48


1 Pagina 1 van 23 Vlaamse Gemeenschapscmmissie Directie Financiën en Begrting Dienst Aankp Emile Jacqmainlaan Brussel Opdrachtdcument Onderhandel...
Author:  Joanna van den Pol

0 downloads 9 Views 756KB Size

Recommend Documents


No documents


Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 1 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek. De opdracht is een opdracht voor diensten zoals bepaald in de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. De opdracht zal gegund worden overeenkomstig de hiernavolgende contractuele voorwaarden, geldend als opdrachtdocument. Uiterste indieningsdatum van de offertes: dinsdag 21 februari 2017 om 11 uur Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel.

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 2 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Inhoud DEEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN .............................................................................................................................. 3 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T.

AANBESTEDENDE OVERHEID ................................................................................................................................. 3 VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT ............................................................................................................. 3 GUNNINGSWIJZE ................................................................................................................................................... 3 DUUR EN/OF START VAN DE OVEREENKOMST ...................................................................................................... 3 INDIENEN EN OPENEN VAN DE OFFERTE ............................................................................................................... 4 LEIDENDE DIENST – LEIDEND AMBTENAAR ........................................................................................................... 4 WETGEVING EN DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT .................................................................. 5 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE ..................................................................................................................... 5 PRIJSBEPALING ...................................................................................................................................................... 8 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER .................................................................................................... 8 AUTEURSRECHTEN ................................................................................................................................................. 8 UITSLUITINGS- EN SELECTIECRITERIA..................................................................................................................... 9 REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES .............................................................................................................. 10 TAALGEBRUIK ...................................................................................................................................................... 10 GUNNINGSCRITERIA ............................................................................................................................................ 10 VERBINTENISTERMIJN ......................................................................................................................................... 11 UITVOERING VAN DE OPDRACHT ......................................................................................................................... 11 BORGTOCHT ........................................................................................................................................................ 12 BETALINGSMODALITEITEN .................................................................................................................................. 12 GESCHILLEN ......................................................................................................................................................... 12

DEEL 2 – TECHNISCHE BEPALINGEN ...........................................................................................................................13 A. B. C.

SITUERING VAN DE OPDRACHT ............................................................................................................................ 13 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT .................................................................................................................... 13 GARANTIE ............................................................................................................................................................ 17

DEEL 3 – OFFERTEFORMULIER – INGEVULD EN ONDERTEKEND TERUG TE STUREN ..................................................18 A. B. C. D. E.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ............................................................................................................................. 18 FINANCIËLE GEGEVENS ........................................................................................................................................ 20 AAN TE LEVEREN VOOR DE BEOORDELING VAN DE OFFERTE .............................................................................. 21 BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN ............................................................................................................................. 22 PRIJSLIJST ............................................................................................................................................................. 23

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 3 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

DEEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN A. AANBESTEDENDE OVERHEID Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt de heer Eric Verrept, leidend ambtenaar van de administratie. Voor bijkomende inlichtingen over deze opdracht kan u een e-mail zenden naar [email protected] De Vlaamse Gemeenschapscommissie is een overheidsinstelling bevoegd voor culturele, onderwijsen persoonsgebonden materies binnen het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar opdracht ligt in het ontwikkelen en ondersteunen van een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden: cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. Zo neemt de VGC bijvoorbeeld initiatieven en subsidieert en investeert ze:  in eigen onderwijsinstellingen, schoolgebouwen, speelpleinen;  in gemeenschapscentra;  in jeugd- en sportverenigingen, sociaal-culturele verenigingen, waaronder migrantenverenigingen, in bibliotheken en andere culturele initiatieven;  in voorzieningen voor welzijnswerk, jeugdzorg, opvang voor kinderen, ouderen, … en gezondheidszorg. B. VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten. De opdracht betreft de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De opdracht is nader omschreven in deel 2 “Technische bepalingen” van dit opdrachtdocument. De opdracht omvat één enkel perceel. C. GUNNINGSWIJZE De gunning van de opdracht gebeurt via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. D. DUUR EN/OF START VAN DE OVEREENKOMST De opdracht begint op de dag na de gunning van de opdracht (datum vermeld in de gunningsbrief) en dient afgerond te zijn uiterlijk op 13 oktober 2017.

