2013


1 Zpravodaj MAS Radbuza, o.s. Číslo 1/2013 Slovo úvodem Vážení čtenáři, v březnu tohoto roku jsme oslavili již 2. r...
Author:  Peter Soukup

0 downloads 95 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Zpravodaj MAS Radbuza, o.s. Číslo 1/2013

Slovo úvodem Vážení čtenáři, v březnu tohoto roku jsme oslavili již 2. rok od založení naší MAS a jsem ráda, že se nám za tuto dobu podařilo rozšířit členskou základnu MAS a zájmové území, zapojit se do několika projektů a podpořit několik zajímavých kulturních akcí na našem zájmovém území v rámci vyhlášeného Grantového dotačního programu. I pro tento rok chceme v této aktivitě pokračovat, proto připravujeme další vyhlášení GDP na našem území. Zároveň se snažíme připravit podklady pro poslední červnovou výzvu z PRV v rámci projektu spolupráce. Prioritou pro letošní rok jsou pro naši MAS především práce na tvorbě podkladů Integrované strategie území, budeme proto velmi rádi, když se do aktivit spojených s její tvorbou také zapojíte. Prostřednictvím Národní sítě MAS soustřeďujeme informace k následujícímu překlenovacímu období, kterým je začátek roku 2014. Z dosavadních jednání lze usuzovat, že v tomto období nedojde k včasnému nenaběhnutí nových operačních programů a získání finančních prostředků do území místních akčních skupin. Tento problém je způsoben zdlouhavým procesem přípravy nového programovacího období na úrovni Evropské unie a ministerstev ČR. Přestože místní akční skupiny projevují snahu o maximální možnou spolupráci s těmito orgány, nedokážeme celý proces implementace nového období uspíšit. Přesto věříme, že vyjednávací tým NS MAS ČR vybojuje pro venkov nejlepší možné podmínky. Ing. Andrea Kubernátová, předsedkyně VR

Členská základna MAS Radbuza se rozšířila Začátkem tohoto roku došlo k rozšíření členské základny MAS Radbuza. Z původního počtu 27 členů se stav koncem minulého roku snížil na 26 (rezignací pana Ivana Korce) a po jednání Výkonné rady sdružení dne 29.1.2013 narostl na aktuální počet 36 členů. Vzhledem k tomu, že zájmové území MAS Radbuza se formovalo postupně a počet obcí v zájmovém území narostl zhruba o třetinu od svého založení, bylo na loňském červnovém jednání VH MAS Radbuza konstatováno, že je vhodné počet členů navýšit, a došlo k pověření Výkonné rady, která se touto problematikou začala zabývat. Výkonná rada proto zrevidovala všechny přihlášky do MAS Radbuza a při zachování poměru cca 1/3 obce a 2/3 neveřejný sektor přijala 10 nových členů - obec Neuměř, obec Vochov, obec Čeminy, obec Přehýšov, SDH Ves Touškov, Jaroslavu Konvalinkovou, o.p.s. Při společnosti Pegisan s.r.o., COMTES FHT, a.s., o.s. Budulínek, Bc. Pavla Cícha. Aktuální přehled všech členů MAS Radbuza naleznete na našich internetových stránkách.

Výzva pro všechny obyvatele z území MAS Radbuza MAS Radbuza stále doplňuje pracovní skupiny pro další fáze prací na Integrované strategii území. Pokud máte chuť zapojit se do některé z pracovních skupin, chcete pomoci definovat priority pro příštích 7 let na našem území a není Vám lhostejné, jakým směrem se má MAS Radbuza ubírat v následujícím programovacím období, pak se přihlaste do jedné z pracovních skupin, jejichž tématická zaměření jsou následující: – Pracovní skupina „Zemědělství a podnikání“ – Pracovní skupina „Kulturní dědictví a cestovní ruch“ – Pracovní skupina „Vzdělávání a sociální problematika – Pracovní skupina „Obnova a rozvoj obcí“ – Pracovní skupina „Životní prostředí a ochrana krajiny“ – Pracovní skupina „Spolková činnost“ Více informací najdete na adrese http://www.mas-radbuza.cz/strategie-uzemi/pracovni-skupiny/ Nahlásit se můžete nejpozději do 21.4.2013 emailem nebo telefonicky. Aktuálně je také možné se přihlásit do Výběrové komise. Na nejbližším jednání Výkonné rady, které se uskuteční v polovině dubna, budou ze zájemců jmenováni noví členové Výběrové komise, kteří následně posoudí a doporučí VR žádosti o podporu z GDP pro letošní rok. Pokud máte zájem být členy Výběrové komise, prosím, kontaktujte manažera MAS nejpozději do 14.4.2013 emailem nebo telefonicky.

