2018. október november. Megyei Prima gálák 2018


1 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: OKT. NOV. 23. ÉVF. 6. SZ&Aacut...
Author:  Irén Lakatos

0 downloads 2 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents


VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU

2018. OKT.–NOV. 23. ÉVF. 6. SZÁM

Megyei Prima gálák 2018

2018. október– november

Hirdetés

Hirdessen a VOSZ Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) 400.000 Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) 200.000 Ft + ÁFA

negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) 100.000 Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár

A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ címére (1054 Budapest, Hold u. 21. Telefon: 414-2181, 4142182), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben.

VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkitûzéseinek támogatása is!

VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1054 Budapest, Hold u. 21. Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182 Telefax: (36-1) 414-2180 E-mail címe: [email protected] Internet honlap: www.vosz.hu

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 1

Szervezeti Hírek

1

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

BELÉPÉSI NYILATKOZAT Iroda tölti ki!

VOSZ tölti ki!

VOSZ tagszám: VOSZ iroda kód:

Beléptetô megye: Tagszám:

ALAPADATOK (KITÖLTÉSE KÖTELEZÔ):

Tag neve: Adószám: KSH szám: Megye: Székhely város; út, utca, tér, stb.; házszám: Alakulás éve: Web: Fôtevékenység:

Létszám (fô): Fôtevékenység TEÁOR szám:

Tag képviseletében eljáró személy: Telefon 1 (vezetékes): Telefon 2 (mobil): E-mail: Levelezési cím város; út, utca, tér, stb.; házszám: Választott szekció:

Fax:

Széchenyi Kártya Program (KAVOSZ) termék igénylése esetén kitöltendő:

Termék típusa:

Termék igénylésének összege: Kiállított számla sorszáma:

Utalás/befizetés dátuma/ csekk sorszáma:

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT: Alulírott (szervezet, vállalkozó, vállalkozás, cég), mint a VOSZ tagja, a jelen szakasz végén található „IGEN” vagy „NEM” megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a VOSZ-t arra, hogy a következô adatait (a Vállalkozás ill. képviselô(i) neve, címe (székhely), vezetékes és mobil telefonszám(ai), e-mail cím, tevékenységi kör) átadhassa a Hungary Business Zrt.-nek, (címe: 1205 Budapest, Nagykőrösi út 57.) amely számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kíván nyújtani, illetve ezekrôl szóló tájékoztatókat részére a megadott elérhetôségeken eljuttatni. A Hungary Business Zrt. az adatokat saját adatkezelési szabályai szerint kezeli.

$

c IGEN

c NEM

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 2

2

Szervezeti Hírek Tájékoztató a tagságról és a tagdíjakról A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségnek (továbbiakban: Szövetség) rendes tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni, vagy jogi személy vállalkozás, illetve egyéb jogi személy szervezet aki, illetve amely a Szövetség Alapszabályát elfogadja és a részére megállapított tagdíj megfizetését vállalja. A Szövetség pártoló tagja az a természetes, vagy jogi személy lehet, aki/amely a Szövetség céljaival egyetért, az Alapszabályában foglaltakat elfogadja és a Szövetség működését vagyoni vagy/és személyes hozzájárulásával támogatni kívánja. A pártoló tag a Szövetség által a tagsági viszony alapján nyújtott mindazon szolgáltatás igénybevételére jogosult, amelyet a Szövetség a tagjainak általánosan nyújt. A Szövetség szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja lehet minden, a 2004. évi XXXIV. Kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerint meghatározott vállalkozás, amely Alapszabályát elfogadja és az éves szűkített tagdíj megfizetését vállalja, amiért a Szövetség által a szűkített tagdíjat fizetők részére megállapított szolgáltatások igénybevételére jogosult, az adott szolgáltatásra vonatkozó eljárásrend alapján. A pártoló és a szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag küldöttválasztási, illetve szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségre nem jelölhet, nem jelölhető és nem is választható. A Szövetség társult tagjának az a rendes vagy pártoló tag minősül, aki munkaadói, gazdasági, szakmai és vállalkozói érdekképviseletet ellátó szervezetként saját tevékenységében a Szövetséggel koordináltan kíván fellépni. A társult tag a tagsági viszonya jellegétől függő kötelezettségein és jogain felül a társulási megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére köteles, illetve jogainak gyakorlására jogosult. A belépés vagy megszűnés időpontjára tekintet nélkül a rendes tagok által fizetett éves tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb 18 ezer forintnál, azzal hogy a Szövetség • 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forint; • 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forint; • 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevétel esetén 100 ezer forint tagdíjfizetés vállalását ajánlja a tagoknak. A rendes tagok által fizetett tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendő. Év közben belépő tag esetén a Belépési Nyilatkozat alapján kibocsátott számla szerint kell a tagdíjat megfizetni. A szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagok által fizetett tagdíj (továbbiakban: szűkített tagdíj) jelenlegi összege 17 ezer Ft/év és ez mindaddig érvényes, míg az Elnökség meg nem változtatja. A szűkített tagdíj a belépéstől számított egy évre érvényes, esedékessége a Belépési Nyilatkozat alapján kibocsátott számla szerint alakul. Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag tagsági viszonya az érvényesen kitöltött Belépési Nyilatkozata beérkezésével és az éves szűkített tagdíj megfizetésével jön létre. A tagsági viszony létrejöttéhez egyéb esetekben a tagfelvételi kérelem beérkezésén és a tagdíj megfizetésén túl az Elnökség támogató döntése is szükséges. Ezen tájékoztató nem helyettesíti a Szövetség mindenkori alapszabályában írottakat. A tagsággal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást a www.vosz.hu oldalon elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A belépési nyilatkozat aláírásával a tagi jogviszonnyal kapcsolatban az adatkezelési tájékoztatóban írtakat elfogadja.

Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) q rendes tagja q pártoló tagja q szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja q társult tagja kívánok lenni*, a VOSZ alapszabályát megismertem és elfogadom, továbbá ........................................................ Ft tagdíj** megfizetését vállalom. * (kérjük „x”, vagy „+” jellel jelölni a kívánt tagsági jogállást; többes jelölés érvénytelen!) ** kérjük a tagdíj összegének megadását, összhangban a fenti tájékoztatással!

Kelt: ………………………………, …… év …………………..…… hónap …… nap …………….......………….. cégszerû aláírás Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tel.: (+36-1) 414-2181, 82 e-mail: [email protected] 1054 Budapest, Hold u. 21. Fax: (+36-1) 414-2180 web: www.vosz.hu Bírósági bejegyzés: Fôvárosi Törvényszék Pk.60099/1989 Gránit Bank: 12100011-10004878-00000000

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 3

Szervezeti Hírek

3

Ha a kormányzat nem lép, kiszolgáltatottá válik az ország, mert több százezer vállalkozás szorulhat ki a piacról Bihari Tamás

Fotó: Népszava/Vajda József A gazdasági növekedés érdekében kulcskérdés a hazai mikro-, kis és közepes vállalkozások hatékonyságának, termelékenységének, versenyképességének javítása – véli Tolnay Tibor, a VOSZ új elnöke. - Milyen stratégiával ül le tárgyalni a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) a jövő évi minimálbér, illetve garantált bérminimum tárgyalásokra, hiszen úgy látszik a kormány hajthatatlan, a szociális hozzájárulási adót csak 2019. közepétől csökkentené 2 százalékponttal? - Ha valóban csak a jövő év közepétől mérsékeli a kormány a „szochót”, az valójában arra az

évre csak 1 százalékos csökkentést jelentene. Ebben az ügyben minket – a közteher megígért és a vállalkozók által megszolgált csökkentésének ütemezésén túl - az is zavar, ha a tárgyaló felek nem a tárgyalóasztalnál fejtik ki a véleményüket, érveiket, hanem a médián keresztül üzengetnek egymásnak. Mi ezt igyekszünk elkerülni és – természetesen a társadalom objektív tájékoztatása mellett - kizárólag szakmai alapon az összes szempontot figyelembe véve megállapodni. - Mi az, amiben egyébként egyetértenek a kormányzattal? - Abban egyik fél - sem a kormány, sem a munkavállalók, sem a munkaadók - között sincs vita,

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 4

Szervezeti Hírek

4 hogy szükség van béremelésre. Jó lenne, persze a német bérekhez felzárkózni, vagy legalább a régiós – például a  szlovák, vagy a csehországi - fizetésekhez. De a bérek alakulása egy komplex kérdés: rendben van hogy emelni kell, de azt ki is kell termelni. Az az alapvető kérdés, hogy egy adott vállalkozás termelékenysége, és az ebből adódó jövedelemtermelő képessége, eredményessége, lehetővé teszi-e a magasabb bérek kifizetését. Azt is figyelembe kell venni, hogy a béremelés mellett a vállalkozás fejlesztése is alapvető fontosságú, hiszen ha elmaradnak a beruházások, a gazdálkodó szervezet egy idő után már nem lesz képes lépést tartani a fejlődő piaci viszonyokkal. - Milyen eredményre jutunk, ha ezt végig gondoljuk? - Arra a sajnálatos tényre, hogy a termelékenység, a versenyképesség tekintetében az Unióban eléggé hátul kullogunk. Ezért az összes érintettnek először is azon kellene közösen elgondolkodnia, hogy mi a teendő, hogy javítsunk ezeken, hogy egyáltalán ki tudjuk fizetni a magasabb béreket. Ugyancsak a komplex csomag része a béreket terhelő adók, járulékok mértéke. Az adóék nagyságát, azaz az elvonások arányát mutató listán még mindig a 6. helyen állunk az OECDországok rangsorában, s csak olyan gazdag országokban még nagyobbak a bérekre rakódó terhek, mint Belgium, Franciaország, Németország, vagy Ausztria. Vágyakat persze meg lehet fogalmazni, csak ennek megjelenítése gazdaságpolitikai követelésekben nem vall felelős gondolkodásra. Az érintetteknek ezért kellene együtt egy közös és mindenekelőtt reális megoldásról tárgyalni. Egyébként bármilyen meglepő, de a magyar gazdaság gerincét adó autógyártásban és elektronikában a lehetőségekhez képest sokkal kisebb hozzáadott érték van. Az a gond, hogy nincs olyan stabil, versenyképes és tőkeerős magyar beszállítói kör, amely az ország gazdaságának hozzáadott értékét növelni tudná. Pedig Magyarországon is van hagyománya a minőségi termelésnek, vagy a szolgáltatások területén az értékteremtésnek: a gépiparban, az informatikában, a kreatív iparban, vagy éppen a fürdővárosok fejlesztésében – hogy csak néhányat említsek -, értünk is el komoly sikereket, tehát egy célzott (a kitörési pontokra koncentráló) gazdaságpolitikai programmal, kitartó munkával felzárkózhatnánk az értékteremtő gazdaságokhoz.

- Milyen hatása lehet az újabb kötelező béremeléseknek? - A versenyszféra jelentős részében azért nem gond a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, mert már eleve jóval többet fizetnek ezeknél. Az újabb kötelező béremelés hatása ott is bérnyomást okoz, ahol már jelenleg is, még régiós összevetésben is versenyképes béreket fizetnek a vállalkozások. Nagyon sok kistelepülésen viszont a szolgáltatók, termelőüzemek már most is nehezen tudják kigazdálkodni a béreket, hiszen lassú a felzárkózás a fejlettebb technológiákhoz, alacsonyabb a termelékenység, gyenge a vásárlóerő, így a bevételekből szinte lehetetlen az újabb emelések költségeit kitermelni. Márpedig a statisztikai adatok szerint Magyarországon a piac 95 százalékát a mikro- és kisvállalkozások adják. Ezek kilenctizede 5 fő alatt foglalkoztató mikrovállalkozás, és a foglalkoztatottak közel kétharmada is ezeknél a cégeknél dolgozik. Ugyanakkor a hozzáadott értékben jóval alacsonyabb a részarányuk: a GDP alig 52 százaléka származik ebből a szektorból. Ha a kormányzat nem lép érdemben, hogy ezen a helyzeten változtasson, kiszolgáltatottá válik az ország, mert itt van egy önmagában is többszázezres vállalkozói kör, amely összességében óriási munkavállalói létszámot foglalkoztat. Ezek a vállalkozók a kutatások szerint eddig nem gondolkodtak azon, hogy kilépjenek a nemzetközi piacra is, alig fejlesztenek és szakmai továbbképzéseken is alig találkozni velük. Ha nem történik gyökeres változás, ez a szektor kiszorul a piacról. Ezt a veszélyt a kormányzat is felismerte. - A felismerésen túl is történik valami? - Megkezdődött egy szakmai együttműködés a Pénzügyminisztériummal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Mi a vállalkozók helyzetéről tudunk tájékoztatást adni. Egyebek mellett az adminisztrációs terhekről, konkrét példákkal illusztrálva. Ennek érdekében felmérést készítettünk tagjaink körében, hogy milyen, fölöslegesnek ítélt adminisztratív kötelezettségek nehezítik a mindennapi munkájukat és szerintük hol, mit lehetne egyszerűsíteni. Arra is választ várunk, hogy az adórendszer melyik része, vagyis melyik adónem, vagy adóeljárás akadályozza leginkább azt, hogy sikeres legyen a tevékenységük, illetve milyen szakmai továbbképzésre lenne szüksége. Számos olyan lépést tehetne a kormány, amely nem járna jelentős költségvetési hatással,

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 5

Szervezeti Hírek de nagymértékben könnyítene a vállalkozók terhein és hozzájárulhatna a szektor modernizációjához. - Hogyan fogadta a kkv szektor, hogy miközben a kormány hivatalosan ezt a szektort támogatja, stratégiai megállapodásokat a multikkal köt, és ezek kapják a jelentős kedvezményeket is? - A vállalkozók szerint azoknak a magyar hátterű cégeknek, amelyek képesek fejlődni, hatékonyabban termelni, legalább a támogatások egy részét biztosítsa a kormány. Ez a folyamat az építőiparban már elkezdődött: a Pénzügyminisztérium 16 milliárd forint pályázati forrást ad termelőeszköz fejlesztésre, hatékonyság javításra. Ez lehet az első lépés. A kormánynak a munkaadói szervezetekkel közösen kidolgozott szempontok alapján az arra alkalmas cégeket segíteni kellene a növekedésben, hogy piacképesek lehessenek. Támogatni kellene a kkv-kat klaszterek létrehozásában, ösztönözni kellene a kisvállalkozásokat az egyesülésre, hogy nagyobb, erősebb cégként indulhassanak tendereken. A megfelelő üzleti tervvel rendelkező vállalkozókat kamatmentes hitelekkel, szigorú feltételrendszerben, akár vissza nem térítendő támogatásokkal kellene segíteni. - Hogyan vélekedik a VOSZ a sokak szerint a korrupció melegágyának tekintett irányított tenderekről, amelyek legzsírosabb falatjait egy bizonyos kormány közeli vállalkozói kör nyeri? - A VOSZ, ahogy korábban is, a korrekt közbeszerzések híve. És azt szeretné elérni, hogy a központi és az önkormányzati közbeszerzéseknél átlátható és tisztességes verseny legyen. Azt várjuk a kormánytól, hogy a hazai kkv-kat fokozatosan helyzetbe hozza és a már elnyert közbeszerzésekben az érdekeit védje. Az építőiparban például sajnos ismét szaporodnak a késve kifizetések. Ha mindez nem valósul meg, a hazai kkv-k ebben a szegmensben is háttérbe szorulnak. - A munkaerőhiányról rengeteg szó esik, de arról kevésbé, hogy az ipar 4.0, vagyis a digitális ipari forradalom - ha ez a szakképzési rendszer marad -, nélkülünk zajlik. Mit kellene tenni ahhoz, hogy a nyertesekhez tartozzunk? - A vállalkozói szervezetek egyebek mellett anynyit tehetnek, hogy megfogalmazzák, mit várnak el a szakoktatástól, illetve egy végzett szakmun-

5 kástól. A piac ismeretében hozzávetőleg meg tudjuk mondani, hogy az elkövetkező időszakban az egyes szakmákból hány fiatalt kellene képezni. Nem kívánunk beleszólni az oktatási szakemberek, illetve a terültért felelősök munkájába, de javasoljuk, hogy a sikeres nyugat-európai oktatási tapasztalatokat, gyakorlatot vegyék figyelembe munkájukban. Svájcban, vagy Németországban a gazdaság szereplőinek az igényeit messzemenően figyelembe véve a legkorszerűbb gépekkel, szerszámokkal, jól fizetett, megbecsült szakoktatókkal, a vállalatoknál képzik az angolul legalább alapfokon beszélő – és motiváló ösztöndíjrendszerben részt vevő - szakmunkásokat. Nálunk a szakoktatásra leginkább az jellemző, hogy - tisztelet a kivételnek - alulfizetett, gyengébb képességű, gyakran közömbös oktatók, olykor korszerűtlen eszközökön, elavult tankönyvekből képzik a fiatalokat. Arról nem is szólva, hogy a szakiskolákba - még mindig -, többnyire a maradék elv alapján, a gyenge tanulmányi eredményt elérő tanulók kerülnek. - Azért a gazdag országok sok mindent megengedhetnek maguknak a szakoktatásban is, amit mi nem. Ezzel mit lehet kezdeni? - Például a saját szakoktatási múltunkból is lehetne használható elemeket átvenni. A ’80-as években még senki nem beszélt duális képzésről, de amikor én huszonévesen egy állami építőipari vállalathoz kerültem, ott 350 szakmunkástanuló dolgozott. A harmadévesek brigádokhoz beosztva megismerték a munkafolyamatokat és -módszereket, továbbá a munkafegyelmet. A tehetséges és ambiciózus tanulók többet kerestek azoknál a társaiknál, akikből ezek a képességek hiányoztak, így az ösztönzés is megvolt. Ez a rendszer tehát működött nálunk is, ami Európában ma is virul. De nem csak ezt találták ki már évtizedekkel ezelőtt Magyarországon is: a vállalatok szociális ellátást, étkezést, családi programokat, sportolási lehetőségeket is nyújtottak, amiket ma jellemzően a „multik” kínálnak a munkavállalóiknak. - Miért tűnt el ez a gyakorlat a rendszerváltás után? - Szerintem egyebek mellett azért, mert az 110 munkavállalót foglalkoztató kkv szektor általában nem tud annyi munkafolyamatot végigvinni, hogy a nála elhelyezkedő fiatal a szakma minden fogását elsajátítsa. De a képzésből ráh-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 6

Szervezeti Hírek

6 áruló költségeket sem tudja felvállalni, ahogy a mikro- és kisvállalkozásokat többszörösen sújtó adminisztratív terhelés sem teszi lehetővé a munka elvégzése és a napi feladatteljesítés mellett az utánpótlás képzését. Márpedig jól képzett, rugalmas, kreatív utánpótlás nélkül leszakadunk még a régió országaihoz képest is. Ezért tartjuk stratégiailag fontosnak a valóban kereslet-vezérelt, a hatékony piaci szereplők által kísért és a termelésükbe (az értékteremtési láncba) integrált szakképzési rendszer megvalósítását, a sikeres nyugateurópai modellek átvételével, meghonosításával. Ezeknek a programoknak a megvalósításához a gazdaságpolitika irányítói részére a VOSZ mindenkor segítséget fog nyújtani.  Névjegy Az idén 67 éves Tolnay Tibor a Műegyetemen sajátította el az építőipari szakma alapfogásait, majd gazdasági mérnöki, illetve szakközgazdászi

tanulmányai már vezetői munkáját segítették. Mérnökként a 21. számú Állami Építőipari Vállalatnál kezdett dolgozni, ahol végigjárva a vezetői lépcsőfokokat főmérnök, majd igazgató lett. Miután a jövőre 130 éves céget 1992-ben privatizálták és visszavette eredeti, Magyar Építő Rt. nevét, már mint résztulajdonos vezérigazgatóként vitte tovább a céget, 1994-től pedig a társaság zrtvé alakulásával az elnök-vezérigazgatói posztot töltötte be egészen annak eladásáig (2014). Megbízatásai közül kiemelendő az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöki (2005 és 2016) tiszte, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökségi tagsága, valamint a VOSZ társelnöki (2011-től) posztja. Jelenleg is az OTP Bank felügyelőbizottságának elnöke. Idén júliusban választották a VOSZ elnökévé. Az írás a Népszava 2018. 11. 15. számában jelent meg.

