24sevenauctions GEBRUIKSVOORWAARDEN Deze gebruiksvoorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en het


1 24sevenauctions GEBRUIKSVOORWAARDEN Deze gebruiksvoorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en het Onl...
Author:  Petrus Kuiper

0 downloads 6 Views 81KB Size

Recommend Documents


GEBRUIKSVOORWAARDEN PAYCONIQ Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig per 1 September De informatie in deze Gebruiksvoorwaarden kan wijzigen
1 GEBRUIKSVOORWAARDEN PAYCONIQ Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig per 1 September De informatie in deze Gebruiksvoorwaarden kan wijzigen. 1. Definit...

GEBRUIKSVOORWAARDEN. De ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden is: Om deze Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") te printen, klik hier
1 De ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden is: GEBRUIKSVOORWAARDEN Om deze Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") te printen, klik ...

Gebruiksvoorwaarden van onze Dienst
1 Gebruiksvoorwaarden van onze Dienst Op het einde van de eerste termijn van 30 dagen, zal het Diensten Contract stilzwijgend vernieuwd worden voor bi...

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN
1 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET E-NOTARIAAT VERSIE 6 16 FEBRUARI2 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEG...

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna: de Websites) en mobiele applicaties
1 GEBRUIKSVOORWAARDEN COUVERTS Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna: de Websites) en mobiele applicaties (hierna: de ...

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE APPLICATIE E-CURIA - van toepassing op assistenten
1 GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE APPLICATIE E-CURIA - van toepassing op assistenten 1. E-curia is een it-applicatie met behulp waarvan processtukken lang...

Gebruiksvoorwaarden
1 Gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van - die gelden voor de diensten van ZIMIHC huis voor amateurkunst die worden aangeboden op...

Gebruiksvoorwaarden Wi-Fi dienst
1 Gebruiksvoorwaarden Wi-Fi dienst dienstverlener biedt u gratis internettoegang aan middels een openbaar Wi-Fi netwerk (hierna: Wi-Fi dienst ). Aan h...

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website
1 1. Inleiding Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder: AGV) zijn zonder enige uitzondering van ...

Bijzondere gebruiksvoorwaarden van de site
1 Bijzondere gebruiksvoorwaarden van de site Welkom bij Boeren & Buren en hartelijk dank voor uw bezoek! De Site en de Diensten worden geëx...24sevenauctions GEBRUIKSVOORWAARDEN Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en het Online Platform, één en ander zoals hieronder gedefinieerd. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door zodat u, de Gebruiker, weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. U kunt dit document downloaden en printen. 1. Definities In deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan, ongeacht of deze in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt: 1.1. Account: de persoonlijke sectie op het Online Platform met de door de Gebruiker ingevoerde, of vanuit Gebruiker’s sociale media account(s) opgevraagde, (persoons)gegevens, die door Gebruiker wordt gecreëerd bij aanmelding voor de Dienst en die door Gebruiker wordt beheerd. 1.2. Bedrijfsmatige Verkoper: de Gebruiker die gebruik maakt van de Dienst om in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit Kavels te verkopen. 1.3. Bod: een door een Gebruiker voor een Kavel geboden bedrag, inclusief eventueel verschuldigde BTW, exclusief Koperscommissie en andere eventueel verschuldigde (belasting)heffingen. 1.4. 24sevenauctions 1.5. Consument: een Gebruiker die een natuurlijk persoon is, en gebruik maakt van de Dienst of als Koper een Koopovereenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die niet kwalificeert als ondernemer voor BTW-doeleinden. 1.6. Dienst: de diensten die 24sevenauctions via het Online Platform aanbiedt, welke kenbaar zijn uit, en beschreven zijn op, het Online Platform en in deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder de mogelijkheid voor Verkopers om door middel van een online, geautomatiseerde veiling Kavels te verkopen. 1.7. Gebruiker: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Account aanmaakt of die gebruik maakt van de Dienst of zich begeeft op het Online Platform zonder zich te registreren. 1.8. Gebruikersmateriaal: informatie op het Online Platform die van Gebruikers afkomstig is, dan wel via het Online Platform door Gebruikers toegankelijk of openbaar wordt gemaakt, waaronder – maar niet beperkt tot – Kavels, kavelomschrijvingen, Objectgegevens, foto’s, specificaties, meningen, reclame-uitingen, berichten, aanbiedingen en/of aankondigingen. 1.9. Informatie: al het materiaal en alle informatie die door 24sevenauctions op het Online Platform wordt geplaatst, dan wel via het Online Platform toegankelijk wordt gemaakt. Gebruikersmateriaal valt hier niet onder. 1.10. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. 1.11. Kavel: één of meer zaken of diensten die door een Verkoper via een Online Veiling ten verkoop worden aangeboden op het Online Platform. 1.12. Koopovereenkomst: de via het Online Platform tot stand gekomen koopovereenkomst tussen de Verkoper enerzijds en de Koper anderzijds betreffende een bepaald Kavel. 1.13. Koopsom: het bedrag van het hoogste Bod, dat de Koper verschuldigd is aan de Verkoper, inclusief eventueel verschuldigde BTW, te vermeerderen met andere eventueel verschuldigde (belasting)heffingen. 1.14. Koper: de Gebruiker die via het Online Platform een Koopovereenkomst sluit met een Verkoper. 1.15. Koperscommissie: het door 24sevenauctions op het Online Platform gecommuniceerde percentage van de Koopsom dat de Koper na Toewijzing aan 24sevenauctions verschuldigd is voor gebruikmaking van de Dienst, inclusief eventueel verschuldigde BTW, te vermeerderen met andere eventueel verschuldigde (belasting)heffingen. 1.16. Objecten: verzamelobjecten waarvan gegevens door een Gebruiker op het Online Platform worden geplaatst of aan 24sevenauctions worden aangeleverd, en die door Verkoper via zijn Shop ten verkoop kunnen worden aangeboden. Onder Objecten wordt niet verstaan: Kavels. 1.17. Objectgegevens: afbeeldingen, geluidsopnamen, audiovisuele opnamen, omschrijvingen, specificaties, reclameuitingen, catalogusprijzen of afbeeldingen van verpakkingsmaterialen of kaften van Objecten. 1.18. Online Platform: de digitale omgeving van 24sevenauctions die is te benaderen via het internet en waar Gebruikers middels de door 24sevenauctions ontwikkelde en aangeboden software in staat worden gesteld de Dienst af te nemen, zoals bereikbaar via onder meer www.24sevenauctions.com, www.24sevenauctions.nl,www.24sevenauctions.de, en andere door of namens 24sevenauctions geregistreerde top level domains, inclusief alle subdomeinen en subpagina’s daarvan, alsmede de mobiele versies van die websites, alsmede alle

