2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly


1 Zápis. 06/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva od ...
Author:  Kristina Králová

0 downloads 21 Views 74KB Size

Recommend Documents


2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly
1 Zápis.09/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva od h...

2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek
1 Zápis č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne Zasedání zahájil starosta v 18 ho...

2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne
1 Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafař&iac...

Ze zastupitelstva obce
1 Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Ročník XI číslo října 2016 zastupitele o výb...

2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne
1 1/5 Zápis č.9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne Přítomni : p.fiala Tomáš, p.mazal Broni...

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PTENÍ
1 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, milí čtenáři, Podzim zaklepal na dveře, čas dovolených je za nám...

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
1 OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE Nová Ves u Chotěboře 63 tel , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Poř.číslo ...

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Po tříměsíčním rozpočtovém provizoriu může obec začít...

2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne
1 Obec Kyje Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne Zahájení: 17:00 Pří...Zápis . 06/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum

15.06. 2016 od 20.00 hodin

Místo

kancelá Obecního ú adu ve

ítomní lenové zastupitelstva

Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Markéta Ježková, Martina Volfová, Vladislav Horák, Robert Nešpor

ty kolech

Omluven Zapisovatel

Hana Jaegerová

Zasedání Zastupitelstva obce ty koly bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce panem Št pánem Bencou (dále jen „p edsedající“). edsedající sch ze konstatoval, že zasedání bylo ádn svoláno. edsedající sch ze dále dle prezen ní listiny p ítomných len zastupitelstva konstatoval, že je p ítomno 7 len zastupitelstva (z celkového po tu 7 všech len zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Schválení programu: edsedající seznámil p ítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou edanou len m zastupitelstva a v souladu s informací zve ejn nou na ú ední desce. P ed hlasováním dal p edsedající možnost vyjád it se len m zastupitelstva. edsedající dal hlasovat o návrhu programu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje následující program dnešního zasedání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Jmenování ov ovatel 4. Kontrola pln ní úkol z minulého zasedání 5. Došlá pošta 6. Rozpo tové opat ení . 2/2016 7. Schválení „Záv re ného ú tu obce ty koly“a „Zprávy o výsledku hospoda ení obce ty koly za rok 2015“ 8. Schválení ú etní záv rky obce ty koly za rok 2015 9. Schválení „Záv re ného ú tu „P ivad Javorník –Benešov, DSO a Zprávy o výsledku hospoda ení P ivad Benešov, DSO za rok 2015 10. Zprávy starosty, místostarosty a p edsed komisí a výbor 11. Ostatní – r zné 12. Záv r Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 1 bylo schváleno.

Zapisovatel a ov ovatelé: edsedající navrhl ur it zapisovatelem zápisu p. Hanu Jaegerovou a ov ovateli p. Roberta Nešpora a p. Vladislava Horáka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly ur uje zapisovatelem zápisu p. Hanu Jaegerovou a ov ovateli p. Roberta Nešpora a p. Vladislava Horáka Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 2 bylo schváleno. Kontrola pln ní úkol z minulého zasedání: K .j. 123/2016 – Mate ská škola Nespeky – žádost o finan ní i materiální dar. Starosta obce pan Št pán Benca osobn jednal s editelkou Mate ské školy v Nespeky o pot ebách školky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s poskytnutím finan ního daru ve výši 1.500,na jednoho žáka z trvalým pobytem v katastru obce ty koly. V sou asné dob navšt vuje školku v Nespekách 6 d tí z naší obce, celkov bude poskytnut finan ní dar 9.000,- K . ZO ty koly pov uje starostu obce k podpisu Darovací smlouvy. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 3 bylo schváleno. Došlá pošta: Byla projednána došlá pošta od . 147/2016 do . 169/2016. K .j. 149/2016 - M stský ú ad Benešov – ve ejná vyhláška- výzva k ú asti na záv re né kontrolní prohlídce – stavba vodního díla „Skupinový vodovod BenešovSedl any, výstavba vodovodu“. Termín konání – 20.06.2016 od 9.00 hodin na M Ú Benešov. Ú ast za obec - starosta p. Št pán Benca. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 152/2016 - M stský ú ad Benešov, Odbor výstavby a ÚP – závazné stanovisko k územnímu ízení – Chodník podél silnice II/1096 v obci ty koly. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 154/2016- Krajský ú ad St edo eského kraje, Odbor kontroly – „Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce ty koly za rok 2015“. Výsledek p ezkoumání hospoda ení: Byly zjišt ny následující chyby a nedostatky - byl porušen zákon 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách - obec zve ejnila Smlouvu o dílo na Profilu zadavatele uzav enou dne 27.05.2015 až dne 23.10.2015. Celá zpráva byla zve ejn na na ední desce obce od 27.05.2016 do 12.06.2016. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly projednalo „Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce ty koly za rok 2015“. Nápravné opat ení: ZO ty koly pov uje zastupitele p. Roberta Nešpora k zajišt ní provozu „Profilu zadavatele“, tak, aby p íští smlouvy byly zve ejn ny dle zákona. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 4 bylo schváleno.

