2014 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne


1 Zápis č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne Zasedání zahájil starosta v 19,00 h...

0 downloads 8 Views 6MB Size

Recommend Documents


No documents

Zápis č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne 10. 4. 2014 Zasedání zahájil starosta v 19,00 hodin. Při zahájení byli přítomní:

Jaroslav Peroutka Jaroslava Výborná Ing. Bc. Eva Dudlová František Pokštetl JosefŠvarc Ing. Jan Kozel nn». Michal Čelechovský Jaroslav Hlůžek MVDr. Lenka Bejčková nepřítomen: Ing. Miloslav Oliberius (dostavil se v 19,05 hodin) Ing. Jan Cafourek (dostavil se v 19,10 hodin)

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce, konstatoval přítomnost devíti členů zastupitelstva a usnášení zastupitelstva obce.

2. Schválení programu zasedání Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání: .1. 2. 3. 4. 5.

Kontrola usnášeníschopnosti zasedání Schválení programu zasedání Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání Volba dvou ověřovatelů zápisu Zpráva starosty o stavu :finančních prostředků obce ajejich závazcích ke dni konání zasedání 6. Informace o činnosti obecního úřadu 7. Kontrola plnění předchozích usnesení 8. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace a přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 9. Schválení přijetí investiční dotace na místní rozhlas od KÚ PK 10. Schválení :finančního daru pro Římskokatolickou farnost Rokycany na opravu kostela v Oseku 11. Schválení rozpočtového opatření číslo 2/2014 12. Schválení zmocnění starosty obce pro rozpočtová opatření při průtokové dotaci škole 13. Schválení územní působnosti k místní akční skupině Světovina o.p.s. 14. Schválení kupní smlouvy na pozemek p. Č. PK 822/41 v k. Ú. Osek u Rokycan 15. Schválení kupní smlouvy na stavbu st. Č. 292/1 v k. Osek u Rokycan 16. Schválení kupní smlouvy na pozemek p. Č. 810/29 v k. Ú. Osek u Rokycan 17. Schválení návrhu zadání Územního plánu Osek 18. Přehled přijatých usnesení ú,

K navrženému programu starosta otevřel rozpravu. 1

Do rozpravy se přihlásila MVDr. Bejčková s tím, že nesouhlasí s bodem 15 a 16 - nákup pozemků a stavby z toho důvodu, že je to mrhání finančních prostředků a navrhuje tyto dva body vypustit. č.

o jejím návrhu bylo hlasováno takto: Pro - MVDr. Bejčková, Hlůžek (2 hlasy) Proti - Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Bc. Eva Dudlová, Švarc, Pokštetl, Ing. Kozel (7 hlasů) Zdržel se - nikdo Starosta sdělil, že tento protinávrh nebyl přijat. Starosta ukončil rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno takto:

Pro:

Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Bc. Eva Dudlová, Švarc, Pokštetl, Ing. Kozel (7 hlasů) Proti: MVDr. Bejčková, Hlůžek (2 hlasy) Zdržel se - nikdo Usnesení číslo 359 bylo přijato sedmi hlasy. V 19,05 hodin se dostavil zastupitel Ing. Oliberius.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání Starosta sdělil, že ověřovatelé zápisu pan Ing. Jan Kozel a pan Jaroslav Hlůžek schválili zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 13. 2. 2014 bez připomínek a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásila MVDr. Bejčková s tím, že zasedání dne 13. 2. 2014 se nezúčastnila, proto se zdrží hlasování. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 13.2.2014.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno takto:

Pro: Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Bc. Eva Dudlová, Švarc, Pokštefl, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, lllůžek (9 hlasů) Proti: Zdržel se: MVDr. Bejčková (1) Usnesení číslo 360 bylo přijato devíti hlasy.

2

4. Volba ověřovatelů zápisu Starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní Ing. Evu Dudlovou a pana Josefa Švarce a otevřel k bodu Č. 4 rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil a starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Ing. Evu Dudlovou a pana Josefa Švarce.

o návrhu

bylo hlasováno takto:

Pro: Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Bc. Eva Dudlová, Švarc, Pokštefl, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, MVDr. Bejčková (9 hlasů) Proti: Zdržel se: Hlůžek (1) Usnesení číslo 361 bylo přijato devíti hlasy.

