2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek


1 Zápis č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne Zasedání zahájil starosta v 18 ho...
Author:  Kryštof Matějka

0 downloads 15 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


Zápis č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne 15.12. 2016

Zasedání zahájil starosta v 18 hodin 02 minut. Při zasedání byli přítomni: Jaroslav Peroutka Jaroslava Výborná Ing.Dudlová Eva Ing. Miloslav Oliberius Františk Pokštefl Jaroslav Hlůžek

JUDr. Michal Čelechovský MVDr. Lenka Bejčková Josef Švarc Ing. Jan Cafourek Nepřítomni: Ing.JanKozel (dostavilsevl8,07h)

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce, konstatoval přítomnost deseti členů zastupitelstva a usnášeníschopnost zastupitelstva obce.

2. Schválení programu zasedání Starostou byl vyhlášen návrh programu zasedání: 1. 2. 3. 4. 5.

Kontrola usnášeníschopnosti zasedání Schválení programu zasedání Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání Volba dvou ověřovatelů zápisu Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcfch ke dni konání zasedání

6. Inforrnace o činnosti obecního úřadu

7. Kontrola plněnf předchozích usnesení 8. Zápisykoiitrolníhovýborrič.l/20l6a2/2016 9. Zápis finančního výboru 10. Finanční podpora na nákup tělocvičného nářadí a jeho revize 1l. Schválení přijetí dotace na nákup hasičského auta 12. Schválení konceptu zápisu do kroniky obce Osek za rok 2016 13. Schválení směnné smlouvy mezi Obcí Osek a OZOS a. s. Osek

14. Schválení ceny části pozemku p. č. 1214/1 v k. ú. Osek určené k prodeji 15. Schválení rozpočtu obce Osek na rok 2017 16. Přehled přijatých usnesení

l

Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesenf : Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 10 Proti : Zdržel se: -

Usnesení číslo 89/ 16 bylo přijato deseti hlasy.

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání

Ověřovatelé zápisu pan Ing. Miloslav Oliberius a pan Ing. Jan Kozel schválili zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. listopadu 2016 bez připomínek. Starosta otevřel rozpravu k zápisu z předešlého zasedání 20. Jaroslav Hlůžek - ze zápisu není patrné, proč z minulého jednání odešel, nejsou tam uvedeny částky, o kterých se hovořilo. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 10. listopadu 2016.

O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 7 Proti :

Zdížel se: 3 (Hlůžek, MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek)

Usnesení číslo 90/ 16 bylo přijato sedmi hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu Za ověřovatele zápisu starosta navrhl pana Františka Pokštefla a paní Ing. Evu Dudlovou a otevřel k bodu č. 4 rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

2

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Františka Pokštefla a paní Ing. Evu Dudlovou.

O návrhu usnesenf bylo hlasováno. Pro: 9 Proti:

Zdížel se: l (Hlůžek) Usnesení číslo 91/16 bylo přijato devíti hlasy.

5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání

Bězný účet u KB č. 3223-381/0100 Běžný účet u KB č. 43-541400277/0100

Účetf:NE č. 94-531 7381/071 0 Pohledávky po době splatnosti Závazky po době splatnosti

4.274.238,41 Kč 63.820,61 Kč 406.805,85 Kč

3. 700,- Kč (za kom. odpad a psy) OKč

Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků na běžných účtech a pohledávkách po době splatnosti. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 8 Proti:

Zdížel se: 2 (Hlůžek, MVDr. Bejčková)

Usnesení číslo 92/ 16 bylo přijato osmi hlasy

6. Informace o činnosti obecního úřadu V 18.07 se dostavíl Ing. Jan Kozel Informace o činnosti:

Příprava na inventarizaci.

Příprava podkladů na podání žádosti o dotace - na Kněžský rybník byla podána, na školu se zpracovává. Zpracování rozpočtu. Pracuje se na cyklostezce, která by se měla příští rok realizovat.

3

Kompostárna - máme zpracovaný projekt, čekáme, až bude vypsaný titul. Sběrný dvůr - totéž Návrh na zpracování projektu na školu - cena je 295 633,25 Kč. Vzhledem k terínínu podání žádosti o dotaci, který je do 14. února 2017, je nereálné vyhlašovat veřejnou zakázku na zpracování projektu, starosta navrhl toto schválit přímo v zastupitelstvu, bez komise pro zakázky. Jednání o projektu proběhlo s p. Janoutem a také projektantem firnny d-plus, který v dřívější době projekt na školu připravoval. Vzhledem ke krátké době na zpracování projektu však tuto zakázku odmítli. Dále byla oslovena firma Area a.s., která je ochotna projekt za zmíněnou částku zpracovat.

