dôvodu vysokého percenta ţiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia sme uplatňovali potrebu prítomnosti pedagogických asistentov -/splnené/. l/

SWOT analýza: silné stránky:  kvalifikovanosť pedagogického zboru,  široká ponuka mimoškolskej činnosti,  dobrá spolupráca s Radou školy pri ZŠ Ul. SNP v Krompachoch , so zriaďovateľom, s Mestskou kniţnicou, CVČ, materskými školami v Krompachoch, s príslušnými orgánmi policajného zboru, Mestskou políciou, Ţelezničnou políciou, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Krompachy,  vzájomná spolupráca základných škôl,  spolupráca

so

Súkromným

centrom

špeciálno-pedagogického

poradenstva v Spišskom Hrhove – pomoc pri riešení zabezpečenia odborných vyšetrení ţiakov a školskej zrelosti  preočkovanie zamestnancov školy proti hepatitíde A slabé stránky:  nedostatočná spolupráca rodičov so školou,  stav objektu školy,  nezáujem ţiakov a rodičov o štúdium na SOŠ,  nízke morálne a finančné ohodnotenie pedagógov,  nedostatočný záujem detí o voľno časové aktivity,  vysoké percento záškoláctva,  chýbajúce moderné učebne, dielne, jazykové učebne,  vybavenie časti tried starým nábytkom,  malá disciplinovanosť súčasnej populácie,  nepriechodnosť projektov na obnovu a rekonštrukciu budovy školy v rámci mesta, rozsiahle opravy budovy nie je moţné hradiť z rozpočtu školy, nakoľko sa nejedná o beţnú údrţbu  nedostatočná hygiena ţiakov, opakujúce sa zavšivavenie ţiakov  nedostatočná spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy príleţitosti:  vyuţitie získania financií z projektov,  prezentácia školy na verejnosti,  vyuţitie organizačných schopností pedagógov,  zlepšenie spolupráce s rodičmi ohrozenia:  nedostatok učební,  skoré tehotenstvo u mladistvých,  závislosť detí na psychotropných a omamných látkach,  zlyhávanie rodiny pri výchove detí  šírenie prenosných ochorení a infekčných chorôb m/

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania Tieto údaje nemáme k dispozícií.

8. Ďalšie informácie o škole: 

Práca metodických orgánov Činnosť MZ bola riadená hlavnými úlohami Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na šk. rok 2009/2010 a legislatívou platnou pre dané školské obdobie. Analýza výchovno - vzdelávacej práce MZ pre 1. a 2. stupeň ZŠ Plán zasadnutí MZ vyplýva z potrieb školy a úloh pri plnení výchovných

a vzdelávacích cieľov. Vedúcou MZ bola Mgr. Medvecová Marta s aprobáciou učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Ďalšími metodikmi boli riaditeľka školy Mgr. Bucová Jana, zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Kokavcová Martina a ostatní pedagogickí zamestnanci. Zasadnutia MZ sa tento školský rok uskutočnili 4- krát. Jeho činnosť bola rozdelená na: 1. Špecifické ciele 2. Oblasť vzdelávania ( odborno – metodická ) 3. Kontrolnú činnosť Hlavnou úlohou MZ bolo: -

skvalitniť výchovno - vzdelávací proces,

-

spolupodieľať sa na tvorbe školského výchovno – vzdelávacieho programu ,

-

v metodickej oblasti využívať metódy a postupy, ktoré prepájajú učenie so životom,

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy

-

využívať interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie,

-

v edukačnom procese venovať pozornosť environmentálnej výchove, využívať edukačné a metodické materiály,

-

predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu a predchádzať šíreniu drog a omamných látok,

-

posilňovať čitateľskú gramotnosť žiakov 1. stupňa vo všetkých predmetoch, zamerať sa na čítanie s porozumením – využívať školské a verejné knižnice , rozvíjať a upevňovať písomný prejav žiakov

-

výchovno – vzdelávacie problémy konzultovať so špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, centrom špeciálno-pedagogického poradenstva

-

podporovať ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti s PC, rozširovať kvalifikáciu učiteľov formou atestačných skúšok, odborných seminárov a školení

-

zvyšovať frekvenciu a kvalitu styku s verejnosťou ( spolupráca s rodinou )

-

vedenie evidencie inventáru materiálneho vybavenia, dopĺňanie zbierok, učebných pomôcok

-

uskutočniť zápis do 1. ročníka

-

priebežne dopĺňať učebné a didaktické pomôcky do kabinetov pre 1. a 2. stupeň

-

zapájať sa do rôznych súťaží

Činnosť MZ bola zameraná

na praktické činnosti výchovno –vzdelávacej práce, na

konzultovanie nových TVVplánov, zabezpečilo sa odborno – metodické vzdelávanie učiteľov na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Pravidelné informácie o platnej

legislatíve nám poskytovala riaditeľka školy. Pedagogickí zamestnanci sa na zasadnutiach MZ okrem iného oboznamovali s poruchami učenia a správania

ţiakov vo vyučovacom

procese. Na zasadnutiach MZ sa prerokúvali poţiadavky na materiálne zabezpečenie vyučovania jednotlivých predmetov na šk. rok 2009/2010. Mgr. Medvecová predloţila metodické pokyny k vedeniu a zapisovaniu triednej dokumentácie. vstupné, polročné a výstupné previerky.

