2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly


1 Zápis.09/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva od h...
Author:  Radim Bednář

0 downloads 26 Views 54KB Size

Recommend Documents


2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly
1 Zápis. 06/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva od ...

2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek
1 Zápis č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne Zasedání zahájil starosta v 18 ho...

2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne
1 Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafař&iac...

Ze zastupitelstva obce
1 Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Ročník XI číslo října 2016 zastupitele o výb...

2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne
1 1/5 Zápis č.9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne Přítomni : p.fiala Tomáš, p.mazal Broni...

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
1 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, milí čtenáři, Podzim zaklepal na dveře, čas dovolených je za nám...

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
1 OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE Nová Ves u Chotěboře 63 tel , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Poř.číslo ...

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Po tříměsíčním rozpočtovém provizoriu může obec začít...

2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne
1 Obec Kyje Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne Zahájení: 17:00 Pří...Zápis .09/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum

05.10. 2016 od 19.00 hodin

Místo

kancelá Obecního ú adu ve

ítomní lenové zastupitelstva

Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger , Markéta Ježková, Martina Volfová, Vladislav Horák, Robert Nešpor

ty kolech

Omluven Zapisovatel

Hana Jaegerová

Zasedání Zastupitelstva obce ty koly bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce panem Št pánem Bencou (dále jen „p edsedající“). edsedající sch ze konstatoval, že zasedání bylo ádn svoláno. edsedající sch ze dále dle prezen ní listiny p ítomných len zastupitelstva konstatoval, že je p ítomno 7 len zastupitelstva (z celkového po tu 7 všech len zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schválení programu: edsedající seznámil p ítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou edanou len m zastupitelstva a v souladu s informací zve ejn nou na ú ední desce. P ed hlasováním dal p edsedající možnost vyjád it se len m zastupitelstva. edsedající dal hlasovat o návrhu programu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje následující program dnešního zasedání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Jmenování ov ovatel 4. Kontrola pln ní úkol z minulého zasedání 5. Došlá pošta 6. Rozpo tové opat ení . 4/2016 7. Zprávy starosty, místostarosty a p edsed komisí a výbor 8. Ostatní – r zné 9. Záv r Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 1 bylo schváleno. Zapisovatel a ov ovatelé: edsedající navrhl ur it zapisovatelem zápisu p. Hanu Jaegerovou a ov ovateli p. Markétu Ježkovou a p. Roberta Nešpora. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly ur uje zapisovatelem zápisu p. Hanu Jaegerovou a ov ovateli p. Markétu Ježkovou a p. Roberta Nešpora. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 2 bylo schváleno.

Kontrola pln ní úkol z minulého zasedání: K .j. 175/2015- PONTEX, s.r.o. – Mimo ádná prohlídka mostu ty koly-2, kamenný most p es železni ní tra . Na most p es železni ní tra je nutná oprava. Byly osloveny firmy, aby podaly cenovou nabídku na opravu mostu. Prozatím žádná firma nabídku na opravu nepodala. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Došlá pošta: Byla projednána došlá pošta od . 254/2016- do . 294/2016. K .j. 254/2016 – Okresní správa sociálního zabezpe ení – Protokol o kontrole ze dne 01.09.2016. Výsledek kontroly – nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 255/2016 - M stský ú ad Benešov - Kolaudace rodinného dumu na poz. . 328/2 v katastrálním území ty koly. Bylo p id leno .p. 205 ve ty kolech. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 256/2016 - M stský ú ad Benešov – Oznámení zahájení územního ízení – umíst ní chodník se z ízením p echodu pro chodce, op rných zdí, deš ové kanalizace a ve ejného osv tlení podél silnice III/1096 ve ty kolech. Bylo zve ejn no na ú ední desce od 02.09.2016 do 18.09.2016. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 257/2016 - M stský ú ad v anech – Ve ejná vyhláška –Oznámení zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Senohraby. Bylo zve ejn no na ú ední desce od 02.09.2016 do 03.10.2016. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 263/2016 - Katastrální ú ad Benešov – Vyrozum ní o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve v ci sp. Zn. V-7335/2016-201 - V cné b emeno pro elektrorozvodné za ízení pro pozemek 95/9 v katastrálním území ty koly. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 264/2016 - M stský ú ad Benešov – sd lení o nabytí právní moci „Územního rozhodnutí“ o umíst ní stavby vodovodního adu na pozemcích. parc . 757/2, 54/13, 54/7 a 42/5 vše v katastrálním území ty koly. Zastupitelstvo obce ty koly bere na domí. K .j. 279/2016- RUAH, ops - nezisková spole nost - služby sociální a zdravotní pé e v domácím prost edí - žádost o finan ní p ísp vek. Vzhledem k tomu, že letošní rozpo et na p ísp vky je vy erpaný p ísp vek nebude id len. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 280/2016 - M stský ú ad Benešov - Kolaudace rodinného dumu na poz. . 98/58 v katastrálním území ty koly. Bylo p id leno .p. 88 v Javorníku. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 286/2016 – St edo eský kraj, Odbor kontroly – „Zápis z díl ího p ezkoumání hospoda ení obce ty koly za rok 2016“ Výsledek díl ího p ezkoumání obce - Nebyly zjišt ny chyby a nedostatky.

