2018, kterým se vydává ÚZEMNÍ PLÁN KOŠÁTKY


1 Opatření obecné povahy č. 1 /2018, kterým se vydává ÚZEMNÍ PLÁN KOŠÁTKY Zastup...

0 downloads 97 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Obec Košátky

Opatření obecné povahy č. 1 /2018, kterým se vydává ÚZEMNÍ PLÁN KOŠÁTKY Zastupitelstvo obce Košátky příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) v y d á v á

v samostatné působnosti toto opatření obecné povahy, kterým je

ÚZEMNÍ PLÁN KOŠÁTKY

Záznam o účinnosti: Ú z e m n í

p l á n

K o š á t k y

Záznam o účinnosti územního plánu dle § 14 odst. 1 vyhlášky 500/2006Sb., v platném znění Správní orgán, který územní Z a s t u p i t e l s t v o o b c e plán vydal: K o š á t k y Opatření obecné povahy: 1 / 2 0 1 8 Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a ing. Jitka Vítková podpis oprávněné úřední Magistrát města Mladá Boleslav osoby pořizovatele:

Obec Košátky

ÚZEMNÍ PLÁN KOŠÁTKY TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel

Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města, odd. úřad územního plánování

Vydávající orgán

zastupitelstvo obce Košátky

Určený zastupitel obce

Jaroslav Kamínek - starosta

Zpracovatel

Ing. arch. Jiří Maňák Anastázova 22, 169 00 Praha 6, IČO 44304528 ČKA 01 245

č. zak. 168/2012 prosinec 2017

Obec Košátky

OBSAH: I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠÁTKY ....................................................................... 7 Úvod - vymezení řešeného území podle katastrálních území obce .............................................................. 7 A. Vymezení zastavěného území .............................................................................................................. 7 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ............................................. 7 B.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce ................................................................................................ 7 B.2. Hlavní cíle rozvoje území obce ............................................................................................................ 8 B.3. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území obce.................................................................................8 B.3.1. Přírodní hodnoty ......................................................................................................................8 B.3.2. Kulturní hodnoty ......................................................................................................................9 B.3.3. Civilizační hodnoty ......................................................................................................................9 B.3.4. Sociální hodnoty ......................................................................................................................9 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně ........................................................................................................................................9 C.1. Urbanistická koncepce, členění území na plochy s rozdílným způsobem využití ............................. 11 C.2. Zastavitelné plochy a plochy přestavby.............................................................................................. 11 C.2.1. Přehled a charakteristika zastavitelných ploch ............................................................................ 11 C.2.2. Přehled a charakteristika ploch přestavby .................................................................................... 12 C.2.3. Celková bilance zastavitelných ploch a ploch přestavby ............................................................. 13 C.3. Nezastavitelné plochy ....................................................................................................................13 C.4. Systém sídelní zeleně ....................................................................................................................13 D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování ........................................... 14 D.1. Dopravní infrastruktura................................................................................................................ 14 D.1.1. Silniční doprava ....................................................................................................................14 D.1.2. Železniční doprava ....................................................................................................................15 D.1.3. Letecká doprava ....................................................................................................................15 D.1.4. Cyklistická a pěší doprava, doprava v klidu ................................................................................ 15 D.1.5. Hromadná doprava ....................................................................................................................15 D.2. Technická infrastruktura .............................................................................................................. 15 D.2.1. Zásobování elektrickou energií .................................................................................................... 16 D.2.2. Zásobování pitnou vodou............................................................................................................. 16 D.2.3. Zásobování plynem ....................................................................................................................17 D.2.4. Nakládání s odpadními vodami ................................................................................................... 17 D.2.5. Nakládání se srážkovými vodami ................................................................................................ 17 D.2.6. Telekomunikační sítě a zařízení................................................................................................... 18 D.3. Občanská vybavenost .................................................................................................................. 18 D.3.1. Občanská vybavenost veřejná (vzdělání a výchova, sociální služby, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, péče o rodinu a další) ...................................................... 18 D.3.2. Občanská vybavenost další (obchod, služby, tělovýchova a sport, ubytování, stravování a další) 18 D.4. Veřejná prostranství ....................................................................................................................18 D.5. Nakládání s odpady ....................................................................................................................18 D.6. Civilní ochrana ....................................................................................................................19 E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostných surovin a podobně .......................................... 20 E.1. Koncepce uspořádání krajiny ............................................................................................................. 20 E.1.1. Kompoziční zásady řešení krajiny .............................................................................................. 21

Územní plán Košátky – Obsah

2

Obec Košátky

E.1.2. Krajinné úpravy ....................................................................................................................21 E.2. Územní systém ekologické stability ................................................................................................... 23 E.3. Prostupnost krajiny ....................................................................................................................23 E.4. Protierozní opatření ....................................................................................................................23 E.5. Ochrana území před povodní .............................................................................................................. 23 E.6. Rekreace ......................................................................................................................................23 E.7. Plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů a plochy pro jeho technické zajištění ...................... 24 F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely stanovené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ( např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) ................................................ 24 F.1. Základní pojmy a nástroje .................................................................................................................. 24 F.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití .............................................................. 25 F.2.1. Plochy bydlení ....................................................................................................................25 F.2.1.1. Bydlení v rodinných domech, venkovské – BV ............................................................................ 25 F.2.1.2. Bydlení se specifickým využitím – BX ....................................................................................... 26 F.2.2. Plochy rekreace ....................................................................................................................27 F.2.2.1. Plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI .................................................................................... 27 F.2.2.2. Rekreace na plochách přírodního charakteru – RN2................................................................... 27 F.2.3. Plochy občanského vybavení ...................................................................................................... 28 F.2.3.1. Občanské vybavení, veřejná infrastruktura – OV ........................................................................ 28 F.2.4. Plochy smíšené obytné, venkovské – SV ........................................................................................ 28 F.2.5. Plochy dopravní infrastruktury ....................................................................................................... 29 F.2.5.1. Dopravní infrastruktura, silniční – DS ......................................................................................... 29 F.2.5.1.1 Silnice III. třídy - DS3T ............................................................................................................. 29 F.2.5.1.2 Místní komunikace III. třídy, funkční skupina C - DS3C .......................................................... 30 F.2.5.1.3 Místní komunikace IV. třídy, funkční podskupina D1 - DS1D ................................................. 30 F.2.5.1.4 Účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU ........................................................................ 31 F.2.5.1.5 Dopravní vybavení - DSV .......................................................................................................... 31 F.2.5.2. Dopravní infrastruktura, železniční doprava - DZ ....................................................................... 31 F.2.6. Plochy technické infrastruktury ................................................................................................... 32 F.2.6.1. Technická infrastruktura, inženýrské sítě – TI ............................................................................. 32 F.2.7. Plochy výroby a skladování ........................................................................................................... 32 F.2.7.1. Zemědělská výroba – VZ ............................................................................................................. 32 F.2.8. Plochy veřejných prostranství ...................................................................................................... 33 F.2.8.1. Veřejná zeleň – ZV ....................................................................................................................33 F.2.9. Plochy zeleně ....................................................................................................................33 F.2.9.1. Soukromá a vyhrazená zeleň – ZS ................................................................................................ 33 F.2.9.2. Zeleň přírodního charakteru – ZP ................................................................................................. 34 F.2.10. Plochy vodní a vodohospodářské – W ........................................................................................... 34 F.2.11. Plochy zemědělské ....................................................................................................................35 F.2.11.1. Orná půda - NZO ....................................................................................................................35 F.2.11.2. Sady a vinice - NZS .................................................................................................................36 F.2.11.3. Louky - drnový fond - NZL ....................................................................................................... 36 F.2.12. Plochy lesní – NL ....................................................................................................................37

Územní plán Košátky – Obsah

3

Obec Košátky

F.3. Omezující podmínky pro využití zastavitelných ploch a ploch přestavby ......................................... 38 G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. ...................................................................................................................41 G.1. Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (vyvlastnění) .......................................................... 41 G.2. Plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření (vyvlastnění) ....................................................... 42 G.3. Plochy a koridory pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu (vyvlastnění) ..... 42 G.4. Plochy pro asanaci (vyvlastnění) ........................................................................................................ 42 H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona ................ 43 H.1. Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (předkupní právo) .................................................. 43 H.2. Plochy a koridory pro veřejná prostranství (předkupní právo) ........................................................... 43 I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona ........................................ 43 J. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření ....................................................................................................... 43 K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci43 L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti ............................................................................ 43 M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání ............................. 43 N. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) ....................................................................................... 43 O. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ............................... 44 P. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ..................... 44 II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠÁTKY .......................................... 45 A. Postup při pořízení Územního plánu Košátky .................................................................................... 45 B. Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona ................................ 46 B.1. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem ............... 46 B.1.1. Politika územního rozvoje ČR 2008 ............................................................................................ 46 B.1.2. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ........................................................................... 47 B.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území ...................... 55 B.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ................................ 56 B.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ......................................................... 56 C. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 stavebního zákona ................................................................... 60 C.1. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí ........................... 60 C.2. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona .................................................... 60 C.3. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly60 C.4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ............................................................................................. 60 C.4.1. Vymezení zastavěného území ..................................................................................................... 60 C.4.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot .................................... 61 C.4.3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 62

Územní plán Košátky – Obsah

4

Obec Košátky

C.4.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování.........................................63 C.4.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně..............................67 C.4.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely stanovené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).....71 C.4.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ...................................................................................................................72 C.4.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona ......................................................................................................................................74 C.4.9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona................................74 C.4.10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření .........................................74 C.4.11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci ....................................................................................................................74 C.4.12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti ........................................74 C.4.13. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání ............................. 74 C.4.14. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) ................................................................................. 75 C.4.15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ......... 75 C.5. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ......................................................................................................................................75 D. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území .................................. 77 D.1. Vztahy zastavěných částí obce k širšímu území ................................................................................. 77 D.2. Širší dopravní vztahy ....................................................................................................................77 D.3. Širší vztahy technické infrastruktury .................................................................................................. 77 D.4. Širší vztahy ÚSES ....................................................................................................................78 E. Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního plánu .................................................................. 78 F. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení ........................................ 79 G. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa .......................................................................................................... 80 G.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond ...... 80 G.1.1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně ............. 81 G.1.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení.................................................90

Územní plán Košátky – Obsah

5

Obec Košátky

G.1.3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení ...................................................90 G.1.4. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení .......................................................... 90 G.1.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území ........................... 90 G.1.6. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů .....................................................................................................................................90 G.1.7. U sídelních útvarů a zón znázornění průběhu hranic zastavěného území obce ke dni zpracování Návrhů řešení územně plánovací dokumentace, hranic pozemkové držby jednotlivých právnických a fyzických osob, tras základních zemědělských účelových komunikací a územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav, popřípadě vyznačení jejich předpokládaného porušení ............................................................................... 90 G.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa ......................................................................................................................................91 H. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění .................................................................................... 91 I. Vyhodnocení připomínek 92 J. Seznam zkratek a definice pojmů ....................................................................................................... 95 III. POUČENÍ : ......................................................................................................................................Ch yba! Záložka není definována.97

Územní plán Košátky – Obsah

6

Obec Košátky

I.

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠÁTKY

Úvod - vymezení řešeného území podle katastrálních území obce Řešené území je vymezeno správním územím obce Košátky (kód obce ICOB – 566047), které tvoří katastrální území Košátky (kód KÚ 670740). Řešené území navazuje na správní území obcí Kropáčova Vrutice (k.ú 675091 - Krpy, k.ú. 758086 - Střížovice, k.ú. 667919 Kojovice) a Horní Slivno (k.ú. 644111), které spadají do okresu Mladá Boleslav a dále Čečelice (k.ú. 618772) a Byšice (k.ú. 617172) ), které spadají do okresu Praha východ. Řešené území se nachází na severu centrální části Středočeského kraje, přesněji na jihozápadním okraji okresu Mladá Boleslav. Z hlediska správního je obec začleněna do správního obvodu Středočeského kraje, okresu Mladá Boleslav, obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav. Řešené území obce má protáhlý oválný nepravidelný tvar s výběžky. Rozloha katastrálního území Košátky je 548 ha. Územní plán Košátky (dále jen ÚPK) je řešen v hranicích správního území obce, tedy katastru Košátky.

A.

Vymezení zastavěného území

Na území obce bylo v souladu s ustanoveními § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) vyznačeno celkem 8 samostatných zastavěných území o celkové rozloze 39,517 ha. Zastavěné území bylo vymezeno a aktualizováno k 30. 9. 2014.

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot B.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce Koncepce rozvoje obce je ovlivněna charakterem krajinného prostředí. Celé řešené území vykazuje extrémně vysoký podíl ploch s hodnotným přírodním a kulturním prostředím, dále jeho středová osa se nachází v aktivní záplavové zóně. Koncepce rozvoje obce je dána politickou vůlí obecního zastupitelstva zajistit obci všechny dostupné podmínky pro její další udržitelný rozvoj. Hlavní zásadou koncepce rozvoje obce Košátky je preference aktivit a činností, které stabilizují a rozvíjejí podmínky pro bydlení a částečně pro individuální rekreaci. V návrhu ÚPK je hlavní pozornost věnována vymezení nejvhodnějších ploch pro rozvoj „bydlení v rodinných domech, venkovských - BV“ a „ploch smíšených obytných venkovských SV“, umožňujících rozvoj služeb vázaných na bydlení, drobné podnikání a rekreaci. Současně s tím jsou navrženy plochy pro další rozvoj „ploch staveb pro rodinnou rekreaci - RI“, vázaných na stávající plochy rodinné rekreace. Cílem koncepce rozvoje obce je stabilizovat a zvýšit počet trvale bydlících obyvatel, tím dosáhnout příznivější demografické struktury a celkové stability obce jako obytného sídla v hodnotném přírodním prostředí. V oblasti občanského vybavení se v ÚPK počítá s minimálním plošným rozvojem. V oblasti technického vybavení se v ÚPK navrhuje zajištění odvodu a likvidace splaškových vod, odvodu dešťových vod z veřejných prostranství (komunikací), vybavení ploch bydlení vodovodní sítí a rozšíření rozvodů el. energie. V oblasti zemědělské a lesní prvovýroby se počítá se zachováním stávajícího stavu včetně charakteristických prvků nezastavěné krajiny. Stávající síť místních komunikací vedených přírodním prostředím je využitelná jak pro lesní a zemědělskou prvovýrobu, tak i turistiku. V ÚPK je navrženo rozšíření sítě místních komunikací pouze v jednom případě. V souvislosti s předpokládaným rozvojem obce Košátky je v návrhu ÚPK důsledně chráněno a rozvíjeno stávající přírodní prostředí, jako jeden z rozhodujících faktorů rozvoje bydlení. Návrh ÚPK obsahuje i řešení problematiky cyklistické turistiky.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

7

Obec Košátky

Celková koncepce rozvoje obce je dále rozvíjena navržením rozsáhlých krajinných úprav, zaměřených především na obnovu zaniklých vodních ploch. Dále ÚPK obsahuje návrh na změny v obhospodařování zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) u trvale podmáčených ploch. S rozvojem průmyslové výroby se na území obce neuvažuje.

B.2. Hlavní cíle rozvoje území obce Vytvořit pomocí územního plánu základní nástroj pro řízení a regulaci funkčního a prostorového uspořádání správního území obce v souladu s přírodními, hospodářskými a kulturními hodnotami území. Obec Košátky plní funkci nestřediskového sídla trvalého významu. Její rozvojové předpoklady spočívají v soustředěném a cíleném rozvoji bydlení, včetně nezbytné související občanské vybavenosti. K naplnění hlavního cíle rozvoje jsou využity především navrhované zastavitelné plochy a přestavbová plocha P01. Rozvoj ploch pro bydlení je navržen v návaznosti na zastavěné území lokalit Staré Košátky a V Oborách. Rozvoj bydlení je v návrhu ÚPK orientován do zastavěného území i mimo něj. Rozhodující bude výstavba individuálních objektů bydlení venkovského typu. Na „plochách smíšených obytných venkovských - SV“ je současně s bydlením umožněn i rozvoj drobného podnikání. Zastavitelné plochy Z01, Z02, Z03, Z04, Z06 a Z07 jsou využitelné v přímé vazbě na stávající komunikace. Zastavitelné plochy Z05, Z14, Z17, Z18 a Z20 k svému naplnění již vyžadují i realizaci dopravních ploch. ÚPK rovněž řeší problematiku dopravní obsluhy, veřejných prostranství a celkové uspořádání území v chatové osadě v rámci přestavbové plochy P02. Pro rozvoj individuální rekreace jsou navrženy nové plochy Z13 a Z15. Dále je navržena plocha pro umístění „plochy občanského vybavení, veřejné infrastruktury - OV“, potřebná pro další udržitelný rozvoj. V případě skutečného využití všech rozvojových ploch vznikne potřeba uspokojit trvale bydlící občany v oblasti školství. Nově navrhovaná „plocha občanského vybavení, veřejná infrastruktura - OV“ je určena pro případnou výstavbu zařízení předškolní výchovy. Potřeby každodenní rekreace obyvatel včetně sportovního vyžití jsou řešeny v rámci krajinné úpravy K04. Rovněž je navržena samostatná plocha pro parkování vozidel jednodenních návštěvníků Z08. Oblast služeb bude orientována výlučně na uspokojování potřeb trvale bydlících obyvatel a bude řešena v rámci „ploch smíšených obytných venkovských - SV“. Převažující potřeby v oblasti školství a služeb trvale bydlících obyvatel jsou uspokojovány v Chotětově, Horním Slivně, Dolním Slivně, Kropáčově Vrutici, Mečeříži, Benátkách nad Jizerou, Mělníce, Mladé Boleslavi a Praze. Průmysl se na území obce nenachází a rovněž se nenavrhují žádné nové plochy výroby. Stávající provozovaný areál zemědělské výroby je v návrhu ÚPK ponechán beze změn.

B.3. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území obce Hlavním cílem ochrany hodnot území je zachování venkovského charakteru zástavby na všech zastavěných i zastavitelných plochách. Dále zachování přírodních a kulturních hodnot (areál zámku) v nivě Košáteckého potoka. Hlavním cílem rozvoje hodnot území je zlepšení obytného a životního prostředí ve všech místních částech. Dalším cílem je (v rámci stávajících možností) částečná revitalizace nivy Košáteckého potoka do historicky ověřené původní podoby. Tím dojde i k rozvoji stávajících krajinářských hodnot v území.

B.3.1. Přírodní hodnoty Území katastru obce protíná od severovýchodu k jihozápadu niva meandrujícího Košáteckého potoka, která tvoří hlavní osu přírodních hodnot. Ze severu, jihu a západu je území obce tvořeno lesními plochami svažujícími se k údolí Košáteckého potoka. Mezi lesy jsou rozsáhlejší plochy orných půd. Řešené území představuje zemědělskou krajinu s výraznými civilizačními zásahy, současně si však zachovávající vysokou přírodní a krajinářskou hodnotu. Navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území a s výjimkou navrhované plochy pro čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) nejsou umístěny do území s vysokou přírodní

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

8

Obec Košátky

a krajinářskou hodnotou. Navržené krajinné úpravy, zejména navrhované vodní plochy, které mají za cíl zlepšit přírodní prostředí se na krajinném rázu projeví výrazněji. V rámci ÚPK se počítá i s rozvojem ploch systému sídelní zeleně. Rozvoj přírodních hodnot řešeného území je posílen návrhem doplnění výsadby stromořadí a alejí podél komunikací a drobných vodotečí. Na rozsáhlých a ucelených lesních plochách se nenavrhují žádné změny.

B.3.2. Kulturní hodnoty V ÚPK jsou zakresleny bodově označené a plošně vyznačené kulturní nemovité památky. Kulturní hodnoty jsou zastoupeny především v zastavěných částech území a jsou představovány stávající urbanistickou strukturou osídlení, soustředěnou zástavbou kolem návsi a přilehlých komunikací. V ÚPK se požaduje zachovat charakter urbanistické struktury a zástavby. Rovněž stávající historicky vzniklá cestní síť je kulturní hodnotou řešeného území. V ÚPK uvedené kulturní hodnoty jsou respektovány a chráněny.

B.3.3. Civilizační hodnoty Civilizační hodnoty v území jsou představovány urbanistickou strukturou, dopravním a technickým vybavením. Civilizační hodnoty jsou rozvíjeny především v návaznosti na zastavěné území a rozvojové plochy. Jedná se o řešení odvodu a likvidace splaškových vod z území, odvodu dešťových vod z veřejných prostranstvích, zajištění a rozvodu pitné vody a rozvoj rozvodů el. energie.

B.3.4. Sociální hodnoty Sociální hodnoty jsou posilovány jen v omezeném rozsahu. Jsou stabilizovány stávající prvky občanského vybavení, nově je navržena jen jedna zastavitelná plocha. Zachování sociálních hodnot je dále založeno na možnosti využití přestavbové plochy P01, jako potenciální náhrady za ztrácející se pracovní příležitosti. Ze stejného důvodu jsou navrženy rozsáhlejší „plochy smíšené obytné venkovské - SV“. V jejich rámci se mohou rozšířit možnosti samostatného podnikání obyvatel i možnosti pracovních příležitostí v bohatším profesním spektru.

C.

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce ÚPK vychází ze širších územních vztahů, daných polohou vůči významným centrům osídlení, charakteru krajinného prostředí a rozmístění rekreačních lokalit v území. Zastavěné území tvoří lokality Staré Košátky, V Oborách, Nové Košátky, chatová osada a 4 samoty. Řešeným územím prochází železniční trať č. 070 Praha - Turnov, která jej dělí na dvě poloviny. V centru území se kříží silnice III/24426, III/24427 a III/24428, na které je vázáno zastavěné území. Řešené území protíná od severovýchodu k jihozápadu niva meandrujícího Košáteckého potoka, která tvoří hlavní osu přírodních hodnot. V místě vybočení této osy se nachází zámek (tvrz) Košátky s plošně rozsáhlou hranicí vymezující jeho památkovou ochranu. Ze severu, jihu a západu je území lemováno lesními plochami svažujícími se k údolí Košáteckého potoka. Mezi lesy jsou rozsáhlejší plochy orných půd. V jihozápadní části řešeného území dochází ke křížení nadregionálního a regionálního biokoridoru ÚSES, současně jsou v řešeném území vymezeny rozsáhlé plochy pro regionální biocentrum, tři funkční lokální biocentra, jedna plocha pro vymezení navrhovaného lokálního biocentra, na okrajích jsou vymezeny lokální biokoridory a části lokálních biocenter. Kolem Košáteckého potoka je dále vymezena aktivní záplavová zóna. V řešeném území jsou rovněž vymezeny dvě plochy pro navržení do významných krajinných prvků. Výše uvedené faktory tvoří limity řešeného území, které ÚPK plně respektuje. V částech území nedotčených výše uvedenými limity jsou navrženy rozvojové plochy.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

9

Obec Košátky

Urbanistická koncepce návrhu ÚPK pouze rozvíjí stávající a nemění její současný charakter. Urbanistickou koncepci tvoří zastavěné a zastavitelné plochy vzájemně oddělené nivou Košáteckého potoka, loukami a poli. Urbanistická koncepce je umocněna výraznou konfigurací terénu. V návrhu jsou podrobně specifikovány plochy místních komunikací tak, aby v maximální míře došlo ke zklidnění dopravy v obytných zónách. V obytných zónách, pokud to bylo prostorově možné, jsou rovněž navrženy plochy zeleně veřejných prostranství. V ÚPK se navrhuje zachovat stávající sídelní strukturu. Ta je charakterizována rozptýlenou strukturou jednotlivých lokalit v území. Zastavěné pozemky a jejich souvislé skupiny (lokality) jsou vzájemně odděleny plochami nezastavěnými, které tvoří zemědělské pozemky. Územím prochází relativně hustá síť místních a účelových komunikací. V ÚPK se nově navrhuje pouze jedna účelová komunikace. Obec Košátky je součástí historického osídlení systému drobných venkovských sídel, vzniklých ve vazbě na panské sídlo. Obec Košátky je dvoujádrovým sídlem situovaným v nivě Košáteckého potoka. Jedná se o vesnici jejímž jedním jádrem (Nové Košátky) je areál zámku s krátkou centrální osou tvořenou komunikací, v jejíž ose stojí zámek a domy jsou seřazeny podél komunikace. Druhým jádrem (Staré Košátky) je původní vesnická zástavba soustředěná kolem návsi v méně příznivých terénních podmínkách (východní svah). Pozdější zástavba vznikla v horní části ostrohu v podstatně příznivějších terénních podmínkách. Současně s ní vznikly i nové kompoziční osy. V ÚPK se navrhuje zachovat typické charakteristiky zástavby na stavebních pozemcích. Ty jsou dány uspořádaným soustředěním stavebních objektů v rámci stavebního pozemku s výrazným hmotovým a architektonickým odlišením jejich funkčního využití (bydlení, hospodářské, skladovací, a doplňkové). Ovocné zahrady oddělují stavební objekty od volné nezastavěné krajiny. Výšková hladina zástavby je jednotná bez výrazných abnormalit. Údolní nivě dominuje zámek Košátky (původně vodní tvrz). Chatová osada je umístěna na jihozápadním svahu bez vizuální vazby na původní venkovskou zástavbu. Celkový výraz sídla je i přes protnutí území železniční tratí relativně harmonický. Na sídlo navazuje extenzivněji využívaná zemědělská krajina (mimo podmáčené plochy) drobnějšího měřítka, která se výrazně uplatňuje v rámci prostorových vztahů v území. V krajině výrazně převažují přírodní a přírodě blízké složky a prvky. Nejvýznamnějším prostorotvorným prvkem ovlivňujícím (mimo přírodní a kulturní limity) ÚPK je vedení železniční tratě č. 070 Praha Turnov. Ta i přes relativně harmonické zapojení do krajiny tvoří barieru zejména v dopravních vazbách mezi jednotlivými lokalitami, tak i v možnostech vedení sítí technické infrastruktury. Obdobnou barierou je i Košátecký potok, respektive jeho silně podmáčené okolí. Přestavbová plocha P01 umožňuje další vývoj dnes z části nefunkčního zemědělského areálu promíseného s objekty bydlení. Přestavbová plocha P02 řeší především dopravní uspořádání v chatové osadě s vymezením ploch veřejných prostranství. Zastavitelné plochy Z06 a Z07 určené pro bydlení doplňují zástavbu lokality V Oborách. Zastavitelné plochy Z01, Z02, Z03, Z04, Z05 a Z14 určené pro bydlení doplňují zástavbu lokality Staré Košátky. Zastavitelné plochy Z17, Z18 a Z20 určené pro bydlení umožňují další plošný rozvoj lokality Staré Košátky. Zastavitelná plocha Z13 umožňuje další rozvoj chatové osady, Z15 doplňuje lokalitu Staré Košátky. Zastavitelné plochy Z11 a Z23 jsou určeny pro zajištění nezbytné technické infrastruktury v obci. Zastavitelná plocha Z08 je navržena především pro parkování jednodenních návštěvníků. Zastavitelná plocha Z16 je převzata z platného ÚP, je určena pro rozvoj zemědělské výroby. Rekreační a sportovní vyžití obyvatel je navrženo jako součást krajinné úpravy K04. Další navržené krajinné úpravy rozvíjejí stávající přírodní a krajinné hodnoty.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

10

Obec Košátky

Zvolená urbanistická koncepce sleduje účelnější využití pozemků pro zástavbu a možnost její různorodosti s hlavním důrazem na posílení přírodních hodnot území. Důvodem je záměr vytvořit atraktivní obytné území, využívající okolních přírodních hodnot. Návrh organizace a využití území je podán v přehledné formě v grafické části dokumentace (viz hlavní výkres). Nově navrhované zastavitelné plochy, přestavbové plochy i plochy stávající jsou rozlišeny podle funkční náplně a možnosti jejich faktického využití.

C.1. Urbanistická koncepce, členění území na plochy s rozdílným způsobem využití Členění území na zastavitelné plochy a přestavbové plochy je vyznačeno ve výkresové části dokumentace, konkrétně na výkrese č. 01 - výkres základního členění území, na hlavním výkrese č.02 jsou vedle vyznačení zastavitelných ploch a přestavbových ploch podrobně zakresleny všechny plochy s rozdílným způsobem využití. Textově jsou tyto plochy upřesněny v textové části, kapitole F. - stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely stanovené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Plochy s rozdílným způsobem využití, zastavitelné plochy, plochy přestavby, další urbanistické limity a informace jsou vymezeny pro jednotlivé pozemky nebo jejich části na úrovni podkladu digitální katastrální mapy. Nově navrhované zastavitelné plochy, přestavbové plochy i plochy stávající jsou rozlišeny podle funkční náplně a možnosti jejich faktického využití.

C.2. Zastavitelné plochy a plochy přestavby Přehled navrhovaných zastavitelných ploch a ploch přestavby je patrný z výkresové dokumentace (viz č.v. 01). Charakteristiky ploch (pozemků) jsou dány jejich zařazením do ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou definovány v kapitole F a vymezeny na hlavním výkrese (viz. č.v. 02). Zastavitelné plochy Z01, Z02, Z03, Z06 a přestavbové plochy P01, P02 a P03 se nacházejí v zastavěném území. Zastavitelná plocha Z14 se nachází částečně v zastavěném území a částečně mimo zastavěné území. Zastavitelné plochy Z04, Z05, Z07, Z08, Z09, Z11, Z13, Z15, Z16, Z17, Z18, Z20 Z22 a Z23 se nacházejí v celém rozsahu mimo zastavěné území.

C.2.1. Přehled a charakteristika zastavitelných ploch V přehledu jsou uvedeny údaje vztažené k vymezené zastavitelné ploše ve výkresové části dokumentace, v celém jejím rozsahu, bez ohledu zda jde o plochy s rozdílným způsobem využití navrhované či stabilizované. Charakteristika jednotlivých částí zastavitelných ploch se tedy uvádí dle rozdělení do ploch s rozdílným způsobem využití. označení plochy

Z01 Z02

Z03

Z04

funkce plochy

plocha smíšená obytná venkovská - SV (2 lokality) bydlení v rodinných domech, venkovské - BV místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D soukromá a vyhrazená zeleň – ZS plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL bydlení v rodinných domech, venkovské - BV plocha smíšená obytná venkovská - SV místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D plocha smíšená obytná venkovská - SV

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

podíl v ha

celkem v ha

0,250 0,494 0,131 0,136 0,186 0,792 0,187 0,027 0,620

0,250

0,947

1,006

11

Obec Košátky

Z05 Z06 Z07

Z08 Z09 Z10 Z11 Z12 Z13

Z14

Z15 Z16 Z17

Z18

Z19 Z20

Z21 Z22 Z23

místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D plocha smíšená obytná venkovská - SV místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D plocha smíšená obytná venkovská - SV soukromá a vyhrazená zeleň – ZS plocha smíšená obytná venkovská - SV soukromá a vyhrazená zeleň – ZS plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL plochy doprav. infrastruk. dopravní vybavení – DSV plochy technické infrastruktury, inženýrské sítě – TI plochy občan. vybavení, veřejná infrastruktura – OV vyřazeno po společném jednání o ÚPK plochy technické infrastruktury, inženýrské sítě – TI vyřazeno po společném jednání o ÚPK plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D soukromá a vyhrazená zeleň – ZS plocha smíšená obytná venkovská - SV místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI soukromá a vyhrazená zeleň – ZS plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D plochy výroby a skladování, zemědělská výroba - VZ bydlení v rodinných domech, venkovské - BV soukromá a vyhrazená zeleň – ZS místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D plochy veřejných prostranstvích, veřejná zeleň - ZV bydlení v rodinných domech, venkovské - BV soukromá a vyhrazená zeleň – ZS plochy zemědělské, sady a vinice - NZS vyřazeno po společném jednání o ÚPK bydlení v rodinných domech, venkovské - BV místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D plochy veřejných prostranstvích, veřejná zeleň - ZV vyřazeno po společném jednání o ÚPK účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU plochy technické infrastruktury, inženýrské sítě – TI

0,029 0,803 0,031 0,176 0,129 0,280 0,379 0,047 0,111 0,004 0,286

0,649

0,054

0,054

0,707 0,486 0,274 0,589 0,120 0,024 0,071 0,469 0,471 0,139 0,322 0,631 0,097 0,147 0,016 3,265 0,143 0,215 0,386 0,080 0,016 0,150 0,133 0,037

0,834 0,305

0,706 0.115 0,286

1,467

1,273 0,610 0,322

0,891

3,361

0,482 0,150 0.170

C.2.2. Přehled a charakteristika ploch přestavby V přehledu jsou uvedeny údaje vztažené k vymezené přestavbové ploše ve výkresové části dokumentace, v celém jejím rozsahu, bez ohledu zda jde o plochy s rozdílným způsobem využití navrhované či stabilizované. Charakteristika jednotlivých částí zastavitelných ploch se tedy uvádí dle rozdělení do ploch s rozdílným způsobem využití. označení plochy

P01 P02

funkce plochy

plochy smíšené obytné, venkovské - SV soukromá a vyhrazená zeleň – ZS plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI (stav)

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

podíl v ha

celkem v ha

1,774 0,135 3,287

1,909

12

Obec Košátky

P03

místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D (stav) plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D plochy technické infrastruktury, inženýrské sítě – TI soukromá a vyhrazená zeleň – ZS plochy veřejných prostranstvích, veřejná zeleň - ZV plochy smíšené obytné, venkovské - SV místní komunikace IV.tř. funkční sk. D1 - DS1D

0,474 0,210 0,335 0,080 0,185 0,505 0,300 0,042

5,076 0,342

C.2.3. Celková bilance zastavitelných ploch a ploch přestavby Do celkové bilance ploch nejsou zahrnuta stávající území, u kterých se nemění ani nenavrhuje jiný způsob využití. Údaje jsou uvedeny v hektarech. Plochy Dopravní Veřejná Technická Nezastavitelné určené k plochy prostranství infrastrukt. plochy Název sídla zástavbě veřej. zeleň Košátky 12,614 1,985 0,537 0,175 2,180

C.3. Nezastavitelné plochy Nezastavitelné plochy nejsou v ÚPK samostatně vymezovány. Zastavitelnost či nezastavitelnost konkrétní plochy je ve výkresové části (hlavní výkres) vymezena a v textové části jednoznačně specifikována v kapitole F. - stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely stanovené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.