softwareprogrammatuur en (mobiele) applicaties waarmee de Dienst kan worden gebruikt, waaronder op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. 1.19. Online Veiling: de online, geautomatiseerde veiling van Kavels door Verkopers op het Online Platform. 1.20. Reserve Price: De niet zichtbare minimumprijs die een Verkoper voor zijn Kavel wenst te ontvangen. 1.21. Toewijzing: het volledig geautomatiseerde bericht aan de Koper dat hij het hoogste Bod heeft gedaan en dat hij het Kavel daarmee heeft gekocht. 1.22. Verkoper: de Gebruiker die één of meer Kavels ten verkoop aanbiedt op het Online Platform. 1.23. Verkoperscommissie: het door 24sevenauctions op het Online Platform gecommuniceerde percentage van de Koopsom dat de Verkoper na een Online Veiling aan 24sevenauction verschuldigd is voor gebruikmaking van de Dienst, welke Verkoperscommissie, te vermeerderen met eventueel verschuldigde BTW en andere (belasting)heffingen, door 24sevenauctions wordt ingehouden op de uitbetaling van de Koopsom. 1.24. Volgrechtvergoeding: de vergoeding ter zake het volgrecht zoals omschreven in artikel 17 van deze Gebruiksvoorwaarden. 2. Toepasselijkheid en Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden 2.1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst of het Online Platform. Door gebruik te maken van de Dienst, door het Online Platform te bezoeken en/of door deze Gebruiksvoorwaarden bij het aanmaken van een Account te accepteren, gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden is uitgesloten. 2.2. Het Online Platform is opgesteld in verschillende taalversies, welke zijn gericht op verschillende landen of territoria. Dit blijkt onder andere uit de URL’s van de betreffende versies achter de internetadressen van het Online Platform. Voor de verschillende versies van het Online Platform kunnen (deels) verschillende versies van de Gebruiksvoorwaarden gelden. De verschillende versies van de Gebruiksvoorwaarden zullen te vinden zijn op het Online Platform. 2.3. Het land van het IP-adres dat de Gebruiker gebruikt bij het benaderen van het Online Platform, bepaalt welke versie van het Online Platform de Gebruiker te zien krijgt. Meestal zal dat het land zijn waar de Gebruiker woonachtig is. 2.4. Elke Gebruiker die woonachtig is in een land waarvoor een specifieke versie van deze Gebruiksvoorwaarden is opgesteld, accepteert hierbij dat op zijn gebruik van het Online Platform altijd de betreffende versie van de Gebruiksvoorwaarden van toepassing is, ook indien hij het Online Platform benadert vanuit een ander land of indien hij zich registreert vanuit een ander land en een andere versie van de Gebruiksvoorwaarden aanvinkt tijdens de registratie. 2.5. Elke Gebruiker die woonachtig is in een land waarvoor geen specifieke versie van deze Gebruiksvoorwaarden is opgesteld, accepteert hierbij dat op zijn gebruik van het Online Platform altijd deze generieke versie van de Gebruiksvoorwaarden van toepassing is, ook indien hij het Online Platform benadert vanuit een land waarvoor wel een specifieke versie van de Gebruiksvoorwaarden is opgesteld of indien hij zich registreert vanuit een dergelijk land en een andere versie van de Gebruiksvoorwaarden aanvinkt tijdens de registratie. 2.6. Bij strijd tussen de bepalingen van verschillende (taal)versies van deze Gebruiksvoorwaarden, zal de generieke versie in de Engelse taal voorrang hebben, behoudens voor zover het verschil tussen de generieke versie en deze versie het gevolg is van dwingendrechtelijk Nederlands recht. 2.7. 24sevenauctions is te allen tijde gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op het Online Platform te vinden of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Gebruikers gebracht. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van Gebruikers op significante wijze beïnvloedt, zal 24sevenauctions de Gebruikers hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de homepage van het Online Platform. 2.8. Indien Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, heeft Gebruiker slechts de mogelijkheid de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te verwijderen. 3. Algemeen 3.1. Gebruiker aanvaardt dat de Dienst en het Online Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals Gebruiker die aantreft op het moment van gebruik (“as is basis”). 24sevenauctions sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende

garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst. 3.2. Gebruiker accepteert dat de functionaliteiten van de Dienst en het Online Platform kunnen wijzigen en dat 24sevenauctions het recht heeft het aanbieden van bepaalde onderdelen van de Dienst geheel te staken. 3.3. Verkopers bieden Kavels op het Online Platform aan en Gebruikers nemen deze Kavels rechtstreeks van Verkopers af. 24sevenauctions speelt hierbij uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van een Online Platform en aanvullende diensten. 24sevenauctions kan geen controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden Kavels, de bevoegdheid van Verkopers om Kavels te verkopen en de bevoegdheid of mogelijkheid van Kopers om Kavels te kopen. 3.4. Gebruiker erkent en aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan – maar niet beperkt tot – de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot het Online Platform, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van of gebreken in het Online Platform of in de onderliggende hardware, netwerkverbindingen of software. Ook kunnen onderhoudswerkzaamheden aan het Online Platform of aan het onderliggende systeem aan (onbeperkte) toegang of het (tijdig) uitbrengen van een Bod in de weg staan. 24sevenauctions is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke (technische) onvolkomenheden. 3.5. Gebruiker erkent en aanvaardt dat sommige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden vanwege de aard van bepaalde Kavels, daarop niet (onverkort) toepasbaar zijn, zoals de verplichting Kavels zorgvuldig verpakt toe te zenden in het geval van een domeinnaamveiling. In dit soort gevallen zullen de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden redelijkerwijs worden uitgelegd op zodanige wijze dat deze wel toepasbaar zijn op de betreffende Koopovereenkomst of het betreffende Kavel, waarbij de inhoud, bedoeling en geest van de bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden zoveel mogelijk wordt nageleefd. 3.6. Op (de koop en/of verkoop van) sommige Kavels zullen andere, gewijzigde of aanvullende regels van toepassing zijn dan neergelegd in deze Gebruiksvoorwaarden. Deze worden zoveel mogelijk bij het betreffende Kavel op het Online Platform vermeld. 3.7. Onverminderd enige andere bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden, erkent en aanvaardt Gebruiker dat Kavels en Objecten in eigendom toebehoren aan de Verkoper en niet aan 24sevenauctions. Er komt geen koopovereenkomst tot stand tussen 24sevenauctions en Koper en 24sevenauctions brengt het eigendomsrecht niet over van Verkoper naar Koper. 3.8. In het geval van een (dreigend) geschil tussen een Verkoper en een Koper in het kader van een Online Veiling, is 24sevenauctions , ter zekerstelling van haar eigen rechten en die van andere Gebruikers, te allen tijde gerechtigd om naar haar eigen inzicht de uitbetaling van alle gelden van de betreffende Gebruikers, voor zover dat geen Consumenten zijn, op te schorten en eventueel aanwezige tegoeden van die Gebruikers te bevriezen. Voorgaande beperkt op geen enkele wijze de wettelijke opschortingsrechten die 24sevenauctions ten opzichte van Consumenten heeft. 4. Aanmelden voor de Dienst 4.1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Online Platform. Ook kan Gebruiker inloggen via bepaalde diensten van derden, zoals met een Facebook account. Gebruiker staat er jegens 24sevenauctions voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet, waarheidsgetrouw en up-to-date is. Tijdens de registratie moet Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. 4.2. Verkopers die Bedrijfsmatige Verkoper zijn, zijn verplicht dat kenbaar te maken door zich als “Bedrijfsmatige Verkoper” te identificeren bij het aanmaken van hun Account, dan wel door middel van een andere op het Online Platform gecommuniceerde aanduiding voor Bedrijfsmatige Verkopers. Gebruiker accepteert dat hij voor al het gebruik via een dergelijk Account wordt aangemerkt

