2017


1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti š...
Author:  Leoš Rohla

0 downloads 2 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne:

............................. razítko

10. 10. 2017

............................... podpis

Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole, poskytované vzdělání 2. Organizace výuky na škole, odkaz na ŠVP 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí a zápisu 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o inspekční činnosti 10. Údaje o hospodaření školy 11. Údaje o projektech financovaných z dalších zdrojů 12. Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi a partnery

2

1. Základní údaje o škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, TYRŠOVA 68, OKRES KOLÍN Zřizovatel

Město Český Brod

Statutární orgán zřizovatele

starosta

Sídlo zřizovatele

Městský úřad, Husovo nám. čp. 70, 282 24 Český Brod

Výkon funkce zřizovatele

Rada města Český Brod

Zřizované organizace

Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín

Zkratka zřizované organizace

ZŠ Tyršova

Sídlo zřizované organizace

Tyršova 68, 282 01 Český Brod

Identifikační číslo (IČO)

46383514

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Není

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Datum vzniku organizace

1. leden 1993

Doba trvání organizace

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou

Statutární orgán organizace

Martin Dušek

www.2zscbrod.cz

Informace pro dálkový přístup

Kontaktní údaje: Funkce Ředitel Zástupkyně řed. Zástupkyně řed. Ekonomka Sborovna Tyršova Sborovna Husovo n. Sborovna Žitomířská Družina Husovo nám. Družina Žitomířská

Telefon 321622496 321622496 321622496 321622512 321622513 321622663 321621798

Mobil 602373396 734313675 773688635

722362620 721326029

3

Email [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Charakteristika školy: 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena v rejstříku škol s právní subjektivitou jako příspěvková organizace. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků.Připravuje žáky pro další studium a praxi.Poskytuje poradenské služby prostřednictvím školních poradenských pracovníků.Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.Vyučování ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu.Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.Základní škola v Českém Brodě je zařazena v rejstříku škol. Na škole je 22 tříd s 538 žáky.Třídy jsou ve čtyřech budovách: - v hlavní budově je 8 tříd druhého stupně a 4 třídy 1. stupně, - v budově bývalé radnice je 5 tříd a 7 oddělení školní družiny, - v budově ZUŠ je jedna třída 1. stupně, - v budově bývalé MŠ jsou 4 třídy (1. - 2. p. r.). Tato budova je společná s 1. ZŠ, - v budově Žitomířská jsou tři oddělení školní družiny.Ředitel školy ustanovuje třídní učitele a vedoucí vychovatelku školní družiny.V rozsahu stanoveném vládou se žákům 1. ročníku bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby.Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy.Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady školní řád, schvaluje řád odborných pracoven, cvičné kuchyňky a šatny.Škola organizuje školu v přírodě a lyžařské kurzy.Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

4Škola zřizuje pro své žáky zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže.Součástí školy je školní družina, která má deset oddělení.Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování.Školská rada pracovala v tomto složení:   

Zástupci školy: Milada Andrlíková, Lubica Spurná, Jana Vebrová Zástupci zřizovatele: Šárka Jedličková, Pavel Janík, Jaromír Fischer Zástupci rodičů: Romana Pokorná, Eva Veranová, Jana Kratochvílová

5

2. Organizace výuky ve školním roce 2016-17 1.AB Český jazyk a lit. Angličtina Němčina Matematika Informatika Občanská výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Prvouka Vlastivěda Přírodověda Tělesná výchova Praktické činnosti Svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Chemie Volitelné předměty Týdenní počet hod.

