3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS


1 2 2.3. Egyéb veszélyek 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok / 3.2...
Author:  Áron Horváth

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


01107/10W-60/1 - Gulf Racing, SAE 10W-60 Felülvizsgálat dátuma: 09-05-2016 _____________________________________________________________________________________________ 2.3. Egyéb veszélyek Nincs információ

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek Ezat er mékegykészí t mény.Azegészségügyiv eszél yességér ev onat kozói nf or máci óazösszet ev őkönal apul

Kémiai Név

EU-szám

CAS szám

Tömegszázalék

Osztályozás (1272/2008/EK)

REACH regisztrációs szám

Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) Bis(nonylphenyl)amine

-

-

10% - 25%

Asp. Tox. 1 (H304) (EUH066)

-

-

-

10% - 25%

**

-

253-249-4

36878-20-3

1% - 2.5%

Aquatic Chronic 4 (H413)

01-2119488911-28-xxx x

457-320-2

NOT AVAILABLE

0% - 1%

Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex

Skin Irrit. 2 (H315) 01-0000019337-66-xxx Skin Sens. 1B (H317) x Aquatic Chronic 3 (H412)

További tájékoztatás At er mékkev esebb,mi nt3% -I P346szer i ntmér t-DMSOex t r aktt ar t al ommalr endel kezőásv ányol aj att ar t al maz Az alapolajokra vonatkozó további információkat lásd a 15. fejezetben. ** Olyan anyagok, melyekre közösségi munkahelyi expozíciós határok érvényesek A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Azel sősegél ynyúj t ásii nt ézkedéseki smer t et ése Általános tanács

Allergiás reakciót válthat ki. Ha a tünetek folytatódnak, vagy bármely kétséges esetben orvoshoz kell fordulni.

Belégzés

Fr i ssl ev egőr ekel lmenni .

Bőr r elval óér i nt kezés

Azonnalmossal ebőv í zzell egal ább15per ci g.Új r ahasznál atel őt taszennyezet tr uhátl e kel lv enniéski mosni .Al l er gi ásbőr r eakci ótv ál t hatki .Haat ünet ekt ov ábbr ai sf ennál l nak, forduljon orvoshoz.

Szemmel való érintkezés

Bőv í zzelal aposanátkel löbl í t eni ,aszemhéjal at ti s.Öbl í t ésközbenaszemett ágr akel l nyitni.

Lenyelés

Tisztítsa ki vízzel a száját. Igyon sok vizet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson.

El sősegél ynyúj t ókvédel me

Személ yiv édőf el szer el éstkel lhasznál ni .Bőr r el ,szemmelésr uháv alneér i nt kezzen.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetet - tünetek és hatások Legfontosabb tünetek

Al l er gi ásbőr r eakci ótokozhat

4.3. Azonnali orvosi ellátásra és speciális kezelésre vonatkozó jelzés szükséges Feljegyzések az orvosnak

Éérzékeny személyeknél szenzibilizáló hatású lehet. Alkalmazzon tüneti kezelést.

_____________________________________________________________________________________________ Oldal 2 / 12

01107/10W-60/1 - Gulf Racing, SAE 10W-60 Felülvizsgálat dátuma: 09-05-2016 _____________________________________________________________________________________________

5SZAKASZ:TŰZOLTÁSII NTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag Megf el el őol t óanyagok Ahel yif el t ét el eknekésakör nyezet nekmegf el el őol t ásii nt ézkedéseketkel lt enni ,Használ j onCO2t ,szár azv egyszer t ,v agyhabot , Ví zper metv agyköd,Hűt seazedényeket / t ar t ál yokatv í zper met t el Bi zt onságiokokmi at tnem használ hat ót őzol t ókészül ék Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet 5.2. Azanyagbólvagyakever ékbőlszár mazókül önl egesveszél yek Speciális veszély Tűzés/ v agyr obbanáseset énakel et kezőgázokatnem szabadbel él egezni .Szénmonox i d,széndi ox i désel éget l en szénhi dr ogének( f üst ) .Ahőhat ásmi at tboml ás,i r r i t ál ógázokésgőzökkel et kezéséhezv ezet het .Ezazanyagt űzv eszél yes,mi v el lebeg a vízen. Veszélyes bomlástermékek A tökéletlen égés és a termolízis hatására változó toxicitású gázok, pl. szén-monoxid és szén-dioxid képzodhetnek 5.3. Tűzol t óknakszól ój avasl at Tűzol t ókkül önl egesvédőf el szer el ése Mi ntbár mel yt űznél ,hor dozhat ó,nyomásal at t iMSHA/ NI OSH( j óv áhagyot tv agyekv i v al ens)l égzőkészül éketést el j es v édőr uházat otkel lv i sel ni

