2016: prestaties. van formaat! 160 woningtoewijzingen. 150 welkomstpassen. +30 nieuwbouwwoningen


1 2016: prestaties van formaat! +30 nieuwbouwwoningen 160 woningtoewijzingen 150 welkomstpassen2 Voorwoord Aan het begin van het jaar stelde ik de vra...
Author:  Augusta de Vries

0 downloads 3 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


2016: prestaties

van formaat!

+30

nieuwbouwwoningen

160

woningtoewijzingen

150

welkomstpassen

Voorwoord Aan het begin van het jaar stelde ik de vraag: kunnen wij vanuit onze visie aan het werk binnen de nieuwe regels van de Woningwet? Met andere woorden: kunnen we blijvend aandacht geven aan de woonwensen van onze huurders en actief bijdragen aan de vitaliteit van de kernen? Ik kan concluderen dat het ons is gelukt! Habeko staat onveranderd voor betaalbaar huren en vitale kernen. Habeko is en blijft een klantgerichte organisatie. De impact van de nieuwe Woningwet op onze organisatie was groot, maar dankzij de inspanningen van de medewerkers, het vertrouwen van onze huurders en de contacten met onze belanghouders kijken we met trots terug op een bijzonder jaar. Ook 2017 zien wij, als kleine en onafhankelijke woningcorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn, met vertrouwen tegemoet. Zie voor het uitgebreide jaarverslag onze internetsite. We gaan graag over ons jaarverslag en onze ambitie met u in gesprek! Veel leesplezier. Martin Bogerd directeur-bestuurder Habeko wonen 2 

Mei 2017

Nieuwbouw Van den Boschstraat In 2015 hebben we 24 levensloopbestendige appartementen en 6 eengezinswoningen gebouwd aan de Van den Boschstraat in Hazerswoude-Dorp. De nieuwe huurders kregen in het eerste kwartaal van 2016 de sleutels.

Huurverhoging 2016 We houden huren betaalbaar en zoeken altijd naar mogelijkheden om de huurprijsstijgingen zo laag mogelijk te houden. Waarom huurverhoging? Wij hebben de inkomsten bijvoorbeeld nodig om de jaarlijkse verhuurdersheffing te kunnen betalen. Die kwam in 2016 neer op € 800 per woning en stijgt in 2017 met 4 procent door de gestegen WOZ-waarde. Daarnaast willen wij ook onze ambities realiseren, zoals nieuwbouw ontwikkelen, energiemaatregelen treffen in onze bestaande woningen en de kwaliteit van ons totale woningbezit op peil houden. Huurverhoging 2011 - 2017 4,6

4,6

4% 3%

2,3

2,2

+30

nieuwbouwwoningen

1%

1,3

2011

2%

1,1

2012

2013

Publieksversie Jaarverslag 2016 

2014

2015

2016

0,25

2017

3

Gevolgen van de nieuwe Woningwet Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet zijn wij aan veel regels en verplichtingen gebonden. Dat maakt ons minder flexibel, maar weerhoudt ons er niet van om bij onze missie te blijven. Een kleine greep uit de verplichtingen die gelden binnen de nieuwe wet. > We moeten ons primair richten op de kerntaak: huisvesten van mensen met een lager inkomen, voor wie kopen of huren in de vrije sector niet mogelijk is. De Woningwet bepaalt verder dat wij onze activiteiten en vastgoed scheiden in daeb en niet-daeb. Daeb betekent: diensten van algemeen economisch belang. Dat zijn sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid. Niet-daeb is alles wat niet tot de kerntaak van woningcorporaties behoort. Zoals het bouwen van koopwoningen en commercieel vastgoed of huurwoningen in de vrije sector. Onze niet-daeb activiteiten zijn zeer gering, dus die scheiding 4 

was voor ons niet moeilijk te maken. Het beperkt ons echter wel in onze activiteiten voor lage inkomens. Aan onze bijdrage aan leefbaarheid is een maximum bedrag gesteld en sponsoring is voortaan verboden. > Per 1 januari 2016 geldt voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag de passendheidstoets. Met deze maatregel wil de overheid voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen wonen. Van de woningen die we toewijzen aan de doelgroep met een inkomen tot de huurtoeslaggrens moet minimaal 95 procent een passende huur hebben. Hoewel de nieuwe manier van Mei 2017

toewijzen een flinke aanpassing heeft gevraagd van onze manier van werken, staan we achter dit beleid. We letten erop dat de huurprijzen aansluiten op dit beleid en de betreffende huurders ook voldoende keuze hebben uit betaalbare woningen. > De overheid wil voortaan alle woningcorporaties met elkaar én met commerciële partijen op de woningmarkt kunnen vergelijken. Dit kan als alle woningcorporaties de waarde van hun vastgoed bepalen op basis van ‘marktwaarde in verhuurde staat’. De waarde van ons woningbezit berekenen we aan de hand van de verwachte opbrengsten uit ver-

