2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne


1 Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafař&iac...
Author:  Přemysl Šimek

0 downloads 8 Views 605KB Size

Recommend Documents


2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne
1 1/5 Zápis č.9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne Přítomni : p.fiala Tomáš, p.mazal Broni...

2012 obecního zastupitelstva obce Hlína ze dne
1 Zápis z veřejného zasedání č. 9/ 2012 obecního zastupitelstva obce Hlína ze dne Dne se v hodin konalo v za...

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne
1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne Přítomni: Mgr. Ing. Helena Kříţová, starostka Bc. Fra...

2017 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
1 7/2017 Měsíčník Obecního úřadu Chbany VÝTAH Z 4/2017 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE Dne...

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne
1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Kří...

2012 zastupitelstva obce Hlína ze dne
1 Zápis z veřejného zasedání č. 10/ 2012 zastupitelstva obce Hlína ze dne Dne se v hodin konalo v zasedací m...

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE
1 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo kon&aacut...

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne
1 č. j. 8/2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne Přítomni dle prezenční listiny Zahájen&iac...

2019 ze Zastupitelstva obce Šaratice dne
1 ZÁPIS č. 2/2019 ze Zastupitelstva obce Šaratice dne Přítomní: Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drab&aacu...

2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne
1 Obec Kyje Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne Zahájení: 17:00 Pří...O B E C H A J A N Y Hajany 73, 388 01 Blatná IČO: 60829257

www.hajany.net , e-mail: [email protected],

+420 602 444 330

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová Omluveni: Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Dále přítomni: V. Beranová, J. Marassová, R. Kouba Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 15,00 hod.

Program jednání: 1. Schválení programu jednání zastupitelstva 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 4. Projednání Rozpočtového opatření č. 8 ze dne 1.9.2016 5. Projednání prodeje pozemku p.č. 209/2 6. Projednání prodeje pozemku p.č. 1373 7. Projednání prodeje pozemku p.č. 1377 8. Projednání prodeje pozemku p.č. 1372 9. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1370 10. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 61/6 11. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1117/1 12. Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1417 13. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky 14. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 15. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku ze psů 17. Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Hajany 18. Projednání - Obecně závazná vyhláška č.6 /2016 o chovu psů a jiných domácích hospodářských zvířat 19. Projednání - Obecně závazná vyhláška č.7/2016 o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 20. Projednání - Obecně závazná vyhláška č.8/2016 o nočním klidu 21. Projednání podpisu Darovací smlouvy – Záchranná stanice živočichů Makov 22. Projednání – Prodej dřeva II. etapa kůrovec 2016 23. Projednání spolupráce s panem Šavrdou 24. Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hajany 25. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva 26. Různé

23. 10. 2016

Stránka 1

O B E C H A J A N Y Hajany 73, 388 01 Blatná IČO: 60829257

www.hajany.net , e-mail: [email protected],

+420 602 444 330

1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. Hlasování:

5

Pro schváleno

0

Proti

0

Zdržel se hlasování

2. Ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni: Marek Zíka a Gabriela Šafaříková Hlasování:

5

Pro schváleno

0

Proti

0

Zdržel se hlasování

3. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky a připomínky, tudíž se považuje za schválený. 4. Projednání Rozpočtového opatření č. 8 k 1.9.2016 ze dne 1.9.2016. Bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 8. k 1.9.2016 ze dne 1.9.2016. Zastupitelstvo bere na vědomí. Hlasování: 0 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

5. Usnesení č. 85/2016 Projednání prodeje pozemku p.č. 209/2. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. Obec Hajany obdržela jednu žádost od pana Miroslava Bláhy. Pozemek bude prodán za cenu 35 Kč/m2. Celkem za cenu 1846 x 35,- = 64.610 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje místostarostku k podpisu Kupní smlouvy. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 85/2016 schváleno 6. Usnesení č. 86/2016 Projednání prodeje pozemku p.č. 1373. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. Obec Hajany obdržela jednu žádost od manželů Voleských. Parcela bude prodána za 300,-/m2. Celkem za cenu 1219 x 300,- = 365.700 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní smlouvy. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 86/2016 schváleno 7. Usnesení č. 87/2016 Projednání prodeje pozemku p.č. 1377. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. Obec Hajany obdržela jednu žádost od pana Marka Chaloupky. Parcela bude prodána za 300,/m2. Celkem za cenu 906 x 300,- = 271.800 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní smlouvy. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 87/2016 schváleno 8.

Usnesení č.

23. 10. 2016

88/2016 Stránka 2

O B E C H A J A N Y Hajany 73, 388 01 Blatná IČO: 60829257

www.hajany.net , e-mail: [email protected],

+420 602 444 330

Projednání prodeje pozemku p.č. 1372. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen po dobu min. 15 dnů. Obec Hajany obdržela jednu žádost od manželů Holmanových. Parcela bude prodána za 300,/m2. Celkem za cenu 1348 x 300,- = 404.400 Kč. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu Kupní smlouvy. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 88/2016 schváleno 9. Usnesení č. 89/2016 Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1370. Bylo projednáno vyhlášení záměru prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1370. Hlasování: Usnesení č.

