5 420 tis. Kč. 1. LF tis. Kč tis. Kč. 313 tis. Kč tis. Kč. Celkem tis. Kč Zbývá tis. Kč


1 1996 Usnesení AS UK v roce Schválil zápis ze zasedání AS UK, které se konalo dne Schválil prodlouže...
Author:  Radim Staněk

0 downloads 98 Views 78KB Size

Recommend Documents


No documents


1996

Usnesení AS UK v roce 1996 29. 3. 1996

1. Schválil zápis ze zasedání AS UK, které se konalo dne 23. 2. 1996. 2. Schválil prodloužení nájemní smlouvy s Autocentrem Motol. 3. Schválil nové složení komisí AS UK, včetně doplňujících návrhů. 4. Schválil zástupce AS UK v pracovní komisi pro kritéria tvůrčí činnosti. 5. Schválil konečný termín pro odevzdání návrhů na volbu rektora UK, který byl stanoven do 30. 9. 1996. 6. Schválil novelizaci článku 4. Disciplinárního řádu UK. 7. Schválil změnu statutu LF UK v Hradci Králové (udělování pamětních medailí fakulty). 8. Schválil Davida Tonzara, jako náhradníka do studentské komory RVŠ. Zapsal doc. Šobr Ověřilo předsednictvo AS UK

31. 5. 1996

1. Schválil zápis ze zasedání AS UK, které se konalo 29. 3. 1996. 2. Schválil návrh usnesení k přípravě rozpočtu VŠ na rok 1997 a k předchozím stanoviskům AS UK k tvorbě zákona o vysokém školství. 3. Bere na vědomí Zprávu o evaluaci UK za rok 1994. 4. Schválil změnu Organizačního řádu KaM UK (organizační převod kolejí v Plzni). 5. Schválil předložené nájemní smlouvy: • MFF Malostranské nám., část sklepení objektu (A. Šlechtová) • ÚJOP UK v Dobrušce, bývalé stravovací zařízení (Česká pošta) • KaM Brandýs n/Labem, nebytový prostor (Eurotel) • Menza Větrník, učebna pro taneční školu (Nadace tanečního centra) • Sportovní areál Hostivař: • prostor obslužného pultu a kuchyně (Ing. R. Jiroušek) • skladové prostory (TJ Vodní stavby Praha) • provozování sauny (V. Zvolánek) 6. Schválil návrh usnesení k činnosti ekonomické komise při rozdělování finančních rezerv. 7. Schválil rozdělení prostředků z rezervy na tvrdost rozpočtu tak, jak bylo předloženo EK AS UK: FSV 9 600 tis. Kč 1. LF

8 761 tis. Kč

FTVS

5 800 tis. Kč

ETF

3 200 tis. Kč

HTF

313 tis. Kč

Arcib. sem.

2 200 tis. Kč

LF HK

1 819 tis. Kč

CERGE

5 420 tis. Kč

Celkem

37 113 tis. Kč

PřF

7 000 tis. Kč

Zbývá

1. LF 6 239 tis. Kč Zbývá 8. Schválil rozbor hospodaření UK za rok 1995.

17 971 tis. Kč 4 732 tis. Kč ( na II. pololetí 96)

27. září 1996

1. Schválil zápis ze zasedání AS UK, které se konalo 31. května 1996 2. Zvolil nového člena předsednictva Mgr. Davida Tonzara (HTF)

