2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )


1 Č.j. objednatele: Č.j. zhotovitele: Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř SMLOUVA NA NÁKUP, VÝSADBU A...
Author:  Kristina Vacková

0 downloads 3 Views 576KB Size

Recommend Documents


No documents


Č.j. objednatele: 1229-2016-537205 Č.j. zhotovitele: Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

SMLOUVA NA NÁKUP, VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (PRV) (dále jen „smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Pobočka Kolín zastoupený: Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky Kolín ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx Adresa: xxxxxxxx Tel.: xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxx ID DS: z49per3 Bankovní spojení: xxxxxxxx Číslo účtu: xxxxxxxx IČO: 01312774 DIČ: není plátcem DPH (dále jen „objednatel“) a Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r. o.

Adresa: Mohelno 563, 675 75 Mohelno zastoupený: Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem tel./fax: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx ID DS: xd6fc6e v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx tel./fax: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx bankovní spojení: xxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxx IČO: 49975358

1/28

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

DIČ:

CZ 49975358

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 13954 (dále jen „zhotovitel“) Touto smlouvou se v souladu zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy: Nabídka zhotovitele ze dne: 15.6.2016 Zadávací dokumentace ze dne: 19.5.2016 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 9.8.2016

Čl.I Předmět a účel smlouvy 1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Štolmíř dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“). 2. Předmětem smlouvy je provedení Výsadby biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky. 4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 2/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

· · ·

Název díla: Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř, které je tvořeno třemi samostatnými objekty: Samostatný objekt 1 (dále jen SO 1) Lokální biokoridor LBK 14 v k. ú. Štolmíř-část A, který je umístěn na pozemcích p. č. KN 563, 476 a 455 v k. ú. Štolmíř Samostatný objekt 2 (dále jen SO 2) Lokální biokoridor LBK 14 v k. ú. Štolmíř-část B, který je umístěn na pozemcích p. č. KN 438, 533 a 423 v k. ú. Štolmíř Samostatný objekt 3 (dále jen SO 3) Odstranění nefunkčního propustku, který je umístěn na pozemku p. č. KN 427 v k. ú. Štolmíř

Místo plnění:

katastrální území Štolmíř

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost AGROPLAN spol. s r. o. č. zakázky 16/2013. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění. 2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.), c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci); protokol o vytyčení pozemku zhotovitel předá při předání a převzetí místa plnění

e. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv a www.szif.cz. f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum ve formě dohledu při zemních pracích . g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona

3/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

h.

i.

j. k. l. m.

n.

o. p.

q.

r. s. t.

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vlastní záchranný archeologický průzkum není součástí zakázky Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. Zřízení místa plnění, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po ukončení zajištění zeleně jeho odstranění. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům místa plněníza účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci. Po ukončení výsadby bude následovat zajištění zeleně. Po uplynutí záruky odstraní zhotovitel na vlastní náklady oplocení výsadeb

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 4/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla 1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 15.6.2016. 2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění zajištěním zeleně a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 4. Celková cena za provedení díla za všechny samostatné objekty SO 1, SO 2 a SO 3

bez DPH činí

972 489 Kč.

DPH 21 % činí

204 223 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 1 176 712 Kč. (u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č.2– CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky 1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury). 2. Objednatel neposkytuje zálohy. 3. Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla ve výši 80 % po řádném provedení výsadby. Druhou část ceny díla ve výši 20 % uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení zajištění zeleně, na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněněné údaje, včetně finanční částky. Faktura na druhou část ceny díla „konečná“ bude vystavena do 15 5/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktur budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku. 4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 5. Zádržné Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů. 6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774 Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, PSČ: 280 30. 9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.