6.SZAKASZ:I I NTÉZKEDÉSEKVÉLETLENSZERŰEXPOZÍ CI ÓNÁL 6.1. Személ yióvi nt ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel yzet iel j ár ások Táv ol í t sonelmi ndengyúj t óf or r ást .Megf el el őszel l őzéstkel lbi zt osí t ani .Személ yiv édőf el szer el éstkel lhasznál ni .Bőr r el ,szemmel és ruhával ne érintkezzen. Tanácsok a mentésben nem részt vevőszemél yzetszámár a

Az anyag csúszásveszélyes.

yiv édel emr őll ásda8.r észt . Tanácsokament ésbenr észtvevők Aszemél számára 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadál yozzamegat ov ábbiszi v ár gástv agyki öml ést ,haezbi zt onságosanmegt ehet ő.Nem szabadf el szí niv i zekbev agya kommunális csatornarendszerbe beleengedni. 6.3. A behatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai I t assaf elseml egesabszor bensanyaggal( pl . :homokkal ,szi l i kagél l el ,sav megköt őv el ,uni v er zál i smegköt őanyaggal ,f űr észpor r al ) . Gát kialakításával kell a nagyobb kiömléseket összeterelni. 6.4. Az egyéb szakaszokra való hivatkozás Lásd8/ 12/ 13ki egészí t ői nf or máci ókat

_____________________________________________________________________________________________ Oldal 3 / 12

01107/10W-60/1 - Gulf Racing, SAE 10W-60 Felülvizsgálat dátuma: 09-05-2016 _____________________________________________________________________________________________

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Megf el el őszel l őzéstkel lbi zt osí t ani .At er mékhasznál at aközbent i l osenni ,i nniv agydohányozni .Ahel yesi par iegészségügyiés bi zt onságigyakor l atal apj ánkel lkezel ni .Nyí l tl ángt ól ,f or r óf el ül et ekt őlésgyúj t óf or r ásokt ólt áv olkel lt ar t ani . 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Technikai rendszabályok/Tárolási feltételek At ar t ál yokatszár az,hűv ösésj ólszel l őzt et et thel yenszor osanl ezár v akel lt ar t ani .Nyí l tl ángt ól ,f or r óf el ül et ekt őlés gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Nem összef ér het őanyagok Oxidálószerek 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Javasolt felhasználás

Motorolaj

8.SZAKASZ:AZEXPOZÍ CI Ó ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNIVÉDELEM 8.1. El l enőr zésipar amét er ek

Kémiai Név Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)

Európai Unió

Kémiai Név Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)

Németország

Kémiai Név Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)

Ausztria

Egyesült Királyság

Franciaország

Spanyolország VLA-EC: 10 mg/m3 VLA-ED: 5 mg/m3 VLA-EC: 10 mg/m3 VLA-ED: 5 mg/m3

Kémiai Név Finnország Highly refined, low viscosity mineral TWA: 5mg/m3 (Öljysumu) oils/hydrocarbons (Viscosity >7 <20.5 cSt @40°C) Highly refined base oil (Viscosity TWA: 5mg/m3 (Öljysumu)

Olaszország TWA: 5 mg/m³

Portugália TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³

Hollandia TWA: 5 mg/m³

TWA: 5 mg/m³

TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³

TWA: 5 mg/m³

Svájc

Lengyelország TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³

ĺ r or szág STEL: 10 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 (Mist)

TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³

STEL: 10 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 (Mist)

Dánia TWA: 1 mg/m3 (Olietåge)

Norvégia TWA: 1 mg/m3 (Oljetåke)

TWA: 1 mg/m3 (Olietåge)

TWA: 1 mg/m3 (Oljetåke)

Svédország LLV: 1 mg/m3 STV: 3 mg/m3 (Oljedimma) LLV: 1 mg/m3

_____________________________________________________________________________________________ Oldal 4 / 12

01107/10W-60/1 - Gulf Racing, SAE 10W-60 Felülvizsgálat dátuma: 09-05-2016 _____________________________________________________________________________________________ STV: 3 mg/m3 (Oljedimma)