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 4 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

De effectieve startdatum voor de uitvoering van de opdracht wordt na de gunning in samenspraak met de opdrachtgever afgesproken. De opdracht wordt onmiddellijk en van rechtswege stopgezet ingeval dwingende bepalingen van overheidswege dit noodzakelijk maken. E. INDIENEN EN OPENEN VAN DE OFFERTE Iedere inschrijver mag slechts één offerte indienen voor deze opdracht. Het aanbieden van meer dan één offerte leidt tot de nietigheid van de offerte. De offertes worden bezorgd aan: Vlaamse Gemeenschapscommissie Aankoopdienst T.a.v. Mia Decoster Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel De uiterste indieningsdatum van de offertes is dinsdag 21 februari 2017 om 11 uur op bovenstaand adres. Offertes worden op papier ingediend per drager tegen ontvangstbewijs of met de post. Een digitale kopie wordt op elektronische drager (bij voorkeur USB-stick) in de omslag gestoken waarin de papieren versie van de offerte wordt ingediend. De offertes worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. Op deze omslag dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht:    

het nummer van het opdrachtdocument: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48; het adres van de bestemmeling; het adres van de afzender het woord “offerte” in de linkerbovenhoek.

Na het indienen van de offertes bestaat de mogelijkheid dat de aanbestedende overheid via e-mail vragen naar bijkomende verduidelijkingen stelt aan de inschrijver. De antwoorden op deze e-mails zijn bindend voor beide partijen. F. LEIDENDE DIENST – LEIDEND AMBTENAAR De leidende dienst is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. De leidend ambtenaar (die een ambtenaar van de aanbestedende overheid zal zijn) zal worden aangeduid in de kennisgeving van de gunning van de opdracht.

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 5 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

G. WETGEVING EN DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT Voor zover er in dit opdrachtdocument niet van wordt afgeweken, zijn enkel de hierna vermelde reglementeringen van toepassing op de opdracht, met uitsluiting van eventuele verkoopsvoorwaarden opgelegd door de inschrijver: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; alle wijzigingen aan de voormelde wetten en besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van offertes; alle specifieke wettelijke bepalingen, die betrekking hebben op de aangeboden diensten; het onderhavig opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48; de goedgekeurde offerte.

Op de aangegane verbintenis is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat hierop betrekking heeft, behoort tot de bevoegdheidssfeer van het Belgisch gerecht. De onder 1. tot 4. vermelde teksten van de reglementering op de overheidsopdrachten kunnen geraadpleegd worden via de website http://publicprocurement.be van de Federale Overheidsdienst Kanselarij. H. VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE De offerte bestaat uit een offerteformulier met bij te voegen documenten. Deze documenten worden opgesteld in het Nederlands. Per onderdeel van de offerte dient een afzonderlijk hoofdstuk te worden voorzien. A. B. C. D. E.

Administratieve gegevens Financiële gegevens Aan te leveren voor de beoordeling van de offerte Bij te voegen documenten Prijslijst

Iedere inschrijver mag slechts één offerte indienen voor deze opdracht. Het aanbieden van meer dan één offerte leidt tot de nietigheid van de offerte. De offerte wordt in één papieren exemplaar en één digitale kopie (bij voorkeur op USB- stick) opgemaakt.

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 6 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Op de digitale kopie worden eveneens aparte bestanden per onderdeel van de offerte gemaakt. Zowel in de offerte als in de bij te voegen documenten moeten doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen door de inschrijver of zijn gemachtigde ONDERTEKEND worden. Dit geldt ook wanneer er correctievloeistof wordt gebruikt. De inschrijver is verplicht het bij dit opdrachtdocument gevoegde offerteformulier te gebruiken. Indien toch andere documenten worden gebruikt, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de één of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De bepalingen van dit opdrachtdocument zijn van toepassing voor de opdracht en zijn bindend. In de offerte worden de volgende inlichtingen vermeld: Administratieve gegevens 1.