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 7

Szervezeti Hírek

7

Pro Regio-díjat kapott Doucha Ferenc, a VOSZ Zala megyei szervezetének elnöke Miniszteri elismeréseket adott át az október 23i nemzeti ünnepünk alkalmából Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szombaton Budapesten, a Budapesti Gazdasági Egyetemen rendezett eseményen. „Hősökről beszélünk a forradalom ünnepén. Ez a tizenkét nap október végén, november elején, amikor a forradalmárainkra emlékezünk, kiváló alkalmat és egyben különleges hangulatot ad annak, hogy a mai kor köztünk élő hőseit, vagy akár for-

radalmárait megünnepeljük és elismerjük. Mindannyian Önök közül, akik ma átvehetik példamutató és kimagasló teljesítményeikért járó díjaikat a közlekedés, a hírközlés, az energiaipar, az informatika, a területfejlesztés és a vállalkozásfejlesztés terén végzett munkájukért, gondoljanak magukra forradalmárként, olyan újítóként és innovátorként, akik közös céljainkhoz, gazdaságunk fejlesztéséért, országunk növekedéséért sokat tettek” – fogalmazott ünnepi beszédében Palkovics László.

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 8

Szervezeti Hírek

8 Az ünnepi eseményen Pro Regio-díjak átadására is sor került: ez a díj a terület– és regionális fejlesztés, a térségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése  terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható természetes személynek ill. szervezetnek.

A VOSZ társadalmi és hivatali vezetése őszinte szívvel gratulál Doucha Ferencnek, a World 2000 Kft. tulajdonos-ügyvezetőjének, a VOSZ Zala megyei szervezet elnökének a Pro Regio díj elnyeréséhez! – VOSZ –

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 9

Szervezeti Hírek

9

Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és az elvégzett munkáról (2018. szeptember 14. – 2018. november 20.) 1. Szeptember 18-án részt vettünk az ÉVOSZ Szakképzési Bizottságának ülésén, melynek témája az Ágazati Készség Tanácsok működésének elemzése volt. 2. Szeptember 19-én részt vettünk az Európai Bizottság Budapesti Képviseletén az Európai Bizottság illetékeseinek tényfeltáró megbeszélésén, ahol a résztvevők országunk strukturális problémáit elemezték. 3. Szeptember 20-án konzorciumi megbeszélést tartottunk a VOSZ központban, ahol a Liga Szakszrvezetek pályázati felelőseivel áttekintettük a Legfőbb érték az ember című munkavédelmi pályázataink előrehaladását és a további teendőket. 4. Szeptember 21-én részt vettünk az Informatikai Ágazati Készség Tanács ülésén. 5. Szeptember 25-én a VOSZ – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meghívására - elnöki szinten képviseltette magát az EuroSkills Budapest 2018 rendezvényen, vagyis a Budapesten rendezett szakmák Európa-bajnokságán. 6. Szeptember 27-én részt vettünk az MKIK által az Euroskills szakmunkás verseny alakalmából rendezett nemzetközi szakképzési konferencián. 7. Az Elnökség határozatának megfelelően véglegezésre került a vállalkozók adminisztrációs terheiről és ennek csökkentési lehetőségeiről szóló írásos anyag, amelyet megküldtünk az Innovációs és Technológiai

Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium részére. 8. Szeptember 28-án a VOSZ információs és szolgáltató irodahálózata és a Takarékszövetkezeti VOSz-Pontok képviselői számára – a hagyományoknak és a vonatkozó szerződéseknek megfelelően – a budapesti Béke Szállóban szakmai továbbképzést tartottunk a Széchenyi Kártya Programmal és a GDPR-követelményekkel kapcsolatban, a KAVOSZ szakembereinek bevonásával. Az esti órákban a fejér megyei VOSZ szervezet elnökének a meghívására részt vettünk tagunk, a Lászlóvill Kft. 35 éves jubileumi vállalkozói estjén, Székesfehérváron. 9. Október 4-én részt vettünk az ÉVOSZ építőipari konferenciáján Győrben. A rendezvény témája az építőipar jövője volt. 10. Október 5-én részt vettünk az ECVET (európai szakképzési hálózat) magyarországi szervezetének ülésén. 11. Október 8-án az Ügyvezető Elnökség tárgyalást folytatott a XX. Vállalkozók Napja rendezvény szervezési kérdéseiről a SkyMarketing képviselőjével. Ezt követően – Tardos János bizottsági titkár részvételével - a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának jövő évi terveiről és feladatairól tárgyaltunk Chikán Attila professzor úrral, a grémium elnökével. A GpB tevékenység mellett annak kiegészítőjeként létrehozásra kerülhetne egy ún. „Vállalkozói Műhely”, amelynek célja, hogy reagáljon a napi gazdaságpolitikai kérdésekre és kihívásokra. A Vállalko-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 10

Szervezeti Hírek

10 zói Műhellyel kapcsolatos előterjesztésre a novemberi elnökségi értekezleten kerül sor. 12. Október 9-én és november 20-án a főtitkár részt vett a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma Monitoring Bizottságának ülésén. 13. Október 12-én részt vettünk az Európai Bizottság Sociális Biztonsági Rendszerek Tanácsadó Testületének ülésén. 14. Október 15-én bejártuk a Fashion Trend Budaőrs helyszíneit, ahol a november 30-i „Orosz Föderáció” napja című rendezvény kerül megrendezésre. A rendezvényt a Kelet-európa Üzleti Klub szervezi a VOSZ támogatásával és részvételével. Október 26-án konferencia-előkészítő tárgyalást folytattunk a Kelet-Európai Üzleti Klub elnökével, Jasper Miklóssal. 15. Október 18-án részt vettünk és előadást tartottunk a LIGA Szakszervezetekkel közös szakmai (munkavédelmi és munkaegészségügyi kutatási eredményt bemutató) konferencián Siófokon. (GINOP-5.3.4.) 16. Október 24-én került sor a GINOP Monitoring Bizottsági ülésére amelyen a VOSZ képviselői is részt vettek és hozzászóltak. Az egész napos ülés napirendjén szerepelt többek tájékoztatás az OP módosítás folyamatáról, ill. eredményeiről, a GINOP általános előrehaladásáról, tájékoztatás az eredményességi célok előrehaladásáról és az értékelések előrehaladásáról, az értékelések bemutatása, tájékoztatás az Éves Fejlesztési Keretről. Az EU Bizottság követe előadást tartott a 2020-2027-es költségvetési terv alapkoncepciójáról és elosztási rendszeréről. 17. Október 25-én tárgyalást folytattunk a VOSZ Mezőgazdasági Tagozat elnökjelöltjével. 18. November 5-én együttműködési megállapodást kötöttünk a Green Brands független nemzetközi minősítő szervezettel, amelyet

Magyarországon a GB Márkaminősítő Kft. képviselt. Az együttműködésben – amely a környezet- és természetvédelmet, valamint a fenntartható fejlődést zászlajára tűző vállalkozások elismerését célozza meg, ezzel hozzájárul a hosszabb távú versenyképességhez - a VOSZ-t Gláser Tamás képviseli. 19. November 6-án a VOSZ társadalmi és hivatali vezetői részt vettek az Európai Kereskedelem Napja ünnepségen, ahol beszédet mondott Tolnay Tibor elnök, valamint Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára is. A hagyományosan a VOSZ Kereskedelmi tagozata által rendezett eseményen Klauzál Gábor díjak és Kereskedelemért nagydíjak is átadásra kerültek. A rendezvénynek jelentős sajtóvisszhangja volt. 20. November 7-én részt vettünk a Piac és Profit „Okos Vállalat” című konferenciáján, melynek témája a KKV-k felkészítése volt a digitális átállásra. 21. November 8-án részt vettünk az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség és a Takarékbank által szervezett Takarékossági Világnap rendezvényén Pécsett. 22. November 13-án összeült a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, a minimális bérekkel kapcsolatos egyeztetések hivatalos elindítására. A rendezvény házigazdája a Kormány képviseletében Varga Mihály pénzügyminiszter volt, a VOSZt az elnök és a főtitkár képviselte. Ugyanezen a napon Krisán László tagozati elnök részt vett a Európai Bizottság Budapesti Képviseletén tartott megbeszélésen, melynek témája a vállalatokat érintő szolgáltatási és üzleti környezet szabályozása, az üzleti befektetések és a KKV-k fejlesztése volt. 23. November 15-én került sor a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete és a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében megtartott Dél-Pest megyei vállalkozói fórumra Ráckevén. A rendezvényen

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 11

Szervezeti Hírek részt vett Marjay Gyula, a VOSZ-BPMRSZ elnöke, valamint Dr. Vereczkey Zoltán, a kamara területi elnöke is. 24. November 19-21-én Lőrincze Péter részt vesz a Lengyel Munkaadói Szövetség által szervezett konferencián és a Munkaadói Szövetségek Nemzetközi Koordinációs Tanácsának közgyűlésén 25. November 20-án sor került romániai partnerünk az UNPR elnökének és a VOSZ elnökének találkozójára. 26. A beszámolási időszakban rendkívül magas színvonalú Megyei Prima rendezvények zajlottak a VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Vas, Baranya, Somogy, Békés, Tolna, Nógrád, Szabolcs-SzatmárBereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Zala és Fejér megyei szervezeteinek szervezésében. 27. A beszámolási időszakban 8 alkalommal készítettünk elektronikus hírlevelet, amely széles körben került terjesztésre, továbbá folyamatosan frissítettük hírekkel, beszámolókkal a Szövetség közösségi oldalán és

11 web felületén. A bértárgyalásokkal, cafetériával, versenyképességgel kapcsolatban több médiumban kifejtettük álláspontunkat (RTL Klub, Kossuth Rádió, Magyar idők, Népszava, Privátbankár.hu, stb.). 28. A beszámolási időszakban a virtuális tanácsadás (adó és pénzügy témában) valamint a www.vallalkozo.info honlap fenntartása folytatódott. 29. A beszámolási időszakban az előzetes terveknek megfelelően tartottunk a VOSZ Információs és tanácsadó irodái számára havi értekezleteket, ahol az aktuális témák áttekintése és konzultációs lehetőségek biztosítás mellett a Széchenyi Kártya Programban nyújtott teljesítmények értékelésére is sor került. Az irodavezetők tagszervezői érdekeltségének fokozása érdekében a szükséges szerződéses módosításokra a szeptemberi elnökségi értekezleten egyeztetettek szerint sor került. Budapest, 2018. november 20. Perlusz László s.k. főtitkár

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 12

Szervezeti Hírek

12

Jegyzőkönyv a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről

Időpont: 2018. november 21. 10 óra Helyszín: Hotel Mercure Budapest Buda 1013 Budapest, Krisztina körút 41-43. Jelenlét: jelenléti ív szerint

Napirendi javaslat 1. Tájékoztató az MNB Növekedési Hitelprogram Fix feltételrendszeréről Előadó: a Magyar Nemzeti Bank képviselője 2. A VOSZ Mezőgazdasági tagozat elnökének megválasztása Előadó: Tolnay Tibor elnök 3. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról Előadó: Gazsi Attila elnökhelyettes 4. Tájékoztató a gazdaságpolitikai irányokról és a VOSZ adminisztráció-csökkentési javaslatairól Előadó: Tolnay Tibor elnök 5. Tájékoztató a bértárgyalásokról és a VKF többi témájáról Előadó: Perlusz László főtitkár 6. Javaslat a VOSZ Megyei szervezetek megerősítésére (az adminisztratív terhelés csökkentése) Előadó: Ádám Imre elnökhelyettes

7. Javaslat a VOSZ Vállalkozói Műhely létrehozására Előadó: Tardos János, a VOSZ GpB titkára 8. Tagozati elnökök beszámolója Előadó: Tagozati elnökök 9. A Tagfelvételi bizottság előterjesztése (tagfelvétel) Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató 10. Egyebek Az elnökségi értekezlet levezető elnöke Ádám Imre elnökhelyettes bejelentette, hogy a szavazásra jogosultak száma 28 fő, jelen van 18 fő, ez 64 %os részvételi arányt jelent, tehát a testületi ülés határozatképes. A napirend ismertetését és elfogadását követően megválasztásra került a jegyzőkönyv-vezető Szabóné Tóth Teréz és a jegyzőkönyv hitelesítők Nagy Mihály László és Pordán Zsigmond.

Határozatok Az 1. napirendi pont keretében a Magyar Nemzeti Bank képviseletében Pulai György főosztályvezető tartott tájékoztató előadást a MNB Növekedési Hitelprogram Fix tervezett feltételrendszeréről. Az NHP Fix feltételét úgy tervezték, hogy minél nagyobb arányban eredményezze a kis- és középvállalkozások korszerűbbé, versenyképesebbé válásához szükséges beruházások megvalósítását. Ingatlan korszerűsítése, bővítése elfogadható hitelcél lehet, a bérbeadás azonban csak vállalatcsoporton belül lenne lehetséges. A rendelkezésre álló forrás 1000 md Ft, ebből 700 md Ft az igénylések beérkezésének sor-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 13

Szervezeti Hírek rendjében kerül elosztásra (a finanszírozó bankok között), az utolsó 300 md Ft pedig arányos leosztással. A hitelösszeg vállalkozásonként 3-1000 millió Ft lehet, a futamidő 3-10 év. A főosztályvezető az NHP Fix kapcsán röviden vázolta, hogy a mikro- és kisvállalkozások hiteligénylését megkönnyítő egységes hiteligénylési rendszer kialakításán dolgoznak. A részletek kidolgozása folyamatban van. 2018.11.21./1. elnökségi határozat A VOSZ Elnöksége a tájékoztatót köszönettel tudomásul vette. 2018.11.21./2. elnökségi határozat A második napirendben meghirdetett Mezőgazdasági tagozat elnökének megválasztását – tekintettel arra, hogy más javaslatok is születtek, amelyek vizsgálatát idő hiányában még nem lehetett elvégezni - az Elnökség egy későbbi időpontra elnapolta. 2018.11.21./3. elnökségi határozat: Az Elnökség a szóbeli kiegészítésekkel (7. pont: Tolnay Tibor, 19. pont: Ádám Imre, 26. pont: Ádám Imre és Tolnay Tibor) együtt, egyhangúlag tudomásul vette a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és az elvégzett munkáról szóló tájékoztatót. 2018.11.21./4. elnökségi határozat A VOSZ gazdaságpolitikai célkitűzéseiről és az adminisztráció-csökkentési javaslatairól folynak az egyeztetések az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és a Pénzügyminisztériummal. Az adminisztrációs terhelésének csökkentésére vonatkozó javaslatcsomagot eljuttattuk az ITM-be, az adózással, adóadminisztrációval és számviteli előírásokkal kapcsolatos munkaanyagot megküldtük a Pénzügyminisztériumba. A VOSZ kérte, hogy jöjjenek létre olyan munkabizottságok, amelyek folyamatosan dolgoznak a javaslatok összeállításban és megoldásában. Az Elnökség köszönetet mond azoknak, akik a javaslatok összeállításához segítséget nyújtottak. Az 5. napirend keretében a főtitkár beszámolt a bértárgyalásokról a kormány, a munkavállalókés a munkaadók képviselői között, kiemelve, hogy egyelőre az álláspontok nem közelednek. A VOSZ továbbra is az 5-6%-os minimálbér emelést tartja reálisnak, vagyis közgazdaságilag (ter-

13 melékenységi, növekedési és inflációs adatok) megalapozottnak. Fajszi Lajos az élőmunkaigényes vállalkozások támogatását sürgette. Peredi Péter a piacvédelem fontosságáról szólt. Marjay Gyula és Illy Katalin a szociális hozzájárulási adó csökkentése kapcsán számos, korábbi kedvezmény megszűnésére (pl. az adóalap meghatározásánál és az 55 év felettiek kedvezményénél) hívta fel a figyelmet. Tolnay Tibor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdaságpolitikai helyzetben már a hozzáadott érték növelésének van primátusa, nem a „mindenáron való” munkahelyteremtésnek. 2018.11.21./5. elnökségi határozat Az Elnökség a tájékoztatót tudomásul vette és a lefolytatott vita után megerősítette korábbi határozatát, miszerint továbbra is egy 5-6%-os minimálbér emelést tud támogatni. A 6. napirend keretében került sor a VOSZ megyei szervezetek megerősítésére, az adminisztrációs terhelés csökkentésére tett javaslat megtárgyalására. A VOSZ megyei szervezetei részéről felmerült az igény arra, hogy a szövetség támogassa tevékenységük adminisztrációját, különös tekintettel a VOSZ megyei rendezvényeire és a Megyei Prima rendszer működtetésére. Első sorban olyan kisegítő munkaerőre volna szükség, amely a nagyobb adminisztrációs terhelés időszakában a megyei elnök és a társadalmi vezetés rendelkezésére áll. 2018.11.21./6. elnökségi határozat A VOSZ Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a VOSZ megyei szervezetek részére nyújtandó, kiegészítő pénzbeli támogatást: a) 600.000 Ft bruttó összegben, a 2019. évtől visszavonásig b) a támogatási összeg a 2019. évi megyei támogatási összeggel („elnöki kerettel”) együtt kerül jóváírásra a megyei alszámlán és felhasználására is az általános szabályok vonatkoznak (VOSZ alapszabály) c) elsődleges célja a VOSZ megyei szervezetek működésével kapcsolatos adminisztrációs munka elvégzésének költségeihez való hozzájárulás d) a támogatás összege az adminisztratív munka költségeinek fedezésén túl más – kizárólag a VOSZ megyei szervezet mű-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 14

Szervezeti Hírek

14 ködéséhez kapcsolódó - célra is felhasználható e) nem kapcsolódik hozzá alkalmazott (munkavállaló) VOSZ-ba történő felvételének lehetősége 2018.11.21./7. elnökségi határozat A VOSZ Elnöksége az alapszabálynak megfelelően létrehozza a VOSZ Vállalkozói Műhelyt, mint a szövetség hivatalos kommunikációját segítő tanácsadó testületet. A VOSZ Vállalkozói Műhely a szövetség alapszabálya szerinti működik, vezetője Tardos János, a Gazdaságpolitikai Bizottság titkára. Az elnökség a Vállalkozói Műhely létrehozására tett javaslatot egyhangúlag megszavazta. 2018.11.21./8. elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta Krisán László és Pordán Zsigmond tagozati elnökök beszámolóját a szekciók munkájáról, melyet jóváhagyólag tudomásul vett. 2018.11.21./9. elnökségi határozat Az Elnökség a Tagfelvételi Bizottság előterjesztésében szereplő 37 tag tagfelvételi kérelmét egyhangúlag jóváhagyta. 2018.11.21./10. elnökségi határozat Az Egyebek napirendi pont keretében az Elnökség utólagos kitüntetési felterjesztésekről döntött: a) A Budafok-Tétény Általános Ipartestület Vállalkozók Szövetsége Év Vállalkozója díjra javasolt személy jelölését – tekintettel arra is, hogy a jelölés időben beérkezett, de adminisztrációs probléma miatt nem került eddig figyelembe vételre - az elnökség egyhangúlag jóváhagyta b) a VOSZ-BPMRSZ által Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjra javasolt személy jelölését az elnökség – 2 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett – elutasította.