als Bedrijfsmatig Verkoper. Catawiki heeft het recht de status van Accounts te wijzigen indien zij daartoe redelijkerwijs aanleiding ziet, zoals in het geval een Bedrijfsmatig Verkoper zich niet als zodanig heeft geregistreerd. 4.3. Bedrijfsmatige Verkopers zijn verplicht bij het aanmaken van hun Account hun daadwerkelijke handelsnaam of statutaire naam op te geven. 4.4. Gebruiker is verplicht te voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving en zich in dat verband bij zijn aanmelding te registreren in de juiste hoedanigheid en daarbij alle benodigde gegevens te verstrekken, zoals een juist BTWnummer. Ook particuliere Verkopers kunnen voor BTW-doeleinden als ondernemer worden aangemerkt en dus verplicht zijn een juist BTWnummer te verstrekken. Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie met betrekking tot zijn fiscale positie en vrijwaart 24sevenauctions volledig voor alle aanspraken van derden, waaronder de fiscus, en voor alle hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende schade en/of kosten, welke aanspraken, schade en kosten door 24sevenauctions direct op Gebruiker zullen worden verhaald. 4.5. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Het is niet toegestaan in te loggen via derden-diensten accounts van anderen of anderen toe te staan in te loggen namens Gebruiker. 4.6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn gebruikersnaam en wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt en Gebruiker vrijwaart 24sevenauctions ter zake van enige schade die voortvloeit uit misbruik of gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. 24sevenauctions mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker. 4.7. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker 24sevenauctions daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van zijn wachtwoord. 4.8. In beginsel kan iedereen zich aanmelden bij 24sevenauctions. Indien Gebruiker jonger is dan 18 jaar, heeft hij echter de toestemming nodig van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (voogd of (één van) de ouders). Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren staat Gebruiker er voor in dat hij inderdaad 18 jaar of ouder is of de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het aanmaken van zijn Account. 4.9. 24sevenauctions behoudt zich het recht voor de registratie- en inlogprocedure, het wachtwoord, de gebruikersnaam, de naam van een Shop en/of bepaalde Gebruikersinformatie te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van 24sevenauctions, derden of het functioneren van de Dienst. 5. Aanbieden van Kavels 5.1. Om Kavels te kunnen verkopen via het Online Platform dient de Gebruiker onder andere zijn adresgegevens in te vullen in zijn Account. 5.2. Op basis van onder meer de aantrekkelijkheid, de zeldzaamheid en de mogelijke opbrengst van en de verwachte vraag naar de betreffende soort Kavels wordt beoordeeld welke Kavels geschikt zijn om te worden verkocht via het Online Platform. 5.3. De Verkoper dient bij het aanbieden van het Kavel de redelijke verzendkosten te vermelden en aan te geven of het Kavel ook kan worden afgehaald. 5.4. Bij het aanbieden van Kavels dient Verkoper op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie te verstrekken over het aangeboden Kavel. Het betreft in ieder geval– maar daartoe niet beperkt – de volgende materialen en informatie: (i) Een correcte, volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Kavel; (ii) Informatie over de staat en kwalificatie van het Kavel, waaronder of het al dan niet een margegoed betreft in het kader van de BTWwetgeving; (iii) Ten minste één (1) waarheidsgetrouwe foto; (iv) Een eventuele Reserve Price (de mogelijkheid tot het instellen van een Reserve Price is afhankelijk van de waarde van het Kavel); (v) De verzendkosten, welke redelijk dienen te zijn en gebaseerd op de werkelijke portokosten; (vi) Het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de Koper na verkoop (indien van toepassing) en eventuele garanties; en (vii) Eventuele andere aan het aanbod verbonden voorwaarden. 5.5.

24sevenauctions is jegens andere Gebruikers niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omschrijving van Kavels, waaronder voor de informatie en verklaringen van Verkoper genoemd in artikel 5.4. Verkoper aanvaardt dat 24sevenauctions wijzigingen en aanvullingen kan voorstellen of aanbrengen in de omschrijving van het aangeboden Kavel. Verkoper krijgt echter de mogelijkheid de omschrijving te controleren voordat de Online Veiling van start gaat, zal van die mogelijkheid gebruik maken, staat er voor in dat het Kavel voldoet aan de omschrijving en vrijwaart 24sevenauctions tegen enige aanspraak van de Koper in verband met het niet voldoen daaraan. 5.6. In sommige gevallen zullen door 24sevenauctions (automatisch) waardeinschattingen worden gegeven van bepaalde Kavels, en catalogusprijzen van Objecten. 24sevenauctions staat niet in voor de juistheid daarvan en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien blijkt dat Kavels of Objecten meer of minder waard blijken te zijn. 24sevenauctions kan weigeren voor een bepaald Kavel een Reserve Price op te nemen. 5.7. 24sevenauctions heeft het recht de bij een Kavel behorende teksten te laten vertalen zodat de Kavels ook in andere landen kunnen worden aangeboden, al dan niet door gebruikmaking van vertaalmachines. 24sevenauctions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige fouten in de teksten ten gevolge van deze vertalingen. Indien een Koper een Koopovereenkomst niet wenst na te komen ten gevolge van een onjuiste vertaling van voor de verkoop essentiële informatie, en de Koper aantoont dat deze onjuiste vertaling ertoe heeft geleid dat de Koper de Koopovereenkomst is aangegaan en dat hij die Koopovereenkomst niet was aangegaan in het geval van een juiste vertaling, is Verkoper verplicht zijn medewerking te verlenen aan beëindiging van de Koopovereenkomst. 5.8. Kavels kunnen door Verkoper worden teruggetrokken tot aan het moment dat deze zijn gepubliceerd op het Online Platform en zichtbaar zijn voor andere Gebruikers. Daarna kunnen de door de Verkoper aan het aanbod verbonden voorwaarden niet meer worden gewijzigd door de Verkoper. Indien een Kavel niettegenstaande het voorgaande op verzoek van Verkoper toch wordt verwijderd uit de Online Veiling, is Verkoper volledig aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade, dit onder toepasselijkheid van artikel 22. 5.9. Voor de (ver)koop van bepaalde Kavels, waaronder – maar niet beperkt tot – tabakswaren, alcohol en (antieke) wapens, gelden andere voorwaarden en toelatings- en/of (wettelijke) leeftijdseisen. Deze worden gecommuniceerd op het Online Platform. Gebruikers zullen zich daaraan houden. 5.10. Kavels worden door Verkoper exclusief aangeboden op het Online Platform en zullen dus niet (meer) langs andere verkoopkanalen worden aangeboden. Verkoper zal Kavels verwijderen van andere websites, waaronder van veilingplatforms, online marktplaatsen en (eigen) webwinkels. 6. Verloop van de Online Veilingen 6.1. Gebruikers zijn verplicht alle redelijke aanwijzingen en instructies ten aanzien van een Online Veiling door of namens 24sevenauctions op te volgen. Indien zich ten aanzien van een Online Veiling situaties voordoen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien en/of in het geval van geschillen tussen Gebruikers of andere ongeregeldheden, beslist 24sevenauctions wat er gebeurt. 6.2. 24sevenauctions heeft te allen tijde, zowel vóór, tijdens als na afloop van een Online Veiling het recht het aanbieden van kavels door Gebruikers en het bieden door Gebruikers op Kavels tijdelijk of permanent onmogelijk te maken. 6.3. Inspectie van het Kavel door een potentiële Koper is in beginsel niet mogelijk, tenzij bij de omschrijving van een Kavel staat aangegeven dat dit wel het geval is. Indien inspectie mogelijk is kan een potentiële Koper aangeven dat hij het Kavel ter plaatse wenst te inspecteren. Indien de Verkoper daarmee instemt, zal 24sevenauctions daartoe de van haar benodigde gegevens verstrekken en aldus slechts een doorverwijzende rol vervullen. 6.4. 24sevenauctions heeft het recht om bij bepaalde (categorieën) Online Veilingen of Kavels en/of bij Biedingen vanaf bepaalde bedragen, als voorwaarde voor het plaatsen van Biedingen te stellen dat Gebruikers een door 24sevenauctions te bepalen bedrag bij haar in deposito storten dan wel op andere wijze zekerheid tot nakoming van betaling verstrekken. 6.5. Er kan gedurende de op het Online Platform bepaalde tijdsduur worden deelgenomen aan een Online Veiling. Gebruikers kunnen daarbij gebruikmaken van de functie “automatisch bieden”, waarbij zonder verdere tussenkomst van de Gebruiker automatisch biedingen worden gedaan tot aan een bepaald door de Gebruiker ingesteld maximum. Het bedrag waarmee de Gebruiker een Bod minimaal dient te verhogen, is afhankelijk van het op dat moment geldende hoogste Bod. De minimum biedstappen

