2014 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne


1 Zápis č. 6/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne Zasedání zahájil starosta v hodin...

0 downloads 8 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents

Zápis č. 6/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne 9.10. 2014 Zasedání zahájil starosta v 19.00 hodin. Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka Jaroslava Výborná Jaroslav Hlůžek Ing. Miloslav Oliberius Ing. Jan Kozel JUDr. Michal Čelechovský Ing. Jan Cafourek MVDr. Lenka Bejčková František Pokštef1 Omluven: Ing. Bc. Eva Dudlová JosefŠvarc

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce, konstatoval přítomnost devíti členů zastupitelstva a usnášeníschopnost zasedání.

2. Schválení programu zasedání Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání: 1. 2. 3. 4. 5.

Kontrola usnášeníschopnosti zasedání Schválení programu zasedání Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání Volba dvoa ověřovatelů zápisu Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání 6. Informace o činnosti obecního úřadu 7. Kontrola plnění předchozích usnesení 8. Schválení kupní smlouvy na koupi části pozemku p. Č. 822/126 v k.ú. Osek u Rokycan 9. Schválení kupní smlouvy na koupi části pozemku p. Č. PK 822/31 v k.ú. Osek u Rokycan 10. Schválení rozpočtového opatření 11. Zápisy kontrolního výboru 12. Zápis fmančního výboru \, 13. Schválení vyúčtování vodného a stočného 14. Přehled přijatých usnesení

Starostaotevřel rozpravu Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: 1

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.

o návrhu Pro:

usnesení bylo hlasováno.

9

Usnesení číslo 405 bylo přijato devíti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání Ověřovatelé zápisu pan JUDr. Michal Čelechovský a pan Ing. Jan Kozel schválili zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 14.8.2014 bez připomínek. Starosta otevřel rozpravu k zápisu z předešlého zasedání ZOo Do rozpravy se přihlásil Jaroslav Hlůžek - chybí závažné věci, chce je doplnit podle zvukového záznamu. Starosta ukončil rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 14.8.2014. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro:

6

(peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, Pokštefl) Proti: I (Hlůžek) Zdržel se: 2 (MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek) Usnesení číslo 406 bylo přijato šesti hlasy,

4. Volba ověřovatelů zápisu Za ověřovatele zápisu navrhl starosta pana Ing. Miloslava Oliberiuse, a pana Františka Pokštefla. Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Miloslava Oliberiuse a pana Františka Pokštefla. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 8 (Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, Pokštefl, MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek) Proti: 1 (Hl ůžek) Usnesení číslo 407 bylo přijato osmi hlasy. 2

5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání Běžný účet u KB č. 3223-381/0100 Běžný účet u KB č. 43-541400277/0100 Účet ČNB č. 94-5317381/0710 Pohledávky po době splatnosti

1. 136.042,08 Kč 48.451,43 Kč 71.188,85 Kč 450,- Kč (hřbitovní popl.)

Starosta otevřel rozpravu Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků na běžných účtech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti.

o návrhu Pro:

7

Zdržel se:

usnesení bylo hlasováno. (Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, Pokštetl, MVDr. Bejčková) 2 (Hlůžek, Ing. Cafourek)

Usnesení číslo 408 bylo přijato sedmi hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu Informace o činnosti obecního úřadu Starosta informoval, že byly zahájeny přípravné práce na výstavbě šaten v naší škole. Pracovní četa se věnovala převážně sečení travních ploch, probíhá rekonstrukce a oplocení vodojemu, byla opravena hřbitovní zeď na jižní straně. Starosta otevřel rozpravu. Informace o došlé poště od č.j. 405/14 do č.j.512/14. Starosta otevřel rozpravu. MVDr. Bejčková - Č.j .413/14 - Žádost o svolání mimořádného ZO společně s Ing. Cafourkem a panem Hlůžkem žádali o svolání mimořádného ZO kvůli možnosti odkoupit lesopark s jezírkem u Kamýku. Starosta - v minulosti byla s panem Malechou provedena směna pozemku, kdy byl vyměněn pozemek v okolí zříceniny, který pan Malecha vlastnil, za jiný pozemek, který vlastnila obec. Při této směně bylo domluveno, že pokud pan Malecha bude uvažovat o prodeji lesoparku s jezírkem, bude obec jako první zájemce o odkoupení. MVDr. Bejčková - jestliže je pan Malecha vstřícný a chce pozemek prodat, proč neudělat smlouvu o smlouvě budoucí a nechat jí schválit zastupitelstvem. Starosta - na posledním jednání v září pan Malecha sdělil, že uzavírat smlouvu zatím nechce, je to předčasné, je více spoluvlastníků. Musí si nechat udělat úřední odhad, potom bude možné v jednání pokračovat. MVDr. Bejčková - navrhuje schválit záměr, že obec chce pozemek odkoupit. Ing. Cafourek - existuje zjednání s panem Malechou zápis? Ing. Kozel -·je pro, aby bylo v zápisu ze ZO uvedeno, že obec chce tento pozemek odkoupit. Ing. Cafourek - jednalo se jen o pozemky v okolí jezírka nebo i o budovy? 3