C.4. Systém sídelní zeleně Koncepce systému sídelní zeleně je založena na charakteru řešeného území. V ÚPK je koncepce systému sídelní zeleně založena na zachování tří malých stávajících „ploch veřejných prostranství, veřejné zeleně - ZV“ (jedna v centru lokality Staré Košátky a dvě v lokalitě Nové Košátky) a v území rozptýlených drobných „ploch zeleně přírodního charakteru - ZP“ (na okrajích zástavby, okrajích lesních ploch, mezí, prudkých svahů či jinak obtížně přístupných pozemků s hodnotnou vegetací). Rovněž v rámci dopravních ploch se nachází hodnotná veřejně přístupná zeleň (stromořadí). V návaznosti na zastavitelné plochy jsou v ÚPK nově navrženy další plochy systému sídelní zeleně. V blízkosti zastavitelných ploch určených k bydlení jsou navrženy „plochy veřejných prostranství, veřejné zeleně - ZV“. V nivě Košáteckého potoka je navržena jedna „plocha rekreace na plochách přírodního charakteru – RN2“, která bude současně využívána pro neorganizované sportovní vyžití obyvatel. V hlavním výkresu jsou zakresleny urbanisticky významná stromořadí, aleje i solitery. Vedle zaznamenání stávajících jsou navrženy nová stromořadí, aleje i skupiny soliterů. Ty jsou významnou složkou urbanistické kompozice nejen obce a jejích zastavěných částí, ale celého řešeného území. Plní především funkci urbanistickou a vedle ní i funkce větrolamů a zastínění malých vodotečí. Koncepce systému sídelní zeleně, respektive její rozsah a členění, je založena na respektování krajinných hodnot nivy Košáteckého potoka a na charakteru venkovského prostředí, kde zeleň veřejných prostranství je minimálně využívána trvale bydlícími obyvateli i uživateli ploch individuální rekreace. Hlavní prvky sídelní zeleně užívané ke každodenní rekreaci tvoří především zahrady rodinných domů a objektů individuální rekreace. V malých obcích plochy veřejné zeleně vytváří především nadstavbu sídelní zeleně, jejímž základem jsou právě soukromé zahrady a přírodní prostředí vně sídla..

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

13

Obec Košátky

V souvislosti s navrženými krajinnými úpravami (plochy sadů a vodní plochy), stávajícími i navrženými místními komunikacemi a vazbami na přírodní prostředí okolí (niva Košáteckého potoka, lesy, louky a vodní plochy) jsou takto v ÚPK zakotveny základní prvky umožňující prolínání sídelní zeleně do krajiny. Krajina, která plynule přechází v urbanizované území má vždy velmi vysokou rekreační i turistickou hodnotu a současně zachová a posiluje přirozené přírodní prostředí.

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování D.1. Dopravní infrastruktura Stávající koncepce dopravní obsluhy území je v ÚPK zachována a jen v jednotlivostech rozvíjena v souvislosti s dopravní obsluhou rozvojových ploch.

D.1.1. Silniční doprava Obec Košátky je na silniční komunikace vyšších tříd připojena přes silnice III. třídy. Z hlediska funkčního zatřídění jsou průjezdní úseky silnic III/24426, III/24427 a III/24428 v zastavěném území obce spíše komunikacemi obslužnými, funkční skupiny C. Odpovídající technickou kategorií je kategorie MO 2 – místní komunikace obslužná s volnou šířkou vozovky 6,5 m, návrhové rychlosti 30 km/hod, se souběžným pěším chodníkem. Pro plnohodnotnou technickou kategorii MO 2 v zastavěné části, chybí souběžný pěší chodník. Pro přímou obsluhu větší části zastavěného území samotné obce je rozvinuta velmi úsporná síť obslužných komunikací vesměs funkční podskupiny D1. Síť těchto obslužných komunikací je odvinuta od shora uvedených obslužných komunikací, resp. průjezdních úseků silnic III. třídy. Z hlediska kategorizace pozemních komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. je tato síť komunikacemi místními. Stávající průjezdní úseky silnic III/24426, III/24427 a III/24428 zastavěným územím obce Košátky tvoří kostru dopravního řešení a tím i předurčují vývoj jednotlivých lokalit. Směrové a výškové vedení v místě průchodu zastavěným územím je v vzhledem k dopravní zátěži vyhovující, rovněž lze v rámci vymezených ploch i v nejužších místech realizovat z jedné strany chodník. Směrové i výškové vedení je považováno za fixní. Na průtah silnic III/24426, III/24427 a III/24428 zastavěným územím (v ÚPK zařazeno do ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace III.tř. funkční skupina C DS3C) jsou v ÚPK napojeny místní zklidněné komunikace, zajišťující dopravní obsluhu zastavěného území i zastavitelných ploch. Dopravní řešení navržené v ÚPK minimalizuje výjezdy, u nově navrhovaných ploch pro bydlení, z jednotlivých pozemků přímo na průtahy silničních komunikací. Dopravní napojení místních komunikací na silnice III.tř. musí splňovat požadavky dle ust. §10 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích. Bude respektováno ochranné pásmo silnice III.třídy ve smyslu ust. § 30 cit. zákona, které rovněž limituje využití ploch. Charakteristiky silniční komunikace a místních komunikací jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace, kde jsou uvedeny funkční třídy i skupiny jednotlivých komunikací a zakreslena odpovídající ochranná pásma. S územním rozvojem obce se nepředpokládá podstatné zvýšení nároků na stávající silniční síť. Mimo zastavěné území obce a na silničních pomocných pozemcích nebude navrhováno podélné uložení vedení sítí technické infrastruktury v tělesech silnic. Místní komunikace v zastavěném území jsou navrženy jako zklidněné komunikace obytné zóny („místní komunikace IV. třídy, funkční podskupina D1 - DS1D“). V případě zastavitelné plochy Z14 je krátké úzké propojení obratiště s místní komunikací DS3C určeno pouze pro pěší. Stávající místní komunikace z větší části nejsou opatřeny bezprašným povrchem. U nově navrhovaných „místních komunikací IV. třídy, funkční podskupina D1 - DS1D“ a při rekonstrukci stávajících se uvažuje s bezprašným povrchem.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

14

Obec Košátky

Jako příjezdové komunikace k některým samostatným objektů (především individuální rekreace) jsou využity stávající „účelové komunikace polní a lesní cesty - DSU“. Ty po zpevnění povrchu plně vyhoví požadavkům na dopravní obsluhu. V ÚPK se vzhledem k dopravní zátěži nepředpokládá, že účelové komunikace budou opatřeny bezprašným povrchem. Nově navrhované místní komunikace v řešeném území budou navrženy podle platných právních předpisů v oblasti projektování pozemních komunikací tak, aby jejich šířky, poloměry zatáček a rozměry křižovatek vždy umožnily bezpečný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. V případech, kdy je nezbytné v řešeném území zřizovat slepé komunikace, musí být obratiště projektována tak, aby vždy umožňovala bezpečné otočení hasičských vozidel (délka hasič. vozidla je cca 11 000 mm), přitom se doporučuje řešit tato obratiště především jako okružní, uspořádaná asymetricky doleva. Případné výhybny zřizované na obousměrných jednopruhových komunikacích pro stejný účel, musí být projektovány tak, aby vždy umožnily bezpečný průjezd hasičských vozidel. Pro reálnější vnímání vlivu silniční dopravy na zastavitelné plochy je ochranné pásmo silničních komunikací kresleno i v zastavěném území.

D.1.2. Železniční doprava Řešeným územím prochází železniční trať č. 070 Praha Turnov. V centrální části mezi lokalitami Staré Košátky a Nové Košátky je železniční zastávka (jen osobní přeprava). Z hlediska železniční přepravy má obec dobře dostupná města Mladou Boleslav, Neratovice a přes ně i Prahu. Železniční doprava je využívána minimálně. V ÚPK je koncepce železniční dopravy zachována ve stávající podobě.

D.1.3. Letecká doprava Tento druh dopravy není v území užíván.

D.1.4. Cyklistická a pěší doprava, doprava v klidu Terénní a krajinné poměry jsou vhodné pro rekreační cyklistiku a umožňují, bez extrémních nároků na jezdce, průjezd celým řešeným územím. V trase místních komunikací a silnic III. třídy je vedena na území obce cyklistická trasa č. 8162 Košátky - Lhota. Nově jsou v ÚPK navrženy další tři cyklotrasy umožňující průjezd územím do sousedních sídel. Při vedení cyklotras na silničních komunikacích bude nutné, pokud to prostorové možnosti umožní, navrhnout vhodné oddělení jednotlivých typů dopravy. Územím obce Košátky je vedena jedna pěší značená turistická trasa (žlutá), z Konětop, končící u tvrze. Doprava v klidu je řešena návrhem parkoviště pro jednodenní návštěvníky a turisty. Odstavování vozidel v zastavěném území i na zastavitelných plochách, vyplývající z užívání konkrétních ploch, je řešeno závaznými podmínkami uvedenými pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití.

D.1.5. Hromadná doprava Tento druh dopravy je zajišťován železničními a autobusovými spoji. Stávající zastávky jsou ve výkresové části dokumentace vyznačeny, nově je navržena autobusová zastávka v západní části zastavěného území, v lokalitě Staré Košátky.

D.2. Technická infrastruktura Návrh respektuje stávající vedení sítí technické infrastruktury. V celém řešeném území se počítá s nárůstem potřeby elektrické energie. Rostoucí energetické potřeby budou závislé především na využití ploch určených pro bydlení a na předpokládaném rostoucím počtu trvale bydlících obyvatel. Pro rozvoj obce je důležitá i situace v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou a řešení odvodu a likvidace splaškových vod.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

15

Obec Košátky

D.2.1. Zásobování elektrickou energií V současné době je zásobování elektrickou energií pro obec zajištěno pro běžný provoz v dostatečné míře. Správní území obce je zásobováno z venkovního vedení VN 22 kV. Na území obce Košátky je 6 trafostanic VN – NN (napětí 1 kV - 52kV). Jejich ochranná pásma jsou vymezena. Veřejná rozvodná síť nízkého napětí (NN) je provedena venkovním vedením i kabely uloženými v zemi. Napájecí vedení elektrických rozvodů VN je vyhovující. Také přípojky a trafostanice jsou z hlediska současných odběrů vyhovující. Neumožňují však současně vyšší nárůst odběrů elektrické energie pro navrhované zastavitelné plochy. Stávající rozvody a trafostanice lze využít bez nároků na posílení jen pro zastavitelné plochy v zastavěném území. Většina stávající sítě mechanicky vyhovuje, nevyhovuje z hlediska předpokládaného nárůstu přenosu elektrické energie pro všechny rozvojové plochy. Elektrifikace území je řešena v souladu s rozvojovými předpoklady. Návrh na posílení a úpravy sítě elektrických rozvodů VN vychází z předpokladu nezvyšování spotřeby elektrické energie využívané v jednotlivých domácnostech a objektech individuální rekreace. Při návrhu je si třeba uvědomit, že požadavek plošného elektrického vytápění je velmi náročnou záležitostí na dimenzi elektrických rozvodů, na které nejsou správci příslušné sítě ani jednotlivé lokality připraveny. Pro nově navrhované zastavitelné plochy je třeba prověřit a případně posílit stávající rozvodnou síť elektrické energie VN a ve vybraných případech i některé trafostanice. Dále je nutné realizovat nová vedení VN ukončená ve vytypovaných místech trafostanicemi. Zakreslení sítí elektrických rozvodů VN je ve výkresu č. 03. Délka nově navrhovaných tras kabelového vedení VN je 785 m. Celkově jsou navrženy 2 nové trafostanice. Z hlediska zachování kulturních hodnot a zvýšení estetické hodnoty území, se doporučuje v případě posilování či výměny jednotlivých vedení elektrické energie VN i NN preferovat podzemní kabelová vedení. V rámci zastavěných (s výjimkou ploch kulturních nemovitých památek), přestavbových a zastavitelných ploch je možné na stavebních objektech umisťovat fotovoltanická zařízení, jako doplňkový zdroj elektrické energie. Podmínky pro odběr elektrické energie, vyrobené z fotovoltanických zařízení, je nutné dojednat s příslušným provozovatelem sítí elektrické energie. Možné je též využít vyrobenou elektrickou energii přímo bez napojení do veřejné síti v rámci objektu či areálu. Na celém území obce se nepovoluje realizace samostatných výrobních ploch el. energie v tzv. fotovoltanických elektrárnách.

D.2.2. Zásobování pitnou vodou Na území obce je rozvod pitné vody vodovodní sítí zřízen jen v chatové zástavbě. Vodovod Horní Slivno (provozovatel obec Horní Slivno) zajišťuje rozvod pitné vody pro obec Horní Slivno a zmíněnou chatovou zástavbu. Vodovod Horní Slivno je zásobován z vodního zdroje U Vinárny (na k.ú. Košátky), kde je rovněž umístěno k němu náležející vodohospodářské zařízení. Návrh řešení rozvodu pitné vody v obci Košátky vychází ze závěrů hydrologického posudku RNDr. Lumíra Horčičky „Vrtaná studna na par. č. 220/79 v k.ú. Košátky“ z června 2016, objednaného Obcí Košátky. Z uvedeného posudku vyplývá, že lze v požadovaném místě z vrtu s hloubkou cca 100m očekávat vydatnost min. 1,0 l.s-1. V ÚPK je navržen vodovod zásobovaný z výše uvedeného zdroje, který bude zásobovat pitnou vodou lokality Staré Košátky, Nové Košátky a V Oborách. Zásobování pitnou vodou je nutné zajistit ve stávající denní potřebě 20,4 m3 s uvažovaným navýšením v případě plného využití všech rozvojových ploch o 19,2 m3. Z uvedeného vyplývá, že při zásobování pitnou vodou z výše uvedeného předpokládaného vrtu je nutné pro území obce Košátky při využití všech rozvojových ploch počítat s cca denní potřebou pitné vody 39,6m3. To znamená zajištění využitelné vydatnost vodní zdroje 0,46 l.s-1. V ÚPK se předpokládá umístění úpravny vody a vodojemu rovněž na p.p.č. 220/79 v k.ú. Košátky.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

16

Obec Košátky

Z vodojemu je navrženo gravitační vedení vodovodu umožňující zásobování pitnou vodou většinu zastavěného území a veškeré plochy zastavitelného území. V vhodných místech je navrženo zokruhování vodovodu. V Chatové osadě je navrženo prodloužení stávajícího rozvodu pitné vody, které umožní zásobovat její jihovýchodní část. Celková délka navrhovaných tras vodovodů je cca 4868 m pro gravitační rozvody vedené na území obce Košátky. Zakreslení rozvodů pitné vody a vodních zdrojů je ve výkresu č. 03. V ÚPK jsou zakresleny dva objekty ČHMÚ. Jde o pramen PP237 Košátky - Bezedné oko, který je součástí monitorovací sítě podzemních vod ČHMÚ. Dále vodoměrná stanice na Košáteckém potoce, která je součástí monitorovací sítě povrchových vod ČHMÚ. Objekty ČHMÚ včetně ochranného pásma jsou zakresleny ve výkresech č.02, č.03 a č.06.

D.2.3. Zásobování plynem V ÚPK se neuvažuje s plynofikací obce.

D.2.4. Nakládání s odpadními vodami V obci Košátky není vybudována veřejná kanalizace. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a sváženy na čistírnu odpadních vod mimo obec. Čistírny odpadních vod ( dále jen ČOV) v přijatelné dostupné vzdálenosti jsou v Benátkách nad Jizerou a Mělníku. Návrh likvidace splaškových vod vychází z návrhu zpracovaného Ing. Alešem Kreislem pro zastavěné území obce Košátky (zpracováno 24.3.2016), rozšířeného o řešení odkanalizování rozvojových lokalit. Likvidace splaškových vod v prostoru obce Košátky představuje vybudování splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové vody z lokalit Staré Košátky, Nové Košátky a V Oborách, včetně navazujících rozvojových ploch. S odkanalizováním chatové osady a na ni navazující zastavitelnou plochu Z13 se neuvažuje, zde se dosavadní způsob jímání a likvidace splaškových vod nemění. Návrh vychází z konfigurace terénu a dalších územních limitů. Návrh odvodu a likvidace splaškových vod z území je řešen systémem gravitačních řadů a výtlačných řadů ze 4 lokalit s jednou centrálně umístěnou přečerpávací stanicí (součást Z08). Celá síť splaškové kanalizace je zaústěna do ČOV, navrhované na jih od lokality V Oborách (Z23). Předpokládaná kapacita ČOV bude 400 EO (ekvivalentních obyvatel). ČOV je uvažována jako zakrytá (např. kontejnerová) s ochranným pásmem 50m. Předpokládá se, že nejdříve bude vybudována ČOV tak, aby bylo možné ji zásobovat dováženou splaškovou vodou z lokalit nevybavených veřejnou kanalizací a postupně budována celá kanalizační síť. Celková délka navržené výtlačné splaškové kanalizace v obci je cca 2231 m. Celková délka navržené gravitační splaškové kanalizace v obci je cca 2786 m. Do vybudování v ÚPK navrženého odvodu a likvidace splaškových vod z území, se bude uplatňovat stávající způsob tj. jímání do bezodtokových jímek, z nichž jsou splašky odváženy na ČOV, která je k tomu určená. Zakreslení systému splaškové kanalizace je ve výkresu č. 03.

D.2.5. Nakládání se srážkovými vodami V současnosti v obci Košátky není dešťová kanalizace. I když se předpokládá, že výstavba zpevněných ploch komunikací a parkovišť bude řešena s minimem nepropustných povrchů, je nutné vzhledem k terénním podmínkám a předpokládané hustotě zástavby řešit odvod dešťových vod pro zastavěné území a zastavitelné plochy. Likvidace dešťových vod na zbývajícím území bude zachována stávající, tzn. otevřenými vsakovacími příkopy podél komunikací. V ÚPK se neuvažuje s odvodem srážkových vod z jednotlivých staveb pomocí dešťové kanalizace. Pro veškerou výstavbu bude požadováno řešit jímání srážkových vod do zásobníků a jejich využití k závlaze, přípustná bude i jejich likvidace vsakem na pozemku příslušné stavby. Navrhovaná dešťová kanalizace je určena především pro odvod srážkových vod z komunikací a veřejných prostorů. Odvod srážkových vod je řešen pro lokality Staré Košátky, Nové Košátky a

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

17

Obec Košátky

V Oborách. Jsou navrženy 3 samostatné nevětvené řady a 3 samostatné větvené řady. Jednotlivé řady dešťové kanalizace jsou zaústěny ve dvou případech do Košáteckého potoka, ve třech případech do navrhovaných vodních ploch a v jednom případě do trvale podmáčené plochy evidované jako plocha vodohospodářská (Nebuželka). Celková délka navržené zatrubněné dešťové kanalizace je 3231 m. Zakreslení dešťové kanalizace je ve výkresu č. 03.

D.2.6. Telekomunikační sítě a zařízení Část území obce se nachází v ochranném pásmu radioreléové trasy A 082 ALKOMVED NADOP Armády ČR a ochranném radiolokačním pásmu letiště Brandýs nad Labem. V uvedených ochranných pásmech nelze bez předchozího souhlasu příslušného orgánu MO ČR provádět výstavbu vysokých budov a průmyslových objektů, popř. vysokých ocelových stožárů a konstrukcí. Část území obce se nachází v ochranném pásmu vojenského letiště (ochranné radiolokační pásmo letiště Brandýs nad Labem). Území obce prochází elektronické komunikační zařízení ve vlastnictví Telefonica O2 Czech Republic a.s. Ochranné pásmo je vymezeno. Území obce je vybaveno místní sítí Telefonica O2 Czech Republic a.s. Všechny významné sdělovací sítě a zařízení, včetně ochranných pásem jsou uvedeny na výkrese č.v. 03. Sdělovací sítě a zařízení neovlivňují řešení územního plánu. Nová telekomunikační zařízení a sítě nejsou v ÚPK navrhována.

D.3. Občanská vybavenost D.3.1. Občanská vybavenost veřejná (vzdělání a výchova, sociální služby, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, péče o rodinu a další) V obci Košátky se nachází objekt obecního úřadu a hasičská zbrojnice s navazujícím dětským hřištěm. S rozšiřováním občanského vybavení pro potřeby trvale bydlících obyvatel se uvažuje v rámci samostatných ploch pouze na zastavitelné ploše Z09. Tato plocha je určena pro výstavbu zařízení předškolní výchovy.

D.3.2. Občanská vybavenost další (obchod, služby, tělovýchova a sport, ubytování, stravování a další) V obci Košátky se nachází objekt hostince a jeden neužívaný objekt občanského vybavení (prodejna s hostincem). Pro neorganizovanou sportovní činnost je v ÚPK určena plocha rekreace, rekreace na plochách přírodního charakteru – RN2 (součást krajinné úpravy K04).

D.4. Veřejná prostranství Veřejná prostranství v ÚPK nejsou samostatně vymezena. Veřejnými prostranstvími jsou všechny následující plochy s rozdílným způsobem využití : plochy dopravní infrastruktury - silnice III. třídy - DS3T plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace III. třídy, funkční skupina C - DS3C plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace IV. třídy, funkční podskupina D1 - DS1D plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU plochy dopravní infrastruktury, dopravní vybavení - DSV veřejná prostranství - veřejná zeleň – ZV plochy rekreace, rekreace na plochách přírodního charakteru – RN2

D.5. Nakládání s odpady Koncepce, systém a ekonomické souvislosti nakládání s komunálními odpady jsou řízeny na úrovni samosprávy obce. Sběr tuhého domovního odpadu je prováděn do popelových nádob. Dále je v obci umístěn jeden kontejner pro objemný odpad a jedno sběrné místo pro separovaný sběr bílého skla, barevného skla a plastů (u obecního úřadu). Sbírané odpady jsou likvidovány

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

18

Obec Košátky

odvozem mimo řešené území. Sběr a likvidaci tuhého domovního odpadu zajišťují AVCZ odpadové hospodářství s.r.o. - Benátky nad Jizerou. Inertní odpady jako jsou stavební suť a zemina jsou likvidovány odvozem na skládky v katastrech obcí Byšice a Dolní Slivno. Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných v řešeném území nevznikají ani se v návrhu územního plánu nepředpokládá jejich vznik. ÚPK stávající koncepci nakládání s odpady nemění..

D.6. Civilní ochrana Objednatelem nebyly stanoveny žádné specifické požadavky na zapracování problematiky civilní ochrany do řešení územního plánu. Požadavky civilní ochrany jsou stanoveny a členěny ve smyslu platných předpisů v oblasti civilní ochrany. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní Zastavěné území obce Košátky neleží v zátopové oblasti, ani není ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. Nejnižší výška terénu zastavěného území obce Košátky je 210 m.n.m. Zóny havarijního plánování Pro území bývalého okresu Mladá Boleslav, kam spadá i řešené území obce Košátky, se zóny havarijního plánování neřeší. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události Ukrytí obyvatelstva bude řešeno podle plánu ukrytí v obci Košátky v improvizovaných úkrytech, zhotovených silami a prostředky obyvatelstva. K ukrytí se využijí ve stávající i plánované zástavbě prostory v podzemních podlažích (1.P.P.), případně vhodné prostory v 1. nadzemním podlaží (1.N.P.). Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování Evakuace obyvatelstva mimo obec je nutné řešit v rámci problematiky správního území ORP Mladá Boleslav. Shromažďovacím místem bude zahrada před obecním úřadem p.č. 278/5 a vlastní objekt úřadu p.č. 20. Jde o kapacitně největší stavební objekt vhodný ke shromažďování obyvatel a jeho nouzovému ubytování. Nouzové ubytování v maximálním počtu 10 přievakuovaných osob lze zajistit v objektu obecního úřadu. Pro tento objekt se v návrhu počítá s možností jeho napojení na mobilní zdroj elektrického proudu. Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci V obci není trvalý sklad materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. Pro účely skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci lze využít jednací místnost na obecním úřadu (p.p.č.20 k.ú. Košátky). Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelná území obce Na katastrálním území obce Košátky se nenalézají trvale ani přechodně žádné nebezpečné látky, které by bylo nutné při havárii objektu vyvážet. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je možno využít části pozemků p.č.134/4 a p.č.134/5 k.ú. Košátky. Upozornění obyvatel na mimořádné události je prováděno místním rozhlasem. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území Na katastrálním území obce Košátky se nenalézají trvale ani přechodně žádné nebezpečné látky. Proto není nutné řešit ochranu před vlivy nebezpečných látek. Odběrní místa pro odběr požární vody V obci není veřejný (obecní) vodovod. Stávajícím odběrným místem pro odběr požární vody z Košáteckého potoka je plocha před podjezdem železniční trati (zahrnuje pozemky p.č.171/2, p.č.171/22 a p.č.171/23). V případě vybudování vodní plochy na pozemku p.č.98/1 bude vhodné, současně vytvořit zde podmínky pro odběr požární vody. U navrhovaného veřejného vodovodu

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

19

Obec Košátky

se počítá s umístěním požárních hydrantů, které, pokud to bude technicky možné, musí splňovat požadavky platných norem pro odběr požární vody. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií V obci není veřejný (obecní) vodovod. Pro běžné i nouzové zásobování vodou se využije stávajících studní se zdravotně nezávadnou vodou a mobilních zdrojů. Pro nouzové mobilní zásobování vodou jsou stanovena 2 místa - v centru lokality Staré Košátky (p.č.283/1) a v lokalitě Nové Košátky (p.č.315/5). Nově jsou navržena 2 místa (p.č.152/1 a 33/2) vždy v místě navrhované dopravní plochy. Nouzové zásobování obyvatelstva el. energií bude zajišťováno pouze pro objekt obecního úřadu (p.č.20), který je určen jako místo nouzového ubytování osob. Obecně lze předpokládat, že z hlediska živelných katastrof mohou zastavěné území nejvíce ohrozit požáry stavebních objektů, požáry zemědělsky obhospodařovaných ploch a lesních ploch. Jako únikové cesty lze využít stávající silniční a místní komunikace a účelové komunikace. Na území obce jsou vymezena záplavová území a aktivní záplavová zóna. S výjimkou areálu zemědělské výroby (sklad sena) záplavová území Q100 nezasahují do zastavěného území, rovněž v nich nejsou mimo plochu pro ČOV (Z23) navrženy zastavitelné plochy. Ve výkresové části dokumentace jsou na výkrese č. 03 zobrazeny nejvýznamnější prvky řešení civilní ochrany obce Košátky.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostných surovin a podobně E.1. Koncepce uspořádání krajiny E.

Urbanistická koncepce je založena na zachování rozdílného charakteru nezastavěné krajiny a zastavěných ploch sídel. Dominantním prvkem tvořícím krajinu řešeného území je niva Košáteckého potoka, lemovaná zalesněnými svahy. V ÚPK je tento prvek maximálně chráněn a dále rozvíjen navrženými krajinnými úpravami K01, K03, K04, K05, K06, K07, K08 K09, K10 a K11. Při využití krajiny se požaduje respektovat měřítka krajiny, jednotlivých staveb a krajinných dominant. Požaduje se zachovat a chránit významné průhledy a výhledy do okolní krajiny. Zastavitelné plochy využívat v souladu s charakterem krajiny. Krajinný ráz je nutné chránit v pohledově exponovaných polohách (horizonty, vyvýšené okraje lesa, vyhlídková místa, krajinné a kulturní dominanty), na horizontech a ve svažitých polohách neumisťovat prvky, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití pohledových prostorů. Požaduje se chránit členitost lesních okrajů a nelesní enklávy se vzrostlou zelení, nivy vodotečí, příbřežní společenstva a typickou strukturu a měřítko zástavby. Koncepce uspořádání krajiny v ÚPK je založena na částečném útlumu intenzivní zemědělské činnosti na podmáčených orných půdách a jejich přeměnu na louky a pastviny, případně vodní plochy. Uspořádání volné krajiny mezi zastavěnými i zastavitelnými plochami je orientováno na částečnou přeměnu v kulturní krajinu s vyšším podílem přírodě blízkých společenství, s jednou přístupnou rekreační plochou přírodního charakteru a možností průchodů v rámci stávající cestní sítě. Na území obce Košátky jsou lesní pozemky zařazeny do lesů hospodářských.. Pozemky obklopené stávajícími lesními pozemky, pozemky sousedící se stávajícími lesními pozemky nevhodné k zemědělskému využití a pozemky v V. třídě ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) lze zalesnit za podmínky, že se nenachází blíže než 50 m od stávající či v ÚPK navržené plochy k zastavění, či nadzemního liniového vedení sítí technické infrastruktury. Pozemky lze zalesnit pouze na základě souhlasu a povolení příslušných správních orgánů.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

20

Obec Košátky

V ÚPK se nepřipouští nová zástavba na plochách plnících funkce lesa. V ÚPK se připouští výstavba na plochách, které se nachází 50 m od kraje lesa, DO připouští výstavbu v minimální vzdálenosti 20 m od kraje lesa (hranice lesního pozemku). Předpokládá se oboustranná výsadba stromořadí a alejí podél silničních, místních a účelových komunikací. Dále jednostranná výsadba stromořadí podél odvodňovacích struh a příkopů. Stromořadí plní vedle funkce větrolamů, též funkce ekologické a orientační v urbanistické kompozici krajiny. V místech atraktivních pohledů či průhledů bude vynecháno křovinné patro či živé zelené ploty vymezující jednotlivé prostory krajiny. Stromořadí jsou ve výkresové části dokumentace pro přehlednost zakreslena pouze na č.v.02 - hlavní výkres.

E.1.1. Kompoziční zásady řešení krajiny Kompoziční zásady řešení krajiny vychází z historického principu utváření venkovského prostoru v okolí panského sídla představovaného zámkem Košátky. Kompoziční prvky tvořené zámkem (původně vodní tvrzí) usazeném v nivě Košáteckého potoka a stavebními objekty soustředěnými do lokalit Staré Košátky, Nové Košátky, V Oborách a samot tvoří základní kompoziční osu. Poněkud rušivě do hodnotné kompoziční osy zasahuje chatová osada, respektive její jihozápadní okraj. Kompoziční prvky krajiny jsou rozprostřeny podél nivy Košáteckého potoka v jejímž středu dominuje zámek Košátky. Přírodní prvky kompozice krajiny, jako jsou lesy, louky a pole, vyplňují prostor mezi sídly a stavebními objekty. Centrem pak prochází Košátecký potok. Plochy orných půd jsou mozaikově rozmístěny v nezastavěném prostoru a na náhorních planinách. Části komunikací jsou lemovány stromořadím. V ÚPK jsou uvedené charakteristiky krajiny doplňovány jednotlivými prvky jako jsou chybějící části stromořadí podél většiny komunikací a v nivě Košáteckého potoka obnova části původních vodních ploch. V urbanizovaném území se za zásadní považuje drobné měřítko stavebních objektů omezené počtem podlaží a jejich architektonický výraz (podrobnosti jsou uvedeny ve specifikaci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití). Zcela prioritní je jednoznačné vymezení ploch, které jsou dotčeny či mohou být dotčeny zastavěním.

E.1.2. Krajinné úpravy Návrh krajinných úprav je v rámci zpracování ÚPK řešen z části samostatně, tak jak je uvedeno ve schváleném zadání ÚPK. Z části jsou krajinné úpravy navrženy v rámci rozsáhlých zastavitelných ploch uvedených v zadání ÚPK. Krajinné úpravy navržené samostatně označení plochy

rozsah plochy funkce plochy původní / funkce plochy navržená

K01

0,079 ha 2,285 ha 1,288 ha

K02 K03

0,045 ha 0,274 ha

K04

1,126 ha 0,027 ha 0,306 ha

jiné plochy / plochy vodní a vodohospodářské - W plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) jiné plochy / plochy zemědělské, sady a vinice - NZS plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) zeleň přírodního charakteru - ZP / plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň - ZV plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň - ZV(jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF)

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

21

Obec Košátky

plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / rekreace na plochách přírodního charakteru - RN2 (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) K05 0,514 ha plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) 0,399 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL K06 2,335 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL K07 0,291 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy zemědělské, sady a vinice - NZS K08 0,254 ha plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) K09 0,678 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) K10 0,362 ha plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) K11 0,161 ha plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) Krajinné úpravy navržené v rámci zastavitelných ploch označení rozsah plochy funkce plochy původní / funkce plochy navržená plochy P01 0, 135 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS P02 0,185 ha plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS Z02 0, 136 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS 0,186 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL Z06 0, 129 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS Z07 0, 379 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS 0,047 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL Z13 0, 062 ha plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS 0, 205 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS Z14 0, 038 ha jiné plochy / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS 0, 377 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS Z17 0, 097 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS Z18 0,143 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň – ZS 0,630 ha

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

22

Obec Košátky

E.2. Územní systém ekologické stability Do ÚPK je zapracován územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) z ÚAP a podrobněji vymezen - zpřesněn do úrovně pozemků. Vymezení ploch ÚSES lze vzhledem ke krajinnému rázu považovat za maximum požadavků uplatňovaných při ekologické stabilizaci území. ÚSES na území obce se skládá ze stabilizovaných ploch: - nadregionálního biokoridoru K 68 - Řepínský důl - Žehuňská obora - ochranné zóny nadregionálního biokoridoru K 33 - regionálního biocentrum RC 1020 - Košátky - regionálního biokoridoru RK 1128 - Liblice - Košátky - regionálního biokoridoru RK 1223 - Košátky - Doubka - lokálních biocenter LC 293, LC 335, LC 289, LC 327, LC 330, LC 332 - lokálních biokoridorů LK 329, LK 278 a LK 277 (část) Nově jsou vymezeny hranice pro prvky ÚSES: - lokální biocentrum LC 331 - lokální biokoridor LK 277 (část) Pro zajištění funkčnosti navržených prvků ÚSES nejsou v ÚPK navrhovány samostatné krajinné úpravy. Součástí navrhovaného LC 331 je krajinná úprava K08 (vodní plocha), zajištění funkčnosti chybějící části LK 277 bude dosaženo výsadbou aleje podél komunikací. Na území obce Košátky je evidována skupina památných stromů, 9 kusů dubu letního č. 3785 - Duby u Košátek Na území obce Košátky jsou navrženy dva významné krajinné prvky, VKP 84 - Za bažantnicí a VKP 102 – Nebuželka. Z hlediska dalšího vývoje prvků ÚSES na území obce Košátky se jedná o dotvoření chybějících částí uceleného systému. V ÚPK nově vymezené plochy pro realizaci ÚSES nejsou zařazeny do ploch veřejně prospěšných opatření.

E.3. Prostupnost krajiny Prostupnost krajiny byla v rámci zpracování ÚPK prověřena. Stávající cestní síť je vyhovující. Pro zajištění úplné prostupnosti krajiny je navržena jedna účelová komunikace, polní cesta (Z22).

E.4. Protierozní opatření Protierozní opatření jsou v ÚPK orientována především na změny v obhospodařování zemědělské půdy. Je navrženo zatravnění vhodných ploch podmáčených orných půd. Navržená opatření mají za cíl snížit intenzitu zemědělského obhospodařování na podmáčených plochách a posílit přirozené přírodní složky. Tato opatření nejsou zařazena do ploch veřejně prospěšných opatření ke zvyšování retenční schopnosti území.

E.5. Ochrana území před povodní Na území obce jsou vymezena záplavová území a aktivní záplavová zóna. S výjimkou areálu zemědělské výroby (sklad sena) záplavová území Q100 nezasahují do zastavěného území, rovněž v nich nejsou mimo plochu pro ČOV (Z23) navrženy zastavitelné plochy. V aktivní záplavové zóně se nenachází zastavěné území ani v ní mimo plochu pro ČOV (Z23) nejsou navrhovány zastavitelné plochy.

E.6. Rekreace Ke každodenní rekreaci se ve venkovském prostředí především využívají plochy zahrad u rodinných domů. Z těchto důvodů nebylo třeba vymezovat rozsáhlé plochy pro každodenní rekreaci trvale bydlících obyvatel. U plošně rozsáhlejších zastavitelných ploch, určených pro bydlení jsou navrženy čtyři menší a jedna větší „plocha veřejných prostranství, veřejná zeleň ZV“.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

23

Obec Košátky

V „Zadání ÚPK“ byl stanoven požadavek na prověření plochy pro sportovní vyžití obyvatel. V ÚPK je pozemek p.č.98/2 navržen pro plochu rekreace, „rekreace na plochách přírodního charakteru - RN“, je součástí krajinné úpravy K04. Pro zachycení automobilové dopravy jednodenních návštěvníků území je navržena parkovací plocha Z08.

