2017


1 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2016/2017 I. Z&...
Author:  Jindřich Kopecký

0 downloads 2 Views 434KB Size

Recommend Documents


aarplan 2017 Jaarplan 2017 lan Jaarplan 2017 Jaarplan 2017
1 aarplan 2017 Jaarplan Jaarplan Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 lan Jaarplan 20172 Voorwoord Voor u ligt het Jaarplan 2017 van de Nederlandse Voedsel- en...

SEPTEMBER 2017 OKTOBER 2017 NOVEMBER 2017
1 SEPTEMBER 2017 OKTOBER 2017 NOVEMBER 2017 Wo 1 Do 2 Vr 1 Vr zwemles - reeks 1 - les7 3 1 Ma 4 start zwemtrainingen Ma 2 Ma 6 Di 5 Di 3 Di 7 Wo 6 Wo ...

april 2017 mei 2017 juni 2017
1 april april VBRO Langemark, OC Den Tap, Klerkenstraat 33, om 14u40-15u25 02 april Hamme- Zogge, Ronde van Vlaanderen, om 18u 03 april Parasol, Pierk...

2017 Leveringsprogramma Glaswol 2017
1 Isoatie 01/2017 Leveringsprogramma Gaswo 20172 Knauf Insuation weredwijd Tyumen Shasta Lake Shebyvie Tianjin Eskisehir Abu Dhabi Stupino Hartepoo St...

2017 l červen 2017
1 DALOVICKÉ LISTY Vydává Obec Dalovice l ZDARMA l 6/2017 l červen 2017 Na tradičním dětském dnu v zámeck&eac...

OUTLOOK 2017 OUTLOOK 2017
1 OUTLOOK 2017 OUTLOOK 20172 OUTLOOK 20173 CONSOLIDATIE: GEVAAR OF ZEGEN? PRINT > 06 Consolidatie is hot. De ene samenwerking gaat van start en de ...

KALENDERS 2017 CALENDRIERS 2017
1 KALENDERS 0 CALENDRIERS 02 INHOUD. INDE bureau tabletop p. bureauonderlegger. bloc sous-main p. -maand. mois manager p. manager notes p. mini-manage...

2017. Júl 2017
1 [ Realita MAPEI ] Júl2 EDITORIÁL Vázení ˇ citatelia, ˇ Mapei opiera svoju filozofiu o tri piliere: partnerstvo, inov&aac...

2017 LISTOPAD 2017 ZDARMA
1 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XV ČÍSLO 11/2017 LISTOPAD 2017 ZDARMA2 Kalendář akcí Datum Akce Pořadatel :30 Hokej mu...

CENÍK 2017 CENNÍK 2017
1 CENÍK 2017 almeva East Europe s.r.o. CENNÍK 2017 almeva Slovakia s.r.o. Září / September 2017 Ceny bez DPH Nerezov&yacut...Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2016/2017

I. Základné informácie

1. a) Základné identifikačné údaje o škole: Názov školy: Adresa: Telefónne číslo školy: Mailová adresa školy: Údaje o zriaďovateľovi: Vedúci zamestnanci: Rada školy :

Metodické združenie:

Základná škola, Lastomír 144 072 37 Lastomír 144 056/6473238 zslastomí[email protected] Obec Lastomír riaditeľka: PaedDr. Anna Zásadná Predseda: Ing. Jaroslav Kločanka – zástupca obce členovia: Katarína Babjáková – zástupca rodičov Miroslava Valisková – zástupca rodičov Mgr. Dana Rosolová – zástupca pedag. prac. Miroslava Hadvábová – zást. nepedag. prac. MZ 1.-4.roč.