>20.5 cSt @40°C)

Kémiai Név Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)

Cseh köztársaság TWA: 5 mg/m³ Ceiling: 10 mg/m³

Magyarország TWA: 5 mg/m³

Bulgária TWA: 5 mg/m³

Románia TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³

TWA: 5 mg/m³ Ceiling: 10 mg/m³

TWA: 5 mg/m³

TWA: 5 mg/m³

TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³

Kémiai Név Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)

Görögország TWA: 5 mg/m³

Ciprus

Törökország

Málta

Kémiai Név Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)

Belgium TWA: 5 mg/m3 STEL: 10 mg/m3

Luxembourg

Izland

Horvátország

Kémiai Név Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)

Oroszország

Észtország

Lettország TWA: 5 mg/m3

Litvánia TWA: 1 mg/m3 STEL: 3 mg/m3

TWA: 5 mg/m3

TWA: 1 mg/m3 STEL: 3 mg/m3

Kémiai Név Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cSt @40°C) Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C)

Fehéroroszország

Slovakia TWA: 5mg/m3

Slovenia

TWA: 5 mg/m³

TWA: 5 mg/m3 STEL: 10 mg/m3

Ukrajna

TWA: 5mg/m3

Jelmagyarázat: ( s)-Ski n( Bőr ) TWA-Ti meWei ght edAv er age( i dősúl yozot tát l ag) STEL - Short Term Exposure Limit (Rövid távú expozíciós határ) Ceiling - Csúcsérték

Munkavállalók Általános mérgezés Hosszútávú Hosszútávú Száj onátt ör t énő Bőr önátt ör t énő expozíció expozíció Bis(nonylphenyl)amine 0,62 mg/kg Molybdenum polysulphide long 2.24 mg/kg chain alkyl dithiocarbamate complex Kémiai Név

Hosszútávú Belégzéses expozíció 4,37 mg/m3 3.52 mg/m³

Rövidtávú Rövi dt ávú-Bőr ön Száj onátt ör t énő átt ör t énő expozíció expozíció

Rövidtávú Belégzéses expozíció

Munkavállalók Helyi hatások Kémiai Név

Hosszútávú -

Hosszútávú -

Long term -

Rövidtávú -

Rövi dt ávú-Bőr ön

Rövidtávú -

_____________________________________________________________________________________________ Oldal 5 / 12

01107/10W-60/1 - Gulf Racing, SAE 10W-60 Felülvizsgálat dátuma: 09-05-2016 _____________________________________________________________________________________________ Száj onátt ör t énő Bőr önátt ör t énő expozíció expozíció Molybdenum polysulphide long 0.112 mg/cm² chain alkyl dithiocarbamate complex

Inhalation exposure

Száj onátt ör t énő expozíció

átt ör t énő expozíció

Belégzéses expozíció

Fogyasztók Általános mérgezés Hosszútávú Hosszútávú Száj onátt ör t énő Bőr önátt ör t énő expozíció expozíció Bis(nonylphenyl)amine 0,31 mg/kg 0,31 mg/kg Molybdenum polysulphide long 0.5 mg/kg 1.12 mg/kg chain alkyl dithiocarbamate complex Kémiai Név

Hosszútávú Belégzéses expozíció 1,09 mg/m3 1.76 mg/m³

Rövidtávú Rövi dt ávú-Bőr ön Száj onátt ör t énő átt ör t énő expozíció expozíció

Rövidtávú Belégzéses expozíció

Hosszútávú Belégzéses expozíció

Rövidtávú Rövi dt ávú-Bőr ön Száj onátt ör t énő átt ör t énő expozíció expozíció

Rövidtávú Belégzéses expozíció

Fogyasztók Helyi hatások Hosszútávú Hosszútávú Száj onátt ör t énő Bőr önátt ör t énő expozíció expozíció Molybdenum polysulphide long 0.056 mg/cm² chain alkyl dithiocarbamate complex Kémiai Név

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) Édesvíz 0.1 mg/L 0.081 mg/L

Kémiai Név Bis(nonylphenyl)amine Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex

Tengervíz 0.01 mg/L 0.0081 mg/L

Édesvízi üledék 132000 mg/kg 195 mg/kg

Tengeri üledék 13200 mg/kg 19.5 mg/k

Talaj 263000 mg/kg 0.872 mg/kg

8.2. Expozí ci óel l enőr zések Bi zt osí t anikel lamegf el el őszel l őzést ,kül önösenzár tt ér ben.

Műszakii nt ézkedések

Személ yivédőf el szer el és Bi zt onságiszemüv egol dal v édőv el . Védőkeszt yű.Kér j ük,t ar t sákbeakeszt yugyár t ój ánakazát er eszt oképességr eésaz áthatolási idore vonatkozó utasításait. Vegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét. Hosszú ujjú ruha. Ni ncsszükségkül önl egesv édőf el szer el ésr e.Köd,per metv agyaer oszolv eszél yeeset én megf el el őszemél yil égzésv édőf el szer el éstésv édőr uhátkel lv i sel ni .