Contactpersoon -

de naam, voornaam, het telefoonnummer en e-mailadres van de persoon die als enige contactpersoon optreedt voor de inschrijver.

2. Overeenkomst -

-

de naam, voornaam, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats van de inschrijver, of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, juridische vorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij een financiële instelling geopend heeft; de naam en handtekening van de persoon bevoegd om de offerte te ondertekenen; de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; de datum waarop voormelde persoon de offerte heeft ondertekend; het telefoonnummer en e-mailadres waarop deze persoon kan bereikt worden; het btw-nummer; het volledige registratienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; het registratienummer bij de RSZ.

3. Financiële gegevens -

de globale prijs voor concept, analyse, wireframes, ontwikkeling, vormgeving, must have functionaliteiten, projectopvolging, de nodige briefings, documentatie en verplaatsingen voor de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek (exclusief btw) en het bedrag van de btw;

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 7 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

-

de eenheidsprijs per jaar voor het onderhoud van de website (exclusief btw) en het bedrag van de btw;

-

de bijgevoegde prijslijst met de nice to have functionaliteiten (exclusief btw) en het bedrag van de btw.

De prijzen worden in de offerte opgegeven in euro tot 2 cijfers na de komma. 4. Aan te leveren voor de beoordeling van de offerte     

Een accurate weergave van de aangeboden dienstverlening, rekening houdend met de technische en functionele vereisten, vermeld in dit opdrachtdocument Een voorstel van grafisch ontwerp van een homepage en één achterliggende pagina Een tijdsplanning Studiekwalificaties van het personeel dat aan deze opdracht zal werken Minimum 3 referenties van voorgaande gelijkaardige opdrachten (naam firma + naam contactpersoon)

5. Documenten te voegen in bijlage -

Voor ieder door een gevolmachtigde ingediende offerte, voegt de gevolmachtigde bij zijn offerte een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar wettelijk bevoegd is om de firma te vertegenwoordigen en een offerte, overeenkomst, … te ondertekenen voor de firma. Deze bevoegdheid kan bewezen worden: 

-

aan de hand van de statuten van de firma waarin bepaald wordt wie bevoegd is om de firma te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van overeenkomsten, offertes, …  of aan de hand van een verslag van de raad van bestuur, waarin de beslissing wordt genomen om aan één of meer leden de bevoegdheid te geven om de firma te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van overeenkomsten, offertes, … het overzicht van de omzetcijfers van de laatste 3 jaren;

-

de jaarrekening van de laatste 3 boekjaren (dit is enkel van toepassing voor de inschrijvers waarvan de gevraagde jaarrekeningen niet beschikbaar zijn via de Kruispuntbank van Ondernemingen);

-

een engagementsverklaring tot afwerking van de opdracht binnen de vooropgestelde termijn;

Alle documenten en andere stukken die bij de offerte worden gevoegd, moeten worden gedateerd en ondertekend door de inschrijver.

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 8 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

I.

PRIJSBEPALING

Dit is een gemengde opdracht. De inschrijver maakt prijs op: Tegen globale prijs voor: -

concept analyse wireframes ontwikkeling vormgeving must have functionaliteiten projectontwikkeling de nodige briefings documentatie verplaatsingen

Tegen eenheidsprijs: -

voor het jaarlijks onderhoud

Volgens prijslijst: -

voor de nice to have functionaliteiten

Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in euro. Alle verschuldigde taksen, rechten en kosten moeten in de prijs begrepen zijn, met uitzondering van de btw. Het bedrag van de btw wordt afzonderlijk vermeld. J.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER

