2012 Politika soudržnosti, dopravní politika a městská politika (COTER)


1 Oddělení E1 Předběžné plánování, studie a akademické sítě Vedoucí oddělení V Bruselu ...
Author:  Štěpán Tobiška

0 downloads 33 Views 235KB Size

Recommend Documents


A REGIONÁLIS POLITIKA ESÉLYEI
1 FÓRUM B Ő HM ANTAL A REGIONÁLIS POLITIKA ESÉLYEI A Tér és Társadalom második számában...

Politika a politická etika
1 Martin Oravec IPS, 3. semester ZS 2000/1 Filozofické základy politického myšlení I. Politika a politická e...

Daňová teorie a politika
1 Daňová teorie a politika KVĚTA KUBÁTOVÁ 7. vydání2 3 4 7. vydání5 Vzor citace: KUBÁTOV&Aacut...

A pártnemzeti politika kritikája
1 Benczik H. László PÁVATÁNC ÉS DODZSE MHARC 1 A pártnemzeti politika kritikája2 A kötet szerz&o...

III. Literatura a politika
1 31 III. Literatura a politika Léta poválečná ( ) Když Pierre de Boisdeffře v úvodu své objemné prác...

BEFEKTETÉSI POLITIKA
1 Allianz Hungária Egészségpénztár BEFEKTETÉSI POLITIKA év december 01. napjától I. Bef...

hospodářská politika
1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Mezinárodní vztahy/hospodářská poli...

Certifikační politika
1 První certifikační autorita, a.s. Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů...

BEFEKTETÉSI POLITIKA
1 Allianz Hungária Egészségpénztár BEFEKTETÉSI POLITIKA év október 7. napjától I...

Certifikační politika
1 První certifikační autorita, a.s. Certifikační politika vydávání certifikátů OCSP respondérů...Oddělení E1 – Předběžné plánování, studie a akademické sítě

Vedoucí oddělení

V Bruselu dne 5. března 2012 KT/CB/ml - D/596/2012

Věc:

Výzva k podání nabídek – CDR/DE/11/2012

Odkaz:

Vícenásobná rámcová smlouva o poskytování služeb CDR/DE/11/2012 „Politika soudržnosti, dopravní politika a městská politika“ (COTER)

Otevřené řízení

Vážená paní, vážený pane, 1.

V příloze zasíláme zadávací dokumentaci k výzvě k účasti ve výše uvedeném nabídkovém řízení. Výbor regionů (dále jen Výbor) má v úmyslu zadat výše uvedenou veřejnou zakázku.

2.

Pokud máte zájem se tohoto řízení zúčastnit, podejte prosím nabídku v trojím vyhotovení v jednom z úředních jazyků Evropské unie.

3.

Nabídky se podávají dopisem. Uchazeči je mohou doručit: a) buď poštou, nebo kurýrní službou s datem podání nejpozději 21. 5. 2012 (v takovém případě bude pro určení dne odeslání zásilky rozhodující datum poštovního razítka či podacího lístku) na následující adresu: Invitation to tender – Ref.: CDR/DE/11/2012 Committee of the Regions Directorate for Horizontal Policies and Networks, Unit for Forward Planning, Studies and Academic Networks (Office VMA 6/35) 101 rue Belliard, B-1040 Brussels

.../...

CS

-2b) nebo osobně, nejpozději 21. 5. 2012 do 16:00. V takovém případě vydá pracovník ústřední recepce, jemuž byly dokumenty předány, datované a podepsané potvrzení o převzetí jako doklad o podání nabídky. Recepce je otevřena od pondělí do čtvrtka od 8:30 do 17:30, v pátek od 8:30 do 16:00. V sobotu, v neděli a ve dnech pracovního volna Výboru regionů je uzavřena. Adresa pro doručování: Invitation to tender – Ref.: CDR/DE/11/2012 Committee of the Regions Directorate for Horizontal Policies and Networks, Unit for Forward Planning, Studies and Academic Networks (Office VMA 6/35) 101 rue Belliard, B-1040 Brussels 4.

Nabídky musejí být podány v zapečetěné obálce umístěné do další zapečetěné obálky. Vnitřní obálka, adresovaná útvaru uvedenému na výzvě k podávání nabídek, musí být označena „Appel d'offres – à ne pas ouvrir par le service du courrier“/„Call for tender – Please not to be opened by the internal mail department“ („Nabídkové řízení – neotvírat na oddělení vnitřní pošty“). Pokud jsou použity samolepicí obálky, musejí být přelepeny lepicí páskou, přes kterou se odesílatel podepíše. Vnitřní obálka musí obsahovat další dvě zapečetěné obálky, jednu s technickými specifikacemi (originál a dvě kopie originálu) a druhou s finanční nabídkou (originál a dvě kopie originálu). Na každé z těchto obálek musí být jasně vyznačen jejich obsah („Partie technique“ − technické údaje a „Offre financière“ – finanční nabídka).

5.

Specifikace nabídkového řízení a návrh smlouvy jsou přiloženy k této výzvě. Ve specifikacích jsou uvedeny všechny dokumenty nezbytné pro podání nabídky, včetně dokladů o hospodářské, finanční, technické a odborné způsobilosti.

6.

Každá nabídka musí: − − −

7.

být podepsána předkladatelem nabídky nebo jeho řádně zmocněným zástupcem; dokonale čitelná, aby se předešlo jakékoliv pochybnosti ohledně termínů a čísel; být vypracována podle vzorových formulářů uvedených ve specifikacích nabídkového řízení, pokud je tak určeno.