2.ABC 3.ABC 4.ABC 5.ABC 6.AB 7.AB 8.AB 9.AB

9

10

9 3

7 3

7 3

4 3

4

5

5

5

5 1

4 1 1 1

2

2

2

2

2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 2

22

4 3 3 4

4 3 3 4

1 1

1 1 1

1 1

3 2 2 2

20

4 3 2 5

25

25

2 2 2 1 1 2

26

2 1

3 1

2 1

2 1

1 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2

1 1 2 2 2 2 2

1 1 2 2 2 2 2

3 30

1 30

31

31

Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu (od 1. 9. 2016). Školní vzdělávací program je ke stažení zde: http://www.2zscbrod.cz/vnitrni-predpisy-skoly.php

6

3. Přehled pracovníků školy PŘÍJMENÍ

JMÉNO

Adamovičová Andrlíková Batelová Benešová Blahová Dušek Dušková Dvořáková Fišarová Formanová Hálová Holečková Horová Horová Jermanová Kemrová Kirlíková Kocová Kolankiewiczová Kopecká Kratochvílová Kropáček Krulišová Kupcová Lupínková Majerová Martínková Molinská Nováková Pluhovská Semerádová Serbusová Spurná Stuchlíková Štěpařová Thomesová Tůmová Vavreková Vebrová Vetorová Veverková Vopařilová Waschingerová Zounarová

Petra Milada Eva Blažena Jana Martin Jana Alena Věra Alena Martina Zdena Edita Regina Jitka Michaela Hana Ivana Eva Hana Kristýna Jan Renata Olga Romana Zuzana Veronika Daniela Dana Hana Petra Marcela Ľubica Jana Romana Silvie Dana Renáta Jana Iva Petra Iva Michaela Jitka

TŘÍDNICTVÍ KVALIFIKACE PRAXE ZPŮSOBILOST VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání SŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání SŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání SŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání SŠ vzdělání VŠ vzdělání SŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání SŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání SŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání SŠ vzdělání VŠ vzdělání VŠ vzdělání SŠ vzdělání VŠ vzdělání

7.B 4.C 6.B 9.A 3.C 9.B 3.B 3.B 4.B 5.A 4.A 1.B 2.C 2.A 7.A 1.A 5.C 2.B 3.A

Pedagogičtí pracovníci celkem: z toho učitelé: 34 vychovatelé: 10 Nových učitelů: 3 7

44

Odešli: 3

15 nad 32 nad 32 18 32 28 28 31 nad 32 18 12 15 1 26 25 28 nad 32 nad 32 nad 32 21 6 0 29 nad 32 24 12 15 10 31 32 8 31 24 nad 32 13 23 24 6 21 23 6 19 27 nad 32

učitel 2. st. učitel 1. st. učitel 2. st. vychovatelka učitel 2. st. učitel 2. st. učitel 2. st. učitel 2. st. učitel 2. st. vychovatelka učitel 1. st. učitel 2. st. učitel 1. st. učitel 1. st. učitel 1. st. učitel 1. st. vychovatelka učitel 1. st. učitel 1. st. vychovatelka vychovatelka učitel 2. st. vychovatelka učitel 1. st. učitel 2. st. vychovatelka učitel 2. st. učitel 2. st. učitel 2. st. učitel 2. st. vychovatelka učitel 2. st. učitel 2. st. učitel 1. st. učitel 2. st. učitel 2. st. učitel 1. st. učitel 2. st. učitel 1. st. vychovatelka učitel 2. st. učitel 1. st. vychovatelka učitel 1. st.

4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí a zápisu

-

k zápisu v dubnu 2017 se dostavilo 96 dětí, z nichž 22 mělo odloženou školní docházku.

-

ve školním roce 2016/2017 bylo do prvních tříd ZŠ zařazeno 74 žáků.

-

z pátých tříd bylo přijato 12 žáků na osmileté gymnázium.

-

z devátých tříd bylo přijato 42 žáků na střední školy.

Údaje o počtech žáků: Počet žáků Počet tříd Oddělení ŠD Prům. počet na třídu Prům. počet v ŠD Neprospěli Snížená známka z chování Ředitelská důtka S vyznamenáním Pochvaly na vysvědčení

538 22 10 24,5 23,7 5 4 4 364 40

8

5. Údaje o výsledcích a vzdělávání žáků Ve školním roce 2016/2017 měla škola 22 tříd a celkem 538 žáků. TŘÍDY 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