Zastupitelstvo obce

ty koly bere na v domí.

K .j. 287/2016 – EXCON Facility, a.s. souhlas s bezúplatným p evodem pozemku parc. . 1032 v etn stavby a technického vybavení a pozemk parc. . 98/89 a parc. . 98/90, vše v katastrálním území ty koly do majetku obce. Firma ECCON Facility, a.s.žádá o zaslání darovací smlouvy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s bezúplatným p evodem pozemku parc. . 1032 v etn stavby a technického vybavení a pozemk parc. . 98/89 a parc. . 98/90, vše v katastrálním území ty koly do majetku obce. Obecní ú ad zajistí sepsání darovací smlouvy. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 3 bylo schváleno. K .j. 290/2016 - M stský ú ad Benešov – Územní rozhodnutí o umíst ní stavby chodník se z ízením p echodu pro chodce, op rných zdí, deš ové kanalizace a ve ejného osv tlení podél silnice III/1096 ve ty kolech. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 293/2016 - Mate ská škola Nespeky – pod kování a vyú tování pen žního daru.P edloženy faktury za nákup piána a kolob žek pro d ti. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Zprávy starosty – p. Št pán Benca: Bylo podepsáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace (zm na)“ ze dne 16.09.2016. Akce stavba Vodovod ty koly, dotace z Ministerstva zem lství. Jedná se o prodloužení termín : ukon ení do 31.03.2017, p edložení dokumentace k záv re nému vyhodnocení akce – do 30.09.2017. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Finan ní výbor - p. Petr Beneš: Rozpo tové opat ením . 4/2016 Finan ní výbor p i OÚ ty koly p edkládá ke schválení rozpo tové opat ení . 4/2016: 231 10 231 10 231 10 231 10 231 10

6171 5161 3745 5137 2321 5171 3745 6122 2219 5365

+ + + + +

1.000,9.000,8.000,700..000,20.000.,-

K K K K K

231 10 231 10 231 10 231 10

2310 5169 2310 2324 2310 2112 2310 5166

+ + + +

18.000,10.000,10.000,5.750,-

K K K K

poštovné ve ejná prostranství nákup DHM oprava kanalizace nákup traktoru Správní poplatek – za územní rozhodnutí - chodníky vodovod – technický dozor vodovod – proplacené projekty vodovod – prodané šachty vodovod - právní služby

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje navržené rozpo tové opat ení . 04/2016. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 4 bylo schváleno. edseda finan ního výboru vyzval všechny zastupitele k podání návrh do rozpo tu na rok 2017. Návrh rozpo tu bude p edložen na p íštím zasedání.

Zastupitelstvo obce

ty koly bere na v domí.

Ostatní – r zné: istá eka Sázava Organizace POSÁZAVÍ, o.p.s. zaslala „Záv re nou zprávu“ z projektu „ istá eka Sázava 2016, který se uskute nil ve dnech od 8. do 10. dubna 2016. Po et dobrovolník 1.448 Množství sebraného odpadu v tunách 18,670 Sázava se istila od Kácova do Pikovic. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Agenda nedostate ur it zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64-65 zákona 256/2013 Sb., katastrální zákon. Seznam nedostate identifikovaných vlastník je zve ejn ný na www stránkách obce. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Cesta na Baštírnu Žádost o posouzení možnosti zákazu vjezdu motorových vozidel na cestu vedoucí na Baštírnu. Návrh usnesení: Obecní ú ad ty koly projedná s odborem dopravy a s Policií R možnost umíst ní zna ky „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s výjimkou majitel objekt v této lokalit a zásobování. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 5 bylo schváleno. Smlouva o užití Ortofota