1

Z jednání VH MAS Radbuza Zároveň došlo k opravě několika chyb a překlepů. (aktuální schválená verze stanov je momentálně podána na MV ČR a čeká se na registraci této verze ministerstvem pozn. redakce). Dále došlo ke schválení začlenění obce Lochousice do zájmového území, aktuálně tvoří zájmové území MAS Radbuza 37 obcí a jedinou možnou potencionální obcí, která by mohla území rozšířit do budoucna, je obec Myslinka, která dosud neprojevila zájem o zařazení do našeho zájmového území. Následně proběhla diskuze k návrhu rozpočtu na rok 2013. Rozpočet je napjatý, vzhledem k předfinancování projektů. Diskutovanou položkou z důvodu jejího nárůstu oproti předchozímu roku byly mzdové náklady, což je dáno přechodem manažera z DPP na částečný úvazek (povinné odvody) a zároveň je to do velké míry ovlivněno mandátní smlouvou uzavřenou s Mikroregionem Radbuza na zajištění chodu její kanceláře. Ve výhledu pro rok 2014 bylo ukázáno, že se rozpočtová položka mzdové náklady pro rok 2014 vrací do stejné úrovně, jako tomu bylo v letech 2011 a 2012. K dalším položkám rozpočtu nebyla vedena rozprava. V bodu Různé vyzvala předsedkyně VR přítomné k účasti v pracovních skupinách a Výběrové komisi. Jako zájemci o členství ve Výběrové komisi se na místě nahlásili pí. Umnerová, Ing. Konvalinková, Bc. Sýkora a p. Kolář.

Dne 5.2.2013 se v zasedací místnosti MěÚ v Dobřanech konalo letošní první jednání Valné hromady MAS Radbuza. Přítomných bylo celkem 24 členů nebo zplnomocněných zástupců MAS Radbuza z celkového počtu 36. V rámci programu jednání byl mimo jiné předložen návrh úpravy Stanov sdružení. Vzhledem k dřívější rezignaci jednoho z členů VR a zároveň k zajištění větší transparentnosti byla navržena Výkonnou radou úprava klauzule týkající se stálých a volených členů sdružení a několik dalších drobných úprav. V nové verzi stanov již není obsažena klauzule o stálých členech VR.

Z jednání VH MAS Radbuza v Dobřanech

Z jednání KS MAS Plzeňského kraje Dne 22.1.2013 se uskutečnilo již 15. setkání MAS Plzeňského kraje. Hostitelskou MAS pro tohoto setkání byla MAS Radbuza, a tak se zástupci místních akčních skupin PK, krajského úřadu Plzeňského kraje a dalších institucí sešli v Restauraci pod Klášterem v Chotěšově, kde projednávali aktuální témata. Na pořadu jednání byla především nominace zástupců MAS PK do orgánů NS MAS ČR na období 3/2013-3/2015 (člena výboru a členů pracovních skupin), rovněž byli nominováni zástupci MAS PK do pracovních skupin NS MAS ČR pro jednotlivé připravované operační programy. Za MAS Radbuza byl nominován manažer Ing. Václav Kubernát do pracovní skupiny OP VVV (operační program Věda, výzkum, vzdělávání) a do pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR. Zástupci MAS se navzájem informovali o aktuálním stavu příprav místních integrovaných strategií rozvoje území, Jan Florian informoval o dalších aktualitách z Národní sítě MAS ČR. Čerstvou informací byla zpráva o zvolení ČR předsednickou zemí ELARDu. V závěru setkání pak proběhla neformální část setkání, v rámci které absolvovali účastníci setkání prohlídku místního kláštera.

