2018 ze zasedání zastupitelstva obce Osek


1 Zápis č. ě. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne Zasedání zahájila místo...
Author:  Bohumil Kadlec

0 downloads 13 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


Zápis č. ě. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne 2. 8. 2018 Zasedání zahájila místostarostka v 19 hodin l minuta.

Při zahájení byli přítomni: Jaroslava Výborná

JUDr. Michal Čelechovský Ing. Bc. Dudlová Eva Josef Švarc Ing. Jan Cafourek Ing. Jan Kozel František Pokštefl Jaroslav Hlůžek

Omluveni :

Jaroslav Peroutka

Nepřítomen :

MVDr. Lenka Bejčková Ing Miloslav Oliberius

(dostavil se v 19 hodin 5 minut)

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání Místostarostka zahájila zasedánf zastupitelstva obce, konstatovala přítomnost osmi členů zastupitelstva a usnášeníschopnost zastupitelstva obce.

2. Schválení programu zasedání Starostou byl vyhlášen tento návrh programu zasedání: 1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání 2. Schválení prograrnu zasedání 3. Zprávastarostyoověřenízápisuzpředešléhozasedání 4. Volba dvou ověřovatelů zápisu 5. Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání 6. Informace o činnosti obecního úřadu

7. Kontrola plnění předchozích usnesení

8. Žádost o povolenf výjimky z nejnižšího počtu záků pro školní rok 201 8/2019 9. Dodatel č. 1 k finančnfmu vztahu k ZŠ a MŠ Osek, příspěvková organizace 10. Informace o plnění rozpočtu k 30. 6. 2018 11. Rozpočtové opatření 12. Schválení darovací smlouvy pro TJ SOKOL Osek 13. Schválení vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2017 a změna jednatele Osecké obecní vodárenské s.r.o.

14. Přehled přijatých usnesení K navrženému programu otevřela rnfstostarostka rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 3 7/ 18 bylo přijato osmi hlasy. l

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání Paní místostarostka sdělila, že ověřovatel zápisu pan Ing. Jan Kozel schválil zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 7. 6. 2018 bez připomínek, dmhý ověřovatel pan Jaroslav Hlůžek zápis podepsal s poznámkou, že se zápisem nesouhlasí. V mailové zprávě před podpisem požadoval p. Hlůžek doplnit dle zvukového záznamu, že chybí např.:

V 19, 05 se dostavil zastupitel p. Ing. Oliberus - Starosta navrhl původně za ověřovatele paní Bejčkovou - do zápisu bylo doplněno: Za ověřovatele zápisu starosta navrhl pana Ing. Jana Kozla a paní MVDr. Lenku Bejčkovou - omluvila se, že nebude přítomna v době podpisu zápisu z jednání, - Hlůžek o pečlivosti projektanta, projektant bez výběrového řízení - do zápisu bylo doplněno toto: Jaroslav Hlůžek - je třeba vybírat pečlivější projektanty, měli to předpokládat

- Opěrná zed' Hlůžek říkal, že pan Čelechovský říkal na předchozích (asi jednáních), že se o to nemusíme starat - toto doplněno nebylo - navrhne usnesení a bude se o tom hlasovat, zda se do zápisu doplní. Dále místostarostka sdělila, že jednací řád stanoví, že do zápisu bude uveden pouze podstatný obsah vystoupení osob, kterým bylo v rozpravě uděleno slovo, a otevřela k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil pan Ing. Cafourek k tomu, kdo určí, co je podstatné a co nepodstatné. Dále sdělil, že pokud to požaduje ověřovatel, mělo by to tam být doplněno. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje doplnění zápisu zpředešlého zasedání 7. 6. 2018 podle požadavku pana Jaroslava Hlůžka O návrhu usnesení bylo hlasováno takto:

Pro:6 - Výborná, JUDr. Čelechovský, Ing.Bc. Dudlová, Ing. Oliberus, Švarc, Pokštefl Proti:2 - Ing. Cafourek a Hlůžek Zdržel se: l- Pokštefl (nezúčastnil se minulého jednání) Usnesení číslo 38/18 bylo přijato šesti hlasy.

4. Volba ověřovatelů zápisu Za ověřovatele zápisu navrhla místostarostka pana Ing. Jana Cafourka a Ing. Miloslava Oliberiuse a otevřela k bodu č. 4. rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení: 2

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Cafourka a pana Ing. Miloslava Oliberiuse.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 39/18 bylo přijato sedmi hlasy, zdíželi se hlasování pan Ing. Cafourek a p. Hlůžek.

5. Zpráva o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání

Místostarostka informovala o stavu finančních prostředků: Bě:žný účet u KB č. 3223-381/0100 Běžný účet u KB č. 43-541400277/0100

Účet-ČNB č. 94-5317381/0710 Pohledávky po době splatnosti Závazky po době splatnosti

7.474.358,95 Kč 68.910,76 Kč 272.912,80 Kč

1.150 Kč (za kom. odpad a hřbitov) O Kč

a otevřela rozpravu ke stavu finančních prostředků obce. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finaněních prostředků na běžných účtech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 40/18 bylo přijato sedmi hlasy, zdrželi se hlasování pan Ing. Cafourek a p. Hlůžek.