ŽÁKŮ CHLAP DÍVEK 59 64 80 64 71 57 54 47 42

29 31 39 27 35 28 22 20 18

20 33 41 34 36 29 32 27 24

VYZN

PROSP

57 58 75 56 47 18 22 14 17

0 6 5 8 22 39 32 33 25

NEPROSP DŮT. DŮT. TU 2. ST 3. ST POCHVALY ŘŠ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 15 0 2 6 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 14 0 0 0 0 0 5

KONČÍ DOCH. 0 0 0 0 0 0 0 1 42

Vývoj počtu žáků a učitelů za posledních šest let Údaje k 15. 9. 2016 školní rok počet žáků počet učitelů

11/12 432 27

12/13 468 28

13/14 489 30

14/15 506 32

15/16 539 33

16/17 538 34

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve škole působí preventistka Veronika Martínková. Prevence sociálně patologických jevů se prolíná do všech předmětů, včetně tělesné výchovy a pracovních činností.

9

Škola i nadále pokračuje ve spolupráci s občanským sdružením LECCOS, Ve školním roce 2016/2017 byly zahájeny v 6. třídách tematické bloky a nadále pokračovaly i v 7. třídách. Bloky se konají buď na půdě školy nebo v zasedací síni MěÚ. Tematické bloky jsou připraveny po dohodě třídního učitele s daným lektorem. Tematické bloky pro 6. třídy:  poznávání sebe sama  práce s kolektivem  zdravý životní styl  rasismus  nebezpečí internetu, kyberšikana Tematické bloky pro 7. třídy:  práce s kolektivem, tmelení kolektivu  šikana, typy šikany  návykové látky  násilí – nácvik stresových situací  sex, rizikové sexuální chování V 8. a 9. třídách se problém rizikového chování soustřeďuje do předmětu Výchova ke zdraví. Zážitkové aktivity byly zaměřeny na poruchy příjmu potravy, sexuální výchovu a návykové látky. Deváté třídy se zúčastnily pořadu Hrou proti AIDS“ v Klubu C Kolín a celý druhý stupeň se zúčastnil besedy o drogách v kině Svět.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnilo celkem 23 pedagogických pracovníků školy. Na DVPP byla celkem vyplacena částka 13 953,- Kč z krajského rozpočtu.

10

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve školním roce 2016/17 škola organizovala nebo se podílela na níže uvedených akcích: A) Akce související s provozem školy:            

elektroinstalace, elektroopravy; rekonstrukce kotelny v budově Husovo nám.; malování tříd; výměna osvětlení v budově Žitomířská opravy a údržba kopírek, tiskáren; oprava a údržba výpočetní techniky, instalace tří interaktivních tabulí rekonstrukce družinové zahrady; centralizace služeb v rámci ČB; stavební a instalatérské práce a opravy na všech budovách ZŠ; oprava střechy a čištění okapů na budově ZŠ Tyršova 68; běžná údržba; výměna nábytku. B) Akce související s výchovně vzdělávací činností:Kroužek reedukace poruch učeníÚklid PošembeříNávštěva muzea Policie ČR – 9. ročníkMikulášská nadílkaGymnastika pro mladší i starší žákyněSběr papíru - celkem 27 968 kg

11Příprava na SŠ z matematikyTaneční vystoupení B.D.S. AcademyTurnaj ve florbalu pořádaný deváťákyZájezd do LinceNoc s Andersenem – 2., 3. a 4. roč.Soutěž Mladý chemikKroužky výpočetní technikyBubnování v kruhu pro 2. stupeňPředškolákPečení perníčků s babičkami a dědečky – Domov AnnaDivadlo Minor – Klapzubova jedenáctka 1. stupeňŠkoly v přírodě 4. ročníky

12Ukázky výcviku policejních psůLabyrinthum PrahaOVOV – postup jednotlivců do krajského kolaProgram od Giry (ovoce do škol) pro 1. – 4. třídy – zdravé svačinky

Celoroční návštěvy v knihovně – celý 1. stupeňVyužívání serveru PROŠKOLY.CZ – test volby povolání Účast na akcích městaPodpora jazykově znevýhodněných žáků

  

Návštěvy žáků v ICM Anglické divadlo Reduta pro 7. – 9. ročník; Světový den ekoškol – různé akce;