Compiled Jan 21, 2018 11:41:13 PM by Document Globe ®

1

3. Schválil předložené nájemní smlouvy: • nebytové prostory MFF (V Holešovičkách) • nebytové prostory KaM (koleje Hvězda) • nebytové prostory ÚJOP (Dobruška) • nebytové prostory KaM (menza Větrník) • nebytové prostory v Lešeticích (sklad, umístění seismické stanice) Dále schválil směnu pozemků LF v Plzni. 4. Schválil návrhy, předložené EK: • čerpání havarijní rezervy UK Havarijní rezerva Univerzity Karlovy činí 36 000 tis. Kč a do zasedání EK AS došly tyto žádosti : FF: Oprava havarovaného topení, bojleru, vodovodního řadu, stoupaček vč. malování a opravy podlah. Požadováno 233 289,- Kč. Žádost není doložena žádnými doklady. Komise doporučuje AS UK nepřiznat žádný příspěvek, neboť žádost nesplňuje ani jedno kritérium. Havárie kotle na lehký topný olej, typ ECA IV-P, umístěného v budově FF nám. J. Palacha 2, Praha 1. Propočet nákladů 410 000,- Kč. Doloženo znaleckým posudkem. Komise souhlasí a doporučuje AS UK přiznat 410 000,- Kč s ohledem na splnění kritéria č. 4. 3 LF: Havárie elektroinstalace 1. a 2. podlaží v objektu Ke Karlovu 4, Praha 2 Havárie doložena znaleckým posudkem, technickou zprávou a propočtem nákladů. Požadavek činí 1022 805,- Kč. Komise uznává nárok a za předpokladu, že do 20.9.1996 bude doloženo rozhodnutí hygienika, doporučuje AS UK přiznat 1022 805,- Kč. V případě, že stanovisko hygienika nebude k dispozici, doporučuje přiznat požadavek ve výši 50 %, t.j. 511 402,- Kč. FaF HK: Příspěvek na náhradní řešení spojené s vystěhováním pronajatých prostor depozit Střediska vědeckých informací. Požadováno 300 000,- Kč. Komise nedoporučuje AS UK přiznat příspěvek, jelikož není splněno ani jedno kritérium. 1. LF : Havárie rozvodů ústředního topení vodovodního řadu a plynových rozvodů v objektu U nemocnice 4, 5 Praha 2, havárie ležatých rozvodů ústředního topení vody a plynu v objektu Salmovská 1, 3, 5 Praha 2, havárie suterénu a přízemí objektu Na Bojišti 3, Praha 2. Doloženo havarijními výměry, posudky a propočty nákladů. Celkový požadavek 8 100 tis. Kč, uplatněn na MŠMT. MŠMT po prověření dokladů a komisionelní prohlídce objektů havarijní stav uznalo a účelově dotovalo havarijní situace 5300 tis. Kč. Ve svém rozhodnutí zavázalo UK dokrýt požadované náklady z vlastních prostředků. Komise doporučuje AS UK dokrýt havarijní stavy objektů 1. LF do 100 % požadavků, t.j. přiznat částku 2 800 000,- Kč s ohledem na splnění všech kritérií. PřF: Havarijní stav střešního pláště na objektu Viničná 7, Praha 2. Doloženo havarijním výměrem, technickou zprávou, položkovým rozpočtem a smlouvou o dílo na odstranění havárie. Celkový požadavek 10 893 tis. Kč uplatněn na MŠMT, které po kontrole dokladů a komisionelní prohlídce objektu přiznalo účelově 6 000 tis. Kč. Zbytek zavázalo UK dokrýt z vlastních prostředků. Smlouva se zhotovitelem uzavřena na nižší cenu, než činil rozpočet. Zbývá dokrýt 3 027 tis. Kč. Komise doporučuje AS UK dokrýt požadavek PřF do výše smluvního závazku, t.j. přiznat částku 3 027 270,- Kč s ohledem na splnění všech kritérií. Havárie elektroinstalace v objektu Viničná 7, Praha 2. Doloženo havarijním výměrem, revizní zprávou elektro a propočtem nákladů. Celkový požadavek 9 400 tis. Kč uplatněn na MŠMT. MŠMT zatím nezúřadovalo. K zajištění splnění podmínek havarijního výměru odboru výstavby Praha 2, nutno zálohově pokrýt částkou 4 000 tis. Kč. Komise doporučuje US AK zálohově poskytnout 4 000 000,- Kč, jelikož žádost splňuje kritéria 1 a 4. Po vyřízení ze strany MŠMT ČR bude záloha zúčtována. Havárie terenní stanice Rejvíz č.p. 83, okres Jeseník. Doloženo havarijním výměrem, technickou zprávou a propočtem nákladů. Celkový požadavek uplatněn na MŠMT ve výši 5 702 tis. Kč. K zajištění splnění podmínek stavebního odboru a odboru životního prostředí MÚ Zlaté hory, nutno ještě v tomto roce řešit alespoň havárii sociálních zařízení a nevyhovující likvidaci splaškových vod. Pro tuto část havárie nutno vyčlenit částku 4 000 000,- Kč. Komise doporučuje AS UK zálohově poskytnout 4 000 000,- Kč, jelikož žádost splňuje kritérium č. 1. Po vyřízení ze strany MŠMT, bude záloha zúčtována. MFF: Havarijní stav obvodových stěn objektu Ke Karlovu 3, 5 Praha 2. Návrh sanace dle posudku odborné firmy STAPO si vyžádá celkový náklad 4654,5 tis. Kč. Doloženo havarijním výměrem, posudkem a propočtem. Požadavek uplatněn na MŠMT ČR, zatím nezúřadováno. Pro splnění podmínek havarijního výměru OÚ Praha 2 nutno