6. Informace o ěinnosti obecního úřadu

Paní místostarostka inforínovala o činnosti, zejména o tom, že v současné době probíhají opravy komunikací, v úterý proběhla kolaudace ve škole na půdní vestavbě. Kompostárna je oplocená, je tam přivedena elektrika, montují se vrata, ještě není vyasfaltováno. Na akci Kněžský rybník proběhla úprava potoka, chybí desky na zakončení dláždění, u akce byl prodloužen terrnín dokončení. Dále probíhá běžná údržba obce a sekání. Vyhlásila rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 41/18 bylo přijato osmi hlasy, zdržel se hlasování pan Ing. Cafourek.

3

7. Kontrola plnění předchozích usnesení Místostarostka sdělila, že z minulých zasedání je nesplněné toto usnesení: Usnesení číslo 70/17 - OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity se odkládá na další jednání zastupitelstva obce a otevřela k tomuto bodu rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský s tím, že by vhodné revokovat toto usnesení, že tuto vyhlášku nechceme. Navrhl toto usnesení: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení číslo 70/17 a neschvaluje OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 42/18 bylo přijato všemi devíti hlasy. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarosty o splnění všech předchozích usnesení zastupitelstva.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 43/18 bylo přijato všemi devíti hlasy.

8. Žádost o povolení výjimky z nejnižšího poětu žáků pro školní rok 2018/2019 Místostarostka sdělila, že žádost ředitelky ZŠ a MŠ Osek, okres Rokycany, příspěvkové organizace, paní Mgr. Ireny Lepeškové zastupitelé obdrželi. Jedná se o schválení nižšího poštu žáků v základní

'mkole. Škola bude mít 83 žáků na pět tříd, dle vyhlášky by mělo být 85 žáků (17 žáků x 5 tříd = 85), dva žáci budou chybět. Místostarostka otevřela k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení: Zastupitelstvo Obce Osek povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro školní rok 2018/2019 vZákladní škole a Mateřské škole Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace, o dva záky méně než je dáno prováděcím předpisem. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 44/ 18 bylo přijato všemi devíti hlasy.

9. Dodatel č. l k finančnímu vztahu k ZŠ a MŠ Osek, příspěvková organizace %l

Místostarostka sdělila, že se jedná se o převod finančních prostředků na opravy ve škole, souvisejfcf spůdní vestavbou. Vplánu nebyla celková oprava schodiště, tj. okopání, omítka a štukování schodiště, obložení schodů. Počítalo se s radiátory, které podle vyjádření ředitelky nejsou vhodné, děti si na ně sedají a tak se tam montovali litinové, které jsou dražší a další úpravy. Místostarostka otevřela tomuto bodu rozpravu. 4

Do rozpravy se přihlásil pan Švarc s tím, že se v celé škole vyměňují radiátory za litinové, tak se dali i na půdní vestavbě.

Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský a sdělil, že v úterý byla kolaudace, půdní vestavba je pěkná, zda bude den otevřených dveří, aby se tam šli všichni podívat, jak je to moc pěkné. Sdělil, že málokterá vesnická škola je tak dobře vybavená. Dále sdělila paní Výborná, že to stálo 5 269 tis a 1208 tis. Kč a je to uhrazené a dále sdělila, že pro další generace máme vybavenou školu dobře. Dále se přihlásil pan Ing. Kozel, jak je to s dotací. Bylo sděleno, že až se vše vyúčtuje a zaplatí, zatÍm ji nemáme. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k Finaněnímu vztahu k Základní škole a Mateřské škole Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace, kterým se příspěvek navyšuje o 790 000,Kč.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 45/18 bylo přijato sedmi hlasy, zdrželi se hlasování Ing. Cafourek a pan Hlůžek.

10. Informace o plnění rozpoětu k 30. 6. 2018 Místostarostka sdělila, že v materiálech zastupitelé obdrželi čerpání rozpočtu obce Osek k 30. 6. 2018, příjmy v polouách a paragrafech a výdaje dle paragrafů. Příjmy jsou plněny na 42,6 % a výdaje jsou plněny na 39,2 %, ale nejsou tam všechny akce doplaceny. Místostarostka otevřela k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění rozpoětu obce k 30. 6. 2018. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 46/18 bylo přijato sedmi hlasy, zdrželi se hlasování Ing. Cafourek a pan Hlůžek.

11. Rozpoětové opatření Místostarostka sdělila, že v příjmech se jedná pouze o přesun v položkách dle požadavku kraje, ve výdajích se škole poskytují finance na výdaje spojené s půdní vestavbou a navýšenf rozpočtu ve

výdajích na opravy místních komunikací ve výši 600 tis. Kč. Na navýšení bude použit zůstatek BÚ k 31. 12. 2017, jedná se o delší komunikace ve Vitince penetrace a v Kamýku a dále za vjezdy. Místostarostka otevřela k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2018, kterým se upravují příjmy opatřením 7P - 8P a navyšují se výdaje o 600 000,- Kě opatřením 19V - 21V.