1. b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a údaje o počte detí v školskom zariadení:

Celkový počet žiakov na škole : 1. ročník – počet žiakov: 2. ročník – počet žiakov: 3. ročník – počet žiakov: 4. ročník – počet žiakov: Počet tried: I. II. III. –

3 1. a 4.ročník 2. ročník 3. ročník

Počet oddelení ŠKD: 1 Počet žiakov v ŠKD: 21

43 10 14 15 4

1. c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka Zapísaných žiakov: 13 Nastúpili na inú školu: 2 Odklad PŠD: 0 Spolu: 13 1. e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: ku koncu šk. roka Počet: 43 Prospeli : 32 Neprospeli: 3 Nehodnotení: 8 (klasifikačné obdobie predĺžené do 30. 8. 2017) Plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 0 Prehľad po ročníkoch:

Ročník Počet žiakov Prospeli Neprospeli Nehodnotení 1. 10 5 1 4 2. 14 12 0 2 3. 15 11 2 2 4. 4 4 0 0 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov: V prvom až štvrtom ročníku sme všetky predmety klasifikovali okrem náboženskej výchovy a etickej výchovy. Ročník Spr. 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1

SJL ANJ MAT IFV PDA PVO VLA HUV VYV TEV PVC 2,67 2,33 1,83 1,33 1,33 1 2,08 1,83 2 1,08 1,08 1,08 2,85 2,08 2,85 1,62 2,23 2,23 1,15 1,46 1,15 3,5 2,5 3 2,25 3 3,25 1,25 1,75 1,25 1,25

1.f) Zoznam uplatňovania učebných plánov 3.-4. roč.- ŠkVP - ISCED1 , 1.-2. ročník - iŠkVP- ISCED1 1. g) Údaje o počte zamestnancov: Pedagogický zamestnanci: učitelia: 3 vychovávatelia: 1 Nepedagogickí zamestnanci: školníčka: 1 plnenie kvalifikačného predpokladu: učitelia: kvalifikovaní: nekvalifikovaní:

3 0

1. h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy Učitelia našej školy sa zapojili do týchto vzdelávacích programov: Podpora čitateľskej gramotnosti v základnej škole.

1. i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: Výsledky zapojenia sa do súťaží V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do mnohých výtvarných, literárnych, matematických či športových súťaží. Získali sme tieto umiestnenia: XII. ročník Športovej olympiády vo Vyšnej Rybnici: diplom v štafete s fúrikom získalo družstvo- Petra Babinčáková, Diana Mizerová, Šimon Tkáč – 3.ročník a Adam Daduč – 3.ročník 3.miesto v hode na cieľ - figurínu získala Petra Babinčáková – 3.ročník 2. miesto v skoku vo vreci získala Diana Mizerová – 2.ročník Talentárium: 1.miesto - Petra Babinčáková a Daniela Šenkiová - 3.ročník – scénka O hluchej babke.

Zber papiera: 1. miesto získala Ivana Valisková(2. ročník) – 306,6 kg, 2. miesto získal Petra Babinčáková (3.ročník) - 140 kg, 3. miesto získala Svetlana Šenkiová (3.ročník) - 28 kg 4.miesto získal Šimon Tkáč (3.ročník) – 25 kg 5.miesto získala Andrea Dadučová (3.ročník) – 24kg 6.miesto získali Adam a Daniel Daduč (3. A 4.ročník) – 17,5 kg 7.miesto získala Daniela Šenkiová (3.ročník) – 12kg Slávik Slovenska 2017: 1.miesto v okresnom kole v I.kategórii – Valéria Kančiová – 1.ročník V krajskom kole sa jej uspieť nepodarilo. Zalužicki poľo diplom za účasť - Valéria Kančiová – 1.ročník Hviezdoslavov kubín: - okresné kolo diplom za účasť - Ema Babjáková - 2.ročník. Šaliansky Maťko: - okresné kolo diplom za účasť - Ema Babjáková - 2.ročník. Pytagoriáda: okresné kolo - reprezentoval Šimon Tkáč /P3/ Recitačná súťaž v Drahňove: 1.miesto - Diana Mizerová – 2.ročník

"Príroda a poľovníctvo očami detí" – súťaž OPK Michalovce - práca žiačky 3.ročníka Petry Babinčákovej bola medzi piatimi najlepšími ocenenými prácami v kategórii do 10 rokov. Zapojili sme sa aj do ďalších súťaží ako Čitateľský oriešok, Fugova domovina, Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, ale neuspeli sme. Kultúrne vystúpenia, koncerty a iné podujatia: -