Az egyebek napirenben Tímár Lajos tájékoztatta az elnökséget az ESA Magyarországi Iroda működéséről. Az Iroda keresi azokat a vállalkozókat, akik űrtechnológiát alkalmaznának vállalkozásukban, illetve ebben a technológiában együttműködési lehetőséget látnak. Kovács Patrik beszámolt a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) végzett munkájáról, illetve a portói útjának tapasztalatairól. Az OECD hangsúlyosan foglalkozik a kkv-szektorban létesülő munkahelyek jövőjéről. Kovács elmondta, hogy a 2019. évre egy OECDVOSZ konferencia tervéről is egyeztetett, melynek fő témája az OECD által készülő magyar kkvstratégia lehet. Tardos János hozzászólásában a készülő kkv-törvényre hívta fel a figyelmet. Az ülésen az elnök által felkért tanácsadóként részt vevő Dr. Tölg-Molnár Beáta felhívta a figyelmet arra, hogy a VOSZ eredményes és hatékony érdekképviseleti, érdekvédelmi munkájának az a feltétele, hogy világos problémaazonosítást követően konstruktív megoldási javaslattal tudjunk élni a döntéshozók (törvényalkotók, közigazgatás) felé. Pordán Zsigmond felhívta a figyelmet arra, hogy jövőre lesz a 20 éves jubileuma a VOSZ megyei szervezetek megalakulásának. A levezető elnök ezt követően – további napirendi pontok és hozzászólások hiányában – az ülést bezárta. Budapest, 2018. november 21. Szabóné Tóth Teréz jegyzőkönyv-vezető Nagy Mihály László jegyzőkönyv hitelesítő

Pordán Zsigmond jegyzőkönyv hitelesítő

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 15

Szervezeti Hírek

15

Hírek röviden

A VOSZ Társelnöke az OECD Munkaügyi konferenciáján szólalt fel Dr. Kovács Patrik, a VOSZ Társelnöke képviselte a VOSZ-t azon a magas szintű OECD konferencián Portóban, melyen a nemzetközi szervezet bemutatta a legújabb munkaerőpiaci trendekről szóló kutatását októberben. A magas szintű konferencia témája a digitalizációs és a demográfiai változások okozta sokk elkerülése volt, melyen miniszterek, a nemzetközi szervezet  felsővezetői, vállalkozók és több régió polgármestere és vezetése vett részt. 

Kovács felszólalásában kiemelte a generációváltás kérdéskörét, rávilágított a KKVk digitalizációjának részleteire, és kiemelte a VOSZ jógyakorlatait a KKV fejlesztésben. A részvétel és a felszólalás nagyban hozzájárult a VOSZ jógyakorlatainak nemzetközi megis mertetéséhez és a résztvevők is egyetértettek abban, hogy a munkáltatói érdekképviseleteknek kiemelt szerepe kell, hogy legyen a digitalizációés automatizáció okozta piaci bizonytalanságok kezelésében.

KKV-kat segítő ajánláscsomagot mutatott be az OECD Gazdasági Tanácsadó Testülete a VOSZ közreműködésével Az OECD Gazdasági Tanácsadó tesülete (OECD BIAC) elkészítette legújabb ajánláscsomagját, mellyel az OECD kormányok szakpolitika alkotását támogatja a vállalkozásfejlesztés területén. A Gazdasági Tanácsadó testület KKV és Vállalkozási Bizottságának alelnöke és a VOSZ társelnöke dr. Kovács Patrik október 11-én mutatta be a 10 területet tartalmazó szakpolitikai ajánláscsomagot az OECD Párizsi központjában.  A dokumentum 10 kiemelt kulcsterületen fogalmaz meg konkrét ajánlásokat, mellyekkel az OECD tagállamok hatékonyabban tudják segíteni a mikro, kis-és közepes vállalkozóikat.

A dokumentumot az OECD egyik legjelentősebb szakmai fórumán, a KKV Munka bizottsági Értekezleten mutatta be Kovács a BIAC részéről a 36 OECD tagállam képviselőinek, valamint a nemzetközi és európai szervezetek képviselőinek.  A résztvevők üdvözölték az olyan sürgető témák kiemelt hangsúlyozását, mint a gazdasági generáció váltás kérdése, a digitalizációs kihívások és az alternatív finanszírozási struktúrák megfelelő szabályozása. A szakpolitikai ajánláscsomag aktualizálásában és elkészítésében a VOSZ jelentős szerepet vállalt, melyet üdvözölt az OECD BIAC és a szakértői testületek vezetése is. 

VOSZ-UNPR elnöki találkozó Az elmúlt évek során  üzletember-találkozókat tartottunk és a szövetségek szakemberei rendszeresen találkoztak a feladatok egyeztetése céljából. Jelen megbeszélésen nagy hangsúlyt kapott a közös

nemzetközi pályázati lehetőségek feltérképezése valamint a mindkét fél számára megfelelő lehetőségek felkutatása. Cél a két ország vállalkozó közötti kapcsolat kialakítás és erősítése a közös ér-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 16

Szervezeti Hírek

16 dekek mentén pályázati támogatás igénybevételével. November 20-án Tolnay Tibor a VOSZ elnöke Budapesten fogadta Ioan Lucian-t a Román Vállalkozók Nemzeti Szövetségének (UNPR) el-

nökét. A két szövetség 2015-ben írta alá az együttműködési szerződést, melynek keretében elsősorban a határ menti megyékben élénk együttműködés bontakozott ki.

Kínai delegáció látogatása November 23-án Kína Csöcsiang tartományának delegációját fogadtuk a VOSZ központban. A delegációt együttműködő partnerünk a CCPIT Csöcsiang tartományi szervezetének elnöke vezette. A látogatás célja annak a Budapesten 2019. jú-

niusában megrendezésre kerülő kiállításnak az előkészítése volt, amelyet a diplomáciai kapcsolatok létesítésének 70. évfordulója alkalmából terveznek. – VOSZ –

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 17

Szervezeti Hírek

17

GREENBRANDS – üzleti hatékonyságnövelés és környezetterhelés csökkenése egyszerre? A zöld mozgalomtól az üzleti célú klímahatékonyságig vezető út 2018 júliusától már Magyarországon működő vállalkozások is megkaphatják a nemzetközi GREENBRANDS márkavédjegyet, de hosszú út vezetett oda, hogy a vállalkozások életében is fontossá váljon a természet terhelés csökkentése. A környezetvédelem évtizedeken keresztül egy rétegprobléma volt a sok közül, amely elsősorban az erre specializálódott (zöld) civil szervezeteket foglalkoztatta. A népesség növekedéssel, a technológia folyamatos fejlődésével, és leginkább az információhoz való széles hozzáférést biztosító internet elterjedésével a helyzet mára jelentősen megváltozott. A fenntarthatóság szociális vonatkozásai már 300 évvel ezelőtt láthatóvá váltak, amikor Hans Carl von Carlowitz, a szász bányaminiszter először használta ezt a kifejezést: az Érchegység erdeinek túlhasználata a régió bányáinak energia válságához vezetett. Az ércbányák és az olvasztók működéséhez fűrészárura volt szükség, és ezek hiánya a bányák bezárásával fenyegetett. Carlowitz azt javasolta, hogy csak annyi fát vágjanak ki, amennyi újra tud nőni helyettük. A huszadik század átlagembere még mindig úgy tekintett ezekre az erőforrásokra (tiszta levegő, víz, energia, alapanyagok, növények, gyógynövények, stb.) mint a természet ajándékaira.A rohamosan növekvő népesség szükségleteinek kiszolgálása során sem véges mennyiségüket, sem megújulási képességük időbeli korlátait, sem az ökoszisztémán belüli összefüggéseket nem vette figyelembe. Egy egyszerű példa: ha egy hegyoldalban kivágják a fákat, akkor egyszerre nő a talaj eróziója és csökken a vízmegkötő képessége, ami a völgyben hol szárazsághoz, hol áradásokhoz vezet. Eköz-

ben a talaj termőképessége visszaesik, és az erózió miatt a porszennyezés is megnő a levegőben. Emellett csökken a talajban megkötött CO2 mennyiség, ami tovább növeli az üvegházhatású gázok arányát a levegőben (a WWF számításai szerint az erdőirtás az üvegházhatású gázok kibocsátásának 15%-át okozza).

Ügyfelek és munkavállalók Ezek az összefüggések mára széles körben ismertekké váltak. Elég, ha csak az IPCC (Intergovernmental Panel onClimateChange) 2018 októberi jelentését nézzük (ami arról szólt, hogy milyen változásokat okoz a világban, ha 1,5 fokkal megemelkedik az átlag hőmérséklet) –a téma már nem csak a zöld médiumokban jelent meg, hanem szinte valamennyi jelentős sajtóorgánumban. Ezzel párhuzamosan a milleniumi generáció tagjainak (akik 10 év múlva a legnagyobb vásárlói és munkavállalói szegmens, és egyben a legtöbb erőforrással rendelkező döntéshozók lesznek a Földön) értékrendjébe szinte beépült a fenntarthatóság. Az ún. LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability – azaz egészség és fenntarthatóság tudatos) ügyfelek aránya pedig ma Nyugat Európában 25-30%, de már Magyarországon is 8%-ra becsülik a részesedésüket. Tehát amellett, hogy szülőként fontos számunkra, hogy a gyerekeink milyen körülmények között fognak felnőni, vállalkozóként és foglalkoztatóként is egyre kevésbé hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy potenciális ügyfeleink mi alapján hozzák meg vásárlási döntéseiket és leendő munkavállalóink mi alapján választanak munkahelyet.

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 18

Szervezeti Hírek

18 Szabályozás, fejlesztési források és költségek Ugyanezek a folyamatok egyre szigorúbb környezetvédelmi szabványokhoz (lásd például a gépjárművekre, szállítóeszközökre vonatkozó emiszsziós szabványokat), és a fejlesztési források átcsoportosításához vezetnek. A 2015-ös párizsi ENSZ egyezmény során meghatározott 17 fenntarthatósági fejlesztési cél közül 8 közvetlenül a természeti erőforrások használatához kötődik, és további 3-4 hozható erős kapcsolatba ezekkel. A technológiai újítások (megújuló energiaforrások, víztakarékos rendszerek, alapanyag szükséglet csökkentés, hulladékmennyiség csökkentése, IPAR 4.0, digitalizáció, hogy csak néhányat említsünk) pedig a költségek csökkentését sokszor a természeti erőforrások használatának visszafogásával érik el.

GREENBRANDS, a fenntarthatósági márkavédjegy A GREENBRANDS fenntarthatósági márkavédjegy 8 évvel ezelőtt Ausztriában, majd Németországban, 2018-tól pedig Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Svájcban azzal a céllal indult el, hogy minél szélesebb körben terjedjenek el a természetbarát vállalati működéssel kapcsolatos jó gyakorlatok. A világ nagyot változott a 2015-ös ENSZ csúcstalálkozón megkötött 2030-as Sustainable Development Goals megállapodással, és a szintén 2015-ös párizsi klímaegyezménnyel a GREENBRANDS által meghatározott környezethatékonysági szempontok egyre inkább a vásárlók és munkavállalók elvárásává válnak. Az 50 éves osztrák Allplan környezetvédelmi audit céggel közösen kialakított mérési rendszer vállalati és termék/szolgáltatás szintű kritériumokat határoz meg. A vizsgálati területek a legtöbb zöld védjegytől eltérően – amelyek jellem-

zően a termékek beltartalmát vizsgálják – a GREENBRANDS a gyártási/szolgáltatási folyamatokra, a cég általános működési környezetére és a szemléletformálásban vállalt szerepére irányulnak. A mérés során figyelembe veszik a cégméretet is, így a GREENBRANDS a védjegyszéleskörű publicitásán keresztülcsökkenti a kis és közepes vállalkozások nagy márkákkal szembeni versenyhátrányát, amellyel a márkaépítés fajlagosan magas költségei miatt sokszor szembesülnek.

Együttműködés a VOSZ és a GREENBRANDS között A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2018. november 5-én együttműködési keretmegállapodást kötött a GREENBRANDS nemzetközi szervezet hazai franchise partnerével, a GB Márkaminősítő Kft-vel. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a munkaadói szervezetek közül elsőként kapcsolódik a GREENBRANDS rendszeréhez. Ennek oka, hogy a minősítés hozzájárulhat a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások környezettudatosságának növeléséhez, fenntartható fejlődéséhez és elismeréséhez, így végső soron a szektor versenyképességének javításához. Mindez a magyar gazdaság fejlődését is segíti, hiszen a „KKV szektor” a magyar gazdaság jelentős részét adja. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége támogatja, hogy tagjai és társult tagszervezetei számára is elérhető legyen a GREENBRANDS tanúsító védjegy és megismerhessék annak előnyeit, amellyel saját vállalkozásainak márkáját is erősíthetik. Az együttműködés részeként a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a minősítő rendszer magyar zsűrijében is képviselteti magát. Budapest, 2018. november 8.

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 19

Szervezeti Hírek

19

Prima Gála Tatabányán A VOSZ Komárom – Esztergom megyei Szervezete 2018. szeptember 21-én rendezte meg a XIV. megyei Prima Díjátadó Gálát Tatabányán a Jászai Mari Színházban. A Gálaesten megjelent dr. Völner Pál az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos, Bencsik János országgyűlési képviselő, dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, Popovics György a Megyei Közgyűlés elnöke, Schmidt Csaba Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere és további öt megyei város polgármestere. A VOSZ vezetők közül Tolnay Tibor a VOSZ elnöke, Ádám Imre a VOSZ elnökhelyettese, Perlusz László a VOSZ új főtitkára, dr. Lits József a VOSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke és több társmegye VOSZ elnöke is megtisztelte részvételével az estélyt. Pordán Zsigmond a VOSZ Komárom – Esztergom megyei elnöke köszöntőjében kiemelte azt a széleskörű összefogását, ahol az egyéni vállal-

kozóktól a nagy multinacionális cégekig a városi önkormányzatokkal karöltve támogatták azt a nemes ügyet. Beszédében megemlékezett Demján Sándorról az alapítóról, zseniális üzletemberről, a mecénásról. Idézte egyik tanítását: „Ha tele a zsebed, legyen tele a szíved is!” Ezt követően levetítésre került Demján Sándor életútját felvillantó dokumentumfilm. Az est folyamán 9 vállalkozás kapta meg a Megye Év Vállalkozója díjat és első ízben került átadásra a Megyei Társadalmi Szerepvállalásért díj. További 4 vállalkozás Budapesten a Vállalkozók Napján veheti át az okleveleket. – Az Év Kisvállalkozója Komárom – Esztergom megyében: Dankó Csaba László a Dankó Kft. ügyvezető igazgatója – Az Év Vagyonvédelmi Vállalkozása Komárom – Esztergom megyében: Rigó Erika a DERIK Hungária Kft. ügyvezető igazgatója

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 20

Szervezeti Hírek

20 – Az Év Haszongépjármű Kereskedője Komárom – Esztergom megyében: Szűcs Attila az EUROTRADE Kft. ügyvezető igazgatója – Az Év Kiskereskedője Komárom – Esztergom megyében: Harmath Attila egyéni vállalkozó – Az Év Mestercukrászai Komárom – Esztergom megyében:Sztaracsek János, Sztaracsek Jánosné és Sztaracsek Ádám a Jánoska Cukrászda tulajdonosai – Az Év Mezőgazdasági Vállalkozója Komárom – Esztergom megyében: Kiss Csaba a Kisbéri Lúdtenyésztő Kft. ügyvezető igazgatója – Az Év Mesterfodrásza Komárom – Esztergom megyében: Kurucz Erika – Az Év Managere Komárom – Esztergom megyében: Marcus Elkenkamp az OTTO FUCHS Kft. cégvezetője – Az Év Ügyvédje Komárom – Esztergom megyében: Dr. Neiger Tibor – Az ÉV Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalója Komárom – Esztergom megyében: a Segítő Jobarátok (HonosinéMáhr Ágnes, Honosi Mihály, Dr. Dombi Péter és Farkas Károly) Az Országos Vállalkozók Napján, 2018. december 7-én év vállalkozója díjat vesz át: – Kiss János, a Thermotechnika-CrownCool Kft. ügyvezető igazgatója – Varga Béla, a Collin Center Plusz Kft ügyvezető igazgatója