K .j. 155/2016 - Státní fond životního prost edí – úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dodatek . 1 ke smlouv . 14209323 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prost edí R v rámci Opera ního programu Životního prost edí, který se týká navýšení dota ních prost edk na akci „Zateplení budovy OÚ ty koly. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje dle § 41 zákona .128/2000 Sb., o obcích, “Dodatek . 1 ke smlouv . 14209323 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prost edí R v rámci Opera ního programu Životního prost edí“, který se týká navýšení finan ních prost edk na akci Zateplení budovy OÚ ty koly. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 5 bylo schváleno. K .j. 156/2016 - M stský ú ad Benešov, Odbor výstavby a ÚP - Oznámení zahájení územního ízení – umíst ní stavby vodovodního adu „2-6“ na pozemcích parc. . 757/2, 54/13, 54/7 v katastrálním území ty koly a vodovodního adu „2-6-2“ na pozemcích parc. . 54/7, 42/5 v katastrálním území ty koly. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 158/2016 – p. Kauer - žádost o p ipojení na vodovodní a kanaliza ní ad k pozemku parc. . 51/14 v k.ú. ty koly. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly - po zaplacení finan ních p ísp vk na vodovodní a kanaliza ní ad bude vystaveno povolení k p ipojení na obecní ad vodovodu a kanalizace. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 6 bylo schváleno. K .j. 162/2016 – M stský ú ad Benešov, silni ní správní ú ad – pozvánka na místní šet ení, úprava dopravního zna ení na místní komunikaci - sch zka se konala dne 9.6.2016 na OÚ ty koly za ú asti zástupc silni ního správního ú adu, Krajského editelství policie St edo eského kraje a obce ty koly. Na míst byl sepsán protokol z ústního jednání. M stský ú ad Benešov, silni ní správní ú ad pošle písemné vyjád ení (zm na p ednosti v jízd v k ižovatce místní komunikace). Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. K .j. 164/2016 - p. Hesoun – žádost o odkoupení ásti obecního pozemku parc. . 205/2 v katastrálním území ty koly . Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly vyhlašuje zám r prodeje ásti obecního pozemku poz. 205/2 v k.ú. ty koly. Pozemek se nabízí k prodeji za 750,- K za 1m2 a za p edpokladu, že žadatel uhradí veškeré náklady s prodejem spojené (geometrické zam ení, sepsání kupní smlouvy, sepsání návrhu na vklad, uhrazení všech poplatk – kolek na vklad, da a další ípadné náklady). Výsledek hlasování: Pro - 7 , Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 7 bylo schváleno. K .j. 166/2016 Krajské editelství Policie R-stanovisko k projektové dokumentaci akce „Chodník podél silnice III/1096 v obci ty koly“ – bez námitek. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí.

K .j. 168/2016 - Záv re ná zpráva a protokol z auditu pln ní „Smlouvy o zajišt ní zp tného odb ru a využití odpad z obal “. Záv r – p i auditu nebyly shledány chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Zprávy starosty – p. Št pán Benca: Záv re ný ú et Vodovodního p ivad e Javorník - Benešov, DSO za rok 2015 a Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení Vodovodní p ivad Javorník - Benešov, Dobrovolný svazek obcí za rok 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí Záv re ný ú et za rok 2015 a Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení pro svazek obcí Vodovodní p ivad Javorník Benešov, DSO. Vodovodní p ivad Javorník - Benešov, DSO za rok 2015. Oba dokumenty jsou zve ejn ny na ú ední desce obce od 13.06.2016. Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 8 bylo schváleno. Finan ní výbor- p. Petr Beneš: Rozpo tové opat ením . 2/2016 Finan ní výbor p i OÚ ty koly p edkládá ke schválení rozpo tové opat ení . 2/2016. Finan ní výbor p i OÚ ty koly p edkládá ke schválení rozpo tové opat ení . 2/2016: 231 10 1345 + 1.620,- K poplatek. z ubytovací kapacity 231 10 1334 + 2.000,- K p íjem za odn tí p dy ze ZPF 231 10 3633 3122 + 20.000,- K p ísp vky na plyn 231 10 6409 2324 + 13.805,vratka od finan ního ú adu 231 10 6171 5172 + 18.029,- K licence na provoz www stránek 231 10 5512 5365 + 50,- K SP-oprava hasi ského auta 231 10 3412 5139 + 9.500,- K h išt -materiál 231 10 2310 5365 + 250,- K SP- povolení- vodovod 231 10 3412 5169 + 14.600,- K h išt -výroba a instalace zábradlí 231 15 POL 4216 + 216.045,35 K ÚZ 15 835 , NP 0545 – doplatek dotace na zateplení OÚ ty koly z FS EU 231 15 POL 4213 + 12.708,55 K ÚZ 90 877 , NP 0541– doplatek dotace na zateplení OÚ ty koly z SF ŽP R Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje navržené rozpo tové opat ení . 02/2016. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 9 bylo schváleno. Záv re ný ú et obce ty koly za rok 2015 a Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce ty koly za rok 2015 Záv re ný ú et obce za rok 2015: Byl zve ejn n na ú ední desce i na www stránkách obce po dobu 15 dn od 27.05.2016 do 12.06.2016. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení za rok 2015: Byla zve ejn na zve ejn n na ú ední desce i na www stránkách obce po dobu 15 dn od 27.05.2016 do 12.06.2016.

