2018


1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou ...

0 downloads 20 Views 674KB Size

Recommend Documents


No documents


MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: [email protected] Č.j.:OVŽP/20172/18-4235/18/No Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování Vyřizuje: Nováková Lidmila Telefon: 494509654, 773759157 E-mail:[email protected] Spisový znak: 280.1

v Rychnově nad Kněžnou dne 8. září 2018

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení č. 171/2018 Stavebník, Město Vamberk, Husovo nám. 1, 51754 Vamberk, IČ 00275492, podal dne 27.6.2018 u zdejšího speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu: „Revitalizace obytné skupiny Jiráskova, Vamberk – 1. etapa“ Údaje o místu stavebního záměru: parcelní čísla 1147/5, 1147/7, 1140/21, 2496, 1140/9, 2497, 1140/10, 2498, 1140/17, 2499, 1140/11, 2500, 1140/12, 2501, 1140/22, 1140/18, 2502, 1140/13, 2503, 1143/2, 1143/4, 1140/4, 1140/3 v k.ú. Vamberk I. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), vykonávající státní správu dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (silniční zákon), v platném znění (dále jen "silniční zákon"), §94j odst.1 zákona stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal, podle ustanovení §94o stavebního zákona žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na výše uvedenou stavbu a na základě § 94p stavebního zákona vydává žadateli Město Vamberk, Husovo nám. 1, 51754 Vamberk

společné územní rozhodnutí a stavební povolení Stavby „Revitalizace obytné skupiny Jiráskova, Vamberk – 1. etapa“ (dále jen "stavba") na pozemku: parcelní čísla 1147/5, 1147/7, 1140/21, 2496, 1140/9, 2497, 1140/10, 2498, 1140/17, 2499, 1140/11, 2500, 1140/12, 2501, 1140/22, 1140/18, 2502, 1140/13, 2503, 1143/2, 1143/4, 1140/4, 1140/3 v k.ú. Vamberk Stavba obsahuje: objekt SO 101 – komunikace rekonstrukce vozovky od napojení v ul. Jiráskova a ul. Kolárova, s konstrukcí z kamenné drtí a štěrkodrti pod betonovou dlažbu 10/20, výstavba nových parkovacích ploch, ve svahu s opěrnými zídkami - 41 parkovacích stání, 38 kolmých a 3 šikmá, 2x vyhrazená pro osoby ZTP ze zatravňovací zámkové dlažby a přístupových chodníků z betonové zámkové dlažby s podkladními vrstvami z kamenné drti a štěrkodrti k č.p. 854, 855, 859, 860, 861, 862, 941 v ulici Jugoslávská. Šířka vozovky 3.50 – 6.60m. Součástí je výstavba místa pro kontejnery odpadu. Součástí je umístění dopravního značení pro jednosměrný provoz a obytnou zónu B2 (2x), IP4b (2x), IZ5a,b. Odvodnění zůstává původní sklony komunikace do zeleně, pouze lokálně zaústěna do stávající kanalizace. výkopová zemina a přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku.

Mobiliář – u č.p. 854 a 860, venkovní sezení s fixní lavicí a stolem, venkovním krbem a odkládacím fixním stolem, herní a sportovní prvky, základní modul z ocelové rámové konstrukce, před vchody sestavy lavic se stolem, případně lavičky dle architektonické studie. objekt SO 401 veřejné osvětlení Umístění 9ks svítidel ve výšce svět. bodu 5m na stožáry bez výložníku, napojení kabelem Cyky 4x16 ze stávajících stožárů stávající soustavy VO. Kabel bude zatažen po celé své délce do zemní chráničky D50. Délka trasy kabelového vedení je 395m. objekt SO 801 – vegetační úpravy

