2018 ze zasedání zastupitelstva obce Osek


1 Zápis č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne 20. září 2018 Zasedání zah...
Author:  Ludvík Švec

0 downloads 33 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Zápis č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Osek konaného dne 20. září 2018

Zasedání zahájil starosta v 19,00 hodin. Při zahájení byli přítomni: Jaroslav Peroutka Jaroslava Výborná

JUDr. Michal Čelechovský Ing.Dudlová Eva Ing. Jan Kozel Ing Miloslav Oliberius Josef Švarc Františk Pokštefl

Ing. Jan Cafourek MVDr. Lenka Bejčková Jaroslav Hlůžek

1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání Starosta zahájil zasedánf zastupitelstva obce, konstatoval přítomnost všech jedenácti členů zastupitelstva a usnášeníschopnost zastupitelstva obce.

2. Schválení programu zasedání Starostou byl vyhlášen tento návrh programu zasedání: 1. Kontrola usnášeníschopnosti zasedání 2. Schválení programu zasedání 3. Zpráva starosty o ověření zápisu z předešlého zasedání 4. Volba dvou ověřovatelů zápisu 5. Zpráva starosty o stavu finančních prostředků obce a jejich závazcích ke dni konání zasedánf 6. Informace o činnosti obecního úřadu

7. Kontrola plnění předchozích usnesení 8. Zápis finančního výbom obce Osek

9. Vydání opatření obecné povahy č. 1/2018 - Územní plán Osek 10. Schválení OZV č. 1/2018 o zmšení OZV č. 1/2004

1l. Přehled přijatých usnesení K navrženému programu otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 52/ 18 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

l

3. Zpráva o ověření zápisu z předešlého zasedání Starosta informoval, že ověřovatelé zápisu pan Ing. Jan Cafourek a pan Ing. Miloslav Oliberius schválili zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 2. 8. 2018 bez připomínek a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání dne 2. 8. 2018. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 53/18 bylo přijato deseti hlasy, zdržela se hlasování paní MVDr. Bejčková.

4. Volba ověřovatelů zápisu Starosta za ověřovatele zápisu navrhl pana Pokštefla a pana JUDr. Čelechovského a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Františka Pokštefla a pana JUDr. Michala Celechovského.

O návrhu usnesenf bylo hlasováno a usnesení číslo 54/18 bylo přijato deseti hlasy, zdržel se hlasování pan Hlůžek.

5. Zpráva o stavu finančních prostředM obce a jejich závazcích ke dni konání zasedání Starosta inforínoval o stavu finančních prostředků: Běžný účet u KB č. 3223-381/0100 Běžný účet u KB č. 43-54?400277/0?00

Účet-ČNB č. 94-5317381/0710 Uvěrový účet u KB 35-1631541537

3.142.385,67 Kč 66.945,94 Kč 7.086,00 Kč 2.273.838,90 Kč

Pohledávky po době splatnosti Závazky po době splatnosti

O Kč OKč

Starosta otevřel rozpravu ke stavu finančních prostředků obce. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků na běžných účtech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti. O návrhu usnesenf bylo hlasováno a usnesení číslo 55/18 bylo přijato osmi hlasy, zdíželi se hlasování MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek a pan Hlůžek.

