48. RADVANICKÝ ZPRAVODAJ


1 48. RADVANICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2017 Informace z 30. zasedání zastupitelstva obce Životní jubilea SDH - Čarodějnice SDH ...
Author:  Julie Valentová

0 downloads 4 Views 6MB Size

Recommend Documents


No documents

48. RADVANICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2017 ✴ Informace z 30. zasedání 
 zastupitelstva obce ✴ Životní jubilea ✴ SDH - Čarodějnice ✴ SDH - soutěž v Jaroměři ✴ SDH - návštěva Polska ✴ SDH - soutěž v Hajnici ✴ SDH - okrskové kolo ✴ SDH - Liga proti rakovině ✴ ZŠ - Den Země ✴ ZŠ - výsledky sběru papíru

✴ ✴ ✴ ✴

ZŠ - pozvánka na akci ZŠ - testování žáků ZŠ - zahraniční zájezd ZŠ - projektový den

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Turisti zvou na pochod VOX z.s. zve na akce Omezení ordinační doby Poděkování Za vysvědčení do dolu Bohumír Informace z Baníku Memoriál Miroslava Paťavy Nabídka zaměstnání

Informace ze 30. zasedání zastupitelstva obce I v tomto čísle se poohlédneme za minulým jednáním zastupitelstva obce, které se konalo ve čtvrtek 27. 4. 2017.
 Jeho úvodním bodem byl přehled hospodaření obce za 1. - 3. měsíc letošního roku. Počátkem roku se do hospodaření nepromítají plánované investice pro tento rok. Dochází pouze k nutným platbám z rozpočtu, které jsou spojené s běžným provozem obce. Proto se výsledek může zdát jako značně úsporný. V brzké době nás ovšem čekají výdaje a následně již bude patrné přiblížení se k rozpočtu na rok 2017. Zastupitelstvo schválilo výsledky hospodaření obce za 1. - 3. měsíc 2017, kde příjmy jsou 4.056.687,63 Kč, výdaje jsou 2.522.718,03 Kč a financování je 1.533.969,30 Kč. Zastupitelstvo následně vzalo na vědomí bezpečnostní zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu Obvodního oddělení PČR Trutnov za rok 2016 a rozpočtové opatření č. 2/2017. Rozpočtové opatření č. 3/2017 již bylo nutné schválit, tak jako zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 16 v k.ú. Slavětín u Radvanic a prodeje pozemku p.č. 800 v k.ú. Radvanice v Čechách. Nejobsáhlejším bodem jednání byl bod různé, ve kterém byly schváleny dary ve výši: - 3.000 Kč pro VOX Radvanice z.s. na akci „Radvanický míč“ - 1.700 Kč pro VOX Radvanice z.s. na akci „Člověče, nezlob se“ - 2.000 Kč pro VOX Radvanice z.s. na akci „Jarní taneční odpoledne“ (kde obec zároveň zaplatí občerstvení seniorům) - 5.000 Kč pro VOX Radvanice z.s. na akci „Dětský den“ - 1.500 Kč pro Radomíra Királa na akci „Dětské rybářské závody“ Neschválen byl dar na akci „Velikonoční turnaj v karambole“ pro VOX Radvanice z.s. Součástí bodu různé bylo dále projednání přijetí dotace z dotačního fondu MMR ČR na výstavbu dětský hřišť v obci, která je ve výši cca 400.000 Kč. V této souvislosti bylo nutné i jmenování členů komise pro výběr dodavatele této akce. Důležité bylo také projednání přijetí dotace z dotačního fondu MŽP ČR na energeticky úsporná opatření školní družiny a jídelny v Radvanicích ve výši cca 1.285.000 Kč. V obou těchto případech bude vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele s předpokladem realizace v letošním roce. Následovala diskuse: - Pan Lukášek se dotazoval na instalaci vítacích cedulí v obci. Vzhledem k problematickému umístění těchto cedulí a následnému schvalovacímu procesu se jejich instalace dosti zkomplikovala. Ovšem v současné době mohou být při vhodných klimatických podmínkách již instalovány. - Pan Lindauer vznesl dotazy na opravu veřejného osvětlení, nebezpečný Pokračování na str. 3.

Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

2 str.

Pokračování ze str. 2.

poklop na kanále za penzionem a na další díl rozbitého opláštění víceúčelového sálu. Starosta odpověděl, že osvětlení bylo na podzim opraveno. Jednalo se zhruba o tři lampy v okolí penzionu. Lampa v zadní části je pravděpodobně neopravitelná. K poklopu na kanále se vyjádřil pan Kašpar, který sdělil, že si stav prověří na místě. Stávající betonový poklop, který nahradil plechový, se pokusí lépe zajistit. K rozbitému opláštění starosta odpověděl, že bohužel v minulosti mělo dojít k vhodnějšímu řešení situace, např. nahlášením pojistné události. V současné době je problém totožné výplně dohledat. Zároveň cena podobných výrobků přesahuje možnosti obce. O činnosti úřadu obce podal starosta informace o: - Úřadem práce Trutnov schváleném pracovníkovi na VPP, bude zaslána nová žádost na plánovaný počet, - veřejné zakázce na dodavatele akce revitalizace sběrných míst, která byla opět neúspěšná, - povodňové prohlídce s MÚ Trutnov a Lesy ČR, bude provedeno odbagrování sedimentu v přítoku z Horních Radvanic, - uzavírce ulice Petříkovická, prozatím dle plánu, jízdní řády budou vyvěšeny, - vyhlášení veřejných zakázek na dětská hřiště a energeticky úsporná opatření školní družiny a jídelny. Tomáš Němec, starosta obce

ŽIVOTNÍ JUBILEA Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní pohody. Rulíková Edeltraud

88

Prokůpková Jiřina

70

Bark Jan

70

Mertlíková Věra

70

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

3 str.

ČARODĚJNICE 30. dubna po několik let v naší obci je ve znamení čarodějnic. Děti převlečené za čarodějnice se scházejí u základní školy a společně doprovází tu čarodějnici, která je vezena na hasičském autě a později umístěna na hranici. 
 Průvod přešel naší obcí i letos. Čarodějové a čarodějnice se vyfotografovaly na památku a mohli jsme se vrhnout na soutěžní rej, který pro děti připravily hasiči a hasičské děti. 
 Za každý splněný úkol dostaly děti část skládanky, kterou musely vyluštit úplně celou. Teprve potom následovala sladká odměna. Celým podvečerem a večerem nás doprovázel DJ. Zapálení ohně ve 20,00 bylo velice očekáváno, protože letos bylo chladnější počasí.
 I přesto se Vás milé čarodějnice sešel hojný počet. Ohňostroj zakončil náš Filipojakubský rej. Někteří se bavili do pozdních hodin. Děkujeme všem, že vás chladné počasí neodradilo. Za rok Julie Burdychová nashledanou.

SOUTĚŽ V JAROMĚŘI V neděli 7. května 2017 se děti zúčastnily soutěže v Jaroměři. Tartanový povrch dává naději dobrých výsledků. 
 Současně startovala přípravka i mladší dívky. Přípravka sice nemá takové výsledky jako ti starší, o to s větší bojovností a zápalem soutěží. Výsledky: 
 Přípravka: 
 Matyáš Machata místo 5., Jan Záveský 8., Anička Záveská 18., Maruška Matěnová 24., Štěpán Koutný 34. Mladší dívky: Bára Zachovalová místo 9., Sabina Ciroková 22., Veronika Paťavová 29., Katěřina Burdychová 38., Tereza Doulíková 57., Bára Záveská 61., Klára Machatová 65. z 90 startujících. Pro nepřízeň počasí a blížící se průtrž mračen jsme rychle děti sbalily a odeslaly domů. Na své pokusy čekají Nikola Zubričanová a Adam Zachoval. V prvních pokusech oba smolné chyby. Nikča špatně uchopila hadice a už se jí nedařilo. Adam jako by zapomněl, kde má rozdělovač, ale i přesto pokusy velice pěkné. Ještě máme jeden. Oba zlobí proudnice. Nikolka v druhém pokusu dává krásných 16,22, opět ji pronásleduje proudnice. Adam startuje a jako by ani nevěděl, že překonal bariéru 150 cm vysokou a kladinu s jakou lehkostí běžel. V cíli nám časomíra ukazuje 13,04. Skvělé!!! Krásná práce! Odváží 2. místo. Nikča místo 12. Julie Burdychová Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

4 str.