Aplikace štěrkových trvalkových záhonů v návaznosti na domovní vstupy, trávníkové plochy v úzkých pruzích, výsadba nových 26 ks stromů javor babyka. Závazné stanovisko úřadu územního plánování dle §94j a§ 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Vamberk dne 25.6.2018 č.j. 799/2018/MÚVA II. Stanovené podmínky pro umístění a provedení dopravní stavby: ( §94p a § 155 stavebního zákona) A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů: 1. revitalizace bude umístěna na pozemcích parc.č. 1147/5, 1147/7, 1140/21, 2496, 1140/9, 2497, 1140/10, 2498, 1140/17, 2499, 1140/11, 2500, 1140/12, 2501, 1140/22, 1140/18, 2502, 1140/13, 2503, 1143/2, 1143/4, 1140/4, 1140/3 v k.ú. Vamberk- podrobná situace v měřítku 1 : 250, která je součástí projektové dokumentace 2. Stavba se umisťuje v souladu s §9 vyhlášky č. 503/2006 S. a určuje stavební pozemek na pozemku parc.č. 1147/5, 1147/7, 1140/21, 2496, 1140/9, 2497, 1140/10, 2498, 1140/17, 2499, 1140/11, 2500, 1140/12, 2501, 1140/22, 1140/18, 2502, 1140/13, 2503, 1143/2, 1143/4, 1140/4, 1140/3 v k.ú. Vamberk 3. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení, kterou vypracovala projekční firma DI Projekt s.r.o, Chelčického 686, 53351 Pardubice – Rosice, hlavní inženýr projektu: Lukáš Třasák, Dis, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 0701439, datum zpracování 10/2017 s přednostním respektováním podmínek společného povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 4. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat přepisy týkající se bezpečnosti a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 5. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2020 6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

7. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péče ve znění pozdějších předpisů, hlavně dle §22 odst.2 cit. zákona a §23 odst.2 cit. zákona. 8. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: §176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody a nebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 9. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005. 10. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad MěÚ Rychnov nad Kněžnou o stanovení přechodné úpravy provozu při provádění prací (pokud se stavby týká). 11. stanovení místní úpravy provozu je součástí projektové dokumentace, případná změna musí být povolena silničním správním úřadem MěÚ Rychnov n.Kn. samostatnou žádostí dle §77 zákona 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. 12. Uzavírku místní komunikace projedná a povolí MěÚ Vamberk. 13. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší. 14. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu. 15. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby. 16. Při stavebních pracích musí být učiněny opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí. 17. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku §12 odst.6 části B přílohy č.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 18. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu,

rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo staveb. povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení) 19. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 20. -

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: po odstranění stávající komunikace před pokládkou finálních povrchů komunikací závěrečná kontrolní prohlídka

21. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně již při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu stavebník předloží tyto doklady: (dle ustanovení §4, §122, §133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení) - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve staveb. řízení (k nahlédnutí) - geometrický plán dle skutečného provedení stavby potvrzený katastrem nemovitostí (dle situace záboru cizích pozemků) - skutečné zaměření stavby - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy - kolaudační souhlasy a revize sítí ukládaných v komunikaci. - dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení stavby oproti ověřené PD) - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby (dle §156 staveb.zákona) - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními přepisy: KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn., HZS KHK, územní odbor Rychnov n.Kn., MěÚ Rychnov n.Kn.- oddělení životního prostředí, stavební úřad) - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem vyžadována ve vyjádřeních v dokladové části PD ) - stavební deník - zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem - doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využitá nebo odstranění - doklad o předložení evidence o odpadech na MěÚ Rychnov n.Kn. – oddělení životního prostředí - doklady o vytýčení inž. sítí jednotlivých vlastníků a správců - doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inž. sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených kontrolách případné revizní zprávy inž. sítí překládaných, předávací protokol vlastníků napojovaných komunikací, vlastníci inž. sítí dle odst. B stavebního povolení, ... - doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. doklad o oznámení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce - pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce. 22. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. 23. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

24. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrany proti hluku. 25.

