2018 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konaného dne


1 Z á p i s č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konaného dne Místo konání: Čas kon&aacu...
Author:  Renáta Svobodová

0 downloads 10 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


Z á p i s č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konaného dne 8.2.2018 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov

Čas konání: od: 19:00 hod.

do: 20:05 hod.

Přítomni: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jan Turek Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 6

Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni: omluveni: Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Václav Ulrych neomluveni:

Předsedající: František Bouček – starosta obce -----------------------------------------

1.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce Mochov stanovuje ověřovateli zápisu Jiřího Boumu a Jana Turka a zapisovatele Jitku Frydrychovou. Zastupitelům i přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. -----------------------------------------

2.

Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele ..................... 1 Schválení programu ....................................................................................................... 1 Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2017.................................................................................... 2 Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018 .................................................................................. 2 Odepsání majetku za účetní jednotku Obecní úřad Mochov k 31. 12. 2017 ................. 3 Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010 ....................................... 3 Záměr obce – pronájem nemovitého majetku obce – bytová jednotka č. 289/25 nacházející se v budově v č.p. 289 stojící na parcele číslo 46/3 k.ú. Mochov, v ulici Pod Kostelem 289, PSČ 250 87, Mochov ..................................................................... 4 Smlouva o dílo č. 180104 – „Rekonstrukce chodníků podél ulice Poděbradská, Mochov“ ........................................................................................................................ 5 Smlouva o dílo č. 180105 – „Parková úprava v lokalitě u hřbitova, Mochov“ ............. 6 Zpráva kontrolního výboru ............................................................................................ 7 Diskuze .......................................................................................................................... 7

1

Z á p i s č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konaného dne 8.2.2018 Hlasování:

proti:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jan Turek nikdo

zdrželi se: nepřítomen:

nikdo nikdo

pro:

Usnesení č. 1/1 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno. -----------------------------------------

3.

Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2017

Přílohy: Příloha 1 – Výkaz Fin 2 – 12 M sestavený k 31. 12. 2017

Termín podání návrhu bodu programu: 23. 01. 2018

Předkladatel: František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění: Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni 31. 12. 2017. Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni 31. 12. 2017 a bere ho na vědomí. -----------------------------------------

4.

Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018

Přílohy: Příloha 1 – Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018

Termín podání návrhu bodu programu: 23. 01. 2018

Předkladatel: František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění: V příjmech je upraveno financování, tj. zůstatky na účtech k 31. 12. 2017. Na základě zvýšených příjmů a výdajů byla provedena úprava rozpočtu. Rozpočet je nadále vyrovnaný a to ve výši 54,314.140,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2018.

Hlasování: pro: proti:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jan Turek nikdo

2

Z á p i s č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konaného dne 8.2.2018 zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 2/1 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. -----------------------------------------

5.

Odepsání majetku za účetní jednotku Obecní úřad Mochov k 31. 12. 2017

Podklady: Podklad 1 – Posouzení rentabilit majetku + Předávací protokol

Termín podání návrhu bodu programu: 23. 01. 2018

Předkladatel: František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění: V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a na základě vnitroorganizační směrnice k inventarizaci navrhuji k 31. 12. 2017 za účetní jednotku Obecní úřad Mochov odepsat Inv.č. 216 – Křovinořez Husqvarna 335R – kompletně nadměrně opotřebovaný – oprava nerentabilní; Inv.č 43 – Plotostřih motorový Husqvarna 26H – nadměrně opotřebovaný motor – oprava nerentabilní; Inv.č. 182 – počítač Dell Vostro 220 – vadné napájení, zařízení zastaralé jak ze strany OS tak HW vybavení – oprava nerentabilní; Inv.č. 236 – motorová sekačka – předávacím protokolem předána Mateřské škole Mochov.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyřazením majetku k 31. 12. 2017 z evidence pro účetní jednotku Obecní úřad: Inv.č. 216 – Křovinořez Husqvarna 335R; Inv.č 43 – Plotostřih motorový Husqvarna 26H; Inv.č. 182 – počítač Dell Vostro 220; Inv.č. 236 – motorová sekačka.

