6.0% Obligatielening EUR Ronde 12


1 Belangrijkste informatie over de belegging 6.0% Obligatielening EUR Ronde 12 van MisterGreen Lease II B.V. Dit document is opgesteld op 21-dec-2018 ...

0 downloads 4 Views 290KB Size

Recommend Documents


No documents


Belangrijkste informatie over de belegging

6.0% Obligatielening EUR 700.000 – Ronde 12 van MisterGreen Lease II B.V.

Dit document is opgesteld op 21-dec-2018

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie? De Obligaties worden aangeboden door MisterGreen Lease II B.V.. De aanbieder is Tevens de uitgevende instelling van de Obligaties. De uitgevende instelling is onderdeel van de MisterGreen Groep die sinds haar oprichting in 2007 is uitgegroeid tot één van de grootste leasemaatschappijen voor elektrische auto’s in Nederland. Het bedrijf richt zich uitsluitend op het leasen van volledig elektrische auto’s en speelt met haar eigen innovatieve concept in op deze snelgroeiende markt. Inmiddels bestaat het wagenpark van de MisterGreen Groep uit 1.130 elektrische auto’s die op basis van meerjarige contracten zijn verleased (verhuurd) aan zakelijke rijders, en vertegenwoordigt een totale boekwaarde van ca. EUR 77,7 miljoen, en een jaarlijkse omzet van ca. EUR 19,2 miljoen. De website van de aanbieder is www.mistergreen.nl Registratie Voor het registreren van de inschrijvingen maakt de Uitgevende Instelling gebruik van de website van DuurzaamInvesteren. Op deze website is ook het verloop en het eindresultaat van de inschrijving te volgen. Iedere Nederlands ingezetene (particulier of bedrijf) kan inschrijven. Er geldt geen maximum op het aantal Obligaties per ingezetene. De Uitgevende Instelling is als enige bevoegd Obligaties toe te wijzen. Zij kan zonder opgaaf van reden een investering weigeren. Daarnaast kan zij tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten danwel de aanbieding en uitgifte van de Obligatielening intrekken voorafgaande of gedurende de inschrijvingsperiode. In 1

het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden geheel worden teruggestort. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die een gegadigde daardoor lijdt. De website van de aanbieding is www.duurzaaminvesteren.nl

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de Obligatielening is afhankelijk van de winst die MisterGreen Lease II B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen waardoor MisterGreen Lease II B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn: Risico’s verbonden aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming: - Risico dat klanten van de Uitgevende Instelling hun verplichtingen niet meer willen of kunnen nakomen; - Risico van wegvallen van contractpartijen; - Risico’s verbonden aan de Bankfinanciering van de Uitgevende Instelling; - Risico van schade aan het Elektrische Wagenpark; - Risico van bedrijfsaansprakelijkheid; - Risico van rentestijgingen op de kapitaalmarkt of additionele financieringslasten; - Risico van faillissement van de Uitgevende Instelling of een andere entiteit binnen de MisterGreen groep. Risico’s verbonden aan de Obligatielening: - Risico van beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties; - Risico van het verhaalsrecht op de Uitgevende Instelling dat slechts via de Stichting kan worden uitgeoefend; - Risico van waardering van de Obligaties; - Risico van waarde van de Obligaties; - Risico van achterstelling van de Obligatielening; - Risico van de non-recourse bepaling. Overige risico’s: -

Risico van contracten en overeenkomsten; Risico’s verbonden aan wijzigende wet- en regelgeving; Risico van onderverzekering en calamiteiten; Risico van intrekknen door Obligatiehouder van machtiging ten gunte van de Stichting; Risico van samenloop van omstandigheden.

De Obligatieleningen zijn niet verhandelbaar op een beurs, platform of gereguleerde markt en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw Obligatielening als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden. Aan financiële investeringen zijn altijd risico’s verbonden. Wanneer één of meerdere risico’s tot uiting komen, kan dit een significant nadelig effect hebben op het vermogen van de Uitgevende Instelling om aan haar verplichtingen onder de Obligatielening te 2

voldoen ten gevolge van Obligatiehouders die in het uiterste geval hun investering deels of zelfs volledig kunnen verliezen. De belangrijkste op dit moment gekende risicofactoren zijn opgenomen in onderhavig Informatie Memorandum. Bijkomende risico’s en onzekerheden die op dit ogenblik niet bekend zijn aan de Uitgevende Instelling of waarvan de Uitgevende Instelling momenteel denkt dat ze onbelangrijk zijn, kunnen in de toekomst eveneens een nadelig effect hebben op het vermogen van de Uitgevende Instelling om aan haar verplichtingen jegens Obligatiehouders te voldoen en/of op de waarde van de Obligaties. Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 6.

Wat is de doelgroep van deze belegging? De Obligaties worden aangeboden aan iedere Nederlands ingezetene (particulier of bedrijf). Er geldt geen maximum op het aantal Obligaties per ingezetene. De Uitgevende Instelling is als enige bevoegd Obligaties toe te wijzen. Zij kan zonder opgaaf van reden een investering weigeren. De Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de ‘U.S. Securities Act of 1933’ of geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten van Amerika. De Obligaties mogen expliciet niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect, in de Verenigde Staten van Amerika of aan of namens ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika. De Obligatieleningen zijn geschikt voor beleggers die willen investeren in een Obligatielening en hiertoe de middelen ter beschikking hebben. De Obligatieleningen zijn niet geschikt voor beleggers die niet willen investeren in een Obligatielening en/of hiertoe de middelen niet ter beschikking hebben.