Špecifickým cieľom bolo vypracovať

Vo výchovno – vzdelávacom procese sme sa

zamerali na pouţívanie špecifických metód, zásad, na rozvoj kritického myslenia. Neoddeliteľnou

súčasťou

výchovno-vzdelávacieho

procesu

bolo

hodnotenie

a klasifikácia ţiakov. Hodnotenie sa realizovalo v súlade s Metodickým pokynom č. 7/2009 R z 28.apríla 2009 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Na škole sa uskutočnili aj rôzne akcie: Karneval, prednes poézie a prózy – Šprincove Krompachy, Rómsky slávik,…Zúčastnili sme sa aj rôznych kultúrnych podujatí a výchovného koncertu – Na skle maľované, Cisárove nové šaty, …

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Na úseku MZ boli prevedené kontroly, ktoré boli zamerané na kontrolu písania previerok, kontrolných diktátov, praktických cvičení. Zistené nedostatky boli odstránené. Úlohy stanovené na MZ boli splnené. Analýza výchovno-vzdelávacej práce MZ pre špeciálne triedy V školskom roku 2009/2010 sa výchovno – vzdelávacia práca učiteľov na 1. a 2. stupni v špeciálnych triedach ZŠ plnila podľa aktuálnych UO špeciálnych škôl podľa variantu ,,A“. Ţiaci boli hodnotení a klasifikovaní podľa metodických pokynov špeciálnych škôl pre MP ţiakov, schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 126/2000 zo dňa 17.03.2000 s platnosťou od 01.09.2000. Plán práce vychádzal z učebných osnov schválených dňa 22.05.2006 pod číslom CD – 2006 447/ 17104 – 2 : 095 s účinnosťou od 1. septembra 2006. Plán zasadnutí MZ vyplýval z potrieb školy a úloh pri plnení výchovno – vzdelávacích cieľov. Zasadnutia MZ sa v tomto školskom roku uskutočnili 3-krát. Vedúcou MZ pre špeciálne triedy bola Mgr. Petrušová. Ďalšími metodikmi boli riaditeľka školy Mgr. Bucová, zástupkyňa školy Mgr. Kokavcová a ostatní pedagogickí zamestnanci. Na zasadnutiach MZ sa prerokúvali úväzky učiteľov pre vyučovanie jednotlivých predmetov, poţiadavka na materiálne zabezpečenie vyučovania jednotlivých predmetov na šk. rok 2009/2010. Mgr. Petrušová predloţila metodické pokyny k vedeniu a zapisovaniu triednej dokumentácie pre špeciálne triedy. Prejednalo sa skompletizovanie a zosúladenie TVVP s príslušnými učebnými osnovami a výchovno – vzdelávacími cieľmi a ich následné dodrţiavanie. Prerokoval sa nový metodický pokyn č. 1/2010-R z 12.01.2010 na hodnotenie ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED – 1 s platnosťou od 15.01.2010. Vo výchovno – vzdelávacom procese sme sa zamerali na pouţívanie špecifických metód, zásad, na rozvoj kritického myslenia. Činnosť MZ bola zameraná na praktické činnosti výchovno – vzdelávacej práce. Pravidelné informácie o platnej legislatíve nám poskytovala pani riaditeľka školy. Pedagogickí zamestnanci sa na zasadnutiach MZ oboznamovali s poruchami učenia a správania ţiakov vo vyučovacom procese. Ţiaci sa pravidelne zúčastňovali rôznych školských aktivít, besied,

filmových

a divadelných predstavení, výtvarných súťaţí, športových dní, aktivít z protidrogovej prevencie, výchovy k manţelstvu a rodičovstvu. Ţiaci boli motivovaní správnymi vzormi, budovali sme v nich zmysel pre čestnosť, spravodlivosť, pracovitosť a vytrvalosť. Viedli sa

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy k samostatnosti,

k šetrnému

zaobchádzaniu

s učebnicami,

školskými

pomôckami

a s majetkom školy. 