5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání Starosta informoval o stavu finančních prostředků: Běžný účet u KB Č. 3223-381/0100 Běžný účet u KB Č. 43-541400277/0100 Účet u ČNB Pohledávky po době splatnosti Závazky po době splatnosti

2.712.733,60 Kč 92.681,10 Kč 75.309,85 Kč 17.350,00 Kč (MP za komunální odpad a za psy) O Kč

Starosta otevřel rozpravu ke stavu finančních prostředků obce. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků na běžných účtech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti.

o návrhu

bylo hlasováno takto:

Pro: Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Bc. Eva Dudlová, Švarc, Pokštefl, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, MVDr. Bejčková (9 hlasů) Proti: Zdržel se: Hlůžek (1)

Usnesení číslo 362 bylo přijato devíti hlasy.

V 19,10 hodin se dostavil zastupitel Ing. Cafourek.

3

6. Informace o činnosti obecního úřadu Starosta informoval o činnosti obecního úřadu a čety. Sdělil, že v pracovní četě jsou dva pracovníci, pan Sommr onemocněl, tak byl povolán pan Lojda. Dále informoval, že se provádí sečení, štěpkování, prováděly se práce na dráze u školy, dále o přípravě na vybudování chodníku od obecního úřadu ke statku a firmě Sheltmen. Dále se pracuje na přípravě výstavby šaten u školy, kácení stromů u vodojemu v Novém Dvoře, kde kácení provádí hasiči Zbiroh v rámci výcviku a zdarma a dále sdělil, že ze stromů se budou řezat hranoly. Dále informoval o přípravě výběrového řízení na rekonstrukci rozhlasu, a to i pro Vitinku a Nový Dvůr. Dále sdělil, že se doplňují po obci odpadkové koše a probíhá příprava na pozemkové úpravy, kdy právě dnes objížděla skupina s geodety liniové hranice obce. Dále sdělil, že budou do čety přibráni od úřadu práce tři zaměstnanci. Dále starosta informovalo

došlé poště od

č

.j. 85/14 do č.j. 170/14 a vyhlásil rozpravu.

Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková k pozemkovým úpravám a kdo se jednání zúčastní za obec. Starosta odpověděl, že paní Výborná. K tomu paní Výborná sdělila, že dnes byli na obci zástupci povodí, lesů a správy silnic a jezdilo se po našem obvodu a dále byli při jednání zástupci obce, Katastrálního úřadu a Pozemkového úřadu. Dále se zeptala paní MVDr. Bejčková, jak probíhá volba komise. Paní Výborná sdělila, že to řídí pozemkový úřad. Dále se zeptal z řad občanů pan Ing. Dobiáš k tomu, co bude cílem této pozemkové úpravy a zda se budou obnovovat cesty. K tomu paní Výborná sdělila, že se jedná o sloučení pozemkových parcel a zpřístupnění k jednotlivým pozemkům, komplikace je zatím u plánování přivaděče, cesty se budou obnovovat a platit to bude stát. Dále se přihlásil pan Hlůžek k cestě za paní Nobilisovou a v místě, kde je obecní louka. Sdělil, že situace se tam zhoršuje. K tomu starosta sdělil, že situaci je tam opravdu zoufalá, geodet zaměří náš pozemek a pokud se dostanou dále, než je projekt na obecní pozemek, budou to odklízet. Sdělil, že projekt nějaké navýšení povoluje, zjistí se hranice pozemku a ještě se tam bude dělat výměna kanalizace asi v délce 80 metrů. K tomu pan Hlůžek sdělil, že zda se to uvede do původního stavu, starosta odpověděl, že určitě ano. Dále pan Švarc zeptal, zda je tam dešťová kanalizace svedená do potoka. Starostou bylo sděleno, že ano. Paní MVDr. Bejčková, zeptala, zda obec bude měnit kanalizaci za Nobilisovou. Starosta sdělil, že výměna bude za silněj ší. Dále se přihlásil opět pan Hlůžek, a to ke zbrzd'ovacímu retardéru, že měl být dál, a to směrem k návsi, že se řidiči potom stejně rychle rozjedou. Starosta odpověděl, že jsou na to projekty a další bude u paní Strakové u prodejny, a že se to buduje podle projektu. K tomu Ing.Kozel sdělil, že se to mělo označit, že je tam díra. Starosta sdělil, že to nahlásil na ČSAD a že by to mělo být do neděle hotové. Dále se přihlásil pan Hlůžek k vodočetným latím, zda jsou namontované. Starosta sdělil, že zatím namontované nejsou. Dále se přihlásil pan Ing. Kozel k č.j. 109/14 - jak dopadla kontrola hospodaření. Starosta sdělil, že dobře a závěr ze zprávy přečetl, sdělil, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková k č.j. 141/14 - kontejner na textil. Starosta sdělil, že bude v obci jeden kontejner na textil a obec za to bude mít 1 500 Kč za rok. Dále se přihlásil pan Hlůžek č.j. 164/14 - nová smlouva s EKO-KOMem. K tomu se přihlásila paní MVDr Bejčková, o jaké kontejnery se jedná a jaká je cena, kolik to dělá. Starosta sdělil, že obci se z toho nevrací nic, jsou to kontejnery - zvony na sklo, plast a papír. Obec toto řeší přes sdružení Polygon, do kterého se dříve vstoupilo. Už se uvažovalo o vystoupení z Polygonu. K tomu paní Výborná sdělila, že by si všechny zvony odvezli. K tomu pan Hlůžek sdělil, že platíme tedy Polygonu příspěvek a o nic se nestaráme. Starosta sdělil, že je zde firma, která nabízí obci výtěžnost. Ing. Kozel se zeptal, jaká je to firma. Starosta odpověděl, že firma A WE. Paní MVDr. Bejčková sdělila, že by se to mělo zvážit, 4

jak by se to vyplatilo. K tomu se přihlásil z řad občanů pan Ing. Dobiáš a sdělil, že to bylo již dříve, že tam vstoupily všechny obce a firma Polygon se o to stará. Dále se přihlásil mimo poštu pan Ing. Cafourek, a to k oplocení u hřiště u školy, že jim lezou děti na pozemek pro míč a že mají psy, aby se něco nestalo. Starosta sdělil, že se u hřiště oplocení navýšilo, ale ještě tam není sít, tím by se to mělo určitě vyřešit. Dále se přihlásil k atletické dráze u školy, že nebyl schválen investiční záměr, aby se to nemuselo doplácet. Starosta sdělil, že dráhu platí škola, že se jí na to daly peníze do rozpočtu a ona si to objednala, mělo by to být za 600 tis. Kč. Dále sdělil, že z této strany se bude dělat nová hradba a to u pozemku na jižní straně, kde se pozemek přikoupí. K tomu pan Hlůžek opět sdělil, že proč se neschválil záměr, že se porušují pravidla. K tomu paní Výborná sdělila, že prostředky byly přiděleny v rámci rozpočtu a bylo to schválené jako investice do přídělu škole. Pan Hlůžek opět sdělil, že neviděl rozpočet akce. K tomu starosta sdělil, že rozpočet je (doskočiště, obrubníky, umělý povrch atd.) a vycházelo se z určitě ceny, škola to má v osnovách, tak proto se to dělá, a že to bylo schváleno v rozpočtu obce. Pan Hlůžek sdělil, že mu jde o princip, že se řeklo, že veškeré investice se budou schvalovat tady v zastupitelstvu. K tomu JUDr. Čelechovslý sdělil, že kdy se to řeklo, a že se něco takového určitě neschvalovalo. K tomu paní Výborná sdělila, že byl schválen finanční vztah ke škole a dalo se ředitelce na investice v rámci toho, kde to bylo a to je dostačující. Pan Hlůžek sdělil, že nevidí problém v penězích. K tomu JUDr. Čelechovský sdělil, že hřiště je vyřešené, tak aby se to zase neřešilo, nevidí v tom důvod, když je to schválené. Paní MVDr. Bejčková sdělila, že souhlasí s panem HIůžkem. Opět JUDr. Čelechovský sdělil, že je to věc vyřešená. Poté se přihlásila paní Ing.Bc. Eva Dudlová, že by se mělo vrátit k programu, a že se to vše dělá pro naše děti. Opět paní MVDr. Bejčková sdělila, že nemá problém s dráhou ani s hřištěm, ale má problém s cenou. Dále se přihlásil pan Ing. Cafourek, podle čeho se platí popelnice a kdo je poplatník. K tomu paní Nová sdělila, že místní poplatek se platí podle obecně závazné vyhlášky, kterou zastupitelé schvalovali, a že to není poplatek za popelnici, ale místní poplatek za komunální odpad. Pan Ing. Cafourek sdělil, že ve vyhlášce není vymezeno, kdo je poplatník. K tomu JUDr. Čelelchovský vysvětlil, že kdo je poplatník, řeší zákon, a proto to ve vyhlášce být nemusí, bylo by to duplicitní. Případný problém může vyřešit po zasedání. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu. O návrhu bylo hlasováno takto: Pro: Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Bc. Eva Dudlová, Švarc, Pokštefl, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, (8 hlasů) Proti: Zdržel se: Hlůžek MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek (3) Usnesení číslo 363 bylo přijato osmi hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení Starosta informoval o neplněních usnesení z minulých zasedání: Usnesení číslo 38 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby cyklostezky na trase Osek - Volduchy prostřednictvím DSO Horní Berounka na využití dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury a ukládá obecnímu úřadu: 5

