2015 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne


1 Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne Zasedání zahájil starosta v hodin. ...
Author:  Antonie Urbanová

0 downloads 7 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne 30.7. 2015

Zasedání zahájil starosta v 19.03 hodin. Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka Jaroslava Výborná Jaroslav Hlůžek Ing. Miloslav Oliberius Ing. Jan Kozel MVDr. Lenka Bejčková Ing. Bc. Eva Dudlová Josef Švarc JUDr. Michal Čelechovský Omluveni: František Pokštefl Ing. Jan Cafourek

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce, konstatoval přítomnost devíti členů zastupitelstva a usnášeníschopnost zasedání.

2. Schválení programu zasedání Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání: 1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání 2. Schválení programu zasedání 3. Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání 4. Volba dvou ověřovatelů zápisu 5. Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání 6. Informace o činnosti obecního úřadu 7. Kontrola plnění předchozích usnesení 8. Zpráva kontrolního výboru - zápis Č. 1/2015 9. Schválení bezúplatného převodu pozemku z vlastnictví ČR 10. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje na zpracování územního plánu 11. Schválení dodatku Č. 1/2015 finančního vztahu k ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace 12. Informace o čerpání rozpočtu k 30.6.2015 13. Schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014 14. Přehled přijatých usnesení Starosta vyhlásil rozpravu aj ako první se do ní přihlásil. Navrhl vyjmout bod Č. 10 Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje na zpracování územního plánu, neboť tento bod byl projednán na předchozím zastupitelstvu. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: 1

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva programu č. 10.

o návrhu

obce s vyjmutím bodu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 9 Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 54/15 bylo přijato devíti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání.

Ověřovatelé zápisu pan František Pokštefl a pan Ing. Jan Cafourek schválili zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 4.6.2015. Starosta otevřel rozpravu Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 4.6.2015. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 9 Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 55/15 bylo přijato devíti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu Za ověřovatele zápisu navrhl starosta paní Ing. Evu Dudlovou a pana Josefa Švarce. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Ing. Evu Dudlovou a pana Josefa Švarce. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 8 Proti: Zdržel se: 1 (Hlůžek) Usnesení číslo 56/15 bylo přijato osmi hlasy. 2

5. Zpráva o stavu finančních konání zasedání

prostředků

Běžný účet u KR 3223-381/0100 Běžný účet u KB č. 43-541400277/0100 Účet ČNB č. 94-5317381/0710 Pohledávky po době splatnosti Závazky po době splatnosti č.

obce a jejich závazcích

ke dni

3221 363,43 Kč 40976,72 Kč 265 648,85 Kč 3 350,00 Kč (kom.odpad,pes,hřbit.popl.) O Kč

Starosta otevřel rozpravu Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních účtech a pohledávkách po době splatnosti.

prostředků

na běžných

o návrhu usneseni bylo hlasováno. Pro: 7 Proti: Zdržel se: 2 (Hlůžek, MVDr. Bejčková) Usnesení číslo 57/15 bylo přijato sedmi hlasy.

6. Informace o činnosti obecního úřadu Informace o činnosti Četa prováděla hlavně sečení trávy, úklid obce, zahradnické práce. Byly vybudovány schody na Kamýk, dokončuje se výstavba šaten v základní škole, byla opravena střecha na budově obecního úřadu ve Vitince. Starosta otevřel rozpravu. Jaroslav Hlůžek - schody na Kamýku nikdy nebyly, bylo zničeno místo, kde děti sáňkovaly, navíc se to občanům nelíbí mDr. Čelechovský - sáňkovalo se vždy z druhé strany Kamýku. Je na Kamýku velmi často a slyší ohlasy občanů, hlavně starší občané jsou spokojení, protože konečně mohou na Kamýk díky schodům vystoupat, dříve to pro ně bylo nemožné. MVDr. Bejčková - schody se jí nelíbí, měly by být zjiné strany zjakého § budou financovány? Účetní - z § Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň Ing. Kozel- na Kamýku se konají svatby, nedalo se tam pohodlně vyjít schody jsou přínos. Jaroslava Výborná - obci byl předán návrh územního plánu, je konzultován s pořizovatelem stavebním úřadem MěÚ pí. Svobodovou. Vyzvala zastupitele, aby se přišli na návrh ÚP podívat a pomoci zkontrolovat, zda jsou v něm uvedeny všechny důležité detaily (např. cesty), požadavky a potřeby obce - v termínu do konce srpna. Dále informovala, že bude svoláno jednáni s OZOS a.s. ohledně výsadby zeleně mezi areálem OZOSu a obcí, problém bude v západní části, kde 3