staan vermeld op het Online Platform. Indien gedurende de laatste minuut van de tijdsduur van de Online Veiling nog een Bod wordt uitgebracht, Pagina van 8 25 wordt de looptijd van de Online Veiling telkens automatisch met één (1) minuut verlengd. 6.6. Het is mogelijk dat op Kavels kan worden geboden in verschillende valuta. Biedingen worden op het Online Platform getoond, afgerond op hele munteenheden. Dat kan een effect hebben op de hoogte van de minimum biedstappen. Ook zal de Koopsom mogelijk worden afgerond op hele munteenheden voordat deze aan de Verkoper wordt uitgekeerd. Afronding geschiedt afhankelijk van bepaalde vooraf vastgelegde grenzen automatisch naar boven of naar beneden. 6.7. Bij de start van elke Online Veiling worden de wisselkoersen die worden gehanteerd voor de verkoop van de Kavels in de betreffende Online Veiling, gefixeerd op de wisselkoers die geldt op het moment van de start van de Online Veiling. Dat betekent dat elk Bod gedurende de Online Veiling wordt gedaan tegen die gefixeerde wisselkoers en dat uitbetaling van de Koopsom (minus de Koperscommissie) wordt gedaan tegen die gefixeerde wisselkoers. 6.8. Verkopers accepteren dat zij mogelijk een lagere (of hogere) Koopsom in de eigen valuta krijgen betaald dan dat zij hadden ontvangen indien de wisselkoers zou worden gehanteerd die geldt op het moment van sluiting van de Online Veiling of op het moment van uitbetaling van de Koopsom. 6.9. Elk Bod wordt geacht te zijn gedaan door degene via wiens Account het Bod wordt uitgebracht. Gebruiker is ten opzichte van Verkoper dan ook altijd persoonlijk gebonden aan de via zijn Account uitgebrachte Biedingen, ook als een derde partij via zijn Account Biedingen doet. 6.10. Koper erkent en aanvaardt dat indien een Reserve Price is opgenomen door de Verkoper, geen Koopovereenkomst tot stand komt indien het hoogste Bod lager is dan deze Reserve Price. 6.11. Behoudens in het geval een Gebruiker handelt als Consument en een Kavel koopt van een Bedrijfsmatige Verkoper en de uitzonderingen op het herroepingsrecht genoemd in artikel 8.12 niet van toepassing zijn, en behoudens specifieke situaties welke zullen zijn omschreven bij de betreffende Online Veiling, is een gedaan Bod onvoorwaardelijk en onherroepelijk, ongeacht of Gebruiker gebruik maakt van de functie “automatisch bieden”. Gebruiker kan zich niet beroepen op typfouten of vergissingen. 6.12. Het is Verkoper niet toegestaan een Bod uit te brengen op Kavels die door de Verkoper zelf worden aangeboden en/of anderen opdracht te geven een Bod uit te brengen. 6.13. De Koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van de automatische Toewijzing. 24sevenauctions is geen partij bij de Koopovereenkomst. 6.14. Op het Online Platform en/of in (e-mail)berichten van 24sevenauctions kunnen aanvullende voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn op het aanbieden van Kavels en/of het doen van Biedingen. 7. Regels voor Bedrijfsmatige Verkopers 7.1. Verkoper is verplicht naar waarheid te verklaren omtrent de al dan niet professionele hoedanigheid waarin hij Kavels aanbiedt. Als Verkoper niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is hij verplicht zich aan te melden als “particuliere Verkoper”. Bedrijfsmatige Verkopers zijn verplicht zich als zodanig aan te melden (dan wel op een andere op het Online Platform gecommuniceerde aanduiding voor Bedrijfsmatige Verkopers) en 24sevenauctions een geldig Kamer van Koophandelen/of BTWnummer te verstrekken. 7.2. Indien Verkoper een Bedrijfsmatige Verkoper is, erkent en aanvaardt hij dat Consumenten die woonachtig zijn in een land binnen de Europese Economische Ruimte in bepaalde gevallen het recht hebben om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn, de Koopovereenkomst te ontbinden. Verkoper zal daaraan zijn volledige medewerking verlenen op de door 24sevenauctions aangegeven wijze. 8. Rechten van Consumenten 8.1. Consumenten hebben een wettelijke waarborg van conformiteit van de Kavels. 8.2. Consumenten die woonachtig zijn in een land binnen de Europese Economische Ruimte en een Kavel van een Bedrijfsmatige Verkoper kopen, hebben gedurende een termijn van 14 dagen (de bedenktijd) het recht om zonder opgave van redenen de koop te herroepen op basis van het wettelijke herroepingsrecht neergelegd in artikel 6:230o van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, dan wel op basis van eventueel toepasselijk buitenlands recht ter implementatie van artikel 9 van de richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten. De Bedrijfsmatige Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 8.3. De in artikel 8.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument

aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het Kavel heeft ontvangen, of: (i) Als het Kavel in meerdere zendingen wordt geleverd: de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, de laatste zending heeft ontvangen; (ii) Als de levering van een Kavel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; (iii)Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Kavels gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, het eerste Kavel heeft ontvangen. 8.4. De Consument is verplicht om gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het Kavel en met de verpakking. De Consument zal het Kavel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Kavel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Kavel slechts mag hanteren en inspecteren zoals de Consument dat in een winkel zou mogen doen. 8.5. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Kavel die het gevolg is van een manier van omgaan met het Kavel die verder gaat dan is toegestaan onder artikel 8.4. 8.6. Als de Consument in overeenstemming met artikel 8.2 gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt de Consument dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping via het herroepingsformulier. De Koper dient de herroeping zelf bij de Verkoper en 24sevenauctions aan te geven en te regelen. De kosten van de veiling wat aan 24sevenauctions betaald dient te worden is de Koper kwijt. De BTW hoeft niet betaald te worden. 9. Betaling 9.1. Na afloop van de Online Veiling ontvangt de Gebruiker die het hoogste Bod heeft gedaan van 24sevenauctions de automatische Toewijzing met daarin een overzicht van de gekochte Kavels alsmede de verschuldigde Koopsom, eventuele verzendkosten, de Koperscommissie, de eventuele Volgrechtvergoeding en de eventueel verschuldigde BTW. 9.2. Bij de automatische Toewijzing worden aan de Koper twee facturen ter beschikking gesteld. 24sevenauctions reikt namens de Verkoper een factuur uit voor de Koopsom, inclusief de eventueel verschuldigde BTW, te vermeerderen met andere (belasting)heffingen. 24sevenauctions factureert de verschuldigde Koperscommissie afzonderlijk, inclusief de eventueel verschuldigde BTW, te vermeerderen met andere (belasting)heffingen. 9.3. De Koopsom, de Koperscommissie en de eventuele Volgrechtvergoeding dient de Koper op basis van de genoemde facturen binnen de in het overzicht vermelde termijn aan/via 24sevenauctions te voldoen. Koper draagt er zorg voor dat alle bedragen netto worden ontvangen en is derhalve verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle eventuele (bank)kosten, (bron)belastingen, heffingen en/of inhoudingen. Het e-mailbericht bevat een link naar de online betaalpagina van 24sevenauctions. Betaling geschiedt via één van de betaalmethodes zoals daar vermeld. 9.4. Gebruiker accepteert dat 24sevenauctions namens Verkoper facturen opstelt en verzendt voor zover het uitreiken van facturen verplicht is op basis van wet- en regelgeving. Verkoper blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de factuur en 24sevenauctions accepteert dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid. 9.5. Indien Koper niet binnen de vermelde betalingstermijn de Koopsom, de Koperscommissie en de eventuele Volgrechtvergoeding voldoet, is hij automatisch in verzuim jegens 24sevenauctions en de Verkoper, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim is Koper rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. 24sevenauctions zal nog een laatste aanmaning versturen, mede namens de Verkoper ten aanzien van het aan Verkoper verschuldigde bedrag. Indien betaling ook dan uitblijft, kan 24sevenauctions de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door 24sevenauctions gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te late betaling ten laste van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Nederlandse Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bedragen minimaal ¤ 40,-. 9.6. Indien 24sevenauctions mede namens de Verkoper een incassotraject start om de Koopsom te incasseren, is Verkoper verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en gedurende het incassotraject het Kavel onder zich te houden, niet in eigendom over te dragen en niet te bezwaren. 24sevenauctions kan door Verkoper echter niet verplicht worden de Koopsom (alsnog) te incasseren. Indien 24sevenauctions aan Verkoper meedeelt dat zij niet overgaat tot (verdere) incasso van de Koopsom, accepteert Koper dat Verkoper het recht heeft ofwel het incassotraject zelfstandig voort te zetten dan