Činnosť koordinátorov školského vzdelávacieho programu Táto činnosť bola zverená Mgr. Márii Ţiltovej a PaedDr. Gertrúde Čechovej. Rozsiahla školská reforma si v tomto školskom období vyţiadala zriadenie činnosti koordinátorov školského vzdelávacieho programu. Spoločne s vedením školy sa podieľali na príprave a realizácii úloh spojených s prvou etapou prechodu na tvorbu vlastných učebných priorít výchovno-vzdelávacieho procesu. Bola spracovaná dokumentácia vzdelávacích programov ISCED 1 pre primárne vzdelávanie a ISCED 2 pre niţšie sekundárne vzdelávanie. Podieľali sa na príprave tretej etapy školského vzdelávacieho programu pre školský rok 2010/2011. Pod ich vedením boli pedagogickými zamestnancami vypracované aktuálne tematické výchovno-vzdelávacie plány pre 3. a 7. ročník ZŠ. Práca je v tomto smere náročná, nakoľko je nedostatok učebníc, pracovných zošitov a ďalších učebných materiálov. Vzhľadom na to, ţe pedagógovia pracujú so ţiakmi, ktorí potrebujú sústavné vyuţívanie názornosti, nedostatok týchto učebných pomôcok komplikuje ich prácu.Činnosť školského klubu detí Školský klub detí zabezpečuje starostlivosť o deti po vyučovaní tak, aby si deti

oddýchli a strávili voľný čas aktivitami, ktoré ich uspokoja a zaujmú. Úlohou školského klubu detí je poskytnúť deťom dostatok podnetov na trávenie voľného času a výchovne pôsobiť tak, aby sa rozvíjali morálne, emocionálne, vôľové a intelektuálne vlastnosti dieťaťa. Cieľom práce s deťmi v školskom

klube detí je čo najviac uspokojiť záujmy a potreby

dieťaťa, podnietiť ho k tvorivosti, rešpektovať všetky práva dieťaťa a jeho formovanie. Významnou činnosťou ŠKD je učiť deti pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a osvojiť si správny spôsob učenia. Príprava na vyučovanie poskytuje deťom moţnosť vypracovať si domáce úlohy a formou didaktických hier si upevňovať vedomosti získané na vyučovaní. Všetky tieto činnosti sú obohacované rôznymi spoločnými akciami, súťaţami a besedami.

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy ŠKD vyuţíva vzdelávacie poukazy ako bonusový systém finančnej podpory v zmysle zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Tieto prostriedky boli pouţité na materiálne vybavenie školského klubu detí. Deti navštevujúce ŠKD sú oslobodené od platenia poplatkov z dôvodu hmotnej núdze rodičov, ktorí predloţili doklady o hmotnej núdzi a následne ich zriaďovateľ školy – Mesto Krompachy na základe ţiadosti zákonného zástupcu oslobodilo od týchto poplatkov. V školskom roku 2009/2010 školský klub detí pracoval podľa výchovného programu prerokovaného v pedagogickej rade a Rade školy pri ZŠ, Ul. SNP 47 v Krompachoch.

Pravidelné činnosti 

zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti a aktívneho oddychu počas celého roka prostredníctvom záujmových činnostírozvoj sebapoznania a sebahodnotenia detíformovanie sociálnych vzťahov, riešenie konfliktných situáciívyuţívanie didaktických hiervenovanie zvýšenej pozornosti deťom pri príprave domácich úloh, individuálny prístupvytvorenie priestoru pre sebarealizáciu, vedenie k samostatnému rozlišovaniu a posudzovaniu svojho konaniaformovanie a upevňovanie aktívneho vzťahu k telesnej kultúre, k zdraviu a športu prostredníctvom hodín TEV a formou športových súťaţí.

Príleţitostné činnosti 

spolupráca s koordinátormiceloročné venovanie pozornosti medzinárodným a pamätným dňom, štátnym sviatkom

Ostatné činnosti 

štúdium dokumentov - školský zákon, pedagogicko-organizačné pokyny, ostatná platná legislatívasamoštúdium, vzdelávanie v oblasti IKT,vedenie agendy – hmotná núdza detí (úprava zoznamov na stravu a školské pomôcky)iné úlohy vyplývajúce z pokynov vedenia školy

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy V škole bolo zriadené 1 oddelenie školského klubu detí, ktoré pravidelne navštevovalo 25 detí. Viedla ho Bc. Alena Schonvická. 