NÁVŠTĚVA POLSKA 6. května 2017 jsem se na osobní pozvání pana burmistra JelczLaskowice v polských Minkowicích Olavských zúčastnila mše svaté, kde byla vysvěcena hasičským kaplanem socha sv. Floriána a později také nová hasičská zbrojnice. 
 
 V kostele děti z tamní hasičské přípravky předvedly hodinové vystoupení – oslavovaly 10 let od svého založení, u kterého jsme byly my hasiči z Radvanic. Převzala jsem nejen stříbrnou medaili, ale i pozornosti pro naše hasiče. Po osobním rozhovoru s panem kaplanem si dovoluji touto cestou vyřídit všem obyvatelům obce Radvanice přání pevného zdraví a poselství ochrany sv. Floriána. S našimi kamarády z Minkovic jsme se domluvili na dalším setkání 27. srpna 2017, kdy jim bude slavnostně předávám nový automobil. Julie Burdychová

SOUTĚŽ V HAJNICI V neděli 14. května jsme s dětmi navštívili Hajnice. Další ze soutěží do seriálu v šedesátkování. 
 Z časových důvodů měla přípravka pouze jeden pokus, ale Máťa zabojoval a odvezl si 4. místo. V mladších dívkách zabojovala a překvapila i Sabina Ciroková se svým 9. místem. Snažili se všichni. Počasí nám nepřálo, ale hvězdy nám byly nakloněny. Opět jsme se rychle balili a utíkali před průtrží mračen. 
 Zůstává Nikča a Adam. Nikča dává krásnou šedesátku a odváží si 7. místo. Adam i na mokré trávě nezaváhal potvrzuje svůj výkon z Jaroměře 13,04 a odváží si zlatou medaili.
 BLAHOPŘEJEME VŠEM!!!! TĚM, CO JE NA KRKU ZDOBÍ MEDAILE, protože v šedesátkách oceňujeme do 10. místa, ale i těm, co se pěkně snaží. Jste moc šikovní!!!!! Co nás ještě čeká? 
 
 Okresní kolo v Úpici 3. - 4. června, 24. června proběhne memoriál Miroslava Paťavy, budeme se také účastnit oslav dne obce v srpnu a taktéž v srpnu 27. navštívíme Polsko. Julie Burdychová Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

5 str.

OKRSKOVÉ KOLO

LIGA PROTI RAKOVINĚ

13. května 2017 soutěžili tentokrát hasiči velcí. 


10. května 2017 se rozeběhly děti z hasičského kroužku symbolicky 
 
 ve žlutých tričkách a vstupovali do Vašich Jednou z povinností JSDH je domácností s kvítky měsíčku lékařského na zúčastnit se okrskového kola, podporu „Ligy proti rakovině“. 
 které proběhlo v Jívce. Prověřili tak nově opravenou požární Děkujeme všem, kteří jste přispěli. Vybranou částku stříkačku PS12. Naši hasiči se zveřejníme příště. umístily na 2. místě. Gratulujeme. SDH Radvanice

SDH Radvanice

DEN ZEMĚ Den Země proběhl ve škole ve znamení deštných pralesů Jak důležité a zároveň velmi ohrožené jsou deštné pralesy a jak jim můžeme pomoci, jsme se dozvěděli ve středu 19. dubna 2017 od člena organizace Green Life Petra Coubala. Tato nezisková organizace působí v Indonésii, kde se snaží o záchranu deštného pralesa. Po částech vykupuje půdu, aby na ni mohl prales vyrůstat, monitoruje pomocí fotopastí volně žijící zvířata, jako jsou sloni, tygři, orangutani a další ohrožené druhy a v neposlední řadě bojuje proti pytlákům - speciálně vycvičené skupince strážců pralesa říkají Tygří komando. Dalším okruhem činnosti je čištění oceánu, který je plný především plastového odpadu. Skupiny dobrovolníků uklízejí z pláží obrovské množství plastů, které představují hrozbu například pro velké druhy želv. Ty si snadno spletou plovoucí sáček s medúzou, která je jejich potravou, a po pozření plastů pak umírají. Své zkušenosti a pestré zážitky předávají členové společnosti Green life žákům a studentům po celé České republice. Školy se také mohou stát partnery jejich záslužného snažení tím, že přispějí částkou 3 800 Kč na zakoupení další fotopasti, ze které pak škola pravidelně dostává záběry z pralesa. Zajímavá myšlenka a výzva, nemyslíte?
 Za ZŠ a MŠ Radvanice , Iljana Jirmanová školní koordinátorka EVVO Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