Starosta - prozatím pán Ma1echa uvažuje o prodeji pozemku, ne budov, ty si chce ponechat, určitě se tento prodej neuskuteční v letošním roce. JUDr. Čelechovský vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce odkoupit část areálu u jezírka od současných spoluvlastníků a ukládá OÚ seznámit spoluvlastníky s tímto usnesením.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Usnesení číslo 409 bylo přijato devíti hlasy.

Jaroslav Hlůžek - na stodole ve statku je nová krytina, kolik to stálo? Starosta - nechali jsme na pile nařezat trámy z poražených stromů, krytinu máme také zakoupenoujiž delší dobu takže se jedná o pokrývačské práce - asi 80 000,- Kč, ještě není faktura. Jaroslav Hlůžek - i s likvidací staré střechy? Starosta - ne, zatím je zaplacenajen část likvidace, 1 kontejner - 6 000,- Kč. Jaroslav Hlůžek - vy jste osadili vodočetné latě, je k tomu geodetické zaměření? Je k tomu protokol? Je vodo četná lať způsobilá s povodňovým plánem? Je nový povodňový plán? Nebyl jsem proškolenjako člen povodňové komise. Vodočetná lať by měla být barevně označená podle stupňů povodně, tahle je černobílá a neví, na co tam je. Měl by k tomu být projekt. Starosta - byl tam vypočítaný sklon a podle toho se latě zabudovaly. Obě latě geodeti zaměřili. Jaroslav Hlůžek - nemáme povodňový plán, ještě ho neviděl. JUDr. Čelechovský - povodňový plán samozřejmě máme. Vodočetné latě jsme umístili proto, abychom získali přehled, jakáje souvislost mezi hladinou rybníka na přelivu a hladinou v potoce. Nemusí to být součástí povodňového plánu ale může. Vodočetná lať na přelivu je instalována z toho důvodu, že podle manipulačního řádu, při určitém přesahu přelivné hrany, je nutno činit opatření. Víme, že při přesahu 13 cm nad přelivnou hranu se musí rozhrazovat. Je to pro naši orientaci. Nemusí být barevná. Vyhlašování povodňových stupňů stanoví zákon. Jaroslav Hlůžek - máme o zaměření protokol od geodeta? JUDr. Čelechovský - zaměřené to je, osobně u toho byl Jaroslav Hlůžek - akci dělá obec a měla by jí dělat podle nějakého papíru. Pokud dojde k vytopení nemovitostí, přijdou od pojišťovny řešit pojistnou událost a půjdou po vodo četných latích a zjistí, že k tomu nemáme žádný protokol, bude pojišťovna škodu vymáhat na obci. JUDr. Čelechovský - opatření nejsou závislé na vodo četných latích, jsou pro naši orientaci Jaroslav Hlůžek - požaduje mít v zápisu, že chce přeměřit vodočetné latě a mít protokol od geodeta Ing. Ladislava Plimlová - nesouWasí s JUDr. Čelechovským, pracovala v povodňové komisi v Rokycanech a podle toho, jak voda vystoupala na vodo četných latích, se vyhlašovaly povodňové stupně JUDr. Čelechovský - povodňový plán pro Rokycany zná, pracuje s ním, povodňové stupně stanovuje zákon MVDr. Bejčková - očekávala od instalace povodňových latí, že tam bude vyznačeno, při jaké výšce hladiny vody je vyhlášen který stupeň pohotovosti Starosta - víme, že pokud voda vystoupí na 13 cm nad přelivnou hranu u hráze rybníka, je potřeba rozhradit prkna na splavu ve spolupráci s hasiči. 4