Compiled Jan 21, 2018 11:41:13 PM by Document Globe ®

2

provést opravu alespoň jednoho objektu, ještě v tomto roce. Tato část havárie si vyžádá finanční prostředky ve výši 2 700 tis. Kč. Komise doporučuje AS UK zálohově poskytnout 2 700 000,- Kč, jelikož žádost splňuje kritérium č. 1. Po vyřízení ze strany MŠMT, bude záloha zúčtována. Havarijní situace zatékání do obvodového pláště a havárie ležatých rozvodů teplé užitkové vody v objektu v Holešovičkách 2, Praha 8 a havárie střešní konstrukce včetně opravy fasády Malostranské nám. 25, Praha 1. Doloženo havarijními výměry, posudky a propočty nákladů. Celkový požadavek 18 536,9 tis. Kč uplatněn na MŠMT, které po prověření dokladů a komisionelní prohlídce objektů havarijní stav uznalo a účelově dotovalo havárii částkou 10 500 tis. Kč. Ve svém rozhodnutí zavázalo UK dokrýt požadované náklady z vlastních prostředků. Komise doporučuje AS AK dokrýt havarijní stavy objektů v Holešovičkách 2 a Malostranském nám. 25 do 100 % požadavků , t.j. přiznat částku 8 036 900,- Kč s ohledem na splnění všech kritérii. FTVS: Havárie střešního pláště objektu Martího 31, Praha 6. Doloženo havarijním výměrem, znaleckým posudkem, technickou zprávou, propočtem nákladů. Požadavek ve výši 5 431 tis. Kč uplatněn na MŠMT, zatím nezúřadováno. Pro splnění podmínek havarijního výměru OÚ Praha 6, nutno provést opravu alespoň jednoho objektu, ještě v roce 1996. Tato část havárie si vyžádá finanční prostředky ve výši 3 600 tis. Kč (hodnota opravy obj. H). Komise doporučuje AS UK zálohově poskytnout 3 600 000,- Kč, jelikož žádost splňuje kritéria 1 a 4. Po vyřízení ze strany MŠMT ČR, bude záloha zúčtována. Havárie rozvodů ÚT v objektu E, Mártího 31, Praha 6. Doloženo havarijním výměrem, znaleckým posudkem, technickou zprávou, propočtem nákladů. Požadavek uplatněn na MŠMT, zatím nezúřadováno. Pro splnění podmínek havarijního výměru nutno poskytnout alespoň částečnou zálohu z celkového požadavku 2 500 tis. Kč. Komise doporučuje AS UK zálohově poskytnout 1 500 000,- Kč, jelikož žádost splňuje kritéria 1 a 4. Po vyřízení ze strany MŠMT bude záloha zúčtována. ÚJOP : Havárie opěrné zdi zámku v Poděbradech v majetku UK. Staticky narušeno, hrozí úraz. Havárie doložena havarijním výměrem, statickým posudkem, technickou zprávou, propočtem nákladů. Uplatněno na MŠMT 1 800 tis. Kč, dosud nezúřadováno. Do vyřízení nutno plnit podmínky havarijního výměru statickým zajištěním a opravou konstrukce zdi. Z položkového rozpočtu odhadnuta potřeba 1 500 tis. jako záloha. Komise doporučuje AS UK zálohově poskytnout 1 500 000,- Kč, jelikož žádost splňuje kritéria 1 a 4. Po vyřízení ze strany MŠMT, bude záloha zúčtována. SBZ : Centrální depozitář Lešetice, havárie vodovodních rozvodů v objektu Lešetice. Veřejný vodovod vede přes areál UK, je ve velmi špatném stavu a veškeré úniky vody jsou měřeny jako spotřeba. Podle technického posudku nutno provést přeložku mimo areál UK a opravu. Celkový náklad havárie činí 410 000,- Kč. Odhadový únik vody je v hodnotě cca 190 000,- Kč ročně. Komise doporučuje AS UK pokrýt z rezervy 410 000,- Kč, i když havárie nesplňuje po formální stránce vypsaná kritéria. Oprava výrazně sníží stálé provozní ztráty. KaM HK: Havárie ústředního topení a teplé užitkové vody. Bylo doloženo znaleckým posudkem, ihned opraveno. Na MŠMT uplatněno 650 tis. Kč. Po posouzení dokladů MŠMT uznalo havarijní stav a přiznalo částku 500 tis. Kč. K dokrytí zbývá 150 tis. Kč. Komise doporučuje AS UK dofinancování částky 150 000,- Kč s ohledem na splnění kritéria č. 4 a operativního vyřešení havarijního stavu za provozu v zimních měsících. LF HK: Odstranění havarijní situace v objektu Šimkova 870, Hradec Králové z pokynů Krajského hygienika. Havárie doložena rozhodnutím KHES. Postoupeno MŠMT se žádostí o pokrytí nákladů 110 tis. Kč. MŠMT neposkytlo dotaci. Komise doporučuje AS UK dofinancovat 110 000,- Kč z rezervy UK, vzhledem k tomu, že havarijní situace splňuje kritérium č. 2. Havarijní situace zdravotechniky, WC a jídelny v budově Šimkova 870. Havárie doložena rozhodnutím Okresního hygienika, znaleckým posudkem a propočtem nákladů. Z dotace MŠMT je hrazeno 6 954 tis. Kč z investičních prostředků, neinvestiční část havárie činí 1 243 tis. Kč. Komise doporučuje AS UK poskytnout zálohově 1 243 000,- Kč na řešení havárie, jelikož jsou splněny kritéria 2 a 4. Dále doporučuje, aby tento případ byl dodatečně postoupen MŠMT. Havarijní situace chladícího zařízení Ústavu soudního lékařství. Doloženo znaleckým posudkem, propočtem nákladů a smlouvou o dílo na odstranění havárie. Požadavek 112 000,- Kč. Komise doporučuje AS UK dofinancovat havárii dle kritéria č. 4, a to ve výši 50 % nároku, t.j. 56 000,- Kč, (chybí posudek hygienika). Celkové požadavky z fakult a součástí UK činí 34 525 975,- Kč. Pokud budou přijata doporučení EK AS zůstane v havarijní rezervě 1 474 025,- Kč na zbytek roku.