Vystúpenie žiakov na schôdzi dôchodcov a telesne postihnutých Divadelné predstavenia /Divadlo Portál/ Mikuláš - koncert Prednáška - hvezdáreň Školská športová olympiáda Vystúpenie na Dni matiek Dopravné ihrisko Deň Zeme Návšteva z knižnice v Trebišove /zážitkové čítanie/ Noc s Andersenom Záložka do knihy MDD – návšteva filmového predstavenia Beseda o zdravej výžive Svetový deň mlieka Valentín Karneval Spoločné čítanie rozprávky organizované Ministerstvom školsva Európsky týždeň športu Exkurzia do Jasovskej jaskyne

1.k)Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou V tomto školskom roku inšpekcia nebola.. 1.1) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: Škola má dobré priestorové a materiálno- technické podmienky. Na škole sú: - tri učebne, v ktorých prebieha vyučovanie, - jedna učebňa výpočtovej techniky s desiatimi žiackymi počítačmi, jedným učiteľským, tlačiarňou a scanerom, - dve interaktívne tabule s dataprojektormi, - samostatná miestnosť pre ŠKD, - gymnastická telocvičňa, - asfaltové ihrisko na hádzanú a vybíjanú, - futbalové ihrisko v blízkosti školy, - altánok v areáli školy, - dva dataprojektory a štyri notebooky - multifunkčné ihrisko

1.m)Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: Príjmy: Dotácie zo štátneho rozpočtu za rok 2016 115 614,00 eur z toho na normatívne výdavky 112 784,00 eur nenormatívne (vzdelávacie poukazy 992,00 eur na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 545,00 eur učebnice 57,00 eur Výdaje: normatívne 112 784,00 eur nenormatívne 980,00 eur na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 545,00 eur učebnice 57,00 eur 1.n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia: Cieľom školy je zabezpečiť prípravu na život, ktorý vyžaduje od človeka, aby bol schopný kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, pripraviť človeka flexibilného a schopného kooperovať a pracovať v tíme. Výchovu a vzdelávanie orientovať na žiaka, zohľadňovať jeho individualitu a jeho potreby. Podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy, ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov. V koncepčnom zámer rozvoja školy sú stanovené nasledovné ciele: - Podnecovať u žiakov záujem o poznanie a viesť ich k pocitu zodpovednosti za svoju budúcnosť - Rozvíjať model školy preferujúci tvorivosť, samostatnosť, aktivitu a výchovu k demokratickým princípom v duchu humanizmu. - Podporovať zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu. - Viesť žiakov k zmysluplnému využívanie voľného času. - Zabezpečiť rovnaký prístup a možnosti vzdelávania pre všetkých žiakov. -Rozvíjať spoluprácu a skvalitňovať vzťah rodina – škola. Ciele stanovené v koncepčnom zámere školy sme plnili : -zvyšovaním úrovne výchovy a vzdelávania (účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní, podpora vyučovacích metód a postupov, ktoré rozvíjajú kompetencie žiakov) -ponukou mimoškolských činností (záujmové krúžky, vzdelávacie poukazy, vystúpenia na kultúrnych podujatiach, vydávanie školského časopisu) - využitím možnosti školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT žiakov a učiteľov (projekt INFOVEK, projekt Digipedia, projekt Moderné vzdelávanie, materiálne a personálne vybavenie školy, výpočtovej techniky, využitie IKT na vyučovaní) - zapájaním sa do projektov a získavaním financií z mimorozpočtových zdrojov (zabezpečenie počítačov, učebných pomôcok, finančné prostriedky na mimoškolské aktivity žiakov)