B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení: 1. NEJ – CZ s.r.o, Francouzká 75/4, Praha 2, stanovisko k exist. sítí č. VA 010/17 - 1 z 18.6.2017 2. Vamberecká Voda s.r.o, Vamberk 102, vyjádření k exist.sítí (kanalizace) č.j. 20/18 z 12.6.2018, 45/17 z 10.8.2017 3. ČEZ Distribuce a.s., Děčín – Podmokly 874/8 , vyjádření k výskytu sítí č. 0100786545 z 9.8.2017 4. Vambekon s.r.o. Vamberk 536 – vyjádření k exist. sítí (veř.osvětlení) z 10.8.2017, 27.6.2018 5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Olšanská 2681/6 – vyjádření k existenci sítí č.j. 637653/18 z 21.6.2018 Stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení jsou součástí projektové dokumentace, příloha E

C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů: 1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. životního prostředí – koordinované závazné stanovisko OVŽP-18520/2018-70/2018-Zs z 28.6.2018

I. Vodní hospodářství

vyřizuje: Ing. Kunertová

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, a vydává dle § 104, odst. 9) vodního zákona souhlasné závazné stanovisko. Stavba byla posouzena zejména, zda splňuje požadavky dle § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Dešťové vody budou zasakovány nebo odváděny na terén, lokálně bude zaústěna do stávající kanalizace. Odtokové poměry se nezmění. V rámci stavby není řešen žádný objekt vodního díla. II. Odpadové hospodářství

vyřizuje: Ing. Marková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska odpadového hospodářství podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, stanoví tuto podmínku: V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. Z hlediska ostatních zájmů, chráněných oddělením životního prostředí, nemáme k předložené projektové dokumentaci výše uvedené akce připomínky.

2. Městský úřad Vamberk – životní prostředí – vyjádření č. 2018/MÚVA z 13.6.2018 K předložené dokumentaci „Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk – 1. etapa“ se vyjadřujeme jako orgán ochrany přírody a krajiny vykonávající státní správu ve věci povolování kácení dřevin rostoucích mimo les dle §8 odst.1 zák. č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny a sdělujeme následující: - Město Vamberk obdrželo podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Regenerace zeleně ve Vamberku“. V rámci projektu došlo k ošetření stávající zeleně a k výsadbě nové v jednotlivých lokalitách města, mimo jiné i v lokalitě „Sídliště Jiráskova“. Podmínkou získání podpory je i tzv. doba udržitelnosti projektu, která potrvá do 13.6.2022. Po dobu udržitelnosti je povoleno kácení ošetřených a evidovaných dřevin pouze v nejnutnějších případech (např. ze zdravotních důvodů) a v případě nové výsadby se každoročně provádí kontrola rostlin – keřů, solitérních keřů a vzrostlých stromů a jejich doplňování dle inventárního seznamu. - Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme zachovat stávající zeleň, která je inventarizována v rámci projektu „Regenerace zeleně ve Vamberku“. Konkrétně se revitalizace v u.. Jugoslávské – I. etapa dotkne zeleně u bytových domů č.p. 861-862, 859-860, 854-855, jak je patrno ze situačního výkresu č. přílohy D1.1.3.2. Z hlediska „Regenerace zeleně ve Vamberku“ se jedná pouze o solitérní keř „Forsythia suspensa“ – zlatice převislá, který roste u bytového domu č.p. 862. Pokud by keř nebyl zachován, požadujeme jeho přemístění na jiné vhodné místo nebo vysazení nového. - Dále se revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk – 1. etapa týká i dřevin č. 22 a 23 na p.č. 1140/21, roh u domu č.p. 861. Jedná se o Jeřáby ptačí „Sorgus aucuparia“. vzhledem k tomu, že se jedná o dřeviny, jejichž zdravotní stav je výrazně zhoršený a padání suchých větví ohrožuje zdraví a majetek občanů, nemáme námitky k jejich pokácení. před započetím stavebních prací musí být požádáno o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle §8 odst.1 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vydáno Rozhodnutí – povolení ke kácení. Ostatní dřeviny a keře rostoucí v zájmovém území nesplňují předepsaný obvod kmene ani výměru plochy pro zapojené porosty dřevin a nejsou inventarizovány v rámci projektu „Regenerace zeleně ve Vamberku“, nemusí být tudíž k jejich pokácení vydáno povolení.

