2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne 15. září 2016


1 Zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne 15. září 2016 Zasedání zah&a...
Author:  Josef Říha

0 downloads 3 Views 2MB Size

Recommend Documents


2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek
1 Zápis č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne Zasedání zahájil starosta v 18 ho...

2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne
1 Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafař&iac...

2015 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne
1 Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne Zasedání zahájil starosta v hodin. ...

2014 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne
1 Zápis č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne Zasedání zahájil starosta v 19,00 h...

2014 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne
1 Zápis č. 6/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne Zasedání zahájil starosta v hodin...

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne
1 Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne Místo a čas: budova obecního úř...

2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne
1 1/5 Zápis č.9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne Přítomni : p.fiala Tomáš, p.mazal Broni...

2018 ze zasedání zastupitelstva obce Osek
1 Zápis č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne 20. září 2018 Zasedání zah...

2018 ze zasedání zastupitelstva obce Osek
1 Zápis č. ě. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne Zasedání zahájila místo...

2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne
1 Obec Kyje Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne Zahájení: 17:00 Pří...Zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konané dne 15. září 2016 Zasedání zahájil starosla v 19,00 hodin. Při zasedání by?i přítomni: Jaroslav Peroutka Jaroslava Výborná

JUDr. Michal Čelechovský Ing.Dudlová Eva Ing. Jan Kozel Františk Pokštefl

Josef Švarc Jaroslav Hlůžek

Ing. Jan Cafo?irek MVDr. Lenka Bejčková omluveni: Ing. Miloslav Oliberius

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce, konstatoval přítomnost deseti členů zastupitelstva a usnášení schopnost zastupitelstva obce.

2. Schválení programu zasedání Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání: 1 . Kontrola usnášeníschopnosti zasedání 2. Schválení programu zasedání 3 . Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání 4. Volba dvou ověřovatelů zápisu 5. Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání 6. Informace o činnosti obecního úřadu

7. Kontrola plněrí předclíozích usnesení 8. Koupé části pozeinku p. č. 521/2 PK v k. ú. Osek u Rokycan 9. Schválení kupní smlouvy na prodej pozernku st. č. 366 v k. ú. Osek u Rokycan

?0. Žádost o odprodej části parcely 12 J4/l v k. ťi. Osek Il Rokycan 1l. Přehled přijatých usnesení

K iiavrženému programu starosta otesyrel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usneseiií: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení čislo 64/ 16 bylo přijato všemi deseti hlasy.

l

3. Zpráva o ověření zápisu z předeřlého zasedání Starosta sdelil, že ověřovatelé zápistí pan František Pokštefl a pan Ing. Jan Cafourek schválili zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 18. srpna 2016 bez připomínek a otevřel rozpravíi k zápisu z pfedešlého zasedání 20. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta rizavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 18. 8. 20?6. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 65/ 16 bylo přijato všemi deseti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu Starosta navrhl za ověřomtele zápisu paní Ing. Dudlovou Evu a pana 'Sva.rce Josefa a otevřel k bodu č. 4. rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obee schvalu,ie jako ověřovatele zápisu paní Ing. Dudlovou a pana Josefa Švarce. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 66/16 bylo přijato devíti hlasy, zdržel se hlasování pan Hlůžek.

5. Zpráva o stavu finančních prostředků obee a jejich závazcích ke dni konání zasedání Starosta infot'moval o stavecli finančních prostředků: Bežný účet u KB č. 3223-381/0100 Běžný účet u KB č. 43-54?400277/O?OO

Účet'ČNB č. 94-5317381/0710 Pohledávky po době splatnosti Závazky po dobé splatnosti

3.Ol7.l53,97. Kč 66.107,53 Kč 289.830,85 Kč

4. 200,- Kč (za kom. odpad a psy) O Kč

Starosta otevřel rozpravu ke stavu řinančních prostředků obce. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, stamsta uzavřel rc'+zpravu a vyhlásii návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finaněníeh prosíředků na běžných účtech, pohledávkáeh a závazcích po době splatnosti. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 67/16 bylo přijato devíti hlasy, zdržel se hlasování pan H]ůžek.