-prezentáciou, propagáciou školy na verejnosti (www stránka školy, spolupráca s Radou školy, Radou rodičov, zriaďovateľom, aktivity školy na verejnosti, spolupráca s ďalšími inštitúciami, úspešná prezentácia školy na rôznych súťažiach.) 1. o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: Pomenovanie súčasného stavu a v oblasti výchovy a vzdelávania na škole je prvou fázou projektového riadenia zmeny. Reálny stav sme zistili preskúmaním školy a jej prostredia, urobili sme analýzu, ktorá bola zameraná na doterajšiu stratégiu školy a jej prostredia. Predpokladom dobrej pozície v konkurenčnom boji škôl je určitá sebareflexia školy, na základe ktorej vieme posúdiť, čo pozitívne môžeme ponúknuť smerom k verejnosti a v čom sa naopak musíme zlepšiť. Silné stránky: - kvalita pedagogického zboru - škola rodinného typu - harmonické vzťahy medzi žiakmi a pedag. zamestnancami - výborné priestorové podmienky - reprezentácia školy na verejnosti - spolupráca s občianskymi združeniami Slabé stránky: - vandalizmus v areáli školy mimo prevádzky Príležitosti: -

možnosť získať finančné prostriedky z fondov podpora školy zo strany rodičov, podnikateľov , samosprávy vytváranie príležitosti pre ďalšie vzdelávanie

Riziká: - nepriaznivý demografický vývoj Opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, východiská do budúcna: Výchovu a vzdelávanie orientovať na žiaka, zohľadňovať jeho individualitu a jeho potreby s dôrazom na meniace sa podmienky a požiadavky spoločnosti. Odhaliť a rozvíjať nadanie, talent a schopnosť každého jedinca, rozvíjať ho ponukou mimoškolských aktivít. Naďalej sa starať o odborný rast učiteľov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania. Ďalšie skvalitnenie činnosti metodických orgánov školy a následné zvyšovanie ich participácie na riadení školy. Žiacku a učiteľskú knižnicu doplniť o nové tituly a zvýšiť záujem žiakov o čítanie. Spolupracovať s rodičmi, s Radou školy, rešpektovať ich požiadavky a záujmy, ktoré vedú k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

2. ĎALŠIE INFORMÁCIE 2. a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole: Škola má veľmi výhodnú polohu. Školský areál je vlastne parkom s dostatkom zelene. Triedy sú primerane veľké, v škole je ústredné kúrenie s modernou reguláciou. Školské stravovanie je zabezpečené v blízkej MŠ. Menší počet žiakov v triede dáva pedagógom možnosť uplatňovať čo v najširšej miere individuálny prístup a rozvoj danosti a talentu jednotlivých žiakov. 2. b) Voľnočasové aktivity školy: Na škole pracovali záujmové útvary spevácko-tanečný, výtvarný a športový krúžok. Okrem toho škola každý mesiac organizovala v popoludňajších hodinách rôzne podujatia ako: Slávnosť pri jedličke, dopravné súťaže, Deň Zeme, Zasaď strom, Noc s Andersenom, Deň vody, Deň zdravia, Jarné aranžovanie, Deň ochrany životného prostredia, Deň mlieka, Deň úsmevu, výtvarné a literárne popoludnia, Zober loptu nie drogy, Týždeň zdravia. 2. c) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom: Spolupráca školy s rodičmi žiakov je na veľmi dobrej úrovni. Pri škole pracuje občianske združenie Klub rodičov a priateľov školy. Žiaci i rodičia môžu v čase mimo vyučovania, po predchádzajúcej dohode s vyučujúcimi, využívať počítače, prístup na internet a multifunkčné ihrisko. 2. d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú: Škola spolupracuje s miestnou materskou školou, organizujeme spoločné podujatia pre žiakov 1. ročníka, predškolákov z MŠ a spolu sa podieľame na podujatiach v obci /Deň detí, Mikuláš, výlety, športová olympiáda, Vianočné vystúpenie, Divadielko, Deň otvorených dverí/. Obec, ako zriaďovateľ školy, vychádza škole v ústrety , najmä čo sa týka úpravy a kosenia školského areálu, poskytuje žiakom autobus na školský výlet, exkurzie a návštevu divadla. Pracovníci školy sa podieľajú na podujatiach organizovaných OÚ . Škola tiež spolupracuje s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov a zdravotne telesne postihnutých. Na veľmi vysokej úrovni je spolupráca so Školským úradom vo Vinnom, ktorý poskytuje metodické usmernenia a metodické materiály.

V Lastomíre 30. 6. 2017

PaedDr.AnnaZásadná riaditeľka školy

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.