Výchovné poradenstvo

Môj plán práce som začala venovaním sa administratívnej činnosti ako kaţdý školský rok. Vypracovala som plán práce, zrenovovala som nástenku, kde som uviedla aj svoje konzultačné hodiny, aktualizovala som program Proforient, zhotovila som si zoznamy ţiakov končiacich v tomto školskom roku , zaevidovala som pomocou evidenčných lístkov nových ţiakov na škole a vytriedením ţiakov, ktorých sme uţ na škole nemali som obnovila register, v ktorom je evidencia ţiakov našej školy a v neposlednom rade som sa zúčastňovala na poradách výchovných poradcov v Spišskej Novej Vsi.. Nemalú pozornosť som venovala aj tvorbe denníka, kde som si zapisovala udalosti týkajúce sa správania a disciplíny počas celého školského roka. Za celý školský rok som sa snaţila zameriavať svoju pozornosť na ţiakov v jednotlivých triedach, ktorí sa dopustili priestupku voči školskému poriadku, riešili sme ich za prítomnosti tr. učiteľa, riaditeľky školy a zástupkyne riaditeľky školy, ale niekedy aj za prítomnosti polície formou pohovoru so ţiakmi, rodičmi ale aj zápisom, ktoré potom vyústili do opatrení udelených triednym učiteľom alebo riaditeľkou školy. Neţiadúcim javom ako sú fajčenie, alkohol, šikanovanie a podobne sme sa venovali aj na triednických hodinách za spolupráce koordinátorky prevencie a tr. učiteľov. Spoločne sme mali naplánovanú aj besedu so ţiakmi o škodlivosti alkoholu a fajčenia, ktorá sa z dôvodu karantény /ţltačka/ neuskutočnila . S koordinátorkou pre manţelstvo a rodičovstvo sme zrealizovali besedu pre končiacich ţiakov na tému „Ţivot v rodine, funkcie a úloha v rodine“- / 15.5. - Medzinárodný deň rodín/. Spolupráca VP sa realizovala hlavne s učiteľmi 2. stupňa, ktorí boli usmerňovaní a následne potom zamerali aj svoje triednické hodiny alebo predmet občiansku výchova/náuka na rozmiestnenie ţiakov končiacich v nasledujúcom školskom roku 2010/2011 a súčasne to aj zaznamenali do poznámok v triednej knihe ako „Informácie o moţnostiach štúdia po skončení povinnej školskej dochádzky“ . V mesiacoch február – marec 2010 im bol poskytnutý aj propagačný materiál z jednotlivých stredných škôl, aby im pomohol pri tejto téme. Snaţila som sa byť nápomocná aj pri spolupráci vedenia školy so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Spišskom Hrhove. Sledovala som výsledky jednotlivých správ a zaznamenávala som ich kvôli prehľadu za jednotlivé triedy a jednotlivých ţiakov do školskej databázy.

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Ďalšou veľmi dôleţitou úlohou výchovnej poradkyne je pomôcť pri rozhodovaní , na akú školu sa majú ţiaci prihlásiť, kde a ktorým smerom sa majú uberať pri voľbe povolania. Venovala som tomu veľa času /rozhovor so ţiakmi, nahadzovanie informácii a údajov do programu Proforient, neustále obnovovanie údajov , vyplňovanie prihlášok a zápisných lístkov / a napriek tomu sa z 22 končiacich ţiakov podarilo dostať k zápisnému lístku a prijatiu na školu iba dvom ţiačkam. Osem ţiakov malo záujem o štúdium v Strednej odbornej škole v Krompachoch, ale napriek snahe zo strany ţiakov a školy ich nemohli prijať z dôvodu, nakoľko boli ţiačkami špeciálnej triedy. Rodičia aj napriek oboznámeniu sa so sieťou škôl pre ţiakov so špeciálnych tried neprejavili záujem o štúdium svojich detí na týchto školách / Prakovce /. Ostatní ţiaci neprejavili záujem o ţiadnu školu a chcú začať pracovať a časom si zaloţiť rodinu. Na konci školského roka som nahodila do programu Proforient ţiakov, ktorí budú končiť v školskom roku 2010/2011 a dúfam, ţe svoje uplatnenie nájde oveľa viac z nich . Uzavrela som dokumentáciu VP, zaslala som štatistiku rozmiestnenia ţiakov tohto školského roka do Michaloviec a následne som zhodnotila plán práce v tejto záverečnej správe.Práca koordinátora prevencie a iných sociálno-patologických javov

V šk. roku 2009/2010 činnosť koordinátora bola zameraná na prevenciu. Pravidlá týkajúce sa návykových látok sa jasne stanovili v školskom poriadku . Na prvom rodičovskom zdruţení boli rodičia informovaní o škodlivých účinkoch návykových látok, šikanovania a taktieţ s výchovnými opatreniami školy postupom pri zistení uţívania. Ako koordinátor som vypracovala plán práce, koordinovala a metodicky usmerňovala preventívnu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov, ale i ţiakov. Témy primárnej prevencie sa podľa plánu priebeţne rozoberali na triednických hodinách, na hodinách etickej, náboţenskej, telesnej, výtvarnej výchovy a prírodovedy. Ţiaci 1. stupňa pod vedením pedagógov pracovali s knihami , ktoré jednoduchým spôsobom hovoria o škodlivých účinkoch drog : Nenič svoje múdre telo , Filipove dobrodruţstvá. Aktivity zamerané na prevenciu boli rôzne : -

športové popoludnie pod názvom : Športom proti drogám

-

16. október – Svetový deň výţivy : Výstavka a ochutnávka jabĺk - v tento deň starší ţiaci ponúkali deťom jablko, ako symbol zdravej výţivy Mamičkin recept – príprava jednoduchého a zdravého jedla

-

november : Týţdeň boja proti drogám prezentácia : Drogy naše kaţdodenné...alebo čo mi dajú a čo vezmú

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy výtv. súťaţ : Človek a drogy zábavný kvíz : Páli vám to ? 6 rán do klobúka! Švihadlový maratón -