2

6. Informace o činnosti obecního úřadu

Starosta informoval o přípravě na výbě:rové řízení hasičského auta - obec získala íinanční příspěvky a dne 13. 9. 2016 bylo výbérové řízení na dodavatele. dále inforrnoval o přípravě na srýíěrové řízení Oprava rní"stní komunikace Vitinka - jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Dále informoval o konzultaci a přípravě ria žádost o dotaci na Kněžský rybník - je zména projektu a v září by měl být vyhlášen nový dotační program, dále probílíá příprava na audit hospodaření obce z Krajského úřadu a pMprava na realizaci chodi'íku od OrJ ke statku, kterou bychom chtěli zrealizovat ještě letos. Starosta vyhlásil rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil pían Hlůžek, zda je možno si vypůjčit štěpkovač, starosta sdělil, že pokud n'iá doma yíce materiálu, tak po domluvě ano. Dále se přihlásila paní MVDr. Bejčková, kdy bylo výběrové řízení na a?ío, zda k tomu byla komise. K tomu pan Pokštefl sdělil, že výběrové řízení proběhlo 13. 9. 2016, výběrové řízeni vypňsoval pan Bolek. K tomu se paní MVDr. Bejčková sdělila, že to tedy probíhalo jinak než

klasická komise od 150 tis. Kč na zakázky a zeptala, zda to so?ivisí s dotacemi, pan Pokštefl odpoví:děl, ze ano. Dále se přihlásil pan Ing. Cafourek, zda na koupi bude krátkodobá půjčka, bylo sděleno, že ano.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil náwh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ěinnosti obecního úřadu. O návrhu risneseiií bylo hlasováno a usnesení číslo 68/ 16 bylo přijato všemi deseti hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení Starosta informoval nesplněných o usneseních z minulých zasedání:

Usnesenfčíslo54/16 Zastupitelstvo obce Osek schvaluje záměr prode3e pozemku p.č. st. 366 o výrneře 21 m2 za cenu 280 Kč/m2 a ukládá obecníinu úřadu vyvěšení záměru na

úředni desce a přípravu kupní smlouvy na příští zasedání 20

- usnesení je splněno připraveno k bodu číslo 9 dnešního jednání Starosta otevřel k tomuto bod?i rozpravu, do rozpravy se nikdo nepřihlásil. starosta iizavře) rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o splnění usnesení ěíslo 54/16. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 69/ 16 bylo přijato všemi deseti lilasy.

3

8. Koupě části pozemku p. ě. 521/2 PK v k. ú. Osek u Rokycan Starosta informoval, že obec Osek je spoluvlastníkem pozeinku p. č. PK 521/2 v k.ú. Osek u Rokycan v podílu 7/8, tj. 2521,75 m2 (v Průhonu). Zbytek l/8, t.i. 360,25 m2 vlastní paní Jorga Luňáčková, '[?Jvedená spoluvlastnice nabízí pozemek obci Osek k prodeji. Sdělil, že navrhuje proto pozemek ko?ipit za 50,- Kč/m2. Návrh kupní smlouvy na uvedený pozemek zastupitelé obdrželi a doponičuje ke schválení. Starosta otevřel k tornuto bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek, kde se pozemek nachá;íj. Starosta sdělil, že v průhoim za generál. vilou. Pan Hlůžek sdělil, že tam dříve chtél stavět pan Aubrecht a nedalo se mu to.

Starosta ?izavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesenf: » Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s Jorgou Luňáčkovou, @ l na koupi 1/8 pozemku p. č. PK 52]/2 v k. ú. Osek u [ $a ?vou cenu 18.013,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

O návrhu tisnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 70/ 16 bylo přjjato všemi deseti hlasy.

9. Schváleuí kupní smlouvy na prodej pozemku st. č. 366 v k. ú. Osek u Rokycan Stgosta sdělil, že dne 28. 7. 2016 byl zastupitelstven'i schváleii záměr prodeje pozemku p. č. st. 366 o výiněře 21 m2 za cenu 280,- Kč/i'n2 ?isnesením číslo 54/ 16. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 9. 8. do 25. 8. 2016, usnesením bylo uloženo předložení kupní smlouvy zast?ipitelstvu na příští zasedání. Starosta otevřel k tom?ito bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek, zda tento případ bude jako precedent a v případě, že bude objeven další zastavěný pozemek, bude se vycházet z ceny a zda se v dalším případě budo?i chovat stejně. K tomu starosta sdělil, že podle odhadu, a že to záleží na zastupitelích. Paín Hlůžek se opět zeptal, zda v budoucnu budeme opět vstřícní, k tomu starosta sdělil, že to '3e na zastupitelích

-Dále se přihlásil pan JUDr. Čelechovský s tím, že pan Hlůžek chce odpověd' na néco, na co

mu nikdo odpovědět nedokáže. Sdělil, že zda jsou resty z minulosti, bude se to posuzovat případ od případu, ale když někdo vědomě postaví něco na obecním pozemku, tak je to jiné. K tomu se paní MVDr. Bejčková sdělila, že to chápe historicky, ale zda se to může stát i

v současnosti. K tomu pan JUDr. Čelechovský sdělil: že do té doby, kdy iiebude digitalizace,

stát se to mŮŽe.