4. - do konce roku 2011 dosáhnout vlastnických práv nebo jiných věcných práv umožňujících stavbu cyklostezky k dotčeným pozemkům - body č. 1 - 3 splněny, bod č. 4 - prozatím nesplněn, zbývá pozemek od PF, čeká se na územní rozhodnutí a vydání pozemku od Pozemkového fondu Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o nesplnění usnesení číslo 38.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 364 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

8. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace a přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok

2013 Starosta sdělil, že materiál k tomuto bodu zastupitelé obdrželi a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásiL Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce 1. schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Základní školy a Mateřské školy Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace a 2. schvaluje příděl zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 672,90 Kč do rezervního fondu.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 365 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

9. Schválení přijetí investiční dotace na místní rozhlas od KÚ PK Starosta sdělil, že obec žádala KÚ PK o dotaci z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova PK 2014 a obdržela a byla schválena dotace ve výši 150000 Kč na akci "Rekonstrukce veřejného rozhlasu v části obce Osek a rozšíření dálkového přenosu veřejného rozhlasu pro části obce Vitinka (Vitinka, Hudlice, Nový Dvůr)" Starosta otevřel tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková, zda máme na zbudování projekt nebo jak se to bude realizovat. Starosta sdělil, že v rozpočtu máme 200 tis. Kč, z dotace 150 tis. Kč, rozposlaly se žádosti na nabídky a pak se sejde komise pro zakázky a ta obálky s nabídkou na zakázku otevře. K tomu pan Hlůžek, že rozpočet na to musíme mít. Starosta sdělil, že jsme si daly určité požadavky na ústřednu a určitý počet amplionů a nyní budeme čekat na nabídky. K tomu pan Hlůžek opět sdělil, že ho to zaráží, přečetl si dopis z KÚ a kolik to firma nacenila. Starosta sdělil, že nějaké peníze máme na tuto akci v rozpočtu, a když jsme dostali ještě dotaci, můžeme rekonstrukci rozšířit. K tomu se pan Hlůžek zeptal, jak bude přenos na Vitinku a kolik to bude stát. Na to paní Výborná odpověděla, že náklady dotace musí být 60 %. Dále se zeptal pan Hlůžek, kolik jsme požadovali. Pan Švarc sdělil, že 200 tis. máme v rozpočtu, pak byl vyhlášen dotační titul, tak se to o tu částku navýšilo.