1. december : Svetový deň boja proti HIV – AIDS prezentácia pre 2. st.: Môj priateľ má AIDS

-

január : beseda so ţiakmi na tému : Drogy a kriminalita

-

február : prednáška o negat. účinkoch fetovania : Chemikálie a tvoje telo

-

22. marec – Svetový deň vody : beseda – Význam vody na ľudský organizmus

-

7. apríl – Svetový deň zdravia prezentácia- Zdravý ţivotný štýl, zdravý telesný a duševný vývoj

-

máj – Svetový deň mlieka veselé CD o kravičke Eličke – Cesta mlieka

-

31. máj : Svetový deň nefajčenia

-

Tento deň sme si pripomenuli preventívnym programom – Chceme dýchať čistý vzduch26. jún – MD boja proti závislosti a nedovolenému obchodovaniu s drogami mestské kult. podujatie – Festival tancaPráca koordinátora výchovy k manţelstvu a rodičovstvu V školskom roku 2009/2010 sa výchovno – vzdelávacia práca učiteľov na 1. a 2.

stupni realizovala podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov vypracovaných

na

základe učebných osnov pre 1. a 2. stupeň ZŠ a štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED1 a ISCED 2.. Hlavným cieľom VMR je utváranie základných vedomostí v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. V školskom roku sa v rámci VMR venovala týmto témam: -

úcta k starším

-

zdravie a čistota

-

HIV /AIDS

-

rodina

-

nebezpečenstvo alkoholu a fajčenia

-

ľudské telo

-

priateľstvo

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Obsah VMR sa prezentoval vo viacerých vyučovacích predmetoch, najmä – etickej výchove, prírodovede, výtvarnej výchove, slovenskom jazyku a literatúre a občianskej výchove v rôznych aktivitách: Beseda na tému - fakty o HIV/AIDS pre 2. stupeň ZŠ. Zapojenie sa do projektu „ Červené stuţky“ – výtvarná súťaţ v rámci dňa boja proti AIDS. Beseda na tému - Problémy dospievania. Didaktické hry na utuţovanie priateľstiev. Beseda so ţiakmi končiacimi povinnú školskú dochádzku na tému – Ţivot v rodine, funkcie a úloha rodiny v spolupráci s výchovnou poradkyňou. Zhotovenie darčeka, pozdravu - ku Dňu matiek. Cieľom aktivít bolo prispieť k výchove zrelej osobnosti s rozvinutou hodnotovou orientáciou, k príprave ţiakov pre ich ďalší rozvoj, hlavne v oblasti utvárania harmonických a zrelých vzťahov. Podobne ako v celom výchovnom pôsobení, aj vo výchove k manţelstvu a rodičovstvu je potrebná blízka vzájomná spolupráca učiteľov, ţiakov a rodičov. 

Činnosť koordinátora športovo-branných podujatí

Úlohou koordinátora športovo branných činností je pre ţiakov základnej školy pripraviť a zrealizovať podujatia, cez ktoré budú ţiaci rozvíjať svoje pohybové zručnosti, kondíciu a utvárať si pozitívny vzťah k športu a hre fair – play. V školskom roku bol ţiakom ponúknutý pestrý výber aktivít, ktorý bol primeraný nielen ich fyzickým, ale i materiálno – technickým moţnostiam. September: Účelové cvičenie. Ţiaci 2. stupňa sa zúčastnili teoretickej a praktickej časti účelových cvičení. Získali tak vedomosti, ale i zručnosti z oblasti civilnej, poţiarnej, zdravotnej, dopravnej výchovy. Nemenej zaujímavou bola aj problematika pohybu a pobytu v prírode, ktorá ich veľmi zaujala. Október – január: Z dôvodu karantény ţltačky sa na škole nerealizovali ţiadne športové podujatia. Február: Basketbal. Chlapci 2. stupňa ZŠ sa zúčastnili basketbalového turnaja realizovaného školou. V medzitriednom súťaţení sa víťazmi stali ţiaci IX. A Ondrej Holub a Ján Goţo. Marec: Súťaţ v hode loptou na kôš. V trojkolovom zápolení sa z 9 súťaţiacich víťazom súťaţe stal Viliam Gábor z V. A. Apríl: Po vyhlásení turnaja vo florbale sa turnaja zúčastnili všetky chlapčenské druţstvá 2. stupňa: Víťazom sa stalo vo finálovom zápase druţstvo IX. A.