3. Krajská hygienická stanice KHK, Habrmanova 19, Hradec Králové – souhlasné závazné stanovisko č.j. S-KHSHK 17538/2018/2 z 31.7.2018 - upozorňujeme, že provoz stavby musí dodržovat hygienické limity hluku v chráněných prostorech dle §30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s §11 a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

4. Ministerstvo obrany – sekce ekonomická a majetková, Praha 6 – souhlasné závazné stanovisko č.j 7789/64786/2017-8201-OÚZ-PCE z 28.8.2017 5.

KŘ Policie KHK , dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 19.6.2018, č.j. KRPH56451/ČJ-2018-050706 souhlasíme, pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ČSN 736102 Projektová křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 736110 Projektování MK, ČSN 736056 Odstavné a pakovací plochy silničních vozidel, atd.) Při výstavbě zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečištění pozemních komunikací vyjíždějícími vozidly ze staveniště. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a při umisťování budou dodrženy platné technické podmínky TP 65 Zásady pro DZ na PK a TP 133 Zásady pro VDZ na PK. Před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu,

předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací. 6. HZS KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou ze dne 14.6.2018, č.j. HSHK-2770-2/2018 Souhlasné závazné stanovisko Stavby zařízení staveniště a deponie nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle §27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění: Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 51754 Vamberk, IČ 00275492

Odůvodnění Dne 27.6. 2018 obdržel Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí žádost stavebníka Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 51754 Vamberk o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu: „Revitalizace obytné skupiny Jiráskova, Vamberk – 1. etapa“ (dále jen "stavba") na pozemku: parcelní čísla 1147/5, 1147/7, 1140/21, 2496, 1140/9, 2497, 1140/10, 2498, 1140/17, 2499, 1140/11, 2500, 1140/12, 2501, 1140/22, 1140/18, 2502, 1140/13, 2503, 1143/2, 1143/4, 1140/4, 1140/3 v k.ú. Vamberk Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci. Stavebník předložil spolu s žádostí projektovou dokumentaci, kterou zhotovila projekční firma DI Projekt s.r.o, Chelčického 686, 53351 Pardubice – Rosice, hlavní inženýr projektu: Lukáš Třasák, Dis, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 0701439, datum zpracování 10/2017 Dne 2. 8. 2018 speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. U projednání žádosti v souladu s ustanovením §94m odst.3 stavebního zákona upustil stavební úřad od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Dle oznámení o zahájení společného územního a stavebního povolení č. OVŽP/23008/18-4235/18/No účastníci řízení mohli podat své námitky, důkazy do 15-ti dnů od doručení s tím, že k později podaným námitkám, připomínkám a důkazům a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto (§94m odst.3 a §94n odst.1 stavebního zákona). Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohli v souladu s ustanovením §36 odst.3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí a seznámit se s nimi. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení §94m odst. 3 a §94n odst.1 staveb. zákona. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili. Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení. Dle § 94k stavebního zákona považuje za účastníky společného řízení: Účastníci řízení podle §27 odst.1 a) správního řádu: -podle §94k písm. a), §109 písm. a-b) stavebního zákona Město Vamberk, Husovo nám.1, Vamberk -podle §94k písm. b)c)d), §109 písm.c) stavebního zákona Město Vamberk, Husovo nám.1, Vamberk Dusilová Jaroslava, Smetanovo nám. 1860, Havlíčkův Brod