6 str.

VÝSLEDKY VE SBĚRU PAPÍRU - JARO 2017 Loňské jaro jsme se „pyšnili“ výsledkem 9,2 t starého papíru. Letošní jaro se nám opět zadařilo a škola společně s dalšími radvanickými organizacemi a přáteli školy nasbírala 9,68 t. 
 K tomuto nádhernému výsledku dopomohlo i 44 žáků naší školy, kterým tímto děkuji. Nejlepší žáci budou odměněni. Pokud mám chválit a mít z něčeho radost, pak si musím ale taky postesknout nad něčím, co zatím není ideální. Je to právě počet žáků, kteří se zapojují do sběru papíru. K letošnímu jarnímu sběru se připojila pouze jedna třetina všech žáků školy. Nejhůře dopadly dvě druhostupňové třídy (šestá a sedmá), ve kterých sbírali pouze dva žáci! Vím, že škola bude dál pokračovat v osvětě a v rámci třídních či školních projektů a přednášek bude žáky vést k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí, 
 a tak doufám, že se příště připojí i další žáci a jejich rodiny. Celkové výsledky Nejlepší třída: celkově za školu - 5. třída první stupeň – 5. třída (2 426 kg) druhý stupeň – 8. třída (1 198 kg) Nejlepší sběrači ze ZŠ: 1. Natálie Lukášková (5. třída) - 982 kg 2. Karolína Lukášková (3. třída) – 949 kg 3. Šárka Nechvílová (5. třída) – 851 kg Do první desítky dále patří sběrači: Vojáček Ondřej, Václav Kůs, Adéla Stonjeková, Veronika Paťavová, Amálie Mihulková, Leoš Mádr a Anna Spitzerová. Dívky na prvních třech místech obdrží odběrní poukaz na zboží a za jejich aktivitu všem osobně poděkuji. Ostatní vynikající sběrači budou za své úsilí odměněni třídními učiteli.
 Nejlepší sběrači z MŠ: 1. Jan Jirman - 161 kg 2. Adam Kavalík – 141 kg 3. Marie Matěnová – 130 kg Zde děti budou odměněny učitelkami MŠ. A co od nich obdrží, je tajemství i pro mne ☺. Školního sběru se pravidelně zúčastňují i zaměstnanci školy. Nejvíce nasbírala „studentka“ Alice Zachovalová – 579 kg. Svůj sběr sice věnovala MŠ, ale i přes tuto skutečnost byla zařazena do kategorie zaměstnanec – sběrač. Jen asi o 300 kg méně měly další kolegyně – Hana Bitnarová, Věra Doležalová, Iljana Jirmanová - a o 400 kg méně Pokračování na str. 8.

Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

7 str.

měl poté pan ředitel ☹ . Jak je vidět, stále je co vylepšovat…

Pokračování ze str. 7.

Ještě jednou děkuji všem, kteří nám dopomohli k takto skvělému výsledku: rodinám žáků, paní Pročkové, rodině Diblíkových, paní Gultové… prostě všem zapojivším se radvanickým občanům!!! Poděkování za sběr patří i Obci Radvanice a obchodu paní Andresové.

Robert Hager, ředitel školy

Srdečně Vás zveme na

divadelní vystoupení žáků naší mateřské a základní školy

Ve čtvrtek 1. června v 16.00 hod. do Penzionu Radvanice

Těšíme se na Vás. Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

8 str.