Dále měl technikou připomínku pan Ing. Cafourek a sdělil, že okap na zastávce je třeba vyčistit, že je plný. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na ?isnesení: f

l-

?

Zastupítelstvo obce schvaluje kupní sínlouvu s Václavem Králem, @

na prodej pozemku p. č. st. 366 o-vým;ere 21 m2 v k. ú. Osek u Ro'kycan za eenu 5.880,- Kč a pověřuje slarostu jejím podpisem. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 71/16 bylo přijato všemi deseti hlasy. 4

10. Žádost o odprodej části parcely 1214/1 v k. ú. Osek u Rokycan Starosta sdelil, že žádost pana Lukáše Pokštefla zastupitelé obdíželi, zdíůvodu uvedené v žádosti p. Lukáše Pokštefla navíhuje část pozemku v jcho sousedství odprodat. Starosta olevřel k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková, že je proti tomu, aby se prodávaly obecní pozemky, tento pozemek se koupi? pro to, že se zde postaví dům pro seniory a přečetla usnesení číslo 40/15 ze dne 7. května 2015 ,,Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě

pozemku p. č. 1214/lv k. ú. Osek u Rokycan pro výstavbu domu s pečovatelskou službou nebo obdobného domu pro seniory", a proto nechápe, proč to starosta navrhuje prodat. K tomu starosta sdělil, že dřív, než požádala obec DTJ o koupi, žádali o část práve Pokšteílovi, když DTJ zjistila, že by se pozernky mohly prodat, prodala to radeji celé naší obci, jelikož to DTJ nechtěla dělit, chtěla to prodat celé. Dále starosta informoval o zásluhách pana Pokštefla staršího v době 70. let, dále v tom pokračuje i František Pokštefl ml. a i jeho syn Lukáš. Sdělil, že sr tomto případe 3e to vyjimečný případ. jejich rodina žije tím, co se v obci de5e, udělali hodně práce pro hasiče a pro obec stále dělají. Dále inforí'noval, že pokud obec bude slaví:t DPS, tak pozemek obci bude stačit, a proto navrhuje 500 m2 prodat za cenu, jakou to obec koupila. Dále se zeptal pan Cafourek, že pokud tento záměr, že se to bude dělit. rněli zastupitelé dostat hned při koupi, a koupit to s tím, že to oddělíme, a ne to předložit až nyní. Dále se přihlásila paní MVDr. Bejcková s tím, že takových rodin, jako je rodina Pokšteílů, je v obci více, ale věnovali se Sokolu, ale jí to zavání klientenismem a je zásadně proti tomuto prodeji. K tomu pan Pokšteíl sdélil, že se rodina Pokšteflova také podílela na Sokolovně, když se to předělávalo. Dále se zeptal pan Cafourek, jak se vyhoví dalším žádostem, zda jim

buaeme muset také vyhovět, k tomu JUDr. Čelechovský sdělil, že od toho jsou zastupitelé,

aby to posoudili, že žádný princip rovnosti neexistuje. Dále pan Ing. Cafourek sdělil, že 3e zásadně proti takovým postup?. V 19,30 hodin opustili jednání paní MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek a pan Hlůžek. Starosta sdělil, že po opuštění jednání jsou stále usnášení schopné, a že mohou pokračovat.

Dále se do rozpravy přihlásil pan Švarc s tím, že 10 m podél pozemku pana Pokštefla obec nevytrhne, rnůže dojít k tomu, že DPS se nepostaví a další zastupite)é v budoucnu mohou zbytek pozemku také rozparcelovat, zda by vůbec obec byla schopna zde postavit DPS. Dále se přihlásil pan starosta s tím, že nyní podle územního plánu je tam hřiště, a že s tím nemá probléin, původně se chtěla postavit DPS v Průhonu. Dále sdělil, že všichni ví, kdo co udělal pro obec, rnelo by se jim to vrátit a vyjít vstříc. K tomu paní Ing. Dudlová sdělila, že pan starosta má pravdu. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesei'ií:

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1214/l v šíři 10 m, náklady spojeiié s dělením pozemku zaplaff zadatel. O návrhu ?isnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 72/16 bylo přijato šesti hlasy, zdržel se hlasování pan František Pokštefl. 5

11. Přehled přijatých usnesení Starosta sí:k:lil, že byla pti3ata usnesení od čísla 64/ 16 do čísla 72/ 16, tj. 9 usnesení. Zasedání zastupitelstva obce starosta ?ikončil v 19,35 minut.

íng. Bc. Eva Dudlová ověřovatel zápisu

Josef Švarc ovéřovatel zápis?i

/'!

Ití'

Jaroslav Peroutka starosta

Jarosjava Výborná mÍstostarosta

Zapsala: Petra Nová Dne: 19. 9. 2016

6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.