2

6. Informace o činnosti obecního úřadu

Starosta informoval o činnosti, zejména o zakončení realizace půdní vestavby školy včetně kolaudace a úprav okolí po staveništi, o zahájení výstavby obecní kompostárny včetně oplocení vlastními silami, dokončení výstavby komunikačního propojení mezi obcemi Osek - Volduchy včetně vyúčtování stavby a příprava na kolaudaci a dokončení revitalizace Kněžského rybníka včetně napouštění, výpustě a úprava potoka a osetí travinou. Dále inforrnoval zastupitele a přítomné o stížnosti pana Ing. Hajžmana na místostarostku paní Výbornou, ohledně mšení nočního klidu na svatbě manželů Průcházkových. Sdělil, že se podrobně seznámil sdostupnými podklady a zjistil, že nelze vyvrátit tvrzení paní Výborné, že na svatbě manželů Procházkových na Vitince byla ve večerních hodinách jako soukromá osoba, a ne jako místostarostka. Starosta vyhlásil rozpravu. Do rozpravy se přihlásila paní MVDr. Bejčková k cyklostezce směrem na Volduchy, že není pro cyklisty, ale jen pro chodce, že se to mělo vybudovat jako cyklostezka, a ne jen komunikační propojení pro chodce, a že jí to připadá jako vyhozené peníze. K tomu starosta sdělil, že je tam čtyřmetrové ochranné pásmo vysokotlakého plynu, sdělil, že už nyní se dotýkáme ochranného pásma, ale po jednání s plynárnami je to v pořádku, usiluje o to, aby se tam dala značka, aby se zde mohlo jezdit na kole, na odboru dopravy to projednal, že se tam může jezdit na kole, že tam nikdo nebude nikoho pokutovat a nikoho vyhánět, je to 2 m široké, pracuje se na tom, že se tarn ty značky změní a nic jiného tam udělat nešlo, a že to vyhozené peníze nejsou.

Dále se přihlásil JUDr. Čelechovský, 'ž.e při pořádání koncertu na Kamýku o pouti, ochotně pracovali zaměstnanci obce pan Chochola a Trykar, že jsou to ochotní kluci a žádá starostu o poděkování za jejich práci v sobotu a v neděli. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ěinnosti obecního úřadu. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 56/18 bylo přijato osmi hlasy, zdíželi se hlasování MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek a pan Hlůžek.

7. Kontrola plnění předchozích usnesení Starosta sdělil, že z minulých zasedání nejsou žádná nesplněná usnesení a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek, že žádá, aby bylo v zápisu napsáno, že nebude nikdo perzekuovaný za to, že na komunikačním propojení pojede na kole. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o splnění všech předchozích usnesení zastupitelstva.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 5 7/ 18 bylo přijato všemi jedenácti hlasy. 3

8. Zápis finančního výboru obce Osek Starosta sdělil, že zápis předložil předseda finančního výbom pan Ing. Oliberius a kopii všichni obdrželi a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpmvy se přihlásil Ing. Oliberius, že úkol pro výbor žádný nevznikl, výbor zaměřil na kontrolu dokladů a pokladny, že zkontrolovali letošní faktury, a že si myslí, že by při auditu neměl být problém. Dále se přihlásil pan Hlůžek, že když chtěli dát finančnímu výbom úkol, tak že bylo řečeno, že oba výbory předloží plán a žádný nebyl předložen. Pan Ing. Oliberius sdělil, že o tom ví, že v loňském a předloňském roce problémy kolem školy, uhlí atd., kdy se stále řešilo nějaké dokazování, tak se věnovali tomuhle, původně že slibovali, že dostanou úkoly, ale konkrétní úkol žádný nebyl dán.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí zápis finančního výboru obce Osek ze dne 12. 9. 2018.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 58/18 bylo přijato osmi hlasy, zdrželi se hlasování MVDr. Bejčková, Ing. Cafourek a pan Hlůžek.

9. Vydání opatření obecné povahy č. 1/2018 - Územní plán Osek Starosta sdělil, že všichni obdrželi textovou část Územního plánu Osek a grafickou část ÚP jednotlivé mapy. Listinná podoba textové části i grafické části územního plánu jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Podle požadavků stavebního zákona předložený návrh územního plánu není vrozporu spolitikou územního rozvoje, súzemně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgáů nebo stanoviskem krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování.

Připomínky, uplatněné knávrhu ÚP, byly vyhodnoceny a jsou uvedeny vkapitole p) odůvodnění předloženého ÚP.

