58, T ebí. Soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek


1 Exekutorský ú ad T ebí, Bráfova 471/58, T ebí Soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek tel: Ex 50/ Usnesen&...
Author:  Stanislav Vacek

0 downloads 2 Views 85KB Size

Recommend Documents


58, T ebí. Soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek
1 Exekutorský ú ad T ebí, Bráfova 471/58, T ebí Soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek tel: Ex 1261/ zn. op...

58, T ebí. Soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek
1 Exekutorský ú ad T ebí, Bráfova 471/58, T ebí Soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek tel: Usnesení...

58, T ebí. Soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek
1 Exekutorský ú ad T ebí, Bráfova 471/58, T ebí Soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek tel: Ex 652/ Usnesen...

58, T ebí. Soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek
1 Exekutorský ú ad T ebí, Bráfova 471/58, T ebí Soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek tel: Ex 288/ Usnesen...

JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno
1 JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416, Kladno, tel , fax , IČ: sp. zn...

Exekutorskému úřadu Přerov soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Komenského Přerov
1 Exekutorskému úřadu Přerov soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Komenského Přerov DATOVOU SCHRÁ...

2014. JUDr. Ivo Luhan soudní exekutor Karlovo náměstí Praha 2
1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 99/19699/2014 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 795/18 včetně spoluvlastnického podílu na spol...

JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Gromešova 30, Brno IČ:
1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2013 dle Usnesení č.j. 59 EX 4994/10-66 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Paz...

JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Gromešova 30, Brno IČ:
1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2014 dle Usnesení č.j. 59 EX 1323/08-54 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Paz...

~ r. '!Ji- :.C\. - ~ - -~ '. : t ::. ~~ ~
1 N.V: K 0 N t N K l.:ijk E. PAKE TVA A R; - M AATSCHAPPiJ ~.. : N.V. NEDERLANDSE TANK- EN PAKETVAART MAATSCHAPPIJ HOLLANDSE. VRACHTVAART MAATSCHAPPIJ...Exekutorský ú ad T ebí , Bráfova 471/58, 674 01 T ebí

Soudní exekutor JUDr. Ji

í Tomek

tel: 777 123 040 e-mail: [email protected] www.exekutortrebic.cz .j.: 093 Ex 50/07-374

Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek, Exekutorský ú ad T ebí , se sídlem Bráfova 471/58, 674 01 T ebí , pov ený provedením exekuce na základ usnesení, které vydal Okresní soud v Pardubicích dne 20.12.2006 pod .j. 16 Nc 14615/2006-5, kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného exeku ního titulu rozhodnutí . j. 146834/2005-6361-V, který vydal eský telekomunika ní ú ad v Hradci Králové dne 14.7.2005, rozhodl ve v ci uspokojení pohledávky oprávn né(ho): O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 141 00 Praha 4-Michle, I :60193336 zast. JUDr. Jana Kubištová, CSc., Trojská 69/112, 171 00 Praha 7-Troja, I :26473062 proti povinné(mu): Anna Bandová, Popkovická 228, 530 02 Srnojedy, nar. 8.4.1953 zast. Obec Srnojedy, opatrovník, Ke H išti 8, 530 02 Srnojedy

v ástce 9 602,00 K s p íslušenstvím a s náklady exekuce, které budou v ízení stanoveny, vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona . 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku ní innosti (exeku ní ád) a o zm dalších zákon (dále jen „exeku ní ád“) a ve vazb na § 336b zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád (dále jen „o.s. .“) ve v ci exekuce proti povinnému na návrh oprávn ného toto usnesení o na ízení elektronického dražebního jednání:

Dražební

vyhláška

I. Na izuje se elektronická dražba (§ 336o odst. 1 o.s. .), která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: www.exdrazby.cz. II. Zahájení elektronické dražby: 15.8.2018 v 10:00 hod Ukon ení dražby: nejd íve 15.8.2018 v 11:00 hod Dražba se koná i po této dob , pokud dražitelé iní podání (§ 336i odst. 4 o.s. .). Bude-li v posledních p ti minutách p ed stanoveným okamžikem ukon ení dražby u in no podání, má se za to, že dražitelé stále iní podání a okamžik ukon ení dražby se posouvá o p t minut od okamžiku u in ní podání. Budou-li poté in na další podání, postup dle p edcházející v ty se opakuje. Uplyne-li od posledního u in ného podání p t minut, aniž by bylo u in no další podání, má se za to, že dražitelé již ne iní podání a dražba kon í. Podání je bráno za u in né, pouze v p ípad , že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zp tn potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu p ijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.