Z jednání KS MAS PK v Chotěšově

Prohlídka kláštera v Chotěšově

2

Skrytá bohatství aneb venkov Plzni – ochutnávka z chystané publikace V rámci projektu spolupráce Skrytá bohatství aneb venkov Plzni vyjde společná edice publikací jednotlivých MAS zapojených do projektu (celkem 7 MAS), které jsou tematicky více či méně zaměřené na oblast baroka. Jelikož jsme měli pocit, že publikací odborných je na téma západočeské baroko již dost a dost, rozhodli jsme se jít cestou trochu netradiční a barokní památky v našem území představit v povídkách, příbězích a pověstech. To, do jaké míry se nám to povedlo, bude možné zjistit v září letošního roku, kdy proběhne oficiální představení celé edice publikací. Abychom dali alespoň lehce nahlédnout pod pokličku, přinášíme vám ukázku jedné z povídek a k ní ilustraci. V celé naší publikaci je připraveno celkem 23 povídek a stejné množství ilustrací, povídky jsou propojeny dějovou linií průvodce. Závěrem dodejme, že autorem textů je Ing. Karel Drhovský, ilustrace vytvořil Jan Bostl st. Krvavé pole u Lelova Sotva se po více než stu letech české země vzpamatovaly z úplného rozvratu za husitských válek, začala doba válečná ještě krutější a delší. Okolí Plzně opět trpělo více, než místa jiná. Všechna vojska, která se snažila dobýt toto strategické město, drancovala celé okolí a kdo se nezachránil útěkem, byl zpravidla, mnohdy jen pro zábavu, zabit. Pole ležela ladem, porostlá plevelem, nic se nepěstovalo, všechno by vojáci stejně ukradli. Jenom v lesích, které byly ještě rozsáhlé a těžko prostupné, měli obyvatelé malá skrytá políčka, na nichž těžko vyrostlo něco pro hladové přežití. I ve svých domech, pokud ještě stály, neměli nic, jenom to nejnutnější na holý život pro několik dní. Někde si na přístupových místech obyvatelé, ti co ještě zbyli, stavěli hlídky, aby je vojáci nepřekvapili. A bylo lhostejné, z kterého vojska byli, všichni byli stejně bezohlední a krutí, i když tvrdili, že osvobozují. Válka trvala už celé generace, tenkrát byl život krátký, lidé umírali i na nemoci, které se s odpady vojska šířily a snadno napadaly oslabené obyvatele.

Po válce zbylo v městečku Stod jenom 230 obyvatel. Paměť o statečném činu rychtáře Jana Kubíka z Lelova však zůstala zachována. A dobrý skutek, což je u nás neobvyklé, byl následován vděčností. Na místě, kde mučený rychtář vydechl naposledy, postavili vysoký kamenný sloup s křížem, jako stálou modlitbu za Jana Kubíka. I když většina křížků v krajině svůj příběh ztratila, tento Kubíkův kříž si jej uchoval. Možná i proto. že ještě po tři staletí na tomto poli, ať bylo oseto čímkoli, vyrostla záplava krvavých vlčích máků.

V roce 1645 táhla vojska generála Wrangela na Plzeň, vojáci pustošili a vraždili kam vstoupili. Nikdo netušil, že válka za tři roky skončí, hrůzy se zdály být nekonečné. Hlídka před Lelovem vojsko uviděla a tak těch pár obyvatel stačilo utéct do lesa. Dál byl v cestě k Plzni Stod. Orlovský rychtář Jan Kubík se sám rozhodl doběhnout do Stoda s varováním. Ovšem i vojsko bylo na varování cvičené a posílalo před hlavním vojem nenápadné průzkumné hlídky. Jedna z nich rychtáře Kubíka chytila a bez dlouhého vyšetřování věděla co chtěl udělat a také hned vynesla soud. Rozsudek byl přiměřený kruté době. Rychtář Jan Kubík byl uvázán za nohy ke koni a k smrti usmýkán na poli, kde ho chytili.