Szemvédelem Kézvédelem Bőr -ést est védel em Légutak védelme Egészségügyi intézkedések

Személ yiv édőf el szer el éstkel lv i sel ni .Bőr r el ,szemmelésr uháv alneér i nt kezzen.Új r a használ atel őt taszennyezet tr uhátl ekel lv enniéski mosni .Ahel yesi par ihi gi éni aiés bi zt onságigyakor l atszer i ntkezel endő.

Kör nyezet iexpozí ci óel l enőr zések Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre. Egyik sem normál használati körülmények alatt Hőveszél y

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9. 1.Azal apvet őf i zi kaiéskémi ait ul aj donságokr avonat kozói nf or máci ó Halmazállapot @20°C Szag Tulajdonság pH-érték

folyadék szénhi dr ogénszer ű Értékek Nincs információ

átlátszó borostyánsárga Nem alkalmazható

Kül sőj el l emzők Szagküszöbérték Megjegyzés

_____________________________________________________________________________________________ Oldal 6 / 12

01107/10W-60/1 - Gulf Racing, SAE 10W-60 Felülvizsgálat dátuma: 09-05-2016 _____________________________________________________________________________________________ Nincs információ Nincs információ

Olvadáspont / fagyáspont Forráspont/forrási hőmér sékl et t ar t omány Gyulladáspont Párolgási sebesség Tűzveszél yesség( szi l ár d, gázhalmazállapot) Gyul l adásihat ár okl evegőben f el sőgyul l adásihat ár Alsó gyulladási határ

Nincs információ Nincs információ

Gőznyomás Gőzsűr űség Rel at í vsűr űség oldékonyság(ok) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyul l adásihőmér sékl et Boml ásihőmér sékl et Kinematikus viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

Nincs információ Nincs információ 0.862 Vízben oldhatatlan Nem alkalmazható Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ 149.54 cSt @ 40 °C Nem alkalmazható Nem alkalmazható

225 °C / 437 °F Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ

ASTM D 92

@15°C

ASTM D 445

9.2. Egyéb információk Kinematikus viszkozitás (100°C) Cseppenéspont VOC-tartalom (ASTM E-1868-10) VOC-tartalom

22.8 cSt @ 100°C -39 °C / -38.2 °F Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ

ASTM D 445 ASTM D 97

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 10.1. Reakciókészség Egyik sem normál használati körülmények alatt 10.2. Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil 10.3. Aveszél yesr eakci ókl ehet ősége Egyik sem normál használati körülmények alatt 10.4. Ker ül endőkör ül mények Nyí l tl ángt ól ,f or r óf el ül et ekt őlésgyúj t óf or r ásokt ólt áv olkel lt ar t ani ,Szél sőségeshőmér sékl etésközv et l ennapf ény 10.5. Nem összef ér het őanyagok Oxidálószerek 10.6. Veszélyes bomlástermékek A tökéletlen égés és a termolízis hatására változó toxicitású gázok, pl. szén-monoxid és szén-dioxid képzodhetnek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ At er méki smer t et ése -Főexponál ásiút vonal ak

_____________________________________________________________________________________________ Oldal 7 / 12

01107/10W-60/1 - Gulf Racing, SAE 10W-60 Felülvizsgálat dátuma: 09-05-2016 _____________________________________________________________________________________________ Belégzés

Nincs ismert

Szemmel való érintkezés

Nincs ismert

Bőr r elval óér i nt kezés

Abőr r elv al ói smét l ődőv agyhosszúi dei gt ar t óér i nt kezésazér zékenyszemél yeknél allergiás reakciót okozhat

Lenyelés

Nincs ismert

Akut toxicitás - A termék ismertetése Nincs ismert hatás a rendelkezésre álló információk alapján.