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Jún – Ţiaci 1. stupňa sa zúčastnili didaktických hier, 2. stupňa teoretickej , ale i praktickej časti účelového cvičenia. Svojim obsahom boli zamerané najmä na problematiku ohrozenia vodou, ktorá je pre našich ţiakov veľmi aktuálna. Zo športových aktivít to boli basketbalový a florbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, futbalový turnaj ako aj súťaţ dievčat v hode na kôš. Ţiaci mali taktieţ moţnosť realizovať pod vedením vyučujúcich turistické vychádzky do blízkeho okolia.Činnosť koordinátorky dopravnej výchovy

1. Príprava a kontrola metodického materiálu, učebníc pre jednotlivé ročníky – september. Zodp. koordinátor DOV. 2. Vychádzky na hlavné kriţovatky mesta, pozorovať situáciu, svoje okolie v cestnej premávke a v praktickom ţivote, dopravné značenia. Správanie sa chodcov, cyklistov, automobilov. Uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, pouţívať dopravné terčíky, reflexné vesty, označenie – priebeţne. Zodp. tr. uč. a vyuč. 3. Na ulici máš len jeden ţivot – zapojenie sa do projektu, Bezpečné cesty, slovnaft – október. Zodp. koordinátor DOV, tr. uč. 4. Oboznámenie členov MZ 1. a 2. stupňa s obsahom dopravnej výchovy podľa prierezovej témy dopravná výchova v základných školách.

Oboznámenie sa

s konštrukciou bicykla, jeho údrţbou, vybavenosťou. Pravidlá

cestnej premávky.

Zvládnuť techniku jazdy na bicykli a chôdzu v cestnej premávke – november, december. Zodp. koordinátor DOV, Mgr. Kočiš. 5. Výstavka výtvarných prác ţiakov 1. a 2. stupňa na tému: Poznám dopravné značky – priebeţne, vyuč. VYV 6. Dopravné značky v škole. Výroba dopr. značiek – február. Zodp.koordinátorka DOV 7. Bezpečnosť na cestách. Zimné športy – február. Zodp. vyuč. 8. Kvíz: Autoškola pre deti – apríl. Zodp. koordinátorka DOV.

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy 9. Týţdeň bezpečnosti a kontroly chodcov a cyklistov – apríl. Zodp. koordinátorka DOV. 10. Aktivita: S Martinom na ceste – virtuálne dopravné ihrisko – máj. Zodp. koordinátorka DOV. 11. Beseda : Bezpečné prázdniny – jún. Zodp. koordinátorka DOV.Činnnosť pedagogického asistenta

1. Činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese  bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede, prevaţne v nultom ročníku  napomáhanie pri adaptácií detí zo sociálne znevýhodneného prostredia  organizovanie otvorených hodín v spolupráci s učiteľom  sprevádzanie ţiakov mimo triedy  pomoc pri príprave učebných pomôcok (výroba pracovných listov, predpisovanie do zošitov)  individuálny prístup so slabo prospievajúcimi ţiakmi  príprava písacích a kresliacich pomôcok  zabezpečovanie dozoru podľa rozvrhu  dozor v triedach počas neprítomnosti učiteľov  dozor nad ţiakmi pri rôznych kultúrnych podujatiach 2. Činnosť pri práci s deťmi vo voľno-časových aktivitách  spolupráca pri organizovaní spoločenských podujatí  príprava výzdoby triedy a školy  spolupráca pri akciách organizovaných CVČ  činnosť v školskom klube detí 3. Spolupráca s rodinami ţiakov  spoznávanie rodinného prostredia ţiakov

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy  organizovanie stretnutí rodičov a pedagógov

4.Iné aktivity  spolupráca s Obvodným oddelením Policajného zboru a Ţelezničnou políciou pri výsluchoch ţiakov školy, zabezpečovanie pedagogického dozoru  doprovod ţiakov na preventívnu stomatologickú prehliadku - MUDr. Kozel  očkovanie ţiakov proti ţltačke - MUDr. Skurková  spolupráca so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi  štúdium dokumentov ohľadom školského vzdelávacieho programu a inej platnej legislatívy v školstve  spolupráca s dodávateľom stravy, vydávanie balíčkov  aktualizácia mesačných výdajov stravy, výber finančných prostriedkov na stravu  spolupráca s Mestským úradom – evidovanie zmien v zozname ţiakov na stravu a školské pomôcky  starostlivosť o zverený majetok  koordinovanie inventarizácie majetku  iné úlohy vyplývajúce z pokynov vedenia školy  samoštúdium

Činnnosť koordinátora environmentálnej výchovy Počas školského roka 2009/2010 v rámci environmentálnej výchovy prebehli tieto aktivity: -

EKO okienko – príroda, energia, odpady (zvolila som formu prezentácie, keďţe môj zámer bol osloviť starších ţiakov)

- pre mladších ţiakov som pripravila omaľovánky ELO a NEA, kde boli obrázky na tému Energia okolo nás, ich úlohou bolo hravou formou oboznámiť sa s dôsledkami neefektívneho vyuţívania energie. -

tematická rozprávka Ako chceli Huňáč a Chuňáč kolobeţku – rozprávka bola zameraná na starostlivosť o svoje okolie, zber papiera a ţeleza.

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy -

osemsmerovka-ŢP a následne prebehla diskusia o pojmoch, ktoré sa tam nachádzali a prečo je potrebné recyklovať a triediť odpad. Pre mladších ţiakov boli pripravené obrázky prírody, o ktorých sa porozprávali a vymaľovali.