Doba platnosti nabídky, během které je předkladatel nabídky povinen ponechat beze změny všechny podmínky své nabídky: 9 měsíců od posledního dne lhůty k podání nabídek.

.../...

-38.

Podáním nabídky předkladatel přijímá podmínky uvedené v této výzvě k podávání nabídek, ve specifikacích nabídkového řízení a v návrhu smlouvy a v případě potřeby se vzdává svých obecných či zvláštních podmínek. Nabídka je pro předkladatele, jemuž bude zakázka zadána, závazná po celou dobu platnosti smlouvy.

9.

Styk mezi zadavatelem a předkladateli nabídek je během celého řízení povolen jen ve výjimečných případech a pouze za následujících podmínek: Před uzavřením podávání nabídek: − −

− − −

Na žádost předkladatele nabídky může zadavatel sdělit doplňující informace, ovšem výhradně za účelem objasnění povahy zakázky. Případné žádosti o doplňující informace zasílejte (pouze písemně) na Unit E1 „Forvard Planning, Studies and Academic Networks“ (fax: +32-(0)2-282-2330, e-mail: [email protected]). Vyřízeny budou pouze žádosti o doplňující informace doručené nejméně pět pracovních dnů před uzavřením podávání nabídek. Výbor může ze svého podnětu informovat zájemce o případných chybách, nepřesnostech, opomenutích nebo jiných administrativních chybách v zadávací dokumentaci. Veškeré případné doplňující informace, včetně výše uvedených, budou zveřejněny na internetu na stránkách VR o nabídkovém řízení tak, aby k nim měli přístup všichni zainteresovaní předkladatelé nabídek.

Po otevření obálek: −

10.

Pokud je zapotřebí vysvětlení nebo opravy zjevných administrativních chyb v nabídce, může zadavatel kontaktovat předkladatele nabídky za předpokladu, že to nepovede ke změnám podmínek nabídky.

Tato výzva k podávání nabídek není pro Výbor nikterak závazná. Smluvní závazky Výboru začínají až podpisem smlouvy s úspěšným předkladatelem nabídky. Až do podpisu smlouvy může zadavatel odvolat zadání zakázky nebo zrušit nabídkové řízení, aniž by tím zájemcům či předkladatelům nabídek vznikal nárok na náhradu. Takové rozhodnutí musí být odůvodněno a oznámeno zájemcům či předkladatelům nabídek.

11.

Předkladatelé nabídek budou informováni pouze písemnou formou o tom, zda byla jejich nabídka přijata či nikoliv.

.../...

-412.

V případě, že budou součástí vaší nabídky subdodávky, doporučuje se, aby byla do smluvních ujednání jako metoda řešení sporů zahrnuta mediace.

13.

Při zpracovávání vaší odpovědi na výzvu k podávání nabídek budou zaevidovány a zpracovány vaše osobní údaje (jako např. jméno, adresa, životopis). Tyto údaje budou zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Není-li stanoveno jinak, odpovědi předkladatelů nabídek na otázky a veškeré vyžádané osobní údaje jsou nezbytné pro vyhodnocení nabídky v souladu se specifikacemi výzvy k podávání nabídek a budou panem Kyriakosem Tsirimiagosem zpracovány pouze za tímto účelem. Máte právo na požádání získat přístup ke svým osobním údajům a nepřesné či neúplné údaje opravit. Veškeré otázky týkající se zpracování osobních údajů zasílejte na adresu [email protected] Ve věci zpracování vašich osobních údajů máte právo 1 se kdykoliv obrátit na evropského inspektora ochrany údajů .

14.

Oznamujeme vám, že za účelem ochrany finančních zájmů Unie mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Útvaru interního auditu, Účetnímu dvoru, Zvláštní komisi pro finanční nesrovnalosti a Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Osobní údaje (příjmení, jméno u fyzických osob, adresa, právní forma a příjmení a jména osob pravomocných zástupců, rozhodovací či kontrolní pravomoci u právnických osob) hospodářských subjektů, jež se nacházejí v některé ze situací uvedených v článcích 93, 94, čl. 96 odst. 1 písm. b) a čl. 96 odst. 2 písm. a) finančního nařízení, mohou být zahrnuty do ústřední databáze spravované Komisí (CED) a poskytnuty vyhrazeným osobám z Komise a jiných institucí, orgánů a úřadů uvedených v čl. 95 odst. 1 a 2 finančního nařízení. Veškeré osoby či subjekty vložené do databáze mají právo na to být informovány o údajích, jež se jich týkají, a to na základě žádosti zaslané účetnímu Výboru regionů či přímo účetnímu Komise. Před registrací do CED musí být kandidátu či uchazeči umožněno písemné vyjádření jeho postoje (ve lhůtě 14 kalendářních dnů). Do doby, než bude případně rozhodnuto o délce vyloučení, a v zájmu ochrany finančních zájmů Unie však může být vyžadován dočasný záznam oznámení o vyloučení ještě před tím, než bude třetí straně umožněno vyjádření postojů.

1

[email protected]

.../...

-5Databáze CED je provozována Komisí – na internetových stránkách Europa této instituce naleznete zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů, a to na této adrese: http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_ced_e n.pdf.

(podpis) Kyriakos TSIRIMIAGOS vedoucí oddělení pro předběžné plánování, studie a akademické sítě _____________

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.