2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen smlouva ) I. Smluvní strany


1 Smlouva o dílo uzavřená dle ust a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen smlouva ) I...

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Smlouva o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) I. Smluvní strany Psychiatrická nemocnice v Dobřanech sídlo: statutární zástupce: bankovní spojení: IČ: zástupce pro jednání:

Ústavní ul, 334 41 Dobřany MUDr. Vladislav Žižka, ředitel K, a.s. Plzeň 669792 Milan Harmáček

(dále jen „objednatel“) a TRIGA engineering s.r.o. sídlo: Částkova 689/74, 326 00 Plzeň statutární zástupce: Ing. Petr Kochman, jednatel IČ: 280 13 824 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21440 (dále jen „zhotovitel“) II. Předmět smlouvy 1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken“, která nebyla v souladu s ust. § 18 odst. 5 ZVZ zadávána dle ZVZ. 2. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést stavební práce v areálu objednatele, blíže specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu za dílo, kterou zhotovitel coby vítězný uchazeč uvedl ve své nabídce. III. Předmět plnění, vlastnosti díla 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele opravu fasády na staré vodárenské věži včetně dodávky a výměny oken a dveří a provedení prací souvisejících, zejména:     

oprava fasády včetně nátěru výměna klempířských prvků dodávka a výměna oken a dveří demontáž dvou ocelových nádrží na vodu odvoz a likvidace suti

Rozsah prací je blíže určen ve Výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Místem provádění díla je areál Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, stará vodárenská věž. 3. Dílo musí být provedeno v souladu se zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky ( tj. v souladu s výzvou zadavatele vč. všech jejích příloh), s nabídkou zhotovitele a musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN, ON, TP a ISO pro stavební práce. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad. Dílo musí být provedeno rovněž v souladu s případnými dohodnutými změnami stavby, které musejí být předem dohodnuty s objednatelem a potvrzeny objednatelem ve stavebním deníku. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 4. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě změny konstrukce, rovněž objednatelem ve stavebním deníku potvrzené je zhotovitel povinen zachovat parametry původního konstrukčního řešení. Případná záměna materiálu a konstrukce nemají vliv na navýšení ceny díla. IV. Provádění díla 1.

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.

2.

Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.

3.

Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za 7 dní písemně informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen informovat objednatele neprodleně.

4.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit včetně vstupu na pozemky a do prostor, kde je dílo prováděno. Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě sedmi dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli a bez jakýchkoli nároků zhotovitele na odškodnění z důvodu odstoupení. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

5.

6.

Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně sedm dní předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 2

7.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověřit žádnou třetí osobu plněním povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo, nebo její části (s výjimkou subdodavatelů, které zhotovitel coby uchazeč výslovně uvedl a identifikoval v seznamu subdodavatelů ve své nabídce) nebo na ni jinak převést práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající. Jestliže objednatel dá předchozí písemný souhlas k takovému pověření nebo převodu, má takové pověření nebo převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná výhradně s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.

Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani technickou dokumentaci poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, a to ani za účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti s realizací této smlouvy (vyjma případu spolupráce se subdodavatelem ze seznamu subdodavatelů z nabídky).

9.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nebyl narušen provoz v areálu objednatele (svoz odpadu, přístup požární techniky, vozidel záchranné služby apod). V. Cena díla

1. Cena za dílo činí bez DPH 2, 491. 349,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadevadesátjednatisíctřistačtyřicetdevět korunčeských), DPH činí 523. 183,--Kč, cena vč. DPH 3, 014. 533,- Kč. 2. Cena za dílo je úplná, konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s řádným dodáním díla a se splněním povinností prodávajícího. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny s výjimkou případné změny daňových předpisů a zadavatelem odsouhlasených víceprací. 3. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti byly nepředvídatelné v době uzavření smlouvy, zejména z důvodu skrytých vad projektové dokumentace, změn závazných předpisů, nebo požadavků státních orgánů, pak je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli provedení takovýchto prací či provedení víceprací, eventuálně je oprávněn požadovat neprovedení některých projektem předpokládaných prací nebo jejich provedení pouze zčásti, pokud by tyto práce byly vzhledem ke skutečnému stavu díla evidentně potřebné nebo naopak evidentně nadbytečné. V takovém případě se zhotovitel zavazuje podle požadavků objednatele k provedení takovýchto prací či víceprací, eventuálně k neprovádění objednatelem určených předmětných prací či k jejich provádění pouze zčásti dle požadavků objednatele, a to za předpokladu, že lze takovýto závazek vzhledem k okolnostem konkrétní situace na něm spravedlivě požadovat. Cena za takto provedené práce bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran, musí však odpovídat ceně, která je v místě a čase obvyklá za obdobné práce a musí též odpovídat cenovým relacím a hladinám, uvedeným ve smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel neprovede z výše uvedených důvodů podle požadavků objednatele některé předpokládané práce nebo je provede podle požadavků objednatele pouze zčásti, pak se původní cena díla sníží adekvátně k neprovedeným pracím či k pracím provedeným pouze z části, a to porovnáním s původní cenou prací, uvedenou v rozpočtu za tyto práce. 3

VI. Platební podmínky 1.

Úhrada ceny za dílo bude realizována jednou za měsíc, placením skutečně provedených prací odsouhlasených předem písemně objednatelem. Zálohy objednatel neposkytuje.

2.

Na základě splnění podmínky uvedené v předchozím odstavci je zhotovitel oprávněn vystavit vyúčtování ceny za dílo – fakturu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména s přihlédnutím k případné přenesené daňové povinnosti k DPH. Daňové doklady (faktury) je povinen zhotovitel odesílat objednateli vždy do 5 dnů po uplynutí měsíčního období, za které je fakturováno. Cena za dílo je splatná do 30-ti dnů od doručení každé řádné a úplné faktury objednateli.