De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen. K. AUTEURSRECHTEN De indiening van de offerte geldt als een belofte van overdracht aan de opdrachtgever van de hierna opgesomde auteursrechten op alle grafische, audiovisuele of andersoortige producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht, met inbegrip van de slagzin en de signatuur. Dit geldt zowel ten aanzien van alle personen waarop de indiener een beroep doet of zal doen voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever verkrijgt door de toewijzing van de opdracht de hierna opgesomde auteursrechten op alle producten die vanaf dat ogenblik worden aangemaakt:

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 9 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

-

het exclusieve en onvoorwaardelijke reproductierecht; het exclusieve en onvoorwaardelijke recht tot bewerking en vertaling; het exclusieve en onvoorwaardelijke huur- en leenrecht; het exclusieve en onvoorwaardelijke recht op mededeling aan het publiek.

Dit alles zonder enige andere beperking in de tijd dan de beperkingen die voorzien zijn in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De vergoeding voor overdracht van deze rechten is begrepen in het totaalbedrag van de offerte, ongeacht uitdrukkelijke vermelding. Alle producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht worden eigendom van de opdrachtgever. L. UITSLUITINGS- EN SELECTIECRITERIA De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende uitsluitings- en selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan deze criteria worden aanvaard, voor zover de ingediende offertes administratief en technisch regelmatig zijn. 1° Uitsluitingscriteria Door het indienen van een offerte verklaart de kandidaat of inschrijver op erewoord zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden, zoals bedoeld in de artikels 61 en 62 van het KB van 15 juli 2011 “Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren”. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken bij de inschrijver wiens offerte het best gerangschikt is. Zij zal de betrokken inschrijver vragen binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te bezorgen die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. Een kandidaat of inschrijver kan van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens het verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van de kandidaat of van de inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord. 2° Selectiecriteria m.b.t. de financiële en economische draagkracht van de inschrijver De inschrijver voegt bij zijn offerte -

de jaarrekening van de laatste 3 boekjaren (dit is enkel van toepassing voor de inschrijvers waarvan de gevraagde jaarrekeningen niet beschikbaar zijn via de Kruispuntbank van Ondernemingen)

-

de omzetcijfers van de laatste 3 jaren.

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 10 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Op basis daarvan wordt de financiële en economische draagkracht, liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit beoordeeld; Indien de kandidaat of inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen, kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. M. REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES De offertes van de inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Onregelmatige offertes zullen geweerd worden. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om getoetst te worden aan de gunningscriteria. N. TAALGEBRUIK De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn schriftelijke en mondelinge communicatie met de aanbestedende overheid. O. GUNNINGSCRITERIA Voor het bepalen van de meest gunstige offerte op economisch vlak zullen de regelmatige offertes worden getoetst aan een reeks gunningscriteria. De gunningscriteria zullen gewogen worden om een eindklassement te bekomen. De gunningscriteria zijn de volgende: Gunningscriterium 1

De prijs

Weging: 35 punten

Voor de beoordeling van dit criterium wordt rekening gehouden met: -

-

de globale prijs voor concept, analyse, wireframes, ontwikkeling, vormgeving, must have functionaliteiten, projectopvolging, de nodige briefings, documentatie en verplaatsingen voor de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek – weging 25 punten (= P1); de eenheidsprijs per jaar voor het onderhoud van de website – weging 10 punten (= P2).

De prijs wordt beoordeeld aan de hand van onderstaande formules: P = P1 + P2, waarbij: P1 = 25 x Pm1/Po1, waarbij Pm1 =

de globale prijs voor concept, analyse, wireframes, ontwikkeling, vormgeving, must have functionaliteiten, projectopvolging, de nodige briefings, documentatie en verplaatsingen voor de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek van de laagst geprijsde offerte

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 11 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Po1 =

de globale prijs voor concept, analyse, wireframes, ontwikkeling, vormgeving, must have functionaliteiten, projectopvolging, de nodige briefings, documentatie en verplaatsingen voor de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek van de onderzochte offerte

