2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne


1 Zápis č. 7/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne Zahájení Zasedání...

0 downloads 5 Views 541KB Size

Recommend Documents


No documents


Zápis č. 7/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 26. 7. 2018 1.

Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem Ing. Vítězslavem Eliášem (dále jen „předsedající“). Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Podolí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19. 7. 2018 do 26. 7. 2018 včetně. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva z devíti, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele ověřovatelé – Ing. Stanislav Koukal – Ing. Ivo Sedláček zapisovatel – Ing. Gabriela Marciánová

3.

Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Zahájení Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele Schválení programu Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu Zadání zakázky „Kamerový systém Podolí, I. etapa“ Rozpočtové opatření Diskuse Závěr

Usnesení č. 1/7/2018: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce Ing. Vítězslav Eliáš Ing. Gabriela Marciánová Ing. Stanislav Koukal Ing. Petr Rovný Mgr. Jan Rupp Jiří Sýkora Ing. Petr Krejčí Ing. Ivo Sedláček Ing. Radek Hůrka Výsledek hlasování: Pro- 8 Usnesení č. 1/7/2018 bylo schváleno.

Pro Pro Pro Pro Pro Pro x Pro Pro Proti – 0

1

Zdrželi se - 0

4.

Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu Na základě usnesení 6/6/2018 ze dne 19. 6. 2018, kterým zastupitelstvo obce schválilo převzít pod obec Podolí provozování poštovní pobočky v Podolí v režimu Pošta Partner, předkládá Česká pošta Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu. Součástí smlouvy je celkem 17 příloh, z nichž nejdůležitější jsou přílohy č. 1 – 3. Příloha 1 je Udělená plná moc pro provozování poštovní pobočky, Příloha č. 2 je Seznam ujednaných služeb a provizí a Příloha č. 3 jsou Základní podmínky poskytování služeb České pošty, s.p. třetím osobám prostřednictvím Zástupce. Přílohy 4-17 jsou zpravidla podepisovány až následně. Důvod: ještě není znám přesný inventář, HW, SW, který bude zapůjčen partnerovi – viz. přílohy č. 4, č. 5 Dohodnuté časy kurzového zapojení se do doby spuštění partnera mohou ještě změnit – č. 6. Přílohy č. 8-17, které se týkají zpravidla samotné činnosti přepážkového pracovníka na pobočce a budou předmětem školení. V diskusi byl vznesen dotaz, zda je provoz zajištěn personálně a zda byla vypovězena nájemní smlouva pedikérce. Předsedající sdělil, že personální zajištění novým zaměstnancem na poloviční úvazek je předjednáno, zástup bude stávajícím zaměstnancem obce. Pro provoz pedikúry společně s nájemcem připravujeme náhradní prostory. Usnesení č. 2/7/2018: ZO schvaluje Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2018/10542 a pověřuje starostu jejím podpisem. Ing. Vítězslav Eliáš Ing. Gabriela Marciánová Ing. Stanislav Koukal Ing. Petr Rovný Mgr. Jan Rupp Jiří Sýkora Ing. Petr Krejčí Ing. Ivo Sedláček Ing. Radek Hůrka Výsledek hlasování: Pro- 8 Usnesení č. 2/7/2018 bylo schváleno.

5.

Pro Pro

Pro Pro Pro Pro

x Pro

Pro Proti – 0

Zdrželi se - 0

Zadání zakázky „Kamerový systém Podolí, I. etapa“ Na základě schválení finančních prostředků na realizaci záměru „Kamerový systém Podolí, I. etapa“ usnesením 11/6/2018 ze dne 19. 6. 2018 byly vyjednány podmínky realizace s firmou Comimpex spol. s r.o. a připraveny podklady pro rozhodnutí zastupitelstva o přímém zadání této zakázky firmě Comimpex bez výběrového řízení. Předmětná zakázka řeší dodávku a zprovoznění kamerového systému (8 kamer) za těchto podmínek: Obec Podolí má uzavřenou Smlouvu o spolupráci s operátorem VIVO Connection, o bezúplatném vyhrazení datového okruh o celkovém objemu přenášených dat do 500 Mbit/s pro propojení 21 kamerových bodů na území obce do datové centra v obci Mokrá - Horákov, případně do nově budovaného centra ve městě Šlapanice. Využití stávajícího datového uložiště obce Mokrá-Horákov, na kterém tato obec provozuje kamerový systém, kdy dojde k úspoře investičních nákladů na vybudování vlastního uložiště a úspoře nákladů za provoz a potřebné licence. Navrhovaný dodavatel dodávky kamerového systému je majitelem datového uložiště v obci Mokrá-Horákov, na kterém provádí správu, kontrolu, údržbu, servis a řešení havarijních stavů

2

-

-

a nebude tedy při provozu kamerového systému vznikat situace, kdy nebude možné rozlišit, v které části systému je případná vada bránící řádnému provozu kamerového systému. Při projednání nabídky s navrhovaným dodavatelem dodávky kamerového systému bylo dosaženo dohody, že obec Podolí nebude platit žádný připojovací poplatek nebo náklady na propojení jiného nekompatibilního systému. Při projednání nabídky s navrhovaným dodavatelem dodávky kamerového systému bylo dosaženo dohody, že po dobu záruční doby v délce 36 měsíců nebude obec Podolí platit paušální poplatek za provádění externí správy obecního kamerového systému (CCTV), tj. jejich kontrola a údržba, servis v částce 1600 Kč/měsíc.