Grantový dotační program pro kulturu 2013 Ve schváleném rozpočtu MAS Radbuza na letošní rok je i položka Grantový dotační program ve výši 50 tisíc korun. MAS Radbuza se i v letošním roce rozhodla podpořit zajímavé kulturní akce na svém území s celkovou alokací 50 tisíc korun. Jelikož bylo letošní jednání VH, na kterém se rozpočet na rok 2013 schvaloval, oproti loňskému roku posunuto, posouvá se i vyhlášení GDP pro rok 2013. Termíny a pravidla pro letošní rok budou předloženy ke schválení na nejbližším jednání VR MAS, což ovšem (vzhledem k předpokládaným termínům) znamená, že výzva k předkládání žádostí nebude zveřejněna v dalším čísle zpravodaje (ten pravděpodobně vyjde až po uzávěrce příjmu žádostí do GDP). Proto všechny zájemce upozorňujeme, aby pečlivě sledovali naše internetové stránky, kde bude výzva i se všemi dalšími potřebnými informacemi zveřejněna. Již nyní si zájemci mohou připravovat koncept žádosti, časové rozpětí na podávání žádostí lze očekávat relativně krátké.

3

Skrytá bohatství aneb venkov Plzni – Venkovské EXPO Jak jsme vás již také informovali v předchozím čísle zpravodaje, místní akční skupiny zapojené do projektu spolupráce Skrytá bohatství aneb venkov Plzni chystají kulturní akci nejen pro Plzeňáky. Abychom Vám chystanou akci trochu více přiblížili, zveřejňujeme oficiální tiskovou zprávu k této události. Věříme, že se s mnohými z vás čtenářů na akci potkáme, a že se vám akce bude líbit. Tato akce je jakousi pozvánkou na lokální kulturní akce, které budou postupně probíhat v letních měsících v jednotlivých partnerských MASkách. Venkov se na jaře otevře Plzni Místní akční skupiny z Plzeňského kraje ve spolupráci s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 připravují neobvyklou akci s názvem VENKOVSKÉ EXPO. Ve dnech 19. – 20. dubna 2013 se areál bývalého pivovaru Světovar v Plzni na Slovanech zaplní zajímavostmi z venkovských regionů celého kraje. Návštěvníci se budou moci projít po živé mapě, ochutnat místní speciality i shlédnout řadu kulturních vystoupení. Akce nabídne tipy na výlet za poznáním i kulturou na místa, která běžným návštěvníkům zůstávají často skrytá. Velký prostor bude věnován také představení regionálního rozměru projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Své místo tak zde bude mít i Autobus 2015, který již od loňského podzimu vozí živou kulturu do všech koutů kraje. V rámci programu představí program pro letošní rok. „Projekt Evropské hlavní město kultury je výzva nejen pro samotnou Plzeň, ale pro celou oblast západních Čech,“ říká Kateřina Melenová ze společnosti Plzeň 2015, která má regionální program na starosti. „Program je připravený s přesahem do regionu a zaměří se zde na tři oblasti - barokní památky, industriální dědictví a Land Art ve smyslu spojení přírody s uměním, interakce člověka a krajiny,“ doplňuje Melenová. Právě západočeské baroko si zvolily místní akční skupiny, sdružující obce, neziskové organizace a podnikatele na venkově jako jedno z témat společného projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzni“. V rámci něj připravují na 19. – 20. 4. 2013 netradiční prezentaci zajímavostí venkova v industriálním areálu bývalého pivovaru Světovar v Plzni. Akce s názvem „VENKOVSKÉ EXPO aneb veletrh krajiny“ má neotřelou formou upozornit na zajímavosti z celého Plzeňského kraje. Proč byl zvolen neobvyklý název VENKOVSKÉ EXPO, vysvětluje koordinátor projektu Jan Florian: „Stejně jako se jednotlivé země chlubí svou historií a dovednostmi svých obyvatel na světových výstavách EXPO, i my bychom chtěli ukázat nejen Plzni, ale i celé Evropě, že náš venkov má co nabídnout. Je tu plno hodnotných památek nejen z období baroka, naučné stezky a řada dalších tipů na výlet. Žijí tu také zruční řemeslníci i sedláci, kteří vyrábějí výborné regionální potraviny podle tradičních receptů. To vše bychom rádi přivezli „naživo“ do Plzně a představili veřejnosti.“ Na akci tak návštěvníci nenajdou klasické pulty s letáky, ale především skutečné artefakty, sochy a modely zasazené do prostoru navrženého studenty Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. EXPO bude doplňovat bohatý kulturní program s ochotnickými soubory a lidovou hudbou. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také Autobus 2015, který je mobilním kulturním a informačním prostorem postaveným podle návrhu výtvarníka Petra Nikla a shlédnout ukázky z jeho letošního programu. „Autobus 2015 na EXPU zahájí svoji letošní sezónu prvním výjezdem s představením o splnění jednoho fotbalového snu, se kterým bude po celé léto jezdit po různých koutech celého kraje a přivážet tam kvalitní živou kulturu,“ upřesňuje Melenová. Premiéra představení „Viktorka na Řípu neboli o cestě Pilaře Václava až na vrchol“ se uskuteční v pátek 19.4. od 20:15. Předtím, od 18:30 budou moci návštěvníci shlédnout hudebně-lyrickou inscenaci „Máchův Máj“ v podání Karlovarského hudebního divadla. V sobotu 20.4. pak bude celý večer hrát Dixieland z Plané. Po oba dny nebudou chybět ani výtvarné dílny pro děti i dospělé, ochutnávky regionálních produktů, řemeslný jarmark a typická venkovská hospoda s harmonikáři a pivem uvařeným speciálně pro tuto akci. Bližší program a informace jsou postupně zveřejňovány na www.venkovPlzni.cz. Zdroj: Tisková zpráva MAS zapojených do projektu a Plzně 2015.