EN P2 = 10 x Pm2/Po2, waarbij Pm2 = de prijs per jaar voor het onderhoud van de website van de laagst geprijsde offerte Po2 = de prijs per jaar voor het onderhoud van de website, van de onderzochte offerte Gunningscriterium 2

De kwaliteit

Weging: 65 punten

De kwaliteit wordt beoordeeld op basis van: -

-

een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van hoe de opdracht zal uitgevoerd worden, rekening houdend met de technische en functionele vereisten vermeld in dit opdrachtdocument. een voorstel van grafisch ontwerp van een homepage en één achterliggende pagina een tijdsplanning studiekwalificaties van het personeel dat aan deze opdracht zal werken minimum 3 referenties van voorgaande gelijkaardige opdrachten (naam firma + naam contactpersoon)

De quoteringen per gunningscriterium worden opgeteld. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de hoogste eindquotering, nadat de aanbestedende overheid de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord m.b.t. de uitsluitingscriteria heeft nagegaan en op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat deze verklaring overeenkomt met de werkelijkheid. P. VERBINTENISTERMIJN De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 90 kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag na de opening van de offertes. Q. UITVOERING VAN DE OPDRACHT Termijnen De opdracht moet uitgevoerd zijn uiterlijk op 13 oktober 2017.

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 12 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Evaluatie Indien tijdens de uitvoering van de opdracht fouten worden vastgesteld, zal dit onmiddellijk aan de opdrachtnemer gemeld worden. De dienstverlener is verplicht om niet conform uitgevoerde diensten te herbeginnen. Als de opdracht uitgevoerd is, zal een evaluatie gemaakt worden van de kwaliteit en conformiteit van de uitgevoerde opdracht. Niet behoorlijk of niet conform uitgevoerde opdrachten zullen moeten herbegonnen worden. R. BORGTOCHT Voor deze opdracht is geen borgtocht vereist. S. BETALINGSMODALITEITEN De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van beëindiging van de opdracht, om de formaliteiten betreffende de voorlopige oplevering te vervullen en aan de leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. De betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen, vanaf het verstrijken van de verificatietermijn. De betaling zal geschieden op basis van een juist opgestelde factuur voor concept, analyse, wireframes, ontwikkeling, vormgeving, must have functionaliteiten, projectopvolging, de nodige briefings, documentatie en verplaatsingen voor de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek, te onderwerpen aan de btw en een jaarlijkse factuur voor het onderhoud van de website opgemaakt op naam van: Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Financiële dienst Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel De factuur vermeldt een detail van de geleverde prestaties. Enkel behoorlijk uitgevoerde opdrachten mogen gefactureerd worden. De factuur moet opgesteld worden in euro. T. GESCHILLEN Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands.

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 13 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

DEEL 2 – TECHNISCHE BEPALINGEN A. SITUERING VAN DE OPDRACHT De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunen schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en hun partners. Doel: een hefboom zijn voor de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. In kader hiervan willen de VGC en het OCB een digitaal omgevingsboek ontwikkelen. Zo willen ze leerkrachten stimuleren om de omgeving en de buurt van de school te verbinden met de leerstof in de klas. Het omgevingsboek moet een handig, gebruiksvriendelijk en toegankelijk hulpmiddel voor (brede) scholen zijn om interessante locaties, organisaties en/of activiteiten in hun buurt en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontdekken én te delen met andere leerkrachten of partners van de eigen school of van andere scholen. B. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT Het digitaal omgevingsboek is een website met informatie over interessante locaties, organisaties en/of activiteiten voor scholen en partners van scholen (ondersteunende diensten, bredeschoolcoördinatoren,…). De gebruikers kunnen de informatie zien in een locatielijst en op kaart. Zij moeten de voor hen relevante locaties kunnen vinden via een zoekfunctie alsook via filters (facetted search). Zowel het OCB als beheerder als de deelnemende scholen moeten locaties en de bijhorende gegevens kunnen toevoegen. Bovendien moeten scholen een eigen ‘view’ hebben van locaties die zij hebben toegevoegd en enkel interessant zijn voor hun school. Die schoolspecifieke locaties zijn dan niet zichtbaar of opzoekbaar voor andere bezoekers van de website . Enkel het OCB (beheerder) kan locaties publiceren. Locaties ingevoerd door de scholen moeten eerst door het OCB worden gecontroleerd, waarna deze de locaties al dan niet publiceert. De opdracht omvat: -