areál sousedí s pozemky Ing. Košařové, která nemá zájem část pozemku na výsadbu odprodat. Jaroslav Hlůžek - navrhuje celý pozemek od Ing. Košařové odkoupit. Informace o došlé poště od č.j. 266/15 do č.j.355/15 MVDr. Bejčková - Čj. 266/15 Krajský úřad PK Plzeň Rozhodnutí ... - jedná se o výkon státní správy Jaroslava Výborná - na minulém jednání zastupitelstva byl vznesen požadavek, aby v Informaci o došlé poště byla uvedena všechna čísla jednací, tedy veškerá došlá pošta. Tento přehled jsme vám připravili, ale čísla jednací, která se týkají výkonu státní správy a nespadají do kompetencí zastupitelů, nebudou zodpovězeny. Jsou mezi tím např. stavební rozhodnutí, posudky, sociální záležitosti občanů apod. Jaroslav Hlůžek - v tom případě se došlá pošta nemusí projednávat vůbec JUDr. Čelechovský - souhlasí s 1. Hlůžkem a navrhuje, aby na dalším jednáni zastupitelstva již došlá pošta nebyla v programu, nezná obec, kde by pošta byla bodem jednání. V případě zájmu mohou zastupitelé nahlédnout do Knihy došlé pošty která je na obci vedena. MVDr. Bejčková - Čj. 299/15 DSO Horní Berounka, povodí Vltavy Usnesení sněmu Jaroslava Výborná - schvaloval se závěrečný účet DSO. DSO pořídil z dotace 30 ks párty setů, stan 6x 12 m, zastřešené podium 4x6 m bez osvětlení - pro členské obce k zapůjčení, nebylo schváleno zapůjčení pro soukromé účely. V září se uskuteční (jako každoročně) cyklovýlet, jedna z tras bude mít start před OÚ Osek. Ing. Oliberius - Čj. 344/15 - PROSTROM Bohemia s.r.o., Plzeň Posudek na lípu ve Vitince Jaroslava Výborná - byl zpracován odborný posudek, lípa má narušený kořenový systém a vzhledem k jejímu celkovému špatnému zdravotnímu stavu se bude muset pokácet. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 7 Proti: Zdržel se: 2 (Hlůžek, MVDr. Bejčková) Usnesení číslo 58/15 bylo přijato sedmi hlasy.

4

7. Kontrola plnění předchozích

usnesení

Z minulých zasedání: Usnesení číslo 38 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby cyklostezky na trase Osek - Volduchy prostřednictvím OSO Horní Berounka na využití dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury a ukládá obecnímu úřadu dosáhnout vlastnických práv nebo jiných věcných práv umožňujících stavbu cyklostezky k dotčeným pozemkům. K dosažení vlastnických práv k pozemkům na trase cyklostezky je stav takový, že pozemky budou zahrnuty do komplexních pozemkových úprav a budou následně převedeny obci. Abychom již nyní mohli požádat o územní rozhodnutí, požádali jsme Státní pozemkový úřad o souhlas s umístěním stavby a tento souhlas jsme dostali. Budeme žádat o územní rozhodnutí. Splněno. Usnesení číslo 45/14 - Zastupitelstvo obce ukládá vyvolat jednání s kompetentními orgány s Odborem dopravy Rokycany a s Policií ČR nalézt vhodné řešení dopravní situace, pro snížení průjezdnosti po místních komunikacích v úseku nad Kněžským rybníkem. -je v řešení, k tomu je nutné nechat zpracovat projekt a případnou realizaci připravit na následující rok, prozatím nesplněno Usnesení číslo 5115 bod 3 - Zastupitelstvo k vybudování kompostárny. - prozatim nesplněno