5 89/2016

Pro schváleno

0

Proti

0

Zdržel se hlasování

10. Usnesení č. 90/2016 Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 61/6. Bylo projednáno vyhlášení záměru prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 61/6. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 90/2016 schváleno 11. Usnesení č. 91/2016 Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1117/1. Bylo projednáno vyhlášení záměru prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1117/1. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 91/2016 schváleno 12. Usnesení č. 92/2016 Projednání vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1417. Bylo projednáno vyhlášení záměru prodeje pozemku v k.ú. Hajany č.p. 1417. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 92/2016 schváleno 13. Usnesení č. 93/2016 Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky: č. 1/2002, 2/2004, 2/2010 a 1/2013. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 93/2016 schváleno 14. Usnesení č. 94/2016 Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 94/2016 schváleno

23. 10. 2016

Stránka 3

O B E C H A J A N Y Hajany 73, 388 01 Blatná IČO: 60829257

www.hajany.net , e-mail: [email protected],

+420 602 444 330

15. Usnesení č. 95/2016 Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 95/2016 schváleno 16. Usnesení č. 96/2016 Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku ze psů. Hlasování: Usnesení č.

5 96/2016

Pro schváleno

0

Proti

0

Zdržel se hlasování

17. Usnesení č. 97/2016 Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Hajany. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 97/2016 schváleno 18. Usnesení č. 98/2016 Projednání - Obecně závazná vyhláška č. 6 /2016 o chovu psů a jiných domácích hospodářských zvířat. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 98/2016 schváleno 19. Usnesení č. 99/2016 Projednání - Obecně závazná vyhláška č.7/2016 o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 99/2016 schváleno 20. Usnesení č. 100/2016 Projednání - Obecně závazná vyhláška č.8/2016 o nočním klidu. Hlasování: Usnesení č.

5 100/2016

Pro schváleno

0

Proti

0

Zdržel se hlasování

21. Usnesení č. 101/2016 Projednání podpisu Darovací smlouvy – Záchranná stanice živočichů Makov. Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí daru ve výši 2.000,-. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 101/2016 schváleno

23. 10. 2016

Stránka 4

O B E C H A J A N Y Hajany 73, 388 01 Blatná IČO: 60829257

www.hajany.net , e-mail: [email protected],

+420 602 444 330

22. Usnesení č. 102/2016 Projednání – Prodej dřeva II. etapa kůrovec 2016. Zastupitelstvo bylo informováno o odprodeji veškerého palivového dřeva občanům obce. Dále byla projednána cena za prodej dřeva na řezivo: 51,93 m3 za cenu 1700 Kč, 34,2 m3 za cenu 1200 Kč, 2,88 m3 za cenu 1400 Kč a palivové dřevo 78,5 m3 za cenu 550 Kč. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 102/2016 schváleno 23. Usnesení č. 103/2016 Projednání uzavření smlouvy „Dohoda o provedení práce „ s panem Vladimírem Šavrdou. Navržená odměna je ve výši 100 Kč/hod. Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 102/2016 schváleno 24. Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hajany. Zastupitelstvo bere na vědomí informace. Hlasování: Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování Usnesení č. 25. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva:  Poničené stromky na Višňovce – bude navrženo zakoupení chybějících stromů.  Občané navrhují zajistit vodorovné značení na silnici – pozor děti  Občané vyslovili žádost – ztlumit v letních měsících odbíjení hodin – udělat anketu  Připravují se nové internetové stránky Obce Hajany  Projekt na kanalizaci a ČOV – společnost ENVI-PUR, s.r.o. zpracuje studii proveditelnosti  Dotace na bioodpad – Obec požádá o dotaci na štěpkovač a kontejnery na bio odpad 26. Různé:  Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poštou za období 11.9. - 23.10.2016  Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 23. 10. 2016: 967 266,59 Kč  Stav finančních prostředků na běžném účtu v ČNB k 23.10. 2016: 83 856,99 Kč  Oprava MK – informace o reklamaci – dojednán asfaltový kryt po celé - do 4/2017  Informace k průběhu projektu chodníky – podána žádost na stav. úřad na etapu „A“  Dětské hřiště prostor směrem k družstvu – Podání žádosti o dotaci  Informace o žádosti na el. přípojky obecních parce „Etapa II“.  POV – vyhlášen program na rok 2017  Blatenské listy – poplatek 4 Kč/ ks – letošní rok uhradila obec.  Studie zeleň v obci – zadán projekt Česká zemědělská univerzita v Praze  Beseda - paní Valerie Zavadská dne 19.11.2016  Video o obci – obec nechá zpracovat video o obci Hajany Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 17:14 hodin.

23. 10. 2016

Stránka 5

O B E C H A J A N Y Hajany 73, 388 01 Blatná IČO: 60829257

www.hajany.net , e-mail: [email protected],

+420 602 444 330

Zapsal: Miroslav Bláha Ověřovatelé zápisu

Podpis

Gabriela Šafaříková Marek Zíka Členové zastupitelstva

Podpis

Miroslav Bláha Zdeňka Jestřábová Václav Kuchta

Vyvěšeno dne

23. 10. 2016

29.10.2016

Sejmuto dne

Stránka 6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.