6

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce Osek schvaJuje přijetí dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na akci "Rekonstrukce veřejného rozhJalsu v části obce Osek a rozšíření dálkového přenosu veřejného rozhlasu pro části obce Vitinka (Vitinka, Hudlice, Nový Dvůr)" ve výši 150 000 Kč.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 366 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

10. Schválení fmančního daru pro Rokycany na opravu kostela v Oseku Starosta sdělil, že v materiálech otevřel k tomuto bodu rozpravu.

zastupitelé

Římskokatolickou

obdrželi žádost Římskokatolické

farnost farnosti a

Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek s tím, že by navázal na pana Budína, který zde byl minulé jednání, a aby se to řeklo občanům, že neví, o co jde. K tomu JUDr. Čelechovský z žádosti přečetl, že jde o nátěr klempířských prvků, nátěr fasády kostela, opravu střešní krytiny, za plošinu a za barvy. K tomu pan Švarc sdělil, zda na to máme peníze, jestli by nestálo za to, aby to opravili až příští rok. K tomu JUDr. Čelechovský sdělil, že to není naše a opravovat si to budou oni. Dále se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že navrhuje částku 100 tis. Kč, že by jsme se na to mohli spolupodílet a náves by si to zasloužila. Starosta vyhlásil protinávrh pana Hlůžka, kdo je pro, aby byla dotace 100 000 Kč a bylo hlasováno takto: Pro: MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek, Hlůžek (3) Proti: Ing. Oliberius, Ing. Bc. Dudlová, Ing. Kozel, Pokštefl, Výborná, JUDr. Čelechovský (6) Zdržel se: Peroutka, Švarc (2) Starosta sdělil, že protinávrh nebyl přijat. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 70 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Rokycany, nám. Josefa Urbana 52, na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 367 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

11. Schválení rozpočtového opatření číslo 2/2014 Starosta sdělil, že návrh rozpočtového rozpravu.

opatření zastupitelé

obdrželi a otevřel k tomuto bodu

Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková a sdělila, aby se řeklo občanům, o co se jedná. K tomu paní Výborná sdělila, že schvalujeme přijetí dotace ve výši 150 tis. Kč a přesouváme částku 70 tis. Kč jako finanční dar pro kostel a snižujeme náklady na svoz komunálního odpadu, že se to z této položky posune. Tím se rozpočet zvyšuje o 150 tis. Kč. 7

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce Osek schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2014, kterým se příjmy zvyšují o 150 000 Kč opatřením číslo 2P a výdaje zvyšují o 150 000 Kč opatřením číslo 3V -SV.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 368 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

12. Schválení zmocnění starosty obce pro rozpočtová opatření při průtokové dotaci škole Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková, proč se toto usnesení schvaluje. K tomu starosta odpověděl, že je to na doporučení auditorek, které u nás prováděly kontrolu hospodaření. Že se jedná o peníze školy, které jdou jen přes účet obce. K tomu paní Výborná sdělila, že se finanční prostředky jen posílají přes účet obce a že o nic nejde. K tomu paní MVDr. Bejčková sdělila, že se nedozví, o jakou dotaci šlo. Bylo opět řečeno, že se jedná o finance školy. Dále se přihlásil pan Ing. Cafourek, na jakou dobu je to. JUDr. Čelechovským bylo sděleno, že je to časově neomezené. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce Osek zmocňuje starostu provádět rozpočtová opatření při přijetí a odeslání průtokové dotace Základní škole a Mateřské škole Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace, v průběhu celého roku a v neomezené výši.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno takto:

Pro: Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Bc. Eva Dudlová, Švarc, Pokštefl, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, (7 hlasů) Proti: Zdržel se: Peroutka, Hlůžek, MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek (4)

Usnesení číslo 369 bylo přijato sedmi hlasy.