-

Ekologická stopa – tvorba plagátu a rozhovor o tom ako kaţdý z nás zanechá na našej Zemi svoju EKO stopu.

-

zhotovenie značky STOP – diskusia, čo všetko je potrebne zmeniť v našom konaní, aby sme pomohli ţivotnému prostrediu v našom okolí. 5. Činnnosť koordinátorov zdravotnej výchovy

September: Prevencia pred úrazmi a chorobami -

Prostredníctvom triednických hodín , bolo cieľom naučiť ţiakov osvojiť si základné hygienické návyky, ktoré je potrebné dodrţiavať v škole, zabrániť tým prenosu nákazlivých chorôb (umývanie rúk, ţivotospráva, pohyb). Koordinátori ZV vypracovali a poskytli vhodné učebné materiály. Z:

koordinátori, triedni učitelia

Splnené Október: -

Prvá pomoc Prostredníctvom triednických hodín , bolo cieľom naučiť ţiakov základné pravidlá prvej pomoci. (Privolanie pomoci k zranenému, linky tiesňového volania, ako a kedy ich pouţívať). Koordinátori ZV vypracovali a poskytli vhodné učebné materiály. Z:

koordinátori, triedni učitelia

Splnené November:

Zhotovenie nástennej tabule k ochrane zdravia

- Nástenná tabuľa bola v priebehu roka aktualizovaná v závislosti od danej situácie. (Výskyt pedikulózy, Hepatitídy , Chrípková epidémia). Z:

koordinátori

Splnené December:

Prevencia pred úrazmi

- Prostredníctvom triednických hodín, bolo cieľom naučiť ţiakov základné pravidlá bezpečnosti pri športových aktivitách a pri zaobchádzaní so zábavnou pyrotechnikou (nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickými a plynovými spotrebičmi). Z:

koordinátori, triedni učitelia

Splnené

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy Január:

Beseda

-

1. stupeň – MUDr. Skurková (detská lekárka)

-

2. stupeň – MUDr. Kováčová (gynekologická lekárka)

-

Naplánované besedy neboli zrealizované z dôvodu odmietnutia účasti zo strany lekárov. Z:

Február: -

koordinátori, triedni učitelia

Riziko otráv Prostredníctvom triednických hodín , bolo cieľom naučiť ţiakov základné pravidlá bezpečnosti pri konzumácii pokazených potravín , neznámych látok – vedieť skontrolovať záručnú lehotu na potravinách, vedieť rozlíšiť otrávené potraviny. Koordinátori ZV vypracovali a poskytli vhodné učebné materiály. Z:

koordinátori, triedni učitelia

Splnené Marec: -

Prvá pomoc Prostredníctvom triednických hodín, oboznámiť ţiakov s obsahom a pouţitím

domácej a školskej lekárničky. (vybavenie a jej vyuţitie pri poskytovaní prvej pomoci – ošetrenie odrenín, prsta, ruky, nohy, hlavy, obareniny, popáleniny). Z:

koordinátori, triedni učitelia

Splnené Apríl:

Aktualizácia nástenky o bezpečnosti ochrany zdravia Z:

koordinátori, triedni učitelia

Splnené Máj:

Riziko otráv -

Prostredníctvom triednických hodín , oboznámiť ţiakov s rizikami otráv spôsobených rastlinami a potravinami.( Vedieť rozlíšiť jedovaté rastliny vo svojom okolí, poznať základné druhy jedovatých a jedlých húb). Z:

koordinátori, triedni učitelia

Splnené Jún:

Bezpečné prázdniny – beseda s príslušníkmi Ţelezničnej polície Z:

koordinátori

Splnené

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy V priebehu školského roka 2009/2010 koordinátori ZV ošetrovali ţiakom drobné poranenia a dbali na ich bezpečnosť. Aktívne sa zapájali pri šírení preventívnych opatrení počas výskytu pedikulózy, hepatitídy a chrípkovej epidémie. 6. Zriadenie nultého ročníka V tomto školskom roku sme mali zriadené dve triedy nultého ročníka s celkovým počtom ţiakov 39. Nultý ročník vychádza z potreby pomôcť deťom zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia, ktoré nie sú dostatočne pripravené a zrelé na úspešné zaškolenie v prvom ročníku. Ţiaci boli do týchto tried zaradení na základe odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne, detského pediatra a so súhlasom rodiča. Výchovno-vzdelávací obsah bol rozvrhnutý na jednotlivé týţdne a mesiace s rešpektovaním individuálnych schopností detí a podľa platných učebných osnov a učebného plánu. V priebehu školského roka si ţiaci osvojili základy primárnych činností, matematické predstavy, sčítavanie a odčítavanie v obore prirodzených čísel do 10, všetky samohlásky a dve spoluhlásky /m, l/. Boli vedení k analýze a syntéze slabík, slov a viet. Skoro všetci si vyţadovali individuálny prístup zo strany učiteľky, kde boli veľmi nápomocní pedagogickí asistenti . Väčšina týchto ţiakov navštevovala školský klub detí. 7. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