Compiled Jan 21, 2018 11:41:13 PM by Document Globe ®

3

Na MŠMT bylo v červnu 96 uplatněno na řešení havárií UK celkem 38 694 tis. Kč a MŠMT po prověření dokladů a komisionelním posouzení skutečného stavu přiznalo 22 920 tis. Kč. V září 96 bylo MŠMT požádáno o dalších 29 487,5 tis. Kč na nově vzniklé havárie. • čerpání rezerv na tvrdost rozpočtu Zůstatek rezervy na odstranění tvrdosti rozpočtu 4 732 tis. Kč Do dne konání EK AS došly tyto žádosti : FF: Příspěvek na ubytování zahraničních lektorů FF, kterým končí dohody o užívání bytu v hotelovém domě na Petřinách k 30.8.96 z důvodů změny vlastníka objektu. Do 30.8. hradilo MŠMT, od 1.9. musí zajišťovat fakulta sama. FF zajistila na KaM Praha a do konce roku 1996 jí vznikne dodatečný náklad 67 100,- Kč. Komise nedoporučuje dokrytí z rezervy UK na tvrdost, neboť žádost nesplňuje kritéria vyhlášená AS UK. Možno zajistit v rámci hospodaření fakulty. HTF: Příspěvek na úhradu nájemného. Fakulta použije celý loňský zlepšený hospodářský výsledek ke krytí schodku hospodaření letošního. Dále uspoří MP. Na úseku tvůrčí činnosti provedla opatření, která povedou v roce 1997 k nároku na vyšší normativ cca 1 mil. Kč. Pololetní výsledek hospodaření je ztrátový o 366 tis. Kč. Pozastaveny veškeré platby nájemného. Fakulta žádá o 1 500 000 Kč. Komise doporučuje AS UK z rezervy na tvrdost přiznat částku 1 045 tis. Kč, a to na základě důvodů v žádosti a pololetních výsledků hospodaření. Příspěvek řeší pouze kritickou situaci r. 1996 a nebude základem pro tvorbu rozpočtu fakulty roku 1997. V případě přijetí doporučení EK činí zůstatek rezervy na tvrdost 3 687 tis.Kč. • využití zbytku rezervy na odstranění tvrdosti Vedení UK předložilo návrh na využití části zbytku rezervy na tvrdost. Jedná se o opravu a rekonstrukci fasádního pláště starobylého Karolina. Tato oprava není součástí probíhající rekonstrukce a prostředky v celkové výši 6 500 tis. Kč byly uplatněny dopisem p. rektora p. ministrovi dne 30.7.96. Jelikož existuje písemný příslib pana náměstka Ondráčka, že se na sklonku roku 96 podaří financování zajistit, bylo nutno zahájit opravu vzhledem ke klimatickým podmínkám. Do doby vyřešení financování nutno poskytnout formou zálohy finanční prostředky na provedené práce. Z položkového rozpočtu byly vybrány práce, které činí 3 000000,- Kč. Komise doporučuje AS UK poskytnout formou zálohy, z rezervy na odstranění tvrdosti částku 3 000 000,- Kč z těchto důvodů : celouniverzitní akce, kterou nutno dokončit s ohledem na 650ti leté výročí UK jedná se o zálohu, která bude po dořešení financování zúčtována do rezervního fondu UK klimatické podmínky