obce ukládá obecnímu úřadu připravit záměr

Usnesení číslo 7/15 - Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu realizovat osvětlení kostela s náklady do 100 tis. Kč. - projekt je zpracován, stavební povolení máme, bude se realizovat do konce letošního roku Usnesení číslo 16/15 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. Č. 589/23 v k. Ú. Osek u Rokycan a ukládá obecnímu úřadu záměr vyvěsit na úřední desce, a to po oddělení pozemku. Oddělení pozemku a náklady s tím spojené hradí žadatel. - prozatím nesplněno, oddělení pozemku proběhlo, bude zveřejněno na úřední desce a prodej bude projednán na příštím jednání zastupitelstva Usnesení číslo 31/15 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků v k. ú. Vitinka, a to pozemku st. p. č. 15 (PK) za oddělenou část pozemku z p. Č. 28/1 (PK) a ukládá obecnímu úřadu jednat se Státním pozemkovým úřadem o pronájmu pozemku 454/3 -splněno -je v programu dnešního jednání - bod Č. 9. Usnesení číslo 32/15 - Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Osek a Michaelou Absolonovou na směnu části st. p. Č. 61/1 část "b" o výměře 7 m2 za část st. p. Č. 16 část "d" o výměře 7 m2 a a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. - splněno - předáno k zápisu na katastrální úřad. Usnesení číslo 50/15 - Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit změnu provozní doby sběrného dvora a to tak, že v měsících prosinec, leden, únor, březen bude otevřen sběrný dvůr jedenkrát v měsíci a ve zbývajících měsících každou sobotu od 8,00 do 11,30 hodin. Splněno. Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se přihlásil Jaroslav Hlůžek - značka u Kněžského rybníka směrem ke skládce "zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t" není povolena, zjednat nápravu.

5

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o splnění usnesení číslo 38, 31/15,32/15,50/15 a o nesplnění usnesení číslo 45/14, 5/15 bod 3, 7/15 a 16/15

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 8 Proti: Zdržel se: 1 (Hlůžek) Usnesení číslo 59/15 bylo přijato osmi hlasy.

8. Zpráva kontrolního

výboru - zápis č. 1/2015

Starosta předal slovo JUDr. Michalovi Čelechovskému, předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva obce. mDr. Čelechovský - kontrolní výbor provedli. část kontroly, která mu byla uložena zastupitelstvem, kontrolovali tři usnesení, všechna byla splněna, nenašli žádné nedostatky. Starosta otevřel rozpravu Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Osek - zápis číslo 1/2015.

o návrhu

kontrolního

výboru

zastupitelstva

obce

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 9 Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 60/15 bylo přijato devíti hlasy.

9. Schválení bezúplatného

převodu pozemku z vlastnictví ČR

Starosta předal slovo paní Výborné. Jaroslava Výborná - na dubnovém jednání ZO byla projednána směna pozemků ve Vitince, kvůli umístění kontejneru a přístupu k němu potřebuje obec získat z vlastnictví státu pozemek p.č. 454/3 (PK)

Starosta otevřel rozpravu Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 454/3 (PK) v k. ú. Vitinka o výměře 241 m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Osek.

6

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 9 Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 61/15 bylo přijato devíti hlasy.