het opstellen van wireframes het ontwikkelen van een Drupal-website de vormgeving van de website

inclusief -

het jaarlijks onderhoud van de website

De nice to have functionaliteiten (opgenomen in de bijgevoegde prijslijst) worden enkel gegund indien het bedrag hiervan past in het voorziene budget voor deze opdracht.

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 14 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Technische vereisten Bij de opbouw van de website moet rekening gehouden worden met volgende specificaties: 

Drupal-website in versie 7 o Werken met “Core” en “Contributed” Drupal modules o Het gebruik van Custom modules moet vermeden worden waar mogelijk; indien wel voorziet de opdrachthouder documentatie. o Aanleveren van een lijst gebruikte modulesGrafisch ontwerp o o o oWordt opgemaakt in overeenstemming met het VGC-stijlhandboek, categorie 3 (http://stijlhandboek.vgc.be) De VGC ontvangt de bronbestanden De CSS moet kunnen bewerkt worden binnen de VGC Links worden onderlijnd en in de hoofdkleur weergegeven

Hosting o

De website zal gehost worden op de server waar reeds websites van de VGC gehost worden. Technische specificaties (kan wijzigen op basis van doorgevoerde updates):    

o 

10 cores (evenwaardig aan een core van E5620) 12 gb RAM (2.5 GB effectief nog beschikbaar) 275G disk (64 beschikbaar) PHP 5.3.10-1ubuntu3.15 with Suhosin-Patch (cli) (built: Oct 29 2014 12:19:04)

De opdrachthouder maakt een oplijsting van de hostingvereisten

Opstellen van wireframes o o

De opdrachtgever gaat uit van een 30-tal wireframes. Afhankelijk van het (nog te ontwikkelen) concept kan dit -in overleg met de opdrachthouder- worden bijgestuurd. Opmaak van een sitemap

Functionele vereisten De opdrachthouder voorziet een grondige functionele analyse i.s.m. de opdrachtgever.

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 15 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Algemene functionaliteiten website Must have:    

Content (tekst, foto’s, filmpjes) Nieuwsberichten (tekst, foto’s, filmpjes) Zoeken via algemene zoekfunctie Zoeken in activiteiten met facetted search: o Thema's (autocomplete) o Sleutelcompetenties (autocomplete) o Pedagogische principes (autocomplete) o Leeftijd/leerjaar o Onderwijsniveau o Afstand locatie - school o Kostprijs o …Genereren van een view van de locaties op basis van de zoekopdracht: o o

In een lijst waar de items individueel aanklikbaar zijn Op kaart waar de locaties individueel aanklikbaar zijnIntegratie van sociale media (Facebook, Pinterest, Twitter, Whatsapp, e-mail, …)Contactrubriek met formulier

Nice to have: 

Zoeken via auto-aanvullen zoekfunctie met combinatie van trefwoorden (bv. vtm koken-app)

Functionaliteiten per locatie Must have: 

Verschillende tekstvelden: o o oNaam, adresgegevens, contactgegevens Omschrijving Weblinks naar ev. officiële website locatie

Foto’s en filmpjes

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 16 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

    

Behorende tot bepaalde categorieën (opzoekbaar in de facetted search, zie boven) Toegevoegde trefwoorden (voor algemene en auto-aanvullen zoekfunctie, zie boven) Zichtbaar op kaart Voorbeeldactiviteiten zichtbaar per locatie Integratie van sociale media (Facebook, Pinterest, Twitter, Whatsapp, e-mail,…)