6/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: a. vad a nedodělků díla, b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli, d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli, e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. 14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy. 15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 16. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí: a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů 7/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

(kódy, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020. b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace. 17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění 1. Výsadba zeleně bude dokončena nejpozději do 30.5.2017, zajištění zeleně bude ukončeno nejpozději do 15.11.2017. 2. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 8/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě. 5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: a. Termín předání a převzetí místa plnění stanoví objednatel – v období technologicky vhodném pro provedení výsadby vzhledem k povaze rostlinného materiálu (rozumí se jarní nebo podzimní období) ) b. Termín zahájení díla: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění c. Počet dnů na realizaci výsadby je 41 kalendářních dnů. Dnem následujícím po dni dokončení výsadby zeleně začíná běžet zajištění zeleně na vysázené zeleni. d. Termín předání a převzetí díla: do 15.11.kalendářního roku ( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Čl.VI Povinnosti objednatele 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku autorským dozorem. 3. Objednatel zajistí autorský dozor, případně technický dozor stavebníka a případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel,

9/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 4. Objednatel, popřípadě jím určený autorský dozor technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny. Jejich četnost je závislá na složitosti, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na místě plnění, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce v místě plnění o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí po ukončení zajištění zeleně popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů. 2. Zhotovitel se zavazuje namístě plnění - pracovišti: a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na místě plnění dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny. 5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven), autorského dozoru a koordinátora BOZP (pokud bude objednatelem ustanoven). Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 10/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven) a případně koordinátora BOZP (pokud bude objednatelem ustanoven). 7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven), je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí autorský dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění. 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval. 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 16. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění. 17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 11/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 176 712,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat. 3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit. 4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti. 5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném

12/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla Místo plnění 1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.). 3. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým. 4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo místo plnění bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 5. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Zahájení prací 6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí ,místa plnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 7. Pokud jsou při provádění díla poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 13/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu provádění díla. 8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. Kontrola prováděných prací 10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst.2 občanského zákoníku se neuplatní. Kontrolní dny 12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený autorský dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly záruky. 13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

14/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (pokud byl objednatelem ustanoven) a autorského dozoru. 15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený autorský dozor. 17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického (pokud byl objednatelem ustanoven) a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 18. Objednatel, popřípadě jím určený autorský dozor pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. Předání a převzetí díla 20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Pobočka Kolín 22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek: i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 15/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: • hodnocení prací, zejména jejich jakostí, • prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, • soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, • dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. iii. Místo plnění bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. iv. Objednateli byly předány následující doklady: 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb. 2. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem, 3. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí, 4. certifikáty použitých materiálů 5. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, 6. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 7. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

16/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. 29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru místa plnění 2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

17/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 24 +12 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 3. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem. 4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit. 18/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění. 6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran. 11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace 12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 17. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.

19/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy. 19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 20. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 21. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 22. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 23. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy 1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.

20/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy. 3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

21/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání 1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím 22/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

2.

3.

4. 5. 6.

(dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání 1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ. 2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 3. Plnění subdodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena. 5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

23/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 11. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Dodatečné práce 1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ. 2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech. 3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ .

24/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu. 7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. 2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě. 3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 4. V případě, že objednateli nebude udělena dotace z programu PRV 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může rovněž obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. 5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: a. Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

25/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: a. zadávací dokumentaci; b. nabídce zhotovitele 7. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č.2 bude vyhotovena v počtu dvou kusů. 8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy. 11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu včetně příloh jedna a dvě. V Kolíně dne 26.8.2016

V Mohelně dne 30.8.2016

Xxxxxxxx

xxxxxxxx

……………………………………

……………………………………

Ing. Jana Zajícová,

Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

Vedoucí pobočky Kolín

KAVYL spol. s r. o

Státní pozemkový úřad

Zhotovitel

Objednatel

26/26

Výsadba biokoridoru LBK 14 v k.ú. Štolmíř A č.pol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rostlinný materiál jméno dub letní Quercus robur (175-200cm,bal 60cm) habr obecný Carpinus betulus (150-175cm,bal 60cm) lípa srdčitá Tilia cordata (Vk,8-10cm,bal 60cm) javor babyka Acer campestre (Vk,8-10cm,bal) střemcha obecná Prunus padus (120-150cm,bal) topol černý Populus nigra (120-150cm,bal) svída krvavá Cornus sanguinea 60-80cm líska obecná Corylus avellana 80-100cm vrba jíva Salix caprea 80-100cm brslen evropskýEuonymus europaeus 60-80cm ptačí zob obecnýLigustrum vulgare 60-80cm ovocné stromy Malus,Pyrus,Prunus Vk,prost. doplnění uhynulých rostlin 15% celkem rostlinný materiál Specifikace kůly výsadby (stromy) dl.250cm kůly výsadby(keře) dl.150cm kůly oplocení dl.200cm kůly oplocení dl.300cm příčka dl.25-30cm popruh vázací + podložka k ochraně kmene individuální ochrana kmene, výška min 100cm borka smrková,polohrubá, neprosátá repelentní nátěr (Morsuvin) tabletové hnojivo (Silvamix) lesnické pletivo 150cm plaňková vrata do oplocenky hydrogel celkem specifikace