ezkoumání hospoda ení obce ty koly provedl Krajský ú ad St edo eského kraje, Odbor finan ní kontroly. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce ty koly za rok 2015. Záv r zprávy: P i p ezkoumání hospoda ení obce ty koly za rok 2015 byly shledány chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatk uvedených pod písmenem c). Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje „Záv re ný ú et obce ty koly“ za rok 2015 „BEZ VÝHRAD“ spole se „Zprávou o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2015“. Nápravné opat ení: ZO ty koly pov uje zastupitele p. Roberta Nešpora k zajišt ní provozu „Profilu zadavatele“, tak, aby p íští smlouvy byly zve ejn ny dle zákona as a chyba neopakovala. Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 10 bylo schváleno. Schválení ú etní záv rky za rok 2015: Na základ novely zákona o ú etnictví . 239/2012 Sb., p edložil Finan ní výbor p i OÚ ty koly ke schválení ú etní záv rku za rok 2015. Byly p edloženy výkazy: - rozvaha - výkaz zisku a ztrát - p íloha k ú etní záv rce - výkaz FIN 2 -12 pro hodnocení pln ní rozpo tu Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje ú etní záv rku za rok 2015. Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 11 bylo schváleno. Ostatní, r zné: Posázavský sportovní a trampský klub, Kališt (revokace usnesení .8 , ze dne 18.05.2016) Op tovná žádost o finan ní podporu na vydání publikace „Osadní toulky“. Spole s žádostí byly p edloženy materiály, které budou v knize zve ejn ny. V naší obci se jedná hlavn o osadu „Údolí pstruh “ a osadu „Tower-Mara on“ (dnes osada „U dubu“). Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s p ísp vkem na publikaci „Osadní toulky“ ve výši 1.000,- K . Finan ní p ísp vek bude vyplacen na základ podepsané darovací smlouvy. Výsledek hlasování: Pro p ísp vek - 4, Proti - 3, Zdržel se - 0 Usnesení . 12 bylo schváleno. Územní plán: Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly jmenovalo výb rovou komisi na zakázku „Územní plán obce ty koly“ ve složení: Št pán Benca, Vladislav Horák a Hana Jaegerová. Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 13 bylo schváleno.