huur of verkoop. Op papier levert dit een aanzienlijk vermogen op, dat vanaf 2016 in onze jaarrekening staat. Dit betekent echter niet dat we ineens veel meer geld hebben om uitgaven of investeringen mee te doen. Dit geld zit vast in

de stenen van onze huizen. We hebben dus ingewikkelde berekeningen gemaakt om aan deze regel te voldoen, terwijl de nieuwe waarde weinig bruikbare informatie oplevert.

Aandeel betaalbaar binnen vrijkomend aanbod in %

Verhouding huur / max toegestane huur gereguleerd bezit in % 66,1

65,0

60% 56,2

71,6

65%

68,7 64,2

60% 55% 50%

Habeko wonen

GrootteNederland klasse (vhe’s) 1001-2500

70%

50% Habeko wonen

GrootteNederland klasse (vhe’s) 1001-2500

Onze missie ‘Habeko wonen is dé corporatie voor Hazerswoude, Benthuizen en Koudekerk. In deze kernen bieden we betaalbaar wonen. Habeko wonen speelt met volle overtuiging in op de opgaven en uitdagingen in de dorpen. Wij richten ons op behoud en versterken van de vitaliteit van de vier kernen.Voor mensen die niet in staat zijn de vrije marktprijs te betalen zorgen wij voor huisvesting.’

Publieksversie Jaarverslag 2016 

5

Onze ambitie: 265 nieuwe woningen Wij bouwen voor 2026 in totaal 265 nieuwe woningen. Dat is onze ambitie. Nieuwbouw zorgt voor doorstroming. Ook houden we zo de kwaliteit van onze woningvoorraad op peil. Met een oplopende wachttijd voor sociale huurwonin-

265

nieuwbouwwoningen

6 

gen en een grote instroom van nieuwe huurders vanuit omliggende gemeenten, is het nodig ons woningbestand flink te laten groeien. Op dit moment zijn we op verschillende plekken bezig, maar hebben nog geen formele toestemming voor nieuwbouw. Voor locatie Zuidwijk hebben we wel een intentieovereenkomst getekend. Wij willen ook meer bouwen voor starters op de woningmarkt. Speciaal voor deze groep zijn we al bezig met drie kleinschalige projecten: in Hazerswoude-Rijndijk (Potgieterlaan), aan de Van Scorelstraat en achter Vreugdenhil in Hazerswoude-Dorp. Sinds de woningtoewijzing in 2014 overging naar WoningNet Holland Rijnland hebben wij te maken met een grote

interesse van woningenzoekenden van buiten onze kernen. Dit heeft gevolgen voor ons selectie- en toewijzingstraject en voor woningzoekenden die in onze kernen wonen. Wij vinden het belangrijk om bijvoorbeeld jongeren en gezinnen te behouden voor onze dorpen. Vanwege de grote vraag naar sociale huurwoningen zijn wij in 2016 gestopt met de verkoop van huurwoningen. Mei 2017

Prestatieafspraken met gemeente Dit jaar hebben we intensief overleg gevoerd met de gemeente Alphen aan den Rijn. In de eerste plaats over de Woonagenda, die in de loop van 2016 definitief is vastgesteld. De Woonagenda is de praktische invulling van de Woonvisie. Hierin legt de gemeente bijvoorbeeld vast welke woningen we waar mogen bouwen, voor wie en hoeveel.

150

welkomstpassen

Daarnaast stond voor ons het maken van prestatieafspraken met de gemeente hoog op de agenda. We werkten immers nog volgens de prestatieafspraken met de voormalige gemeente Rijnwoude. In het voorjaar van 2017 bereikten we een akkoord en zetten we onze handtekening onder de nieuwe prestatieafspraken. In deze overeenkomst is onder meer vastgelegd dat wij extra ruimte krijgen voor lokaal maatwerk. Voor 2017 betekent dit dat wij 37 woningen mogen toewijzen met lokaal maatwerk, in plaats van 23 woningen. Publieksversie Jaarverslag 2016 

7

Duurzaam energiebeleid Met ons Energieplan brengen we de energierekening van onze huurders en daarmee de woonlasten omlaag. Ons doel is om onze woningen in 2020 20 procent energiezuiniger te maken.

We liggen goed op schema en verwachten ook in 2017 flink te investeren in energiebesparende maatregelen. In 2016 hebben we onderzocht wat mogelijk is op het gebied van zonnepanelen.