spon m 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 8-10

cena ks celkem Kč Kč 450 11 700 450 13 500 450 13 500 550 14 850 30 570 30 240 18 3 996 18 3 996 18 3 996 18 3 996 18 3 996 450 18 000 13851 13 851 106 191

ks 26 30 30 27 19 8 222 222 222 222 222 40 1290

prům.60mm prům.50mm prům.100mm prům.100mm prům.50mm

množství 360 50 567 10 10 360 180 18 20 10 1700 6 90

m.j. ks ks ks ks ks m ks m3 kg kg m ks kg

45 32 50 80 20 10 20 550 56 56 26 200 200

16 200 1 600 28 333 800 200 3 600 3 600 9 900 1 120 560 44 200 1 200 18 000 129 313

hmotnost(t) jedn. Celková 0,1000 2,6000 0,1000 3,0000 0,1000 3,0000 0,1000 2,7000 0,1000 1,9000 0,1000 0,8000 0,0050 1,1100 0,0050 1,1100 0,0050 1,1100 0,0050 1,1100 0,0050 1,1100 0,0050 0,2000

0,0015 0,0020 0,0030 0,0035 0,0005 0,0001 0,0005 0,5000 0,0001 0,0001 0,0010 0,0520 0,0001

0,5400 0,1000 1,7000 0,0350 0,0050 0,0360 0,0900 9,0000 0,0020 0,0010 1,7000 0,6245 0,0090

jen ke stromům jen keře jen ke stromům

jen ke stromům

C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Ceníková práce kód položky 96600-8112 bourání trubního propustku z trub do DN 50 99722-1571 vodorovná doprava vybouraných hmot do 1000m 99722-1612 nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 99722-1825 poplatek za skládku stavebního odpadu železobeton obdělání půdy oráním v rovině 18340-3112 18340-3151 obdělání půdy smykováním v rovině 18340-3152 obdělání půdy vláčením v rovině 11110-5111 odstranění stařiny odvoz 20km 18115-1311 plošná úprava terénu 18145-1121 založení trávníku lučního výsevem plochy přes 1000m 2 18580-4215 vypletí trávníku po výsevu v rovině 18480-6172 řez zmlazením netrnitých keřů D koruny do 3m 18310-1115 hloubení jamek do 0,4m3,bez vým.(stromy bal) 18310-1114 hloubení jamek do 0,125m3,bez vým.(stromy prost.) 18310-1113 hloubení jamek do 0,05m3,bez vým.(keře) 18310-1115 hloubení jamek do 0,4m3,bez vým.(sloupky oplocení) 18410-2211 výsadba keře bez balu do 1m výsadba dřeviny s balem, do prům.600mm 18410-2115 18420-1111 výsadba stromu bez balu při výšce kmene do 1,8m 18490-1112 ukotvení dřeviny dvěma kůly přes 2m do 3m 18481-3121 ochrana dřevin před okusem zvěří pletivem 18481-3133 ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky 18481-6111 18491-1491 18580-4312 18585-1111 18480-1131 18580-4514 11115-1131 33895-1111 34840-1220 34895-2261 99823-1311 celkem práce

hnojení sazenic prům. hnojivy mulčování rostlin tl.do 0.1m,rovina zalití rostlin přes 20m2 (30l/ks-strom)(5l/ks-keř) dovoz vody pro zálivku ošetření vysazených dřevin odplevelení výsadeb v rovině, souvislých keřových skupin pokosení trávníku lučního souvislé plochy do 1000m2 osazování sloupků plotových dřevěných prům.do 150mm osazení oplocení z pletiva výšky do 1.6m vrata z plotových tyček výšky do 1.5m, pl.do 2m2 přesun hmot pro krajinářské úpravy do 5km