R

S eským zem ickým ú adem byla uzav ena smlouva o bezplatném poskytnutí používat Ortofoto R v digitální form pro pot eby obce. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Územní plán ty koly S vít zným uchaze em na zhotovení díla: „Územní plán ty koly“ firmou Atelier Aurum, s.r.o. Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, I : 42937680 bude k dnešnímu datu uzav ena Smlouva o dílo . 2016/08. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Dále bude k dnešnímu dni podepsána obcí Smlouva o dílo s fyzickou osobu (p. Pavlou Bechy ovou) oprávn nou k výkonu územn plánovací innosti, která tímto zajistí Obecnímu ú adu ty koly spln ní kvalifika ních požadavk pro výkon územn plánovací innosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 stavebního zákona. Podkladem pro uzav ení této smlouvy bylo usnesení ZO ty koly ze dne 26.02.2014. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s podpisem výše jmenovaných smluv. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 6 bylo schváleno.

Objekt zázemí u rodinného domu v Javorníku Zastupitelstvu obce ty koly byl p edložen projekt na stavbu garáže, technického zázemí a parkovacího stání na pozemku . parc. 319/10 v katastrálním území ty koly. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s navrženým projektem na stavbu garáže, technického zázemí a parkovacího stání na pozemku . parc. 319/10 v katastrálním území ty koly. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 7 bylo schváleno. Novostavba stájí, seníku, jízdárny a p íst ešk Zastupitelstvu obce ty koly byl p edložen projekt na stavbu stájí, seníku, jízdárny a íst ešk na pozemcích p. . 456 , 455/2 , 754/8 vše v katastrálním území ty koly. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s navrženým projektem stájí, seníku, jízdárny a íst ešk na pozemcích p. . 456, 455/2, 754/8 vše v katastrálním území ty koly. Podmínka souhlasu je vázána výsadbou vyšší zelen podél hlavní silnice III/1096. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 8 bylo schváleno. Odpojení „Penzionu u erta“ od studny na pozemku OÚ ty koly Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly rozhodlo, že majitel „Penzionu u erta“ bude písemn vyzván k odpojení ze studny na pozemku OÚ ty koly. Penzion má vlastní studnu a je napojen na obecní vodovod. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 9 bylo schváleno. Oprava ástí cest (obecních pozemk ) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly rozhodlo o oprav ástí cest: 1. Zatá ka u zrcadla, ást pozemku parc. . 80/3 k.ú. ty koly 2. Vjezd z hlavní silnice na poz. parc. . 736 k.ú. ty koly (sm r Baštírna) 3. Stanovišt pod kontejnery na pozemku parc. . 217/6 k.ú. ty koly Obecní ú ad ty koly osloví potencionálního dodavatele k podání cenové nabídky. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 10 bylo schváleno. Stavba p íst ešku pro traktor Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly rozhodlo o stavb p íst ešku na traktor na pozemku parc. . 96/2 k.ú. ty koly. P íst ešek by m l být v barvách budovy obecního ú adu. Obecní ú ad ty koly osloví potencionální dodavatele k podání cenové nabídky. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 11 bylo schváleno.

Vodovod ty koly Zastupitelstvo obce ty koly vystavilo penaliza ní faktury za pozd odstran né závady realiza ní firm Trace Group Holld PLC (dle „Smlouvy o dílo“). S penaliza ní fakturou byl odeslán dopis, kde obec ty koly navrhuje vzájemný zápo et. Do dnešního dne nebyla ze strany Trace Group Holld PLC žádná reakce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly vyzve Trace Group Holld PLC dalším dopisem k jednání. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 12 bylo schváleno. Záv r: Starosta obce ty koly p.Št pán Benca pod koval za ú ast a ve 23.00 hodin dnešní zasedání ukon il. Další zasedání Zastupitelstva obce 02.11.2016.

ty koly se bude konat ve st edu dne

Ve ty kolech dne 05.10.2016.

_______________________ Hana Jaegerová - zapisovatel

_______________________

____________________________

p. Robert Nešpor Ov ovatel zápisu

p. Markéta Ježková Ov ovatel zápisu

___________________________ Št pán Benca Starosta obce ty koly

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.