MVDr. Bejčková - pokud víme, že při zvednutí hladiny rybníka o 13 cm je třeba něco činit, mělo by to být zaneseno v povodňovém plánu Jaroslav Hlůžek - obec by měla mít protokol o tom, že nadmořská výška vodo četných latí a rybníka souWasí, aby měla čisté svědomí. Dosud nebyl proškolenjako člen povodňové komise. Starosta - jestliže je tak důležité mít o zaměření latí protokol, necháme to přeměřit, pro nás slouží k orientaci Ing. Jiří Brož -latě tam montovala četa podle vodováhy, jsou tam zbytečné, za tyto peníze se mohl vyčistit potok Starosta - potok není náš, je přislíbeno jeho vyčištění Povodím Vltavy. MVDr. Bejčková-

č.j 508/14 Komplexní pozemkové úpravy - pozvánka na jednání 22.10.2014 - vyšle tam obec zástupce? Jaroslava Výborná - osobně se zúčastní, jsou tam pozvaní vlastníci pozemků, je jich asi 400, bude se volit sbor zástupců Ing. Cafourek - žádost o rozšíření obvodu pro komplexní úpravy v k.ú. Osek, co to znamená? Jaroslava Výborná - komplexní pozemkové úpravy probíhají vně obce, jedná se o pozemky ve směru na Volduchy kde se má stavět cyklostezka Ing. Cafourek - kdo je navržen do sboru zástupců? Jaroslava Výborná - zástupce firmy OZOS a.s., pan Řežábek, pan Sinkule, pan Moulis, pan Bohuslav z Vitinky a pan Baxa jako náhradník Ing. Cafourek - kdo bude zastupovat vlastníky malých pozemků? Jaroslava Výborná - počet zástupců byl stanoven, zástupci budou voleni, dále je tam Pozemkový úřad a obec Anna Lenková - jezdí jí kolem domu po hlavní silnici na Břasy hodně zemědělců aje tam velký nepořádek, v-ozí štěpku a nemaj í to přikryté, má to uklízet pracovní četa obce? Starosta - každý řidič má povinnost očistit vozidlo před vjezdem na komunikaci, OZOS se snaží komunikaci splachovat, je to sezónní problém, budeme to tlumočit panu řediteli Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno. Pro: 6 (Peroutka Výborná, nJDr. Čelechovský, Ing. Kozel, Pokštefl, Ing. Oliberius,) Proti: 1 (Hlůžek) Zdržel se: 2 (MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek) Usnesení číslo 410 bylo přijato šesti hlasy,

7. Kontrola plnění předchozích usnesení Z minulých zasedání: Usnesení číslo 38 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby cyklostezky na trase Osek - Volduchy prostřednictvím DSO Horní Berounka na využití dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury a ukládá obecnímu úřadu - . , dosáhnout vlastnických práv nebo jiných věcných práv umožňujících stavbu cyklostezky k dotčeným pozemkům 5

Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu. Starosta - na stavbu cyklostezky je vypracován projekt, připravuje se územní řízení, pozemky jsou již vykoupeny kromě dvou pozemků ve vlastnictví Pozemkového úřadu a všechny tyto pozemky jsou zablokovány kvůli pozemkovým úpravám, takže nemohou být vydány. Jaroslava Výborná - předpokládáme, že při komplexních pozemkových úpravách by se daly pozemky směnit tak, aby se se stavbou cyklostezky mohlo začít Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo

obce bere na vědomí zprávu starosty obce o nesplnění usnesení číslo 38.

o návrhu Pro:

usnesení bylo hlasováno. 6 (peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, Pokštefl, MVDr. Bejčková)

Zdržel se:

3 (Hlůžek, Ing. Cafourek, MVDr. Bejčková)

Usnesení číslo 411 bylo přijato šesti hlasy.