E.7. Plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů a plochy pro jeho technické zajištění Celé území obce Košátky se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) č. 07530000 Bezno. V části řešeného území je vymezeno výhradní bilancované ložisko nerostných surovin – černého uhlí, č. 3075300 - Mělnická pánev. Návrh ÚPK respektuje vymezená území. Pro CHLÚ Bezno, výhradní bilancované ložisko nerostných surovin – černého uhlí, č. 3075300 Mělnická pánev, se podle rozhodnutí OBÚ Kladno o stanovení chráněného ložiskového území (č.j. 1493/90/490.2/Ha/St ze ne 26. 11. 1990) za znemožnění nebo ztížení dobývání nepovažují všechny stavby v hranicích zastavěných částí obcí a stavby obytných a vodohospodářských objektů mimo hranice zastavěných částí obce.

F.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely stanovené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ( např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

V grafické části ÚPK je podrobně specifikováno členění řešeného území na plochy zastavitelné a nezastavitelné. Pro zastavitelné plochy je jejich funkční náplň závazná v rozsahu vymezené plochy ve výkresu a příslušné charakteristiky plochy s rozdílným způsobem využití. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je zakresleno do mapového podkladu (oficiální vektorová digitální katastrální mapa - DKM) poskytnutého ke zpracování ÚPK obcí Košátky. V rámci vymezených ploch s rozdílným způsobem využití je v koordinačním výkresu zobrazeno i stávající funkční využití stavebních objektů. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu podrobně specifikuje kapitola F.2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“.

F.1. Základní pojmy a nástroje Rozhodování o využití území resp. o lokalizaci konkrétní činnosti na pozemku se provádí na základě charakteristiky způsobu využití plochy (území), resp. zatížení konkrétního pozemku určitým limitem (např. místním systémem ekologické stability, veřejně prospěšnou stavbou, veřejně prospěšným opatřením atp.). Územní vymezení a kódy těchto ploch jsou obsahem hlavního výkresu. Verbální charakteristiky využití ploch podle označení a kódů jsou obsahem kapitoly F.2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je základním prostředkem regulace činností a využití území. Zákres členění území s vyznačením kódů je proveden především v hlavním výkresu. Kódy vázané na neurbanizované území specifikující jeho charakteristiky využití jsou rovněž v hlavním výkresu. Z hlediska využití je řešené území obce Košátky členěno na:

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

24

Obec Košátky

- stabilizované plochy (zastavěné území): stavby a užívání pozemků je v souladu s charakteristikou využití, určenou ÚPK. V případě nesouladu, a jestliže není možné upravit užití staveb podle řešení navrženého ÚPK, jsou stávající stavby ponechány na dožití. - plochy změn (zastavitelné plochy): plochy určené k zastavění, správní rozhodnutí bude povolovat využití území a stavby pouze v souladu s ÚPK. - územní rezervy: výhledově využitelné plochy pro zastavění, potřebné pro další rozvoj obce, či umožňující jeho rozvoj. V ÚPK nevyužito. - území neurbanizované (nezastavěné území): krajinné zóny tj. pozemky, které nejsou určeny k zastavění, na těchto plochách je možné povolit stavby pouze pro činnosti související s jejich charakteristikou (viz kapitola F.2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“), a dále stavby, jejichž umístění v nezastavěném území umožňuje platná legislativa (např. § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.).

F.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Označení charakteristik funkčního využití ploch odpovídá kódům použitým v hlavním výkresu (kde je patrné i jejich územní vymezení), grafice a legendě výkresu: Charakteristika využití plochy : A – hlavní využití B – přípustné využití C – nepřípustné využití D – podmíněně přípustné využití (v ÚPK nenavrženo) Hlavní využití určuje zásadní zaměření pro využití plochy. Přípustné využití nesmí být v konfliktním vztahu k hlavnímu využití (má charakter doplňujících činností). Podmíněně přípustné využití je možné po splnění stanovených podmínek. Plochy veřejných prostranství nejsou samostatně vymezeny.

F.2.1. Plochy bydlení F.2.1.1. Bydlení v rodinných domech, venkovské – BV Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Bydlení - plochy nízkopodlažní, funkčně smíšené zástavby venkovské bydlení v rodinných domech (viz definice pojmů) s hospodářským zázemím na vyhrazených pozemcích užitkových zahrad. Rekreační bydlení v rodinných domech a chalupách. B. přípustné využití: S bydlením související drobná hospodářská a chovatelská a pěstitelská činnost, provozovaná ve vlastních účelových stavbách, která svým provozem a organoleptickým pachem neovlivní sousední stavební pozemky obytných staveb. Za stejných podmínek lze realizovat ubytovací služby s kapacitou do 20 lůžek, lokální sociální a maloobchodní služby obyvatelstvu, domácí výrobu, maloobchod a stravovací zařízení, hygienické služby a relaxační zařízení. Drobné sportovní plochy a zeleň, sloužící potřebám obyvatel zóny, uliční stromořadí. Technické vybavení sloužící potřebám obyvatel zóny. Veřejná technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). Místní obslužné a pěší komunikace, odstavné plochy na vlastních pozemcích. C. nepřípustné využití: Všechny druhy činností, které intenzitou dopravy, hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně narušují sousední pozemky, dále dopravní terminály a centra dopravních služeb. Bydlení v bytových domech, individuální rekreace a bydlení v mobilních domech a v objektech typu chaty či chatky, samostatná výrobní činnost (průmyslová, zemědělská a lesní).

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

25

Obec Košátky

Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Jednotlivé objekty, popř. seskupení obytných a hospodářských objektů (statky), jejichž využití odpovídá nárokům na rodinné bydlení s užitkovými zahradami. U objektů se umožňuje jejich využití i pro nebytové funkce. Zajištění parkování vozidel vždy na vlastním pozemku. Koeficient zastavění na nově navrhovaných plochách u stavebních pozemků v rozmezí 600m2 až 900m2 max. 40 %, u stavebních pozemků 900m2 až 1200m2 max. 30%, u stavebních pozemků 1200m2 a větších max. 25%. Na plochách zastavěných před rokem 1990 je koeficient zastavění stanoven na max. 60%. Koeficient zastavění se vztahuje ke všem nadzemním stavebním objektům umístěným na stavebním pozemku. Charakter a struktura zástavby na stavebním pozemku musí vycházet z tradičních charakteristických rysů. Výšková regulace zástavby je obecně stanovena na max. 2 nadzemní podlaží s podkrovím. Při stanovení výškové regulace je nutné respektovat výškovou hladinu okolní, respektive nejbližší charakteristické zástavby. V konkrétních exponovaných zastavitelných plochách je výšková regulace omezena na 1 nadzemní podlaží s podkrovím. Omezení je uvedeno vždy v omezujících podmínkách pro konkrétní zastavitelnou plochu. Při umisťování staveb musí být respektována vzdálenost 20 m od kraje lesa.

F.2.1.2.

Bydlení se specifickým využitím – BX

Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Bydlení - plochy funkčně smíšené zástavby bydlení v památkově chráněném areálu zámku Košátky, s hospodářským zázemím ve stávajících objektech a na vymezených pozemcích. B. přípustné využití: S bydlením související drobná hospodářská a chovatelská a pěstitelská činnost, provozovaná ve vlastních účelových stavbách, která svým provozem a organoleptickým pachem neovlivní sousední stavební pozemky obytných staveb. Za stejných podmínek lze realizovat ubytovací služby, lokální sociální a maloobchodní služby obyvatelstvu, domácí výrobu, maloobchod a stravovací zařízení, hygienické služby a relaxační zařízení. Drobné sportovní plochy a parkově upravená zeleň, sloužící potřebám obyvatel zóny. Technické vybavení sloužící potřebám obyvatel zóny. Veřejná technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). Místní obslužné a pěší komunikace, odstavné plochy na vlastních pozemcích. C. nepřípustné využití: Všechny druhy činností, které intenzitou dopravy, hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně narušují sousední pozemky, dále dopravní terminály a centra dopravních služeb. Bydlení v bytových domech, individuální rekreace a bydlení v mobilních domech a v objektech typu chaty či chatky, samostatná výrobní činnost (průmyslová, zemědělská a lesní). Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Seskupení obytných a hospodářských objektů, jejichž využití odpovídá nárokům na rodinné bydlení.. U objektů se umožňuje jejich využití i pro nebytové funkce. Zajištění parkování vozidel vždy na vlastním pozemku. Koeficient zastavění není definován. Možnosti dalšího zastavění jsou vázány na stanovisko příslušného dotčeného orgánu památkové péče. Charakter a struktura nové zástavby, dostavby či přestavby musí respektovat charakteristické rysy památkově chráněného areálu, jeho architektonické pojetí i urbanistický význam na navazující prostředí. Při umisťování staveb musí být respektována vzdálenost 20 m od kraje lesa.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

26

Obec Košátky

F.2.2. Plochy rekreace F.2.2.1. Plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Rekreace a relaxace - jednotlivé stavební plochy i souvislá územní individuální rekreace, chatové osady, rekreační vesnice. B. přípustné využití: Individuální bydlení ve stávajících objektech, bez hospodářského zázemí. Služby a lokální obchodní činnost související s individuální rekreací. Drobné sportovní plochy a veřejná zeleň, sloužící potřebám obyvatel zóny, doprovodná zeleň, rekreační zahrádky bez vazby na bydlení. Technické vybavení sloužící obyvatelům zóny. Veřejná technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). Místní obslužné, pěší a cyklistické komunikace, odstavné plochy pro osobní automobily kapacitně odpovídající potřebám zóny. C. nepřípustné využití: Všechny druhy činností neuvedené v bodech A a B. Dále i přípustné druhy činností, které ale intenzitou dopravy, hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně narušují rekreační prostředí. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Jednotlivé objekty, popřípadě seskupení hlavních a doplňkových objektů, jejichž využití odpovídá nárokům pasivní rekreace s rekreačními zahradami má stanoven koeficient zastavění max. 30 %. Zastavěná plocha všech staveb na konkrétním stavebním pozemku nesmí přesáhnout 100 m2. Koeficient zastavění se vztahuje ke všem nadzemním stavebním objektům umístěným na stavebním pozemku. Parkování vozidel stávajících ploch musí být přednostně řešeno na vlastním pozemku. U nově navrhovaných ploch musí být parkování vozidel zajištěno vždy na vlastním pozemku. Při umisťování staveb musí být respektována vzdálenosti 20 m od kraje lesa. Charakter a struktura zástavby na stavebním pozemku musí vycházet z tradičních charakteristických rysů. Nepřípustné je umisťování mobilních domů. Výšková regulace zástavby je stanovena na max. 1 nadzemní podlaží s podkrovím. Účelové stavby pro samozásobitelskou pěstební činnost budou zřizovány se souhlasem vlastníků sousedních pozemků (osob, majících jiná práva k sousedním pozemkům). Jejich zastavěná plocha nesmí přesáhnout 25 m2.

F.2.2.2. Rekreace na plochách přírodního charakteru – RN2 Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití : Území vyhrazené pro oddech a rekreaci v přírodním prostředí bez možnosti realizace stavebních objektů s charakterem rekreační pobytové louky. Trvalá údržba pobytových zatravněných ploch. B. přípustné využití: V území lze pobytové plochy vybavit sportovním nářadím (branky, basketbalové koše atd.) a rekreačním vybavením (lavičky, piknikové kouty atd.). Přípustné je vysazování solitérních stromů, realizace přírodních vodních ploch do 100m2, vodotečí a můstků přes ně. Veřejná technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení).

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

27

Obec Košátky

C. nepřípustné využití: Nepovoluje se výstavba stavebních objektů, oplocení a provozování činností narušujících kvalitu prostředí a neslučitelných s hlavním využitím. Nepovoluje se rovněž výstavba komunikací. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Regulativy pro vybavení nejsou stanoveny. Konkrétní záměr využití území bude posuzován vždy individuálně.

F.2.3. Plochy občanského vybavení F.2.3.1. Občanské vybavení, veřejná infrastruktura – OV Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Výhradně obslužná zařízení a areály nekomerční občanské vybavenosti sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu a informatiku, pro veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. B. přípustné využití: Drobné sportovní plochy lokálního významu. Plochy zeleně veřejně přístupné, uliční stromořadí. Technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). Odpovídající obslužné, účelové a pěší komunikace. Parkoviště a odstavné plochy pro potřebu zóny a technické vybavení sloužící především potřebám zóny. Bydlení správce (majitele) účelových staveb. Byt správce není možné realizovat jako samostatně stojící objekt. C. nepřípustné využití: Všechny druhy činností nesouvisející s body A a B. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Objekty a skupiny objektů na pozemcích, jejichž využití je podřízeno hlavnímu využití musí splňovat koeficient zastavění, který je maximálně 60%. Koeficient zastavění se vztahuje ke všem nadzemním stavebním objektům umístěným na stavebním pozemku. Výšková regulace zástavby je obecně stanovena na max. 2 nadzemní podlaží s podkrovím.

F.2.4. Plochy smíšené obytné, venkovské – SV Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití : Plochy smíšené obytné ve venkovských sídlech, využívané zejména pro venkovské bydlení v rodinných domech, včetně usedlostí s hospodářským zázemím, nebo s obslužnou sférou služeb či nerušící výrobní činností vázaných k objektům bydlení. Dále plochy nízkopodlažní, funkčně smíšené zástavby stávajících objektů individuální rekreace (celoročně využitelných) a zástavby s možností ubytovacích služeb a zařízení občanské vybavenosti lokálního významu. B. přípustné využití: Samostatné služby, obchodní a výrobní činnosti lokálního charakteru, pokud neovlivní sousední stavební pozemky. Drobné sportovní plochy a veřejná zeleň, sloužící potřebám obyvatel zóny, samostatná doprovodná zeleň. Technické vybavení sloužící obyvatelům zóny. Veřejná technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). Místní obslužné, pěší a cyklistické komunikace, parkovací plochy. Zemědělská činnost na vyhrazených pozemcích užitkových zahrad, pokud neovlivní sousední stavební pozemky.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

28

Obec Košátky

C. nepřípustné využití: Všechny druhy činností, které intenzitou dopravy, hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně narušují sousední pozemky a dále dopravní terminály a centra dopravních služeb. Bydlení v bytových domech, individuální rekreace v objektech typu chaty či chatky a samostatná výrobní činnost průmyslového, zemědělského a lesního charakteru. Nepřípustné je umisťování mobilních domů. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Jednotlivé objekty, popř. seskupení obytných, hospodářských a ostatních objektů, jejichž využití odpovídá nárokům na rodinné bydlení, služby a činnosti nerušící svým provozem bydlení. U objektů se umožňuje i jejich samostatné využití bez vazby na bydlení. U nově navrhovaných ploch musí být veškeré parkování vozidel zajištěno vždy na vlastním pozemku. Účelové stavby pro chovatelství a samozásobitelskou pěstební činnost (popř. jiné podnikatelské aktivity) budou zřizovány se souhlasem vlastníků sousedních pozemků (osob, majících jiná práva k sousedním pozemkům). Koeficient zastavění na nově navrhovaných plochách u stavebních pozemků v rozmezí 600m2 až 900m2 max. 40 %, u stavebních pozemků 900m2 až 1200m2 max.35%, u stavebních pozemků 1200m2 a větších max. 30%. Na plochách zastavěných před rokem 1990 (v zastavěném území) je koeficient zastavění stanoven na max. 50%. Koeficient zastavění se vztahuje ke všem nadzemním stavebním objektům umístěným na stavebním pozemku. Charakter a struktura zástavby na stavebním pozemku musí vycházet z tradičních charakteristických rysů. Za určující se stanovuje rozptýleně uspořádaná zástavba soustředěná na stavebním pozemku. Při dělení pozemků, šířka stavebního pozemku pro bydlení přilehlého k obslužné komunikaci nesmí klesnout pod 20m u staveb orientovaných štítovou stěnou ke komunikaci a pod 25m u staveb orientovaných okapovou stěnou. Šířka stavebního pozemku pro bydlení spojené s ostatními činnostmi či pro činnosti nevázané na bydlení nesmí klesnout pod 30m. Umožňuje se výstavba i jednotně architektonicky řešených rodinných dvojdomů. Nepřípustné jsou ostatní formy skupinové a řadové zástavby s přímou vazbou na dopravní plochu (samostatné vjezdy). Výšková regulace zástavby je obecně stanovena na max. 2 nadzemní podlaží s podkrovím. Při stanovení výškové regulace je nutné respektovat výškovou hladinu okolní, respektive nejbližší charakteristické zástavby. V konkrétních exponovaných zastavitelných plochách může být výšková regulace omezena (omezení je uvedeno vždy v omezujících podmínkách pro konkrétní zastavitelnou plochu). Při umisťování staveb musí být respektována vzdálenost 20 m od kraje lesa.

F.2.5. Plochy dopravní infrastruktury F.2.5.1. Dopravní infrastruktura, silniční – DS V ÚPK se vymezují dopravní plochy silnic podle jejich klasifikace. V ÚPK se vymezují dopravní plochy místních a účelových komunikací podle jejich hierarchie dle funkčních skupin, plochy dopravního vybavení, které nejsou komunikacemi jsou vymezeny samostatně. Ve výkresové části ÚPK, v hlavním výkresu, jsou dopravní plochy označeny a popsány následovně:

F.2.5.1.1 Silnice III. třídy - DS3T Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití : Plocha vymezující silnici III.tř. včetně souvisejících pozemků a staveb. Do plochy jsou zahrnuty všechny součásti a příslušenství silnice.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

29

Obec Košátky

B. přípustné využití: V těchto plochách (v nezastavěném území, pokud je to technicky možné, mimo vlastní těleso silnice a silniční pomocné pozemky) lze umísťovat vedení a stavby technické infrastruktury. Mimo vlastní těleso silnice lze umisťovat doprovodnou zeleň. C. nepřípustné využití: Všechny druhy využití mimo uvedené v bodech A. a B. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Nejsou ÚPK samostatně stanoveny a musí splňovat příslušné právní předpisy.

F.2.5.1.2 Místní komunikace III. třídy, funkční skupina C - DS3C Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití : Plocha určená pro obslužné komunikace, umožňující průtahy silnic III. třídy zastavěným územím, přímou obsluhu zastavěného území a samostatně stojících objektů. Při návrhu dopravního prostoru (pokud je to technicky možné) je vždy upřednostňováno řešení zajišťující samostatné pruhy automobilové dopravy, samostatné pruhy pro cyklisty (pokud je navrženou plochou vedena cyklotrasa) a samostatné chodníky. B. přípustné využití: V těchto plochách, pokud je to technicky možné, mimo vlastní těleso komunikace lze umísťovat vedení a stavby technické infrastruktury. Mimo vlastní těleso komunikace lze umisťovat zeleň veřejných prostranství. Je možné zřizovat samostatné pruhy pro parkování a zastavování vozidel. C. nepřípustné využití: Všechny druhy využití mimo uvedené v bodech A. a B. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Nejsou ÚPK samostatně stanoveny a musí splňovat příslušné právní předpisy.

F.2.5.1.3 Místní komunikace IV. třídy, funkční podskupina D1 - DS1D Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití : Plocha určená pro dopravní obsluhu obytných a rekreačních zón ve stávajících i nově navrhovaných souborech s nízkopodlažní zástavbou, s charakterem obytné ulice. Do plochy jsou zahrnuty všechny součásti a příslušenství místní komunikace. Přímá obsluha všech objektů za stanovených podmínek. Dopravní rychlost omezena dopravním značením a zpomalujícími prvky. Při návrhu dopravního prostoru je nutné vycházet z principu přednosti pohybu chodců před nemotorovými a motorovými dopravními prostředky. B. přípustné využití: Je přípustné na některé části těchto ploch i vyloučit automobilovou dopravu. V těchto plochách, pokud je to technicky možné, mimo vlastní těleso komunikace lze umísťovat vedení a stavby technické infrastruktury. Mimo vlastní těleso komunikace lze umisťovat zeleň veřejných prostranství. Je možné zřizovat samostatné pruhy pro parkování a zastavování vozidel. C. nepřípustné využití: Všechny druhy využití mimo uvedené v bodech A. a B. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Nejsou ÚPK samostatně stanoveny a musí splňovat příslušné právní předpisy. Je doporučováno řešení uplatňující střídání materiálů v jízdní dráze, zúžení průjezdních profilů, optické

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

30

Obec Košátky

uspořádání komunikace, jízdní překážky apod. Odstavování vozidel je možné pouze na vyznačených místech. Konkrétní návrh řešení místních komunikací bude vycházet z místní dopravní situace, rozmístění vstupů a vjezdů na pozemky, do objektů atd.

F.2.5.1.4 Účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití : Dále nečleněné komunikace zajišťující průjezd a průchod územím. Jedná se především o účelové komunikace, zemědělské účelové komunikace, polní cesty, lesní cesty apod. sloužící k dopravní obsluze a zpřístupnění nezastavěných případně zastavěných pozemků. Jedná se o komunikace, které jsou plošně vymezeny a nejsou součástí jiné plochy s rozdílným způsobem využití. Do plochy jsou zahrnuty všechny součásti a příslušenství účelové komunikace, polní či lesní cesty. B. přípustné využití: V těchto plochách, pokud je to technicky možné, mimo vlastní těleso komunikace lze umísťovat vedení a stavby technické infrastruktury. Mimo vlastní těleso komunikace lze umisťovat zeleň veřejných prostranství. C. nepřípustné využití: Všechny druhy využití mimo uvedené v bodech A. a B. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Nejsou ÚPK samostatně stanoveny a musí splňovat příslušné právní předpisy.

F.2.5.1.5 Dopravní vybavení - DSV Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití : Záchytná a veřejná parkoviště, zastávky autobusové dopravy. B. přípustné využití: Obslužná zařízení a informační stánky. Technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). C. nepřípustné využití: Všechny druhy činností nesouvisející s body A a B. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Nejsou ÚPK samostatně stanoveny a musí splňovat příslušné právní předpisy.

F.2.5.2. Dopravní infrastruktura, železniční doprava - DZ Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Plochy drážní dopravy zahrnující obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně. Dále plochy pro zařízení drážní dopravy, stanice, zastávky nástupiště, přístupové komunikace, provozní budovy a pozemky, včetně vozoven, opraven, překladišť a správních budov. B. přípustné využití: Obslužná stravovací zařízení, drobný prodej a informační stánky. C. nepřípustné využití: Jiná činnost než činnosti uvedené v bodech A a B není přípustná.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

31

Obec Košátky

Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Zásady pro uspořádání území jsou stanoveny příslušnými právními předpisy. Objekty musí architektonickým členěním staveb a zejména celkovým objemem staveb respektovat měřítko a kontext okolí.

F.2.6. Plochy technické infrastruktury F.2.6.1. Technická infrastruktura, inženýrské sítě – TI Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Výhradně obslužná zařízení technické obsluhy území (areály technické vybavenosti). Zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny), telekomunikačních zařízeních a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití. B. přípustné využití: Parkování pro potřeby zóny na vyhrazeném parkovišti mimo veřejné prostory. Doprovodné sklady, vedlejší výrobní, servisní a administrativní činnost, související se základní technickou funkcí, hasičské zbrojnice, sběrny tříděného odpadu, areály údržby komunikací atd. Plochy zeleně, vyhrazené, ochranné a izolační. Bydlení správce (majitele) účelových staveb. Byt správce není možné realizovat jako samostatně stojící objekt. C. nepřípustné využití: Všechny druhy činností nesouvisející s body A a B. Především se jedná o školství, zdravotnictví, sociální služby a bydlení (kromě případů uvedených výše) a rekreaci. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: V zóně budou zřízeny nezpevněné zatravněné plochy, ozeleněné keřovou a stromovou vegetací ochranného a izolačního charakteru. Stavební objekty a technologická zařízení svým architektonickým řešením a celkovým objemem zástavby musí respektovat měřítko a kontext se zástavbou v řešeném území.

F.2.7. Plochy výroby a skladování F.2.7.1. Zemědělská výroba – VZ Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Výrobní zemědělská zařízení, chov hospodářských zvířat, zpracování rostlinné produkce, výrobní zemědělské služby a sklady zemědělských výrobků. B. přípustné využití: Zařízení výrobní zpracovatelská (potravinářský průmysl), provozy údržby staveb a techniky, zemědělské služby a sklady. Veřejná technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). Bydlení provozovatele (majitele) účelových staveb, ubytování sezónních pracovníků. Byt správce není možné realizovat jako samostatně stojící objekt. Plochy zeleně v rámci zóny plní funkci ochrannou a izolační. Příslušné účelové komunikace a odstavné plochy, garáže a dopravní zařízení. C. nepřípustné využití: Bydlení (s výjimkou uvedenou v bodě B), rekreace, zdravotnictví a sociální služby, základní školství a ostatní činnosti nesouvisející se zemědělskou činností.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

32

Obec Košátky

Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Jednotlivé objekty, popřípadě skupiny objektů, jejichž využití odpovídá uvedenému hlavnímu či přípustnému využití musí splňovat koeficient zastavění max. 40 %. Koeficient zastavění se vztahuje ke všem nadzemním stavebním objektům, z podzemních objektů se započítávají silážní jámy a žlaby. Zajištění parkování zemědělské techniky a vozidel provozovatele vždy na vlastním pozemku. Podíl zelených ploch na nezpevněných plochách, osázených keřovou a stromovou ochrannou zelení min. 10%. Výška objektů max. 2 nadzemní podlaží a podkroví, u halových staveb max. 15 m. U technologických zařízení přesahující 15 m bude výška stanovena v rámci posuzování vlivu na krajinný ráz. Jednotlivé objekty, popřípadě jejich seskupení, jejichž využití odpovídá podmínkám funkčního využití, musí svým architektonickým výrazem odpovídat podmínkám výstavby ve venkovském prostoru. Pásmo hygienické ochrany by nemělo překročit hranice areálu. Při územním řízení (pokud by se měly měnit počty chovaných zvířat) ověřovat pásmo hygienické ochrany, zaručující neovlivňování obytných staveb na sousedních pozemcích.

F.2.8. Plochy veřejných prostranství F.2.8.1. Veřejná zeleň – ZV Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Veřejná a parková zeleň - stabilizace přírodní složky v rámci zastavěného území sídla výlučně s charakterem veřejně přístupných ploch využívaných pro každodenní rekreaci. B. přípustné využití: Veřejné plochy pro neorganizované sportovní vyžití, síť pěších a obslužných komunikací, odpočinkové a shromažďovací plochy, pasivní rekreační pobyt. Rekreační využití za předpokladu uchování přírodní hodnoty území. Obslužná zařízení a občanské vybavení formou drobných staveb, podřízené hlavnímu využití dle bodu A. Zahradnická úprava a údržba. Technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). C. nepřípustné využití: Všechny činnosti, které jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky a nesouvisí s vymezenými přijatelnými činnostmi dle bodu B., silniční doprava, intenzivní formy hospodaření apod. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Návrh, založení a údržba zeleně musí být prováděna odborně a trvale. Je možné situovat drobnou architekturu v souvislosti s využitím parteru k rekreaci. Je možné oplocování pozemků.

F.2.9. Plochy zeleně F.2.9.1. Soukromá a vyhrazená zeleň – ZS Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Zeleň v rámci zastavěného území sídla či zastavitelných ploch výlučně soukromého charakteru stabilizace přírodní složky. Využívání pro samozásobitelskou pěstební činnost a rekreaci. B. přípustné využití: Drobné stavby zahradní architektury např. zahradní altány, pergoly, okrasné vodní nádrže atp. Rekreační využití za předpokladu uchování přírodního charakteru území. Technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení).

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

33

Obec Košátky

C. nepřípustné využití: V rámci těchto ploch nelze realizovat stavby trvalé ani dočasné, s výjimkou uvedenou v bodu B, dále zde nelze realizovat drobné stavby hospodářského (kůlny, chlívky apod.), rekreačního a sportovního charakteru (rodinné bazény, tenisové kurty atp.). Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Požaduje se zahradnická úprava a údržba ploch. Návrh, založení a údržba zeleně musí být prováděna odborně a trvale tak, aby nedocházelo k poškozování půdního fondu, oplocení, neúměrnému zastínění sousedních obytných staveb atp. Maximální výška drobných staveb je 4 m, zastavěná plocha nesmí překročit 10m2 v rámci konkrétního pozemku (tj. pozemku s číslem parcely).

F.2.9.2. Zeleň přírodního charakteru – ZP Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Zeleň v návaznosti na zastavěné území sídla výlučně s charakterem volně přístupných ploch stabilizace přírodní složky. Dále remízky, skalní masivy, neplodná půda a drobné plochy přírodní zeleně. B. přípustné využití: Pasivní rekreační pobyt, veřejné plochy pro síť pěších, popř. cyklistických komunikací. Zahradnická úprava a údržba (nepřipouští se výsadba introdukovaných dřevin). Technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související malá zařízení (do 5 m2) technického vybavení). C. nepřípustné využití: Všechny činnosti, které jsou v rozporu se stabilizací přírodní složky a nesouvisí s vymezenými přípustnými činnostmi dle bodu B., silniční doprava, intenzivní formy hospodaření apod. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Návrh, založení a údržba zeleně musí být prováděna odborně a trvale. Je možné umisťovat pouze mobilní prvky pro odpočinek, v souvislosti s využitím parteru k rekreaci a stavby uvedené v bodě B. V uvedené ploše s rozdílným způsobem využití nelze umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, a dále ekologická a informační centra. Při využití území je nutné zajistit ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu platné legislativy.

F.2.10. Plochy vodní a vodohospodářské – W Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků, pozemky vodohospodářských staveb a jiné pozemky určené pro vodohospodářské využití . Takto vyznačené plochy nerozlišují hospodářský, rekreační či ekologický charakter vodní plochy. B. přípustné využití: Stavby a činnosti, zajišťující vodní či vodohospodářskou funkci v území a respektující požadavky právních předpisů upravujících problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. Ochrana a údržba chráněných krajinných prvků přírody, vymezených projektem pozemkových úprav. Technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). Výstavba účelových komunikací na vodohospodářských stavebních dílech, včetně základní komunikační sítě (pěší, cyklistické, místní), zabezpečující odpovídající průchodnost krajiny.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

34

Obec Košátky

C. nepřípustné využití: Všechny druhy činností neuvedené v bodech A a B. Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Realizací ploch pro vodní a vodohospodářské účely nepoškozovat sousední pozemky a jejich charakteristiky (fyzikální, biologické, krajinářské a ekologické). Hospodařit na vodních a vodohospodářských plochách tak, aby vody nebyly kontaminovány škodlivými látkami. V uvedené ploše s rozdílným způsobem využití nelze umisťovat stavby a zařízení pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, a dále ekologická a informační centra. Při využití území je nutné zajistit ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu platné legislativy.

F.2.11. Plochy zemědělské V ÚPK se vymezují plochy zemědělské podle základních charakteristik jejich obhospodařování a vlivu na krajinný ráz. Ve výkresové části ÚPK jsou plochy zemědělské označeny a popsány následovně:

F.2.11.1. Orná půda - NZO Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Základní funkcí je zemědělská výroba - obhospodařování orné půdy. Hospodaření na zemědělském půdním fondu vyšší a vysoké přirozené produkční schopnosti. Jsou vytvořeny předpoklady pro intenzivnější formy zemědělského hospodaření. B. přípustné využití: Lokalizace zemědělské účelové výstavby pro prvovýrobu s přímou vazbou na daný ZPF. Ochrana a údržba chráněných krajinných prvků přírody, vymezených projektem pozemkových úprav. Investice do půdy, určené ke zvýšení produkce (meliorace, vodohospodářské úpravy). Zakládání vodních nádrží pro závlahu a prvků na ochranu proti vodní erozi. Výstavba zařízení na získávání vody, určené k zemědělské činnosti. Technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). Výstavba zemědělských účelových komunikací, včetně základní komunikační sítě (pěší, cyklistické, místní), zabezpečující odpovídající průchodnost krajiny. Údržba a ochrana kulturních památek a drobné architektury. Výstavba hygienických zařízení. C. nepřípustné využití: Pěstování víceletých technických plodin a dřevin. Lokalizace výstavby nesouvisející se zemědělskou prvovýrobou (bydlení, rekreace, vybavenost občanská, průmyslová a drobná výroba, sklady, zpracování nerostných a druhotných surovin). Výstavba na zpracování zemědělské a lesní produkce (např. stavby pro potravinářskou úpravu produktů rostlinné výroby, sušárny atd.) Zakládání rekreačních a chovných vodních nádrží. Výstavba ekologických a informačních center Podmínky plošného a prostorového uspořádání: V uvedené ploše s rozdílným způsobem využití nelze umisťovat stavby a zařízení pro lesnictví, těžbu nerostů, ekologická a informační centra. Na částích ploch, zahrnutých do systému ÚSES, nelze navíc umisťovat stavby pro zemědělství, hygienická zařízení a dále samostatné stavby a opatření pro zlepšení podmínek jejich využití pro účely rekreace a cestovního ruchu. Při využití území je nutné zajistit ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu platné legislativy.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

35

Obec Košátky

F.2.11.2. Sady a vinice - NZS Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Základní funkcí je zemědělská výroba - obhospodařování sadů, vinic a keřových plantáží, dále produkční plochy zahradnictví. Hospodaření na zemědělském půdním fondu vyšší a vysoké přirozené produkční schopnosti. Plochy kde jsou vytvořeny předpoklady pro intenzivnější formy zemědělského hospodaření. Zahrnují plochy extenzivně i intenzivně zemědělsky obhospodařované se středně a vysokorostoucí vegetací (křovinné a stromové patro) s možností oplocení.. Pod tímto označením jsou zahrnuty též významné zahrady náležející ke stavebním objektům. B. přípustné využití: Lokalizace zemědělské účelové výstavby pro prvovýrobu s přímou vazbou na daný ZPF. Ochrana a údržba chráněných krajinných prvků přírody, vymezených projektem pozemkových úprav. Investice do půdy, určené ke zvýšení produkce (meliorace, vodohospodářské úpravy). Zakládání vodních nádrží pro závlahu a prvků na ochranu proti vodní erozi. Výstavba zařízení na získávání vody, určené k zemědělské činnosti. Technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). Výstavba zemědělských účelových komunikací, včetně základní komunikační sítě (pěší, cyklistické, místní), zabezpečující odpovídající průchodnost krajiny. Údržba a ochrana kulturních památek a drobné architektury. Výstavba hygienických zařízení. C. nepřípustné využití: Lokalizace výstavby nesouvisející se zemědělskou prvovýrobou (bydlení, rekreace, vybavenost občanská, průmyslová a drobná výroba, sklady, zpracování nerostných a druhotných surovin). Výstavba objektů a zařízení na zpracování zemědělské a lesní produkce. Zakládání rekreačních a chovných vodních nádrží. Výstavba ekologických a informačních center Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Zemědělské účelové stavby pro prvovýrobu s přímou vazbou na daný ZPF jsou plošně omezeny, jejich zastavěná plocha nesmí překročit 50m2. V uvedené ploše s rozdílným způsobem využití nelze umisťovat stavby a zařízení pro lesnictví, těžbu nerostů, ekologická a informační centra. Na částích ploch, zahrnutých do systému ÚSES , nelze navíc umisťovat stavby pro zemědělství, hygienická zařízení a dále samostatné stavby a opatření pro zlepšení podmínek jejich využití pro účely rekreace a cestovního ruchu. Při využití území je nutné zajistit ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu platné legislativy. Na významných zahradách náležejících ke stavebním objektům není možné provádět jakoukoli výstavbu.