Hlasování: pro:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jan Turek

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 3/1 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. -----------------------------------------

6.

Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010

Podklady: Podklad 1 - Smlouva o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010 Podklad 2 - Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010 Podklad 3 - Žádost nájemce o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce

3

Z á p i s č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konaného dne 8.2.2018 Termín podání návrhu bodu programu: 23. 01. 2018

Předkladatel: František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění: Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce číslo 289/25 (byt), nacházející se ve 4. nadzemním podlaží, tj. 3. patře budovy v č.p. 289 stojící na parcele číslo 46/3 k.ú. Mochov v ulici Pod Kostelem 289, 250 87 Mochov. Vzhledem k tomu, že nájemce žádá o prodloužení již jen do 31. 03. 2018, bylo by vhodné k výše uvedené bytové jednotce odsouhlasit vyhlášení záměru na pronájem.

Návrh usnesení: Na základě dosavadní bezúhonnosti při plnění povinností spojených s nájmem schvaluje zastupitelstvo obce Mochov dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010 a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Sjednaná doba nájmu na dobu určitou, se prodlužuje o jeden měsíc, tj. od 01. 03. 2018 do 31. 03. 2018.

Hlasování: pro:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jan Turek

proti:

nikdo

zdrželi se: nepřítomen:

nikdo nikdo

Usnesení č. 4/1 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno. -----------------------------------------

7.

Záměr obce – pronájem nemovitého majetku obce – bytová jednotka č. 289/25 nacházející se v budově v č.p. 289 stojící na parcele číslo 46/3 k.ú. Mochov, v ulici Pod Kostelem 289, PSČ 250 87, Mochov

Podklady: Podklad 1 – Záměr pronájmu nemovitého majetku obce

Termín podání návrhu bodu programu: 23. 01. 2018

Předkladatel: František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění: Dne 31. 03. 2018 skončí sjednaná doba nájmu k bytové jednotce číslo 289/25, nacházející se ve 4. nadzemním podlaží, tj. 3. patře budovy v č.p. 289 stojící na parcele číslo 46/3 k.ú. Mochov v ulici Pod Kostelem 289, 250 87 Mochov. Navrhuji vyhlásit záměr obce na pronájem výše uvedené bytové jednotky č. 289/25.

4

Z á p i s č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konaného dne 8.2.2018 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyhlášením záměru obce v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pronajmout nemovitý majetek obce – bytová jednotka č. 289/25 nacházející se v budově v č.p. 289 stojící na parcele číslo 46/3 k.ú. Mochov, v ulici Pod Kostelem 289, PSČ 250 87, Mochov. Doba nájmu bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců. Minimální cena nájemného bude činit 8.000,- Kč/měsíc. Zadavatel Obec Mochov si vyhrazuje právo vyhlášení záměru zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout.

Hlasování: pro:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jan Turek

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 5/1 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. -----------------------------------------

8.

Smlouva o dílo č. 180104 – „Rekonstrukce chodníků podél ulice Poděbradská, Mochov“

Podklady: Podklad 1 – Návrh Smlouvy o dílo č. 180104

Termín podání návrhu bodu programu: 27. 01. 2018

Předkladatel: František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění: Firma INPREST, spol. s r.o., předkládá návrh Smlouvy o dílo č. 180104 mezi Obcí Mochov, jako objednatelem a firmou INPREST, spol. s r.o. jako zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Rekonstrukce chodníků podél ulice Poděbradská, Mochov“. V rámci výkonu inženýrských činností zabezpečí jménem objednatele projednání projektové dokumentace pro stavební řízení s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a občany, získání jejich stanovisek + vypracování návrhu na vydání stavebního povolení.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o dílo č. 180104 mezí obcí Mochov, jako objednatelem a zhotovitelem firmou INPREST, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za úplatu za činnosti v rozsahu čl. III. smlouvy ve výši 140.000,- Kč bez DPH. Poplatky případně jiné náklady předpokládané v čl. V. bod 5.2 této smlouvy bude zhotovitel fakturovat samostatně.