– Havellant István, a Turul Média Kft. tulajdonosa – Pordánné Balázs Ibolya, könyvvizsgáló, egyéni vállalkozó Az Év Vállalkozója Díjak átadását követően – színvonalas produkciókkal tarkítva – a Prima Díj jelöltek bemutatására került sor. A műsorban fellépett a tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai alkotta Kvartett, a Komáromi Duna Népdalkör citera együttese, Vörösváry Márton hegedűművész, a bábolnai Cseperedők Táncegyüttes, Szakács Hajnalka és Megyer Zoltán a Jászai Mari Színház művészei, valamint a Népház Show Formációs Táncegyüttes. Az est folyamán Prima Díjat vehetett át: – Magyar művészet kategóriában: a tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola – Magyar képzőművészet kategóriában: Lévai Ádám – Magyar tudomány kategóriában: Dr. Pák Gábor Prima Közönségdíjat kapott Magyar Sport kategóriában az Oroszlányi sport Egylet LIONS Külön Prima Díjban részesült Magyar irodalom kategóriábanWehner Tibor és Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Prohászka Marcell. A Gála hivatalos része Tolnay Tibor VOSZ elnök pohárköszöntőjével zárult. A díszvacsorát követően a 300 fős Gálaest bállal fejeződött be. Pordán Zsigmond VOSZ KEM elnök

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 21

Szervezeti Hírek

21

Már 12. alkalommal adták át a Baranya Megyei Prima Díjakat A VOSZ Baranya Megyei Szervezete folytatta korábbi elhatározását, mely szerint a területi Prima Díjátadó gálákat a megye, Pécsen kívüli jelentősebb városaiban rendezi meg, idén Szigetváron, a Vigadóban. A megyei Prima Díjak mellett átadták az Év Vállalkozója elismeréseket is, és megemlékeztek Demján Sándorról, a VOSZ nemrégiben elhunyt alapítójáról, elnökéről is.  A díjátadó gálán Tímár Lajos, Baranya megyei elnök többek között megemlítette, hogy idén éppen 30 éves a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Mint elmondta, a hazai vállalkozások helyzete – reálisan nézzük – „semmiképpen sem mondható üdvözítőnek”. A munkaerőhiány, a bonyolult közbeszerzések, valamint az élő munkára rakódó bérterhek egyaránt nehezítik a fejlesztést, a sikeres fejlődést. – Különösen Baranya megye vállalkozói, főként a mikro- is kisvállalkozói vannak rendkívül nehéz helyzetben – tette hozzá.  Tímár Lajos – utalva a tavasszal elhunyt Demján Sándor gondolataira – hangsúlyozta, a

területi Prima Díjazottaknak és Év Vállalkozóinak elismerése azért is figyelemreméltó, mert azokat a helyi vállalkozások adományozzák a helyei vállalkozásoknak, valamint a tudomány, a művészetek, a kultúra, az oktatás kiemelkedő szereplőinek.  A gálán felszólalt még a rendezvénynek otthont adó Szigetvár polgármestere, Dr. Vass Péter, valamint Lovassy Tamás, a Prima Primissima Alapítvány delegáltja is.  A rendezvényen megjelent a Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke és Alelnöke, Szigetvár Országgyűlési Képviselője, Bóly, Komló, Pécs, Siklós, Szentlőrinc, Szigetvár, Villány városának Polgármestere vagy Alpolgármestere, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke, Baranya Megye és Szigetvár Rendőrkapitánya. Idén is hárman részesültek Prima Díjban: a Szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar; Hábel János író, kutató, a Lenau Ház korábbi vezetője, valamint Megyimóreczné Schmidt Ildikó zenetanár, több, neves tehetség, mint pl. Boros Misi oktatója.  Az idei évben alapított Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjjal pedig a VOSZ Ba-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 22

Szervezeti Hírek

22

ranya Megyei Szervezete a Pécsi Püspökség turizmusfejlesztési munkáját ismerte el. Év Vállalkozója Díjak Az eseményen adták át hagyományosa az Év Vállalkozója elismeréseket is. Idén a VOSZ Baranya megyei elnöksége ezzel a díjjal tüntette ki a mindszentgodiasi CAADEX Kft. ügyvezetőjét, Szanyi Gábort, a hoboli székhelyű Pap és Papp

Kft. ügyvezetőjét Papp Imrét, valamint Teleky Zoltánt, a bólyi Kiskastély étterem üzemeltetőjét.  A VOSZ megyei szervezete ezek mellett országos Év Vállalkozója Díjra jelölte Biros Leventét, az Onlinemárkabolt Magyarország Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint Marczi Gábort, a Gant Pécsi Kesztyű Kft. ügyvezetőjét. VOSZ Baranya Megyei Szervezet

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 23

Szervezeti Hírek

23

A VOSZ tizenöt kiemelkedõ teljesítményt honorált a Tolna megyei Prima Díj gálaestjén A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 14. Tolna Megyei Prima Díjátadó gáláján dr. Fajszi Lajos, a VOSZ megyei szervezetének elnöke, majd Süli János, a Paksi Atomerõmû két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelõs miniszter és Ács Rezsõ, Szekszárd város polgármestere köszöntötte a közönséget. Az elismerések sora hagyományosan az Országos Év Vállalkozója Díj Tolna megyei díjazottjainak bemutatásával kezdõdött. Elismerésben részesült Feil József, a Beanett Bt. tulajdonosa, Csillag Sándor, a Hostunit Kft. tulajdonosa, dr. Túri Árpád, a Túri Szolgáltató Kft. tulajdonosa és felesége, dr. Túriné Szalai Mária, valamint dr. Beréti Zsolt, a Niklós Kft. tulajdonosa. Az Év Tolna Megyei Vállalkozója díját Zuschlag János, a Govern-Soft Informatikai Kft. tulajdonosa, Horváth Sándor, a Horváth és Társai Autófényezõ Kft. ügyvezetõje, Horváth Helga, a Dél Takarék megyei vállalkozói centrumának vezetõje és Horváth Tamás, a Betta Kft. vette át.

A VOSZ a Kiemelkedõ Társadalmi Szerepvállalás elismerésére alapított díját, Vizdár-Lõczi Gizella, az Esõmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület vezetõségi tagja és Korcsmár István, az

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 24

Szervezeti Hírek

24

AliscaBau Zrt. vezérigazgatója kaphatták meg. Az idei Tolna megyei Prima díjasok sorát – Magyar Zenemûvészet kategóriában – a Siklósi Krisztián vezette Csurgó zenekar nyitotta meg. Magyar Képzõmûvészet kategóriában Stekly Zsuzsa bonyhádi zománcmûves szolgált rá az elismerésre. Harmadik megyei Prima díjas pedig Harsányi Mária lett, Magyar Sport kategóriában. A meghirdetett közönség szavazás kategóriában óriási

elõnnyel, 17250 szavazattal, a bonyhádi Kränzlein Néptánc Egyesületvehette át a díjat. A grandiózus szekszárdi eseményen fellépett a Junior Prima díjas Zsikó Zoltán és Zenekara, az Operettszínház szekszárdi gyökerekkel rendelkezõ musical sztárja, Vágó Bernadett és Petruska, a Dal 2016 nagy felfedezettje. Forrás: www.teol.hu

Gazdára találtak a vállalkozói, a szakmai és a Nógrád megyei Prima díjak Plébános, képzõmûvész és színház az idei díjazottak között Immár tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Nógrád megyei Prima díj-gálát a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Nógrád Megyei Szervezete. Ezen alkalomból vállalkozói, szakmai, illetve Prima díjakat adtak át szombaton délután szûkebb hazánk leg-

jobbjainak a romhányi mûvelõdési házban. Idén a Zenthe Ferenc Színház, Gyõry-Fáy Csaba plébános és Kolozsvári Grandpierre Miklós képzõmûvész vehette át az elismerést. A nagyszabású ünnepség két részbõl állt. Az elsõ felében átadták az Év vállalkozója, a szakmai

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 25

Szervezeti Hírek

díjat, a Csillik Zoltán-emlékdíjat, valamint a T. Németh László Partneri Nívódíjat. A gála második blokkjában pedig a Nógrád megyei Prima díjak találtak gazdára. A rendezvény elején Vezér Attila, a község polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Ezt követõen pedig átadták a Nógrád megye vállalkozóit megilletõ szakmai okleveleket,

25

amely mellé minden kitüntetett megkapta Antal András megyei Prima díjas alkotó kerámiáját is. Az év kézmûvesmestere Hava István, a rétsági Fûtõház Sörfõzde tulajdonosa lett, míg az esztendõ vendéglátósának Gazsi Balázst és Vida Balázst, a rétsági Diablo Cukrászda alapítóit választotta a bírálóbizottság. Az év

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 26

Szervezeti Hírek

26

kereskedõje díjat Halaj Ferenc egyéni vállalkozó, az érsekvadkerti Halaj Tüzép tulajdonosa kapta meg. Az esztendõ fémcikkgyártója kitüntetést pedig Deáky Árpád, a kétbodonyi Deáky Horgászcikk Készítõ Kft. tulajdonos ügyvezetõje érdemelte ki. Nógrád megye társadalmi szerepvállalásáért idén Varga János, Romhányban élõ nyugalmazott tanár vehette át az elismerést. Az Év vállalkozója díjat 1999-ben alapította a VOSZ vezetõsége. Ez egy elnöki elismerés, amely nem jár pénzdíjjal. Minden esztendõben, az összes megyében két vállalkozás, vállalkozó kaphatja meg. A kitüntetettek a VOSZ Nógrád Megyei Szervezete elnökségének javaslatára, a VOSZ Országos Elnökségének határozata alapján Budapesten, a vállalkozók napján, december 7-én vehetik majd át oklevelüket. A romhányi ünnepségen csak az arra szóló meghívót nyújtották át számukra. Az év vállalkozójának 2018-ban Tömösvári Szilviát, az alsópetényi Prónay-kastély vezetõjét, illetve Matthias Viessmann-t, a bátonyterenyei Viessmann Kft. tulajdonos ügyvezetõjét nyilvánították. A Vállalkozók az Innovációért – Csillik Zoltándíjat, amelyet a VOSZ Nógrád Megyei Szervezete 2010-ben alapított a kiváló szakember emlékére – Tamási Gábor, a salgótarjáni Fa-Héj Kft. munkatársa kapta meg. A 2006-ban létrehozott, T. Németh László, kiváló újságíróról elnevezett Nógrád Partner Nívódíjat idén Olicsek Ádám, a

balassagyarmati Ipoly Televízió és a Megafon rádió munkatársa vehette át. A megyei Prima díjakat három kategóriában adták ki, a díjazottak adómentesen idén is egymillió forintot és egy üvegkompozíciót vehettek át. A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház közmûvelõdés kategóriában kapta meg az elismerést. Az oktatás-tudomány-köznevelés kategóriában idén Gyõry-Fáy Csaba Nógrád, Diósjenõ, Berkenye és Szendehely plébánosa vehetett át kitüntetést, majd Kolozsvári Grandpierre Miklós Honton élõ képzõmûvésznek nyújtották át a Prima díjat. A zsûri úgy döntött, hogy a legnépszerûbb jelölt részére idén közönségdíjat is adományoz. 2018-ban ezt az elismerés és a 250 ezer forintos díjat Bohács István nótaénekes vehette át. Kockáztatnak, döntenek, alkotnak, fejlesztenek – újrakezdenek Czékmánné Kelecsény Ágnes, a VOSZ Nógrád megyei elnöke ünnepi beszédében visszatekintett a díjátadások kezdeti idõszakára, majd röviden összefoglalta az elmúlt esztendõk történéseit. – A Prima Primissima díjat 2003-ban Demján Sándor vállalkozó alapította a VOSZ támogatásával. Ezzel nem titkolt célja volt a magyar értelmiség eredményeinek megõrzése, a hazai tudomány, mûvészet és kultúra fejlesztésének pártoktól független erõsítése. 2013-tól a díj gondozását és finanszírozását Csányi Sándor vezetésével az OTP Bank vállalta át. 2005-tõl a Prima Primissima területi Prima díjakkal egészült ki, elismerésben részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a mûvészet és a sport megyei legjobbjai. A VOSZ Nógrád Megyei Szervezete elsõként csatlakozott a kezdeményezéshez, így szûkebb hazánkban már 14. alkalommal tartunk Prima díj-kiosztó ünnepséget. Ez a vállalkozókról szól, azokról, akik mindennap kockáztatnak, döntenek, terveznek, alkotnak, fejlesztenek és gyakran újrakezdenek – hangsúlyozta a VOSZ megyei elnöke. Forrás: nool.hu

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 27

Szervezeti Hírek

27

Megvannak az idei Prima díjasok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A VOSZ B-A-Z. Megyei Szervezetének díjátadó gálaestjét 2018.11.10.-én, szombaton rendezték meg a Miskolci Nemzeti Színházban. Tizenegyedik alkalommal díjazták BorsodAbaúj-Zemplén megye kiemelkedő képviselőit. Három kategóriában adták át a B-A-Z. Megyei Prima Díjat. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismeri el. A Miskolci Nemzeti Színházban rendezett gála házigazdái, Jancsó Dóra és Vida Péter köszöntötte az est vendégeit és szólította a színpadra Ádám Imrét, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökhelyettesét, a VOSZ megyei szervezetének elnökét. Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese, megyei elnöke ismertette: 2005-ben jött létre a megyei Pri-

ma Díjak rendszere, és azóta minden évben, minden megyében 3-3 kiválóság kapja meg az elismerést. Jutalmuk nettó 1 millió forint, ezenkívül megyénkben Szanyi Borbála bronzból készült Mancs-szobra, valamint ifj. Vajda Attila gyémántokkal és drágakövekkel kirakott arany kitűzője. – A Prima Díj nemcsak a kultúrát kedvelő vállalkozások körében népszerű, hanem a teljes vállalkozói társadalom mellett a lakosságra is óriási hatással van – erről Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese, a VOSZ megyei elnöke beszélt. – A vállalkozók, a gazdasági szereplők, a politika képviselői és a művészek egymásra figyelnek és együtt ünneplik a helyi kiválóságaink által elért kiemelkedő eredményeket, ezáltal erősítve Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye szeretetét. Még jobban felerősítve a mindannyiunkban meglévő lokálpatrióta érzéseket. Az alapító Demján Sándor úr célja is ez volt. A város gazdaságfejlesztéséről beszélt Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere kijelentve: a

Főorvos, hímző és zenekar a 2018-as PRIMA díjazottak Miskolcon. Dr. Valikovics Attila, Zeleiné Pap Bernadett, Holdviola együttes, Kovács Bertalan közönségdíjas

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 28

Szervezeti Hírek

28

városvezetés és a vállalkozások közös célja a város fejlesztése, az összefogásnak jó példája a Prima Díj. A köszöntők után a díj, a gála támogatóit ismerték el oklevéllel, és egy üveg különleges, erre az alkalomra palackozott borral. Az est fővédnöke

a megyei közgyűlés és Miskolc városa volt, két gyémántfokozatú főtámogatója, a Mol Petrolkémia és az ÉRV Zrt. vezetője mellett négy arany, nyolc ezüst és számtalan bronz fokozatú támogató vállalkozás, cég vezetője, képviselője vehette át a köszönet ajándékait.

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 29

Szervezeti Hírek

Az idei Megyei Prima Díj Gála a márciusban elhunyt Demján Sándornak állít emléket, hiszen ő alapította a Prima díjat és a díjazás megyei rendszerét, illetve elévülhetetlen érdemeket szerzett a szövetség megerősítésében és országossá tételében, ezért a VOSZ küldöttgyűlése a szervezet örökös

29

elnökévé választotta. A gálán – melynek díszvendége Demján Sándorné volt – egy róla szóló kisfilmet is levetítettek. Átadták az est folyamán a B.-A.-Z. Megye Év Vállalkozója elismeréseket is, az Év Autókereskedő Vállalkozója az MBM Autó Kft. ügyvezetője Ba-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 30

Szervezeti Hírek

30 logh József, az Év Egészségügyi Vállalkozója a Huniko Kft. ügyvezető igazgatója Gyarmati János Péter, az Év Vendéglátó Vállalkozása a LURA Kft. ügyvezetője, Lukács Dóra Lívia, az Év Kiskereskedelmi Vállalkozása az Uniós-Coop Zrt. vezérigazgatója Tóth László, az Év Borászati Vállalkozása a Hagyó Kft. ügyvezető igazgatója Kovács András, míg az Év Mezőgazdasági Vállalkozása az Agrofarm 2005 Kft. ügyvezetője Nagy Sándor vehetett át. A színpadra szólították dr. Hajdú Lászlót, az Expert Társaságok igazgatósági elnökét és Benke Istvánt, a Telvill Kft. ügyvezető igazgatóját is, akik tavaly voltak a megye év vállalkozói, viszont elért eredményeiket figyelembe véve a VOSZ megyei elnökségének felterjesztése alapján december 7-én, Budapesten a Művészetek Palotájában a Vállalkozók Napján, a Prima Primissima Gála előtt Országos Év Vállalkozója Díjat vehetnek majd át.

Az est fénypontja természetesen a Megyei Prima Díjak átadása volt, melyet a kilenc jelöltből hárman vehették át. A 2018-as díjazottak: a magyar oktatás és köznevelés kategóriában dr. Valikovics Attila főorvos, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának egyetemi docense, a magyar népművészet és közművelődés kategóriában Zeleiné Pap Bernadett hímző népi iparművész és a Holdviola együttes. A VOSZ honlapján leadott szavazatok alapján a közönségdíjat Kovács Bertalan úszóedző vehette át. A díjat nem nyert jelöltek bronzból készült plakettet – melyet szintén Szanyi Borbála szobrászművész készített – vehettek át, amelyek az estének állítanak emléket, illetve wellness hétvégékre szóló vouchert. A Gála állófogadással ért végett a színházban, melyen Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke mondott pohárköszöntőt.

Átadták a megyei Prima díjakat Bács-Kiskun megyében Ifj. Kunhegyesi Ferenc kiskőrösi festőművész, Csontos Piroska kiskunfélegyházi atléta, paralimpikon és Gerhát László kecskeméti zongoraművész, karmester vehette át ma este a három megyei Prima díjat a Four Points by Sheraton Hotel dísztermében rendezett exkluzív gálaesten. A negyedik elismerést a közönség szavazatai alapján Zsigóné Kati kecskeméti népi iparművész kapta. Különdíjban részesült Lezsák Sándor lakiteleki költő, drámaíró. Az erkölcsi elismerésen túl a megyei Prima díjak mellé 1-1 millió, a Közönségdíj mellé pedig félmillió forintnyi pénzjutalom is társul. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Bács-Kiskun Megyei Szervezete idén 14. alkalommal adta át az országos Prima Primissima mintájára a megyei Prima díjakat. A kitüntetés célja, hogy a térségben is méltó elismerésben részesüljenek a tudomány, a művészet, a kultúra és a sport azon kiemelkedő teljesítményt nyújtó helyi tehetségei, akiknek tevékenysége, munkássága kifejezetten példaértékű eredményeket mutat fel.