F.2.11.3. Louky - drnový fond - NZL Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Hospodaření na zemědělském půdním fondu s přirozenou produkční schopností. Základní funkcí je zemědělská výroba formou pastevectví s možností oplocení pro pastevní účely, sekáním travních porostů apod.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

36

Obec Košátky

B. přípustné využití: Umisťování staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území jako jsou výběhy a přístřešky pro dobytek a koně, napájecí žlaby apod. Ochrana a údržba chráněných krajinných prvků přírody, vymezených projektem pozemkových úprav. Investice do půdy, určené ke zvýšení produkce (meliorace, vodohospodářské úpravy). Zakládání vodních nádrží pro závlahu a prvků na ochranu proti vodní erozi. Výstavba zařízení na získávání vody, určené k zemědělské činnosti. Technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). Výstavba zemědělských účelových komunikací, včetně základní komunikační sítě (pěší, cyklistické, místní), zabezpečující odpovídající průchodnost krajiny. Údržba a ochrana kulturních památek a drobné architektury. Výstavba hygienických zařízení. C. nepřípustné využití: Pěstování víceletých technických plodin a dřevin. Lokalizace výstavby nesouvisející se zemědělskou prvovýrobou (bydlení, rekreace, vybavenost občanská, průmyslová a drobná výroba, sklady, zpracování nerostných a druhotných surovin). Výstavba objektů a zařízení na zpracování zemědělské a lesní produkce. Výstavba silážních žlabů a skladů sena. Zakládání rekreačních a chovných vodních nádrží. Výstavba ekologických a informačních center Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Zemědělské účelové stavby pro prvovýrobu s přímou vazbou na daný ZPF jsou plošně omezeny, jejich zastavěná plocha nesmí překročit 150m2. V uvedené ploše s rozdílným způsobem využití nelze umisťovat stavby a zařízení pro lesnictví, těžbu nerostů, ekologická a informační centra. Na částích ploch, zahrnutých do systému ÚSES, nelze navíc umisťovat stavby pro zemědělství, hygienická zařízení a dále samostatné stavby a opatření pro zlepšení podmínek jejich využití pro účely rekreace a cestovního ruchu. Při využití území je nutné zajistit ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu platné legislativy.

F.2.12. Plochy lesní – NL Podmínky funkčního využití ploch: A. hlavní využití: Základní funkcí je lesní výroba, podřízená požadavkům lesního hospodářského plánu (LHP) a lesním hospodářským osnovám (LHO). Hospodaření na lesním půdním fondu (obnova, ochrana, výchova, těžba včetně přiblížení a odvozu dřeva z lesních porostů). Zahrnuje porostní půdu a převážnou část pozemků určených k plnění funkcí lesa. B. přípustné využití: Lesní hospodářství, produkce dřevní hmoty a výkon práva myslivosti. Lokalizace lesní účelové výstavby pro prvovýrobu bez možnosti dočasného ubytování vlastníků (uživatelů). Ochrana a údržba chráněných prvků přírody. Zakládání, obnova a údržba krajinných prvků. Zakládání malých vodních nádrží (drobné vodní plochy) s největší zatopenou plochou do 2 ha a to za předpokladu, že nejde jinak řešit zamokření PUPFL. Stavby pro meliorace a hrazení bystřin směřující proti vodní erozi. Výstavba technických zařízení i objektů potřebných pro jímání a výrobu pitné vody včetně čištění odpadních vod.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

37

Obec Košátky

Technická infrastruktura (vedení, stavby a provozně související zařízení technického vybavení). Výstavba účelových lesních komunikací včetně základní komunikační sítě (pěší, cyklistické, místní komunikace) zabezpečující průchodnost lesními pozemky. Výstavba hygienických zařízení (např. WC). C. nepřípustné využití: Lokalizace výstavby nesouvisející s lesní hospodářskou činností (bydlení, rekreace, občanská vybavenost, průmyslová a drobná výroba, sklady zpracování nerostných a druhotných surovin). Účelová výstavba na zpracování lesní a jiné produkce. Zakládání rekreačních i rybochovných vodních nádrží. Výstavba ekologických a informačních center Podmínky plošného a prostorového uspořádání: Přípustné jsou pouze stavby a činnosti zajišťující lesní funkci v území uvedené v bodě B. V uvedené ploše s rozdílným způsobem využití nelze umisťovat stavby a zařízení pro zemědělství, těžbu nerostů, ekologická a informační centra. Na částích ploch, zahrnutých do systému ÚSES, nelze navíc umisťovat stavby pro lesnictví, hygienická zařízení a dále samostatné stavby a opatření pro zlepšení podmínek jejich využití pro účely rekreace a cestovního ruchu. Při využití území je nutné zajistit ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu platné legislativy.

F.3. Omezující podmínky pro využití zastavitelných ploch a ploch přestavby Vymezení ochranných pásem, chráněných území a stanovení zátopových území Řešené území se nachází v zátopovém území Košáteckého potoka. Jsou vymezeny hranice záplavového území Q100, Q20 a Q5, dále je vymezena aktivní zóna záplavového území Zakresleno ve výkresové části dokumentace viz. čv. 02, č.v. 03 a čv.06. V aktivní zóně záplavového území nelze realizovat nadzemní objekty, včetně oplocení. Zaznamenatelná ochranná pásma vedení sítí technické infrastruktury a dopravní infrastruktury jsou vyznačena v grafické části dokumentace týkající se technické infrastruktury, koordinačním výkresu a částečně i na hlavním výkresu. Ochranná pásma sítí technické infrastruktury jsou v grafické části dokumentace zaznamenána v rozsahu zobrazitelném v příslušném měřítku. Vzhledem k použitému měřítku nejsou na výkresech zaznamenány: - ochranné pásmo el. kabelových rozvodů VN je 1m po obou stranách krajních kabelů. - ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok (do DN500 je 1,5 m od vnějšího okraje potrubí) - vzdálenost žumpy od studny či vodovodu je v rozmezí 5 až 12 m od potrubí - kabely spojů 1,5 m po stranách krajního vedení Ve výkresové části dokumentace jsou zaznamenány: - ochranná pásma elektrického venkovního vedení VN 22 kV - 7 m od krajního vodiče u starších typů vedení 10m od krajního vodiče. - pro stanovení ochranného pásma pozemních trafostanic VN/NN je orientačně s ohledem na požadavky požární bezpečnosti stanoveno 10 m od vlastního objektu. Upřesnění ochranného pásma pozemních trafostanic je nutno dohodnout s příslušným rozvodným závodem podle typu trafostanice. - ochranné pásmo železniční tratě (celostátní dráhy) je 60 m od osy krajní koleje - ochranné pásmo silniční komunikace III. třídy je 15 m od osy vozovky. - ochranné pásmo radioreléových tras armády České republiky - ochranné pásmo telekomunikačních vedení Limity území vyplývající z prvků ochrany přírody a krajiny, s vymezením ÚSES jsou zaznamenány v grafické části dokumentace. V ní je i vyznačeno pásmo 50 m od PUPFL.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

38

Obec Košátky

Ve výkresové části návrhu i odůvodnění ÚPK jsou na výkresech č.03,č.06 a č.08 zakresleny plochy meliorací, tedy plochy investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Část řešeného území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále jen CHOPAV) Severočeská křída. Uvedeno ve výkresech č.03 a č.06 ÚPK. V grafické části dokumentace jsou vyznačena ochranná pásma vodních zdrojů. Jejich vyznačení bylo provedeno podle územně analytických podkladů. Pro užívaný vodní zdroj je vyhlášeno pásmo hygienické ochrany (PHO) I. stupně. Pro zajištění vyšší bezpečnosti a stability vodního zdroje jsou v jeho okolí navrženy vytypované plochy orné půdy k zatravnění. Ochrana před nepříznivými účinky ozáření z přírodních radionuklidů Ochranu před nepříznivými účinky ozáření z přírodních radionuklidů řeší příslušná právní ustanovení o mírovém využívání energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o radiační ochraně. V případě, že budou v řešeném území umisťovány stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi musí být zajištěno stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předloženy příslušnému stavebnímu úřadu, který dále postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a souvisejícími ustanoveními výše uvedených právních předpisů. Vymezení ploch sesuvného území a území jiných geologických rizik Na území obce Košátky se nenachází evidované sesuvné území ani území jiných geologických rizik. Na základě „Rekognoskace zastavitelných ploch Z02, Z03, Z05, Z06, Z11, Z12, Z20 v. k.ú. Košátky“ jsou, v omezujících podmínkách pro využití konkrétních zastavitelných ploch, uvedena doporučení na předcházení geologických rizik. Omezující podmínky stavebních objektů a zastavitelných ploch z hlediska památkové péče a archeologických nalezišť Na seznamu kulturních nemovitých památek pod označením 46514/2-1609 je areál tvrze Košátky (zámku) a bažantnice, památka plošně vymezena a č. 45077/2-1610 socha sv. Jana Nepomuckého, bodově označena. Z dostupných podkladů (ÚAP) nejsou na území obce vymezena území s archeologickými nálezy. Obecně stanovené omezující podmínky pro využití území Upřesnění pro konkrétní zastavitelné plochy je uvedeno v kapitole F.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Požaduje se na celém řešeném území nezvyšovat přípustnou úroveň znečištění ovzduší. U nových staveb a změn stávajících staveb využít centrálních zdrojů tepla (domovní kotelny), popř. alternativních zdrojů. Pro každou plochu s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání (viz kapitola F.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití). Při umisťování staveb na pozemcích situovaných při silnicích III. tř., respektive na jejich průtazích zastavěným územím, řešit umístění obytných a pobytových částí staveb tak, aby byly splněny podmínky k ochraně venkovního a vnitřního prostoru staveb, ve znění platných předpisů. Respektovat ochranné pásmo silnice. Veškeré stavby dotýkající se vodních toků je nutno již v záměru projednat s Povodím Labe nebo s Lesy ČR dle příslušnosti toku. Pro potřeby správy a údržby malých vodních toků a vodohospodářských zařízení je nutné zachovat po obou březích volný nezastavěný pruh o šířce 6m od břehové čáry. Správce vodního toku Košátecký potok je v souladu s platnými právními předpisy oprávněn užívat pozemky sousedící s vodním tokem Košátecký potok, a to, v části sousedící s vodním tokem v šířce 8m od břehové čáry. Při výsadbě vysokorostoucí zeleně je zapotřebí zachovat přístup k vodnímu toku z jedné strany nezbytný k jeho údržbě.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

39

Obec Košátky

Zastavitelné plochy, nacházející se na stávajícím drenážním odvodnění (plochy meliorací), musí být zastavovány takovým způsobem, aby nebyla omezena funkčnost odvodňovacích systémů. U krajinných úprav nesmí být omezena funkčnost na sousedních a navazujících pozemcích. V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke zhoršování odtokových poměrů“. Omezující podmínky pro využití přestavbových a zastavitelných ploch Přestavbová plocha P01: Případný návrh změn parcelace musí zajistit dopravní obsluhu celé přestavbové plochy. Obdobně se požaduje řešit i části technické infrastruktury, potřebné pro přestavbovou plochu. Z části přiléhající k železniční trati a silnici III/24423 je přestavbová plocha podmíněně vhodná pro obytnou zástavbu. Výstavba musí respektovat ochranná pásma železnice a silnice dle platných právních předpisů. Při řešení přestavby a výstavby nacházející se ve výše uvedených ochranných pásmech musí být prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Výstavba musí být odsouhlasena příslušným orgánem státní správy lesů, neboť se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. Pro zástavbu lze vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v šíři 20 m od kraje lesa. Přestavbová plocha P02: Před realizací stavebních úprav stávajících komunikací a dostavbou míst pro otáčení vozidel je bezpodmínečně nutné provést geologický průzkum. Geologický průzkum je rovněž nutné provést v případech dostavby v rámci stávajících „ploch staveb pro rodinnou rekreaci RI“. Uvedená část území je ÚPK zařazena do ploch s možným výskytem geologických rizik. Výstavba musí být odsouhlasena příslušným orgánem státní správy lesů, neboť se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. Přestavbová plocha P03: Před realizací stavebních úprav stávajících komunikací, výstavbou sítí technické infrastruktury i jakoukoli stavební činností je bezpodmínečně nutné provést geologický průzkum. Celá přestavbová plocha je ÚPK zařazena do ploch s možným výskytem geologických rizik Výšková regulace zástavby je omezena na 1 nadzemní podlaží s podkrovím. Zastavitelná plocha Z01: Zastavitelná plocha se skládá ze dvou samostatných pozemků. Před realizací jakékoli stavební činností je bezpodmínečně nutné provést geologický průzkum. Obě části zastavitelné plochy Z01 jsou ÚPK zařazeny do ploch s možným výskytem geologických rizik Z části přiléhající k silniční komunikaci je zastavitelná plocha podmíněně vhodná pro obytnou zástavbu. Výstavba musí respektovat ochranná pásma silnic dle platného zákona o pozemních komunikacích. Zastavitelná plocha Z02: Z části přiléhající k železniční trati je přestavbová plocha podmíněně vhodná pro obytnou zástavbu. Výstavba musí respektovat ochranné pásmo železnice dle platných právních předpisů. Při řešení výstavby nacházející se ve výše uvedeném ochranném pásmu musí být prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Zastavitelná plocha Z06: Využití plochy je podmíněno respektováním ochranného pásma el. vedení VN. Využití plochy je vázáno podmínkou, že bude zachován minimálně 15 m široký nezastavitelný pás vně břehové hrany. Na základě geologického průzkumu se doporučuje sledovat chování základové půdy, při stavební činnosti zajistit dohled příslušného specialisty - geotechnika. Zastavitelná plocha Z07:

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

40

Obec Košátky

Využití plochy je vázáno podmínkou, že bude zachován minimálně 15 m široký nezastavitelný pás vně břehové hrany Zastavitelná plocha Z11: Výstavba musí být odsouhlasena příslušným orgánem státní správy lesů, neboť se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. Na základě geologického průzkumu se doporučuje sledovat chování základové půdy, při stavební činnosti zajistit dohled příslušného specialisty geotechnika. Zastavitelná plocha Z13: Výstavba musí být odsouhlasena příslušným orgánem státní správy lesů, neboť se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. Pro zástavbu lze vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v šíři 20 m od kraje lesa. Výšková regulace zástavby je omezena na 1 nadzemní podlaží s podkrovím. Zastavitelná plocha Z14: Před realizací stavebních úprav stávajících komunikací, výstavbou nových komunikací a sítí technické infrastruktury i jakoukoli stavební činností v zastavitelné ploše je bezpodmínečně nutné provést geologický průzkum. Celá zastavitelná plocha je ÚPK zařazena do ploch s možným výskytem geologických rizik Výstavba na části pod komunikací musí být odsouhlasena příslušným orgánem státní správy lesů, neboť se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. Pro zástavbu lze vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v šíři 20 m od kraje lesa. Výšková regulace zástavby je omezena na 1 nadzemní podlaží s podkrovím. Zastavitelná plocha Z15: Před realizací jakékoli stavební činností je bezpodmínečně nutné provést geologický průzkum. Celá zastavitelná plocha je ÚPK zařazena do ploch s možným výskytem geologických rizik Výšková regulace zástavby je omezena na 1 nadzemní podlaží s podkrovím. Zastavitelná plocha Z17: Výstavba na části zastavitelné plochy musí být odsouhlasena příslušným orgánem státní správy lesů, neboť se nachází v pásmu 50m od okraje lesa. Pro zástavbu lze vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v šíři 20 m od kraje lesa. Zastavitelná plocha Z18: Využití zastavitelné plochy je podmíněno zpracováním územní studie. Před realizací jakékoli stavební činností je bezpodmínečně nutné provést geologický průzkum. Celá zastavitelná plocha je ÚPK zařazena do ploch s možným výskytem geologických rizik Krajinná úprava K01: Výstavba musí být odsouhlasena příslušným orgánem státní správy lesního hospodářství, neboť se nachází v pásmu 50m od okraje.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. G.1. Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (vyvlastnění) G.

V ÚPK jsou vyznačeny plochy a koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb a opatření v samostatném výkresu. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření je vztaženo k mapovému podkladu (oficiální vektorová digitální katastrální mapa - DKM) poskytnutému ke zpracování ÚPK obcí. Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění dále uvedených veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, lze v souladu s ustanoveními § 170 stavebního zákona odejmout nebo omezit. VD01 - pro místní komunikace funkční skupina D1 – DS1D

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

41

Obec Košátky

VD02 - pro místní komunikace funkční skupina D1 – DS1D VD03 - pro místní komunikace funkční skupina D1 – DS1D VD04 - pro místní komunikace funkční skupina D1 – DS1D VD05 - pro účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU VD06 - pro účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU VT01 - pro technickou infrastrukturu - trafostanice el. energie VN/NN VT02 - pro technickou infrastrukturu - trafostanice el. energie VN/NN VT03 - pro technickou infrastrukturu - gravitační splaškovou kanalizaci VT04 - pro technickou infrastrukturu - gravitační splaškovou kanalizaci VT05 - pro technickou infrastrukturu - gravitační splaškovou kanalizaci VT06 - pro technickou infrastrukturu - gravitační splaškovou kanalizaci VT07 - pro technickou infrastrukturu - gravitační splaškovou kanalizaci VT08 - pro technickou infrastrukturu - výtlačnou splaškovou kanalizaci VT09 - pro technickou infrastrukturu - výtlačnou splaškovou kanalizaci VT10 - pro technickou infrastrukturu - výtlačnou splaškovou kanalizaci VT11 - pro technickou infrastrukturu - výtlačnou splaškovou kanalizaci VT12 - pro technickou infrastrukturu - výtlačnou splaškovou kanalizaci VT13 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci VT14 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci VT15 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci VT16 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci VT17 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci VT18 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci VT19 - pro technickou infrastrukturu - rozvody pitné vody VT20 - pro plochu technické infrastruktury, inženýrské sítě – TI VT21 - pro plochu technické infrastruktury, inženýrské sítě – TI VT22 - pro plochu technické infrastruktury, inženýrské sítě – TI VT23 - pro technickou infrastrukturu - kabelové vedení el. energie VN VT24 - pro technickou infrastrukturu - kabelové vedení el. energie VN Ze zde uvedeného výpisu veřejně prospěšných staveb vyplývají pozemky dotčené dopravními stavbami a výstavbou sítí technické infrastruktury. Průběh jejich vedení či umístění a rozsah lze sledovat ve výkresové části dokumentace č.v.04.

G.2. Plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření (vyvlastnění) Plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou v ÚPK navrženy.

G.3. Plochy a koridory pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu (vyvlastnění) Plochy a koridory pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou v ÚPK navrženy.

G.4. Plochy pro asanaci (vyvlastnění) Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou v ÚPK navrženy.

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

42

Obec Košátky

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona H.1. Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (předkupní právo) H.

Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou v ÚPK navrženy.

H.2. Plochy a koridory pro veřejná prostranství (předkupní právo) Plochy a koridory pro veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou v ÚPK navrženy.

I.

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona V ÚPK není tento bod předmětem řešení.

J.

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření V ÚPK není tento bod předmětem řešení.

K.

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci

V ÚPK nejsou vymezeny plochy ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.

L.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Pro celou zastavitelnou plochu Z18 je požadováno zpracování územní studie. V rámci požadované územní studie musí být řešena koncepce typu bydlení, rozvržení pozemků, na kterých mají být umístěny stavby, řešení veřejné i soukromé zeleně a koncepce dopravní obsluhy. Pro pořízení územní studie, její projednání, pro její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, se stanovuje lhůta 5 let ode dne nabytí účinnosti opatřením obecné povahy, kterým se vydává ÚPK. Všechny ostatní navržené plochy a koridory jsou jednoznačně specifikovány.

M.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání

V ÚPK nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.

N.

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

V ÚPK je stanovena etapizace pro postupné využití zastavitelných ploch. Pořadí změn je uvedeno ve výkresové části dokumentace, kde vedle zařazení do jednotlivých etap je i přesné plošné vymezení konkrétních pozemků. Etapizace postupného využití zastavitelných ploch je rozdělena do tří etap. Etapa 00 - umožňuje využití vymezených zastavitelných ploch a přestavbových ploch

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

43

Obec Košátky

kdykoliv po dobu platnosti ÚPK, jedná se o časově nevázané využití území. Etapa 01 - určuje přednostní využití zastavitelných ploch, umožňuje výstavbu v území samostatně bez nutnosti provázání územní přípravy na ostatní zastavitelné plochy. Etapa 02 - umožňuje využití zastavitelných ploch po zastavění navazujících ploch zařazených do etapy 01 z 80%.

O.

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

V ÚPK nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

P.

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část: Celkem I. Textová část Územního plánu Košátky II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

96 44 52

stran stran stran

Grafická část: Grafická část Územního plánu Košátky obsahuje 5 výkresů. Grafická část odůvodnění Územního plánu Košátky obsahuje 3 výkresy. Nedílnou součástí řešení Územního plánu Košátky jsou následující výkresy: v.č. 01 Výkres základního členění v.č. 02 Hlavní výkres v.č. 03 Koncepce technické a veřejné infrastruktury v.č. 04 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v.č. 05 Výkres pořadí změny v území - etapizace

1 : 10 000 1 : 5 000 1 : 5 000 1 : 5 000 1 : 10 000

Nedílnou součástí odůvodnění Územního plánu Košátky jsou následující výkresy: v.č. 06 Koordinační výkres v.č. 07 Širší vztahy v.č. 08 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000 1 : 75 000 1 : 5 000

Územní plán Košátky – I. Textová část Územního plánu Košátky

44

Obec Košátky

II. A.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠÁTKY Postup při pořízení Územního plánu Košátky

Základní osnovou pro vypracování územního plánu bylo "Zadání", schválené zastupitelstvem obce Košátky, usnesením č. 2014-06-18-11 ze dne 18.6.2014. Podpůrnými dokumenty využitými při zpracování návrhu ÚPK byly: - Územní plán obce (ÚPO) Košátky schválený zastupitelstvem obce Košátky dne 2. 9. 2005 usnes. č 5/2005. - Územně analytické podklady ORP Mladá Boleslav z r. 2012. Zastupitelstvo obce Košátky usnesením č. 2011-09-29-03 z 29. 9. 2011 rozhodlo o pořízení nového územního plánu Košátky a současně určilo Pavla Kuchaře, starostu obce, spolupracovat s pořizovatelem na pořízení územního plánu. Doplňující průzkumy a rozbory řešeného území byly zpracovány Ing. Arch. Jiřím Maňákem, se kterým uzavřela obec Košátky smlouvu o dílo na zhotovení územního plánu Košátky. Pořizovatelem ÚPK se na základě žádosti Obce Košátky ze dne 16.7. 2012, v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), stal Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování, jako příslušný ORP MB, který ve spolupráci s určeným zastupitelem připravil návrh zadání ÚPK. Územní plán je pořizován z vlastního podnětu obce. Zpracovatelem ÚPK je Ing. arch. Jiří Maňák, Anastázova 22, 169 00 Praha 6, ČKA 01 245. „Návrh zadání ÚPK“ byl veřejně projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, vystaven k veřejnému nahlédnutí v době od 30.4.2014 do 30.5.2014. Dotčené orgány, obec Košátky, sousední obce a Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „KÚSK“) obdržely „Návrh zadání ÚPK“ a oznámení o jeho projednání jednotlivě. Zadání územního plánu Košátky bylo schváleno zastupitelstvem obce Košátky dne 18. 6. 2014 usn. č. 2014-06-18-11. Společné jednání o návrhu územního plánu Košátky: oznámení o projednávání návrhu ÚPK bylo v souladu s ust. § 50 stavebního zákona zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Košátky a sousedním obcím dne 15. 1. 2015. Ostatní veřejnosti oznámil zahájení společného jednání doručením veřejné vyhlášky na úředních deskách Magistrátu města Mladá Boleslav a obce Košátky, se stanoveným termínem a místem konání společného jednání a lhůtou pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů, krajského úřadu, připomínek obce Košátky, sousedních obcí a ostatní veřejnosti. Nahlédnutí do projednávané územně plánovací dokumentace bylo zajištěno ve lhůtě od 27. 1. 2015 do 12. 3. 2015 včetně u pořizovatele a na Obecním úřadu v Košátkách, a to i v elektronické podobě s uveřejněním na el. úředních deskách. Na společném jednání konaném dne 11. 2. 2015 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Odboru stavebního a rozvoje města Magistrátu města Mladá Boleslav poskytl projektant územního plánu odborný výklad. Dále byli přítomní seznámeni s formálními náležitostmi při uplatnění stanovisek dotčených orgánů a připomínek ostatní veřejnosti. Pořizovatel po ukončení lhůty společného jednání odeslal krajskému úřadu stanoviska, vyjádření a připomínky, které byly uplatněny v průběhu společného jednání spolu se žádostí o posouzení návrhu územního plánu Košátky. Nadřízený orgán pro obce posoudil návrh územního plánu Košátky avšak ve svém stanovisku č.j. 069650/2015/KUSK sdělil, že v návrhu ÚPK jsou nedostatky týkající se naddimenzovanosti rozvojových ploch, a proto neudělil souhlas se zahájením řízení o územním plánu. Na základě jednání pořizovatele, určeného zastupitele a zhotovitele ÚPK došlo k dohodě o redukci rozvojových ploch a územně plánovací dokumentace byla upravena dle požadavků nadřízeného orgánu. Pořizovatel následně požádal nadřízený orgán o opětné posouzení. Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne 5.5.2017 pod č.j. 059258/2017/KUSK, SZ 061243/2015/KUSKREG/LS potvrzení o odstranění nedostatků návrhu ÚPK.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

45

Obec Košátky

Pořizovatel následně v souladu s § 52 stavebního zákona oznámil veřejné projednání návrhu územního plánu dotčeným orgánům, obci Košátky, sousedním obcím jednotlivě a veřejnosti postupem, který upravuje ust. § 52 stavebního zákona tzn. doručením oznámení veřejnou vyhláškou na úřední desce pořizovatele a Obecního úřadu v Košátkách v tištěné i elektronické podobě, přičemž ve lhůtě od 14. 8. 2017 do 21. 9. 2017 včetně bylo možné do dokumentace nahlédnout. Termín veřejného projednání s odborným výkladem projektanta územního plánu byl stanoven na čtvrtek 21. 9. 2017 od 16.00 hodin s místem konání na Obecním úřadu v Košátkách. V průběhu veřejného projednání byla uplatněna námitka dotčené osoby, která je zapracována do textové části územního plánu Košátky, Odůvodnění kap. H. Pořizovatel v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona zaslal návrh rozhodnutí o námitce č.j. 468842017/ÚP/jivi dne 4. 10. 2017 dotčeným orgánům a krajskému úřadu a vyzval dotčené orgány a krajský úřad k uplatnění stanovisek. Pořizovatel obdržel k návrhu rozhodnutí o námitce všechna stanoviska dotčených orgánů souhlasná. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu územního plánu Košátky, dále přezkoumal návrh v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 stavebního zákona – viz kapitola B Odůvodnění se závěrem, že návrh územního plánu Košátky je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, dále v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, kterou jsou Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, a dále se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu. V průběhu pořízení územního plánu Košátky nebylo třeba řešit rozpory se stanovisky dotčených orgánů.

Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona B.1. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem B.1.1. Politika územního rozvoje ČR 2008 B.

Řešené území obce Košátky se nachází ve správním území ORP MB. Usnesením vlády č. 276 ze dne 15. 4. 2015 byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR“). Tímto dokumentem jsou stanoveny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a vymezeny rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. Řešené území (správní území obce Košátky) není zařazeno do žádné rozvojové oblasti. Řešené území leží cca 15 km od rozvojové osy OS3 (Praha - Liberec - hranice ČR/Německo, Polsko (Gorlitz/Zgorzelec)). Hlavním důvodem vymezení osy OS3 je ovlivnění území silnicemi R10 a R35 (S5) při spolupůsobení center Mladá Boleslav a Turnov. Silnice R10 řešeným územím neprochází. Pro řešené území nevyplývají z PÚR žádné konkrétní úkoly. Pro řešené území vyplývají z PÚR pouze obecně formulované republikové priority. Konkrétně byly požadavky vyplývající z PÚR v návrhu ÚPK naplněny následovně: kap. 2: Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území ÚPK umisťuje plochy změn v lokalitách těsně přiléhajících k hranici zastavěného území nebo mění funkci stávajícího zastavěného území. Plochy takto řešené leží mimo výše uvedené stávající či navrhované hlavní dopravní tahy (řešeným územím neprochází dopravní koridor republikového významu). Stanovená koncepce rozvoje obce vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje kulturní krajiny a vytváří podmínky pro stabilizaci a přiměřený růst počtu obyvatel obce. Cílem je dosažení trvale udržitelného rozvoje, tj. vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a uspokojení potřeb současné generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací budoucích. Návrh ÚPK usiluje o komplexní řešení účelného využití

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

46

Obec Košátky

a prostorového uspořádání území při respektování přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území, které současně chrání a rozvíjí. Skladba zastavitelných ploch navržených v ÚPK odpovídá cíli obnovy venkovských sídel, kterým je vyvážená obytná, rekreační a produkční funkce sídel včetně přiměřeného rozvoje cestovního ruchu. Návrh ÚPK zároveň určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území prostřednictvím stanovených regulativů. Nově vymezované zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území tak, že budoucí zástavba bude tvořit ucelené území, kdy nebude docházet k vytváření samostatných obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd a bude tak eliminován vznik zbytkových ploch ZPF se ztíženým obhospodařováním. Dosažení přiměřeného vyššího počtu obyvatel a jeho další stabilizace v novém bytovém fondu při respektování limitů a zachování hlavních hodnot území bude hlavním cílem budoucího vývoje obce. V souladu s tím jsou vymezeny nové zastavitelné plochy a plochy nezastavitelné. Návrh ÚPK tak respektuje a dále rozvíjí vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. kap. 3: Rozvojové osy a rozvojové oblasti Řešené území není součástí žádné rozvojové osy. kap. 4: Specifické oblasti Řešené území není součástí žádné vymezené specifické oblasti. kap. 5: Koridory a plochy dopravní infrastruktury Žádný vymezený koridor ani plocha dopravní infrastruktury se řešeného území nedotýká. kap. 6: Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů Žádný vymezený koridor technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů se řešeného území nedotýká. kap. 7: Další úkoly pro územní plánování Pro návrh ÚPK z PÚR v oblasti úkolů pro územní plánování nevyplývají žádné další konkrétní požadavky. Řešené území není dotčeno. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že ÚPK je s PÚR v souladu.