Akutt oxi ci t ás -Táj ékozt at ásazösszet evőkr ől Kémiai Név

LD50 orális (patkány)

Highly refined, low viscosity mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 <20.5 cSt @40°C) Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) Bis(nonylphenyl)amine

>2000 mg/kg

LD50bőr önker eszt ül (Patkány/Nyúl) >2000 mg/kg

>2000 mg/kg

>2000 mg/kg

> 5000 mg/kg ( Rat )

> 2000 mg/kg ( Rat )

LC50 Belégzés

Bőr kor r ózi ó/ bőr i r r i t áci ó

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek.

Szenzibilizáció Légúti túlérzékenység Bőr szenzi bi l i záci ó

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek. Az ismételt érintkezés a nagyon érzékeny személyeknél allergiás reakciót okozhat.

Csírasejt-mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek.

Rákkel t őhat ás

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

Cél szer vit oxi ci t ás-i smét l ődő expozíció

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 12.1. Toxicitás Nem szükségesek különleges környezetvédelmi intézkedések Kémiai Név Bis(nonylphenyl)amine

Toxicitás algákra

Toxicitás halakra

>100: 72 h Desmodesmus >100: 96 h Danio rerio mg/L

Toxicitás a mikroorganizmusokra

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre >100: 48 h Daphnia magna

_____________________________________________________________________________________________ Oldal 8 / 12

01107/10W-60/1 - Gulf Racing, SAE 10W-60 Felülvizsgálat dátuma: 09-05-2016 _____________________________________________________________________________________________ subspicatus mg/L EC50

LC50 1000: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 semi-static

mg/L EC50 14 - 28: 96 h Mysidopsis bahia mg/L LC50

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság A termék nem bontható le azonnal biológiailag, de lebontható mikro-organizmusokkal, ezért potenciálisan biológiailag lebonthatónak tekintik. 12.3. Bioakkumulációs képesség Nem áll rendelkezésre információ 12.4. A talajban való mobilitás A termék oldhatatlan és úszik a vízen 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Ezakészí t ménynem t ar t al mazol yananyagokat ,mel yekper zi szt ensnek,bi oakkumul at í v nakv agymér gezőnek( PBT)mi nősül nek. Ezkészí t ménynem t ar t al mazol yananyagokat ,mel yeknagyonper zi st ensnekv agynagyonbi oakkumul at í v nak( v Pv B)mi nősül nek. 12.6. Egyéb káros hatások Nincs ismert

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 13.1. Hulladékkezelési módszerek Maradékokból/felhasználatlan t er mékekbőlszár mazóhul l adék

Ár t al mat l aní t ás,ahel yiel őí r ásoknakmegf el el ően

Szennyezett csomagolás

Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, az üres edényeket jóváhagyott hulladékkezelési telepre kell vinni. Tartsa be a címkén olvasható összes óvintézkedést a kont énert i szt í t ása,f el új í t ásav agymegsemmi sí t éseel őt t .

Egyéb adatok

Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzoek. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 14.1. ENSZ-szám Nincsen szabályozva 14.2. UNmegf el el őszál l í t ásinév Nincsen szabályozva 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincsen szabályozva

_____________________________________________________________________________________________ Oldal 9 / 12

01107/10W-60/1 - Gulf Racing, SAE 10W-60 Felülvizsgálat dátuma: 09-05-2016 _____________________________________________________________________________________________ 14.4. Csomagolási csoport Nincsen szabályozva 14.5. Környezeti veszélyek semmilyen 14.6. Af el használ ótér i nt őkül önl egesóvi nt ézkedések semmilyen 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható IMDG/IMO

Nincsen szabályozva

ADR/RID

Nincsen szabályozva

IATA

Nincsen szabályozva

ADN

Nincsen szabályozva

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi el őí r ások/ j ogszabál yok Rendelet az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása (CLP) tekintetében (EK 1272/2008) Vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó szabályozás (REACh) (EK 1907/2006) Anagyf i nomságúal apol aj( vi szkozi t ás>20, [email protected]° C)egyvagyt öbbkövet kezőCAS/ ECszámú/ REACHr egi szt r áci ós számú anyagot tartalmaz: Kémiai Név Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic Residual oils (petroleum), solvent deasphalted Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic Residual oils (petroleum), solvent-refined Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic Páralatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított könnyû paraffinbázisú Residual oils (petroleum), hydrotreated Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright stock-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity

CAS szám 64741-88-4 64741-89-5 64741-95-3 64741-96-4 64741-97-5 64742-01-4 64742-52-5 64742-53-6 64742-54-7 64742-55-8 64742-56-9

EU-szám 265-090-8 265-091-3 265-096-0 265-097-6 265-098-1 265-101-6 265-155-0 265-156-6 265-157-1 265-158-7 265-159-2

REACH regisztrációs szám 01-2119488706-23-xxxx 01-2119487081-40-xxxx 01-2119487081-40-xxxx 01-2119483621-38-xxxx 01-2119480374-36-xxxx 01-2119488707-21-xxxx 01-2119467170-45-xxxx 01-2119480375-34-xxxx 01-2119484627-25-xxxx 01-2119487077-29-xxxx 01-2119480132-48-xxxx

64742-57-0 64742-58-1 64742-62-7 64742-65-0 64742-70-7 64742-71-8 72623-83-7

265-160-8 265-161-3 265-166-0 265-169-7 265-174-4 265-176-5 276-735-8

01-2119489287-22-xxxx

72623-85-9

276-736-3

01-2119555262-43-xxxx

01-2119480472-38-xxxx 01-2119471299-27-xxxx 01-2119487080-42-xxxx 01-2119485040-48-xxxx

_____________________________________________________________________________________________ Oldal 10 / 12

01107/10W-60/1 - Gulf Racing, SAE 10W-60 Felülvizsgálat dátuma: 09-05-2016 _____________________________________________________________________________________________ Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based Lubricating oils White mineral oil (petroleum)

72623-86-0

276-737-9

01-2119474878-16-xxxx

72623-87-1

276-738-4

01-2119474889-13-xxxx

74869-22-0 8042-47-5

278-012-2 232-455-8

01-2119495601-36-xxxx

A nagy finomságú, alacsony viszkozitású ásványolajok/szénhidrogének (viszkozitás >7 - <20,5 cSt @40°C) egy vagy több, követ kezőCAS/ ECszámú/ REACHr egi szt r áci ósszámúanyagott ar t al maznak: Kémiai Név Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic

CAS szám 63742-54-7 64741-88-4

EU-szám 265-157-1 265-090-8

REACH regisztrációs szám 01-2119484627-25-xxxx 01-2119488706-23-xxxx

Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic Residual oils (petroleum), solvent deasphalted Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic Residual oils (petroleum), solvent-refined Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic Residual oils (petroleum), hydrotreated Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright stock-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based Lubricating oils

64741-89-5 64741-95-3 64741-96-4 64741-97-5 64742-01-4 64742-52-5 64742-53-6 64742-55-8 64742-56-9 64742-57-0 64742-58-1 64742-62-7 64742-65-0 64742-71-8 68037-01-4 72623-83-7

265-091-3 265-096-0 265-097-6 265-098-1 265-101-6 265-155-0 265-156-6 265-158-7 265-159-2 265-160-8 265-161-3 265-166-0 265-169-7 265-176-5 500-183-1 276-735-8

01-2119487067-30-xxxx 01-2119487081-40-xxxx 01-2119483621-38-xxxx 01-2119480374-36-xxxx 01-2119488707-21-xxxx 01-2119467170-45-xxxx 01-2119480375-34-xxxx 01-2119487077-29-xxxx 01-2119480132-48-xxxx 01-2119489287-22-xxxx

72623-85-9

276-736-3

01-2119555262-43-xxxx

72623-86-0

276-737-9

01-2119474878-16-xxxx

72623-87-1

276-738-4

01-2119474889-13-xxxx

74869-22-0

278-012-2

01-2119495601-36-xxxx

01-2119480472-38-xxxx 01-2119471299-27-xxxx 01-2119485040-48-xxxx 01-2119486452-34-xxxx

15.2. Kémiai biztonsági értékelés Nincs információ

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása Repr. - Reproduktív toxicitás Asp. Tox. - Belégzési toxicitás Acute Tox. - Akut toxicitás Aquatic Acute - Akut vízi toxicitás Aquatic Chronic - Krónikus vízi toxicitás Eye Dam. - Szemkárosodás/irritáció Eye Irrit. - Szemirritáció Ski nCor r .-Bőr mar ás Ski nI r r i t .-Bőr i r r i t áci ó Ski nSens.-Bőr szenzi bi l i zál ó Resp. Sens. - Érzékenyíti a légutakat STOT SE - Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció STOTRE-Cél szer v it ox i ci t ás-i smét l ődőex pozí ci ó