Nice to have: 

Routebeschrijving (te voet, per fiets, met openbaar vervoer)

Functionaliteiten per voorbeeldactiviteit Must have:     

Koppeling met één of meerdere locaties Tekstvelden Foto’s en filmpjes Behorende tot bepaalde categorieën (opzoekbaar in de facetted search, zie boven) Toegevoegde trefwoorden (voor algemene en auto-aanvullen zoekfunctie, zie boven)

Verschillende rollen A. (BREDE) SCHOOL Must have: 

Inlogfunctie met login en paswoord voor de redacteurs: o o o o oInvoeren en bewerken van de content locaties (zie boven) Invoeren en bewerken van content activiteiten (zie boven) Per locatie/activiteit kiezen: voor de algemene website of voor het schoolspecifiek overzicht Genereren van een (brede) schoolspecifiek overzicht (lijst en/of kaart) Aangepaste of nieuwe content efficiënt doorsturen naar OCB voor publicatie

Inlogfunctie met login en paswoord voor ‘schooloverzicht o

Genereren van een (brede) schoolspecifiek overzicht (lijst en/of kaart)

Nice to have: 

Redacteur: versturen van contactformulier met auto-aangevulde gegevens (gebruiker, locatie/activiteit,…) naar OCB-beheerder bij vragen/problemen

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 17 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

 

Maken van een gebruikershandleiding voor (brede) scholen Schooloverzicht: opslaan van favoriete locaties

B. OCB Must have:  

Inlogfunctie met login en paswoord voor de administrator: o Alle rechten Inlogfunctie met login en paswoord voor de redacteurs: o o o o

Invoeren, bewerken en publiceren van de content website (zie boven), locaties (zie boven) en activiteiten (zie boven) Creatie van nieuwsberichten (tekst, foto’s, filmpjes) Creatie en verzenden van een nieuwsbrief over nieuwe locaties of locaties die in de focus staan Overzicht genereren van de aangepaste of nieuwe content van scholen + deze content kunnen aanpassen en publiceren

Projectopvolging Samenwerking met de opdrachtgever is tijdens de verschillende momenten van het ontwikkelings- en productieproces noodzakelijk. C. GARANTIE De opdrachthouder staat in voor het kosteloos oplossen van bugs die zich voordoen bij het functioneren van de website zoals omschreven in de analyse, in de 4 maanden die volgen op de oplevering van de opdracht.

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 18 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

DEEL 3 – OFFERTEFORMULIER – INGEVULD EN ONDERTEKEND TERUG TE STUREN Voorblad te gebruiken voor de administratieve gegevens Ingevuld, ondertekend én gedateerd terug te sturen VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE – Aankoop Betreft: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek A. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS contactpersoon Enige contactpersoon firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Gsm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Overeenkomst De ondergetekende : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (naam en voornaam) Hoedanigheid of beroep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nationaliteit: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (volledig adres) ofwel1 De vennootschap: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. (firmanaam of benaming) 1

Doorhalen wat niet van toepassing is

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 19 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Juridische vorm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nationaliteit: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. Maatschappelijke zetel: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… (volledig adres) Rekeningnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Op naam van: …………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. Vertegenwoordigd door: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ondergetekende(n) Hoedanigheid: ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. Registratienummer bij de RSZ: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………… verbindt of verbinden zich tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van voornoemd opdrachtdocument, van de in dit opdrachtdocument beschreven opdracht met betrekking tot de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek.