B.1.2. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen“ZÚR“) byly aktualizovány Zastupitelstvem Středočeského kraje „Aktualizací č.1 ZÚR“ s účinností ode dne 26.08.2015. Ze ZÚR vyplývají pro území kraje tyto zásady, požadavky a úkoly, které byly v ÚPK zohledněny a řešeny následovně: Textová část kap. 1 „Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění URÚ“ (1) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. Obec Košátky je malá obec sídelního charakteru (převaha obytných ploch a ploch individuální rekreace). Vztah životního prostředí, hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel je relativně vyvážený a řešením stanoveným ÚPK nedojde k narušení této vyváženosti. Na katastrálním území obce se nachází větší rozsah chráněných přírodních území (nadregionální biokoridor, regionální biokoridor a biocentrum) i rozsáhlé území nemovité kulturní památky. Řešením stanoveným ÚPK vzhledem k navrženému rozvoji nedojde k narušení stávající vyváženosti.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

47

Obec Košátky

Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006). Požadavky PÚR jsou vyhodnoceny v předchozí kapitole. Z Programu rozvoje Středočeského kraje nevyplývají pro území obce Košátky žádné specifické požadavky. (3) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou na území Středočeského kraje: II. hospodářsky slabé regiony: Milovice - Mladá; Netýká se území obce Košátky. (4) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na městech /.../ Mladá Boleslav. Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: /.../ Mnichovo Hradiště /.../ Obec Košátky má přirozenou spádovost do Benátek nad Jizerou, Mladé Boleslavi, Neratovic a Prahy, vyjádřenou jak sítí nadřazené dopravní a technické infrastruktury, tak i vazbami na orgány veřejné správy, nabídku pracovních příležitostí, zdravotnictví, školství a sociální péče, včetně dojížďky za obchodem a kulturou. (5) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: /.../ Z uvedených bodů se uplatňuje pouze bod: q) zlepšení spojení nižších center k vyšším a středním centrům a k trasám nadřazené silniční sítě; Dopravní spojení obce s nadřazenými centry je relativně dobré díky síti silnic II.tř a III.tř. V menší míře se uplatňuje vliv železničního spojení a rychlostní komunikace R10. (06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na: a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; Krajina obce Košátky je v rámci daných přírodních podmínek vyvážená – zahrnuje plochy orné půdy, plochy drnového fondu, plochy zahrad, vyšší rozsah ploch přírodní zeleně, lesů. Tento charakter krajiny bude zachován, současně s tím se v ÚBK navrhuje částečná obnova zaniklých vodních ploch. b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; Rozvoj obce je regulován ustanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití, které zohledňují charakter zástavby (výšková hladina, uspořádání staveb vůči veřejným prostranstvím apod.). Volná krajina je chráněna vymezením ploch zastavitelných a ploch nezastavěných. c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel; Venkovské prostředí obce je průměrné. Cenné venkovské urbanistické struktury areál zámku Košátky a lokality Staré Košátky, Nové Košátky a V Oborách jsou zachovány a v možných případech doplněny. Mezi další hodnoty je možno počítat i místní specifické přírodní prostředí nivu Košáteckého potoka. Pokud to přírodní podmínky dovolují je podporováno srůstání drobných zastavěných lokalit do ucelených ploch. Fragmentace krajiny se v řešení ÚPK neuplatňuje. d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny; V ÚPK je vymezen stávající charakter krajiny a požadavky na zachování tohoto charakteru. e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů. (2)

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

48

Obec Košátky

V řešeném území se využívání přírodních zdrojů nenavrhuje a nepředpokládá. (07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; Obec se nachází mimo rozvojovou osu, proto je navržen rozvoj odpovídající poloze obce a také jejímu charakteru s minimální veřejnou vybaveností. Rozvoj je rozdělen do více lokalit, větší lokality jsou rozděleny do časových etap a budou doplněny o drobná veřejná prostranství. Stávající i navrhované plochy veřejné zeleně jsou vymezeny, jako jejich další pokračování lze chápat i stávající krajinné prostředí obce (lesní a přírodní porosty ve většině navazující přímo na zástavbu obce, středová nezastavitelná osa - niva Košáteckého potoka zůstává zachována) a navrženou liniovou zeleň v krajině. Veřejná infrastruktura je minimální, navrhují se nové systémy inženýrských sítí (odvod a likvidace splaškových vod, odvod srážkových vod a zajištění zásobování pitnou vodou) a doplňují se stávající systémy inženýrských sítí (rozvody el. energie). Stávající prostupnost krajiny je dostatečná. b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území; Zastavěné území je v rámci možností využito, byly vymezeny vhodné proluky k zástavbě. Plochy přestavby byly vymezeny s cílem využít je pro rozvoj bydlení, v jednom případě pro zajištění bezpečnější dopravní obsluhy a vymezení veřejných prostranství. Rovněž byly vymezeny plochy stávající zeleně v krajině k jejímu zachování. c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace – vytvářet podmínky k vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech: - poznávací a kongresové turistiky, - cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek /.../, - vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce, /.../ Turistický ruch je podporován návrhem ploch pro parkování jednodenních návštěvníků a turistů navštěvujících tuto oblast. Územím je vedena značená cyklotrasa (č.8162), dále jsou navrženy nové cyklotrasy, spojující obec se sousedními sídly. Pro vodní turistiku nejsou, z důvodu absence vhodných vodních toků a ploch, v řešeném území vhodné podmínky. d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika); V řešeném území se neuplatňuje. e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození; V území byly vymezeny plochy pro realizaci ÚSES v souladu se ZÚR. Dále byly vymezeny plochy zatravnění a plochy liniové zeleně v krajině. Za protierozní opatření lze v ÚPK považovat především změny v obhospodařování zemědělské půdy. Je navrženo zatravnění vhodných ploch podmáčených orných půd. Navržená opatření mají za cíl snížit intenzitu zemědělského obhospodařování na vybraných plochách, posílit přirozené přírodní složky v území i zajistit vyšší míru ochrany vodního zdroje U Vinárny. f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

49

Obec Košátky

Území není příliš turisticky využíváno. Turistický ruch i v případě zpřístupnění zámku Košátky je slučitelný s hospodářskou funkcí lesa. g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. V ÚPK je navržen rozvoji především v oblasti zásobování pitnou vodou, jímání a likvidace splaškových vod a odvodu dešťových vod ze zastavěného a zastavitelného území. V zásobování elektrickou energií jde o doplnění stávajícího systému. (08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. /.../ Netýká se řešeného území. (09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Královéhradeckého, Pardubického, Plzeňského a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje. Netýká se řešeného území. kap. 2 „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu“, podrobněji v kap. 2.2.3. Rozvojová osa OS3 Praha – Mladá Boleslav – Liberec: (21) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: Netýká se řešeného území. (22) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: Netýká se řešeného území. kap. 3. „Zpřesnění specifické oblasti, vymezení v PÚR a vymezení specifické oblasti krajského významu“ Netýká se řešeného území. kap. 4. „Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského významu“ (119) ZÚR stanovují pro územní plánování zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro dopravní stavby: Netýká se řešeného území. (155) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: a) v územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami, a to zejména v případech dálkových „cyklotras“, v území rozvojových oblastí (vč. Jejich okolí) a v turisticky atraktivních územích. V ÚPK je zakreslena značená cyklotrasa (č.8162), dále jsou navrženy nové cyklotrasy, spojující obec se sousedními sídly (vedeny po stávajících silnicích III.tř.). Jedna navržená cyklotrasa je záměrně, s ohledem na využití území pro rozvoj turistického ruchu, vedena po účelové komunikaci kolem Košátecké Bažantnice. Vedení dálkové cyklotrasy se v ÚPK nenavrhuje (184) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: a) využívat kanalizačních soustav vybavených účinnou čistírnou odpadních voda k napojení blízkých obcí, resp. sídel; V ÚPK je navržen způsob odvodu a likvidace splaškových vod. Je navržena kanalizační soustava odvádějící splaškové vody z převážné části území a plocha pro umístění ČOV. b) zlepšovat čistotu vod na dotčených vodotečích. Kvalita vod ve vodotečích v řešeném území je ovlivňována stávajícím jímáním a likvidací splaškových vod, obhospodařováním ZPF a hospodářskou činností na vodních tocích. Navržená

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

50

Obec Košátky

řešení v oblasti odvodu a likvidace splaškových vod, navržený rozsah krajinných úprav a další opatření uvedená v ÚPK vytváří předpoklad pro zlepšování čistoty vod na vodotečích v řešeném území. (191) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová opatření pro plochy dopravy a technické infrastruktury: Netýká se řešeného území. Plochy ÚSES: (194) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné /.../; Plochy pro ÚSES jsou v ÚPK zařazeny do ploch s rozdílným způsobem využití a to do skupiny ploch sídelní zeleně, skupiny ploch zemědělských, ploch lesních či ploch vodních a vodohospodářských. Uvedené skupiny ploch s rozdílným způsobem využití jsou zařazeny do nezastavitelných ploch. b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech /.../ V ÚPK dochází ke střetu v místě, kde stávající silnice III.tř. a železniční dráha procházejí stabilizovanými plochami K68 a RK1128. Funkčnost není omezena, v ÚPK nejsou tedy navrhována žádná opatření. c) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených specifickými oborovými dokumentacemi (ÚTP NR-R ÚSES ČR) Vymezení ploch v ZÚR a v ÚTP koresponduje s návrhem ÚPK s drobnými odchylkami způsobenými rozdílnými mapovými měřítky při zpracování konkrétních územních dokumentací. V ÚPK jsou prvky ÚSES specifikovány na konkrétní pozemky. Úprava při vymezování prvků ÚSES je provedena primárně dle ZÚR. (195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost; Požadované prvky ÚSES byly zpřesněny do měřítka katastrální mapy, tj. jejich hranice byly ztotožněny s hranicemi parcel (kultur). Parametry prvků ÚSES jsou dodrženy. b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové parametry biokoridorů. Ochranné pásmo NRK č.33 je vymezeno dle ZÚR. kap. 5. „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území“ Přírodní hodnoty: (198) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto území: a) respektovat ochranu přírodních hodnot (zvláště chráněná území ochrany přírody a krajiny, lokality soustavy NATURA 2000, mezinárodně chráněné mokřady, plochy pro těžbu nerostných surovin, vodohospodářsky významná území, území s přírodními léčivými zdroji, CHKO, krajinné památkové zóny, přírodní parky, významné krajinné prvky, skladebné části ÚSES). Z těchto prvků se v řešeném území uplatňují CHOPAV Severočeská křída, a významné krajinné prvky ze zákona a prvky ÚSES. Všechny tyto prvky jsou vedeny jako limity využití území a ÚPK respektuje omezení při využívání území z nich vyplývající.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

51

Obec Košátky

b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami /.../ V řešeném území je krajina stabilizována, ochrana nerostného bohatství respektována, využívání jiných než vodních zdrojů se nepředpokládá. V ÚPK jsou vymezena ochranná pásma vodních zdrojů a výhradní bilancované ložisko nerostných surovin (B3075300 - Mělnická pánev). c) v CHKO /.../ Netýká se řešeného území. d) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit ochranu krajinného rázu; Ochrana krajinného rázu je dána regulativy rozvoje území. V ÚPK konkrétním návrhem ploch s rozdílným způsobem využití. Návrhem výsadby vysokorostoucí zeleně je zapojení dopravních staveb vyřešeno citlivě vůči okolní krajině a tím i dostatečně zabezpečena ochrana krajinného rázu. e) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) /.../ a ostatní stavby a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu /.../ Netýká se řešeného území. f) vedení nových dopravních staveb ve volné krajině; Netýká se řešeného území. g) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích /.../ Netýká se řešeného území. h) podporovat rozvoj léčebných lázní, respektovat požadavky na zajištění ochrany přírodních léčivých zdrojů /.../; Netýká se řešeného území. i) vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů. /.../ Netýká se řešeného území. j) při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů; Z přírodních zdrojů je v řešeném území využit pouze vodní zdroj pro zásobování území pitnou vodou. Uvedený zdroj neovlivňuje stávající ani navrhovaný ÚSES na lokální úrovni. k) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území přírodních hodnot. /.../ Při upřesňování tras liniových staveb nedojde k narušení stávajících přírodních hodnot. l) řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability; V ÚPK dochází ke střetu v místě, kde stávající silnice III.tř. a železniční dráha procházejí stabilizovanými plochami K68 a RK1128. Funkčnost není omezena. Nově navrhované sítě technické infrastruktury jsou vedeny primárně stávajícími dopravními plochami, pouze v jednom případě přes zemědělské plochy ležící v ÚSES. Jde o soustředěné vedení výtlačného řadu vodovodu, výtlačné splaškové kanalizace a zaústění dešťové kanalizace do vodoteče. Zásah do ploch ÚSES je minimalizován na kolmé protnutí. m) chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky). V ÚPK je niva Košáteckého potoka včetně drobných vodotečí zachována a doplněna o navržené vodní plochy. Všechny navrhované vodní plochy se nacházejí v místě zaniklých rybníků a částečně navracejí přírodní hodnoty území do původního stavu. Kulturní hodnoty: (201) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot: a) při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkově chráněných území a objektů respektovat kulturně historické hodnoty (tj. především hodnoty urbanistické

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

52

Obec Košátky

a architektonické) a zvažovat možné střety s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu; V obci Košátky se nachází jedna plošně vymezená nemovitá kulturní památka - č. 46514/2-1609 areál tvrze a bažantnice (zámek Košátky). V ploše uvedené kulturní památky se v ÚPK navrhuje obnovit původní (dnes zaniklé) vodní plochy. Uvedený záměr dává do souladu kulturně historické hodnoty s krajinnými hodnotami. b) stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch, s tím, že budou prosazovány trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb. Kulturní hodnoty území nemají významný vliv na turistický ruch. V ÚPK jsou zakotveny způsoby, limity a možnosti využití území umožňující, v případě zpřístupnění zámku Košátky veřejnosti, rozvoj cestovního ruchu. V návrhu ÚPK jsou prosazovány udržitelné formy cestovního ruchu včetně doprovodných služeb. kap. 6. „Vymezení cílových charakteristik krajiny“ Dle ZÚR je řešené území zařazeno do krajinného typu H06 - krajina zvýšených hodnot kulturních a přírodních. Řešení navržené ÚPK toto zařazení zohledňuje a respektuje. (206) ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich: a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, /.../ Krajina řešeného území je stabilizovaná. V ÚPK se navrhují krajinné úpravy mající za cíl rozvíjet strukturu krajinných prvků typickou pro krajinu zvýšených hodnot kulturních a přírodních. Dále je v ÚPK rozvíjena pozitivní charakteristika krajinného rázu, zejména v nivě Košáteckého potoka. Vedle plošně navrhovaných změn se v ÚPK uplatňují i liniové prvky zeleně podél komunikací a vodotečí. b) rozvíjet retenční schopnost krajiny; V ÚPK navržená opatření (zatravnění podmáčených orných půd) mají za cíl snížit intenzitu zemědělského obhospodařování na vytypovaných plochách, posílit jejich přirozené přírodní složky a zajistit vyšší míru ochrany vodního zdroje U Vinárny. Uvedená opatření zvyšují retenční schopnosti krajiny. c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich ochrany; V ÚPK je tato zásada plně respektována. d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině; Zastavěné území je využito, byly vymezeny vybrané proluky k zástavbě. Plochy přestavby byly vymezeny včetně návrhu na jejich další využití. e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit; V návrhu ÚPK je umožněn omezený plošný rozvoj chat v návaznosti na již takto vymezené plochy individuální rekreace. Z hlediska dalšího rozvoje obce se jedná o možný udržitelný rozvoj nemající podstatný vliv na krajinné hodnoty ani cílovou charakteristiku krajiny. V tomto bodě jsou v řešení ÚPK upřednostněny, s podporou obce, požadavky vlastníků pozemků před důsledným souladem se ZÚR. f) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; Urbanisticky hodnotným znakem sídla je jeho urbanistická struktura. Stavební typy jsou velmi pestré, obecné charakteristické znaky venkovských staveb jsou až na výjimky respektovány. V ÚPK jsou zakotveny požadavky na respektování výše uvedených hodnot ve specifikaci ploch s rozdílným způsobem využití a omezujících podmínkách pro využití přestavbových a zastavitelných ploch. g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

53

Obec Košátky

krajinného rázu Nejsou navrhovány. h) stavby a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit charakteristiky krajinného rázu /.../ Nejsou navrhovány. (207) ZÚR stanovují pro úkol pro územní plánování: a) upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech na základě podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního území. Charakter krajiny typu H06 - krajina zvýšených hodnot kulturních a přírodních. předpokládá zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot. ÚPK respektuje zachování přírodních a krajinářských hodnot, které dále rozvíjí. Současně s tím se v ÚPK navrhuje rozvoj bydlení a rekreace tak, aby nedošlo k ohrožení přírodních a krajinářských hodnot. Spolu s tím jsou navrženy i plochy, které mají za cíl výrazně posilovat krajinářské i přírodní hodnoty území. (221) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnosti v území a rozhodování o změnách v území: a) zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot, Stávající přírodní a kulturní hodnoty jsou z větší části legislativně chráněny V ÚPK jsou dále cíleně rozvíjeny. b) neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot. Navrhované změny využití území neohrožují důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot. kap. 7. „Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ V řešeném území se dle ZÚR jako veřejně prospěšná opatření uplatňují: nadregionální biokoridor K 68 - Řepínský důl - Žehuňská obora, regionální biocentrum RBC 1020 - Košátky, regionální biokoridor RBK 1128 Liblice - Košátky (údolí Košáteckého potoka) a regionální biokoridor RBK 1223 - Košátky - Doubka. V ÚPK nejsou uvedená veřejně prospěšná opatření z důvodů stávající funkčnosti navržena k vyvlastnění. Grafická část - Výkres Uspořádání území kraje – území obce Košátky není součástí rozvojové osy republikové úrovně OS3. - Výkres Plochy a koridory nadmístního významu – do řešeného území zasahují: nadregionální biokoridor K 68 - Řepínský důl - Žehuňská obora, regionální biocentrum RBC 1020 - Košátky, regionální biokoridor RBK 1128 Liblice - Košátky (údolí Košáteckého potoka) a regionální biokoridor RBK 1223 - Košátky - Doubka. Uvedené plochy a koridory jsou v souladu se ZÚR do ÚPK zapracovány. - Výkres Oblasti se shodným krajinným typem – území obce je začleněno do krajiny H06, krajina zvýšených hodnot kulturních a přírodních - Výkres Veřejně prospěšné stavby a opatření – z výše uvedených ploch pro ÚSES je pod označením veřejně prospěšných opatření označeno: nadregionální biokoridor K 68 - Řepínský důl - Žehuňská obora, regionální biocentrum RBC 1020 - Košátky, regionální biokoridor RBK 1128 Liblice - Košátky (údolí Košáteckého potoka) a regionální biokoridor RBK 1223 - Košátky - Doubka. - V Koordinačním výkrese a dalších výkresech Odůvodnění ZÚR - se v území obce Košátky zobrazují limity využití území: stávající dopravní infrastruktura (silnice, hlavní cyklotrasa), prvky nadregionálních a regionálních ÚSES atd. Tyto limity využití území jsou v souladu se ZÚR v ÚPK zapracovány. Žádné další konkrétní požadavky z návrhu ZÚR pro řešené území nevyplývají. Návrh ÚPK je z hlediska širších vztahů při využívání území v souladu s návrhem územně plánovací dokumentace vydané krajem.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

54

Obec Košátky

B.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. V ÚPK byl zjištěn a posouzen stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Přírodní, kulturní i civilizační hodnoty jsou v ÚPK respektovány, chráněny a dle možností dále rozvíjeny. V ÚPK je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. ÚPK respektuje limity v území a navrhuje komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. Vytváří územní předpoklady pro další výstavbu, kterou je podmíněn hospodářský a sociální rozvoj obce a jejích obyvatel, přitom respektuje přírodní a kulturní podmínky a hodnoty místa a zlepšuje podmínky příznivého životního prostředí, řeší účelné využití a uspořádání území na základě koordinace veřejných a soukromých zájmů. ÚPK je řešen s ohledem na vztah přírodních, civilizačních i kulturních hodnot v řešeném území, přičemž tyto hodnoty území včetně urbanistického a kulturního dědictví respektuje, chrání a rozvíjí. S ohledem na to jednoznačně určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území prostřednictvím stanovených regulativů. ÚPK umožňuje a současně limituje v nezastavěném území, v souladu s jeho charakterem, umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro opatření zvyšující retenční schopnosti území a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu. V ÚPK je prověřena a posouzena potřeba změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání. Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území tak, že budoucí zástavba bude z urbanistického hlediska tvořit ucelená území. Díky tomuto řešení nedochází k vytváření nových samostatných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed souvislých zemědělských lánů a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy, mezi stávajícím zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby. V ÚPK jsou stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb. ÚPK ve svém výsledku koordinuje veřejné i soukromé záměry a změny v území. Nástroji územního plánu reguluje případnou výstavbu a přestavbu i jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. ÚPK chrání řešenou venkovskou krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich sounáležitosti s ní. V ÚPK jsou stanoveny podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. Stanovená koncepce rozvoje území obce spočívá především v posilování sídelního (obytného) charakteru a částečně rekreačního charakteru, přičemž se současně snaží jak o vyvážený vztah mezi ochranou životního prostředí a hospodářským rozvojem, tak i o podporu soudržnosti společenství obyvatel a vytváření podmínek pro uspokojování jejich potřeb a požadavků, aniž by tím byly ohroženy podmínky života budoucích generací. V ÚPK je stanoveno pořadí provádění změn v území návrhem etapizace jednotlivých zastavitelných ploch, případně jejich územních částí. V ÚPK jsou vytvořeny podmínky minimalizující možný vznik ekologických a přírodních katastrof vzniklých lidskou činností. Odstraňování jejich možných důsledků přírodně blízkým způsobem není vzhledem k přírodnímu charakteru území a vlivu lidské činnosti v něm samostatně řešeno.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

55

Obec Košátky

Řešení důsledků náhlých hospodářských změn není vzhledem k rozsahu přírodních hodnot, minimu pracovních příležitostí v území a počtu obyvatel v ÚPK řešeno. V ÚPK jsou stanoveny podmínky pro obnovu vytypovaných ploch (přestavbové plochy P01, P02 a P03) a pro rozvoj sídelní struktury. V ÚPK jsou vytvořeny podmínky pro kvalitní bydlení i přes stávající omezení vyplývající ze současného stavu technického vybavení v území. V ÚPK jsou vytvořeny územní podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území a to v rozsahu vycházejícím z prověření a vyhodnocení současného stavu území. V ÚPK jsou konkrétně definovány veřejné zájmy vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. ÚPK řeší problematiku civilní ochrany. Vytváření specifických územních podmínek pro řešení civilní ochrany není, s ohledem na počet obyvatel a z toho vyplývající potřeby, nutné. V ÚPK byla prověřena nutnost určit asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. V ÚPK nebylo nutné tuto problematiku samostatně řešit. V dílčím rozsahu je tato problematika řešena v rámci přestavbové plochy P01. V ÚPK nebyly řešeny záměry, které by měly negativní vliv na území. Kompenzační opatření ani samostatné řešení podmínek pro ochranu území podle zvláštních předpisů není předmětem řešení ÚPK. Regulování rozsahu ploch pro využívání přírodních zdrojů nebylo předmětem řešení ÚPK. V ÚPK jsou uplatňovány poznatky z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, sociálních vztahů, ekologie a památkové péče. Ty jsou koncipovány do požadavků, podmínek a omezení na využití území. Prostorově jsou uplatněny vymezením ploch s rozdílným způsobem využití.

B.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Pořizování územního plánu Košátky je vedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění s využitím příslušných ustanovení jeho prováděcích předpisů, zejména vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. ÚPK je v souladu s vyhl. č. 500/2006 Sb. v základních použitých pojmech, v použitých mapových podkladech, v zapracovaných ÚAP a obsahových náležitostech ÚPK. ÚPK je v souladu vyhl. č. 501/2006 Sb. v základních použitých pojmech, v požadavcích na vymezování ploch a v uplatněných plochách s rozdílným způsobem využití.

B.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Proces pořizování územního plánu Košátky je veden s cílem řádně dohodnout požadavky, které budou uplatněné dotčenými orgány ve stanoviscích, či vyjádřeních nebo v připomínkách sousedních obcí, obce Košátky, či organizací, hájících veřejné zájmy v území v rámci dalšího zpracování. Návrh zadání ÚPK byl v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona projednán s příslušnými DO. Na základě výsledků veřejného projednání návrhu zadání ÚPK byl návrh zadání ÚPK upraven a předložen ke schválení Zastupitelstvu obce Košátky. V území nebyly zadáním ÚPK stanoveny žádné další specifické požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů k prověření či řešení. V průběhu společného jednání o ÚPK byly pořizovateli doručeny tato stanoviska dotčených orgánů a organizací chránících veřejné zájmy v předmětném území: - Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5 – koordinované stanovisko ze dne 2.3. 2015 č.j. 006378/2015/KUSK

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

56

Obec Košátky

Odbor životního prostředí - stanovisko dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, Odbor dopravy - jako příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. tř. podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Odbor kultury a památkové péče - není příslušný k uplatnění stanoviska k návrhu územního plánu Košátky. KUSK ve svém koordinovaném stanovisku neuplatnil žádné připomínky a požadavky, návrh ÚP Košátky nemusel být upravován. - Magistrát města Ml.Boleslav – odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 12. 3. 2015 čj. ŽP-336.2 – 8616/2015 – z hlediska zákona o vodách – souhlasí, - z hlediska ochrany ZPF – bez připomínek, - z hlediska zákona o lesích- byla doplněna podmínka nezastavitelnosti ve vzdálenosti 20 m od kraje lesa do výroku kap. F.2.2.1., z hlediska ochrany přírody a krajiny: akceptace návrhu za podmínky zachování 15 m širokého pásu vně břehové hrany na pravém břehu vodního toku bez zástavby (i bez oplocení) – toto respektováno, týká se ploch Z06 a Z07 nacházející se zčásti v záplavovém území, proto plochy mají rozděleno funkční využití na SV - plochy smíšené obytné venkovské – zastavitelné a ZS plochy zeleně soukromé a vyhrazené nezastavitelné. - Magistrát města Ml. Boleslav – OStRM, odd. památkové péče, vyjádření čj. OStRM 342/2015 ze dne 13.3. 2015 požadavek na uvedení nemovitých kulturních památek do textové a grafické části - obě nemovité kulturní památky – tvrz a socha J. Nepomuckého jsou v ÚPK uvedeny v textu kap. F.3 a v koordinačním výkrese. Návrh ÚPK nebylo třeba upravovat. - Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, stanovisko ze dne 16. 2. 2015 zn. KHSSC 16950/2014 – souhlasné stanovisko za podmínky, že přestavbová plocha P01 a zastavitelná plocha Z02 musí respektovat OP železnice, musí být prokázáno nepřekročení max. přípustné hladiny hluku v nechráněných vnitřních i venkovních prostorech. Návrh ÚPK nebylo třeba upravovat, podmínky jsou uvedeny ve výroku kap. F.3. - Státní veterinární správa - vyjádření čj. SVS/2015/023948-S ze dne 9. 3. 2015 bez připomínek. - Ministerstvo životního prostředí – stanovisko ze dne 11. 3. 2015 zn. 111/500/15, 3027/ENV/15 jako dotčený orgán na úseku ochrany nerostného bohatství ve smyslu § 15 zákona č. 44ú1988 Sb., horní zákon, v platném znění a § 13 zákona, č. 62/1988 Sb., - bez připomínek - Ministerstvo průmyslu a obchodu – stanovisko ze dne 16. 1. 2015 zn. MPO MPO 4378/2015 – z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin. - Česká geologická služba Správa oblastních geologů, vyjádření ze dne 4. 3. 2015 zn. ČGS441/15/0084*SOG-441/023/2015: doporučení do návrhu ÚP uvést nutnost provést před započetím výstavby inženýrsko-geologický průzkum u zastavitelných ploch Z02, Z03, Z05, Z06, Z11, Z12 a Z20 a přestavbové plochy P01. Obec Košátky na základě tohoto doporučení provedla rekognoskaci výše uvedených zastavitelných ploch a plochy přestavby a konstatovala, že v zájmovém území nejsou evidovány žádné svahové deformace. ČGS souhlasí bez výhrad s využitím ploch Z02, Z03, Z20 a Z05. U ploch Z11, Z12 a Z16 doporučuje sledovat chování základové půdy popř. zajistit přebírku základové spáry příslušným specialistou-geotechnikem. Dále doporučuje pro rozvoj sídelních útvarů sledovat koncept přiměřených zemních prací a klást důraz na odpovídající nakládání se srážkovými i odpadními vodami. Plocha Z12 byla v rámci

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

57

Obec Košátky

redukce rozvojových ploch z návrhu ÚP vypuštěna, pro plochu Z11 a Z16 jsou ve výroku kap. F.3 uvedeny omezující podmínky z hlediska geologických rizik. - Magistrát města Mladá Boleslav, ODSH - stanovisko zn. ODSH 253-280/2015-24/62 ze dne 31. 3. 2015. Nemá námitky – návrh nebylo nutné upravovat. - Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, vyjádření čj. 000279-15-701 ze dne 22. 1. 2015. Bez připomínek. - Státní energetická inspekce, ÚI pro hl. město Prahu a Stč. kraj: stanovisko zn. URP01119.1/15/010.103 ze dne 18. 2. 2015 – bez připomínek. - RWE GasNet,s.r.o. Klíšská 940/96 Ústí n. Labem – vyjádření ze dne 26. 1. 2015 zn. 5001058538 – bez připomínek. - CEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn. JM29012015, ze dne 29. 1. 2015 – požadavek na konzultaci návrhu ÚP z hlediska zásobování el. energií. Konzultace byly provedeny se správcem sítí CEZ Distribuce a.s., Děčín – Rozvoj sítí střed. - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ÚO Mladá Boleslav – stanovisko ze dne 5. 2. 2015 ev.č. MB-4-1/2015/ÚP-8: HZS Stč. kraje jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva posoudil podle § 31 odst. b) zákona č. 133/1985 Sb., a dle § 12 odst. 2písm.h) zákona č. 239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Souhlasné stanovisko s podmínkou, že požární hydranty umístěné na veřejném vodovodu musí plnit tlakové, průtokové parametry a musí být dodrženy největší vzdálenosti vnějších odběrových míst. Dále dva zdroj požární vody Košátecký potok a případná vybudovaný vodní plocha musí splňovat normy ČSN a musí být zajištěny k trvalé použitelnosti. Do výroku kap. D.6 Civilní ochrana byl doplněn text týkající se umísťování hydrantů na vodovodní síti. - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Praha – stanovisko ze dne 2.2. 2015 č.j. 79284/2015-8201-OÚZ-PHA. – bez připomínek - Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha, vyjádření zn. 58/15 ze dne 30. 1. 2015.bez připomínek. - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. – vyjádření ze dne 4. 2. 2015 zn. 168/15/Ge.bez připomínek. - Povodí Labe, st. p. - vyjádření čj. PVZ/15/1270/Va/0 ze dne 12. 3. 2015. Požadavek na projednání všech záměrů činností a staveb dotýkají se vodního toku Košátecký potok nebo jeho záplavového území se správcem vodního toku. Do výroku kap. F.3 Omezující podmínky pro využití zastavitelných ploch a ploch přestavby byl doplněn text: V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke zhoršování odtokových poměrů. V průběhu veřejného projednání ÚPK byly pořizovateli doručeny tato stanoviska a připomínky: - Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5 – koordinované stanovisko čj. 100200/2017/KUSK ze dne 22. 9. 2017: Krajský úřad Středočeského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán vydává stanovisko z hlediska: Stanovisko dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. B. Čížková): Orgán ochrany přírody, příslušný dle § 77a odst. 4, písm. x) zákona nemá připomínky. Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (ing. Orságová): orgán ochrany ZPF souhlasí s předloženým upraveným návrhem územního plánu Košátky z června 2017 k veřejnému projednání: 1. Se zařazením nových lokalit Z23 (0,170 ha) se záborem ZPF v rozsahu 0,116 ha pro účelové komunikace, polní cesty a lesní cesty (DSU), plochy technické infrastruktury,

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

58

Obec Košátky

inženýrské sítě (TI); K09 (0,678 ha) se záborem ZPF v rozsahu 0,678 ha pro pl. Vodní a vodohospodářské (W); K10 (0,362 ha) se záborem ZPF v rozsahu 0,362 ha pro plochy vodní a vodohospodářské (W), vše na zemědělské půdě III. třídy ochrany. 2. s navýšením záboru ZPF v lokalitách Z13 (1,193 ha) na 0,799 ha na zemědělské půdě IV, a V. tř. ochrany; Z18 (3,265 ha) na 3,265 ha na zemědělské půdě IV. tř. ochrany. Celková výměra záboru ZPF se v důsledku zmenšení jiných ploch snížila z 22,886 ha na 18,149 ha. Vyhodnocení pořizovatelem: Návrh ÚP Košátky nebylo třeba upravovat. stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, č. 289/1995 Sb. o lesích, č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií, ve zněních pozdějších předpisů nemá připomínky. Vyhodnocení pořizovatelem: Bez připomínek. Odbor dopravy: Bez připomínek Odbor kultury a památkové péče : Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá připomínky k uplatnění stanoviska k návrhu územního plánu Kováň. Vyhodnocení pořizovatelem: Bez připomínek. Návrh ÚP Košátky zůstává v původním znění. - Magistrát města Ml. Boleslav – odbor životního prostředí – stanovisko ze 25. 8. 2017 čj. ŽP-336.2 – 38946/2017 - z hlediska zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, bez připomínek - z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů, požadoval OSSL nezastavitelnost od kraje lesa 20 m a to zejména pro stavby určené k pobytu osob, ale ve vypořádání požadavků DO je tento limit zapsán jen ve stati F.2.2.1, tedy u staveb rekreačních. Vyhodnocení pořizovatelem: Návrh ÚP byl ve výroku kap. F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití upraven v podkapitole: F.2.1.1. Bydlení v rodinných domech, venkovské – BV, F.2.1.2. Bydlení se specifickým využitím – BX F.2.4. Plochy smíšené obytné, venkovské - SV v Podmínkách plošného a prostorového uspořádání doplňuje: „Při umisťování staveb musí být respektována vzdálenost 20 m od kraje lesa“. - z hlediska zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – ve znění pozdějších předpisů lze upravený návrh akceptovat. Pouze požadujeme do kapitoly D. (Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování nebo do kapitoly E (koncepce uspořádání krajiny…prostupnost krajiny) zapracovat naše upozornění z vyjádření č.j. ŽP-336.2-8616/2016 v souvislosti s výstavbou či rekonstrukcí cest, které nejsou prioritně určeny pro silniční dopravu, ale budou sloužit jako cyklistické, turistické, zemědělské, lesní apod. Vyhodnocení pořizovatelem: Návrh ÚP nebylo třeba upravovat. Vyjádření č.j. ŽP-336.2-8616/2016 obsahovalo požadavek na použití přírodních materiálů (mlat, písčité, kamenité travnaté) při realizaci komunikací mimo zástavbové území. Již ve Zprávě ze společného jednání byl vyhodnocen tento požadavek na použití povrchů jako nadbytečný sahající nad rámec řešení územního plánu. - Ministerstvo průmyslu a obchodu: stanovisko ze dne 25. 9. 2017 zn.: MPO 52807/2017: návrh ÚP respektuje chráněné ložiskové území Bezno. S návrhem územního plánu Košátky souhlasíme. Vyhodnocení pořizovatelem:

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

59

Obec Košátky

Návrh ÚP Košátky zůstává v původním znění - Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského: Stanovisko zn. SBS 26973/2017/OBÚ-02/1 ze dne 15. 8. 2017: návrh ÚP se nachází v části chráněného ložiskového území Bezno (Mělnická pánev, jehož správou je pověřena organizace Česká geologická služba. OBÚ nemá k návrhu územního plánu Košátky ve smyslu ust. § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., při dodržení všech ochranných pásem a územních rozhodnutí v předmětném území, námitky. Vyhodnocení pořizovatelem: Návrh ÚP Košátky zůstává v původním znění - Státní pozemkový úřad, pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151 Sdělení zn. SPU 384300/2017/Dor ze dne 17. 8. 2017: v katastrálním území Košátky se v nejbližší době nebude zahajovat komplexní pozemková úprava. K výše uvedené věci proto nemáme připomínky ani námitky. Vyhodnocení pořizovatelem: Návrh ÚP Košátky zůstává v původním znění - Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů Praha: Sdělení sp. zn. 96824/2017-8201-OÚZ-PHA ze dne 21. 9. 2017 s předloženým Návrhem územního plánu Košátky se souhlasí. Katastrální území Košátky se nachází v zájmovém území AČR dle zákona č. 183/2006 Sb., § 175 (jev 103). Rozsah a průběh těchto zájmových území byl předán v rámci aktualizace dat pro ÚAP. Je nutno dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha „Vyjmenované druhy staveb“. Vyhodnocení pořizovatelem: Návrh ÚP Košátky nebylo třeba upravovat. Pořizovatel přezkoumal soulad územního plánu Košátky ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona a konstatuje, že návrh územního plánu Košátky byl zpracován, projednán a konzultován v jednotlivých fázích pořizování v souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Rozpory nebylo třeba řešit.

C. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 stavebního zákona C.1. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí V zadání ÚPK neuplatnil DO požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj dle přílohy č.5 vyhl. č. 500/2006 Sb..

C.2. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona Stanovisko krajského úřadu Středočeského kraje pod č.j. 061104/2014/KUSK, ze dne 5.5.2014 KÚSK nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů ÚPK na životní prostředí.

C.3. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly Vyhodnocení vlivů ÚPK na životní prostředí nebylo požadováno.

C.4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení C.4.1. Vymezení zastavěného území Na území obce bylo v souladu s ustanoveními § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) vyznačeno celkem 8 samostatných zastavěných území o celkové rozloze 39,517 ha.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

60

Obec Košátky

Zastavěné části řešeného území tvoří obec Košátky, skládající se z lokalit Staré Košátky, Nové Košátky (včetně areálu zámku), V Oborách a chatové osady. Dalšími částmi jsou jednotlivé samostatné lokality - samoty a plocha zázemí vodního zdroje. Zastavěné území bylo vymezeno a aktualizováno k 30. 9. 2014 na základě místního šetření. Zastavěné území bylo aktualizováno z důvodu realizované výstavby a změn v území, které proběhly od roku 2005, kdy zastavěné území bylo vymezeno platným územním plánem Obce Košátky.