A kezdeményezés küldetése egy olyan politikától független kitüntető cím adományozása, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A helyi vállalkozók gyorsan ráébredtek a megyei Prima díjak fontosságára, és készséggel álltak a kezdeményezés mögé a felajánlások tekintetében is, hiszen a díjakkal járó pénzbeli elismerés a térségben működő helyi vállalatok és vállalkozók támogatásaiból tevődik öszsze. Évek óta több száz jelölés érkezik elbírálásra az előre meghirdetett 10 kategóriában, a jelölt lehet egyetlen személy vagy alkotói csoport, közösség, illetve egyesület. A VOSZ kibővült elnökségi ülésén szakmai érveket figyelembe véve választják ki közülük a kategória-győzteseket. A 10 kategória valamelyikében az adott évben az ő tevékenységüket tartotta saját közösségük követendő példának és mintának, akik teljesítményére húzóerőként tekinthet egész társadalmunk. A VOSZ megyei elnöksége szakmai zsűri bevonásával dönti el, hogy ki lesz az adott évben a 10 kategória győztese közül a 3 Prima dí-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 31

Szervezeti Hírek

31

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 32

Szervezeti Hírek

32 jas és a széles nagyközönség online szavazás útján (www.primadij.hu) választhatja ki kedvencét, aki a Közönségdíj büszke tulajdonosa lesz. A rangos díjak átadására minden év novemberében egy nagyszabású Prima díjátadó gála keretein belül kerül sor, ahol méltó körülmények közt ünneplik az adott év díjazottjait. A megyei Prima elismerés egyedülálló hozzájárulást jelent kulturális sokszínűségünk megőrzéséhez. Nagyszerű érzés évről évre szembesülni azzal, milyen kiváló utánpótlással rendelkezik a térség tudományos, kulturális és sport élete. Fontos, hogy évről évre kiemeljük és a széles közvélemény számára is megmutassuk, kik azok, akik maradandót alkottak az elmúlt időszakban – fogalmaztak a szervezők.

A rendezvényen megyei vállalkozók is elismerésben részesültek. Az Év Menedzsere: H. Szabó Sándor, tulajdonos, ügyvezető - Autóflex-Knott Kft., Kecskemét Az Év Vendéglátója: Csőszi Attila, tulajdonos, ügyvezető – Spaletta Étterem és Sörház, Kecskemét Az Év Agrárvállalkozója Pozsgai Imre, tulajdonos, ügyvezető – Lactogen Kft., Baja Az Év Elektromos Kivitelezője: Gál Imre, egyéni vállalkozó, Orgovány Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásáért Díj: Simó Mihály, tűzoltó főtörzsőrmester Életműdíj: Szarka Balázs, az Univer Szövetkezeti Zrt. vezérigazgatója Forrás: hiros.hu

Békés megye – 13. Prima gála A VOSZ Békés megyei szervezet elnöksége 2018. október 26-án Békés városban rendezte meg a díjátadó gálát. Díjazottak: Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar (zeneművészet) Békésszentandrási Hunyadi M. Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Club (sport) Mariann Balettiskola – Békéscsaba- kategóriában (közoktatás)

Vas megye – 14. Prima gála Október 14-én együtt ünnepeltek a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a sport jeles képviselői Szombathelyen, és ha már összejöttek, ki is osztották a Vas Megyei Prima Díjakat. A kategóriák legjobbjait 2018-ban is a VOSZ Vas Megyei elnöksége választotta meg, közülük titkos szavazással döntöttek a legjobb háromról, akik nettó 1 millió forinttal lettek gazdagabbak.  Az idei három Vas Megyei Prima Díjas dr. Nádasi Géza, Kiss Norbert és Süle Ferenc lett.

Ezenfelül átadtak egy közönségdíjat is, melynek odaítélésében a megyei napilap segédkezett egy szavazás lebonyolításával. A közönségdíjas jutalmazásáról Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere, dr. Puskás Tivadar gondoskodott, melynek összege 250.000 Ft. Idén a közönségdíjat a Vas Népe újságírója, Merklin Tímea vehette át. Gazdára talált egy ifjúsági díj is, a két jelölt között a vaol.hu-n közzétett közönségszavazás döntött. A 30 év alatti tehetségek közül 250.000

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 33

Szervezeti Hírek Ft-tal lett gazdagabb a legtöbb szavazatot begyűjtő. Az Ifjúsági Prima díjat Sipos Gábor vehette át. A rendezvényen adták át a VOSZ Vas Megyei Szervezete által odaítélt a „2018. Év Megyei Vállalkozója” díjakat, és bemutatásra kerültek a VOSZ országos „2018. Év Vállalkozója” jelöltjei. A VOSZ Vas Megyei Szervezete által odaítélt a „2018. Év Megyei Vállalkozója” díjazottjai: Az Év Szíjgyártója Vas megyében: Nagy Csaba. Az Év Vendéglőse Vas megyében: Wurst Sándor. A VOSZ országos „2018. Év Vállalkozója” díjat kapnak: Merkli Imre - Emerik-Fa Kft. ügyvezető. Varga Zoltán - Provid Kft. ügyvezető.

33 Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjban részesülnek: Pammer István. Seper András. Tuczainé Régvári Marietta. Az idei évben is nagy hangsúlyt fektettek a szervezők arra, hogy a megye legnagyobb értékű díjainak átadásán a közélet meghatározó szereplői is jelen legyenek, társadalmi megerősítést és rangot adva az eseménynek. A díjátadón üdvözölhettük többek között a VOSZ Országos vezetőségéből a VOSZ Megyei Prima-koordinátorát, Dr. Lovassy Tamást, a Vas megyei Közgyűlés és a Vas megyei Kormányhivatal vezetőit, Vas megyei országgyűlési képviselőket, a megye városainak polgármestereit, és meghatározó intézményeinek vezetőit. Forrás: vaskarika.hu

Somogy megye – 12. Prima gála

Kaposváron október 19-én megtartott rendezvényen a hárman részsültek Prima díjban. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság. A díjat dr. Ujkéry Csaba a társaság elnökségi

tagja és Egerszegi Edit, a társaság ügyvezető titkára vették át. Farkas János világ-, és Európa bajnok lábteniszező.

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 34

Szervezeti Hírek

34

Sarkadi Kiss János színművész, a Csiky Gergely színház társulatának tagja. A közönségdíjat a szavazatok alapján a KÖTÉL - Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egye-

Győr –Prima

sület érdemelte ki. Az elismerést az egyesület vezetője, Bodó László vette át. Az ünnepségen adták át a Somogy megyei Év Vállalkozója díjakat is.

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 35

Szervezeti Hírek Immár 14. alkalommal adta át a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete a Megyei Prima-díjakat. Az elismeréseket idén magyar oktatás és köznevelés, magyar képzőművészet, valamint magyar sport kategóriában osztották ki. Az egykori győri zsinagógában tartott rendezvényt Sragner László, a VOSZ Győr-Moson-Sopron megyei elnöke nyitotta meg, majd a köszöntő beszédek után az arra érdemes vállalkozásoknak átadták a Győr-Moson-Sopron Megye Év Vállalkozója okleveleket. Ezeket idén Németh István, a Rábcakapi Biokertészet és Biomag Malom Kft. ügyvezető igazgatója, Szalay Richárd  az EM Elektromechanika Kft. ügyvezető igazgatója és Takács Zol-

35 tán borkereskedő, a BorPont Kft. ügyvezető igazgatója kapta. A gálán bejelentették azt is, hogy december elején Budapesten az országos Prima Primissima Gála napján Országos Év Vállalkozója oklevelet kap Győr-Moson- Sopron Megyéből Mártonné Dr. Baj Mária, a magyarországi Leiercégcsoport ügyvezető igazgatója és Dr. Vasas Norbert, a Kardirex Egészségügyi Központ centrumvezető főorvosa. A vállalkozói elismerések után átadták a Győr-Moson-Sopron Megyei Prima-díjakat. Hefter László üvegművész, Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszó és Lelkes Géza okleveles fizikus, fizika szakos tanár kapta meg az elismerést. Forrás: kisalfold.hu

Prima gála Nyíregyházán A díjátadóra november 9-én, pénteken este a megyeháza dísztermében került sor. Az országos Prima Primissima Díjhoz kötődve Szabolcs-SzatmárBereg megyében 2006 óta díjazzák az irodalom, a tudomány, a kultúra, az építészet és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végző személyeket. Íme, az idei év díjazottai. Prima Díjat vehetett át: Magyar Irodalom kategóriában Dr. Kováts Judit író, Magyar Építészet és Építőművészet kategóriában Szabolcsiné Rezsőfi Ágnes építész, Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában Nagy Csaba tárogatóművész. Különdíjat kapott: Magyar Sport kategóriában Rózsa Gábor karate edző. A VOSZ a Megyei Prima Díj átadásának gáláján a megyei vállalkozások, vállalkozók munkáját is elismerték. Az év bőrdíszművese Kohanecz Sándor bőrdíszműves mester lett, az év háziorvosa címet pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dr. Leövey Tibor endokrinológus főorvos, háziorvos érdemelte ki. Az év agrárvállalkozása Bölcskei György kft.-je, az év fűtéstechnikai vállalkozása a MartinBertold Kft. lett. Az év fuvarozója címet Gö-

römbei András egyéni vállalkozó kapta, az év bútorasztalos vállalkozása címet pedig a Tiszafa-Trade Épület- és Bútorasztalos Kft. képviselője vehette át. Az idén először a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjra Nagyné Varga Katalint, a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkárát vá-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 36

Szervezeti Hírek

36

lasztották, aki több évtizede, kiemelkedő szakmaisággal végzi munkáját a kamarában, s a kis-

Prima gála Veszprémben

vállalkozások érdekében létrehozott PLATO program irányítója és koordinátora is.

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 37

Szervezeti Hírek A VOSZ és a Megyei Prima Díj Alapítvány 14. alkalommal szervezte meg az ünnepséget. Idén a Vass- gyűjtemény alapítója Vass László, Szokolai László úszóedző, és a Gizella Női Kar vehették át a kitüntetést.

37 Megyei Év Vállalkozója elismerésben részesült: Fodor Gyula a Fodorvin Családi Pincészet tulajdonosa, Péringer Zoltán a Péringer Csempe Kft. tulajdonos ügyvezetője.

13. Prima gála Zala megyében November 16-án Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központban tartották meg a díjátadó gálát. A Zalai Prima Díj díjazottjai: Dr. Rashed Aref, Károlyfi Zsófia és dr. Lubics Szilvia lettek. A kiválóságot jelképező Kincsem versenyló szobra mellé 1-1 millió forint pénzjutalmat is kaptak. A VOSZ Zala megyei elnöksége nevében különdíjat vehetett át a nagykanizsai Thúry György Vitézlő Oskola, továbbá ajándékot kapott dr. Gyimesi Endre, aki az évtizedek során segítette a megyei szervezet munkáját. A Zalai Hírlap évek óta médiapartnere a Zalai Prima Díjnak, és a kezdetektől koordinálja a közönségszavazást. A jelöltekre a zaol.hu internetes

felületen voksolhattak olvasóink. Ennek alapján összesen 1779 szavazat érkezett, ezek közül a legtöbbet, 545-öt Dr. Rashed Aref kapta, így a főorvos lett az idei év közönségdíjasa. A szavazók közül a zalaegerszegi Török Annamáriát sorsolták ki, ő a VOSZ ajándékát vehette át. Átadták az év vállalkozója díjakat is a 2018-ban legjobb teljesítményt nyújtó gazdasági szervezeteknek. Elismerést kapott: MAGNETIC Áruházak Kereskedelmi Kft., Asperján László egyéni vállalkozó, Binder Zoltán egyéni vállalkozó, MA-Szin Színterező Kft., KM Light Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Moór Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Zala-Kraft Kereskedelmi Kft.

Fejér megyei Prima gála Székesfehérváron

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 38

Szervezeti Hírek

38

November 17-én a Hotel Magyar Király adott otthont a Fejér Megyei Prima Díj gálának. Az ünnepélyes átadón az egymillió forinttal járó fődíjakat Dr. Pukancsik János főorvos, sebész,

plasztikai sebész, Mits Gergő zenész, tanszékvezető és B. Kiss László újságíró vehette át, a közönségdíjat dr. Dienes Ottó tanár, író, képzőművész kapta.

Prima gála Szegeden A megyei Prima-díjátadó ünnepségen november 24-én a Tisza Szállóban idén is hárman vehették át a rangos elismerést: Benedekffy Katalin operaénekesnő, színművész, a GEMMA Fejlesztő Nevelés - oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és az üllési FONÓ Néptáncegyüttes vezetője. A Csongrád Megyei Év Vállalkozója elismerést heten vehették át: Vad Sándor, aranykoszorús fé-

nyezőmester, Kovács Imre, hűtéstechnikai kivitelező, Börcsök Gábor, építőipari vállalkozó, Tánczos László, épületvillamossági kivitelező, Ötvös Sándor, gépészeti termékek gyártója, Mucsi Lajos Tamás, festékkereskedő és Kovács Pál teherfuvarozó. A megyei Prima rendezvényekről a VOSZ honlapján (www.vosz.hu) és a www.facebook.hu/ vosz.hu oldalon bővebben olvashatnak.

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 39

Szervezeti Hírek

39

Átadták a Junior Prima-díj sajtó kategóriájának elismeréseit 2018-ban már ötödik alkalommal kérte fel a Széchenyi Kártya Programot irányító KAVOSZ Zrt. a meghatározó szakmai szervezeteket, médiavállalatokat, szerkesztőségeket és médiaszemélyiségeket, hogy jelöljék a díjra az általuk kiemelkedően tehetségesnek tartott, magyar sajtóban dolgozó fiatalokat. A több mint 30 érvényes jelölés közül választotta ki a szakmai zsűri a hat legkiválóbbat, akik elnyerték a Junior Prima Díjat 2018-ban a magyar sajtó kategóriában. Az idei díjazottak: Bajnok Artúr (MTI), Czwick Dávid (Info Rádió), Előd Fruzsina (Index), Hornyák József Márk (Portfolio), Lukács Viktor (MTVA) és Szalai Laura (Magyar Hírlap).

Az átadóünnepségen Krisán László, a díj mecénási feladatait ellátó KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, az elismerésekről döntő zsűri elnöke kiemelte, olyan szakmai és emberi értéket keresnek a fiatalokban, amelyre jó felhívni a figyelmet. A nettó kétmillió forint pénzjutalommal is járó díj segítség és ösztönzés, elnyerésével olyan önbizalmat kaphatnak a fiatalok, amellyel továbbléphetnek munkájukban. A jelöltek mind nagyon komoly lehetőséget kaptak azzal, hogy részt vehettek ezen a megmérettetésen. Akinek most nem sikerült a legjobb 6 közé kerülnie, annak sem szabad elkeserednie, hiszen a további kemény küzdelem és elhivatott munka által még újabb le-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 40

Szervezeti Hírek

40 hetőségek állnak előtte. Mindannyiunk felelőssége és közös feladata, hogy támogassuk a fiatalokat, a feltörekvő nemzedéket, hogy megerősítsük őket “szeniorrá” válásuk útján. – tette hozzá. Krisán László úgy fogalmazott, a média szubjektív terület, emiatt nehéz mérni az eredményeket, hiszen minden tudósító és riporter önálló személyiség, aki beleviszi a saját gondolatait a munkájába, ugyanakkor objektívnek is kell lenniük, mindez pedig komoly felelősséget jelent. A Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom eléegy olyan, hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A Díjat Demján Sándor alapította 2003-ban és azóta is kifogyhatatlan a magyar nép kultúrában, tudományban kiemelkedőt alkotó rétege. Ők azok, akik példát állítanak elénk szakmai és emberi szempontból is. 2007-ben született meg a döntés az alapítók részéről, hogy a fiatalok között is jutalmazni kí-

vánják a legkiemelkedőbbeket. Innentől kezdve a 30 év alatti tehetségeknek külön lehetőségük adódott a megmérettetésre. A díj segítséget és további ösztönzést kíván nyújtani szakmai céljaik megvalósításához azzal, hogy eredményeiket honorálja, visszajelzést ad a díjazottaknak arról, hogy jó úton járnak, teljesítményük és munkásságuk nem maradt észrevétlen. A KAVOSZ Zrt-nek a Junior Prima Díj Sajtó kategóriájának gondozására 2014 óta van lehetősége. A KAVOSZ által felkért zsűri tagjai: Balogh Gabriella a Net Média Zrt. résztulajdonosa, Holló Márta az ATV műsorvezetője, Azurák Csaba a TV2 műsorvezetője, Galambos István az MTVA programigazgatója, Krisán László a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Perlusz László a VOSZ főtitkára, Tallai Gábor a Fiatal Írók Szövetségének alapító tagja ésVaszily Miklós az Echo TV vezérigazgatója. – KAVOSZ –

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:55 Page 41

Szervezeti Hírek

41

A nap, amikor mindenki a kereskedőkre figyelt Az Európai Kereskedelem Napján a GDP mintegy tizedét adó szektor legkiválóbb teljesítményeit is elismerték. Az Európai Kereskedelem Napja Az Európai Kereskedelem Napját, amely az EuroCommerce szakmai lobbiszervezet kezdeményezése, idén immár 14. alkalommal rendezte meg Magyarországon a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), mint az EuroCommerce egyik hazai tagszervezete. Az EuroCommerce 150 szövetséget, szervezetet, illetve vállalatot tömörít, célja a versenyképes, fenntartható és fair kereskedelmi tevékenység támogatása.

Az Európai Kereskedelem Napja hazai rendezvényén Tolnay Tibor, a VOSZ elnöke kiemelte: a kereskedő tevékenysége az egyik legbonyolultabb, ugyanakkor leginkább emberközeli foglalkozás. Hangsúlyozta, a kereskedelem az egyik legnagyobb adófizető, és jelentős foglalkoztató. Krisán László, a VOSZ társelnöke és kereskedelmi tagozatának elnöke felhívta a figyelmet: a szektor idehaza is dinamikusan bővül, annak ellenére, hogy különösen súlyos munkaerőhiánnyal kell küzdenie. Magyarországon 183 ezer regisztrált kereskedelmi vállalkozás található, a munkaigényes ágazat 550 ezer munkavállalót foglalkoztat, a növekvő bérek ellenére is egyre ne-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 42

Szervezeti Hírek

42 hezebb munkaerőt találni, az üres álláshelyek 20 ezerre tehetők. Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára elmondta, a jelentős béremelkedés folyamatosan növeli a háztartások jövedelmét, aminek révén dinamikusan bővül a fogyasztás. Fontos, hogy a vállalkozások a fejlődésük során szem előtt tartsák a fenntarthatóságot, az okos eszközöket és megoldásokat minél nagyobb arányban építsék be mindennapjaikba. Az államtitkár kiemelte: a kereskedelem fontos szerepet játszik a magyar gazdaság növekedésében, a siker érdekében szükség van a gazdasági szereplők együttműködésére is.