10. Schválení dodatku č. 1/2015 finančního vztahu k ZŠ a MŠ Osek, okres

Rokycany, příspěvková

organizace

Ve škole byla zhotovena pojízdná vrata mezi budovou školy a víceúčelovým hřištěm, částka 50 tis. Kč byla schválena v rozpočtu, ale nebyla uvedena ve finančním vztahu k ZŠ a MŠ Osek. Starosta otevřel rozpravu Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek 1/2015 Finančního vztahu Obce Osek k příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace, kterým se navyšuje příspěvek na investice o 43.816,- Kč. ě.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 9 Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 62/15 bylo přijato devíti hlasy.

11. Informace o čerpání rozpočtu k 30. 6. 2015 Příjmy k 30.6.2015 činily 7 512 290,- Kč Schválený rozpočet 14500000,- Kč Upravený rozpočet 14818300,- Kč Výdaje k 30.6.2015 činily 6948400,- Kč Schválený rozpočet 14500000,- Kč Upravený rozpočet 17 218 300,- Kč Bylo schváleno použití zůstatku BÚ z roku 2014 ve výši 2 400 000,- Kč. Starosta otevřel rozpravu Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo

obce bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu k 30.6.2015.

7

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 9 Proti: Zdržel se: Usnesení číslo 63/15 bylo přijato devíti hlasy.

12. Schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2014 Ceny pro vodné a stočné za rok 2014 byly stanoveny takto: - Vodné Vitinka 22,90 Kč/m3 bez DPH - Vodné pro Osek a Vol duchy 31,22 Kč/m3 bez DPH - Stočné pro Osek a Volduchy 14,47 Kč/m3 bez DPH Starosta otevřel rozpravu. MVDr. Bejčková - jak se bude řešit nadměrný odběr vody ve firmě Borgers? Pavel Sloup - firma Borgers byla upozorněna, že překračuje povolený odběr vody, který má dle smlouvy 60 m3 denně, a pokud bude i nadále překračovat denní limit, bude jí v období sucha odpojován přívod vody. Vody máme v současné době dostatek, je však nutné, aby občané byli ukáznění a v období sucha nezalévali ani nenapouštěli bazény. Po vyhlášení upozornění v místním rozhlasu se situace zlepšila, odběr v nočních hodinách klesl. Jaroslav Hlůžek - denní limit má Borgers 60 m3, čerpá 65 - 80 m3 vody, navrhuje vypovědět smlouvu JUDr. Čelechovský - vypovědět smlouvu není jednoduché, ani o tom neuvažujeme, proběhne jednání s vedením firmy. Chtěl by poděkovat starostovi ap. Sloupovi za to, co se jejich zásluhou v obci vybudovalo, hlavně díky nim jsme schopni zvládnout zásobování pitnou vodou i v takovémto extrémním období sucha a ještě zásobovat vodojem ve Volduchách. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování ceny pro vodné za rok 2014 pro: vodovod Vitinka ve výši 22,90 Kč/m3 bez daně z přidané hodnoty vodovod Osek - Volduchy ve výši 31,22 Kč/m3 bez daně z přidané hodnoty a vyúčtování ceny pro stočné pro obce Osek a Volduchy ve výši 14,47 Kč/m3 bez daně z přidané hodnoty.

o návrhu

usnesení bylo hlasováno.

Pro: 7 Proti: Zdržel se: 2 (Hlůžek, MVDr. Bejčková) Usnesení číslo 64/15 bylo přijato sedmi hlasy.

8

13. Přehled přijatých usnesení

Přijata byla usnesení od čísla 54/15 do čísla 64/15 / tj. 11 usnesení /.

Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil ve 20:35 hodin.

Zapsala:

M. Bradová

V Oseku 5.8.2015

iíP

......... '.!1i' ~

I

.

Jaro~va Výborná místostarosta

fI Ing. Bc. Eva Dudlová ověřovatel zápisu

;J

I >

··········~V··;.················ JosefSvarc ověřovatel zápisu

9

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.