wel de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De ontbindingsverklaring kan door 24sevenauctions namens de Verkoper aan de Koper worden verzonden. Indien Verkoper het incassotraject voortzet, zal 24sevenauctions aan Verkoper de daartoe benodigde informatie verstrekken, waaronder identificerende gegevens over de Koper. Indien Verkoper het incassotraject zelfstandig voortzet vrijwaart Verkoper 24sevenauctions voor eventueel verschuldigde Volgrechtvergoedingen. 9.7. Ontbinding van de Koopovereenkomst op de voet van artikel 9.6 heeft geen invloed op de verschuldigdheid van de Koperscommissie door de Koper. 9.8. Bij ontbinding wegens niet-nakoming door Koper van zijn betalingsverplichting op grond van artikel 9.6, is Koper aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van 24sevenauctions , welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van de door 24sevenauctions misgelopen Verkoperscommissie. 9.9. Bij ontbinding wegens niet-nakoming door Koper van zijn betalingsverplichting op grond van artikel 9.6, verbeurt Koper bovendien een boete ter hoogte van 50% van de Koopsom dan wel, indien dat hoger is, 50% van het door de Verkoper vooraf geschatte verkoopbedrag. 9.10. 24sevenauctions zal uitsluitend overgaan tot uitbetaling van de Koopsom aan Verkoper (na aftrek van de Verkoperscommissie) na daadwerkelijke ontvangst van de Koopsom, de Koperscommissie en de eventuele Volgrechtvergoeding van de Koper. 24sevenauctions zal zich ervoor inspannen de Koopsom (na aftrek van de Verkoperscommissie) uit te betalen binnen drie weken na levering van het Kavel door de Verkoper in overeenstemming met artikel 10. Niettegenstaande het voorgaande, heeft 24sevenauctions het recht betaling aan de Verkoper op te schorten, in het bijzonder indien de Koper een dispuut heeft gemeld vanwege, bijvoorbeeld, gestelde beschadiging of non-conformiteit van het Kavel. 10.Levering en Afname van de Kavels 10.1. Behoudens indien Koper en Verkoper overeenkomen dat het Kavel wordt afgehaald door Koper, is de Verkoper verantwoordelijk voor het versturen en leveren van het Kavel aan Koper conform de Koopovereenkomst en de vooraf door Verkoper gecommuniceerde voorwaarden. 10.2. De Verkoper is verplicht het Kavel te leveren aan de Koper aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden, tegen de voorwaarden zoals door de Verkoper bij het aanbrengen van het Kavel vastgesteld en onverminderd het bepaalde in artikel 8. Verkoper is verplicht verkochte Kavels binnen drie (3) werkdagen nadat de betaling daarvoor door 24sevenauctions is ontvangen en Verkoper van 24sevenauctions een betalingsbevestiging heeft ontvangen, zorgvuldig verpakt aan de Koper toe te zenden, tenzij is overeengekomen dat de Kavels worden afgehaald. Indien de verzendkosten lager zijn dan in de Online Veiling vermeld, bijvoorbeeld doordat de Koper het Kavel afhaalt of indien aan dezelfde Koper meerdere Kavels worden verkocht, dient de Verkoper eventueel teveel betaalde verzendkosten terug te betalen aan de Koper. 10.3. Verkochte Kavels dienen te worden verzonden met Track & Trace en, indien mogelijk, verzekerd te zijn tijdens transport. 10.4. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper kenbaar heeft gemaakt. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Kavels berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan het adres dat is opgegeven door de Koper. 10.5. Ondertekening voor ontvangst op de plaats van levering wordt door 24sevenauctions, in verband met uitbetaling van de Koopsom (na aftrek van de Verkoperscommissie) door 24sevenauctions, als bewijs van correcte, volledige en onbeschadigde ontvangst door de Koper aangemerkt. Verkoper accepteert dat 24sevenauctions het recht heeft geen ander bewijs van ontvangst te accepteren in verband met uitbetaling van de Koopsom (na aftrek van de Verkoperscommissie) door 24sevenauctions. 10.6. Bij niet-nakoming door Verkoper van zijn leveringsverplichting op grond van dit artikel 10, ook na een deugdelijke ingebrekestelling, is Verkoper in verzuim en is 24sevenauctions gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden namens de Koper. De ingebrekestelling en ontbindingsverklaring kunnen door 24sevenauctions namens de Koper aan de Verkoper worden verzonden. Verkoper is dan onder meer gehouden de schade van Koper te vergoeden, onverminderd enig ander recht. Verkoper is alsdan verplicht de eventueel reeds ontvangen Koopsom terug te betalen aan 24sevenauctions. 24sevenauctions zal pas overgaan tot restitutie van de Koopsom aan de Koper na daadwerkelijke ontvangst daarvan van Verkoper. 10.7. Ontbinding van de Koopovereenkomst op de voet van artikel 10.6 heeft geen invloed op de verschuldigdheid van de Verkoperscommissie door de Verkoper. 10.8. Bij ontbinding wegens niet-