TESTOVÁNÍ KALIBRO 2017 Žáci deváté třídy se letos zúčastnili celostátního testování základních škol „KALIBRO 2017“. Společně se tohoto srovnání zúčastnilo 2500 žáků, 150 tříd a 100 škol. Účelem bylo zjistit, jak si žáci daného ročníku vedou ve srovnání se svými vrstevníky z celé republiky. Vzhledem k počtu zúčastněných mají výsledky poměrně slušnou vypovídající hodnotu. 
 A jak jsme tedy v 9. třídě dopadli? Nadprůměrných celkových výsledků jsme dosáhli v angličtině, matematice a humanitním základu. Podprůměrné byly naopak celkové výsledky v češtině, přírodopisném základu a ekonomickém bloku. Nutno dodat, že v žádné oblasti jsme neobsadili „extrémní“ pozice, a že jsme Matematika Výsledky škol ČR zkrátka v obraze a ne „mimo mísu“. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Z níže uvedených grafů vyplývá, že v hlavních předmětech (AJ, ČJ, M) jsme např. v angličtině v celkovém počtu 100 škol obsadili velmi slušné 20. - 30. místo, tzn., že přibližně 20% škol bylo v testování lepších a 70% horších. Podobné to bylo u matematiky, kde jsme Nejlepší Střed byli na 30. - 40. místě a zde bylo 30% škol lepších a asi 60% horších. U češtiny (pořadí 60. – 70. místo) pak bylo lepších 60% škol a 30% bylo horších. Nejúspěšnějšími deváťáky byli v matematice Veronika Kynčlová (úspěšnost 84%), v angličtině pak Adam Zachoval (85%), v češtině Ester Truxová (82%), v přírodovědném bloku Pavel Fiedler (73%), v humanitním základu Tereza Baudyšová (78%), v ekonomickém základu opět Tereza Baudyšová (88%). Při celkovém součtu všech šesti testů se na prvních třech místech umístily Ester Truxová, Tereza Baudyšová a Veronika Mgr. P. Hrubý Kynčlová. Gratulujeme!

ZAHRANIČNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2018 V příštím školním roce se chystáme opět uspořádat zahraniční zájezd. Tímto bychom rádi dali rodičům našich žáků na vědomí, že se tato aktivita plánuje a aby ji eventuálně zahrnuli rovněž do plánů svých a svých dětí ☺ Předběžně bychom vyrazili na tří až pětidenní poznávací výlet buď do zemí západní nebo jižní Evropy (Anglie, Francie, Itálie apod.). 
 Přesnější informace se dozvíte během září-října. Co se týče ceny, přibližná kalkulace se očekává mezi 4000 až 6000 Kč. Mgr. Pavel Hrubý Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

9 str.

PROJEKTOVÝ DEN NA ZŠ 11. května se na naší základní škole opět učilo trochu jinak. Proběhl u nás projektový den s názvem “Den součinnosti.” Mnozí z obyvatel Radvanic jistě zaslechli různé sirény nebo viděli auta záchranných složek. Přijeli k nám totiž nejen policisté z Trutnova a z Hradce Králové, ale i radvaničtí dobrovolní hasiči, budoucí zdravotníci ze Střední zdravotnické školy v Trutnově a také paní Kociánová z organizace Besip. 
 A jak celý den probíhal? Ráno si každý učitel vylosoval jednu z deseti skupin žáků namíchaných ze všech ročníků a začalo se učit. Chvilku po zvonění ale nastal ve škole požár, a tak jsme ji museli vyklidit. Na školním dvoře se naši žáci mísili s již přijíždějícími záchrannými složkami jak na zavolanou:). Požár byl naštěstí jen planný poplach, a tak jsme se všichni mohli s chutí pustit do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Stanovišť bylo připraveno hned deset. Žáci se postupně seznamovali s prací policistů, zkoušeli si policejní výstroj, prohlédli si auta, a také si mohli vyzkoušet střelbu z pušky. 
 Na dalším stanovišti se seznamovali s jedovatými a léčivými bylinami, poznávali je a plnili zde další úkoly. V tělocvičně jsme si vyzkoušeli resuscitaci jak u dětí tak u dospělých, zjistili, jak obvazovat např. krvácení z nosu či bolavou ruku. Na stanovištích organizace Besip si žáci vyslechli informace o tom, jak se správně oblékat, aby byly vidět, jaké jsou dopravní značky a co patří do povinné výbavy kola. U dobrovolných hasičů jsme si prohlédli a vyzkoušeli výstroj, hasit tlakovou pistolí a také zapojovat hadice a hasit s nimi. V družině se žáci seznámili s obsahem evakuačního zavazadla a zjistili, kdy se takové zavazadlo balí. O přestávce nás navštívili i psovodi z trutnovského policejního oddělení. Postupně jsme mohli vidět čtyři psy, kteří nám ukázali, jak umí zastavit nebezpečného útočníka, jak chrání záda svému psovodovi nebo jak umí najít pohřešovanou osobu. Tyto ukázky byly pro mnohé asi největším zážitkem z celého dne. Za projití všech stanovišť, zodpovězení otázek a splnění úkolů získali žáci za odměnu pamětní placku s telefonními čísly 150, 155 a 158. Snad si tato důležitá čísla budou pamatovat a nebudou je potřebovat. Myslím si, že se akce velmi vydařila. Přispěli k tomu sami žáci, učitelé, a mnoho dobrovolníků z řad policistů, hasičů, studentů a paní učitelky ze SZŠ v Trutnově, paní Kociánová z Besipu. Celá akce měla příjemnou atmosféru, i když ji provázelo vážné téma. I počasí nám tento den přálo :-). Ještě jednou moc děkuji všem, kteří se na akci Mgr. O. Matěnová jakkoli podíleli. Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