Belangrijk is dat we de huurders een aantrekkelijk aanbod doen, de zonnepanelen zelf financieren en de bewoners zoveel mogelijk ontzorgen. We hebben al enige ervaring met zonnepanelen. Ze staan onder meer op de nieuwbouwprojecten en op het dak van ons kantoor. In 2017 plaatsen we panelen op de daken van onze hoogbouw. En doen we de huurders van onze eengezinswoningen een concreet aanbod. Duurzaamheid: Energie-index 1,53

1,75

1,86

1,5 1,0 0,5 0

Habeko wonen

8 

GrootteNederland klasse (vhe’s) 1001-2500

Mei 2017

Elkaar nog beter leren kennen Persoonlijk contact met de huurders is heel belangrijk. Het is immers dé manier om de huurders te leren kennen. Wij zijn een klantgerichte organisatie en bieden de huurders maatwerk aan. Dit doen we door vooral goed te luisteren naar hun wensen. Dankzij een actieve aanpak hebben wij lage huurachterstanden. In 2016 hebben we niemand hoeven te ontruimen op huurschuld. Ook pakken we onderhuur en huuroverlast direct aan. In 2016 hebben wij bij vier woningen onderverhuur geconstateerd.

Kostenbewust bezig

800 732

853

904

921

Habeko wonen Grootteklasse 1.001-2.500 vhe’s Nederland

689

705

939

Beïnvloedbare kosten

De Aedes benchmark bevestigde dit jaar dat wij ons huishoudboekje goed op orde hebben. Met het positieve oordeel van onze huurders en de lage kosten behoren we tot de groep ‘net achter de koplopers’. We zijn goed bezig en zetten deze lijn de komende jaren verder voort.

600

Verdeling kosten 700

41%

39%

200

20% Onderhouds kosten

Verhuurdersheffing en overige (lokale) heffingen

Publieksversie Jaarverslag 2016 

Personeels- en overige lasten

1,1

2014

2015

2016

9

Samenwerking in 2016 We zijn sterk in samenwerken en treden in het kader van de vitaliteit dan ook met grote regelmaat in contact met andere partijen. Wij werken nauw samen met de dorpsoverleggen, de gemeente, Actief Rijnwoude, Tom in de buurt, welzijnsorganisaties, collegacorporaties, SBHw, de Eerste Maatschappelijke Beursvloer Rijnwoude, Allcura Thuiszorg en De Drie Notenboomen.

Huurdersbelangen De nieuwe Woningwet bepaalt dat huurders meer zeggenschap krijgen. Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) vertegenwoordigt onze huurders. Met adviesrecht, instemmingsrecht en informatierecht levert de verruiming van de zeggenschap de SBHw veel extra taken op.

10 

Mei 2017

Organisatie in cijfers Gegevens woningbezit Sociale huurwoningen (DAEB) Vrije sector woningen (niet-DAEB) Overige wooneenheden (DAEB) Overige gebouwen (DAEB) Garages (DAEB) Totaal 

1.826 40 35 1 13 1.915

Prijs- en kwaliteitsverhouding Huur in % van max redelijke huur DAEB Huur in % van max redelijke huur niet-DAEB Gemiddelde huurverhoging DAEB Gemiddelde huurverhoging niet-DAEB Gemiddeld aantal punten WWS per 1 juli Gemiddelde netto huurprijs 

65,85% 92% 1,1% 0,6% 165 € 537,50

Aantal mutaties (excl. nieuwbouw) Mutatiegraad Huurachterstand Huurderving 

Publieksversie Jaarverslag 2016 

133 7,1 0,37% 0,26%

Financiële kengetallen Solvabiliteit 77,9 Interest-coverage ratio (ICR) 3,8 Debt service coverage ratio (DSCR) 2,2 Dekkingsratio (verhouding schuldrestant/WOZ-waarde) 13% Gemiddeld rentepercentage leningen 3,85% Gemiddeld leningsbedrag per vhe € 21.861 Overig Aantal fte Aantal vhe per fte Personeelslasten per vhe Overige bedrijfskosten per vhe Onderhoudskosten per vhe Verhuurderheffing per vhe 

14,2 134 € 581 € 591 € 1.274 € 835

DAEB = Dienst van Algemeen Economisch Belang vhe = verhuureenheid = verhuurde woning, garage enz.

11

Bezoekadres Dorpsstraat 48-50 Postadres Postbus 35 Plaats 2390 AA Hazerswoude-Dorp

Telefoon 0172 58 31 11 E-mail [email protected] Website www.habekowonen.nl

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.