C.4.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Prioritním cílem ÚPK, je vytvoření podmínek pro další udržitelný rozvoj území. Vzhledem k faktu, že na území obce nejsou podmínky pro vznik průmyslové výroby a služeb na ni vázaných, ani podmínky pro intenzivnější rozvoj zemědělské výroby, ani podmínky pro rozvoj obchodu a většiny služeb terciální sféry, je návrh ÚPK zaměřen především na rozvoj individuálního bydlení a doplnění ploch pro individuální rodinnou rekreaci. Zvolená koncepce (rozvoj bydlení a rekreace) je z hlediska obce jedinou alternativou udržitelného rozvoje. Původní územní plán obce Košátky byl koncepčně orientovaný na rozvoj areálu zámku a původních výrobních ploch patřících k zámeckému provozu. Tato koncepce nedošla naplnění a dosavadní situace ani nenaznačuje, že by se areál zámku v budoucnu stal zdrojem pracovních příležitostí. Dosavadní vývoj v území, charakteristický minimální nabídkou pracovních příležitostí, extrémní vyjížďkou za prací, minimální vybaveností území sítěmi technické infrastruktury, vede ke stagnaci a k odchodu ekonomicky aktivních obyvatel mimo území. Uvedené jevy jsou hlavní příčinou nízké ekonomické síly obyvatel a nízkých příjmů obce. Stávající individuální rodinná rekreace nepřináší mimo sezónního nárůstu přechodně bydlících žádný výrazný ekonomický efekt. Celková koncepce rozvoje obce je dále rozvíjena navržením rozsáhlých krajinných úprav, které mají za cíl podpořit rozvoj přírodních složek v území, omezit nevhodné způsoby využití některých zemědělských ploch. V současné době v řešeném území ztrácí na významu zemědělská prvovýroba, takže dochází k nevyužívání orných půd, které zůstávají ladem a zarůstají náletovými rostlinami. Příčinou uvedeného stavu může být rovněž ztráta funkčnosti melioračních zařízení (1 plocha z roku 1988, všechny ostatní z let 1936 - 1937). Navržené krajinné úpravy reflektují na uvedený stav a mají za cíl částečně vrátit do území původní krajinný ráz. Proto je navržena řada vodních ploch a v některých případech změny v užívání ZPF ve prospěch travních porostů. V ÚPK je rovněž navrženo obnovení přírodního rekreačního prostředí, splňujícího podmínky veřejných prostranství, které by umožnilo sportovní vyžití obyvatel. Se vzrůstající ekonomickou silou a mobilitou obyvatel menších obcí, klesá význam blízké dostupnosti většiny zařízení občanské vybavenosti, s výjimkou zařízení pro předškolní děti a základní zdravotní péče. S výjimkou zdravotnictví, pro které vzhledem k velikosti obce nemá význam vytvářet samostatné územní plochy, je v ÚPK navržena jedna plocha pro umístění mateřské školy či obdobného zařízení. Sousední menší obce koncepci ÚPK neovlivňují. Vyjížďka za vzděláním, prací a základními službami se nemění. Návrh ÚPK obsahuje i řešení problematiky cyklistické turistiky. Vzhledem k terénnímu reliéfu, vzdálenostem mezi sousedními sídly a k centrům pracovních příležitostí, nejsou trasy optimální jako alternativní způsob dopravy do zaměstnání a cest za vzděláním. Význam stávajících i navrhovaných cyklotras bude mít i nadále rekreační a turistický charakter. Koncepce rozvoje obce je dána politickou vůlí obecního zastupitelstva zajistit obci všechny dostupné podmínky pro její další udržitelný rozvoj. Hlavní zásadou koncepce rozvoje obce Košátky je preference aktivit a činností, které stabilizují a rozvíjejí podmínky pro bydlení a částečně pro individuální rekreaci. Zvolená koncepce rozvoje území a ochrany jeho hodnot

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

61

Obec Košátky

respektuje stávající územní podmínky, v maximální možné míře respektuje jeho přírodní a kulturní hodnoty. Z těchto důvodů je plošný rozvoj navržen především ve vazbě na lokalitu Staré Košátky. Hlavní cíle řešení byly formulovány a schváleny v "Zadání ÚPK" a řeší především rozvoj obytné funkce území, včetně nezbytné infrastruktury, při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot. Rozvíjí původní urbanistickou koncepci při zachování stávajících prostorotvorných prvků.

C.4.3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Z důvodů respektování kontinuity vývoje území vychází urbanistická koncepce ÚPK ze širších územních vztahů, daných polohou vůči významným centrům osídlení, charakteru krajinného prostředí a rozmístění rekreačních lokalit. Rozhodujícím faktorem urbanistické koncepce je charakter krajinného prostředí a zastavěné a zastavitelné části řešeného území. Zastavěné území tvoří lokality Staré Košátky, V Oborách, Nové Košátky, chatová osada a 4 samoty. Řešeným územím prochází železniční trať č. 070 Praha - Turnov, která jej dělí na dvě poloviny. V centru území se kříží silnice III/24426, III/24427 a III/24428, na které je vázáno zastavěné území. Řešené území protíná od severovýchodu k jihozápadu niva meandrujícího Košáteckého potoka, která tvoří hlavní osu přírodních hodnot. V místě vybočení této osy se nachází zámek (tvrz) Košátky s plošně rozsáhlou hranicí vymezující jeho památkovou ochranu. Ze severu, jihu a západu je území lemováno lesními plochami svažujícími se k údolí Košáteckého potoka. Mezi lesy jsou rozsáhlejší plochy orných půd. V jihozápadní části řešeného území dochází ke křížení nadregionálního a regionálního biokoridoru ÚSES, současně jsou v řešeném území vymezeny rozsáhlé plochy pro regionální biocentrum, tři funkční lokální biocentra, jedna plocha pro vymezení navrhovaného lokálního biocentra, na okrajích jsou vymezeny lokální biokoridory a části lokálních biocenter. Kolem Košáteckého potoka je dále vymezena aktivní záplavová zóna. V řešeném území jsou rovněž vymezeny dvě plochy pro navržení do významných krajinných prvků. Výše uvedené faktory tvoří limity řešeného území, které ÚPK plně respektuje. Přestavbová plocha P01 řeší možný další vývoj dnes z části nefunkčního zemědělského areálu promíseného objekty bydlení. Přestavbová plocha P02 řeší především dopravní uspořádání v chatové osadě s vymezením ploch veřejných prostranství. Zastavitelné plochy Z06 a Z07 určené pro bydlení v podstatě doplňují zástavbu lokality V Oborách. Zastavitelné plochy Z01, Z02, Z03, Z04, Z05 a Z14 určené pro bydlení doplňují zástavbu lokality Staré Košátky. Zastavitelné plochy Z17, Z18 a Z20 určené pro bydlení umožňují další plošný rozvoj lokality Staré Košátky. Zastavitelná plocha Z15 doplňuje stávající rekreační území v lokalitě Staré Košátky. Zastavitelná plocha Z13 umožňuje další rozvoj chatové osady. Zastavitelné plochy Z11 a Z23 jsou určeny pro zajištění nezbytné technické infrastruktury v obci. Zastavitelná plocha Z09 je na základě společného jednání o ÚPK určena Obcí Košátky pro občanské vybavení (jde o náhradu za redukovanou část plochy Z18). Zastavitelná plocha Z08 je navržena na základě požadavku majitelů zámku Košátky a bude sloužit k především pro parkování jednodenních návštěvníků. Rekreační a sportovní vyžití obyvatel je řešeno v rámci krajinných úprav - K04. Další navržené krajinné úpravy jsou navrženy z důvodu udržení a rozvoje přírodních a krajinných hodnot, bez přímé provozní vazby na urbanistickou koncepci přestavbových a zastavitelných ploch. Zvolená urbanistická koncepce sleduje účelnější využití pozemků pro zástavbu a možnost její různorodosti s hlavním důrazem na posílení přírodních hodnot území. Důvodem je záměr vytvořit atraktivní obytné území, využívající okolních přírodních hodnot.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

62

Obec Košátky

Návrh organizace a využití území je podán v přehledné formě v grafické části dokumentace (viz hlavní výkres). Nově navrhované zastavitelné plochy, přestavbové plochy i plochy stávající jsou rozlišeny podle funkční náplně a možnosti jejich faktického využití.

C.4.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Dopravní infrastruktura Obec Košátky je z hlediska dopravně přepravních a územních souvislostí součástí jihozápadního sektoru územního celku Mladoboleslavsko. Obec je obsluhována železniční a silniční dopravou. Obec Košátky není výrazným cílem dopravy, je zdrojem dopravy zejména do měst Benátky nad Jizerou, Mladá Boleslav, Neratovice, Mělník a Praha. Řešeným územím prochází železniční trať č. 070 Praha Turnov. V centrální části mezi lokalitami Staré Košátky a Nové Košátky je železniční zastávka (jen osobní přeprava). Z hlediska železniční přepravy má obec dobře dostupná města Mladou Boleslav, Neratovice a přes ně i Prahu. Železniční doprava je využívána minimálně. V ÚPK je koncepce železniční dopravy zachována ve stávající podobě. Obec Košátky je na silniční komunikace vyšších tříd připojena přes silnice III. třídy. Ve větší míře se uplatňuje autobusová doprava a individuální automobilová doprava. Z hlediska funkčního zatřídění jsou průjezdní úseky silnic III/24426, III/24427 a III/24428 v zastavěném území obce spíše komunikacemi obslužnými, funkční skupiny C. Odpovídající technickou kategorií je kategorie MO 2 – místní komunikace obslužná s volnou šířkou vozovky 6,5 m, návrhové rychlosti 30 km/hod, se souběžným pěším chodníkem. Pro plnohodnotnou technickou kategorii MO 2 v zastavěné části, chybí souběžný pěší chodník. Pro přímou obsluhu větší části zastavěného území samotné obce je rozvinuta velmi úsporná síť obslužných komunikací vesměs funkční podskupiny D1. Síť těchto obslužných komunikací je odvinuta od shora uvedených obslužných komunikací, resp. průjezdních úseků silnic III. třídy. Z hlediska kategorizace pozemních komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. je tato síť komunikacemi místními. Stávající průjezdní úseky silnic III/24426, III/24427 a III/24428 zastavěným územím obce Košátky tvoří kostru dopravního řešení a tím i předurčují vývoj jednotlivých lokalit. Směrové a výškové vedení v místě průchodu zastavěným územím je v vzhledem k dopravní zátěži vyhovující, rovněž lze v rámci vymezených ploch i v nejužších místech realizovat z jedné strany chodník. Směrové i výškové vedení je považováno za fixní. Na průtah silnic III/24426, III/24427 a III/24428 zastavěným územím (v ÚPK zařazeno do ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace III.tř. funkční skupina C DS3C) jsou v ÚPK napojeny místní zklidněné komunikace zajišťující dopravní obsluhu zastavěného území i zastavitelných ploch. Místní komunikace v zastavěném území jsou navrženy jako zklidněné komunikace obytné zóny („místní komunikace IV. třídy, funkční podskupina D1 - DS1D“). V případě zastavitelné plochy Z14 je krátké úzké propojení obratiště s místní komunikací DS3C určeno pouze pro pěší. Stávající místní komunikace z větší části nejsou opatřeny bezprašným povrchem. U nově navrhovaných „místních komunikací IV. třídy, funkční podskupina D1 - DS1D“ a při rekonstrukci stávajících se uvažuje s bezprašným povrchem. Dopravní řešení navržené v ÚPK u nově navrhovaných ploch pro bydlení, minimalizuje výjezdy z jednotlivých pozemků přímo na průtahy silničních komunikací. Jako příjezdové komunikace k některým samostatným objektů (především individuální rekreace) jsou využity stávající „účelové komunikace polní a lesní cesty - DSU“. Ty po zpevnění povrchu plně vyhoví požadavkům na dopravní obsluhu. V ÚPK se vzhledem k dopravní zátěži nepředpokládá, že účelové komunikace budou opatřeny bezprašným povrchem. S územním rozvojem obce se nepředpokládá podstatné zvýšení nároků na stávající silniční síť. Mimo zastavěné území obce a na silničních pomocných pozemcích nebude navrhováno podélné uložení vedení sítí technické infrastruktury v tělesech silnic.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

63

Obec Košátky

Nově navrhované místní komunikace v řešeném území budou navrženy podle platných právních předpisů v oblasti projektování pozemních komunikací tak, aby jejich šířky, poloměry zatáček a rozměry křižovatek vždy umožnily bezpečný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. V případech, kdy je nezbytné v řešeném území zřizovat slepé komunikace, musí být obratiště projektována tak, aby vždy umožňovala bezpečné otočení hasičských vozidel (délka hasič. vozidla je cca 11 000 mm), přitom se doporučuje řešit tato obratiště především jako okružní, uspořádaná asymetricky doleva. Případné výhybny zřizované na obousměrných jednopruhových komunikacích pro stejný účel, musí být projektovány tak, aby vždy umožnily bezpečný průjezd hasičských vozidel. Dopravní napojení místních komunikací na silnice III.tř. musí splňovat požadavky dle ust. §10 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích. Bude respektováno ochranné pásmo silnice III.třídy ve smyslu ust. § 30 cit. zákona, které rovněž limituje využití ploch. Charakteristiky silničních komunikací a místních komunikací jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace, kde jsou uvedeny funkční třídy i skupiny jednotlivých komunikací a zakreslena odpovídající ochranná pásma. Textově jsou specifikovány v kap.D. a F. návrhu ÚPK. Pro reálnější vnímání vlivu silniční dopravy na zastavitelné plochy je ochranné pásmo silničních komunikací kresleno i v zastavěném území. Terénní a krajinné poměry jsou výhodné pro rekreační cyklistiku a umožňují bez extrémních nároků na jezdce průjezd celým řešeným územím. V trase místních komunikací a silnic III. třídy je vedena na území obce cyklistická trasa č. 8162 Košátky - Lhota. Nově jsou v ÚPK navrženy další tři cyklotrasy umožňující průjezd územím do sousedních sídel. Při vedení cyklotras na silničních komunikacích bude nutné, pokud to prostorové možnosti umožní, navrhnout vhodné oddělení jednotlivých typů dopravy. Územím obce Košátky je vedena jedna pěší značená turistická trasa (žlutá), z Konětop, končící u tvrze. Doprava v klidu je řešena návrhem parkoviště pro jednodenní návštěvníky a turisty. Odstavování vozidel v zastavěném území i na zastavitelných plochách vyplývající z užívání konkrétních ploch je řešeno závaznými podmínkami uvedenými pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. Textově jsou specifikovány v kap. F. návrhu ÚPK. Hromadná doprava je zajišťován železničními a autobusovými spoji. Stávající zastávky jsou ve výkresové části dokumentace vyznačeny. Nově je navržena autobusová zastávka v západní části zastavěného území, v lokalitě Staré Košátky. Hromadná doprava má pro základní koncepci rozvoje jen okrajový význam. Z hlediska koncepce veřejné infrastruktury pro trvale bydlící jsou železniční a autobusové spojení jedinými typy hromadné dopravy. Z hlediska řešení ÚPK nejsou pro hromadnou dopravu navrhovány žádné změny. Územím prochází relativně hustá síť místních a účelových komunikací. V ÚPK se navrhuje pouze jedna účelová komunikace. Stávající koncepce dopravní obsluhy území je v ÚPK zachována a jen v jednotlivostech rozvíjena v souvislosti s dopravní obsluhou rozvojových ploch. Při návrhu koncepce dopravní obsluhy je v ÚPK sledován záměr minimalizovat rozsah dopravních ploch na nezbytné, které v dostatečné míře a plošném rozsahu zajistí dopravní obsluhu zastavěných i zastavitelných ploch. Technická infrastruktura Návrh ÚPK respektuje stávající vedení sítí technické infrastruktury. V celém řešeném území se počítá s nárůstem potřeby elektrické energie. Rostoucí energetické potřeby budou závislé především na využití ploch určených pro bydlení a na předpokládaném rostoucím počtu trvale bydlících obyvatel. Pro rozvoj obce je důležitá i situace v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou a řešení odvodu a likvidace splaškových vod. Elektrifikace území je řešena v souladu s rozvojovými předpoklady. Návrh na posílení a úpravy sítě elektrických rozvodů VN vychází z předpokladu nezvyšování spotřeby elektrické energie využívané v jednotlivých domácnostech a objektech individuální rekreace. Při návrhu je

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

64

Obec Košátky

si třeba uvědomit, že požadavek plošného elektrického vytápění je velmi náročnou záležitostí na dimenzi elektrických rozvodů, na které nejsou správci příslušné sítě ani jednotlivé lokality připraveny. Pro nově navrhované zastavitelné plochy je třeba prověřit a případně posílit stávající rozvodnou síť elektrické energie VN a ve vybraných případech i některé trafostanice. Dále je nutné realizovat nová vedení VN ukončená ve vytypovaných místech trafostanicemi. Zakreslení sítí elektrických rozvodů VN je ve výkresu č. 03. Délka nově navrhovaných tras kabelového vedení VN je 785 m. Celkově jsou navrženy 2 nové trafostanice. Z hlediska zachování kulturních hodnot a zvýšení estetické hodnoty území, se doporučuje v případě posilování či výměny jednotlivých vedení elektrické energie VN i NN preferovat podzemní kabelová vedení. V rámci zastavěných (s výjimkou ploch kulturních nemovitých památek), přestavbových a zastavitelných ploch je možné na stavebních objektech umisťovat fotovoltanická zařízení, jako doplňkový zdroj elektrické energie. Podmínky pro odběr elektrické energie, vyrobené z fotovoltanických zařízení, je nutné dojednat s příslušným provozovatelem sítí elektrické energie. Možné je též využít vyrobenou elektrickou energii přímo bez napojení do veřejné síti v rámci objektu či areálu. V ÚPK se z důvodu zachování přírodních hodnot území nepovoluje realizace samostatných výrobních ploch el. energie v tzv. fotovoltanických elektrárnách ani větrných elektrárnách. Návrh vedení el. energie VN uvedený v ÚPK lze považovat za racionální a přiměřený rozvojovým předpokladům. Na území obce je rozvod pitné vody vodovodní sítí zřízen jen v chatové zástavbě. Vodovod Horní Slivno (provozovatel obec Horní Slivno) zajišťuje rozvod pitné vody pro obec Horní Slivno a zmíněnou chatovou zástavbu. Vodovod Horní Slivno je zásobován z vodního zdroje U Vinárny (na k.ú. Košátky), kde je rovněž umístěno k němu náležející vodohospodářské zařízení. Návrh řešení rozvodu pitné vody v obci Košátky vychází ze závěrů hydrologického posudku RNDr. Lumíra Horčičky „Vrtaná studna na par. č. 220/79 v k.ú. Košátky“ z června 2016, objednaného Obcí Košátky. Z uvedeného posudku vyplývá, že lze v požadovaném místě z vrtu s hloubkou cca 100m očekávat vydatnost min. 1,0 l.s-1. V ÚPK je navržen vodovod zásobovaný z výše uvedeného zdroje, který bude zásobovat pitnou vodou lokality Staré Košátky, Nové Košátky a V Oborách. Zásobování pitnou vodou je nutné zajistit ve stávající denní potřebě 20,4 m3 s uvažovaným navýšením v případě plného využití všech rozvojových ploch o 19,2 m3. Z uvedeného vyplývá, že při zásobování pitnou vodou z výše uvedeného předpokládaného vrtu je nutné pro území obce Košátky při využití všech rozvojových ploch počítat s cca denní potřebou pitné vody 39,6m3. To znamená zajištění využitelné vydatnost vodní zdroje 0,46 l.s-1. V ÚPK se předpokládá umístění úpravny vody a vodojemu rovněž na p.p.č. 220/79 v k.ú. Košátky. Z vodojemu je navrženo gravitační vedení vodovodu umožňující zásobování pitnou vodou většinu zastavěného území a veškeré plochy zastavitelného území. V vhodných místech je navrženo zokruhování vodovodu. V Chatové osadě je navrženo prodloužení stávajícího rozvodu pitné vody, které umožní zásobovat její jihovýchodní část. Celková délka navrhovaných tras vodovodů je cca 4868 m pro gravitační rozvody vedené na území obce Košátky. Zakreslení rozvodů pitné vody a vodních zdrojů je ve výkresu č. 03. Návrh zásobování pitnou vodou uvedený v ÚPK lze považovat za racionální a přiměřený rozvojovým předpokladům. V ÚPK jsou zakresleny dva objekty ČHMÚ. Jde o pramen PP237 Košátky - Bezedné oko, který je součástí monitorovací sítě podzemních vod ČHMÚ. Dále vodoměrná stanice na Košáteckém potoce, která je součástí monitorovací sítě povrchových vod ČHMÚ. Objekty

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

65

Obec Košátky

ČHMÚ včetně ochranného pásma jsou zakresleny ve výkresech č.02, č.03 a č.06 a plně respektovány. Původní koncepce odvádění splaškových vod včetně umístění ČOV uvedených v dosud platném ÚPO Košátky je pro odpor obyvatel obce v návrhu ÚPK neakceptovatelná. V návrhu ÚPK je likvidace splaškových vod v prostoru obce Košátky řešena návrhem likvidace splaškových vod vychází z návrhu zpracovaného Ing. Alešem Kreislem pro zastavěné území obce Košátky (zpracováno 24.3.2016), rozšířeného o řešení odkanalizování rozvojových lokalit. Likvidace splaškových vod v prostoru obce Košátky představuje vybudování splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové vody z lokalit Staré Košátky, Nové Košátky a V Oborách, včetně navazujících rozvojových ploch. S odkanalizováním chatové osady a na ni navazující zastavitelnou plochu Z13 se neuvažuje, zde se dosavadní způsob jímání a likvidace splaškových vod nemění. Návrh vychází z konfigurace terénu a dalších územních limitů. Návrh odvodu a likvidace splaškových vod z území je řešen systémem gravitačních řadů a výtlačných řadů ze 4 lokalit s jednou centrálně umístěnou přečerpávací stanicí (součást Z08). Celá síť splaškové kanalizace je zaústěna do ČOV, navrhované na jih od lokality V Oborách (Z23). Předpokládaná kapacita ČOV bude 400 EO (ekvivalentních obyvatel). ČOV je uvažována jako zakrytá (např. kontejnerová) s ochranným pásmem 50m. Předpokládá se, že nejdříve bude vybudována ČOV tak, aby bylo možné ji zásobovat dováženou splaškovou vodou z lokalit nevybavených veřejnou kanalizací a postupně budována celá kanalizační síť. Celková délka navržené výtlačné splaškové kanalizace v obci je cca 2231 m. Celková délka navržené gravitační splaškové kanalizace v obci je cca 2786 m. Do vybudování v ÚPK navrženého odvodu a likvidace splaškových vod z území, se bude uplatňovat stávající způsob tj. jímání do bezodtokových jímek, z nichž jsou splašky odváženy na ČOV, která je k tomu určená. Zakreslení systému splaškové kanalizace je ve výkresu č. 03. Návrh odvádění splaškových vod z území a jejich likvidace, uvedený v ÚPK, lze považovat za racionální a přiměřený rozvojovým předpokladům. V současnosti v obci Košátky není dešťová kanalizace. Nakládání se srážkovými vodami je řešeno samostatně pro dopravní plochy a samostatně pro zastavěné a zastavitelné plochy. V návrhu ÚPK se předpokládá, že výstavba zpevněných ploch komunikací a parkovišť bude řešena s minimem nepropustných povrchů. Vzhledem k terénním podmínkám a předpokládané hustotě zástavby je v ÚPK řešen odvod dešťových vod z komunikací v zastavěném území a v zastavitelných plochách. Likvidace dešťových vod na zbývajícím území bude zachována stávající, tzn. otevřenými vsakovacími příkopy podél komunikací. V ÚPH se neuvažuje s odvodem srážkových vod z jednotlivých staveb pomocí dešťové kanalizace. Pro veškerou výstavbu bude požadováno řešit jímání srážkových vod do zásobníků a jejich využití k závlaze, přípustná bude i jejich likvidace vsakem na pozemku příslušné stavby. Navrhovaná dešťová kanalizace je určena především pro odvod srážkových vod z komunikací a veřejných prostorů. Odvod srážkových vod je řešen pro lokality Staré Košátky, Nové Košátky a V Oborách. Jsou navrženy 3 samostatné nevětvené řady a 3 samostatné větvené řady. Jednotlivé řady dešťové kanalizace jsou zaústěny ve dvou případech do Košáteckého potoka, ve třech případech do navrhovaných vodních ploch a v jednom případě do trvale podmáčené plochy evidované jako plocha vodohospodářská (Nebuželka). Celková délka navržené zatrubněné dešťové kanalizace je 3231 m. Zakreslení dešťové kanalizace je ve výkresu č. 03. Návrh odvádění srážkových vod z území a jejich likvidace, uvedený v ÚPK, lze považovat za racionální a přiměřený rozvojovým předpokladům. Sdělovací sítě a zařízení neovlivňují řešení územního plánu. Nová telekomunikační zařízení a sítě nejsou v ÚPK navrhována. Stávající zařízení, sítě a ochranná pásma jsou respektována.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

66

Obec Košátky

Občanská vybavenost S rozšiřováním občanského vybavení pro potřeby trvale bydlících obyvatel se uvažuje v rámci samostatných ploch pouze na zastavitelné ploše Z18. Tato plocha je určena pro výstavbu zařízení předškolní výchovy. Potřeba plochy pro občanské vybavení nastane pouze v případě plného využití většiny rozvojových ploch a tomu odpovídajícímu nárůstu trvale bydlících obyvatel. V ÚPK navržený rozvoj občanského vybavení lze považovat za přiměřený rozvojovým předpokladům. Veřejná prostranství Veřejnými prostranstvími jsou všechny následující plochy s rozdílným způsobem využití: plochy dopravní infrastruktury - silnice III. třídy - DS3T plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace III. třídy, funkční skupina C - DS3C plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace IV. třídy, funkční podskupina D1 - DS1D plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU plochy dopravní infrastruktury, dopravní vybavení - DSV veřejná prostranství - veřejná zeleň – ZV plochy rekreace, rekreace na plochách přírodního charakteru – RN2 Uvedené plochy jsou ve výkresové části dokumentace jednoznačně vymezeny a v textové slovně vyjádřeny. Z uvedených důvodů veřejná prostranství v ÚPK nejsou samostatně vymezena. Nakládání s odpady Nakládání s odpady se návrhem ÚPK nemění. Odpady vznikající u jednotlivých producentů působících v řešeném území jsou likvidovány odvozem mimo řešené území a zpracováním u provozovatelů skládek. Odpady z kategorie zvláštních a nebezpečných vzhledem k absenci průmyslových ploch v řešeném území nevznikají. Tuhý domovní odpad je sbírán prostřednictvím popelových nádob a je likvidován odvozem mimo řešené území. Civilní ochrana Objednatelem nebyly stanoveny žádné specifické požadavky na zapracování problematiky civilní ochrany do ÚPK. Požadavky civilní ochrany jsou stanoveny a členěny ve smyslu platných předpisů v oblasti civilní ochrany. Ve výkresové části dokumentace jsou zobrazeny nejvýznamnější prvky řešení civilní ochrany (č.v.03) a v textové podrobně popsány. Viz. kapitola D.6. Návrhu ÚPK.

C.4.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně Koncepce uspořádání krajiny Urbanistická koncepce je založena na zachování rozdílného charakteru nezastavěné krajiny a zastavěných ploch sídel. Dominantním prvkem tvořícím krajinu řešeného území je niva Košáteckého potoka, lemovaná zalesněnými svahy. V ÚPK je tento prvek maximálně chráněn a dále rozvíjen navrženými krajinnými úpravami K01, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10 a K11. Při využití krajiny se požaduje respektovat měřítka krajiny, jednotlivých staveb a krajinných dominant. Z důvodu ochrany krajinného rázu se požaduje zachovat a chránit významné průhledy a výhledy do okolní krajiny. Zastavitelné plochy využívat v souladu s charakterem krajiny. Krajinný ráz je nutné rovněž chránit v pohledově exponovaných polohách (horizonty, vyvýšené okraje lesa, vyhlídková místa, krajinné a kulturní dominanty), na horizontech a ve svažitých polohách neumisťovat prvky, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití pohledových prostorů. Požaduje se chránit členitost lesních okrajů a

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

67

Obec Košátky

nelesní enklávy se vzrostlou zelení, nivy vodotečí, příbřežní společenstva a typickou strukturu a měřítko zástavby. Koncepce uspořádání krajiny v ÚPK je založena na částečném útlumu intenzivní zemědělské činnosti na podmáčených orných půdách a jejich přeměnu na louky a pastviny, případně vodní plochy. Uspořádání volné krajiny mezi zastavěnými i zastavitelnými plochami je orientováno na částečnou přeměnu v kulturní krajinu s vyšším podílem přírodě blízkých společenství, s jednou přístupnou rekreační plochou přírodního charakteru a možností průchodů v rámci stávající cestní sítě. Na území obce Košátky jsou lesní pozemky zařazeny do lesů hospodářských.. V ÚPK je umožněno pozemky obklopené stávajícími lesními pozemky, pozemky sousedící se stávajícími lesními pozemky nevhodné k zemědělskému využití a pozemky v V. třídě ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) zalesnit za podmínky, že se nenachází blíže než 50 m od stávající či v ÚPK navržené plochy k zastavění, či nadzemního liniového vedení sítí technické infrastruktury. Pozemky lze zalesnit pouze na základě souhlasu a povolení příslušných správních orgánů. V ÚPK se nepřipouští nová zástavba na plochách plnících funkce lesa. V ÚPK se připouští výstavba na plochách, které se nachází 50m od kraje lesa. Předpokládá se oboustranná výsadba stromořadí a alejí podél silničních, místních a účelových komunikací. Dále jednostranná výsadba stromořadí podél odvodňovacích struh a příkopů. Stromořadí plní vedle funkce větrolamů, též funkce ekologické a orientační v urbanistické kompozici krajiny. V místech atraktivních pohledů či průhledů bude vynecháno křovinné patro či živé zelené ploty vymezující jednotlivé prostory krajiny. Stromořadí jsou ve výkresové části dokumentace pro přehlednost zakreslena pouze na č.v.02 - hlavní výkres. Návrh krajinných úprav je v rámci ÚPK řešen z části samostatně, tak jak je uvedeno ve schváleném zadání ÚPK, z části jsou krajinné úpravy navrženy v rámci rozsáhlých zastavitelných ploch uvedených v zadání ÚPK. Krajinné úpravy navržené samostatně označení plochy

rozsah plochy funkce plochy původní / funkce plochy navržená

K01

0,079 ha 2,285 ha 1,288 ha

K02 K03

0,045 ha 0,274 ha

K04

1,126 ha 0,027 ha 0,306 ha 0,630 ha

K05

0,514 ha

jiné plochy / plochy vodní a vodohospodářské - W plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) jiné plochy / plochy zemědělské, sady a vinice - NZS plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) zeleň přírodního charakteru - ZP / plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň - ZV plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň - ZV(jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / rekreace na plochách přírodního charakteru - RN2 (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF)

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

68

Obec Košátky

plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL K06 2,335 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL K07 0,291 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / / plochy zemědělské, sady a vinice - NZS K08 0,254 ha plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) K09 0,678 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) K10 0,362 ha plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) K11 0,161 ha plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / plochy vodní a vodohospodářské - W (jsou zahrnuty do vynětí ze ZPF) Krajinné úpravy navržené v rámci zastavitelných ploch označení rozsah plochy funkce plochy původní / funkce plochy navržená plochy P01 0, 135 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS P02 0,185 ha plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS Z02 0, 136 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS 0,186 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL Z06 0, 129 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS Z07 0, 379 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS 0,047 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL Z13 0, 068 ha plochy zemědělské, louky - drnový fond - NZL / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS 0, 205 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS Z14 0, 038 ha jiné plochy / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS 0, 469 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS Z17 0, 097 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň - ZS Z18 0,143 ha plochy zemědělské, orná půda - NZO / soukromá a vyhrazená zeleň – ZS 0,399 ha

Územní systém ekologické stability Do ÚPK je zapracován územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) z ÚAP a podrobněji vymezen - zpřesněn do úrovně pozemků. Vymezení ploch ÚSES lze vzhledem ke krajinnému rázu považovat za maximum požadavků uplatňovaných při ekologické stabilizaci území. ÚSES na území obce se skládá ze stabilizovaných ploch: - nadregionálního biokoridoru K 68 - Řepínský důl - Žehuňská obora

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

69

Obec Košátky

- ochranné zóny nadregionálního biokoridoru K 33 - regionálního biocentrum RC 1020 - Košátky - regionálního biokoridoru RK 1128 - Liblice - Košátky - regionálního biokoridoru RK 1223 - Košátky - Doubka - lokálních biocenter LC 293, LC 335, LC 289, LC 327, LC 330, LC 332 - lokálních biokoridorů LK 329, LK 278 a LK 277 (část) Nově jsou vymezeny hranice pro prvky ÚSES: - lokální biocentrum LC 331 - lokální biokoridor LK 277 (část) Pro zajištění funkčnosti navržených prvků ÚSES nejsou v ÚPK navrhovány samostatné krajinné úpravy. Součástí navrhovaného LC 331 je krajinná úprava K08 (vodní plocha), zajištění funkčnosti chybějící části LK 277 bude dosaženo výsadbou aleje podél komunikací. Na území obce Košátky je evidována skupina památných stromů, 9 kusů dubu letního č. 3785 - Duby u Košátek Na území obce Košátky jsou navrženy dva významné krajinné prvky, VKP 84 - Za bažantnicí a VKP 102 – Nebuželka. Z hlediska dalšího vývoje prvků ÚSES na území obce Košátky se jedná o dotvoření chybějících částí uceleného systému. V ÚPK nově vymezené plochy pro realizaci ÚSES nejsou zařazeny do ploch veřejně prospěšných opatření. Důvodem pro nezařazení do ploch veřejně prospěšných opatření je fakt, že v území je dostatek přírodních ploch a obec nemá potřebu plochu navrženou pro realizaci LC 331 a chybějící část LK 277 zatěžovat institutem vyvlastnění. Požadované funkčnosti navrhovaných ploch systému ÚSES lze dosáhnout realizací vodní plochy (K08) a výsadbou stromořadí. Prostupnost krajiny Prostupnost krajiny byla v rámci zpracování ÚPK prověřena. Stávající cestní síť je vyhovující. Pro zajištění úplné prostupnosti krajiny je navržena jedna účelová komunikace, polní cesta (Z22). Protierozní opatření Protierozní opatření jsou v ÚPK orientována především na změny v obhospodařování zemědělské půdy. Je navrženo zatravnění vhodných ploch podmáčených orných půd. Navržená opatření mají za cíl snížit intenzitu zemědělského obhospodařování na podmáčených plochách a posílit přirozené přírodní složky. Tato opatření nejsou zařazena do ploch veřejně prospěšných opatření ke zvyšování retenční schopnosti území. Obec nemá potřebu protierozní opatření samostatně vymezovat a zatěžovat institutem vyvlastnění. Žádoucího účinku, který je v souladu s návrhem krajinných úprav, lze dosáhnout změnou v obhospodařování zemědělských ploch. Ochrana území před povodní Na území obce jsou vymezena záplavová území a aktivní záplavová zóna. S výjimkou areálu zemědělské výroby (sklad sena) záplavová území Q100 nezasahují do zastavěného území, rovněž v nich nejsou mimo plochu pro ČOV (Z23) navrženy zastavitelné plochy. V aktivní záplavové zóně se nenachází zastavěné území ani v ní nejsou navrhovány zastavitelné plochy. Z výše uvedených důvodů ÚPK neřeší ochranu území před povodní. Vymezení ploch sesuvného území a území jiných geologických rizik Na území obce Košátky se nenachází evidované sesuvné území ani území jiných geologických rizik. Ze stanoviska České geologické služby k „Zadání ÚPK“ vyplynul požadavek prověření možnosti vzniku případných rizik svahových deformací u některých ploch. Na základě „Rekognoskace zastavitelných ploch Z02, Z03, Z05, Z06, Z11, Z12, Z20 v. k.ú. Košátky“ (zpracováno 14.5.2015, Česká geologická služba - Mgr. Jiří Krupička a RNDr. Jaroslav Valečka CSc.) jsou v omezujících podmínkách pro využití konkrétních zastavitelných a přestavbových ploch uvedena doporučení na předcházení geologických rizik.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

70

Obec Košátky

Rekreace Ke každodenní rekreaci se ve venkovském prostředí především využívají plochy zahrad u rodinných domů. Z těchto důvodů nebylo třeba vymezovat rozsáhlé plochy pro každodenní rekreaci trvale bydlících obyvatel. U plošně rozsáhlejších zastavitelných ploch, určených pro bydlení jsou navrženy čtyři menší a jedna větší „plocha veřejných prostranství, veřejná zeleň ZV“. V „Zadání ÚPK“ byl stanoven požadavek na prověření plochy pro sportovní vyžití obyvatel. V ÚPK je pozemek p.č.98/2 navržen pro plochu rekreace, „rekreace na plochách přírodního charakteru - RN“, je součástí krajinné úpravy K04. Pro zachycení automobilové dopravy jednodenních návštěvníků území je navržena parkovací plocha Z08. Plochy individuální rekreace jsou v ÚPK vymezeny samostatně včetně příslušných podmínek pro jejich využití. Současně s tím jsou v návrhu ÚPK vymezeny plochy pro plošný rozvoj ploch individuální rekreace. V ÚPK vymezené plochy pro každodenní rekreaci lze považovat za přiměřené rozvojovým předpokladům. Plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů a plochy pro jeho technické zajištění Celé území obce Košátky se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) č. 07530000 Bezno. V části řešeného území je vymezeno výhradní bilancované ložisko nerostných surovin – černého uhlí, č. 3075300 - Mělnická pánev. Návrh ÚPK respektuje vymezená území. Pro CHLÚ Bezno, výhradní bilancované ložisko nerostných surovin – černého uhlí, č. 3075300 Mělnická pánev, se podle rozhodnutí OBÚ Kladno o stanovení chráněného ložiskového území (č.j. 1493/90/490.2/Ha/St ze ne 26. 11. 1990) za znemožnění nebo ztížení dobývání nepovažují všechny stavby v hranicích zastavěných částí obcí a stavby obytných a vodohospodářských objektů mimo hranice zastavěných částí obce.