8. Schválení kupní smlouvy na koupi části pozemku p. č. 822/126 v k.ú. Osek u Rokycan Starosta sdělil, že podklady k projednávanému bodu dostali zastupitelé k dnešnímu jednání a otevřel k tomuto bodu rozpravu.

v materiálech

Jaroslav Hlůžek - vyzval starostu, aby vysvětlil přítomným občanům, o jaké pozemky se jedná Starosta - jsou to dva malé pozemky podél běžecké dráhy v ZŠ, je zde několik majitelů, je s nimi domluveno, že pozemky obci prodají Ing. Cafourek - proč se podél běžecké dráhy dělal nový plot, když pozemky ještě nebyly koupené? Starosta - bylo třeba, aby pozemek školy byl uzavřen a tedy oplocen během letních prázdnin, práce probíhaly se souhlasem vlastníků pozemků MVDr. Bejčková - napřed se koná potom schvaluje Marie Cafourková - pro koho byla běžecká dráha postavená, pro děti nebo pro psy? viděla tam nedávno nějaké děti se psem Starosta - upozorní paní ředitelku ZŠ Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Osek schvaluje kupní smlouvu na část pozemku p. č. 822/126 označenou v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku číslo 773-208/2014 písmenem "a" o výměře 9 metrů čtverečných za částku 900,- Kč.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Usnesení číslo 412 bylo přijato devíti hlasy.

6

9. Schválení kupní smlouvy na koupi části pozemku p. č. PK 822/31 v k.ú, Osek u Rokycan Starosta otevřel rozpravu Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Osek schvaluje kupní smlouvu na část pozemku p. č. PK 822/31 označenou v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku číslo 773-208/2014 písmenem "b" o výměře 22 metrů čtverečných za částku 2.200 Kč. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Usnesení číslo 413 bylo přijato devíti hlasy.

10. Schválení rozpočtového opatření Starosta sdělil, že zastupitelé dostali návrh rozpočtového opatření v materiálech, rovnez dopis od Římskokatolické farnosti v Rokycanech s žádostí o navýšení příspěvku na nákup fasádní barvy pro kostel v Oseku. Starosta otevřel rozpravu. Starosta vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Osek schvaluje finanční dar pro Římskokatolickou farnost Rokycany ve výši 20.000 Kč na zvýšení nákladů při nákupu fasádní barvy. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 8 Zdržel se: 1 (Pokštefl) Usnesení číslo 414 bylo přijato osmi hlasy. MVDr. Lenka Bejčková - rozpočtové opatření řádek 49V znamená snížení nákladů na opravu silnic? Starosta - ano Starosta vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Osek schvaluje rozpočtové opatření číslo 8, kterým se přesouvají finanční prostředky ve výdajích opatřením číslo 42 V - 49 V.

O návrhu usnesení bylo hlasováno. Usnesení číslo 415 bylo přijato devíti hlasy.