nedovolují provádět tyto práce v zimních měsících po dořešení financování výhodnost cenové nabídky ještě za ceny platné v roce 1996 (jedná se o podobnou celouniverzitní aktivitu, jakou bylo financování CESNET v prvním pololetí roku 1996). EK AS vyslechla ústní informaci o předpokládaných úsporách v rozpočtu roku 1996. Bude se týkat pouze provozních výdajů. Nebudou kráceny mzdové prostředky a odvody sociálního a zdravotního pojištění, netýká se též výdajů na vědu (granty). Fakulty a součásti UK obdrží písemné vyrozumění z RUK ihned, po oznámení ze strany MŠMT. 5. Dále schválil Studijní řád PGS na HTF změnu statutů FTVS a UK - příl. č. III - nový obor Management tělesné výchovy a sportu změnu Studijního a zkušebního řádu na ETF změnu Studijního a zkušebního řádu Farmaceutické fakulty

29. listopadu 1996

1. Schválil změnu přílohy III. Statutu UK - doplnění magisterského studia oboru religionistika na FF UK. 2. Schválil změnu Statutu UK, související s ustavením šestého prorektora pro vnější záležitosti UK, na období od 1. 2. 1997 do 1. 2. 2000. 3. Schválil následující usnesení: • AS UK souhlasí, aby od 1. 1. 1997 bylo zvýšené kolejné o 50 %. • AS UK doporučuje vedení UK projednat s MŠMT zvýšení dotace na koleje ze státního rozpočtu. • AS UK doporučuje vedení UK podniknout kroky k dalšímu zvýšení příjmů v hospodářské činnosti KaM. • AS UK souhlasí s tím, aby studentům, kteří pobírají sociální příspěvek jako dávku státního sociálního zabezpečení, bylo při úpravě kolejného od 1. 1. 1997 zachováno stávající kolejné. • AS UK ukládá vedení UK, aby ve spolupráci se sociální komisí a KaM připravilo podle přílohy 3 do konce února 1997 podklady pro návrh na úpravu kolejného od 1. 9. 1997. 4. AS UK schválil předložené nájemní smlouvy: prodloužení nájmu Agentuře Carolina (menza Albertov), prodloužení nájmu Nadaci Českého společenského tance (menza 17. listopadu), prodloužení nájmu soukromé zdravotní škole (menza Houšťka), změna nájemní smlouvy se společností Eurotel (nová kolej Brandýs n. Labem), uzavření nájemní smlouvy s p. J. Turkem (kolej Kajetánka). 5. AS UK schválil rozdělení dodatečných finančních prostředků podle metodiky, navržené ekonomickou komisí. 6. AS UK schválil návrh novelizace disciplinárního řádu pro studenty UK.

Compiled Jan 21, 2018 11:41:13 PM by Document Globe ®

4

7. AS UK zvolil delegáty do RVŠ - doc. Wilhelm, prof. Stránský, Mgr. Tonzar, náhradnice studentské komory B. Hančilová. 8. Dále schválil návrh na doplnění prof. ThDr. P. Pokorného, DrSc. do VR UK.

Compiled Jan 21, 2018 11:41:13 PM by Document Globe ®

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.