10 str.

AKCE ČESKÝCH TURISTŮ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ÚPICE zve širokou veřejnost

10. ČERVNA 2017 na 22. ročník akce rodinné turistiky

Po stopách loupežníka Lotranda

Začátek loupežnické cesty začíná na náměstí v Malých Svatoňovicích od 10,00 do 11,30 hod., kde vás loupežník Lotrando přivítá. Cesta nebude dlouhá ani krátká a potkáte zde pravé „Loupežníky z Brend“ a další pohádkové postavy. Pod jejich dohledem si děti vyzkouší své dovednosti. Kdo cestu vydrží, překvapení na Jestřebí boudě nalezne. Od 14,00 hodin uvidí, jak Lotrando se stal loupežníkem v podání šermířské skupiny Manové Přemysla Otakara z Červeného Kostelce.

Jedinou podmínkou účasti je dobrá nálada a doprovod rodičů, dědečků, babiček, tetiček, strýčků, nebo jiných dospělých. Startovné 10,- Kč

Do Jestřebích hor srdečně zve pořadatel KČT Úpice a jeho oddíl mládeže

Akce se koná s podporou města Úpice

11 str.

Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

POZVÁNKY NA AKCE

VOX Radvanice z.s. pořádá 18. června 2017 od 15 hodin dětský den tentokrát z pravěku. 
 Pro děti je připraven bohatý program, soutěže, výroba pravěkých šperků, opékání hadů a další. Děti i dospělí v pravěkých maskách budou oceněni.

JUDr. Eva Červená advokátní kancelář Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

SILVESTR 2017 „RETRO“ Zajistěte si včas vstupenky na MEGA párty 70. let, o předprodeji Vás budeme včas informovat.

Roman Lindauer Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

12 str.

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY Ve dnech 14. až 16. června 2017 nebudou v provozu ordinace praktického lékaře. 
 V případě potřeby navštivte odpovídající ordinaci v nemocnici. Děkujeme za pochopení.

MUDr . Ladislav Záveský

PODĚKOVÁNÍ Jitko, děkujeme. Prázdniny voní létem, volností, poznáváním a setkáváním….. Děti se na své dva měsíce bez školních povinností teprve těší......a my už je, bohužel, máme. Bohužel proto, že se zase až v září setkáme s naší jogovou instruktorkou paní Jitkou Baladovou. Z tělocvičny, většinou, odcházejí cvičenci zpocení a unavení. To není náš případ. My 
 se zvedáme ze svých podložek příjemně protaženi a zvláštně obohaceni. Nepoužívám pouze ženský rod, protože je mezi námi i statečný muž, kterému Jitčina joga dělá taky náramně dobře. A proto, milá Jitko, moc Ti děkujeme za krásné chvíle při i po cvičení a těšíme se na další. Jiřina Žampachová