Česká telekomunikační infrastruktura as., Olšanská 2681/6, Praha 3 Čez Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Vambekon, s.r.o, Na Struhách 536, Vamberk Vamberecká Voda s.r.o, Radniční 102, Vamberk Nej.cz s.r.o., Francouzská 75/4, Vinohrady, Praha2 -podle §94k písm.d), §109 písm. e)f) a §110 odst.7 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) vlastnící sousedních pozemků nebo stavby na něm: 1140/5, 1140/14, 1140/6, 1140/15, 1140/7, 1140/16, 1140/8,, st. 1774, 1140/19, 1110/7, 1110/8, 1110/9, 1110/32, 1110/2, 1140/3, 1110/53, 1110/31, 1110/2, 1828/1, 1147/8, 1828/2, st. 1093/1, st.. 1094/1 k.ú. Vamberk a všichni účastníci silničního provozu v sídlišti Jiráskova Vamberk Souhlas se stavebním záměrem byl udělen formou závazného stanoviska úřadu územního plánování MěÚ Vamberk dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) dne 25.6.2018 č.j. 799/2018/MÚVA Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

-

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. ŽP, závazné stanovisko z 28.6.2018 Městský úřad Vamberk – životní prostředí – závazné stanovisko z 13.6.2018 Krajská hygienická stnanice KHK, Habrmanova 19, Hradec Králové – závazné stanovisko z 31.7.2018 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3 – vyjádření k exist. SEK z 21.6.2018 Grid Servis s.r.o Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – povolení stavby ze dne 11.6.2018, 10.8.2017 Vambekon s.r.o, Na Struhách 536, Vamberk – vyjádření k exist.sítí z 10.8.2017, 27.6.2018 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4 – exist. sítí z 9.8.2017 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - sdělení k existenci EZ ze dne 9.8.2017 NEJ CZ s.r.o., Francouzská 75/4, Praha 2 – vyjádření k exist.sítí z 18.6.2018, 10.8.2017 Vamberecká voda s.r.o, Radniční 102, Vamberk – vyjádření exist.sítí z 12.6.2018, 10.8.2017 Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, – závazné stanovisko ze dne 14.6.2018 Krajské ředitelství policie KHK, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, ze dne 19.6.2018 Ministerstvo obrany, Tychnova 1, Praha 6 – závazné stanovisko z 28.8.2017 Souhlas s realizací stavby dle §184a odst.2 správního řádu – Jaroslava Dusilová, Smetanovo nám.1860, Vamberk z 19.1.2018

Stavební úřad posoudil předloženou žádost podle § 94o stavebního zákona, posoudil užití místní komunikace v zástavbě rodinných domů jako příjezdové komunikace ke stavbě, zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. f) a 18 odst. 1, písm. f), sazebníku správních poplatků s tím, že územně samosprávný celek je v případě staveb pozemních komunikací od správního poplatku osvobozen.

P o u č e n í ú č a s t n í ků Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou odboru výstavby a životního prostředí. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek. Odvolací lhůta pro podání odvolání začíná běžet následující den po dni doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Nováková Lidmila v.r. referentka odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou otisk úředního razítka Toto společné územní a stavební řízení „Revitalizace obytné skupiny Jiráskova, Vamberk, I. etapa“ včetně graf. přílohy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Poté bude vráceno zpět na silniční úřad MěÚ Rychnov n.Kn. ................................................................. datum vyvěšení

.............................................................. datum sejmutí

razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se: Město Vamberk, Husovo nám.1, Vamberk Dusilová Jaroslava, Smetanovo nám. 1860, Havlíčkův Brod Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 Čez Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Vambekon, s.r.o, Na Struhách 536, Vamberk Vamberecká Voda s.r.o, Radniční 102, Vamberk Nej.cz s.r.o., Francouzská 75/4, Vinohrady, Praha2 MěÚ Rychnov nad Kněžnou – veřejná vyhláška na úřední desce MěÚ Vamberk – veřejná vyhláška na úřední desce Dotčené orgány, ostatní: MěÚ Rychnov n.Kn., OVŽP – odd.ŽP MěÚ Rychnov n.Kn., OŠKMT MěÚ Vamberk, odd. ŽP MěÚ Vamberk, odd. stavební KŘ Policie KHK, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou HZS KHK, Na Spravedlnosti 2010, Rychnov nad Kněžnou

Digitálně podepsal Lidmila Nováková Datum: 08.10.2018 13:56:23 +02:00

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.