kapacitne škola nevyhovuje, pretrváva chod prevádzky v 2. zmenách, čo značne komplikuje priebeh vyučovania a ďalších mimoškolských aktivít

 v jednozmennej prevádzke sa vyučovalo len v jednej triede nultého ročníka  veľká prestávka trvá 20 minút a je po 2. vyučovacej hodine  malé prestávky trvajú 5 - 10 minút  na popoludňajšej zmene sú vyučovacie hodiny skrátené o 5 minút  škola nemá školskú kuchyňu a jedáleň  je potrebná nutná rekonštrukcia sociálnych zariadení, vymaľovanie učební

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy  nedostatočné priestory šatní bez skriniek na uzamykanie a nezabezpečené základné hygienické podmienky zo strany rodičov – prezúvky ţiakov, hygienické potreby ţiakov, chýbajúci odev a chýbajúca obuv potrebná na hodinách telesnej a športovej výchovy

8. Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca medzi školou a rodičmi je na málo uspokojivej úrovni. Počas celého školského roka sme sa snaţili viesť dialóg medzi školou a rodičmi a to na schôdzach rodičovského zdruţenia, ale často aj počas prestávok, kedy rodičia navštevovali školu a riešili spolu s učiteľmi vzniknuté problémy. Snaţili sme sa vţdy o riešenia, s ktorými by sme boli spokojní nielen my, ale hlavne rodičia a ţiaci. Keďţe väčšina učiteľov našej školy je z nášho mesta, boli tieto stretnutia často aj neformálne, na ulici, kde sa aktuálne riešili otázky, ktoré trápili pedagógov, či rodičov. Sme radi, ak vieme o problémoch, s ktorými sa stretávajú ţiaci i rodičia. Často sme riešili vzniknuté a pre ţiakov nebezpečné situácie, do ktorých sa naši ţiaci dostali a ich rodičia o týchto problémoch ani nevedeli. Upozorňovali sme rodičov na kaţdú väčšiu odchýlku v správaní ţiakov. V niektorých prípadoch sme ţiaľ ťaţko hľadali východisko, keďţe rodičia vôbec nejavili záujem o študijné výsledky svojho dieťaťa a nenavštevovali školu a ak áno, tak často napádali pedagógov slovne. Matkám rómskych ţiakov nultého ročníka sme ponúkli moţnosť zúčastňovať sa vyučovania svojich detí a tak prispieť k ich lepšej adaptácii na školské prostredie. Táto moţnosť nebola vyuţitá. Ţiakom v hmotnej núdzi 2-krát ročne objednávame školské potreby a kaţdodenne zabezpečujeme stravu cestou dodávateľa.Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiťvyučovanie TEV a TSV - problémom je vysoká dotácia hodín, nedostatočné vybavenie ţiakov na hodinách vhodným oblečením a bezpečnej obuvi na činnosti TEV a TSV vonkajšie priestory sa dajú vyuţívať len sčasti, v zimnom období vôbec riešením by bolo vybudovanie novej telocvične cudzie jazyky – škola nedisponuje jazykovou učebňou chémia, fyzika, prírodopis – škola nedisponuje laboratóriom

   

Základná škola, Ul. SNP 47, 053 42 Krompachy

Záver Napriek snahám a bohatej ponúkanej mimoškolskej činnosti pedagógov je záujem niektorých ţiakov veľmi slabý, narastá kriminalita, drobné krádeţe a uţívanie omamných látok. Nakoľko väčšina našich ţiakov pochádza z málo podnetného sociálneho prostredia, snaţíme sa im vytvoriť tie najvhodnejšie podmienky pre rozvoj telesný, psychický, ale hlavne vedomostný. V našich snahách o zlepšenie situácie pri pôsobení na ţiakov , ale i rodičov budeme naďalej pokračovať v rámci našich moţností. Väčšia pozornosť by mala byť venovaná zo strany nadriadených orgánov, ktoré by eliminovali tento stav a boli by nápomocní pri odstraňovaní takých nedostatkov, ktorých riešenie nie je v kompetencii školy a z ohľadom na fakt, ţe škola je v neposlednom rade vzdelávacia a výchovná inštitúcia. Popri tom, ak chceme dosiahnuť nejaké výsledky suplujeme neprítomnosť kompetentných úradov, orgánov, ale hlavne rodičov.

Po prerokovaní a prijatí v pedagogickej rade a rade školy bez pripomienok predkladáme tento dokument v súlade s § 5 odst. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľovi základnej školy na schválenie.

Krompachy, .........................................

Krompachy, 14.10. 2010

––––––––––––––––––––––– Ing. Iveta Rušinová Primátorka mesta

––––––––––––––––––––– Mgr. Jana Bucová Riaditeľka školy

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.