13. Schválení Územní působnosti k místní akční skupině Světovina o.p.s. Starosta sdělil, že materiál zastupitelé obdrželi a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek s tím, že by se mělo říci, jak to funguje. Paní Výborná sdělila, že se již dříve v zastupitelstvu projednávalo členství do této skupiny, ale to nebylo schváleno zastupiteli, nyní se na nás obrátili, aby se v zastupitelstvu schválila pouze působnost v naší obci, aby se mohlo žádat o dotace. Sama sdělila, že podle ní by se to mělo schválit, a že skupina sídlí ve Zbiroze. K tomu pan Pokštefl přečetl dva odstavce z dopisu MAS, že jde tedy jen o působnost v určité obci, ale když by se tam vstoupilo, pak se platí členské příspěvky. K tomu paní Výborná sdělila, že je pro schválit působnost, že jsou 8

tam i dotace pro zemědělce. Dále se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že zná něco podobného, a že je to dobré, že se tam čerpají peníze z EU, že by se mohly předávat informace našim složkám. K tomu paní Výborná sdělila, že kdybychom do toho chtěli mluvit, museli by jsme se stát členy, a že oni pomůžou i zpracovat žádost o dotaci. Dále sdělila, že jim musíme do 14. dubna naWásit, zda působnost schválíme. Dále opět pan Hlůžek sdělil, že jsou tam vysoké částky na dotace, že mohou žádat i jiné složky, ale musí být nějaký zmocněnec, který se o to bude starat, on navrhuje vstoupit. Dále se přihlásil pan JUDr. Čelechovský a sdělil, že je proti tomu, aby se tam vstupovalo, že člen ručí i za závazky, že zná paní ředitelku a je zásadně proti tomu. Tato paní se na MěÚ zabývala dotacemi, a že se tam každý může zeptat, jak to tam probíhalo. K tomu starosta sdělil, že s dotacemi to není jednoduché, a že má dobré zkušenosti jen s dotacemi z KÚ PK. Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková a s tím, alespoň zařadit toto území, že by se mohlo. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce Osek schvaluje zařazení správního území obce Osek do územní působnosti Integrované strategie území regionu MAS Světovina na období 2014 - 2022 realizované místní akční skupinou Světovina o.p.s.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno takto:

Pro: MVDr. Bejčková, Výborná, Ing. Dudlová, Pokštefl, Švarc (5) Proti: JUDr. Čelechovský (1) Zdržel se: Peroutka, Ing. Oliberius, Ing. Cafourek, Ing. Kozel, Hlůžek (5) Starosta sdělil, že návrh usnesení nebyl přijat.

14. Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č.PK 822/41 v k.ú. Osek u Rokycan Starosta sdělil, že návrh kupní smlouvy zastupitelé obdrželi. Jedná se o pozemek u školy a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce Osek schvaluje kupní smlouvu mezi Ing. Jaroslavem Davídkem a Ing. Světlanou Davídkovou jako strana prodávající a Obcí Osek jako strana kupující na pozemek p. PK 822/41 o výměře 177 m za cenu 17.700 Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. ě,

o návrhu

usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 370 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

15. Schválení kupní smlouvy na stavbu st. č. 292/1 v k.ú. Osek u Rokycan Starosta sdělil, že se jedná o kolnu ve statku a vyhlásil k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásila MVDr. Bejčková a s tím, že je zásadně proti, že jsou to vyhozené peníze, že se do toho bude muset investovat, využití budovy je pochybné a na převážení uhlí je to naprostý nesmysl. K tomu se přihlásil starosta a sdělil, že uhlí se nebude převážet od školy, ale jen do školy, vozit se bude rovnou do stodoly, dále že stodola nás všechny přežije, že se to kupuje za 300 Kč za metr aje to v průmyslové zóně, že cena je dobrá. Není problém to potom prodat. Dále se přihlásil pan Hlůžek a sdělil, že souhlasí s paní MVDr. Bejčkovou, že už se to řešilo, že neviděl odhad, že nemáme rozpočet na opravy a že je také proti. 9