K navýšení výdajů bude použit zůstatek BÚ z-r. 2017. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 47/18 bylo přijato sedmi hlasy, zdrželi se hlasování Ing. Cafourek a pan Hlůžek. 5

12. Schválení darovací smlouvy pro TJ SOKOL Osek Místostarostka sdělila, že organizací TJ SOKOL Osek byla podána žádost o finanční podporu při nákupu tělocvičného nářadí v podobě stolů na stolní tenis, kopii žádosti zastupitelé obdrželi. Za obec navrhuje finanční dar ve výši 30.000 Kč. Místostarostka otevřela k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Osek schvaluje darovací smlouvu pro TJ Sokol Osek na finanční dar ve výši 30.000 Kč. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 48/18 bylo přijato osmi hlasy, zdrželi se hlasování pan Hlůžek.

13. Schválení vyúčtování ceny pro vodné a stoěné za rok 2017 a změna jednatele Osecké obecní vodárenské s. r. o

Místostarostka sdělila, že vyúčtování ceny vodného a stočného bylo vyvěšeno na úřední desce a materiály zastupitelé obdrželi. Místostarostka otevřela k první části bodu - vyúčtovánf ceny vodného a stočného rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Místostarostka uzavřela rozpravu a vyhlásila návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování cen stoěného a vodného za rok 2017 a to: ceny stočného ve výši 16,13 Kč/m3 věetně DPH, ceny vodného pro vodovod Osek-Volduchy ve výši 33,63 Kč/m3 včetně DPH a ceny vodného pro vodovod Vitinka ve výši 27,08 Kč/m3 včetně DPH. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 49/18 bylo přijato všemi devíti hlasy.

K druhé části bodu programu místostarostka sdělila, že pan JUDr. Michal Čelechovský požádal o odvolání z funkce jednatele OOV s.r.o. Do funkce jednatele je navržen pan Michal Sommr, který předložil výpis z rejstříku trestů a prohlášení, že souhlasí se jmenováním do funkce jednatele. Místostarostka otevřela k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan Ing. Cafourek s tím, zda se jednatel bude aktivně zúčastňovat, aby převzal tu činnosti hlavně na vodovodu. K tomu pan Sloup sdělil, že zatím ho zaučí na vodovodu, aby byl k dispozici panu Košařovi, protože on sám už ze zdravotních problémů nemůže do výkopu. Dále se pan Cafourek zeptal, zda bude v zarněstnaneckém poměm. K tomu pan Sloup sdělil, že zatím na dohodu, aby se zapojoval. Samotné jmenování jednatele by proběhlo na valné hromadě. Dále se zeptal pan Ing. Kozel na pracovníka čističky. Pan Sloup sdělil, že pokud by se zaučil pan Sommr na vodovodu, tak by čističku s panem Otcovským dodělali, než by se vytipoval nový zaměstnanec.

6

Poté se přihlásil JUDr. čelechovský s tím, že by chtěl podělkovat panu Sloupovi, který to dělal sám, on dostával pouze informace. K Michalovi Sommrovi bylo sděleno, že má odbornou způsobilost a jeví se jako nejvhodnější kandidát. Dále se přihlásila paní Výborná, která také poděkovala panu Sloupovi za obětavost. Poslední se přihlásil pan Ing. Cafourek s tím, že navrhuje usnesení rozdělit na dvě části a hlasovat o každé části zvlášt'.

Byla uzavřena rozprava a byl vyhlášen návrh usnesení:

Zastupitelstvo o.bce souhlasí s odvoláním jednatele Osecké obecní vodárenské s. r. o. pana

JUDr.- Michala Čelechovského, nar. 18. 7. l-954, bytem Osek č. p. 47 k 31. srpnu 2018. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 50/ 18 bylo přijato všemi devíti hlasy. Dále byl vyhlášen další návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí se jmenováním jednatele Osecké obecní vodárenské s.r.o. pana Michala Sommra, nar. 18. 5. }974, bytem Osek č. p. 120 k 1. září 2018. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 51/18 bylo přijato sedmi hlasy, zdrželi se hlasování Ing. Cafourek a Hlůžek.

14. Přehled přijatých usnesení Místostarostka sdělila, že byla přijata usnesení od čísla 37/18 do čísla 51/18, tj. 15 usnesení.

Zasedání zastupitelstva obce místostarostka ukončila v 19 hodin 42 minut a poděkovala všem za Účast.

Zapsala: Petra Nová Dne 6. 8. 2018 í?

]?

?-? 1 Ing. Jan Cafourek ověřovatel zápisu

Ing. Miloslav Oliberius ověřovatel zápisu

R4,

/ %

aril; Výborná Jarilava rnÍstostarosta

7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.