III. edm tem dražby je:

a. budova . p. 228 – rod. d m na pozemku st. p. . 323 (ten zaps. na LV . 470), zaps. na LV . 863, pro obec a k. ú. Srnojedy, Katastrální ú ad pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt Pardubice, b. id. ½ zaps. na LV . 470, pro obec a k. ú. Srnojedy, Katastrální ú ad pro Pardubický kraj, Katastrální pracovišt Pardubice: pozemek st. p. . 323 o vým e 182 m2 – zastav ná plocha a nádvo í, pozemek p. . 146/98 o vým e 534 m2 – zahrada. IV. Po adové íslo dražebního jednání: 2. kolo. V. Registrace dražitel : Jako dražitel se m že elektronické dražby ú astnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražb se na portálu www.exdrazby.cz p ihlásí a zaplatí dražební jistotu ve výši, která je stanovena touto vyhláškou. Registrovaným dražitelem se stane každá fyzická nebo právnická osoba, která se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to bu zm nou již d íve provedené základní registrace na „Registrace dražitele“ v sekci „M j ú et“, nebo se jako nový dražitel registruje v sekci „Registrace“. Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulá je umíst n na portálu www.exdrazby.cz v sekci „M j ú et“ nebo na stránce u této dražby na portálu www.exdrazby.cz umíst ného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražb p ihlásí kliknutím na tla ítko „P ihlásit se k dražb “. Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být ú edn ov en. V p ípad právnické osoby nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán fyzickou osobou uvedenou v § 21 až 21b OS a oprávn ní musí být doloženo ú edn ov enou listinou. Je-li Registrovaný dražitel zastoupen na základ plné moci, musí být jeho podpis ú edn ov en. Listiny zaslané v elektronické podob musí být opat eny zaru eným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifika ních služeb. Z obsahu takové listiny musí být u fyzické osoby uvedeno alespo jméno, p íjmení, datum narození a bydlišt , u právnických osob firma a identifika ní íslo, nejsou-li tyto skute nosti patrné z obsahu podpisu. V p ípad doru ování listinných písemností prost ednictvím ve ejné datové sít musí být ádn vypln ný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávn ní jej podepsat, p evedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokument . Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vypln ní Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší 12 m síc . Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávn ní jej podepsat, doru í Registrovaný dražitel soudnímu exekutorovi n kterým z t chto zp sob : a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “M j ú et“, b) odesláním na e-mailovou adresu [email protected], c) odesláním do datové schránky soudního exekutora – IDDS: wv9g84h, d) zasláním vypln ného registra ního formulá e prost ednictvím držitele poštovní licence nebo zasláním jiným zp sobem, e) osobn v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského ú adu T ebí , Bráfova t ída 471/58, 574 ebí . Registrovat se do dražby je možné do 14.8.2018 hod. VI. Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuáln seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku. VII. Výsledná cena dražených nemovitostí iní: 1.805.000,- K .

VIII. Nejnižší podání se stanoví ve výši 1/2 výsledné ceny nemovitosti a jejího p íslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, pat ících k draženému celku a iní ástku: 902.500,- K . Minimální výše p íhozu se stanoví ástkou ve výši 10.000,- K . IX. Výše jistoty pro dražbu nemovitostí se ur uje v ástce 200.000,- K . Jistotu lze zaplatit bu v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na ú et . 6500014211/7940 (Waldvierler Sparkasse Bank AG). Platba musí být provedena pod variabilním symbolem 5007, a s uvedením specifického symbolu, kterým bude rodné íslo dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo identifika ní íslo, jde-li o právnickou osobu. V poznámce u platby bude uvedeno jméno i název dražitele. K platb na ú et soudního exekutora lze p ihlédnout jen tehdy, bylo-li p ed zahájením dražebního jednání zjišt no, že na ú et soudního exekutora také došla. Jako dražitel se m že jednání zú astnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání jistotu (§ 336h odst. 2). X. Práva a závady spojené s nemovitostí nebyly nalezeny. Závady, které prodejem nemovitostí v dražb nezaniknou, jsou v cná b emena, o nichž to stanoví zvláštní edpisy, nájem bytu a další v cná b emena a nájemní práva, u nichž zájem spole nosti vyžaduje, aby nemovitost zat žovala i nadále (§ 69 e. . ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c) o.s. .): nebyly nalezeny. XI. Vydražitel je oprávn n p evzít vydraženou nemovitost s p íslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o p íklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozum t soud. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o p íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu. Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovitosti, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu zp sobil p i hospoda ení s nemovitostí a jejím p íslušenstvím (§ 69 exeku ního ádu ve spojení s § 336l o.s. .). Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dostate né lh , soudní exekutor na ídí další dražební jednání (§ 69 exeku ního ádu ve spojení s § 336m odst. 2 o.s. .). Vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 je povinen nahradit náklady, které státu a astník m vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li p i dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se zapo ítá jistota složená vydražitelem; p evyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající ást se vrátí vydražiteli. XII. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu, aby je uplatnil u soudního exekutora a aby takové uplatn ní práva prokázal nejpozd ji p ed zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude p i provedení exekuce p ihlíženo. XIII. Soudní exekutor upozor uje oprávn ného, ty, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, a další v itele povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajišt ných zástavním právem, než pro které byl na ízen výkon rozhodnutí, jestliže je p ihlásí nejpozd ji do zahájení dražebního jednání a p ihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 OS . K p ihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího p íslušenství nebude uvedena, se nep ihlíží (§ 336f o.s. .). XIV. Soudní exekutor upozor uje oprávn ného, ty, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, a ostatní v itele povinného, kte í požadují uspokojení svých pohledávek p i rozvrhu podstaty (§ 336f), aby soudnímu exekutoru sd lili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, s upozorn ním, že nepožádají-li o zaplacení p ed zahájením dražebního jednání, m že vydražitel dluh povinného v i nim p evzít (§ 69 exeku ního ádu ve spojení s § 336f o.s. .).