A kereskedelmi szektor az EU-ban és Magyarországon A kis- és nagykereskedelmi szektor együttesen az EU GDP-jének 11 százalékát állítja elő. A területen közel hatmillió vállalkozás műkö-

dik, ebből több mint 99 százalék kkv. A szektor az egyik legnagyobb foglalkoztató: EU-szerte mintegy 30 millió főt foglalkoztat. A növekedés ezen a téren is dinamikus: az elmúlt tíz évben 2 millióval nőtt a kereskedelmi álláshelyek száma. Magyarországon az ágazat 560 ezer embert foglalkoztat, ebből a kiskereskedelemben 370 ezren dolgoznak (közülük 250 ezer nő). A vevők és az eladók között naponta 10 millió kontaktus jön létre. A kereskedelem Magyarországon a legnagyobb foglalkoztató és az elsőszámú áfabefizető. A 7-8 százalékos növekedésnek köszönhetően a kiskereskedelmi forgalom 2018-ban várhatóan meghaladja a 11,5 milliárd forintot, ami újabb történelmi rekord lesz.

Akikre büszke a szakma Az Európai Kereskedelmi Nap keretében Klauzál Gábor Elismerő Okleveleket és Kereskedelemért Nagydíjakat adtak át.

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 43

Szervezeti Hírek A Klauzál Gábor Elismerő Oklevél a szakma legrangosabb kitüntetése, a kereskedelem érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, vagy életmű elismerése. Az idei díjazottak: • Bárány Tamás, a Medioworks Kft. ügyvezetője (jelölő szövetség: VOSZ) • Szabó László, a Tó-COOP Zrt. elnök-vezérigazgatója (ÁFEOSZ-COOP Szövetség) • Pásztor Istvánné, az UNIÓ COOP Zrt. kereskedelmi igazgatója (CO-OP Hungary Zrt.) • Regényi Tiborné, a SZÉP ABC tulajdonos/üzletvezetője (Országos Kereskedelmi Szövetség-OKSZ) • Kákosy Zsolt, CBRE Kft. ingatlanvagyonkezelési igazgatója (Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége) A Demján Sándor által alapított Kereskedelemért Nagydíjat azok kaphatják meg, akik „a pult

43 másik oldalán” kiemelkedő munkát végeznek. Az idei díjazottak: • Kovács Orsolya, boltvezető (CO-OP Star Zrt.) • Kiszella Andrásné, egységvezető (Nyírzem Zrt.) • Rapi Zsolt, raktárvezető (ALFÖLD PROCOOP Zrt.) • Ungerné Berze Judit, részlegvezető (SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.) • Bődi Gábor Bertalanné, eladó (Salamander Hungária Kft.) • Horváth Dominik, szenior ügyfélmenedzser (Invitech Megoldások Zrt.) • Erdélyi Norbert, beszerző, gyártásvezető (Zarges Kft.) • Bárdyné Huber Gyöngyi Margit, pénztáros, hostess (Auchan Magyarország Kft.) • Farkas Ildikó, eladó-pénztáros (dm Kft.) • Kovács Anita, üzletvezető, márkaigazgató helyettes (Roland Divatház Zrt.) – KAVOSZ –

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 44

Tájékoztató

44

EuroSkills 2018 – Szakmák Európa-bajnokságán Három arany, három ezüst és három bronzérmet nyertek a magyar versenyzők az EuroSkills versenyen ABudapesten 2018. szeptember 26-28-án megrendezett EuroSkills 2018 Szakmák Európa Bajnokságán nagyon jól szerepeltek a magyar versenyzők. Közülük az építőipari szakmákban induló versenyzők is kiváló eredménnyel szerepeltek. Az Építési és Épülettechnológiai szakmacsoportba tartozó tizenöt szakma – Kertépítő; Hi-

degburkoló; Kőfaragó; Melegburkoló; Bútorasztalos; Épületasztalos; Kőműves; Festő, díszítőfestő; Szárazépítő; Villanyszerelő; Hűtő- és légtechnikai szerelő; Víz-, gáz- és fűtésszerelő; Bádogos; Betonszerkezet építő; Ács (bemutató szakma) – közül az alábbi szakmákban indultak magyar versenyzők.

A magyar versenyzők közül Nagy Ádám János épületasztalos egyúttal a Nemzet legjobbja címet is elnyerte. Leidl Péter villanyszerelő, Lóczi Gábor szárazépítő és Hédl Ádám Zoltán kőműves versenyző kimagasló teljesítményével Kiválósági érdemérmet szerzett. Az ÉVOSZ az MKIK-val megkötött megállapodás értelmében a kőműves és a szárazépítő versenyző kiválasztását és szakmai felkészítést koordinálta. A két versenyző ez alkalommal is többhónapos elméleti és gyakorlati felkészítésen vett részt. A kőműves versenyző Péter Diána szakértő irányításával Zalaegerszegen, Kecskeméten és Pécsett a helyi építőipari

szakiskolákban, míg a szárazépítő versenyző Putler Csaba irányításával lakóhelyén, Gádoroson az erre a célra kialakított tanműhelyben készült fel. A szárazépítő versenyző felkészítését az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozatának anyagi támogatásával a Knauf cég munkatársai koordinálták. A kőműves versenyző felkészítéshez a Baumit Kft. és a Wienerberger Zrt. biztosított építőanyagot. A háromnapos versenyen az Építőipar szakmacsoport mellett még a Gyártási és mérnöki technológiák; Információs és kommunikációs technológiák; Kreatív művészetek és divat; Szállítás és logisztika; valamint Szociális és személyi

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 45

Tájékoztató

45

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 46

Tájékoztató

46 szolgáltatások szakmacsoportokba tartozó37 szakmában 28 ország 525 versenyzője mérte össze tudását. A magyar csapat 31 versenyzője 27 szakmában indult. Az építőipari szakmacsoport versenyzői mellett az alábbi szakmákban értek el kimagasló eredményt a magyar versenyzők: Sipos Kristóf Balázs és Takács Zoltán mechatronika szakmában aranyérmet; Balogh Ákos web-fejlesztő és Varholik Dávid betegápoló szakmában ezüstérmet, Zaja Dániel hegesztő és Takács Dániel virágkötő pedig bronzérmet nyert. A szakmájában magas pontszámot elérve kiválósági elismerésben részesült még: Sárvári Ágnes Dekoratőr, kirakatrendező (4. helyezés); Déri Levente, Orodán Tamás Informatikai rendszerüzemeltető (5. helyezés); Kovács Alexandra Fodrász (5. helyezés); Svajda Viktória Bernadett Pincér (6. helyezés); valamint Papp Viktória Dóra Szépségápoló (6. helyezés).

Versenyzőink kimagasló teljesítményének elérését az őket felkészítő szakértők/oktatók magas színvonalú és áldozatos munkája segítette elő. Az országok versenyében a magyar csapat a negyedik legjobb eredményt érte el. A legtöbb érmet Oroszország csapata nyerte, az éremtábla második helyezettje Ausztria, harmadik pedig Franciaország lett. Parragh László, az MKIK elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a kiváló magyar szereplés azt mutatja, hogy Magyarország megfelelő szakemberekkel rendelkezik a hagyományos, illetve a legmodernebb tudást igénylő, új szakmákban. Hozzátette: a magyar csapat teljesítménye a magyar iparfejlesztés szempontjából is jelentős, azt üzeni a befektetőknek, hogy érdemes Magyarországon invesztálni, mert a szaktudás megvan. Pete Zoltán ügyv. ig. helyettes ÉVOSZ

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 47

Tájékoztató

47

SKILLCO – innovatív projekt az építőiparban előforduló képzettségi hiányosságok megszüntetésére A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) által koordinált és az Erasmus+ Partnerség Program keretében megvalósuló SKILLCO projekt az építőiparban meglévő képzettségi hiányosságok megszüntetését tűzte ki céljául. A projektben a szlovén, az Észak-Rajna Vesztfáliai és a magyar építőipari szövetség, valamint a Celjei, a Kerpeni és a Budapesti építőipari szakiskolák mellett az Európai Építőipari Szövetség (FIEC) munkatársai vesznek részt.

A projekt célja az építőipariban előforduló szakképzettségi hiányosságok feltérképezése, és ez alapján az ezekre vonatkozóan oktatási anyagok öszszeállítás. Az építési vállalkozások körében végzett felmérés alapján az alábbi négy területet került kiválasztásra: 1. Szövegértés: az építési üzemterv és az építési munkák sorrendjének megértése, valamint a projekt dokumentációjának olvasása/megértése, időtervek készítése az ICT

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 48

Tájékoztató

48 (Információ és Kommunikáció Technológia) segítségével, valamint az ICT technológia alkalmazása az építési munkákhoz. 2. Számolás: költségszámítás, költségelőirányzatok készítése a kivitelezés során munkacsoportok számára vagy kis objektumokhoz. 3. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem: a csont-izomrendszeri rendellenességek megelőzésére szolgáló intézkedések és az ergonómia alapjai. 4. Környezettudatosság („zöld ismeretek”): ipari/építőipari hulladék anyagok újbóli felhasználása, újrahasznosítás a potenciálisan káros anyagok biztonságos felhasználásával. A kiválasztott négy képzettségi hiányosság oktatására a Szlovén Szakképzési Intézet által kidolgozott módszertani irányelvek alapján két tananyagmodul került kidolgozása. Az „A” modul a szakiskolákban tanuló fiatalok, a „B”modul pedig az építőiparban dolgozó szakmunkások számára készült. A projektpartnerek 2018. október 17-18-án az Észak-Rajna Vesztfáliai Kerpen Építőipari Oktatási Központjában (ABZ Kerpen) megtartott ötödik áttekintették az elkészült tananyagmo-

dulokat, és egyeztették a 2019-ben megtartandó próbatanfolyamok lebonyolításának és értékelésének menetét. A megbeszéléseket követően a résztvevők látogatást tettek az oktatási központban. A partnerek által kidolgozott tananyagok alapján 2019. első félévében mindhárom partnerországban szakiskolai tanulók, illetve vállalati dolgozók számára egy-egy próbatanfolyam kerül megrendezésre. Ezt követően a tananyagok a résztvevők, valamint a munkavállalókat delegáló vállalkozók értékelésének figyelembevételével kerülnek majd véglegesítésre. A tanfolyam iránt érdeklődő tanulók és építőipari szakmunkások megfelelő tájékoztatására minden témakörhöz rövid videó film is készült, amelyek a SkillgApp nevű applikációban lesznek elérhetőek. A projekt során eddig elkészült eredményekről további információ a www.skillco.eu honlapon olvasható. Budapest, 2018. november 5. Pete Zoltán ügyv. ig. helyettes ÉVOSZ

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 49

Vélemény

49

Életünk és bérünk

Idén is, mint minden évben ősszel, elindultak a bértárgyalások! Ilyenkor szakszervezeti vezetők, munkaadói érdekképviseletek és a magyar kormány képviselői tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy áttekintsék a bérhelyzetet - és mindazt, ami mögötte van -, továbbá megállapodjanak a legkisebb bérek szintjéről. Igazán fontos területek ezek: a munka világa nem működhet elégedett munkavállalók nélkül, amelynek alapvető – bár tudjuk, nem kizárólagos – feltétele a megfelelő munkabér. A minimálbér és garantált bérminimum közös – törvényes - meghatározásának fiatal piacgazdaságunkban komoly jelentősége van. Egy elfogadható szintű munkabér az emberhez méltó élet alapvető követelményeként is megjelenik. Hosszú évek után mára a minimálbér szintje – szakszervezeti vélemények alapján is – végre elérte a létminimum szintjét, de még mindig alacsonynak mondható, mind régiós, mind EU-s összehasonlításban. A minimálbér és garantált bérminimum növelése ugyanakkor bértorlódást is okoz, vagyis a magasabb bérkategóriákban is béremeléseket eredményez. A minimális bértételek növelése ily módon a munkavállalók többségét érinti, vagyis az átlagbér szintjét is emeli. A tapasztalatok szerint a versenygazdasági béremelés a közszférába is “átgyűrűzik” és az utóbbi években még magasabb bérszínvonal-emelkedést eredményezett. A magasabb kifizetett bértömeg nemzetgazdasági szinten – a megtakarítások örvendetes növekedése mellett - nagyobb belső keresletet jelent, amely (mérsékelt infláció esetén) magasabb vásárlóerőt és a cégek számára jobb értékesítési lehetőségeket eredményezhet és így pozitívan hat vissza a gazdasági növekedésre is. Mindez több adóbevételt jelent, így az államkassza is gyarapszik egy tehetősebbé váló fogyasztói közösség költései után. Gyarapodás és fejlődés - pozitív spirál! Másrészről viszont a munkabér a termelés szempontjából jelentős költségelem, így visszahat a gazdálkodás eredményességére. A növekvő

költségszint takarékoskodásra ösztönzi a vállalkozót, amely a napi kiadások után hamar a beruházások visszafogását eredményezheti és ezzel a növekedési lehetőségek romlását jelentheti. A bevételek növekedésétől elszakadó költségek – főleg a kevésbé tőkeerős vállalatok esetén – hamar elérhetnek egy olyan szintet is, amely már a vállalkozás fenntartását is veszélyezteti. A csökkenő jövedelmezőség tehát a vállalati növekedési kiadások (foglalkoztatás bővítése, beruházások) kényszerű visszavágásához vezet, a visszaeső be-

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 50

Vélemény

50 ruházások egész ágazatok, vagy földrajzi területek fejlődését visszavethetik és a romló feltételek végül a foglalkoztatási lehetőségek szűkülését okozzák. Baljós vízió - negatív spirál! Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy egyes gazdasági vagy földrajzi területek versenyképességi szintje, jövedelemtermelő képessége, termelékenysége jelentősen eltér egymástól. Vannak olyan területek - Magyarországon is -, ahol a piaci viszonyok miatt a törvényes minimális bértételek igazából nem jelentenek korlátot, hiszen már ma is ennél magasabb bérszínvonal érvényesül – versenyképesség, nemzetközi integráció, vagy egyszerűen csak a munkaerőpiaci helyzet miatt. Itt valóban nincs sok szerepe a minimálbértárgyalásoknak! Ugyanakkor vannak olyan területek is – ágazati szinten pl. az üzleti szolgáltatások, vagy a bolti kiskereskedelem, földrajzilag pl. az alföldi régiókban -, ahol bizony komoly jelentősége van a törvényes minimális bérnek: sokan dolgoznak ezen a bértételen! Reméljük, minél előbb ezek a területek is fel tudnak zárkózni, ezt a lehető legjobb fejlesztő programokkal támogatnunk is kell, de egyelőre legalább a  foglalkoztatást kell megőrizzük, amelynek elsődleges feltétele az itt tevékeny cégek működőképességének fenntartása.  A kialakult szisztémában, tehát amikor általánosan érvényes - szektorális, vagy területi jellemzőtől független - minimális bérnagyságok meghatározása történik, ezeknek a “gyengébb láncszemeknek” a szempontjait kell első sorban figyelembe venni, mert itt szakadhat el a lánc, magával rántva vállalkozót és alkalmazottat, keresőt és eltartott családtagot! Magyarországon ma a jellemzően magyar magántulajdonban lévő, vidéki, kisebb méretű, hazai piacra dolgozó vállalkozásokat érinti a legkedvezőtlenebbül a minimálbér- és garantált bérminimum-emelés és annak bértorlódást okozó hatása. A bérköltségnek a termelékenység bővülésétől elszakadó növekedését a nagyobb, multinacionális hátterű, tőkeerősebb, a nemzetközi gazdaságba jobban bekapcsolódó vállalkozások átmenetileg áthidalják és alkalmazkodni is könynyebben tudnak. A kisebb tőkeerővel, szerényebb termelékenységi mutatókkal rendelkező magyar mikro- és kisvállalkozások a drasztikusan romló jövedelmezőségi helyzetbe bizony hamarabb belerokkannak. Az 650-700 ezer működő magyarországi vállalkozás 95%-a mikro- és kisvállalkozás!