K tomu starosta sdělil, že za tři roky topení ve škole se ušetřilo 1.200 tis. Kč, a že stodola je důležitá. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce Osek schvaluje kupní smlouvu mezi Ing. Janem Kozlem, jako stranou prodávající a Obcí Osek, jako stranou kupující, na hospodářskou stavbu umístěnou na stavební parcele 292/1 v k. ú. Osek u Rokycan za cenu 150 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. ě,

o návrhu

usnesení bylo hlasováno takto:

Pro: Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Bc. Eva Dudlová, Švarc, Pokštetl, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, (8 hlasů) Proti: MVDr. Bejčková, Hlůžek (2 hlasy) Zdržel se: Ing. Cafourek (1 hlas) Usnesení číslo 371 bylo přijato osmi hlasy. Přihlásila se paní MVDr. Bejčková s tím, že v případě hlasování pana Ing. Kozla je to střet zájmu. JUDr. Čelechovský sdělil, že zastupitelé nerozhodli o tom, že by mu hlas vzali, tak mohl hlasovat.

16. Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. 810/29 v k.ů. Osek u Rokycan Starosta sdělil, že se jedná o pozemky u stodoly a pod stodolou a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek s tím, že cena 80 tis. Kč byla nízká, že to říkal při schvalování rozpočtu, ale že starosta říkal, že to dražší nebude a najednou jsme na takové částce. Starosta sdělil, že toto už bylo odsouhlaseno jednou, ale bylo to podmíněno vyřešením stavu mezi majiteli, toto je vyřešeno, tak to obec může koupit. Je také více majitelů, proto se částka zvedla. K tomu opět paní MVDr. Bejčková sdělila, že je to mrhání obecními prostředky a s koupí nesouhlasí. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce Osek schvaluje kupní smlouvu mezi Ing. Janem Kozlem, Milošem Průchou, Helenou Průchovou, Pavlem Sýkorou, Kateřinou Sýkorovou, jako stranou prodávající a Obcí Osek, jakou stranou kupující, na pozemkovou parcelu číslo 810/29 o výměře 620 m2 a stavební parcelu 292/1 o výměře 364 m2 v k. ú. Osek u Rokycan za celkovou cenu 150 000 Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno takto:

Pro: Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Kozel, Ing. 01iberius, (8 hlasů) Proti: MVDr. Bejčková, Hlůžek (2 hlasy) Zdržel se: Ing. Cafourek (1 hlas)

Ing. Bc. Eva Dudlová, Švarc, Pokštetl, Ing.

Usnesení číslo 372 bylo přijato osmi hlasy.

10

17. Schválení návrhu zadání Územního plánu Osek Starosta sdělil, že dokumenty k tomuto bodu zastupitelé obdrželi a otevřel tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek s tím, že řešení křižovatky je tam kruhovým objezdem, že mají na MěU stanovisko, že to SOKOL neprodá na kruhový objezd. Sdělil, že aby se projektant nemaloval s něčím, co tam nebude. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce 1. projednalo návrh zadání Územního plánu obce Osek 2. schvaluje návrh zadání Územního plánu obce Osek. O návrhu usnesení bylo hlasováno takto: Pro: Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Bc. Eva Dudlová, Švarc, Pokštetl, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, (8 hlasů) Proti: Zdržel se: Ing. Cafourek, MVDr. Bejčková, Hlůžek (3 hlasy) Usnesení číslo 373 bylo přijato osmi hlasy.

18. Přehled přijatých usnesení Starosta sdělil, že byla přijata usnesení od čísla 359 do čísla 373, tj. 15 usnesení. Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20,50 hodin, poděkoval za účast a popřál dobrou noc.

I /

.......... ..!:t:«.t::(:. .. . Ing. Bc. Eva Dudlová ověřovatel zápisu

.

.

,,1--

y :.:

JosefSvarc ověřovatel zápisu

'I!.

/

.......... ~k.J .-<.~/. Jaroslav Peroutka starosta

.

.

Jaroslava Výborná místostarosta

Zapsala: Petra Nová Dne: 13.4.2014

11

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.