3.

V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena a objednatel jí vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že dle výše uvedených podmínek poskytne objednatel zhotoviteli nejvýše 90 % celkové ceny díla. Zbytek celkové ceny díla, nejméně však 10 % ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli až po řádném předání a převzetí stavby a po řádném a úplném odstranění všech případných vad a nedodělků. 5.

Smluvní strany souhlasí se započtením veškerých peněžních pohledávek objednatele za zhotovitelem vyplývajících z této nebo jiných smluv oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem na zaplacení ceny za dílo a jejího příslušenství, a to i tehdy, pokud ještě tato pohledávka není splatná. VII. Smluvní pokuty

1.

2.

Při porušení povinností zhotovitele, stanovených v čl. IV. body 7 až 9 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15. 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností, případně za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé zajišťované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. Při nesplnění lhůt dle čl. VIII bod. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20. 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé zajišťované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.

3.

V případě prodlení objednatele s placením daňových dokladů (faktur) může být zhotovitelem uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

4.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

4

5.

Ujednání o smluvní pokutě zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. VIII. Zahájení, dokončení a předání díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zahájením, dokončením a předáním předmětu díla bez vad objednateli.

2.

Zhotovitel je povinen dílo zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 3 kalendářních měsíců od nabytí účinností této smlouvy.

3.

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k převzetí části díla, které bude následnými pracemi zakryto. Objednatel převezme tuto část díla nejpozději do 3 dnů od převzetí této výzvy.

4.

Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré případné atesty, certifikáty, jakož i případné záruční listy a revizní zprávy, týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím díla.

5.

Zhotovitel zpracuje a předá objednateli při předání díla čitelnou kopii všech zápisů ve stavebním deníku, jakož i dokumentaci skutečného provedení díla ve 4 stejnopisech.

6.

Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem do 7 dnů od doručení této výzvy zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde teprve k předání díla objednateli. Zhotovitel však splní svůj závazek až poté, co budou odstraněny případné drobné vady a nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do 15ti dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

7.

Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít pokud vykazuje jakoukoliv vadu a to až do doby jejího úplného odstranění zhotovitelem.

8.

Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu díla. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění, náhradního dodání a dodání ve formě záznamu na nosiči informačních dat jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

5

IX. Záruky 1.

2.

Záruční doba počíná běžet předáním díla bez vad objednateli. Je-li dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně odstraněny. Smluvní strany si sjednávají, že záruční doba na dílo (předmět díla) dle této smlouvy činí 60 měsíců od převzetí díla objednatelem ve smyslu čl. VIII. bod 8. této smlouvy. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.

3.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

4.

Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění, popř. od smlouvy odstoupit. X. Odpovědnost za vady

1.

Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se hodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejm. zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění).

2.

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá rovněž za vady díla vzniklé po jeho předání objednateli (příp. po přechodu nebezpečí škody na zhotovené věci), pokud byly tyto vady způsobené porušením jeho povinností. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takovéhoto díla.

3.

Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl.

4.

5.

Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele. V případě požadavku objednatele na odstranění zjištěných vad díla je zhotovitel povinen tyto oznámené vady odstranit ve lhůtě nejpozději 15 dnů od jejich oznámení.

6.

Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.

6

7.

Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení bodu 6 tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.

8.

Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu. XI. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1.

Místo provádění díla (staveniště) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním díle jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.

2.

Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí užívání pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do 14ti dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Též si na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.

3.

V případě prodloužení termínu pro provedení díla oproti termínu smluvnímu je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit prodloužení všech povolení, nutných pro provádění stavby.

4.

Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stávajících inženýrských sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost.

5.

Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy nejpozději do 14ti dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Při nesplnění této lhůty, může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od této smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 6. Dodavatel prohlašuje, že má sjednanou platnou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě v min. výši 1, 000. 000,- Kč. Dodavatel je povinen udržovat pojištění tak, jak bylo platné beze změn po celou dobu plnění této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Na pokyn Objednatele je dodavatel povinen předložit Objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je dodavatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. 7

Pro případ porušení povinnosti dodavatele udržovat pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě po celou dobu trvání Smlouvy sjednávají strany této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč, splatnou na písemnou výzvu do 15 - ti dnů od doručení. XII. Vedení stavebního deníku Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně v souladu s platnými právními předpisy stavební deník. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru investora ke schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního deníku a pořízení si výpisů a fotokopií z něj. Čitelnou kopii veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby. XIII. Přerušení prací na díle 1. Jestliže dojde k protokolárnímu přerušení prací při skrytých překážkách, které zhotovitel na základě předané dokumentace a podmínek zadání veřejné zakázky a na základě ustanovení smlouvy o dílo nemohl v době uzavření smlouvy předvídat, prodlužuje se o tuto dobu sjednaná doba provádění stavby, tedy sjednaná doba plnění díla. 2. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato smlouva o dílo, podmínky stavebního úřadu nebo projektové dokumentace, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla. XIV. Provádění kontrol Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na písemnou výzvu zhotovitele nejpozději do 3 dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole vždy při ukončení určité technologické etapy, na výzvu dozoru objednatele a před fakturací prováděných prací. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku, objednatel má právo na opis tohoto zápisu. XV. Vlastnictví díla Vznikající dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku podle čl. VIII bodu 8. této smlouvy. XVI. Odstoupení od smlouvy Pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním díla po dobu delší 1 měsíce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody. 8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.