XV. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu (§ 52 exeku ního ádu ve spojení s § 267 o.s. .), aby je uplatnil u soudního exekutora a aby takové uplatn ní práva prokázal nejpozd ji p ed zahájením dražebního jednání, s upozorn ním, že jinak k jeho právu nebude p i provedení výkonu rozhodnutí p ihlíženo, XVI. Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražb jako dražitelé a že ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká. Toto právo je t eba uplatnit nejpozd ji do 24 hodin p ed zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor p ed zahájením dražby rozhodne usnesením, zda je p edkupní právo prokázáno. Rozhodnutí bude zve ejn no p ed za átkem dražebního jednání na portálu www.exdrazby.cz v systému elektronické dražby.

XVII. Po skon ení dražby bude v systému elektronických dražeb zve ejn na osoba, která u inila nejvyšší podání v dražb a výše nejvyššího podání. Od okamžiku tohoto zve ejn ní, b ží osobám, které mají právo vznést námitky proti ud lení p íklepu lh ta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti ud lení p íklepu. V ípad , že budou podány námitky proti ud lení p íklepu, rozhodne soudní exekutor o t chto námitkách usnesením, které zve ejní v systému elektronické dražby. V p ípad , že budou námitky shledány d vodnými, pokra uje dražba vyvoláním p edposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zárove bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno init další podání.

Pou ení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dn ode dne jeho doru ení ke Krajskému soudu prost ednictvím podepsaného soudního exekutora. Odvolání mohou podat jen oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, povinný a osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, v cné právo nebo nájemní právo. Odvolání proti výrok m uvedeným v bod I., II., III., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. není p ípustné. Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zam stnanci soud , zam stnanci Exekutorského adu T ebí , povinný, manželka povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 ob anského soudního ádu a ti jimž v nabytí brání zvláštní p edpis. Jestliže odvolací soud usnesení o p íklepu zm ní tak, že se p íklep neud luje, vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovitosti, je povinen ji vrátit povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu zp sobil p i hodpoda ení s nemovitostmi a jejím íslušenstvím. Soudní exekutor postupoval dle ustanovení § 52 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 69 exeku ního ádu.

Soudní exekutor v souladu s ust. § 52 odst. 1 exeku ního ádu ve spojení s ust. §336c odst. 3 ob anského soudního ádu vyv sil dnem vydání dražební vyhlášku na ú ední desce soudního exekutora. A dále tímto žádá obecní ú ad, v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku nebo podstatný obsah uve ejnil zp sobem v míst obvyklým. V T ebí i dne 2.7.2018

JUDr. Ji í Tomek soudní exekutor

Dražební vyhláška se doru uje dle ustanovení § 336c o.s. .: Oprávn nému m, kdo p istoupili do ízení jako další oprávn ní Povinnému (Manželu povinného) Osobám, o nichž je známo, že mají k nemovitosti p edkupní právo, v cné právo nebo nájemní právo, Osobám, které již p ihlásili své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajišt né zástavním právem za povinným a p íslušnými listinami je prokázaly Finan ní ú ad v míst bydlišt povinného (sídlo, místo podnikání) Obecní ú ad v jehož obvodu je nemovitost Obecní ú ad v míst bydlišt povinného m, kdo vybírájí pojistné na sociální zabezpe ení, p ísp vek na státní politiku zam stnanosti m, kdo vybírají pojistné na zdravotní pojišt ní íslušnému katastrálnímu ú adu Obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.