_____________________________________________________________________________________________ Oldal 11 / 12

01107/10W-60/1 - Gulf Racing, SAE 10W-60 Felülvizsgálat dátuma: 09-05-2016 _____________________________________________________________________________________________ VOC - Illékony szerves vegyületek A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk •H341-Fel t ehet őengenet i kaikár osodástokoz •H224-Rendkí vült űzveszél yesf ol yadékésgőz •H350 - Rákot okozhat •H225-Fokozot t ant űzveszél yesf ol yadékésgőz •H351-Fel t ehet őenr ákotokoz •H226-Tűzveszél yesf ol yadékésgőz osí t hat j aat er mékenységetvagyaszül et endőgyer meket •H270-Tüzetokozhatvagyf okozhat j aat űzi nt enzi t ását ,ox i dál óhat ású•H360-Kár •H361-Fel t ehet őenkár osí t j aat er mékenységetvagyaszül et endő •H271-Tüzetvagyr obbanástokozhat ;er ősenox i dál óhat ású gyermeket •H272-Fokozhat j aat űzi nt enzi t ását ;ox i dál óhat ású •H362 - A szoptatott gyermeket károsíthatja •H290 - Fémekre korrozív hatású lehet •H370 - Károsítja a szerveket •H300 - Lenyelve halálos •H371 - Károsíthatja a szerveket •H301-Lenyel vemér gező •H372-I smét l ődővagyhosszabbex pozí ci óeset énkár osí t j aaszer veket •H302 - Lenyelve ártalmas •H373-I smét l ődővagyhosszabbex pozí ci óeset énkár osí t hat j aa •H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet szerveket •H310-Bőr r elér i nt kezvehal ál os •H400-Nagyonmér gezőaví ziél ővi l ágr a •H311-Bőr r elér i nt kezvemér gező •H410-Nagyonmér gezőaví ziél ővi l ágr a,hosszant ar t ókár osodást •H312-Bőr r elér i nt kezveár t al mas okoz •H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz •H411-Mér gezőaví ziél ővi l ágr a,hosszant ar t ókár osodástokoz •H315-Bőr i r r i t ál óhat ású •H412-Ár t al masaví ziél ővi l ágr a,hosszant ar t ókár osodástokoz •H317-Al l er gi ásbőr r eakci ótvál t hatki •H413-Hosszant ar t óár t al mashat ástgyakor ol hataví ziél ővi l ágr a •H318 - Súlyos szemkárosodást okoz •H360Df-Kár osí t hat j aaszül et endőgyer meket .Fel t ehet őenkár osí t j aa •H319 - Súlyos szemirritációt okoz termékenységet •H330 - Belélegezve halálos •H360D-Kár osí t hat j aaszül et endőgyer meket •H331-Bel él egezvemér gező •H360FD-Kár osí t hat j aanemzőképességet .Amagzatkár osodását •H332 - Belélegezve ártalmas okozhatja •H334 - Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést •H360F - Károsíthatja a termékenységet okozhat •H361d-Fel t ehet őenkár osí t j aaszül et endőgyer meket •H335 - Légúti irritációt okozhat •H361f d-Fel t ehet őenkár osí t j aat er mékenységet .Fel t ehet őenkár osí t j a •H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat aszül et endőgyer meket •H340 - Genetikai károsodást okozhat •H361f-Fel t ehet őenkár osí t j aat er mékenységet •EUH066-I smét l ődőex pozí ci óabőrki szár adásátvagy megrepedezését okozhatja •EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható •EUH208 - Allergiás reakciót válthat ki

Expozíciós forgatókönyv Nincs információ Felülvizsgálat dátuma:

09-05-2016

Átvizsgálási megjegyzés Fel el ősségkor l át ozásinyi l at kozat Azbi zt onságiadat l aponközöl t ekal egj obbt udásunk,i smer et ei nkésmeggyőződésünkszer i nthel yt ál l óakaközr eadás i dőpont j ában.Aközöl tadat okcsakút mut at ástkí vánnakadniabi zt onságoskezel éshez,f el használ áshoz,f el dol gozáshoz, t ár ol áshoz,szál l í t áshoz,ár t al mat l aní t áshozéski bocsát áshoz,ésnem t eki nt het őkgar anci ánakvagymi nőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

_____________________________________________________________________________________________ Oldal 12 / 12

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.