Naam:

Handtekening:

Datum:

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 20 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Betreft: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek Voorblad te gebruiken voor de financiële gegevens Ingevuld, ondertekend én gedateerd terug te sturen B. FINANCIËLE GEGEVENS

-

De globale prijs voor concept, analyse, wireframes, ontwikkeling, vormgeving, must have functionaliteiten, projectopvolging, de nodige briefings, documentatie en verplaatsingen voor de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek (exclusief btw): in cijfers (excl. btw):………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. in letters (excl. btw):……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… het bedrag van de btw: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

-

De jaarlijkse eenheidsprijs voor het onderhoud van de website (exclusief btw): in cijfers (excl. btw):………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. in letters (excl. btw):……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… het bedrag van de btw: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

-

De bijgevoegde prijslijst met gedetailleerde prijzen wordt, op straffe van nietigheid, volledig en nauwgezet ingevuld.

De prijzen worden in de offerte opgegeven in euro tot 2 cijfers na de komma. Naam:

Handtekening:

Datum:

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 21 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Betreft: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek Voorblad te gebruiken voor de documenten aan te leveren voor de beoordeling van de offerte Ingevuld, ondertekend én gedateerd terug te sturen C. AAN TE LEVEREN VOOR DE BEOORDELING VAN DE OFFERTE      

Een accurate weergave van de aangeboden dienstverlening Een voorstel van grafisch ontwerp van een homepage en één achterliggende pagina Een tijdsplanning Een engagementsverklaring tot afwerking van de opdracht binnen de vooropgestelde termijn Studiekwalificaties van het personeel dat aan deze opdracht zal werken Minimum 3 referenties van voorgaande gelijkaardige opdrachten (naam firma + naam contactpersoon)

Naam:

Handtekening:

Datum:

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 22 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

Betreft: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de ontwikkeling van een digitaal omgevingsboek Voorblad te gebruiken voor de bij te voegen documenten Ingevuld, ondertekend én gedateerd terug te sturen D. BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN Worden als bijlage bij de offerte gevoegd: (een opsomming van alle documenten in het raam van de uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria) -

Voor ieder door een gevolmachtigde ingediende offerte, voegt de gevolmachtigde bij zijn offerte een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar wettelijk bevoegd is om de firma te vertegenwoordigen en een offerte, overeenkomst, … te ondertekenen voor de firma. Deze bevoegdheid kan bewezen worden: 

-

aan de hand van de statuten van de firma waarin bepaald wordt wie bevoegd is om de firma te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van overeenkomsten, offertes, …  of aan de hand van een verslag van de raad van bestuur, waarin de beslissing wordt genomen om aan één of meer leden de bevoegdheid te geven om de firma te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van overeenkomsten, offertes, … het overzicht van de omzetcijfers van de laatste 3 jaren;

-

de jaarrekening van de laatste 3 boekjaren (dit is enkel van toepassing voor de inschrijvers waarvan de gevraagde jaarrekeningen niet beschikbaar zijn via de Kruispuntbank van Ondernemingen);

-

een door de inschrijver gedagtekende en ondertekende lijst met min. 3 referenties van opdrachten die de inschrijver in de loop van de laatste drie jaar heeft gerealiseerd. De inschrijver dient uitdrukkelijk de contactpersoon en het telefoonnummer te vermelden;

-

een engagementsverklaring tot afwerking van de opdracht binnen de vooropgestelde termijn;

Alle documenten en andere stukken die bij de offerte worden gevoegd, moeten worden gedateerd en ondertekend door de inschrijver. Naam:

Handtekening:

Datum:

Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel Tel.: +32(2)563.03.00

[email protected]

Pagina 23 van 23

Ons kenmerk: VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/48

E. PRIJSLIJST

Eenheidsprijs (excl. btw)

Bedrag van de btw

Totaal

Zoeken via auto-aanvullen zoekfunctie met combinatie van trefwoorden Routebeschrijving (te voet, per fiets, openbaar vervoer) Redacteur: versturen van contactformulier met autoaangevulde gegevens naar OCBbeheerder bij vragen/problemen Maken van gebruikershandleiding voor (brede) scholen Schooloverzicht: opslaan van favoriete locaties

Gelieve een prijs in te vullen voor de nice to have functionaliteiten die kunnen aangeboden worden. Naam:

Handtekening:

Datum:

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.