nakoming door Verkoper van zijn leveringsverplichting op grond van artikel 10.6, is Verkoper aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van 24sevenauctions, welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van de door 24sevenauctions misgelopen Koperscommissie. 10.9. Bij ontbinding wegens niet-nakoming door Verkoper van zijn leveringsverplichting op grond van artikel 10.6, verbeurt Verkoper bovendien een boete ter hoogte van 50% van de Koopsom dan wel, indien dat hoger is, 50% van het door de Verkoper vooraf geschatte verkoopbedrag. 10.10. De Koper die het hoogste Bod heeft uitgebracht is verplicht tot afname van het Kavel binnen de termijn zoals vermeld bij de omschrijving van het Kavel. Indien geen termijn is vermeld of overeengekomen, is Koper verplicht tot afname van het Kavel binnen een redelijke termijn, welke termijn in geen geval meer dan vier weken zal bedragen (te rekenen vanaf de dag van sluiting van de betreffende Online Veiling). Indien Koper niet tijdig tot afname van het Kavel overgaat, afspraken met Verkoper niet nakomt en/of weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of met het opvolgen van de instructies van Verkoper die nodig zijn voor de levering van het Kavel, heeft 24sevenauctions het recht, na een waarschuwing aan Koper per email, de Koopsom (na aftrek van de Verkoperscommissie) uit te betalen aan de Verkoper. Koper kan in dat geval ten opzichte van 24sevenauctions geen enkele aanspraak meer maken op terugbetaling van de Koopsom of op enige compensatie. Verkoper is in dat geval verplicht het Kavel ter beschikking te houden voor afname door de Koper. 10.11. Indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden wegens niet-nakoming door Koper van zijn afname- en medewerkingsverplichtingen op grond van artikel 10.10, heeft dat geen invloed op de verschuldigdheid van de Koperscommissie door de Koper. 10.12. Indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden wegens niet-nakoming door Koper van zijn afname- en medewerkingsverplichtingen op grond van artikel 10.10, is Koper aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van 24sevenauctions, welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte van de door 24sevenauctions misgelopen Verkoperscommissie. 10.13. Indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden wegens niet-nakoming door Koper van zijn afname- en medewerkingsverplichtingen op grond van artikel 10.10, verbeurt Koper bovendien een boete ter hoogte van 50% van de Koopsom dan wel, indien dat hoger is, 50% van het door de Verkoper vooraf geschatte verkoopbedrag. 10.14. 24sevenauctions is gerechtigd de bedragen genoemd in artikel 10.11, 10.12 en 10.13 te verrekenen met de aan Koper te retourneren Koopsom. 10.15. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 12.3, erkent en aanvaardt Koper dat bij grensoverschrijdende Koopovereenkomsten speciale regels en/of voorwaarden kunnen gelden met betrekking tot de import van Kavels, waaronder – maar niet beperkt tot – douanerechten, BTW, invoerheffingen en inklaringskosten. Koper dient zich voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst van deze regels te vergewissen. Eventuele additionele kosten in verband met het voorgaande komen uitsluitend voor rekening van Koper. 10.16. Eventuele klachten en geschillen tussen Verkoper en Koper dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij 24sevenauctions. Hoewel Koper en Verkoper geschillen in principe onderling dienen op te lossen, zal 24sevenauctions zich, waar nodig, redelijkerwijs inspannen om te bemiddelen tussen Verkoper en Koper. Indien Verkoper en Koper niet tot een oplossing komen en 24sevenauctions de Koopsom nog onder zich heeft, accepteren Verkoper en Koper hierbij dat 24sevenauctions het finale recht heeft te beslissen of de Koopsom wordt geretourneerd aan de Koper of wordt doorbetaald aan de Verkoper.24sevenauctions zal daardoor niet aansprakelijk worden enige schadevergoeding of compensatie te betalen aan Koper of Verkoper. 24sevenauctions is geen partij bij enig geschil 10.17 Voor zover 24sevenauctions ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan 24sevenauctions toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Onder directe de vrijwaringsverplichtingen in dit artikel gelden ook ten behoeve van alle aan 24sevenauction gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers. 11.Duur en beëindiging 11.1. Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en zijn Account te verwijderen. 24sevenauctions heeft het recht de

verwijdering van zijn Account te weigeren indien Gebruiker nog dient te voldoen aan enige verplichtingen (zoals betalings- of leveringsverplichtingen) jegens 24sevenauctions of andere Gebruikers. 11.2. Indien Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, is 24sevenauctions gerechtigd, in aanvulling op de andere (rechts)middelen die 24sevenauctions ten dienste staan, de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, zijn account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te beëindigen of te weigeren de Dienst aan Gebruiker te verlenen. 24sevenauctions zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Gebruiker. 12.Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter 12.1. Op de Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Dienst en het Online Platform, op enige geschillen die daaruit voortvloeien, alsmede op alle Koopovereenkomsten tussen Verkopers en Kopers, is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders bepaald in of krachtens dwingendrechtelijke verdragsbepalingen. 12.2. Gebruikers erkennen dat regels van internationaal privaatrecht mogelijk tot gevolg hebben dat (eveneens) ander recht dan Nederlands recht van toepassing is op transacties met andere Gebruikers, met name op transacties met Consumenten. 12.3. Alle geschillen die tussen Gebruiker en 24sevenauctions ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd. Ten aanzien van Consumenten geldt dat geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij de Consument zich binnen een maand nadat 24sevenauctions op deze bepaling schriftelijk een beroep heeft gedaan, kiest voor de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn. 12.4. In onderling overleg kan ook besloten worden dat een Consument een geschil met 24sevenauctions of met een andere Gebruiker, voorlegt aan een instantie voor buitengerechtelijke geschilbeslechting (zie de website van het ODR-Platform (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.chooseLanguage) voor meer informatie). Zulk overleg zal door 24sevenauction te goeder trouw worden gevoerd, maar zij kan nimmer verplicht worden zich te onderwerpen aan dergelijke procedures. 12.5. 24sevenauction mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Account verwijderen, dit onder toepasselijkheid van Artikel 12.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.