množství 6 10 10 10 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 50 140 40 1 110 577 1 110 140 40 180 180 1 110 180 180 11 11 1 290 1 110 30 000 577 1700 12 40

m.j. m t t t m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks

500,00 150,00 100,00 350,00 0,50 0,50 0,50 1,00 2,00 3,00 1,20 45,00 120,00 120,00 17,00 5,00 17,00 120,00 120,00 80,00 10,00 2,00

ks m2 m3 m3 ks m2 m2 ks m m t

1,00 25,00 75,00 250,00 5,00 15,00 0,80 10,00 45,00 300,00 550,00

3 000 0,9800 1 500 1 000 3 500 10 000 10 000 10 000 20 000 40 000 60 000 24 000 2 250 16 800 4 800 18 870 2 883 18 870 16 800 4 800 14 400 1 800 0,00208 2 220 180 4 500 821 2 738 6 450 16 650 24 000 5 767 76 500 3 600 21 916 450 615

5,8800 rušení propustku na PC rušení propustku na PC rušení propustku na PC

místo použití herbicidu (PHO) stávající keře,probírka

ovocné 2 kůly ke všem stromům

0,3744 přihnojení stromů Silvamixem, 5tb/strom mulčování kořenové mísy

komparační řez při výsadbě

včetně stávajících trávníků kůly oplocení+bidýlka do každé oplocenky

D zajišťovací péče p.č. kód položky pokosení trávníku lučního v rovině s odvozem do 59 111 10-4311 1000m2, provedeno 3x (3x 30000) 60 184 80-6111 řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m ochrana sazenic nátěr(postřik) včetně ochr. látky, 61 184 80-8211 provedeno 2x (2x1110 ks) 62 184 91-1111 63 185 80-4312 64 185 85-1111 65 184 80-7601 66 18491-1491 67 18481-6111 68 specifikace 69 70 71 99823-1311 E

znovuuvázání dřeviny ke kůlům, provedeno 2x (2x180 ks) zalití rostlin přes 20m2 (30l/ks-strom)(5l/ks-keř), provedeno 12x (12x11 m3) dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m, provedeno 12x (12x 11m2) ožínání sazenic v kruhu do 30cm, provedeno 4x (4x 1110 m2) rostlin tl.do mulčování 0.1m,rovina, provedeno 2x (2x 180 m2) hnojení sazenic prům. hnojivy tabletové hnojivo (Silvamix) borka smrková,polohrubá, neprosátá údržba oplocení přesun hmot pro krajinářské úpravy do 5km

množ. m.j. 2 90 000 m 180 ks

1,00 45,00

90 000 8 100

2 220 ks

5,00

11 100

360 ks

5,00

1 800

3 132 m

75,00

9 900

3 132 m

250,00

33 000

2 4 440 m

2,00

8 880

2 360 m

15,00

5 400

1,00 56,00 550,00 5,00

180 560 9 900 8 500

550,00

4 951 192 271

180 10 18 1700

ks kg m3 m

9t

Geodetické práce 01210-3000

F 03000-1000 01130-3000 09150-4000 07000-1000

vytyčení pozemků p.č.423,438,455,476,533,562,563 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady zřízení a odstranění zařízení staveniště archeologická činnost náklady související s publikační činností (4xprezentační cedule) provozní vlivy (ochranná pásma podz. a nadz. vedení)

100bm

69 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl

900

62 100

5000 5000 12000 10000

5 000 5 000 12 000 10 000 32 000

výchovný řez

doplnění mulče-stromy

0,0001 0,5000

0,0010 9,0000

REKAPITULACE A B C D E F

celkem rostlinný materiál celkem specifikace celkem práce zajišťovací péče geodetické práce vedlejší a ostatní rozpočtové náklady celkem

Náklady celkem

106 191 129 313 450 615 192 271 62 100 32 000

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

972 489 Kč

972 489 Kč

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.