C.4.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely stanovené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby je provedeno dle jednotlivých záměrů schváleného zadání ÚPK.V ÚPK je použito podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití než je uvedeno ve vyhlášce č.501/2006 Sb. Důvodem je jednak členění zastavěného a zastavitelného území s ohledem k předkládaným záměrům rozvoje, ale především čitelnost a přehlednost pro uživatele územně plánovací dokumentace. V grafické části ÚPK je podrobně specifikováno členění řešeného území na plochy zastavitelné a nezastavitelné. Pro zastavitelné plochy je jejich funkční náplň závazná v rozsahu vymezené plochy ve výkresu a příslušné charakteristiky plochy s rozdílným způsobem využití. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je zakresleno do mapového podkladu (oficiální vektorová digitální katastrální mapa - DKM) poskytnutého ke zpracování ÚPK Obcí Košátky. V rámci vymezených ploch s rozdílným způsobem využití je v koordinačním výkresu zobrazeno i stávající funkční využití stavebních objektů. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu podrobně

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

71

Obec Košátky

specifikuje kapitola F.2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“. Zpřesnění podmínek je založeno na ověření a místním šetření zpracovatele ÚPK. V ÚPK se požaduje zachovat stávající sídelní strukturu. Ta je charakterizována soustředěnou strukturou stavebních pozemků do ucelených lokalit, v menším rozsahu do drobných skupin a či samostatných stavebních pozemků. Zastavěné pozemky a jejich souvislé skupiny (lokality) jsou vzájemně odděleny plochami nezastavěnými, které tvoří zemědělské a lesní pozemky. Územím prochází relativně hustá síť místních a účelových komunikací. V ÚPK se požaduje zachovat typické charakteristiky zástavby na stavebních pozemcích. Ty jsou dány uspořádaným soustředěním stavebních objektů v rámci stavebního pozemku s výrazným hmotovým a architektonickým odlišením jejich funkčního využití (bydlení, hospodářské, skladovací, a doplňkové). Typickou charakteristikou urbanisticky hodnotných lokalit je rovněž hmotové řešení stavebních objektů. Stavby zpravidla jednopodlažní, v menší míře dvoupodlažní s podkrovím, základní hmoty staveb jsou zastřešeny sedlovou resp. polovalbovou střechou. U staveb jsou uplatněny jednoduché tvary a primárně funkční architektonické prvky.“ V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem a podmínkami prostorového a plošného uspořádání, definovaným v rámci „Podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze v rozsahu uvedeném v rámci konkrétní plochy s rozdílným způsobem využití.

C.4.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření je vztaženo k mapovému podkladu (oficiální vektorová digitální katastrální mapa - DKM) poskytnutému ke zpracování ÚPK Obcí Košátky. Uvedený souhrn plošně, liniově a bodově označených veřejně prospěšných staveb v celém řešeném území obce Košátky má informační charakter a vztahuje se k mapovému podkladu (DKM) použitému k datu zpracování ÚPK. VD01 - pro místní komunikace funkční skupina D1 – DS1D. Navrženo z důvodu zajištění dopravní obsluhy stávající zastavěné a navrhované zastavitelné plochy a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikací. VD02 - pro místní komunikace funkční skupina D1 – DS1D. Navrženo z důvodu zajištění dopravní obsluhy stávající zastavěné a navrhované zastavitelné plochy a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikací. VD03 - pro místní komunikace funkční skupina D1 – DS1D. Navrženo z důvodu zajištění dopravní obsluhy stávající zastavěné a navrhované zastavitelné plochy a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikací. VD04 - pro místní komunikace funkční skupina D1 – DS1D. Navrženo z důvodu zajištění dopravní obsluhy navrhované zastavitelné plochy a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikací. VD05 - pro účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU. Navrženo z důvodu zajištění prostupnosti území a pro zajištění území veřejnou infrastrukturou. VD06 - pro účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU. Navrženo z důvodu zajištění prostupnosti území a pro zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT01 - pro technickou infrastrukturu - trafostanice el. energie VN/NN. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT02 - pro technickou infrastrukturu - trafostanice el. energie VN/NN. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT03 - pro technickou infrastrukturu - gravitační splaškovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT04 - pro technickou infrastrukturu - gravitační splaškovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

72

Obec Košátky

VT05 - pro technickou infrastrukturu - gravitační splaškovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT06 - pro technickou infrastrukturu - gravitační splaškovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT07 - pro technickou infrastrukturu - gravitační splaškovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT08 - pro technickou infrastrukturu - výtlačnou splaškovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT09 - pro technickou infrastrukturu - výtlačnou splaškovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT10 - pro technickou infrastrukturu - výtlačnou splaškovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT11 - pro technickou infrastrukturu - výtlačnou splaškovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT12 - pro technickou infrastrukturu - výtlačnou splaškovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT13 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT14 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT15 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT16 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT17 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT18 - pro technickou infrastrukturu - dešťovou kanalizaci. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT19 - pro technickou infrastrukturu - rozvody pitné vody. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT20 - pro plochu technické infrastruktury, inženýrské sítě – TI. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT21 - pro plochu technické infrastruktury, inženýrské sítě – TI. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT22 - pro plochu technické infrastruktury, inženýrské sítě – TI. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT23 - pro technickou infrastrukturu - kabelové vedení el. energie VN. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. VT24 - pro technickou infrastrukturu - kabelové vedení el. energie VN. Navrženo z důvodu zajištění území veřejnou infrastrukturou. Ze zde uvedeného výpisu veřejně prospěšných staveb vyplývají pozemky dotčené dopravními stavbami a výstavbou sítí technické infrastruktury. Průběh jejich vedení či umístění a rozsah lze sledovat ve výkresové části dokumentace č.v.04. Plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření Plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou v ÚPK navrženy. Plochy a koridory pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu Plochy a koridory pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou v ÚPK navrženy. Plochy pro asanaci

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

73

Obec Košátky

Plochy pro asanaci, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou v ÚPK navrženy.

C.4.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo nejsou v ÚPK navrženy. Plochy a koridory pro veřejná prostranství Plochy a koridory pro veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo nejsou v ÚPK navrženy.

C.4.9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona V ÚPK není tento bod předmětem řešení.

C.4.10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření V ÚPK není tento bod předmětem řešení.

C.4.11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci V ÚPK nejsou vymezeny zastavitelné plochy ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.

C.4.12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Na základě společného jednání o ÚPK, kdy vzhledem k neschopnosti vlastníků pozemků dohodnout se na základní koncepci zastavitelné plochy Z18, je pro tuto plochu požadováno zpracování územní studie. Pro dotčené území je charakteristická rozvolněné zástavba s větším podílem zeleně uvnitř zastavěného území. Z důvodů zachování stávajících kulturních a přírodních hodnot je nezbytné řešit koncepci typu bydlení, rozvržení pozemků, na kterých mají být umístěny stavby, řešení veřejné i soukromé zeleně a koncepci dopravní obsluhy. Pro zastavitelnou plochu Z18 je požadováno vytvořit ekologicky vyváženou a esteticky hodnotnou zástavbu respektující terénní podmínky v území. Pro pořízení územní studie, její projednání, pro její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, se stanovuje lhůta 5 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚPK.“ Všechny ostatní navržené plochy a koridory jsou jednoznačně specifikovány.

C.4.13. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání V ÚPK nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu..

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

74

Obec Košátky

C.4.14. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) V ÚPK je stanovena etapizace pro postupné využití zastavitelných ploch. Pořadí změn je uvedeno ve výkresové části dokumentace, kde vedle zařazení do jednotlivých etap je i přesné plošné vymezení konkrétních pozemků. Etapizace postupného využití zastavitelných ploch je rozdělena do tří etap. Etapa 00 - umožňuje využití vymezených zastavitelných ploch a přestavbových ploch kdykoliv po dobu platnosti ÚPK, jedná se o časově nevázané využití území. Etapa 01 - určuje přednostní využití zastavitelných ploch, umožňuje výstavbu v území samostatně bez nutnosti provázání územní přípravy na ostatní zastavitelné plochy. Etapa 02 - umožňuje využití zastavitelných ploch po zastavění navazujících ploch zařazených do etapy 01 z 80%. Požadavek na stanovení pořadí změn v území vyplývá z řešení ÚPK, neboť je nutné zdůraznit vzájemnou časovou návaznost využití některých zastavitelných ploch. Rovněž stanovením pořadí změn v území je vyvinut přiměřený tlak na postupné využití území vázané ke stávající zástavbě, respektive k jejímu funkčnímu využití.

C.4.15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt V ÚPK nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

C.5. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Návrh ÚPK byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními a požadavky stavebního zákona, vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (včetně přílohy č. 7), v platném znění (dále jen „vyhláška 500/2006“), vyhlášky MMR ČR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (dále jen „vyhláška 501/2006“), a souvisejících ustanovení zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a dalších souvisejících obecně závazných předpisů, a to pro celý správní obvod obce Košátky. Stejně tak obsah dokumentace (textová i grafická část) odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů. ÚPK vymezuje zastavitelné plochy v rozsahu projednaného zadání ÚPK, redukované po společném jednání o ÚPK. Podle dosavadního vývoje lze usuzovat, že požadavky na změny v území stanovené v zadání a redukované po společném jednání, pokrývají v sektoru bydlení aktuální požadavky v předpokládaném časovém horizontu platnosti ÚPK. Nabídka potřebných rozvojových ploch a vymezení ploch vhodných k přestavbě zajišťuje možnost udržitelného rozvoje obce ve stávajících tendencích, bez nežádoucích projevů (výkyvy cen nemovitostí, nepřiměřená migrace obyvatel atd.). V zadání ÚPK uvedené požadavky na vymezení zastavitelných ploch vycházely ze dvou zdrojů. Primárním zdrojem požadavků na vymezení zastavitelných ploch jsou jejich současní vlastníci. Sekundárním zdrojem požadavků na vymezení zastavitelných ploch je obec Košátky, respektive její zastupitelstvo. Současně s tím obec Košátky v souladu se svou politikou udržitelného rozvoje tlumí spekulativní záměry vlastníků pozemků, na nekoordinované využití většího rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení i rekreaci, návrhem stanovením pořadí změn v území - etapizace. Dále obec Košátky vyvíjí tlak na využití zastavitelných pozemků v zastavěném území a využití přestavbových ploch. V průběhu společného jednání o ÚPK vydal Krajský úřad Středočeského kraje odb. regionálního rozvoje stanovisko, ve kterém nesouhlasil s navrhovaným rozsahem zastavitelných ploch pro bydlení z důvodu příliš velké rezervy, neodpovídající dosavadnímu rozvoji obce. Na základě výše jmenovaného stanoviska došlo mezi

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

75

Obec Košátky

objednatelem, pořizovatelem a zpracovatelem ÚPK k dohodě na redukci zastavitelných ploch. K veřejnému projednání je předkládán návrh ÚPK s plošnou redukcí zastavitelných ploch Z14, Z16 a Z20 a vypuštěním zastavitelných ploch Z19 a Z21. Bez zastavitelných ploch vymezených v ÚPK by došlo ke stagnaci vývoje obce. Vyhodnocení potřebného množství zastavitelných ploch vychází z odborných odhadů a předpokládaného rozvoje obce vázané na okolní významná sídla jako centra pracovních příležitostí. Při vyhodnocování zastavitelných ploch se rovněž vychází ze stávajícího způsobu užívání nemovitostí. Část stávajících objektů pro bydlení je užíváno jako druhé bydlení či pro individuální rekreaci. Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím potřebu nových zastavitelných ploch je demografický vývoj v obci. V roce 1993 žilo v obci 220 obyvatel, index stáří 612,5, v ČR 66,8 (zde se projevuje vliv později zrušeného domova důchodců). V roce 2003 žilo v obci 140 obyvatel, index stáří 122,2, v ČR 91,6 (stav v samotné obci, domov důchodců zrušen). V roce 2011 žilo v obci 189 obyvatel, index stáří 86,8 v ČR 115,7 (stav v samotné obci). V uvedeném hrubém demografickém vývoji se prokazatelně dokladuje odlišný, podstatně příznivější vývoj obyvatelstva obce oproti celorepublikovému průměru. Počet obyvatel stoupá a současně skladba obyvatel se omlazuje. K 31.12.2015 žilo v obci 204 obyvatel. Vzhledem k charakteru obce, dosavadnímu i předpokládanému zájmu zájemců o bydlení se stanovuje 100% zájem o bydlení v RD. Spektrum zájemců je velmi pestré, početně nejméně je zastoupena skupina zájemců o výstavbu, hledající pozemky s výměrou pod 800m 2. Ze 75% jsou zastoupeni zájemci o výstavbu, hledající pozemky v rozmezí 1000m2 až 1200m2. Z 15% jsou zastoupeni zájemci o výstavbu, hledající pozemky nad 1500m2 a větší. Na jeden RD se předpokládá zprůměrovaná plocha cca 1150m2 . Zájemci o bydlení nebyli systematicky sledováni, zájem byl vždy nahodilý. V oblasti rozvoje individuální rekreace nelze objektivně provést vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Lze však, na základě obecného vývojového trendu, kdy se v zájmu projevuje vliv Prahy, objektivně konstatovat, že plochy pro rozvoj rekreace vymezené v ÚPK budou časem využity. Poptávka po nových mimo přestavbové území bude trvalá. Odborný odhad zájemců o bydlení v řešeném území vychází z poznatků obce a zpracovatele ÚPK. V současnosti je průměrná obsazenost bytu v obci 3,12 obyv./b.j.. Pro výpočet potřeby nových bytů se vychází z předpokladu průměrné obsazenosti 2,65 obyv./b.j.. Na základě dosavadního vývoje v obci se nepředpokládá odpad trvale obydlených bytů. Odborný odhad zájemců o bydlení v řešeném území vychází z poznatků obce a je specifikován: - odhad vyplývající z demografického vývoje z let 2003 -2013 19 b.j. - odhad vyplývající z nechtěného soužití 0 b.j. - odhad vyplývající z polohy obce v rámci Středočeského kraje (vliv sídel Mladá Boleslav, Neratovice, Mělník, Benátky nad Jizerou a ostatní menší města v regionu) 15 b.j. - odhad vyplývající z polohy obce v rámci celé ČR, zejména vliv Hl. m. Prahy 25 b.j. Celkový počet bytových jednotek realizovatelných v rámci zastavitelných ploch není stanoven průměrnou velikostí stavebního pozemku, ale dokonalou znalostí území zhotovitele ÚPK, který s obcí soustavně spolupracuje. Do vyhodnocení účelného využití území jsou zahrnuty veškeré využitelné plochy s rozdílným způsobem využití, tedy i ty, které se nevyhodnocují z hlediska záborů ZPF. Stav využitelnosti přestavbových ploch (k datu 1.2.2017) navržených v ÚPK v rámci : „ploch smíšených obytných venkovských - SV“ - zastavěno - 0,247 ha - 2 pozemky / 2 b.j. - 6 obyv. - navrženo /včetně 1 stáv. RD/ - 1,827 ha - 6 pozemků / odhad 6 b.j po cca 0,305ha - 16 obyv. Stav využitelnosti rozvojových ploch (k datu 1.2.2017) navržených v ÚPK v rámci :

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

76

Obec Košátky

„ploch bydlení v rodinných domech venkovských - BV“ : - rozestavěno - 0,000 ha - 0 pozemků / 0 b.j. - 0 obyv. - navrženo /vytč. pozemky/ - 1,672 ha - 12 pozemků / 2 b.j. - 32 obyv. - navrženo - 3,896 ha - odhad 36 b.j. po cca 0,108ha - 95 obyv. „ploch smíšených obytných venkovských - SV“ - rozestavěno - 0,165 ha - 1 pozemek / 1 b.j. - 3 obyv. - navrženo /vytč. pozemky/ - 1,534 ha - 13 pozemků / 1 b.j. - 35 obyv. - navrženo - 1,206 ha - odhad 10 b.j. po cca 0,121ha - 27 obyv. Celkový rozsah navrhovaných ploch určených ÚPK pro „bydlení v rodinných domech, venkovské - BV“ a „plochy smíšené obytné venkovské - SV“ je 10,547 ha. V rozsahu navrhovaných ploch určených pro bydlení lze realizovat cca 79 b.j. v RD, to představuje při průměrné obsazenosti bytu 2,65 obyv./b.j. možný nárůst o 209 obyvatel. To představuje cca 100% využití pro předpokládaný odhad rozvoje obce s 33% rezervou. V ÚPK jsou vymezeny „plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI“, nacházejí se v přestavbové ploše P02, jeden pozemek v zastavitelné ploše Z14 a zastavitelných plochách Z13 a Z15. Celkový rozsah navrhovaných ploch určených ÚPK pro „plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI“ včetně přestavbových je 1,533 ha. S ohledem na konfiguraci terénu lze na všech uvedených plochách realizovat cca 13 objektů individuální rekreace. Z části se jedná o účelné využití území, se složitými terénními podmínkami, nevhodné k zástavbě objekty individuálního bydlení. Rovněž z hlediska obhospodařování ZPF se jedná o méně vhodné plochy. Z části se jedná o využití území z hlediska urbanistické struktury nevhodné k trvalému bydlení. Na demografický vývoj obce uvedené plochy nemají vliv, umožní pouze rodinnou rekreaci oblíbenou obyvateli měst. Pro občanské vybavení je navržena pouze jedna „plocha občanského vybavení, veřejná infrastruktura - OV“. Jde z hlediska dlouhodobého vývoje o jedinou plochu, která by byla pro obec potřebná v případě naplnění většiny rozvojových ploch. Jediná plocha určená pro „plochu výroby a skladování, zemědělskou výrobu - VZ“ je převzata z platného územního plánu, v současnosti na uvedené ploše probíhá výstavba.

D.

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů uvedených v PÚR a ZÚR je uvedeno v kapitolách B.1.1. a B.1.2.

D.1. Vztahy zastavěných částí obce k širšímu území Tyto vztahy jsou dány navrhovaným rozvojem uvedeným v ÚPK. Ten umožňuje plošně omezený rozvoj individuální rekreace a plnohodnotný rozvoj bydlení. Obec ve vztahu k okolním sídlům bude plnit funkci svébytného obytného sídla s vysokým podílem přírodních a kulturních hodnot v území. Současně bude plnit i funkci rekreačního sídla s upřednostněním individuální rekreace.

D.2. Širší dopravní vztahy Z hlediska širších vazeb na dopravní infrastrukturu lze konstatovat, že pro automobilovou dopravu jsou všechny části obce Košátky snadno dostupné z nadřazené dopravní sítě a naopak. Hromadnou železniční a autobusovou dopravou je zajištěna přiměřená dostupnost sousedních sídel i center pracovních příležitostí. Ostatní druhy dopravy se z hlediska širších vazeb a vztahů neuplatňují.

D.3. Širší vztahy technické infrastruktury Z hlediska širších vazeb lze stávající technickou infrastrukturu představovanou rozvody elektrické energie a sdělovacími sítěmi vnímat jako přivaděče ke koncovému uživateli. V oblasti jímání, úpravy a rozvodů pitné vody je obec Košátky zdrojovou oblastí vodovodu Horní Slivno.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

77

Obec Košátky

Ve vlastní obci jsou rozvody pitné vody pouze v chatové osadě. Nově navrhované sítě technické infrastruktury nemají vliv na širší vztahy technické infrastruktury. Realizace vodovodu a splaškové kanalizace pro převážné části zastavěného i zastavitelného území podstatnou měrou pozitivně ovlivní další vývoj obce Košátky.

D.4. Širší vztahy ÚSES Územní systém ekologické stability byl převzat z ÚAP ORP Mladá Boleslav, koordinován se ZÚR a z hlediska širších vztahů je plně respektován. Nově navrhované plochy k zastavění neovlivňují ÚSES jako celek. Z hlediska širších vztahů je v ÚPK navržená plocha pro lokální biocentrum LC 331 a chybějící část lokálního biokoridoru LK 277 v souladu nadřazenými prvky ÚSES.

E.

Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního plánu

Základní osnovou pro vypracování územního plánu bylo "Zadání", schválené obecním zastupitelstvem obce Košátky, usnesením č. 2014-06-18-11 ze dne 18. 6. 2014. Podpůrným dokumentem využitým při zpracování územního plánu byl Územní plán obce Košátky z roku 2005. Při zpracování „Návrhu ÚPK“ byly splněny požadavky uvedené v "Zadání ÚPK" následovně: Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury jsou splněny. - ÚPK navrhuje kvantitativně přiměřený a proporcionální rozvoj obce zejména ve vztahu k veřejné infrastruktuře, přírodnímu potencionálu s ohledem na dosavadní demografický vývoj a migraci obyvatel do území. Možnost rozvoje je řešena přiměřeně. - ÚPK řeší nikoli zachování, ale zlepšení kvality bydlení v obci v kontextu s rozvojem dalších funkcí komplexně pro celé území obce. - ÚPK řeší zajištění území odpovídající dopravní, technickou a občanskou vybaveností, včetně plochy pro každodenní rekreaci a sport. - ÚPK vytváří (v rámci ploch smíšených obytných venkovských - SV) prostor pro rozvoj aktivit, které na sebe vážou pracovní příležitosti. - ÚPK navrhuje přiměřený rozsah ploch veřejných prostranství a zeleně. - ÚPK svým řešení umožňuje vznik harmonické krajiny využitelné ke kvalitnímu rekreačnímu zázemí sídel i k pobytové rekreaci. - ÚPK ve svém řešení umožňuje zlepšení životního prostředí na území obce. - ÚPK respektuje biotopy zvláště chráněných druhů, systém ÚSES, VKP, vodní toky, lesy a jejich ochranná pásma. - ÚPK posiluje obytnou funkci obce a po prověření všech záměrů navrhuje nové zastavitelné plochy s ohledem na kapacitu sítí technické infrastruktury. - do ÚPK byly zařazeny plochy vymezené na základě podnětů uplatněných k ÚPO Košátky, v ojedinělých případech jsou tyto podněty doplněny návrhem krajinných úprav. - ÚPK prověřil potřebu vymezení zastavitelných ploch pro doplnění občanského vybavení - ÚPK prověřil využití stávajících ploch výroby, a u vytypovaných ploch (přestavbových ploch) navrhl vhodnější funkční využití. - ÚPK prověřil vytvoření podmínek pro umísťování drobné vybavenosti a nerušících služeb v plochách bydlení vymezením stávajících „ploch smíšených obytných venkovských - SV“ a návrhem nových v rámci přestavbových a zastavitelných ploch. - ÚPK respektuje nemovité kulturní památky, jejich ochrana je zajištěna regulativy v rámci ploch s rozdílným způsobem využití. - ÚPK prověřil možnost případné podpory celkové kultivace vnějšího obrazu sídel, vedle možnosti kultivovat vnější obraz sídla pomocí regulativů ploch s rozdílným způsobem využití a návrhem krajinných úprav se v ÚPK neuplatňují další opatření.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

78

Obec Košátky

- ÚPK prověřil zachování a rozvoj ploch vyšší zeleně v intravilánu sídel, formou návrhu krajinných úprav a regulativy ploch s rozdílným způsobem využití je požadovaného cíle dosaženo. - ÚPK prověřil obnovu přechodu sídla do volné krajiny, v ÚPK jsou konkrétně vytypovány plochy krajinných úprav, a to jak samostatných, tak v rámci přestavbových a zastavitelných ploch, které řeší přechod sídla do volné krajiny. - ÚPK prověřil možnosti plošně rozsáhlého zalesňování a dalších plošně rozsáhlých změn, které mohou mít výrazný vliv na změnu charakteru krajiny. V ÚPK se plošně rozsáhlé změny, které mají vliv na změnu charakteru krajiny nenavrhují. Z tohoto důvodu nejsou na vytypovaných prvcích systému ÚSES navrženy plošné změny ve využívání území. - ÚPK prověřil a navrhuje konkrétní opatření k zajištění prostupnosti krajiny a její ochranu před vznikem migračních bariér. - ÚPK v souladu se „Zadáním“ stanovuje prostorové uspořádání území, vymezuje veřejná prostranství a veřejnou zeleň, vymezuje přestavbové a zastavitelné plochy, stanovuje koncepci rozvoje, urbanistickou koncepci území, koncepci systému sídelní zeleně, koncepci dopravní obsluhy území, koncepci technické infrastruktury a občanského vybavení. - ÚPK stanovuje koncepci uspořádání krajiny na základě prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území. Na základě prověřených možností změn jsou navrženy krajinné úpravy. - V ÚPK je prověřeno, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb a zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona. Vyloučení konkrétních staveb s upřesněním, kterých částí území se týká je uvedeno v regulativech ploch s rozdílným způsobem využití. - Po prověření možnosti uplatnit jiné způsoby a opatření umožňující realizaci prvků ÚSES nejsou prvky ÚSES zařazeny mezi veřejně prospěšná opatření. Pokud na základě společného jednání o ÚPK dojde objednatel k závěru, že je nezbytné některé prvky ÚSES zařadit mezi veřejně prospěšná opatření bude ÚPK k veřejnému projednání upraven. - ÚPK prověřil podmínky ochrany krajinného rázu vymezením zastavitelných a nezastavitelných ploch v rámci ploch s rozdílným způsobem využití dále stanovením omezujících podmínek pro konkrétní zastavitelné plochy. - v ÚPK jsou prostorové a kompoziční prvky a vazby v území vymezeny návrhem ploch s rozdílným způsobem využití. - ÚPK nevymezuje plochy a koridory územních rezerv. - ÚPK vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit vyvlastnění. - ÚPK vymezuje plochy, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie a dále vymezuje plochy, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci. - ÚPK není zpracován ve variantách. - ÚPK je obsahově zpracován v souladu se zadáním s odlišností v měřítku vydání (vytištění) výkresu širších vztahů. - v ÚPK vznikla potřeba řešit pořadí změn v území (etapizaci). Osvojování rozvojových ploch je rozděleno do 2 časových etap na sebe časově vázaných.

F.

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje se v ÚPK nevyskytují.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

79

Obec Košátky

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa G.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond G.

Vstupní údaje Průzkumy a rozbory zemědělského půdního fondu katastrálního území Košátky zachycují rozsah zemědělské půdy a investice do ní v řešením území. ZPF je charakterizována pomocí BPEJ, tříd ochrany a jednotlivých druhů kultur dle výpisu evidence druhů pozemků a pochozích průzkumů v území. Jedná se o plochy v zastavěném území obce, kde je převaha zahrad, sadů a luk. Mimo zastavěné území mají převahu louky, pastviny a orná půda. Jednotlivé kultury jsou zastoupeny následovně: orná půda 199,991 ha zahrady 11,270 ha ovocné sady 3,073 ha trvalé travní porosty 25,988 ha celkem 240,322 ha tj. 43,87% celkové rozlohy katastru Charakteristika území Kvalita zemědělské půdy je charakterizována pomocí BPEJ - bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou vymezeny a zakresleny v mapových podkladech ÚAP a do grafické přílohy jsou převzaty. V řešeném území se nacházejí tyto typy 3.59.00, 2.21.10, 2.31.01, 3.31.11, 3.17.00, 3.17.10, 3.13.10, 3.31.44, 3.31.14, 3.58.00, 3.55.00 a 3.31.41, V území jsou provedena odvodnění v rozsahu dle mapových podkladů ÚAP. Rozsah je graficky přenesen a vyznačen obvodovou linií do měřítka mapových podkladů za účelem zachycení investic do půdy v řešeném území. Popis B P E J 1.klimatický region /1.číslice/ Území spadá do 2. a 3. klimatického regionu. O 2. klimatický region symbol T2 : teplý, mírně suchý, suma teplot nad 10 C 2600 - 2800. O Průměrná roční teplota je 8-9 C, průměrný roční úhrn srážek 500-600 mm. Pravděpodobnost suchých vegetačních období 20-30, vláhová jistota 2-4. O 3. klimatický region symbol T3: teplý, mírně vlhký, suma teplot nad 10 C 2500 - 2800. O Průměrná roční teplota je 8-9 C, průměrný roční úhrn srážek 550-650 mm. Pravděpodobnost suchých vegetačních období 10-20, vláhová jistota 4-7. 2. HPJ /2. a 3. číslice/ HPJ 13 - Hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších, sprašových a svahových hlínách o mocnosti 0.4-0.5m, uložených na velmi lehké spodině, závislé na dešťových srážkách. HPJ 17 - Illimerizované půdy na píscích, pískovcích a písčitých opukách, lehké půdy výsušné závislé na srážkách. HPJ 21 - Hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích. Velmi lehké a silně výsušné. HPJ 31 - Hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících permokarbonských horninách, bez štěrku až středně štěrkovité, vláhové poměry nepříznivé, velmi závislé na vodních srážkách. HPJ 55 - Nivní a lužní půdy na nivních uloženinách, velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné. HPJ 58 - Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění příznivé. HPJ 59 - Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry nepříznivé, po odvodnění příznivější.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

80

Obec Košátky

3. svažitost a expozice /4. číslice/ Území je charakterizováno stupni 0 /tj. rovina 0O-3O/ se všesměrnou expozicí 1 /tj. mírný svah 3O-7O/ se všesměrnou expozicí 4 /tj. střední svah 7-12o/ s jižní expozicí 4. skeletovitost a hloubka půdního profilu /5. číslice/ Území je zastoupeno kódem 0, 1, 7 a 9. Kód 0 představuje půdu s žádnou skeletovitostí a hlubokou. Kód 1 skeletovitost žádná až slabá, půda hluboká až středně hluboká. Kód 4 středně skeletovité, půda hluboká až středně hluboká Charakteristika zastoupených tříd ochrany ZPF třída I - bonitně nejcennější půdy převážně v rovinných polohách nebo jen mírně sklonitých, které je možné odejmout ze ZPF pouze výjimečně a to převážně pro záměry související s ekologickou stabilitou krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. třída II - půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. třída III - půda s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možné v územním plánování využít pro eventuelní výstavbu. třída IV - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností a jen omezenou ochranou využitelné pro výstavbu. třída V - zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. Na území obce Košátky se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky, zařazené do tříd ochrany: třída ochrany I. – třída ochrany II. – 3.58.00, třída ochrany III. – 3.59.00, 3.13.10, třída ochrany IV. – 2.21.10, 2.31.01, 3.31.11, 3.17.00, 3.17.10, 3.55.00 třída ochrany V. – 3.31.44, 3.31.14, 3.31.41 Při zpracování vyhodnocení záborů ZPF se postupovalo v souladu se společným metodickým doporučením MMP ČR a MŽP ČR k vyhodnocování záborů půdního fondu. V zastavěném území nejsou vyhodnocovány lokality do výměry 2000m2. V případech, kdy zastavitelná plocha zasahuje do zastavěného i nezastavěného území je zahrnuta do vyhodnocení záborů ZPF v celém rozsahu.

G.1.1.Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně kódy použité v tabulkách BV bydlení v rodinných domech, venkovské - BV SV plochy smíšené obytné, venkovské - SV OV plochy občanského vybavení, veřejná infrastruktura – OV VZ plochy výroby a skladování, zemědělská výroba - VZ TI plochy technické infrastruktury, inženýrské sítě - TI

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

81

Obec Košátky

RI plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI RN2 rekreace na plochách přírodního charakteru - RN2 ZV plochy veřejných prostranstvích, veřejná zeleň - ZV W plochy vodní a vodohospodářské - W DSV plochy dopravní infrastruktury, dopravní vybavení - DSV DS1D místní komunikace IV.tř., funkční skupina D1 - DS1D DSU účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU Vyhodnocení záborů ZPF je zpracováno v souladu se společným metodickým doporučením MMR ČR a MŽP ČR.