Jednotlivé námitky, uplatněné knávrhu ÚP, jsou uvedeny vkapitole o) odůvodnění předloženého návrhu ÚP. Pořizovatel Městský úřad Rokycany, odbor stavební, předkládá zastupitelstvu obce návrh ÚP s jeho odůvodněním k vydání. Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se přihlásila paní Výborná a sdělila, že pořizování bylo velmi náročné, do toho

vstoupily komplexní pozernkové úpravy, a proto se to zpozdilo. Sdělila, že je důležité, aby se to na tomto zasedání schválilo, jelikož to byla jedna z podmínek dotace od Plzeňského kraje, že účinnost nového územního plánu bude do konce října 2018. Dále se zeptala paní MVDr. Bejčková, na co obec dostala dotaci. Paní Výborná k tomu sdělila, že dotaci obec obdržela na pořízení územního plánu. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení 4

Zastupitelshro obce Osek 1. bere na vědomí:

a) návrh na vydání Územního plánu Osek předložený Městským úřadem Rokycany, odborem stavebním, ě.j. 8068/OST/18, spis.zn. MeRo/7272/OST/12 Jan, ze dne 7. 9. 2018,

b) podle požadavků § 54 odst. 2 zákona ě. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon?), že předložený

návrh Územního plánu Osek není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územn'm plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování,

c) vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Osek podle § 50 odst. 3 a § 52 odst. 3 stavebního zákona, které je uvedeno v kapitole p) odůvodnění

předloženého návrhu Územního plánu Osek, d) že nabytím účinnosti Územního plánu Osek pozbyde platnosti Územní plán obce Osek, účinný od 24. 3. 2004, včetně jeho změn, 2. rozhoduje v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád?), o jednotlivých námitkách

uplatněných k návrhu Územního plmnu Osek jak je uvedeno v-kapitole-o) odůvodnění předloženého návrhu Územního plánu Osek, 3. vydává na základě § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona podle ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 5 stavebního zákona za použití § 171 a následujících správního řádu,

Územní plán Osek, který je přílohou náv-rhu usnesení, jako opatření obecné povahy Obce Osek č. l/2018,

4. pověřuje Jaroslavu Výbornou, místostarostku obce, zajištěním nabytí účinnosti

Územního plánu Osek. O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 59/18 bylo přijato devíti hlasy, zdíželi se hlasování Ing. Cafourek a pan Hlůžek.

10. Schválení OZV č. 1/2018 o zrušení OZV č. l/2004 Starosta sdělil, že v příloze zastupitelé obdrželi návrh vyhlášky. Jedná se o zmšení OZV

k původnímu územnímu plánu, nový územnf plán je vydán na základě opatření obecné povahy. Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu.

5

Do rozpravy se přihlásil pan Hlůžek a zeptal se, proč v usnesení nemůže být jen Zastupitelstvo obce vydává OZV č. 1/2018 o zrušení OZV č. l/2004, proč je tam ten dodatek o vydání vyhlášení závazné části územního plánu obce Osek a veřejně prospěšných staveb, pro které ?ze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit.

Bylo sděleno, že tak se vyhláška jmenovala, že je to název vyhlášky. Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce vydává OZV č. l/2018 o zrušení OZV č. 1/2004 o vydání vyhlášení závazné části územního plánu obce Osek a veřejně prospěšných staveb, pro které ?ze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 60/18 bylo přijato deseti hlasy, zdížel se hlasování pan Hlůžek.

Il. Přehled přijatých usnesení Starosta sdělil, že byla přijata usnesení od čfsla 52/ 18 do čísla 60/ 18, tj. 9 usnesení. Starosta dále sdělil, že toto zasedání je poslední v tomto volebním období a poděkoval zastupitelům za spolupráci.

Zasedánf zastupitelstva obce ukončeno v 19 hodin 30 minut.

'ová

Zapsala: Pe' Dne 21. 9.

al8 /

-.......................-. ....-4 ... .......

JUDr. Michal Čelec ověřovatel zápisu

%

ověřovatel zápisu

Q/I

*

,4,1 .,l'l Y!t'-,

Jaroslav Peroutka

Jaros$va Výborná

starosta

mÍstostarosta

6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.