Z jednání Valné hromady NS MAS ČR Dne 14.3.2013 se ve Žluticích uskutečnilo jednání Valné hromady Národní sítě MAS ČR. Program jednání byl především volební, volilo se nové složení orgánů NS MAS ČR, ale během jednání vystoupila i celá řada hostů např. zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Státního zemědělského intervenčního fondu ČR, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí, Svazu místních samospráv a další. V jejich vystoupení zazněly aktuální informace z připravovaného programovacího období 2014+. Pro MASky zazněla (a dá se říci, že vlastně i pro obce a další aktéry z venkovského prostoru) relativně čerstvá a nepříliš příznivá informace o prvním návrhu vyčlenění prostředků MZe z evropských fondů na metodu LEADER v minimální povinné výši pouhých 5% všech prostředků. Ministerstvo zemědělství tímto pracovním návrhem zcela popřelo všechny předchozí proklamace o důležitosti podpory venkovského prostředí a ustupuje tak pravděpodobně tlakům silnějších „hráčů“ než je NS MAS ČR. Na základě tohoto návrhu vznikla takzvaná „Druhá zlínská výzva“, která vyzývá zástupce obcí z venkova, aby bojovali za lepší podmínky pro nadcházející programovací období (podepsalo ji již více než 1300 starostů obcí ČR).