Starosta otevřel rozpravu. MVDr. Bejčková - projekt bude stát 295 633,25 Kč? Starosta - cenu konzultoval s panem Janoutem, je to odpovídající rozsahu práce. Ing. Cafourek - co je to za firmu Area a.s.?

Starosta - je to firma z Rokycan, jednáme s panem Ing. Černýrn, firma zpracovává projekty

Ípro MěÚ Rokycany. MVDr. Bejčková - postrádá smysl fungování komise pro zadávání veřejných zakázek, jak zdůvodníme krajskému úřadu, že dodavatele na projekt nevybrala komise?

Ing. Bc. Dudlová - nic zdůvodňovat nemusíme, zastupitelstvo je hlavní orgán a pokud schválí, že projekt zpracuje firma Area, a.s., bude to tak. MVDr. Bejčková - proběhlo výběrové řízení na stavbu chodníku a tato stavba se neuskutečnila, proč? Starosta - zakázka byla předražená, proběhne nové výběrové řízení.

JUDr. Čelechovský -I- jaké starosta navrhuje usnesení? Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 2/2008 pro zadávání zakázek obcí Osek a schvaluje výběr projektanta firmy Area Projekt s. r. o. na zpracování

projektu ZŠ Osek půdní vestavba vcelkové částce 295 633,25 Kč sDPH -a ukládá starostovi k vyřízení. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 8

Proti: l (MVDr. Bejčková) Zdížel se: 2 (Hlůžek, Ing. Cafourek)) Usnesení číslo 93/16 bylo přijato osmi hlasy Jaroslav Hlůžek - na úřední desce bylo vyvěšeno povolení stavby retardém, jak se mohou občané vyjadřovat k něčemu, co je již vybudované? Nevěří, že na tuto akci existuje stavební povolení. Starosta - na stavbu byl vypracován projekt, ve kterém jsou retardéry zakresleny.

JUDr. Čelechovský - -sdělil, že má inforrnaci od pracov'nic Státního pozemkového úřadu, že by se měl v dohledné době realizovat obchvat obce - napojení severního Rokycanska na dálnici D5.

4

Jaroslava Výborná - dnes proběhlo jednánf ohledně komplexních pozemkových úprav se sborem zástupců, budou se projednávat s vlastníky odkupy půdy, začít by se mělo asi do 5 let. Na jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje bude odsouhlasena výkupní cena pozemků. MVDr. Bejčková - OZOS a.s. Osek má stavět teletník, kde to bude?

Starosta - stavba bude provedena v areálu OZOS, vlastníci okolních nemovitostí se mohou ke stavbě vyjádřit.

Jaroslav Hlůžek - proč není informován i on, zaráží ho to.

Ing. Oliberius - do dnešní doby není vyřešen kravín, jsou velké problémy s nánosem bahína na silnici k Vitince, traktory tam cesty neustále znečišt'ují.

JUDr. Čelechovský - ke stavbě teletníku se obecní úřad pouze vyjadřuje, není v jeho kompetenci stavbu povolit ani zamítnout. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ěinnosti obecního úřadu. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 8 Proti :

Zdržel se: 3 (Hlůžek, MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek) Usnesení číslo 94/16 bylo přijato osmi hlasy.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení Z minulých zasedání: Usnesení číslo 86/16 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu kpodání žádosti na akce:

Revitalizace obecního rybníka a-Rekonstrukce podkrovÍ v ZŠ Osek. Žádost na revitalizaci obecního rybníka byla podána - splněno

Žádost na rekonstrukci podkroví v ZŠ Osek - zatím nebyla podána - trvá Starosta otevřel rozpravu.

Do rozpíavy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o nesplnění usnesení ěíslo 86/16. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 8 Proti:

Zdržel se: 3 (Hlůžek, MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek)

Usnesení číslo 95/16 bylo přijato osmi hlasy

5

8. Zápisy kontrolního výboru č. 1/2016 a 2/2016 Zápis kontrolního výboru č. 1/2016 ze dne 23. listopadu 2016 a zápis č. 2/2016 ze dne 30. listopadu zastupitelé obdíželi, kontrolována byla vybraná usnesení. Starosta otevřel rozpravu. Jaroslava Výborná - nemá nic k zápisům kontrolního výbom, ale ohledně kontroly usnesení o doplnění hracích prvků na návsi jí volala paní Hlůžková, vadilo jí, že zastupitelé nedostali v materiálech na jednání 20 žádost o doplnění hracích prvků na dětské hřiště na návsi se všemi podpisy maminek a byl tam jen podpis paní Hlůžkové. Podstatné je, že zastupitelstvo žádost projednalo již v červnu se všemi podpisy, herní prvky jsme pořídili za slušnou cenu a koupili jsme takové, které vybraly maminky podepsané v žádosti. Dále máme povolení umístit na Kamýku další tři herní prvky, je s tím počítáno v rozpočtu. Jaroslav Hlůžek - paní Hlůžkové vadilo, že zastupitelé dostali jen žádost s jejím podpisem a vypadalo to, jakoby o nákup hracích prvků žádala jen ona sama. Dále chce opravit ve zprávě kontrolního výboru, že nebyly nainstalovány dopadové plochy. Chtěly je pod pyramidu, ale tam stačf tráva. Vadilo jí to, že se s místostarostkou domluvily na výběm prvků a neobdržela e-mailem zprávu, co je objednáno. Požaduje, aby se ze zápisu kontrolního výboru vyškrtla věta o dopadových plochách na dětském hřišti na návsi.