ZA VYSVĚDČENÍ DO DOLU BOHUMÍR Dovolte mi, abych vás pozvala na již třetí ročník akce s názvem Za vysvědčení do dolu. Akce je určena všem žákům a studentům, které chceme odměnit za jejich celoroční práci ve školách. Všichni školou povinní mají vstup do podzemí zdarma. (Platí však za podmínky 1 žák = 1 platící doprovod). Navštivte důl v termínu 30. 6. – 2. 7. 2017 a připomeňte si tradici hornictví v našem regionu. Květa Dufková

Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

13 str.

INFORMACE Z FK BANÍK Okresní přebor starší přípravky 5+1 15. dubna
 Radvanice - Podhůří 5:2 Rtyně/Úpice B - Radvanice 3:6 20. dubna Horní Maršov - Radvanice 2:2 Dolní Kalná - Radvanice 0:12 6. května Radvanice - Rtyně/ÚpiceA 3:3 Radvanice - Podhůří 7:3 8. května Janské Lázně - Radvanice 1:8 Radvanice - Dolní Kalná 10:0

Okresní soutěž lll. třídy mužů východ 15. 4. Volanov - Radvanice 1 : 0 22. 4 Radvanice - Libeč 2 : 3 30. 4. Chvaleč - Radvanice 2 : 0 6. 5. Radvanice - Libotov 2 : 0
 Okresní soutěž III.třídy mužů 9. - 12. místo
 4. 6. 17:00 venku : Dolní Kalná B 10. 6. 17:00 doma : Libotov 17. 6. 14:00 venku : Prosečné


Sportu zdar a Radvanickému fotbalu zvlášť!

družstvo

záp.

+

0

-

skóre

body

1. Rtyně/Úpice A

32

28

1

3

320:79

85

2. TJ Jiskra Horní Maršov

32

23

1

8

203:79

70

3. Rtyně/Úpice B

32

23

1

8

226:104 70

4. FK Baník Radvanice

32

22

4

6

178:94

5. TJ SOKOL Bílá Třemešná 32

11

2

19

100:171 35

6. FK Poříčí u Trutnova

32

11

2

19

95:187

35

7. FK Dolní Kalná

32

8

3

21

77:224

27

8. TJ Jiskra Podhůří

32

7

0

25

102:198 21

9. SK Janské Lázně

32

3

2

27

83:228

70

1

Stále probíhá nábor budoucích fotbalistů! Tréninky vždy středa a pátek od 16.30 hod na hřišti ! FK Baník Radvanice Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

14 str.

MEMORIÁL MIROSLAVA PAŤAVY

Radvanický zpravodaj ČERVEN 2017

15 str.

Divize stavební konstrukce Jívka Jívka 187, 542 13

reliable partner

www.gemec.cz

Strojní zámečník – svářeč CO₂ Obsluha CNC strojů Pomocný dělník do výroby Požadujeme: znalost čtení výkresové dokumentace, vyučení v oboru nebo praxe Zdravotní způsobilost, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost samostatné práce. Certifikát svářeče dle EN ISO 9606-1 pro metodu 135 výhodou. Odměňování v úkolové mzdě, osobní ohodnocení, prémie, individuální ohodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků. Možnost ubytování a stravování. Benefity:

Příspěvek na dopravu a stravování Benefit na zdravotní péči Možnosti rekreace v podnikovém rekreačním středisku

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis.

Kontaktní osoby:

p. Zikuda Josef, vedoucí výroby, tel. 724 633 285 [email protected] p. Stonjeková Hana, os. oddělení, tel. 499 829 823 [email protected]

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ VYDÁVÁ Email: [email protected] OBECNÍ ÚŘAD RADVANICE UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. 6. 2017 Náklad: 470 výtisků Ev. č.: Kult/2/1990/Ka Odpovědná redaktora: Mihulková Renata Grafické zpracování: Mgr. Olga Matěnová

Otištěné příspěvky se nemusí shodovat
 s názorem redakce. Za věcnou a gramatickou správnost odpovídají autoři článků.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.