4

Na jednání VH byl pak opětovným předsedou zvolen Ing. František Winter, jedním z místopředsedů byl znovu zvolen Jan Florian ze sousední MAS Český západ – místní partnerství. Dále byl na jednání VH schválen rozpočet na rok 2013 v rámci něhož byl odhlasován mimořádný členský příspěvek od všech MAS ve výši 5 tisíc korun na podporu vyjednávacího týmu v čele s Václavem Pošmurným. Doufejme, že tyto mimořádné prostředky na podporu vyjednávání co nejlepších podmínek pro MAS v příštím programovacím období budou dobře investovanými! Na základě jednání VH NS MAS ČR vydalo NS tiskovou zprávu. Vzhledem k důležitosti ji uveřejňujeme celou. Úloha místních akčních skupin při rozvoji venkovského prostoru je nezpochybnitelná Úloha místních akčních skupin (MAS) při rozvoji venkovského prostoru je nezpochybnitelná a Řídící orgány dotačních programů by s nimi měly počítat. Zařazeny budou také v Dohodě o partnerství pro další plánovací období Evropské unie 2014–2020. Shodli se na tom účastníci a hosté valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která se uskutečnila 14. března ve Žluticích na Karlovarsku. Zúčastnili se jí zástupci 98 ze 146 místních akčních skupin, které jsou členy tohoto profesního sdružení. „Nejdůležitějším úkolem NS MAS bude spolupracovat s partnery na úkolu získat co největší podporu pro venkov. Tomu by mělo napomoci zviditelnění venkova jako místa pro život a také vyšší spolupráce s profesními organizacemi zastupujícími obce, podnikatele zemědělské i nezemědělské a spolky a sdružení,“ řekl předseda NS MAS František Winter. V uplynulém období se podle něj NS MAS zaobírala především prosazením metody LEADER do přípravných dokumentů na období 2014–2020 a také začleněním zástupců MAS do pracovních skupin připravovaných dotačních programů. V dalším období se chce zaměřit na prosazení co nejvíce témat, která budou řešit problémy na venkově, a na jejich realizaci prostřednictvím MAS. Podle místopředsedy Svazu měst a obcí ČR (SMO) Jaromíra Jecha mají MAS nezpochybnitelné místo v oblasti místního partnerství. „Kontakt neziskového sektoru, podnikatelů a samospráv, který MAS navazují a udržují, je jednoznačně pozitivní. Podporujeme ale certifikaci MAS, která by deklarovala jejich kvalitu, tento proces je zatím na počátku. Když budou MAS plnit roli, pro kterou byly vytvořeny, pak budou přínosem pro dané území,“ řekl. Vedoucí oddělení vnějších vztahů SMO Ingrid Štegmannová doplnila, že výbornou metodou pro rozvoj venkova je LEADER. „Myslíme si, že tak, jak plnil tuto roli doposud, by ji měl plnit i nadále, otázkou je pouze vymezení oblastí. Je potřeba se dohodnout na tom, jakým způsobem budou MAS a LEADER doplňovat rozvojové aktivity na venkově. Samosprávné kompetence by měly zůstat obcím, které by pak své priority promítaly i do činnosti MAS,“ uvedla Ingrid Štegmannová. Miroslav Daněk z ministerstva pro místní rozvoj (MMR) řekl, že pro budoucí období mají MAS definováno minimálně pět procent z Programu rozvoje venkova. „V novém programovacím období se ale otevírá možnost, že MAS budou saturovány i z jiných operačních programů a MMR se je v tom bude snažit podpořit. Očekáváme, že by v některých programech mohly získat finanční prostředky v řádu jednotek procent z finančních zdrojů těchto programů,“ konstatoval Miroslav Daněk. Zdůraznil tím, že MMR jako centrální koordinátor bude propagovat také rozšíření metody LEADER i do jiných operačních programů než jen PRV. „Pro mne osobně jsou MAS jedním ze základních nástrojů rozdělování všech operačních evropských fondů pro venkovské území,“ řekl místopředseda Spolku pro obnovu venkova Radan Večerka. Připomněl, že Spolek byl nejen u založení NS MAS, ale od počátku byl také propagátorem metody LEADER. Podle Zdeňka Miklase ze Sdružení místních samospráv ČR (SMS) se MAS a LEADER ve stávajícím programovém období ukázaly jako prakticky jediné nástroje schopné dovést nějaké finanční prostředky i na malé vesnice. „Pro dané území je přínosem to, že se rozdávají relativně menší částky, ale pokryjí větší prostor a větší množství žadatelů. Podporu díky tomu získá například i spolková činnost,“ dodal. SMS proto jednoznačně podporuje místní akční skupiny, protože nevidí perspektivu v jiných, nově vznikajících strukturách a formách rozdělování dotací. „MAS byly za dobu své existence nuceny se etablovat a perfektně zvládnout administraci projektů. Projevilo se to tak, že jejich chybovost je velice malá. Nikde v médiích jsem neviděl článek o tom, že by byl nějaký předseda či manažer MAS ve vazbě nebo by byl stíhán pro podvody,“ podotkl Zdeněk Miklas. Je přesvědčen o tom, že je nutné peníze rozdělovat tímto osvědčeným způsobem, aby se venkov rozvíjel a dokázal svým obyvatelům nabídnout víc než jen relativně levný nocleh. Zdroj: http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2013/uloha-mistnich-akcnich-skupin-pri-rozvoji-venkova-je-nezpochybnitelna/

Zpravodaj vydává MAS Radbuza, o.s., [email protected], nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