MVDr. Bejčková - je rozpor mezi usneseními3 79 a 399, nemělo by se usnesení č. 3 79 revokovat?

JUDr. Čelechovský - ano, mohla by se revokovat, omyl byl již napraven, není to tedy nutné. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápisy kontrolního výboru ě. l/2016 a 2/2016. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 8

Proti: 1 (Hlůžek) Zdržel se: 2 (MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek)) Usnesení číslo 96/16 bylo přijato osmi hlasy

9. Zápis finančního výboru Zápis finančního výboru zastupitelé také obdrželi, byl projednáván rozpočet a byly posouzeny

náklady na vytápění ZŠ. Finanční výbor doporučil rozpočet na rok 2017 schválit. Starosta otevřel rozpravu. Jaroslav Hlůžek - cena je zkreslená, doporučoval by započítat cenu stodoly, štěpkovače a náklady na obsluhu kotlů.

6

Ing. Oliberius - štěpky stejně produkujeme v rámci údížby zeleně v obci, že se s nimi topí ve škole, je jenom plus. Tím, že se pořídil do školy kotel, ve kterém se kromě uhlí topí i štěpky, se prokazatelně: ušetřilo. Starosta uzavřel rozpravri a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 6. 12. 2016. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 8 Proti :

Zdržel se: 3 (Hlůžek, MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek)

Usnesení číslo 97/16 bylo přijato osmi hlasy

10. Finanční podpora na nákup tělocviěného nářadí a jeho revize Dne 14. 6. 2016 byl poskytnut dar TJ SOKOLU Osek ve výši 12.000,- Kč na základě předložené objednávky na úpravu tyče pro šplh a švédské lavičky. Dne 9. 1l. 2016 jsme obdíželi žádost o podporu při nákupu tělocvičného nářadí. Navrhujeme dorovnat na skutečně vynaloženou částku a doplatit TJ SOKOLU Osek 7.000,- Kč, tj. celkovou výši daru v roce 2016 na 19.000 Kč.

Starosta otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru TJ SOKOLU Osek ve výši 7.000,- Kč a pověřuje starostu podepsání darovací smlouvy. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 10 Proti :

Zdržel se: l (Hlůžek)

Usnesení číslo 98/16 bylo přijato deseti hlasy.

7

11. Schválení přijetí dotace na nákup hasičského auta Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj předkládáme zastupitelstvu schválení přijetí této dotace. Starosta otevřel rozpravu. Jaroslav Hlůžek - víme už podmínky úvěru? Starosta - KB přislíbila úvěr poskytnout, zastupitelé budou smlorivu o úvěrri schvalovat. Starosta uzavřel rozpravri a vylilásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci ,,Vybavení SDH JPO III obec Osek hasiěskou technikou? ve výši 7 164 383,23 Kč. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 1l Proti: Zdržel se: -

Usnesenf číslo 99/ 16 bylo přijato jedenácti hlasy.

12. Schválení konceptu zápisu do kroniky obce Osek za rok 2016

Zastupitelé obdrželi koncept zápisu, který zpracovala kronikářka paní Šneberková. Starosta otevřel rozpravu. MVDr. Bejčková - žádá bod č. 1 konceptu opravit, akci pořádal TJ Sokol Osek. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje koncept zápisu do kroniky obce Osek za rok 2016. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 1l Proti : Zdržel se: -

Usnesení číslo l 00/ 16 bylo přijato jedenácti hlasy.

8

13. Schválení směnné smlouvy mezi Obcí Osek a OZOS a. s. Osek Návrh směnné smlouvy včetně zakreslení v mapce zastupitelé obdrželi. Starosta otevřel rozpravu. Jaroslava Výborná- vysvětlila, že občané Veletovi v Hudlicích nemají přístup ke svému pozemku, je to tam příliš úzké, navrhujeme pozemek směnit s OZOS a.s a část pozemku dokoupit. MVDr. Bejčková - obec tedy získá 693 m2 a dá firmě OZOS a.s. 167 m2 a rozdíl OZOSu zaplatí ve výši 100,- Kč/m2? Jaroslava Výborná - ano

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Osek a OZOS a.s., Osek č. 400, na směnu obecního pozemku p. č. 444/3 v k. ú. Vitinka podle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 1l Proti : Zdržel se: -

Usnesení číslo 101/16 bylo přijato jedenácti hlasy.