Zábory rozvojových lokalit ÚP Košátky E I M - A/N F BPEJ TŘO

zábory mimo zastavěné území obce zábory uvnitř zastavěného území obce investice do zemědělské půdy /odvodnění/, ANO - NE navrhovaná funkce lokality bonitovaná půdně ekologická jednotka třída ochrany zemědělské půdy

zábor

E/I

M

F

BPEJ

TŘO

P02

I I I I I I

N N N N N N

DS1D ZV DS1D ZV TI RI

3.31.44 3.31.44 3.17.00 3.17.00 3.17.00

V V IV IV IV

celkem (ha)

nezabírá ZPF

orná půda

zahrada

sad

louky pastviny

0,278 0,425 0,057 0,080 0,080 0,210 1,130

Z04

E E

N DS1D N SV

3.17.10 3.17.10

IV IV

0,006

0,023 0,620

0,649 Z05

E E

N DS1D N SV

3.17.10 3.17.10

IV IV

0,031 0,803 0,834

Z07

E E

A SV A SV

3.59.00 3.31.11

III IV

0,179 0,101 0,280

Z08

E E E

A DSV N DSV N TI

3.59.00 3.59.00 3.59.00

III III III

0,031 0,080 0,004 0,115

Z09

E E

A OV N OV

3.59.00 3.59.00

III III

0,199 0,087 0,286

Z11

E

N TI

3.59.00

III

0,054 0,054

Z13

E E

N DS1D N DS1D

3.17.00 3.31.44

IV V

0,394

0,045

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

0,044 0,003

82

Obec Košátky

E

N RI

3.17.00

IV

0,339

0,368

1,193 Z14

I E I E E I I I E

N N N N N N A N N

DS1D DS1D DSU DSU DSU RI SV SV SV

3.31.11 3.31.11 3.31.11 3.31.11 3.59.00 3.31.11 3.31.11 3.31.11 3.31.11

IV IV IV IV III IV IV IV IV

0,007 0,003

0,070 0,022 0,010 0,002 0,009

0,001

0,071 0,152 0,185 0,165

0,087

0,784 Z15

E E E E

N N N N

DS1D DS1D RI RI

3.31.11 3.17.10 3.31.11 3.17.10

IV IV IV IV

0,057 0,034 0,119 0,241

0,048 0,062 0,049

0,610 Z16

E

N VZ

3.17.10

IV

0,322 0,322

Z17

E E E E E E

N N N N N N

DS1D DS1D BV BV ZV ZV

3.17.10 3.17.00 3.17.10 3.17.00 3.17.10 3.17.00

IV IV IV IV IV IV

0,123 0,024 0,447 0,184 0,013 0,003 0,794

Z18

E E

N BV N BV

3.17.00 3.17.10

IV IV

1,653 1,015

0,418 0,179

3,265 Z20

E E E E

N N N N

DS1D DS1D BV ZV

3.17.10 3.17.00 3.17.00 3.17.00

IV IV IV IV

0,002

0,002 0,076 0,386 0,016

0,482 Z22

E

N DSU

3.17.10

IV

0,010

0,140

0,054

0,037 0,045 0,034

0,150 Z23

E E E

A TI A DSU N DSU

3.59.00 3.59.00 3.59.00

III III III 0,170

K01

E E E

N W N W A W

3.31.11 3.59.00 3.59.00

IV III III

0,079

0,010 0,118 1,160

0,004 0,022 2,259

3,652

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

83

Obec Košátky

K03

E

N W

3.59.00

III

0,274 0,274

K04

E E E E E

N N A A A

RN2 RN2 RN2 W ZV

3.31.11 3.59.00 3.59.00 3.59.00 3.59.00

IV III III III III

0,022 0,160 0,448 1,126 0,306

0,027 2,089

K05

E E

A W N W

3.59.00 3.59.00

III III

0,481 0,033 0,514

K08

E

N W

3.59.00

III

0,254 0,254

K09

E

N W

3.59.00

III

0,678 0,678

K10

E

A W

3.59.00

III

0,362 0,362

zábory kultur ZPF zábory mimo ZPF celkové zábory

9,693

0,159

1,157

7,140

0,792 18,941

CELKOVÉ ZÁBORY ZPF

18,149

Zábory ZPF dle funkčních ploch Košátky Zastavěné území (I) - návrh zábor

funkce

BPEJ

TŘO

3.31.11

IV

kultura ZPF

celkem (ha)

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI

Z14

zahrada

0,071

Celkem

0,071

Plochy smíšené obytné, venkovské - SV

Z07 Z14

3.59.00

III

orná půda

0,179

3.31.11

IV

orná půda

0,101

3.31.11

IV

orná půda

0,152

3.31.11

IV

orná půda

0,185

zahrada

0,087

Celkem

0,704

Místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D1 - DS1D

P02 Z14

3.31.44

V

louky,past.

0,278

3.17.00

IV

louky,past.

0,057

3.31.11

IV

orná půda

0,070

zahrada

0,001

Celkem

0,406

Účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

84

Obec Košátky

Z14

3.31.11

IV

orná půda

0,010

Celkem

0,010

Veřejná prostranství, veřejná zeleň - ZV

P02

3.31.44

V

louky,past.

0,425

3.17.00

IV

louky,past.

0,080

Celkem

0,505

Technická infrastruktura, inženýrské sítě - TI

P02

3.17.00

IV

louky,past.

0,080

Celkem

0,080

Celkové zábory v zastavěném území obce

1,776

Mimo zastavěné území (E) - návrh Bydlení v rodinných domech, venkovské - BV

Z17 Z18

3.17.10

IV

orná půda

0,447

3.17.00

IV

orná půda

0,184

3.17.10

IV

orná půda

1,015

sad

0,179

orná půda

1,653

sad

0,418

orná půda

0,386

3.17.00 Z20

3.17.00

IV IV

Celkem

4,282

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI

Z13 Z15

3.17.00 3.31.11 3.17.10

IV IV IV

orná půda

0,339

louky,past.

0,368

orná půda

0,119

sad

0,062

orná půda

0,241

sad

0,049

Celkem

1,178

Rekreace na plochách přírodního charakteru - RN2

K04

3.31.11

IV

louky,past.

0,022

3.59.00

III

louky,past.

0,160

louky,past.

0,448

Celkem

0,630

Občanské vybavení, veřejná infrastruktura - OV

Z09

3.59.00

III

sad

0,199

3.59.00

III

sad

0,087

Celkem

0,286

Plochy smíšené obytné, venkovské - SV

Z04

3.17.10

IV

orná půda

0,620

Z05

3.17.10

IV

orná půda

0,803

Z14

3.31.11

IV

orná půda

0,165

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

85

Obec Košátky

Celkem

1,588

Plochy výroby a skladování, zemědělská výroba - VZ

Z16

3.17.10

IV

orná půda

0,322

Celkem

0,322

Technická infrastruktura, inženýrské sítě - TI

Z08

3.59.00

III

sad

0,004

Z11

3.59.00

III

louky,past.

0,054

Z23

3.59.00

III

orná půda

0,037

Celkem

0,095

Místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D1 - DS1D

Z04

3.17.10

IV

orná půda

0,023

Z05

3.17.10

IV

orná půda

0,031

Z13

3.17.00

IV

orná půda

0,045

louky,past.

0,044

3.31.44

V

louky,past.

0,003

Z14

3.31.11

IV

orná půda

0,022

Z15

3.31.11

IV

orná půda

0,057

3.17.10

IV

orná půda

0,034

sad

0,048

Z17 Z20

3.17.10

IV

orná půda

0,123

3.17.00

IV

orná půda

0,024

3.17.10

IV

orná půda

0,002

3.17.00

IV

orná půda

0,076

Celkem

0,532

Účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU

3.31.11

IV

orná půda

0,002

3.59.00

III

orná půda

0,009

Z22

3.17.10

IV

orná půda

0,140

Z23

3.59.00

III

orná půda

0,045

orná půda

0,034

Z14

Celkem

0,230

Dopravní vybavení - DSV

Z08

3.59.00

III

sad

0,031

sad

0,080

Celkem

0,111

Veřejná prostranství, veřejná zeleň - ZV

3.17.10

IV

orná půda

0,013

3.17.00

IV

orná půda

0,003

Z20

3.17.00

IV

orná půda

0,016

K04

3.59.00

III

louky,past.

0,306

Z17

Celkem

0,338

Plochy vodní a vodohospodářské - W

K01

3.31.11 3.59.00

IV III

orná půda

0,010

louky,past.

0,004

orná půda

0,118

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

86

Obec Košátky

orná půda

1,160

louky,past.

0,022

louky,past.

2,259

K03

3.59.00

III

louky,past.

0,274

K04

3.59.00

III

louky,past.

1,126

K05

3.59.00

III

louky,past.

0,481

louky,past.

0,033

K08

3.59.00

III

louky,past.

0,254

K09

3.59.00

III

orná půda

0,678

K10

3.59.00

III

louky,past.

0,362

Celkem

6,781

Celkové zábory mimo zastavěné území obce Celkové zábory ZPF

16,373 18,149

Zábory ZPF dle BPEJ - Košátky BPEJ

TŘO

lokalita

kultura ZPF

výměra (ha)

celkem (ha)

Zastavěné území obce (I) - NÁVRH 3.17.00

IV

Místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D1 - DS1D

P02

louky, pastviny

0,057

Technická infrastruktura, inženýrské sítě - TI

P02

louky, pastviny

0,080

Veřejná prostranství, veřejná zeleň - ZV

P02 Celkem 3.31.11

louky, pastviny

0,080 0,217

IV

Plochy smíšené obytné, venkovské - SV

Z07 Z14

orná půda orná půda orná půda zahrada

0,101 0,152 0,185 0,087

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI

Z14

zahrada

0,071

Místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D1 - DS1D

Z14

orná půda zahrada

0,070 0,001

Účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU

Z14 Celkem 3.31.44

orná půda

0,010 0,677

V

Místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D1 - DS1D

P02

louky, pastviny

0,278

Veřejná prostranství, veřejná zeleň - ZV

P02 Celkem 3.59.00

louky, pastviny

0,425 0,703

III

Plochy smíšené obytné, venkovské - SV

Z07

orná půda

0,179

Celkem Celkové zábory v zastavěném území obce

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

0,179 1,776

87

Obec Košátky

BPEJ

TŘO

lokalita

kultura ZPF

výměra (ha)

Mimo zastavěné území obce (E) - NÁVRH Bydlení v rodinných domech, venkovské - BV 3.17.00 IV Z17 orná půda Z18 orná půda sad Z20 orná půda

celkem (ha)

0,184 1,653 0,418 0,386

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI

Z13

orná půda louky, pastviny

0,339 0,368

Veřejná prostranství, veřejná zeleň - ZV

Z17 Z20

orná půda orná půda

0,003 0,016

Místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D1 - DS1D

Z13 Z17 Z20 Celkem 3.17.10

orná půda louky, pastviny orná půda orná půda

0,045 0,044 0,024 0,076 3,556

IV

Bydlení v rodinných domech, venkovské - BV

Z17 Z18

orná půda orná půda sad

0,447 1,015 0,179

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI

Z15

orná půda sad

0,241 0,049

Plochy smíšené obytné, venkovské - SV

Z04 Z05

orná půda orná půda

0,620 0,803

Plochy výroby a skladování, zemědělská výroba - VZ

Z16

orná půda

0,322

Místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D1 - DS1D

Z04 Z05 Z15 Z17 Z20

orná půda orná půda orná půda sad orná půda orná půda

0,023 0,031 0,034 0,048 0,123 0,002

Účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU

Z22

orná půda

0,140

Veřejná prostranství, veřejná zeleň - ZV

Z17 Celkem 3.31.11

orná půda

0,013 4,090

IV

Plochy smíšené obytné, venkovské - SV

Z14

orná půda

0,165

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI

Z15

orná půda sad

0,119 0,062

Rekreace na plochách přírodního charakteru - RN2

K04

louky, pastviny

0,022

Místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D1 - DS1D

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

88

Obec Košátky

Z14 Z15

orná půda orná půda

0,022 0,057

Účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU

Z14

orná půda

0,002

Plochy vodní a vodohospodářské - W

K01 Celkem 3.31.44

0,010 0,004 0,463

V

Místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D1 - DS1D

Z13 Celkem 3.59.00

orná půda louky, pastviny

louky, pastviny

0,003 0,003

III

Rekreace na plochách přírodního charakteru - RN2

K04

louky, pastviny louky, pastviny

0,160 0,448

Technická infrastruktura, inženýrské sítě - TI

Z08 Z11 Z23

sad louky, pastviny orná půda

0,004 0,054 0,037

Občanské vybavení, veřejná infrastruktura - OV

Z09

sad sad

0,199 0,087

Účelové komunikace, polní a lesní cesty - DSU

Z14 Z23

orná půda orná půda orná půda

0,009 0,045 0,034

Dopravní vybavení - DSV

Z08

sad sad

0,031 0,080

Veřejná prostranství, veřejná zeleň - ZV

K04

louky, pastviny

0,306

Plochy vodní a vodohospodářské - W

K01

K03 K04 K05 K08 K09 K10

orná půda orná půda louky, pastviny louky, pastviny louky, pastviny louky, pastviny louky, pastviny louky, pastviny louky, pastviny orná půda louky, pastviny

0,118 1,160 0,022 2,259 0,274 1,126 0,481 0,033 0,254 0,678 0,362

Celkem Celkové zábory mimo zastavěné území obce Celkové zábory ZPF - NÁVRH

8,261

18,149

Návrh ploch k navrácení do ZPF V ÚPK je navrženo navrácení některých pozemků, nebo jejich částí do ZPF. Navrhuje se převést ze zastavěných ploch (zbořeniště) 0,045 ha do „ploch zemědělských, sady a vinice -

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

89

Obec Košátky

NZS“ a z jiných ploch (neplodná půda) 0,038 ha do ploch zeleně „soukromá a vyhrazená zeleň ZS“.

G.1.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení V řešeném území zabírají plochy meliorací 51,815 ha. Plochy meliorací, včetně liniových vedení - hlavních odvodňovacích zařízení jsou vyznačeny ve výkresové části dokumentace. Zastavitelné plochy zasahují do 6,886 ha meliorací - odvodnění pozemků.Z toho připadá na plochy pro bytovou a občanskou výstavbu včetně dopravních ploch 0,707 ha, na plochy vodní a vodohospodářské 5,388 ha. Nezastavitelné plochy zasahují do 0,791 ha meliorací - odvodnění pozemků. V podmínkách stanovených v ÚPK se požaduje zachování funkčnosti meliorovaných ploch. Zásahy do plošných meliorací se týkají části ploch P03, Z06, Z07, Z08, Z09, Z14, Z23, K01, K04, K05, K06, K08 a K10.

G.1.3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení V ÚPK je ze zemědělské prvovýroby navržena k přestavbě na jiné funkční využití jediná stávající plocha (část P01). Jde o někdejší zemědělské zařízení, nacházející se v havarijním stavu, v jehož areálu je jeden rodinný dům. Z hlediska dalšího využití nevhodný k obnovení zemědělské výroby. Plocha je nevhodná k dalšímu provozování i z důvodů její lokalizace vůči zastavěným plochám bydlení. V ÚPK se předkládá návrh na využití zemědělského areálu k přestavbě pro využití jako „plochy smíšené obytné venkovské - SV“. V řešeném území se nachází plocha zemědělské výroby (seník), jejíž využití se v návrhu ÚPK nemění. Samostatně hospodařící zemědělské usedlosti s přímou vazbou na ZPF a chovem hospodářských zvířat se v území nenacházejí.

G.1.4. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území a opatření k zajištění ekologické stability krajiny jsou uvedeny ve výkresové části ÚPK. Pro řešené území nejsou schváleny návrhy pozemkových úprav.

G.1.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území Znázornění průběhu hranice katastrálního území, které je současně správním územím obce, je vyznačeno ve výkresové části ÚPK.

G.1.6. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů Z důvodů udržitelného rozvoje obce včetně zajištění přiměřené nabídky rozvojových ploch k tomu potřebných je v ÚPK navrženo vyhodnocených 18,149 ha zemědělské půdy k odnětí ze ZPF. K navrácení do ZPF je celkem navrženo 0,083 ha. Předkládané řešení ÚPK vychází ze schváleného zadání ÚPK, upravené (redukcí rozvojových ploch) po společném jednání o ÚPK a je kompromisem mezi rozvojovými záměry obce a veřejnými zájmy chráněnými DO.

G.1.7. U sídelních útvarů a zón znázornění průběhu hranic zastavěného území obce ke dni zpracování Návrhů řešení územně plánovací dokumentace, hranic pozemkové držby jednotlivých právnických a fyzických osob,

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

90

Obec Košátky

tras základních zemědělských účelových komunikací a územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav, popřípadě vyznačení jejich předpokládaného porušení Průběh hranice zastavěného území a celkové uspořádání stávajících i navrhovaných ploch je uvedeno v ÚPK. Zastavěné území bylo vymezeno a aktualizováno k 30.9.2014. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území a opatření k zajištění ekologické stability krajiny jsou uvedeny ve výkresové části ÚPK. Pro řešené území nejsou schváleny návrhy pozemkových úprav.

G.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa V celém řešeném území obce Košátky mají plochy určené k plnění funkcí lesa rozlohu 258,588 ha. Plochy určené k plnění funkcí lesa zabírají cca 47,20% celkové rozlohy řešeného území obce Košátky. Lesnatost řešeného území je 47%. Řešené území obce Košátky je zařazeno do lesní oblasti 17 - Polabí. Na území obce Košátky jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy hospodářské. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zábory lesních ploch Návrh územního plánu Košátky nezasahuje do ploch určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zahrnutí zemědělských ploch do lesních ploch Obecně je stanoveno, že pozemky obklopené stávajícími lesními pozemky, pozemky sousedící se stávajícími lesními pozemky nevhodné k zemědělskému využití a pozemky v V. třídě ochrany ZPF, lze zalesnit za podmínky, že se nenachází blíže než 50 m od stávající či územním plánem navržené plochy k zastavění či nadzemního liniového vedení sítí technické infrastruktury. Pozemky lze zalesnit pouze na základě souhlasu a povolení příslušných správních orgánů. Seznam pozemků, které zasahují do pásma 50 m od hranice lesa Část zastavitelných ploch navržených v rámci ÚPK se nachází ve vzdálenosti 50 m od okraje PUPFL. V těchto lokalitách navržených k zástavbě je nutno respektovat umístění staveb v minimální vzdálenosti výšky těženého porostu (výšky, které může porost dosáhnout v mýtním věku). Podrobnější podmínky zastavitelnosti ploch určí příslušný správní úřad. Orientačně uvedeno v textové části ÚPK. Jedná se o přestavbové plochy P01 a P02 a dále zastavitelné plochy Z11, Z13, Z14 a Z17.

H.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu veřejného projednání upraveného a dohodnutého návrhu územního plánu Košátky pořizovatel obdržel podání pí. Vladimíry Novákové, Košátky 46, 294 79 Kropáčova Vrutice, které bylo zaevidováno pod čj. 39906/2017 dne 21. 8. 2017. Podle § 37 odst. 1 správního řádu se podání posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Vlastník pozemku, jako dotčená osoba podle § 52 odst. 2 stavebního zákona může ve veřejném projednávání uplatňovat námitky nebo podle § 52 odst. 3 připomínky. Námitka je podání, kterým dotčená osoba nesouhlasí s návrhem řešení z důvodu dotčení jejich vlastnických práv k pozemkům a stavbám, nebo z důvodu jiného dotčení pozemků a staveb ve vlastnictví dotčené osoby. Proto bylo podání vyhodnoceno jako námitka (viz návrh rozhodnutí o námitkách). Žadatelka ve svém podání sděluje cit: „Reaguji na nový návrh územního plánu Košátky ze dne 11. 8. 2017. Jsem vlastníkem pozemku číslo 135/4 v obci Košátky. Podle tohoto plánu je pozemek navržen jen zčásti na pozemek k výstavbě rodinných domů. Tímto žádám o to, aby celý

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

91

Obec Košátky

pozemek ve výměře 4886 m2 byl určen k výstavbě rodinných domků. Připravuji se a plánuji na tomto pozemku stavět. Na tomto pozemku budou dva rodinné domky.“ Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce nevyhovuje námitce paní Vladimíry Novákové, Košátky 46, 294 79 Kropáčova Vrutice, ve které jako vlastník nesouhlasí s pouze částečným zařazením pozemku parc. č. 135/4 v k.ú. Košátky a požaduje zařazení celé výměry pozemku do ploch vymezených pro bydlení. Odůvodnění: Funkční využití pozemku ve vlastnictví namítající je podle projednávaného návrhu územního plánu Košátky zařazeno zčásti do ploch bydlení – bydlení v rodinných domech- venkovské BV (lokalita Z20) a zčásti do ploch zemědělských – orná půda NZO. Návrh územního plánu Košátky pro společné jednání vymezil rozvojové plochy v rozsahu 10,536 ha pro realizaci cca 87 bytových jednotek. Nadřízený orgán (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje) ve svém stanovisku č.j. 069650/2015/KUSK ze dne 7. 5. 2015 shledal takto vymezené plochy pro bydlení pro potřeby budoucího rozvoje obce Košátky jako naddimenzované a požadoval vypuštění některých zastavitelných ploch tak, aby rozvoj odpovídal potřebě s rezervou max. 20 %, která je uvedena v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k vyhodnocování účelného využití zastavěného území a vyhodnocování potřeby vymezení zastavitelných ploch. Na základě tohoto stanoviska zastupitelstvo obce muselo přistoupit k redukci některých ploch, a to zejména ploch nacházejících se v okrajových částech sídla Košátky. Jednou z redukovaných ploch byla plocha Z 20, která obsahovala část pozemku parc. č. 135/4. Tedy ani v návrhu ÚP ke společnému jednání nebyl celý pozemek zařazen do zastavitelných ploch. Ve lhůtě pro připomínky ve společném jednání vlastník pozemku žádnou připomínku nepodal. Podle dosavadního vývoje lze usuzovat, že požadavky na změny v území stanovené v zadání a redukované po společném jednání pokrývají v sektoru bydlení aktuální požadavky v předpokládaném časovém horizontu platnosti územního plánu Košátky. Nabídka potřebných ploch a vymezení ploch vhodných k přestavbě zajišťuje možnost udržitelného rozvoje obce. Obec v souladu se svou politikou udržitelného rozvoje tlumí spekulativní záměry vlastníků pozemků na nekoordinovaném využití většího rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení, návrhem pořadí změn v území – etapizací. Obec Košátky dále vyvíjí tlak na využití zastavitelných pozemků v zastavěném území a využití přestavbových ploch. Vyhodnocení potřebného množství zastavitelných ploch vychází z odborných odhadů a předpokládaného rozvoje obce, vázaná na okolní významná sídla jako centra pracovních příležitostí. Při vyhodnocování zastavitelných ploch se rovněž vychází ze stávajícího způsobu užívání nemovitostí. Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím potřebu nových zastavitelných ploch je demografický vývoj v obci. Podrobný rozbor potřeby nových zastavitelných ploch je uveden v textové části Odůvodnění, kapitola C.5. Z výše uvedených důvodů zastupitelstvo obce Košátky shledává vymezené rozvojové plochy za dostatečné a s jejich dalším rozšiřováním nesouhlasí.

I.

Vyhodnocení připomínek

Ke společnému jednání pořizovatel ÚPK obdržel následující připomínky: 1. připomínka č.j. 3172 ze dne 2.2. 2015, kterou uplatnil vlastník pozemku parc. č. 167/11 a 168/1 v k.ú. Košátky, ve které žádá o zařazení uvedených pozemků do návrhu ÚP jako plochy pro výstavbu rodinných domů Vyhodnocení připomínky: Pozemky parc. č. 167/11 a 168/1 se nacházejí v nezastavěném území. Svým severním okrajem přiléhají ke komunikaci IV.třídy. V sousedství navržená plocha smíšeného využití SV (Z14) byla

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

92

Obec Košátky

v rámci redukce naddimenzovaných ploch na základě požadavku nadřízeného orgánu Krajského úřadu Středočeského kraje, z návrhu územního plánu zčásti vypuštěna a to i na základě komplikované dopravní obslužnosti a z důvodu možných geologických rizik. Po úpravě návrhu ÚP pozemky parc. č. 167/11 a 168/1 již s nově navrženými plochami nesousedí a jsou situovány mimo zastavitelné plochy v plochách zeleně soukromé a vyhrazené ZS. Vzhledem k dostatečnému vymezení jiných, pro bydlení vhodnějších, ploch v lokalitách, které lze účelněji využít a obsloužit se k připomínce nepřihlíží. 2. připomínka č.j. 445/2015 ze dne 7. 1. 2015, ve které vlastník pozemku parc. č. 167/9 v k.ú. Košátky žádá o zařazení předmětného pozemku do návrhu ÚP jako plochu pro výstavbu rodinných domů. Vyhodnocení připomínky: Pozemek parc. č. 167/9 je návrhem ÚP situován zčásti v nově navržené ploše smíšeného využití SV – lokalita Z14, která umožňuje situovat objekty pro bydlení, a zčásti v plochách zeleně soukromé a vyhrazené ZS. Na jižním okraji pozemek přiléhá k lesu a lokálnímu biocentru. Vzhledem k tomu, že předmětné území je zařazeno do ploch s možným výskytem geologických rizik a k tomu, že návrh ÚP Košátky vymezuje dostatek jiných vhodnějších rozvojových ploch se k připomínce přihlíží částečně a do návrhu ÚP Košátky je zařazen pouze severní okraj pozemku, který navazuje na zastavěné území při komunikaci III/24426 a pozemek parc. č. 167/19 na východě. 2. připomínka č.j. 444/2015 ze dne 7. 1. 2015, ve které vlastník pozemku parc. č. 167/19 žádá o zařazení předmětného pozemku do návrhu ÚP jako plochu pro výstavbu rodinných domů. Vyhodnocení připomínky: Lze konstatovat, že připomínku nebylo nutné vyhodnocovat vzhledem k tomu, že celý pozemek parc. č. 167/9 je návrhem územního plánu Košátky situován do nově navržené plochy smíšeného využití SV – lokalita Z14, která umožňuje požadovanou výstavbu objektů pro bydlení. Pro celou lokalitu Z14 však platí, že je bezpodmínečně nutné provést před realizací jakékoli stavební činnosti v tomto území geologický průzkum, a to vzhledem k tomu, že celá plocha je zařazena do ploch s možným výskytem geologických rizik. 3. připomínka č.j. 4023/2015 ze dne 12. 2. 2015 týkající se nesouhlasu se změnou funkčního využití pozemků parc. č. 137/26 a 137/41 z původně NZS – zemědělské plochy, sady a vinice k individuální rekreaci na nové využití BV – plochy pro bydlení, bydlení v rodinných domech. Dotčená osoba uvádí, že se jedná o klidovou zónu, která nenavazuje na výstavbu obce Košátky. Je oddělenou lokalitou u lesa, ke které nevedou žádné inženýrské sítě ani zpevněná příjezdová komunikace. Dále nesouhlasí s vytyčením tohoto pozemku – BV, který je zakreslen až k samotné hranici lesa. Měl by být dodržen odstup min. 50 m od lesa. Vyhodnocení připomínky: K připomínce bylo vedeno šetření na místě, kterého se zúčastnil pořizovatel, určený zastupitel a projektant územně plánovací dokumentace. Pozemek parč. č. 137/26 je v katastru nemovitostí veden jako ovocný sad. Součástí pozemku je objekt k bydlení s čp. 79, který je situován na pozemku p.č. st. 103. Z tohoto důvodu bylo na pozemku parc. č.137/26 v souladu s § 58 stavebního zákona aktualizováno zastavěné území. Pozemek byl zahrnut do stávajících ploch pro bydlení s funkčním využitím: plochy bydlení – bydlení v rodinných domech, venkovské (BV). Uvedený pozemek navazuje na západním okraji na plochu NL – plocha lesní. Plocha pro bydlení může být vymezena až na hranici s lesním pozemkem, musí však být v případě stavební činnosti na pozemku respektována vzdálenost 50 m resp. 20 m od okraje lesa. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pozemek nelze chápat jako oddělenou lokalitu. Pozemek parc. č. 137/41 byl navržen jako účelová komunikace DSU sloužící k obsluze okolních pozemků. Návrh ÚP zůstává v původním znění.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

93

Obec Košátky

4. připomínka čj. 7143/2015 ze dne 12. 3. 2015 týkající se: a) změny využití pozemku parc. č. 137/26 a 137/41 na nově navrženou plochu BV – plochy pro bydlení , bydlení v rodinných domech. Dotčené osoby uvádí, že změna využití pozemků parc. č. 137/26 a 137/41 z původního NZS – plochy zemědělské, sady a vinice k individuální rekreaci na plochu BV – plochy pro bydlení, bydlení v rodinných domcích je velmi problematická a odporuje zadání obce tím, že pozemky nemají vazbu na stávající zastavěné území, že leží v „koridoru“ 50 m od hranice lesa a nejsou dopravně přístupné dle příslušné legislativy. Dotčené osoby navrhují, aby tyto pozemky zůstaly ve stávajícím režimu, tj. zemědělskou plochou, sadem a vinicí k individuální rekreaci s možností obnovy vyhořelého rekreačního domku. Vyhodnocení připomínky 5a): Viz vyhodnocení připomínky č. 4 b) celé území západně od lokality Z05 (Z18, Z21, Z19) až k hranici lesa je zajímavé z hlediska krajinného rázu svou morfologií a pestrostí, zvyšuje estetickou kvalitu této části obce, umožňuje hodnotné průhledy ze stávající polní cesty směrem k nivě Košáteckého potoka. Návrh územního plánu uvádí v kap. E1 Koncepce uspořádání krajiny, str. 22: Krajinný ráz je nutné chránit v pohledově exponovaných polohách (horizonty, vyvýšené okraje lesa, vyhlídková místa, krajinné a kulturní dominanty), na horizontech a ve svažitých polohách neumisťovat prvky, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití pohledových prostorů. Proto navrhujeme, aby se využití tohoto území nezměnilo a zůstalo pro drobnou zemědělskou výrobu. Navíc jsou, dle našeho názoru, plochy Z18, Z19 a Z21 navržené k bytové zástavbě silně naddimenzované a při současné nevybavenosti obce např. kanalizací a veřejným vodovodem je jejich využití nereálné v horizontu desítek let. Vyhodnocení připomínky 5b): Úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem provedl místní šetření a v souladu s požadavkem Krajského úřadu Středočeského kraje znovu posoudil potřebnost nově vymezených ploch a jejich účelnost a došel k tomuto závěru: k připomínce se přihlíží tak, že Návrh územního plánu Košátky je redukován takto: v celém rozsahu jsou redukovány plochy Z19 a Z21. Zčásti jsou redukovány plochy Z14, Z16 a Z18. Pro zastavitelnou plochu Z18 je územním plánem předepsána územní studie, která ověří budoucí parcelaci a prověří vedení veřejné a technické infrastruktury a situování veřejného (veřejných) prostranství. Redukcí ploch je tak dosaženo maximálního zmenšení nově navržených ploch. Územní plán stanovuje, že jednotlivé rozvojové plochy v lokalitách Z18, Z19 a Z21 budou využívány postupně ve třech etapách. Plochy, které jsou územním plánem vymezeny, jsou navrženy tak, aby vždy navazovaly na již zastavěné části tak, že budoucí zástavbu bude tvořit ucelené území, kdy nebude docházet k vytváření samostatných obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd a bude tak eliminován vznik zbytkových ploch ZPF se ztíženým obhospodařováním. Hlavní zásadou koncepce rozvoje obce je preference aktivit a činností, které stabilizují a rozvíjejí podmínky pro bydlení a částečně individuální rekreaci. Nově zvolená koncepce rozvoje území a ochrany jeho hodnot respektuje stávající územní podmínky, v maximální možné míře respektuje jeho přírodní a kulturní hodnoty. Z těchto důvodů je plošný rozvoj navržen především ve vazbě na lokalitu Staré Košátky. Urbanistická koncepce sleduje účelnější využití pozemků pro zástavbu a možnost její různorodosti s hlavním důrazem na posílení přírodních hodnot území. Důvodem je záměr vytvořit atraktivní obytné území, využívající okolních přírodních hodnot. Územní plán Košátky se pořizuje na období min. 15ti let. S tím souvisí přiměřené vymezení rozvojových ploch (viz kap. C.5. Textové části - Odůvodnění - Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

94

Obec Košátky

5. připomínka čj. 7141/2015 ze dne 12. 3. 2015 týkající se nesouhlasu s vytýčením/změnou funkční plochy u pozemků parc. č. 137/26 a 137/41 z původně NZS – zemědělské plochy, sady a vinice k individuální rekreaci na nově plánovanou plochu BV – plochy k bydlení, bydlení v rodinných domech. Připomínka je odůvodněna tím, že se jedná o klidovou zónu – zemědělská plocha, sady a vinice, která v současnosti nenavazuje na výstavbu obce Košátky. Je oddělenou lokalitou u lesa, ke které nevedou žádné inženýrské sítě ani zpevněná příjezdová komunikace. Dále dotčená osoba nesouhlasí s vytýčením tohoto pozemku – BV, který je zakreslen až k samotné hranici lesa. Měl by být dodržen min. odstup od hranice lesa 50 m. Z důvodu malého odstupu od lesního porostu, v případě změny na nově plánovanou plochu BV – plochy k bydlení v rodinných domech, může dojít k ohrožení celkové stability lesního celku a ohrožení lesního ekosystému, podle § 32 a 33 lesního zákona a související ustanovení. Vyhodnocení připomínky: Viz vyhodnocení připomínky č. 4 6. připomínka čj. 7139/2015 ze dne 12. 3. 2015 týkající se nesouhlasu s vytýčením/změnou funkční plochy mezi pozemky parc. č. 204/1 a 204/2 z původně NZS zemědělské plochy – orná půda, za účelem vybudování komunikace mezi těmito pozemky. Dotčená osoba navrhuje využít stávající vozovku na konci pozemku č. 204/1, jelikož tato plocha je již zpevněná a využívána k přístupu k přilehlým pozemkům č. 220/81, 220/89, 220/87, 220/90, 220/84, 220/86 a 220/99. Vyhodnocení připomínky: Pozemky parc. č. 204/1 a 204/2 (lokalita Z13) jsou situovány do ploch s funkčním využitím rekreace individuální RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Bylo provedeno šetření na místě a bylo zjištěno, že je možné upravit dopravní řešení lokality. Navržená přístupová komunikace DS1D vedoucí mezi pozemky parc. č. 204/1 a 204/2 byla nahrazena tak, že komunikace DSD1 byla prodloužena podél celého jižního okraje lokality a napojena na stávající přístupovou komunikaci vedoucí podél lesa (parc. č. 204/3). K připomínce tak bylo přihlédnuto.

J.

Seznam zkratek a definice pojmů

ORP MB - obec s rozšířenou působností Mladá Boleslav ÚPK - územní plán Košátky ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav CHKO - chráněná krajinná oblast AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky DO - dotčený orgán či dotčené orgány VN - vysoké napětí el. energie NN - nízké napětí el. energie ÚAP - územně analytické podklady ČOV - čistírna odpadních vod ZPF - zemědělský půdní fond PUPFL - plocha určená k plnění funkcí lesa ÚSES - územní systém ekologické stability DKM - digitální katastrální mapa CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod KÚSK - Krajský úřad Středočeského kraje PÚR - Politika územního rozvoje České republiky 2008 ZÚR - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje MMR ČR - Ministerstvo místního rozvoje České republiky MŽP ČR - Ministerstvo životního prostředí České republiky ÚTP - územně technický podklad

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

95

Obec Košátky

Koeficient zastavění Koeficient zastavění se stanovuje procentem zastavěných ploch z celkové plochy stavebního pozemku konkrétního vlastníka určeného ÚPK pro uvedený druh plochy s rozdílným způsobem využití. Zastavěnou plochou je součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb uvedených v §2 odst.7 zák. č. 183/2006 Sb.v platném znění. Do zastavěné plochy se nezapočítávají zpevněné plochy nekrytých teras, chodníků, vjezdů do garáží a zpevněné plochy nádvoří. Do zastavěné plochy se započítávají rekreační bazény a stavebně realizované nádrže na vodu. Zemědělské účelové stavby pro prvovýrobu s přímou vazbou na daný ZPF Zahrnují stavby uvedené ve vyhl. 268/2009 Sb. pod §50 a §51. U „ploch zemědělských, orná půda - NZO“ jsou tedy vyloučeny stavby pro hospodářská zvířata a doprovodné stavby pro hospodářská zvířata. U „ploch zemědělských, sady a vinice - NZS jsou tedy vyloučeny stavby pro velká hospodářská zvířata (koně, skot a pod.). Lesní účelová výstavba pro prvovýrobu Jedná se o oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří, stavby pro hospodaření v lesích do 30 m2 zastavěné plochy (krechty, dočasné sklady sazenic, posedy atd.) Venkovské bydlení v rodinných domech Jedná se o formu bydlení, kde se uplatňuje rodinný dům venkovského typu, což je stavba pro bydlení, která může mít maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví (využitelné pro bydlení). Základní hmoty staveb mají výrazně podlouhlý půdorys, s převažující sedlovou střechou. Jsou preferovány jednoduché tvary a primárně funkční architektonické prvky.

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

96

Obec Košátky

Územní plán Košátky – II. Textová část odůvodnění Územního plánu Košátky

97

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.