Ez a több mint félmillió vállalkozó – a családtagjaival, alkalmazottaival együtt – többmillió honfitársunk megélhetését biztosítja, az alkalmazottak közel háromnegyedét foglalkoztatja és a magyar GDP-nek is több, mint a felét adja. Még rágondolni is rossz, mi lenne, ha ennek a gazdaság gerincét alkotó vállalkozói körnek akár csak egy része is – egyik napról a másikra – eltűnne, megszűnne! A 2017-2018-as években első látásra akár bérrobbanásról is beszélhetünk Magyarországon: a garantált bérminimum két év alatt összesen 40%-kal növekszik - közvetlenül több, mint 800 ezer munkavállaló számára -, a minimálbér 24%kal nő, ez közvetlenül mintegy 300 ezer munkavállalót érint. A bértorlódás már a vállalkozások harmadát érintette, így összességében a keresetek – a bérstatisztikák alapján - 22% feletti mértékben nőnek, mindez rendkívül alacsony infláció mellett. Mindeközben a magyar gazdaság 89% között növekedett, ennél lényegesen kisebb termelékenység-növekmény mellett. A bérteher csökkent, főként a szociális hozzájárulási adó öszszesen 7,5%-os csökkentése miatt. A béreknek ilyen mértékű elszakadása a termelékenységtől tömeges elbocsájtásokkal, de akár csődhullámmal is járhatott volna főleg mikro- és kisvállalkozói körben. A tömeges megszűnés egyelőre elmaradt (bár az utóbbi hónapokban a működő társas vállalkozások számbeli csökkenése és a cégbedőlések száma is nyugtalanságra ad okot)! Vajon mi az oka annak, hogy a 2017-18-as bérrobbanás lökéshullámai még nem döntötték össze a vállalkozásokat? A válasz az, hogy a fenti számok a valóságnak csak egy rétegét mutatják, de ha mögéjük nézünk, már teljesebb képet kaphatunk! Egy vállalati kutatás alapján a vállalatok különböző technikákkal mérsékelni tudták a lehetőségektől elrugaszkodó bértömeg-növekményt. És itt nem illegális eszközökről van szó, hanem pl. a béren kívüli juttatások megvonásáról, a munkavállalók munkaerőpiaci helyzetének megváltoztatásáról, vagy éppen a normák módosításáról. Elbocsájtásokra még „csak” a cégek 3%-a kényszerült, ugyanakkor minden harmadik cég már elhalasztotta a tervezett munkaerő-felvételt és ehelyett pl. munkaerőkölcsönzési szolgáltatást vett igénybe. Egy másik kutatás azt is megmutatta, hogy a vállalkozók idén a tavalyihoz képest már lényegesen kisebb mértékben tudták a különböző költségcsökkentő

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 51

Vélemény módszereket alkalmazni a gazdasági lehetőségekkel nem megalapozott bérnövekmény-sokk elkerülésére és jövőre már alig állnak majd rendelkezésre olyan tartalékok, amellyel védekezni lehetne (pl. a béren kívüli juttatásokat csak egyszer lehet megvonni). A tapasztalatok munkaadói és munkavállalói oldalon is azt mutatják, hogy a radikális minimálbér-emelés általában „fehérítette” a foglalkoztatást, de hallani olyan híreket is, hogy bizonyos területeken ennek  már ma is épp az ellenkezője zajlik. A minimálbér-emelési hullám jelentőségét mi sem szemlélteti jobban, mint hogy emiatt a cégek harmada módosítani volt kénytelen üzleti stratégiáját és minden negyedik cég idén már elhalasztotta a beruházását. Ez talán a legijesztőbb adat: a 4. ipari forradalom kibontakozásakor a magyarországi vállalkozások negyede lemond a beruházásról, amely a fejlődést jelentené! És mindez „átlagosan” értendő, vagyis az amúgy is elmaradottabb hazai mikro- és kisvállalkozói kör valószínűleg ennél még sokkal nagyobb arányban vetette el a szükséges beruházásokat és így meszszebb került a fejlődés élmezőnyétől, amellyel nemhogy a felzárkózás lehetősége veszhet el, de a leszakadásuk is gyorsulhat! Rövidesen ismét összeül a versenyszféra és a Kormány állandó Konzultációs Fóruma, napirenden a minimális bértételek meghatározásával. A magam részéről őszintén bízok a tárgyaló felek bölcsességében és belátásában, hogy elkerülhető legyen a bér - termelékenység olló további nyílása és ezzel a magyar vállalkozók gazdálkodásának tömeges ellehetetlenülése. Vagy másképp fogal-

51 mazva: biztosítható legyen a magyar gazdaság további fejlődése, felzárkózása. Mértékadó várakozások szerint jövőre 3,5%-ra mérséklődik a gazdasági növekedés üteme. Ha ehhez hozzávesszük a szociális hozzájárulási adó 2%-pontos csökkentését (a remélt és „megszolgált” 2019. év eleji hatállyal), akkor egy 5-6%-os minimálbér- és bérminimum-növekedésnél nagyobb mérték már komoly gondokat okozhat. Hogy ezek után hogyan (és mikor) valósulhat meg a szakszervezetek által a napokban követelt „kétszámjegyű minimálbéremelés”? Nos, csakis úgy (és csakis akkor), ha az elvonások, vagyis a munkaadókat és/vagy munkavállalókat terhelő közterhek tovább csökkennek, vagyis akkor, ha több elkölthető pénzt hagyunk a dolgozók zsebében. Egy utólagos kompenzációs rendszer bevezetése elvileg szintén követhető út lenne, de ennek kidolgozási ráfordításai, működtetési költségei és különösen ennek adminisztrációs terhei – félek - éppen a támogatni kívánt magyar mikro-, kisés középvállalkozók számára lennének elviselhetetlenek. Az EU-s és régiós szinteken is még mindig magas magyar bérterhek további mérséklése sokkal kézenfekvőbb és kivitelezhetőbb megoldást jelentene, de ennek is komoly költségvetési vonzata van. Véleményem szerint a terhek érezhető csökkentéséhez megkerülhetetlen az állami bürokratikus rendszer jelentős leépítése és egyszerűsítése. De ez már egy másik – semmiképp sem könnyebb - történet… Perlusz László

Megye J-NK-Szolnok J-NK-Szolnok J-NK-Szolnok Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Veszprém Veszprém Pest Pest Pest Pest Megye Fejér Pest Veszprém Pest

Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

Takarékszövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

2030

8258

1201

800

Ir.sz.

Város

Érd

Badacsonytomaj

Budapest

Székesfehérvár

Város

Budapest

Gyál

Dabas

Budakalász

Balatonfüred

Várpalota

Makó

Hódmezővásárhely

Szeged

Mórahalom

Sándorfalva

Szeged

Szeged-Tápé

Kunszentmárton

Szolnok

Mezőtúr

Utca

Budai út 20.

Kert u. 12.

Kossuth u. 32-36.

Vörösmarty tér 1.

Utca

Czuczor u. 2-10.

Kőrösi út 116.

Szent István tér 1/D

Petőfi tér 11/a.

Kossuth L. u. 20.

Posta út 8.

Úri u. 1.

Andrássy u. 50.

Honvéd tér 7.

Millenium sétány 1.

Alkotmány u. 21/a.

Retek u. 23-25.

Budai Nagy Antal u. 27/c.

Mátyás kir. u. 1.

Kossuth tér 7-8.

Dózsa Gy. u. 24.

87-471-611/107

1-421-5809

22-506-482

Telefon

1-456-5072

29-540-040

29-560-164

88-582-750

62-510-071

62-245-455

62-540-017

62-581-006

62-573-981

62-312-925

62-552-473

56560-131

56-513-475

56-350-410

Telefon

52

1093

2360

2370

2011

8230

8100

6900

6800

6722

6782

6762

6723

6753

5440

5000

5400

Ir.sz.

Takarékszövetkezeti VOSZ pontok

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 52

Tájékoztató

Megye Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Fejér Békés Baranya Baranya Pest Heves Heves Pest Somogy Bács-Kiskun Baranya Somogy Somogy Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun

Takarékszövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

B3 Takarék Szövetkezet

BÉKÉS Takarék

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Centrál Takarék Szövetkezet

Centrál Takarék Szövetkezet

Centrál Takarék Szövetkezet

Centrál Takarék Szövetkezet

Dél Takarék

Dél Takarék

Dél Takarék

Dél Takarék

Dél Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

6400

6041

6060

6500

6120

6000

6344

8326

7570

7622

6000

7400

2760

3000

3200

2112

7626

7754

5900

7000

8500

8200

8420

8500

Ir.sz.

Kiskunhalas

Kerekegyháza

Tiszakécske

Baja

Kiskunmajsa

Kecskemét

Hajós

Balatonföldvár

Barcs

Pécs

Kecskemét

Kaposvár

Nagykáta

Hatvan

Gyöngyös

Veresegyház

Pécs

Bóly

Orosháza

Sárbogárd

Pápa

Veszprém

Zirc

Pápa

Város

Kossuth u. 4.

Fő u. 82/a.

Szet Imre tér 3. fsz.33.

Szentháromság tér 7.

Fő u. 57./D

Szabadság tér 3/a.

Rózsa u. 2.

Balatonszentgyörgyi út 1.

Bajcsy-Zsilinszky u. 83.

Bajsy-Zsilinszky u. 7.

Dobó I. körút 15.

Áchim u. 4.

Dózsa Gy. út 10.

Kossuth tér 22.

Magyar u. 1.

Fő út 53.

Király u. 75.

Rákóczi u. 7/a.

Thököly u.15.

Ady Endre út 107.

Korona út 49.

Munkácsy u. 1.

József A. u.4.

Zimmermann u. 1.

Utca

77-421-228

76-371-132

30-563-9412

79-520-062

77-481-789/201.

76-486-711/129

78-404-394

84-540-934

72-552-282

76-502-160

82-411-220

29-640-266

37-541-911

37-312-070

28-585-017

72-518-149

69-569-981

68-512-350

25-518-083

89-510-377

88-569-260

88-593-510

89-313-710

Telefon

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 53

Tájékoztató 53

Megye Pest Bács-Kiskun Tolna Tolna Tolna Tolna Baranya Baranya Tolna Veszprém BAZ BAZ Heves BAZ BAZ BAZ Zala Somogy Somogy Zala Zala Zala Zala Zala

Takarékszövetkezet

FÓKUSZ Takarék

FÓKUSZ Takarék

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Hungária Takarék Takarékszövetkezet

KINIZSI BANK Zrt.

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

Korona Takarék Takarékszövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

Ir.sz.

8360

8380

8900

8945

8315

Város

Keszthely

Hévíz

Zalaegerszeg

Bak

Gyenesdiás

Nagyatád

Marcali

Nagykanizsa

Kazincbarcika

Sátoraljaújhely

Forró

Eger

Miskolc

Mezőkeresztes

Veszprém

Bátaszék

Pécsvárad

Pécs

Tamási

Dombóvár

Szekszárd

Bonyhád

Mélykút

Szigethalom

Pethő u. 1.

Széchenyi u.66.

Eötvös u. 1-3.

Széchenyi tér 2.

Kossuth u. 45.

Kossuth L. u. 16.

Rákóczi u. 16.

Erzsébet tér 1.

Egressy B. út 52.

Széchenyi tér 8.

Fő út 58.

Széchenyi u. 18.

Vörösmarty u. 43.

Dózsa Gy. u. 37.

Táncsics M. u. 39.

Budai út 24.

Kossuth L. u. 32.

Király u. 66.

Szabadság tér 41.

Hunyadi tér 42.

Széchenyi u. 62.

Szabadság tér 9.

Petőfi tér 3.

Mű út 73/h.

Utca

83-510-990

83-545-951

92-549-150

92-581-906

83-316-111

82-553-830

85-515-164

93-516-711

48-512-916

47-322-444

46-386-045

36-511-079

46-515-923

49-530-519

88-423-623

74-493-805

72-566-046

72-200-460

74-471-831

74-464-190

74-529-400

74-550-940

77-460-080

24-538-461

Telefon

54

7500

8700

8800

9700

3980

3849

3300

3530

3441

8200

7140

7720

7626

7090

7200

7100

7150

6449

2315

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 54

Tájékoztató

Megye Zala Zala Baranya Győr-Moson-S Győr-Moson-S Győr-Moson-S Győr-Moson-S Győr-Moson-S Győr-Moson-S Győr-Moson-S Győr-Moson-S Győr-Moson-S Győr-Moson-S Győr-Moson-S Győr-Moson-S Vas Vas Komárom-E Győr-Moson-S Komárom-E Pest Pest Pest Pest

Takarékszövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

M7 Takarék Szövetkezet

Mohácsi Takarék Bank Zrt.

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

NYUGAT Takarék

Pannon Takarék Bank Zrt.

Pannon Takarék Bank Zrt.

Pannon Takarék Bank Zrt.

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

2200

2220

1054

2377

2890

9021

2900

9700

9900

9400

9330

9023

9100

9090

9028

9400

9200

9300

9200

9024

9400

7700

8900

8790

Ir.sz.

Monor

Vecsés

Budapest

Örkény

Tata

Győr

Komárom

Szombathely

Körmend

Sopron

Kapuvár

Győr

Tét

Pannonhalma

Győr

Sopron

Mosonmagyaróvár

Csorna

Mosonmagyaróvár

Győr

Sopron

Mohács

Zalaegerszeg

Zalaszentgrót

Város

Kossuth L. u. 77.

Telepi u. 50/a.

Báthory u. 1.

Kossuth L. u. 34/a.

Ady E. út 17.

Árpád út 25.

Igmándi u. 45.

Szűrcsapó u. 3.

Thököly u.1.

Ógabona tér

Gesztenye sor 5.

József A. u. 42.

Fő u. 86.

Petőfi tér 20.

Bercsényi liget 26.

Kőszegi út 5.

Palánk u. 8.

Soproni u. 93.

Kökény u. 9.

Bartók B. út 2.

Várkerület 18.

Dózsa Gy. u. 31.

Kovács Károly tér 1.

Nefelejcs u. 1.

Utca

29-410-396

29-350-354

1-354-3960

29-510-030

34-586-356

96-517-885

34-540-760

94-512-660/142

94-594-013

99-328-004

96-240-222

96-510-910

96-561-245

96-470-097

96-420-677

99-506-635

96-576-250

96-593-307

96-576-264

96-523-017

99-508-855

69-511-093

92-510-227

83-560-220

Telefon

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 55

Tájékoztató 55

Megye Pest Pest Pest Szabolcs-Sz.B BAZ Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Pest Hajdú-Bihar Szabolcs-Sz-B Szabolcs-Sz-B Szabolcs-Sz.B Szabolcs-Sz-B Szabolcs-Sz-B Szabolcs-Sz.B Szabolcs-Sz.B Szabolcs-Sz.B

Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Pátria Takarékszövetkezet

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Polgári Bank Zrt.

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

4400

4600

Nyíregyháza

Kisvárda

Mátészalka

Vaja

Debrecen

Fehérgyarmat

Rakamaz

Nyíregyháza

Debrecen

Szigerszentmiklós

Komádi

Debrecen

Hajdúnánás

Hajdúböszörmény

Polgár

Tiszaújváros

Miskolc

Nyíregyháza

Isaszeg

Cegléd

Budapest

Város

Országzászló tér 4.

Szent László u. 68.

Szalkay L. u. 2.

Damjanich u. 70.

Mátyás király u. 29.

Móricz Zs. u. 19.

Szent István u. 25.

Fazekas J. tér 9/a.

Bethlen G. u. 6-8.

Tököli u. 19/b.

Fő u. 2.

Péterfia u. 4.

Kossuth u. 12-14.

Bocskai István tér 13.

Hősök útja 8.

Szent István u. 25/b.

Széchenyi u. 94.

Szarvas u.5-9.

Kossuth u. 15.

Eötös tér 6.

Üllői út 399.

Utca

42-597-562

45-410-161

44-500-278

44-585-040

42-444-356

44-511-018

42-570-508

42-455-526

52-422-767

24-444-599

20-223-4929

52-500-610

52-382-013

52-228-526

52-573-035

49-540-730

46-507-918

42-504-448

28-582-270

53-506-114

1-297-1635

Telefon

56

4700

4562

4025

4900

4465

4401

4026

2310

4 138

4026

4080

4220

4090

3580

3530

4400

2117

2700

1181

Ir.sz.

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 56

Tájékoztató

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 57

Tájékoztató

57

A VOSZ megyei szervezetek székhelye, elérhetôsége Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet Elnök: Marjay Gyula 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. (Tel.: 70-436-5253) [email protected] www.vosz-kmrsz.hu Baranya megye Elnök: Tímár Lajos 7623 Pécs, Hőgyes E. u. 26. (Tel.: +36-20-9287-194) [email protected] www.voszbaranya.hu Bács-Kiskun megye Elnök: Weninger Richárd 6000 Kecskemét, Garai u 11. (Tel/fax: 76/5o8-211) [email protected] www.voszbkm.hu Békés megye Elnök: Nagy Mihály László 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4–6. I/20. (Tel/Fax: 66-448-190) [email protected] Borsod-Abaúj-Zemplén megye Elnök: Ádám Imre 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. fsz. 5. (Tel.: 46/413-643, Tel./Fax: 46/505-160) [email protected] www.voszborsod.hu Csongrád megye Elnök: Sipos Tamás 6726 Szeged, Fő fasor 96. (Tel.: +36-30-349-8104) [email protected] www.voszcsongrad.hu Fejér megye Elnök: László István Tel./fax: 06-22-500-830) [email protected] www.voszfejer.hu Gyôr-Moson-Sopron megye Elnök: Sragner László 1137 Budapest, Újpest rakpart 8. (Tel: 96/319-875) [email protected] Hajdú-Bihar megye Elnök: Nagy István [email protected] Heves megye Elnök: Báry Péter [email protected] (Tel.: +36-30-955-0517)

Jász-Nagykun-Szolnok megye Elnök: dr. Lits József 5000 Szolnok, Óvoda u. 2. (Tel: 56/377-843, Fax: 56/342-591) [email protected] Komárom-Esztergom megye Elnök: Pordán Zsigmond 2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A (Tel./Fax: 34/510-822) [email protected] Nógrád megye Elnök: Czékmánné Kelecsény Ágnes 3100 Salgótarján, Fô tér 1. II. em. (Tel: 32-423860; Fax: 32-423-860) [email protected] www.vosznograd.hu Somogy megye Elnök: Daxner Gábor 7400 Kaposvár, Ibolya u. 63. (Tel.: 82/526733, fax: 82/526-734) [email protected] Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Elnök: Czomba Csaba 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 62. (Tel/Fax: 42/451-601, 42/509-050) [email protected] Tolna megye Elnök: Dr. Fajszi Lajos 7100 Szekszárd, Arany János u. 6–8. (Tel.: 74-510593 [email protected] Vas megye Elnök: Szárnyas János Tel/fax: +36-94-561-512 [email protected] Veszprém megye Elnök: Gazsi Attila 8200 Veszprém, Budapest u. 13. Tel.: 88-420-710 [email protected] Zala megye Elnök: Doucha Ferenc 8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 2/A. (Tel.: 93/536-770, Fax: 93/536-771) [email protected] www.voszzala.hu

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 58

VOSZ tagozatok és szekciók

58

Tájékoztató

Haller u. 23–25. B. ép. fsz. 1. Nagykörösi út 57. Köztársaság útja 17. Sugár u. 10.

1158 Budapest 1215 Budapest 1221 Budapest

1096 Budapest

Bp.i Regionális FUVOSZ-Bpest Budafok–Tétény Ált. Ipartestület Haller Vállalkozói Hiteliroda Hungary Business ZMVA ZMVA

1205 Budapest 8900 Zalaegerszeg 8000 Nagykanizsa

Virág Benedek u. 4. Bíbor Center, Petôfi u. 1. Késmárk u. 7/b Duna u. 55. Mária Terézia u. 60.