7

11. Zápisy kontrolního

výboru

Starosta informoval, že jelikož na posledním jednání ZO byl napaden, že pracovní četa sekala jeho soukromý pozemek, požádal kontrolní výbor, aby celou záležitost prověřil a podal o tom zprávu na příštím jednání ZOo Zastupitelé zápis kontrolního výboru obdrželi. Starosta otevřel rozpravu. Jaroslav Hlůžek - koho se má zeptat, když předseda KV není přítomen? Ing. Jan Kozel- přečetl zprávy KV, obsahem první zprávy bylo výjezdní zasedání, s panem Sloupem byla uskutečněna prohlídka vrtů a úpravny vody, kde probíhala výměna filtrů. Druhá zpráva se zabývala kontrolou práce pracovní čety na základě udání občanů, že četa sekala starostovo soukromé pozemky. Závěr zprávy je takový, že v uvedené lokalitě starosta žádné pozemky nevlastní a tudíž nedošlo ke zneužití majetku obce. Jaroslav Hlůžek - není tam závěr je to nevěrohodné, u zápisu je datum 10.9.2014 a u prezenční listiny 11.9.2014 JUDr. Čelechovský - ověřoval si, kdy pracovníci sekali, porovnával to s čerpáním dovolené pracovníků a pracovním deníkem p. Sommra. Dospěl ke stejnému závěru -nedošlo ke zneužití majetku obce. Jaroslav Hlůžek - neproběhl výslech pana Kašáka, četa má nízkou produktivitu práce, když seká pozemek o výměře 402 m2 39 hodin. JUDr. Čelechovský - nikde není napsáno, že pozemek sekali 39 hodin, jsou tam i jiné práce, které četa prováděla Starosta uzavřel rozpravu. Jaroslav Hlůžek podal protinávrh a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zápisem z kontrolního výboru ze dne 10.9.2014 (1l.9.2014?) a ukládá kontrolnímu výboru aby a) zdůvodnil, proč seká pracovní četa OÚ Osek 402 m2 39 hodin b) vyslechl p. Václava Kašáka, který viděl, jak pracovní četa OÚ Osek seká ve své pracovní době soukromé pozemky c) doložil, na základě jakých informací a od jakých fyzických osob byl udělán závěr kontrolního výboru ze dne 10.9.2014 (11.9.2014?) Termín: do příštího ustavujícího jednání ZO O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 3 (Hlůžek, Ing. Cafourek MVDr. Bejčková) Proti: 6 (Peroutka Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, Pokštefl) Protinávrh nebyl přijat. JUDr. Michal Čelechovský podal protinávrh a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Osek ukládá kontrolnímu námitek vznesených na ZO dne 9.10.2014.

výboru doplnit zápis číslo 3/2014 podle

o návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 7 (Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, MVDr. Bejčková) Zdržel se: 1 (Ing. Cafourek) Proti: r (Hlůžek) Usnesení číslo 416 bylo přijato sedmi hlasy.

Ing. Kozel, Ing. Oliberius, Pokštefl,

8

Starosta vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí zápis číslo 2 kontrolního výboru Obce Osek. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 7 (peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, Pokštefl, MVDr. Bejčková) Zdržel se: 1 (Ing. Cafourek) Proti: 1 (Hlůžek) Usnesení číslo 417 bylo přijato sedmi hlasy.

12. Zápis finančního výboru Starosta otevřel rozpravu. Jaroslav Hlůžek - co kontrolovali? Ing. Oliberius - kontroloval se rok 2014, cizí státní příslušníci jsou povinni platit popelné ze zákona, mají ho všichni zaplacené Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí zápis finančního výboru obce Osek ze dne 1. a 2. 10.2014. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 6 (Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, Pokštefl) Zdržel se: 3 (Ing. Cafourek, MVDr. Bejčková, Hlůžek) Usnesení číslo 418 bylo přijato šesti hlasy.

13. Schválení vyúčtování vodného a stočného Starosta otevřel rozpravu. MVDr. Lenka Bejčková - ceny se neustále zvyšují. Pavel Sloup - zvýšily se jen o tolik, aby bylo možné splácet půjčku od obcí Osek a Volduchy, kterou má Osecká obecní vodárenská s.r.o. na provozní náklady. Ing. Cafourek - budou se zvyšovat poplatky za odběr pozemních vod? Bylo by vhodné s tím seznámit občany. Pavel Sloup - zatím nemá žádnou oficiální informaci o tom, že by se poplatky zvyšovaly. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování ceny pro vodné za rok 2013 pro: vodovod Vitinka ve výši 24,66 Kč za metr krychlový včetně DPH, vodovod Osek - Volduchy ve výši 34,44 Kč za metr krychlový včetně DPH a vyúčtování ceny pro stočné ve výši 16,06 Kč ia metr krychlový včetně DPH. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 6 (Peroutka, Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing. Kozel, Ing. Oliberius, Pokštefl) Zdržel se; 3 (Ing. Cafourek, MVDr. Bejčková, Hlůžek) Usnesení číslo 419 bylo přij ato šesti hlasy. 9

14. Přehled přijatých usnesení Přijata byla usnesení od čísla 405 do čísla 419 f tj. 15 usnesení I, Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20.55 hodin. Zapsala: Milena Bradová VOsekudne 17.10.2014

Jaroslav Peroutka starosta

/t'

........... ~

Ing. Miloslav Oliberius ověřovatel zápisu

Jar slava Výborná místo starosta

. rantišek Pokštetl ověřovatel zápisu

10

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.