Hlasování: pro:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jan Turek

5

Z á p i s č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konaného dne 8.2.2018 proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 6/1 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno. -----------------------------------------

9.

Smlouva o dílo č. 180105 – „Parková úprava v lokalitě u hřbitova, Mochov“

Podklady: Podklad 1 – Návrh Smlouvy o dílo č. 180105

Termín podání návrhu bodu programu: 27. 01. 2018

Předkladatel: František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění: Na zasedání ZO Mochov konaném dne 14. 12. 2015 zastupitelstvo obce schválilo variantu A Variantní studie parkové úpravy pozemku U Hřbitova Mochov, parc.č. 843/1 a pověřilo starostu obce zadáním zhotovení projektové dokumentace. Firma INPREST, spol. s r.o., předkládá návrh Smlouvy o dílo č. 180105 mezi Obcí Mochov, jako objednatelem a firmou INPREST, spol. s r.o. jako zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Parková úprava v lokalitě u hřbitova, Mochov“. V rámci výkonu inženýrských činností zabezpečí jménem objednatele projednání projektové dokumentace pro územní řízení s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a občany, získání jejich stanovisek + vypracování návrhu na vydání územního rozhodnutí.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o dílo č. 180105 mezí obcí Mochov, jako objednatelem a zhotovitelem firmou INPREST, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za úplatu za činnosti v rozsahu čl. III. smlouvy ve výši 95.000,- Kč bez DPH. Poplatky případně jiné náklady předpokládané v čl. V. bod 5.2 této smlouvy bude zhotovitel fakturovat samostatně.

Hlasování: pro:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jan Turek

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 7/1 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno. -----------------------------------------

6

Z á p i s č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konaného dne 8.2.2018

10.

Zpráva kontrolního výboru

Podklady: Podklad 1 – Zápis z jednání KV ze dne 30. 01. 2018

Termín podání návrhu bodu programu: 27. 01. 2018

Předkladatel: Jan Rangl – předseda KV Václav Ulrych – člen KV Ing. Petr Kosek – člen KV

Text odůvodnění: Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu obce zápis z jednání KV ze dne 30. 01. 2018. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce Mochov se zápisem seznámilo a bere ho na vědomí. -----------------------------------------

11.

Diskuze

Hosté – 2 zástupci firmy České štěrkopísky spol. s r.o., – výstavba betonárny v katastru obce Mochov v prostoru za pozemky KSÚS SK „Cestáři“ u hlavní silnice směr Čelákovice. Zástupci představili návrh na vybudování betonárny, zastupitelé jej vyslechli. Zástupci firmy byli informováni starostou obce, že mají zákonnou možnost podat písemný návrh na pořízení změny územního plánu obce Mochov, pokud tak učiní, bude návrh následně předložen k rozhodnutí zastupitelstvu obce Mochov. František Bouček – od 3. dubna 2018 bude obnoven provoz vlaku na trati Čelákovice – Mochov. Předpokládají se tři spoje ráno a tři spoje odpoledne. Jízdní řád a informace o obnovení trati budou zveřejněny na webových stránkách obce a ve zpravodaji. Jitka Frydrychová – na 23. června 2018 plánujeme promítání filmu na hřišti. Výběr filmu bude upřesněn. František Bouček – proběhla schůzka s novým velitelem Městské policie Čelákovice, na které byly debatovány formy spolupráce. J.V. – dotaz na měření rychlosti v obci. František Bouček – vyjádření k měřičům – bude provedena kontrola funkčnosti orientačních měřičů rychlosti v obci. V případě přijatelné výše investice do opravy těchto zařízení budou tato opravena. V případě nerentability opravy budeme řešit následné možnosti.

7

Z á p i s č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konaného dne 8.2.2018

Zápis vyhotoven dne: 15. 02. 2018 Zapsal: Jitka Frydrychová:

…………………………………………

Ověřovatelé zápisu: Jiří Bouma:

………………………………………….

Jan Turek:

…………………………………………

Starosta obce: František Bouček:

………………………………………….

8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.