  

Návštěva SŠ strojní v Kolíně Návštěva TPCA v rámci předmětu Volba povolání Přednáška pro 6. a 9. roč. – beseda o drogách v KD SvětHalloweenExkurze pivovar U Fleků pro 9. ročníky

13Příběh lesa 5. – 8. roč. KD SvětDen bez autNávštěvy představení v angličtině -divadlo Reduta pro 2. stupeňUkázky pohybových aktivit na Kutilce - pro družinu 3. – 4. roč.Přednáška pro chlapce 6. ročníků – Na prahu mužnostiPřednáška pro dívky 6. ročníků Na prahu dospíváníSvět kolem nás - PeruPřednáška - Jak mít zdravé zuby pro 1. roč.Mobilní planetárium pro 5. – 9. roč. – Klimatické změny a Původ životaNávštěva letiště v KbelíchDřevíčková dílna pro 2. – 5. roč.Besedárium Minecraft

14Česko čte dětemHudební divadlo dětem –KD Svět, BonipueriCeloročně několik představení v KD Svět;Anglické divadlo pro 3. – 5. tř. v KD Svět;Celoročně Klub mladého diváka;Divadelní představení pana Brože pro 1. stupeň „Zachraňte pohádky!“Lyžařský výcvikKlub C Kolín, „Hrou proti AIDS“

15

C) Soutěže, kterých se žáci naší školy zúčastnili v roce 2016/2017:  Obhájení titulu Ekoškola

 OVOV Postup a umístění v krajském kole – V. Vopařil 8. A – 2. místo E. Mašatová 9. ASálová kopaná – 3. místo

 Pythagoriáda pro 5. – 8. ročník Postup do okresního kola - 8. A Kaše, Adamová 7. A Vašina, Čechová, Bulířová 7. B Boháč, Příhodová, Nguyen, Vokáč, Škarohlídová, Kubelka

16

 Pangea – Jan Kvasnička ze 4. B se v krajském kole umístil na 3. místě, v celostátním na 24. místě

 Matematická soutěž Klokan – 3. – 5. třídy – kategorie Cvrček a Klokánek

 Dějepisná olympiáda – postup do okresního kola M. Drbohlav 8. A

9. Údaje o inspekční činnosti Ve školním roce 2016/17 proběhlo ze strany ČŠI testování žáků devátých tříd z dějepisu, anglického jazyka a českého jazyka.

10. Údaje o hospodaření školy Údaje jsou za kalendářní rok 2016, všechny dokumenty jsou k nahlédnutí u ekonomky školy:  

Finanční vypořádání dotací MŠMT: poskytnuto 20 852 187 Kč použito 20 852 187 Kč Čerpání rozpočtu zřizovatele: poskytnuto 4 120 000 Kč použito 3 664 941 Kč (zůstatek HV do 2017)

17

11.Údaje o projektech

1. Na základě auditu jsme v roce 2015 získali titul: Ekoškola.

2. V červnu 2014 jsme vstoupili do projektu Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod. Projekt byl zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. Součástí projektu byly semináře (např. Čtenářské dílny, Myšlenkové mapy, Prostředí škol a správný pohyb…), nákup počítačů, multimediálních učebnic a zřízení pozic školních asistentek.

3. Od 1. 2. 2017 se škola zapojila do projektu Šablony 2. Finanční prostředky využíváme na školní asistenty, péči o ohrožené žáky a semináře pro pedagogy.

18

12.Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi a partnery Škola spolupracovala ve školním roce 2016/17 s těmito organizacemi:       

Město Český Brod – spolupráce na projektech a akcích NNO – Leccos – preventivní programy TJ Slavoj Český Brod, o. s. TJ Sokol – využití sportovišť Spolupráce s 1. ZŠ a gymnáziem – sportovní soutěže ICM - infoabsolvent Městská knihovna – čtenářské dny pro 1. st., výstavy Technické služby – exkurze, rychlý sběr papíru

Datum schválení Školskou radou: xx. xx. 2017 Datum odevzdání zřizovateli: 15. 10. 2017

19

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.