5

Informace o aktuálním stavu výzvy prioritní osy III.4.1 z PRV V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali, že bude MAS Radbuza podávat žádost ve výzvě pro nové nebo v předchozím programovacím období nepodpořené MAS v rámci programu Získávání dovedností, animace a provádění osy III.4.1 Programu rozvoje venkova. Do této výzvy jsme žádost podali a nyní čekáme na administrativní kontrolu a následné vyhodnocení žádosti. Celkem bylo, dle informací pracovnice SZIFu, podáno 60 žádostí. Téměř všechny MAS žádaly o maximální možnou podporu ve výši 500 tisíc korun, alokace je cca 26 milionů korun (z toho lze usoudit, že buď nedojde k podpoře všech žadatelů, nebo budou podpořeni všichni, ale dojde ke snížení požadované částky dotace). Tato dotace je 100%, tzn. není nutná finanční spoluúčast žadatele. Pokud bychom v žádosti o dotaci uspěli, získáme pro naši MAS prostředky na zajištění chodu kanceláře (mzdové a cestovní náklady), prostředky na tvorbu podkladů analytické, strategické a implementační části Integrované strategie území, prostředky na provoz internetových stránek, tvorbu propagační brožury MAS, prostředky na Grantový dotační program, realizaci vzdělávacích a informačních akcí pro veřejnost. Čerpání projektu je možné až do 30.6.2014. Máme tak možnost částečně překlenout začátek roku 2014, kdy je již téměř jisté, že ještě nenaběhnou nové operační programy v novém programovacím období. Co je ale třeba mít na paměti, je nutnost předfinancování projektu s tím, že bude možné v prosinci tohoto roku žádat o průběžné proplacení. Výstupy projektu definované v žádosti jsou: • Podklady pro analytickou a strategickou část ISÚ MAS Radbuza, o.s., • Podklady pro implementační část ISÚ • Elektronický zpravodaj nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany • Propagační brožura MAS http://www.mas-radbuza.cz • Internetové stránky Tel.: 602 405 576, 725 830 833 • Tréninková výzva - Grantový dotační program • Vzdělávací akce • Informační akce pro veřejnost Pokud bychom se žádostí o dotaci uspěli, přineseme vám bližší informace o projektu v následujícím čísle zpravodaje.

Aktuální dotace 10.4.2013 Nadace Leontinka (Granty) http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2374923 12.4.2013 Fond Miroslava Dušánka http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2373152 14.4.2013 Nadační fond Hyundai http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2374909 15.4.2013 Ministerstvo kultury ČR (Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií) http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2374919 30.4.2013 ADRA (Výtvarná soutěž) http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2373157 30.4.2013 Česká televize (Adventní koncerty 2013) http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2374926 2.5.2013 Mezinárodní fond na podporu kultury UNESCO http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2374918 31.5.2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Grantové projekty zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2374920 28.6.2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Sociální ekonomika http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1-&x=2373146

Zveme Vás – Slavnosti slunovratu Jednou z hlavních aktivit, kterou MAS Radbuza v letošním roce na poli kulturním bude realizovat, je kulturní akce s názvem Slavnosti slunovratu, která se uskuteční dne 15.6.2013 od 14:00 do 22:00 v areálu kláštera Chotěšov, objektu klášterní lesovny a v klášterní zahradě. Do organizace akce se tak kromě MAS Radbuza, jako hlavního organizátora, zapojují všechna místní občanská sdružení a rovněž obec Chotěšov. Přestože program celé akce ještě není doladěn do nejmenších detailů, můžeme vás již i tak lákat na následující: v rámci akce budou mít návštěvníci možnost absolvovat organizované prohlídky kláštera, mimořádné prohlídky podzemních prostor (ty budou pro očekávaný velký zájem a omezenou kapacitu realizovány po předchozí rezervaci – rezervační formulář bude včas zveřejněn), budou přichystány hned dvě hudební scény – folková a rocková, na každé z nich vystoupí pět hudebních formací, navíc hudební scény doplní ještě třetí scéna – divadelní. K vidění bude pestrá nabídka tradičních řemeslných produktů a pro děti (i dospělé) možnost vyzkoušet si dané řemeslo v kreativní dílně. Pro nejmenší a jejich maminky bude k dispozici dětský koutek s pískovištěm a spoustou her v zahradě klášterní lesovny. V klášterní zahradě budou pak k vidění i ukázky parkurového jezdectví, živí poníci oslíci a jiné. K tomu spousta občerstvení na několika místech. Akce se bude konat i za nepříznivého počasí, kdy by se část aktivit přesunula do vnitřních prostor kláštera. Tato akce oprašuje tradici dříve konané akce Chotěšovský slunovrat a věříme, že ji opět oživí a v následujících letech zařadí mezi pravidelné kulturní akce, které se v klášteře konají!

6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.