8200 Veszprém 8800 Nagykanizsa

1-599-9300 92-310-800 93-312-605

1-705-7081

1-414-0660 1-425-2078 1-951-5538

88-420-710 93-317-733

Utca Tel. Király u. 42. 72-227-800 Katona József tér 18. I/108. 5600 Békéscsaba Irányi u. 4–6. 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 80. 46-413-643 6726 Szeged Fürj u. 92/B 62-409-127 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 18. 22-319-772 9023 Gyôr Magyar u. 8. 96-424-719/132 4025 Debrecen Iskola u. 3. fsz. 1. 52-541-301 3300 Eger Trinitárius u. 1. 2. em. 36-817-562 5000 Szolnok Óvoda u.2. 56-512-370 2800 Tatabánya Bárdos lakópark 4/a fsz. 3. 3100 Salgótarján Fô tér 1. II/5. 32-423-860 7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. u. 50 82-410-475 4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 9. 2/201. 42-504-337 7100 Szekszárd Arany János u. 6–8. 74-510-593 9700 Szombathely Thököly Imre u. 38. 94-323-193

Ir.sz. Város 7621 Pécs 6000 Kecskemét

Veszprém Zala

Nógrád Somogy Szabolcs-Sz. Tolna Vas

Békés Borsod Csongrád Fejér Gyôr-M-S Hajdú-Bihar Heves Jász-NK-Sz. Komárom

Megye Baranya Bács

92-316-062

1-705-7082

1-414-0661 1-425-2078

88-420-710 93-317-733

32-423-860 82-410-478 42-504-338 74-510-594 94-323-193

46-505-160 62-409-127 22-319-772 96-424-719 52-541-414 36-817-563 56-512-375

Fax 72-227-800

[email protected] [email protected] [email protected]

[email protected]

[email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

E-mail [email protected] [email protected]

Nádor Péter Köblös Katalin Marokity Erika Gerencsér Hajnalka Kerekes Gábor

Dr. Varga Józsefné Gugcsó Zoltánné Nemes Anikó

Farkasdy Tamás Glavák Tünde

Baranyi Róbertné Kiss Jánosné Czomba Tímea Takács Sándorné Csonka Ferencné

Gyebrovszki Edit Ádámné Bérczes Katalin Szakács Józsefné Végh Tímea Szabó Zsuzsanna Uzonyi Krisztina Bóta Gábor, Kudera Bernadett Czakó Istvánné Pordánné Balázs Ibolya

Irodavezetô Kosztolányi Anikó Lovas Beáta

A VOSZ Információs és szolgáltató irodái

30-700-6612

30-547-4018 70-703-4846

30-227-7089

30-547-9469

30-547-8506 30-547-9274

30-546-6019 30-547-8141 30-546-9073 30-547-8523 30-462-9184

30-545-9282 30-545-9401 30-546-3352 30-546-4024 30-546-4149 30-546-9834 30-547-5318 30-547-4545 30-547-6143

Mobil 30-545-4782 30-545-8575

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 59

Tájékoztató 59

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 60

Kedvezmények

60

Hogy Ön is jól járjon! Kedvezményes szolgáltatások csak VOSZ-tagoknak!

Újabb pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások CÉG

CÍM

METRO-CONTO Kft.

1165 Budapest, (06-)-1 Zsélyi Aladár u. 3. fsz. 3. 407-5077 06-30948-5786

Számviteli szolgáltatás

15%

SZÁMHALMAZ 2002 Kft.

2241 Sülysáp, Lövölde u. 49.

(06)-29435-881 06-30992-7883

Pénzügyi, adóügyi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatás

10%

Auditor Szolnok Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vagyonkezelô Kft.

5000 Szolnok, Óvoda u. 2.

(06)-56512-370 (06)-56512-372

(06)-56512-375

Könyvvizsgálói, adóügyi, ingatlanforgalmi értékbecslési szolgáltatás

20%

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Hotel Platánus

1087 Budapest, 210-2592 Könyves Kálmán krt. 44. 333-6505

210-4386 210-4458

Szállás, étkezés, rendezvények, konferenciák

20%

Bringóhintó, kerékpár, elektromos gyermekjátékok, elektromos rollerek kölcsönzése.

20%

Bringóhintó Kft.

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY

1138 Budapest, Margitszigeti Hajós Alfréd sétány 1. www.bringohinto.hu [email protected]

(06)-20423-4600

Universitas Iskola Szövetkezet

1093 Budapest, Czuczor u. 6. [email protected]

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka Budapesten

5%, illetve személyre szóló

Meló-Diák Kft.

1092 Budapest, Czuczor u. 6. [email protected]

323-2133

476-0620

Minôségi diák munka az ország 50 városában. Országos hálózati munkák

5%, illetve személyre szóló

Szabadics Kft.

8749 Zalakaros Csermely út 1.

(06-93) 541-920 541-921 541-923

(06-93) 541-925

Apartmanok (6 db) légkondicionáló berendezéssel hazai és külföldi vendégek részére

11. 01.-04.14.

20% 04. 15.-10. 31.

10% ART Hotel*** Zalakaros

8749 Zalakaros Üdülô sor 2.

Vinczemill Papírmerítő és 2000 Szentendre, Könyvkötő Mûhely Kft. Anna u. 14. www.vinczemill.hu [email protected]

(06-93) 541-940

(06-1) 541-941

Szállodai szolgáltatás étteremmel, autóbusz bérlés, rendezvények, konferenciák

(06-26) 314-328

(06-26) 952-448 (06-30) 9495-883

Kézzel merített papírtermékek: névjegy, meghívó, emléklap, díszoklevél, különleges kiadvány

10-25% 1/2 szoba reggelivel 8000 Ft/nap

15%

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 61

Kedvezmények

61

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Iso-Thermo Kft.

2000 Szentendre, Kôzúzó út 20.

(06-26) 310-882

(06-26) 310-882

Minőségi építőipari anyagok kisés nagykereskedelme Exkluzív fürdőszoba szalon prémium kategóriás termékekkel, 3D-s látványtervezéssel és szaktanácsadással

1047 Budapest, Baross u. 99.

(06-1) 390-9027, 399-0660

(06-1) 380-5403

A www.open-szoftver.hu portálunkon található szoftverünk listaárából kedvezmény (ügyviteli-, társasházi-, lakásszövetkezeti-, CRM-, bérszámfejtô-, számlázó-, pénztárkezelô-, oktató és vizsgáztató, általános nyilvántartó rendszerek)

OPEN Szoftverház

Horfer Serleg

Foltech Kft.

Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. [email protected] axelero.net Városi Sport és Szabadidôközpont 7100 Szekszárd, Keselyûsi u. 2. [email protected] axelero.net

KEDVEZMÉNY

15%

(06-1) 460-6933

(06-1) 460-6933

Egyedi zászlók tervezése, készítése, magyar, nemzetközi, Európa Uniós, asztali papírzászlók, érmék, plakettek forgalmazása

(06-74) 416-417

(06-74) 416-417

Oklevelek, hímzés, szitázás, gravírozás, ajándéktárgyak

(06-49) 540-350 (06-49)

Mûanyag- és papír csomagolóeszközök, Mûanyag- és papír alapú díszcsomagolók- és kellékek, Irodai kiegészítôk, mappák, nyomtatványok, archíváló dobozok Öntapadó könyv-füzetborítók, iskolai csomagolók. Gyártás és forgalmazás

50 ezer Ft felett

Anyag: 5% Díj: 10%

1133 Budapest, (06-30) Dráva u. 18-20. 928-3629 [email protected] www.foltech.hu 540-351

Fémtiszta Kft.

6000 Kecskemét, Áfonya u. 53.

(06) 30 9457-758 (06) 76 321-202

(06) 76 321-202

Felülettisztítás homokszórással, 2800 bar-os vízzel. Beton és fémszerkezetek korrózió elleni védelme, korszerû bevonatrendszerekkel

Hotel Unió

1077 Budapest, Dob u.73.

(06-1) 479-0400 (06-1) 479-0402

(06-1) 479-0401

Szállás, rendezvények, konferenciák

6800 Hódmezôvásárhely, (06-62) Vöröskereszt u. 6. 241-348 www.innowear.hu

(06-62) 246-842

Kötött munkaruházat-, formaruházat tervezés és kivitelezés, promócios pólók, nôi-férfi sportos fehérnemûk természetes anyagokból, esetleg baktériumtaszító, lángmentes kivitelben

Parragi Ügyvédi Iroda

1055 Budapest, Szent István krt. 23. I/5 www.parragi.hu

(06-1) 354-3080

(06-1) 354-3085

Megbízási díjakból Budapesten történô ügyintézés során 15% költségátalány elengedés

Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1132 Budapest, Borbély u. 5–7. [email protected]

06-309426-385

(06-1)780-55-31

Iparjogvédelem (találmány, védjegy, formatervezési minta stb.); fogyasztóvédelem; gazdasági-, pénzügyi-, jogi tanácsadás; brandépítés; interim menedzsment; outsourcing; cégeladás, felvásárlás

Innowear Kft.

5-50%

10%

11%

12-21%

10%

20%

20%

20–25%

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 62

Kedvezmények

62 CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

Simonisüveg Kft.

1214 Budapest, II. Rákoczi F. u. 176.

(06-1)277-3703

(06-1)277-3703

Síküvegek teljeskörû feldolgozása, hôszigetelt üvegek gyártása, beépítése, tükrök, díszüveg készítés, homokfúvás, edzett-üveg ajtók, korlátok

5–10%

RPE Nonprofit Kft.

Hronszky Ügyvédi Iroda

Talenta Vagyonkezelô és Tanácsadó Kft.

FORINT-Soft Pénzügyi Tanácsadó és Szoftverfejlesztô Kft.

Mez&Mol Kft. Gumiszerviz és Kézi autómosó

KEDVEZMÉNY

3525 Miskolc, Dayka G. u. 1-7. „A” ép. fsz. 6.

(06-46)505-266, (06-46)320-169

(06-46)505-267

Pályázatfigyelés, pályázatírás, projekt menedzsment, vállalkozásfejlesztés, stratégiák készítése

25–50%

3525 Miskolc, Szent L. u. 64. [email protected] www.hronszky.hu

+36-46382-933 +36-70507-1509

+36-46382-933

Teljes körû jogi szolgáltatás. Kártérítési jog, szerzôdések joga, szellemi tulajdonhoz kapcsolodó jog, versenyjog, gazdasági- és cégjog, közlekedéssel kapcsolatos jog, munkajog, hitelezôi igényérvényesítés, büntetôjog, egyéb jogterületek

10-20%

levelezési cím: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 52-54. [email protected] mail.datanet.hu

+36-30754-9711

Stratégiai elemzések, integrált városi, területi fejlesztési stratégiák kidolgozása önkormányzatoknak, ingatlan vagyonértékelések, értékbecslések készítése Rrojekt megvalósíthatósági tanulmányok készítése, pályázatok üzleti tervek készítése, finanszírozási programok készítése, hitelek elôkészítése, ügyintézése 4 banknál Vagyonkezelés, ingatlangazdálkodás, ingatlanfenntartás, üzemeltetés, takarítás nagyban és kicsiben, beruházások elôkészítése és lebonyolítása, ingatlan-értékesítési stratégiák

6500 Baja, Roosevelt tér 1. www.forintsoft.hu [email protected]

3531 Miskolc, Nagyváthy J. út 36. www.autogumiplaza.hu [email protected]

– Ügyviteli szoftvert (számlázó, készletnyilvántartó, könyvelô, bérszámfejtô, tárgyi eszköz nyilvántartó, házipénztár, szabályzatkészítô, kiegészítô melléklet készítô stb.) vásárló új felhastnálóink (akik még nem vásároltak tôlünk programot) részére okt. 1. és dec. 31. között 20%, jan. 1. és szept. 30. között 10% kedvezmény a www.forintsoft.hu oldalon szereplô listaárainkból. – Adótanácsadás egész évben 10% kedvezmény. 06-46 507-708; 06-30 268-7161; 06-30 370-5873

06-46 507-709

15%

10%

5%

10%

GUMISZERVIZ: Gumiabroncs ér10% tékesítés; gumiszerelés; centrírozás; Kivéve javítás; gumiabroncs tárolás; gumiabroncs KÉZI AUTÓMOSÓ: Külsô kézi értékesítésbôl, autómosás; belsô takarítás; kárpita webárutisztítás; utastér atkátlanítás; klíma házunkban fertôtlenítés; polírozás; motormosás; folyamatos alvázmosás téligumi, nyárigumi AKCIÓKkal!

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 63

Kedvezmények

63

CÉG

CÍM

TELEFON

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS

MTB-TECH Kft.

1188 Budapest, Lajos u. 69. www.mtb-tech.com [email protected]

(06-1) 297-4069

(06-1) 297-0470

Munka-, tûz és környezetvédelmi tanácsadói szolgáltatások

KEDVEZMÉNY

Szakmai és általános képzések: tûzvédelmi szakvizsga, munkahelyi elsôsegélynyújtó, munkavédelmi képviselôk továbbképzés, daruirányító és teherkötözô, ipari alpintechnika

Languages International Bt.

1174 Budapest, Bulyovszky u. 35. www.languages.hu

36-209346-101 36-30 8646-584

06-1259-1162

Tolmácsolás, Fordítás, Hiteles fordítás, Konferenciatechnika

Inis Business Kft.

1097 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház) III. lépcsôház 3. és 1/2 em. 5. ajtó www.inispalyazat.hu

06-20310-5381 06-20949-2277 06-20985-8763

06-1210-2478

Díjtalan pályázatfigyelés, cégek és önkormányzatok pályázatra való minôsítése, pályázatok elkészítése, teljes körû projektmenedzsment (támogatási összeg lehívása/elszámolása), tanácsadás projektötletek kidolgozásában

Baricska Csárda

8230 Balatonfüred, Baricska dûlô

+36-20223-0910

NICOpro Kft.

6500 Baja, Szarvas G. u. 3. [email protected] www.nicopro.hu

+36-79326-581

ProjectMine Kft.

Brand Way & Compass Kft.

1062 Budapest, Váci út 1-3. WestEnd Irodaház „A” torony 1. emelet 2161 Csomád, Kossuth L. u. 42. [email protected] www.projectmine.hu

+36-1797-1736

1132 Budapest, Borbély u. 5-7.

+36-309426-385

[email protected] www.brandway.hu

Minden fogyasztásból egyedi kedvezmény +36-79326-581

Sokoldalú ABSONIC számítógépes beszédinformáció kezelô és feldolgozó rendszerek. Megoldásokat kínálunk a mikrofonos és egy-két analóg telefonvonalas rögzítéstôl a több száz csatornás analóg és digitális vonalak, VoIP, SKYPE illetve URH készülékek rögzítéséig illetve a felvételek késôbbi feldolgozására. Egyéb szolgáltatások: beszédfelismerés, jegyzôkönyvezés, biztonsági funkciók, archiválás stb. Pályázatírás: hazai és EU-s források, közvetlen brüsszeli pályázatok. Projektfinanszírozási tanácsadás. Üzleti tervezés. Támogatott hitel közvetítés.

15%

10%

10–25%

sikerdíjukból 15%

10%

10%

10%

Iparjogvédelem, szabadalom, védjegy, formatervezési minta, szerzői

Tanácsadás VOSZ

jog, know-how, innováció, brandépítés, válságmenedzselés, oktatás, szellemi tulajdon vagyonértékelése

tagoknak ingyenes, megbízás egyedi megállapodás alapján

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 64

Kedvezmények

64 CÉG

CÍM

TELEFON

MB Hitel Pénzügyi Tanácsadó Kft.

3530 Miskolc, +36-20Rákóczi u. 1. I. em. 5. 9614-522 [email protected] www.mbhitel.hu

Govern-Soft Kft.

7030 Paks, Váci M. u. 3. fsz. 2. www.govern-soft.hu

(06)-75675-454

TELEFAX

SZOLGÁLTATÁS Hitelszervezési, hitelközvetítési szolgáltatás, pénzügyi tanácsadás. Banki folyamatok menedzselése: hitelajánlatok bekérése, versenyeztetése, hitelkérelem összeállítása, segítség a banki tárgyalások során.

(06)-75675-455

szoftverek - ügyviteli rendszerek, egyfélszemléletű munkafolyamatkezelő rendszer, CRM, közüzemi számlanyilvántartó rendszer, étkező nyilvántartó rendszer, egyéb dinamikus nyilvántartó rendszer

KEDVEZMÉNY VOSZ tagoknak ingyenes, konzultáció, megbízás egyedi megállapodás alapján

listaárból 20%

Várjuk tagjaink jelentkezését, akik termékeiket, illetve szolgáltatásaikat kedvezménnyel tudják ajánlani a VOSZ-tag vállalkozóknak. HÍVJA A VOSZ-T, HOGY MEGISMERJÉK! Telefon: 414-2181

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 65

VOSZ-Hírek

Tartalom Belépési Nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ha a kormányzat nem lép, kiszolgáltatottá válik az ország, mert több százezer vállalkozás szorulhat ki a piacról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pro Regio-díjat kapott Doucha Ferenc, a VOSZ Zala megyei szervezetének elnöke . . . . . . . . . . 7 Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és az elvégzett munkáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Jegyzőkönyv a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről . . . . . . . . . . 12 Hírek röviden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 GREENBRANDS – üzleti hatékonyságnövelés és környezetterhelés csökkenése egyszerre? . . . 17 Prima Gála Tatabányán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Már 12. alkalommal adták át a Baranya Megyei Prima Díjakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 A VOSZ tizenöt kiemelkedő teljesítményt honorált a Tolna megyei Prima Díj gálaestjén . . . . 23 Gazdára találtak a vállalkozói, a szakmai és a Nógrád megyei Prima díjak . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Megvannak az idei Prima díjasok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Átadták a megyei Prima díjakat Bács-Kiskun megyében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Békés megye – 13. Prima gála . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Vas megye – 14. Prima gála . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Somogy megye – 12. Prima gála . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Győr –Prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Prima gála Nyíregyházán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Prima gála Veszprémben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 13. Prima gála Zala megyében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Fejér megyei Prima gála Székesfehérváron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Prima gála Szegeden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Átadták a Junior Prima-díj sajtó kategóriájának elismeréseit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 A nap, amikor mindenki a kereskedőkre figyelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 EuroSkills 2018 – Szakmák Európa-bajnokságán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 SKILLCO – innovatív projekt az építőiparban előforduló képzettségi hiányosságok megszüntetésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Életünk és bérünk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Takarékszövetkezeti VOSZ Pontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 A VOSZ megyei szervezetek székhelye, elérhetôsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 VOSZ tagozatok és szekciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 A VOSZ Információs és szolgáltató irodái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Hogy Ön is jól járjon! Kedvezményes szolgáltatások csak VOSZ-tagoknak! . . . . . . . . . . . . . . . 60

65

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 66

VOSZ-Hírek

66

Jegyzet

....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 67

VOSZ-Hírek

Jegyzet

....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

67

VOSZ 2018 okt-nov belív_VOSZ 2015 aug-szept.qxd 2018. 12. 04. 10:56 Page 68

VOSZ-Hírek

68

Kiadja a VOSZ H-1054 Budapest, Hold u. 21. Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182 Fax: (36-1) 414-2180 Felelôs kiadó: Perlusz László Szerkeszti a Szerkesztô Bizottság Szerkesztô bizottság elnöke: Ádám Imre ISSN 0864-8751 Készítette: FOLPRESS Nyomda Felelôs vezetô: Várlakiné Kiss Katalin 1145 Budapest, Bosnyák utca 20-22. Telefon/fax: 383-6760, 383-6922, 383-0773

VOSZ-Hírek

VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? Látogasson el virtuális piacterünkre! Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat.

VÁLLALKOZÓI TANÁCSADÁS Dankó Tibor Telefon: +36 -20-947-4282 [email protected]

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.