Starosta na základě těchto výhodných podmínek navrhuje schválení výjimky ze Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu a to takto: Předmětná zakázka bude zadána společnosti COMIMPEX spol. s r. o., Sídlo: Haškova 17, 638 00 BRNO zastoupená: David Střelec, jednatel společnosti IČO: 46972439 DIČ: CZ46972439 Bez postupu stanoveném ve směrnici pro stavební práce od 500 tis. Kč bez DPH. V široké diskusi přítomných zastupitelů kolem kamerového systému a výjimky z postupu dle Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu zazněl zejména argument absence srovnávací nabídky technického řešení pro udělení výjimky. Následně vyzval starosta k hlasování o navrženém usnesení: Usnesení č. 3/7/2018: ZO schvaluje vzhledem k tomu, že předmětná zakázka „Kamerový systém Podolí, I. etapa“ řeší dodávku a zprovoznění kamerového systému (8 kamer) za výše uvedených zvláště výhodných podmínek nebude obec Podolí při zadání této zakázky postupovat dle Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu a zadává tuto zakázku přímo společnosti COMIMPEX spol. s r. o., Haškova 17, 638 00 Brno, IČ: 46972439. Ing. Vítězslav Eliáš Ing. Gabriela Marciánová Ing. Stanislav Koukal Ing. Petr Rovný Mgr. Jan Rupp Jiří Sýkora Ing. Petr Krejčí Ing. Ivo Sedláček Ing. Radek Hůrka Výsledek hlasování: Pro- 6 Usnesení č. 3/7/2018 bylo schváleno.

Pro Pro Pro Pro Pro Pro

x Zdržel se Zdržel se Proti – 0

Zdrželi se - 2

V návaznosti na výše uvedená projednání byla připravena a vzájemně projednána smlouva o dílo, jejíž nedílnou součástí je nabídkový rozpočet a servisní smlouva. Jednáním o jednotlivých položkách rozpočtu bylo dosaženo jeho podstatné snížení z původní částky 957.120 Kč vč. DPH rozpočtu, který byl součástí realizační PD, na částku 805.606 Kč.

3

Usnesení č. 4/7/2018: ZO schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Kamerový systém Podolí, I. etapa“ mezi obcí Podolí jako objednatelem a společností COMIMPEX spol. s r. o., Haškova 17, 638 00 Brno, IČ: 46972439 jako zhotovitelem za nabídnutou cenu 665.790,- Kč bez DPH, to je 805.606,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Ing. Vítězslav Eliáš Ing. Gabriela Marciánová Ing. Stanislav Koukal Ing. Petr Rovný Mgr. Jan Rupp Jiří Sýkora Ing. Petr Krejčí Ing. Ivo Sedláček Ing. Radek Hůrka Výsledek hlasování: Pro- 6 Usnesení č. 4/7/2018 bylo schváleno.

6.

Pro Pro Pro Pro Pro Pro

x Zdržel se Zdržel se Proti – 0

Zdrželi se - 2

Rozpočtové opatření Předsedající seznámil s položkami RO 7/2018, které je přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání. Na straně příjmů i výdajů se jedná o průtokovou dotaci, druhou splátku ve výši 297.007 Kč, která je škole poukazována prostřednictvím účtu zřizovatele. Jedná se o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), s jejíž pomocí realizuje ZŠ a MŠ víceletý projekt, který zahrnuje vzdělávání pedagogů, setkávání s rodiči - příprava předškoláků, pozice speciálního pedagoga, činnosti se žáky ohroženými školním neúspěchem, meziškolková spolupráce. Projekt bude ukončen 28.2.20019 Usnesení č. 5/7/2018: ZO schvaluje RO 7/2018, na straně příjmů částku: 297 100,- Kč a na straně výdajů částku: 297 100,- Kč, které je přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání. Ing. Vítězslav Eliáš Ing. Gabriela Marciánová Ing. Stanislav Koukal Ing. Petr Rovný Mgr. Jan Rupp Jiří Sýkora Ing. Petr Krejčí Ing. Ivo Sedláček Ing. Radek Hůrka Výsledek hlasování: Pro- 8 Usnesení č. 5/7/2018 bylo schváleno.

7.

Pro Pro

Pro Pro Pro Pro

x Pro

Pro Proti – 0

Diskuse 

Příští zasedání ZO je plánováno na 28.8.2018

4

Zdrželi se - 0

8.

Závěr Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 20:30 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Stanislav Koukal, v.r.

Ing. Ivo Sedláček, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 30. 7. 2018 a ověřen 2.8.2018 Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy: 1. RO 7/2018 2. Prezenční listina členů ZO 3. Prezenční listina hostů

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.