14. Schválení ceny části pozemku p. č. 1214/1 v k. ú. Osek určené k prodeji Na jednání zastupitelstva obce dne 15. Září 2016 byl schválen usnesením číslo 72/16 záměr prodeje části pozemku p. č. 1214/1 v šíři 10 m s tím, že náklady spojené s dělením pozemku zaplatí žadatel. Ktomu, aby si žadatel zajistil oddělení pozemku, chce znát prodejní cenu tohoto pozemku. Starosta otevřel rozpravu. MVDr. Bejčková - je zásadně proti prodeji pozemku, byl zakoupen na výstavbu domu s pečovatelskou službou a nechce, aby se ani tato malá část pozemku prodávala, proto se zdrží hlasování.

Starosta - byl vyhotoven znalecký posudek na cenu obvyklou, navrhujeme cenu 500,- Kč/m2. Jaroslav Hlůžek - jaká je cena odhadní a cena obvyklá?

JUDr. Čelechovský - znalec vypracoval posudek na vyhláškovou cenu (400,- Kč/m2) a na cenu obvyklou (445,- Kč/m2), cena je rozdílná, protože byly použity dvě metody ocenění.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

9

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodejní cenu části pozemku p. č. 1214/l v k. ú. Osek u Rokycan ve výši 500,- Kč/m2. O návrhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 7 Proti :

Zdržel se: 4 (Hlůžek, MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek, Pokštefl)

Usnesení číslo 102/16 bylo přijato sedmi hlasy.

15. Schválení rozpočtu obce Osek na rok 2017 Návrh rozpočtu byl vyvěšen dne 28. 11 . 2016, všichni zastupitelé tento návrh obdíželi. Na pracovní schůzce k rozpočtu bylo dohodnuto navýšení paragrafu 5512 Požárnf ochrana z původních 100 tis. Kč na 150 tis. Kč a v důvodové zprávě zůstalo neopravené 100 tis. Kč, správně má být 150 tis. Kč. Starosta otevřel rozpravu. Jaroslav Hlůžek - v pátek posílal mailem návrh na navýšení výdajů rozpočtu, v rozpočtu to není uvedeno. Požadoval 50 tis. Kč na obsluhu PC pro seniory a 100 tis. Kč na podporu sportovní činnosti, v rozpočtu to není. Kurz na obsluhu PC pro

seniory by se mohl konat v počítačové učebně ZŠ. Starosta - zprávu od pana Hlůžka jsme obdrželi v pátek, ale již ve středu byla svolána schůzka zastupitelů k rozpočtu, kde se mohli podat návrhy k připravenému rozpočtu. Ing. Bc. Dudlová - pokud byla počítačová učebna pořízena z dotace, bylo by to zcela jistě porušení dotačních podmínek, učebna nernůže být poskytnuta jinému subjektu než je škola. Starosta - bylo to projednané s ředitelkou školy?, Jaroslav Hlůžek - nebylo, ale požaduje tuto položku dát do rozpočtu.

Josef Švarc - rozpočty jsou každoročně dost napjaté, ale vždy se našlo řešení a Sokolu jsme pokaždé, když to potřebovali, vyšli vstříc.

JUDr. Čelechovský - proti uspořádání kurzu na obsluhu počítačů zastupitelstvo nic nenamítá, musí se jen najít řešení kde tento kurz uspořádat, abychom neporušili dotační podmínky. Není nutné tuto akci schvalovat v rozpočtu, ?ze to řeŠit rozpoČtovým opatřenim. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2017 v třídění rozpočtové skladby podle paragraffi, na straně příjmů ve výši 24 300 000,- Kč a na straně výdajů ve výši 27 200 000 Kč. Rozpočet se schvaluje jako schodkový, rozdíl ve výši 2 900 000,- Kč bude financován ze zůstatku běžného účtu obce k 31. 12. 2016.

10

O náwhu usnesení bylo hlasováno. Pro: 8 Proti: -

Zdížel se: 3 (Hlůžek, MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek)

Usnesení číslo 103/16 bylo přijato osmi hlasy.

16. Přehled přijatých usnesení Přijata byla usnesení od čísla 89/16 do čísla 103/16, tj. 15 usnesení. Zasedání zastupitelstva obce starosta ukončil v 19,20 hodin.

Zapsala: Milena Bradová V Oseku 22.12.2016

Q

all,.?{, ',2, l-?-i Jaro41ava Výborná

starosta

Ing. Bc. Eva Dudlová ověřovatel zápisu

stostarosta

ttišek Pokštefl

ověřovatel zápisu

1l

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.