Vodovodní p ivad Javorník – Benešov, DSO, autorský dozor projektanta: Smlouva o dílo - Dodatek . 1. Jedná se o smlouvu mezi spole ností Vodovodním ivad em Javorník – Benešov, DSO a Firmou Vodohospodá ský rozvoje a výstavba, a.s., kdy se prodlužuje autorský dozor projektanta od 01.01.2016 do 20.06.2016. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Volby do Zastupitelstva St edo eského kraje: Informace o volbách do zastupitelstva St edo eského kraje. Volby se budou konat ve dnech 7. a 8. íjna 2016. Obecní ú ad obdržel Metodiku . 1 a Harmonogram úkol a lh t. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Dopln ní usnesení . 16 ze dne 23.3.2016 (ve smyslu zák. 106/1999Sb., o svobodném p ístupu k informacím): Zastupitelstvo obce ty koly dopl uje ve smyslu zák. 106/1999Sb., o svobodném ístupu k informacím usnesení .16 ze dne 23.3.2016. ísp vek ve výši 10.000,- K byl poskytnut jedinému zam stnanci OÚ ty koly p. Han Jaegerové - ú el na rekreaci. Paní Jaegerová nepobírá žádné další benefity od OÚ ty koly. Dodatek . 1 k P íkazní smlouv : Dodatek . 1 k P íkazní smlouv o výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi, akce Vodovod – p ípolož ty koly, uzav ené mezi obcí ty koly a firmou Vodohospodá ský rozvoj a výstavba, a.s. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s podpisem výše uvedeného Dodatku . 1 k P íkazní smlouv a pov uje starostu obce p. Št pána Bencu k podpisu. Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 14 bylo schváleno. Archa, církevní mate ská a základní škola Pozvánka na 20. výro í založení „Církevní mate ské a základní školy ARCHA“, které se koná dne 24.06.2016 v sále kulturního domu v Petroupimi. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Ministerstvo životního prost edí Ve ejná vyhláška – Opat ení obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna St ední echy-CZ02. Celá vyhláška je od 07.06.2016 zve ejn na na ú ední desce obce ty koly a na ední desce Ministerstva životního prost edí. Zastupitelstvo obce ty koly bere na v domí. Odpis majetku: DHIM – III/198 - fotopast (obci byla odcizena) DHIM – III/186 - dopravní zrcadlo obdélníkové (rozbité vandaly) DHIM – III/187 - dopravní zrcadlo kruhové (rozbité vandaly) DHIM – III/212 - autobaterie do hasi ského auta (nefunk ní) DHIM – III/213 - autobaterie do hasi ského auta (nefunk ní)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly souhlasí s odpisem výše uvedeného drobného majetku obce. Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdržel se - 0 Usnesení . 15 bylo schváleno. Vnit ní sm rnice Vnit ní sm rnice Pro zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu - obec

ty koly.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje Vnit ní sm rnici Pro zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu - obec ty koly. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 16 bylo schváleno. Umíst ní lavi ky v Javorníku: Starší ob ané z ásti obce Javorník žádají o umíst ní lavi ky u knihobudky v Javorníku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly rozhodlo o umíst ní lavi ky v ásti obce Javorník, u knihobudky na pozemku parc. . 217/3 v katastrálním území ty koly. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 17 bylo schváleno. Sazebník úhrad náklad za poskytování informací dle zákona .106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím v platném zn ní, §17 1. Po ízení kopií a tisk vztahuje se na velikost originálu: A4/1,(jednostrann ), erno-bílá: 5,- K , barevná: 10,- K A4/2,(oboustrann ), erno-bílá: 10,- K , barevná: 20,- K Skenování A4/1,(jednostrann ): 4,- K A4/2,(oboustrann ): 8,- K Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude ú tována skute ná cena za po ízení kopie u komer ního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec ty koly za po ízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit. 2. Opat ení technických nosi 1 ks CD/DVD: 50,- K 3. Odeslání informací žadateli a balné Náklady na poštovní služby se ú tují dle platných tarif eské pošty, s. p. - listovní zásilky na dobírku/doporu ené - balíkové zásilky na dobírku/doporu ené - jiné Balné bude ú továno dle skute ných náklad na desky, karton, balicí papír a podobn . 4. Mimo ádn rozsáhlé vyhledávání informací V p ípad mimo ádn rozsáhlého vyhledání se stanoví sazba úhrady za každou i zapo atou hodinu jedním zam stnancem/pracovníkem ve výši 250,- K . V p ípad

mimo ádn rozsáhlého vyhledání informací více zam stnanci/pracovníky bude úhrada dána sou tem ástek p ipadajících na každého zam stnance/pracovníka. 5. Forma úhrady Úhrada za poskytování informací je možná bu to hotov na obecním ú ad nebo bankovním p evodem. Celková výše úhrady je dána sou tem jednotlivých náklad spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady náklad nep esáhne 20,- K nebude úhrada požadována. Žadatel o informaci bude (v p ípad , kdy poskytovatel informace požaduje úhradu) edem seznámen s touto skute ností a p esnou výší úhrady za zpracování jeho žádosti o informaci, dle požadovaného rozsahu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ty koly schvaluje výše uvedený Sazebník úhrad náklad za poskytování informací. Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0 Usnesení . 18 bylo schváleno. Záv r: Starosta obce ty koly p. Št pán Benca pod koval za ú ast a ve 24.00 hodin dnešní zasedání ukon il. Další zasedání Zastupitelstva obce 31.08.2016.

ty koly se bude konat ve st edu dne

Ve ty kolech dne 15.06.2016.

_______________________ Hana Jaegerová - zapisovatel

_______________________

____________________________

p. Robert Nešpor Ov ovatel zápisu

p. Vladislav Horák Ov ovatel zápisu

___________________________ Št pán Benca Starosta obce ty koly

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.