Wat voor belegging is dit? U belegt in een een Obligatielening met een looptijd van vier jaar (48 maanden) en een vaste rente van 6,0% op jaarbasis. De Obligatielening is kortlopend en achtergesteld aan de Bankfinanciering en tot 1 januari 2033 ook aan de vorderingen van alle overige crediteuren. Rente wordt jaarlijks uitgekeerd mits de achterstelling dat toestaat en anders bijgeschreven. De aflossing is ineens aan het einde van de Looptijd, mits de achterstelling dat toestaat en anders wordt de aflossing uitgesteld. De hoofdsom van de Obligatielening is EUR 700.000.

De nominale waarde van de Obligatielening is EUR 1.000. De intrinsieke waarde van de Obligatielening is EUR 1.000. De prijs van de Obligatielening is EUR 1.000. Deelname is mogelijk vanaf EUR 1.000 per obligatie. De datum van uitgifte van de Obligatielening is 24-dec-2018. De looptijd van de Obligatielening is 48 maanden (4 jaar). De rente op de obligaties is 6.0% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente.

3

De inschrijvingsperiode van de Obligatielening loopt van 24 december 2018 t/m 24 januari 2019 (of zoveel eerder als op alle Obligaties is ingeschreven). De ingangsdatum van de Obligatielening is uiterlijk 14 dagen na sluiting van de inschrijvingsperiode mits aan de Opschortende voorwaarde is voldaan en is de datum waarop de Obligatielening ingaat en de geïnvesteerde gelden rentedragend worden. Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over het rendement” op pagina 11.

Wat zijn de kosten voor u als belegger? Over uw inleg betaalt u 0% emissiekosten of Bovenop uw inleg betaalt u EUR 0 aan emissiekosten per obligatie. De transactiekosten zijn eenmalig 1.5% (incl. BTW) over de waarde van de inleg. Bij verkoop van uw Obligatielening betaalt u geen transactie kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt? Van elke euro van uw inleg wordt EUR 0.03 gebruikt om kosten af te dekken. EUR 0.97 wordt geïnvesteerd in een portefeuille van 42 geleasede elektrische auto’s met bijbehorende leasecontracten (het Elektrisch Wagenpark). Deze portefeuille kent o.a. de volgende kenmerken: - Het vertegenwoordigt een totale boekwaarde van ca. EUR 3,6 miljoen - Het vertegenwoordigt een jaaromzet van ca. EUR 807.000 - De gemiddelde investering per auto van ca. EUR 85.000 Uw inleg behoort tot het vermogen van MisterGreen Lease II B.V.. Deze Uitgevende Instelling is zelfstandig eigenaar van- en exploiteert een portefeuille van elektrische auto’s, veelal van het merk Tesla. De Uitgevende Instelling verhuurt (verleast) de elektrische auto’s onder meerjarige contracten aan voornamelijk zakelijke rijders. De Uitgevende Instelling genereert stabiele inkomsten met de maandelijkse incasso van de vastgelegde leasetermijnen. Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 11.

Nadere informatie over de belegging In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het rendement van de aanbieding. Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst. Nadere informatie over de aanbieder

4

MisterGreen Sinds haar oprichting in 2007 is de MisterGreen Groep uitgegroeid tot één van de snelst groeiende leasemaatschappijen voor elektrische auto’s van Nederland. De te leasen elektrische voertuigen worden ondergebracht in een separate juridische entiteit die geen andere activiteiten kent dan het beheren van het eigendom van de voertuigen en de bijbehorende leasecontracten. Op deze wijze worden deze zogenaamde ‘exploitatie B.V.’s’ gescheiden van de overige activiteiten van MisterGreen.

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Obligaties. De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 14-okt-2016 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 67145426. Het adres van de uitgevende instelling is IJdok 159, Amsterdam, Nederland. De website van de uitgevende instelling is www.mistergreen.nl. Contactpersoon:De heer B. IJssel de Schepper (CFO), middels [email protected] of 0207719026. De uitgevende instelling wordt bestuurd door MisterGreen Holding B.V. De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is MisterGreen Holding B.V. Bestuurders van MisterGreen Holding B.V. zijn de heren M. Schreurs en F. Minderop. Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: - Het afsluiten van operational leasecontracten van personenauto’s en lichte bedrijfsauto's; - Het (laten) onderhouden en beheren van de te exploiteren portefeuille elektrische auto’s in eigendom van de Uitgevende Instelling; - Het betalen van de operationele kosten; - Het verzorgen van de financiële administratie; - Het verzorgen van de verplichtingen aan de Banken en Obligatiehouders.

Er is geen financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling. De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Obligatieleningen. De aanbieder is opgericht op 14-okt-2016 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 67145426. Het adres van de aanbieder is IJdok 159, 1013MM Amsterdam. De website van de aanbieder is www.mistergreen.nl. Contactpersoon: De heer B. IJssel de Schepper (CFO), 020-7719026, [email protected] De aanbieder wordt bestuurd door MisterGreen Holding B.V. De enig aandeelhouder van de aanbieder is MisterGreen Holding B.V.

De aandeelhouders van de aanbieder zijn MisterGreen Holding B.V. Bestuurders van MisterGreen Holding B.V. zijn de heren M. Schreurs en F. Minderop.

5

Nadere informatie over de uitgevende instelling De uitgevende instelling is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 14-okt-2016 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 67145426. Het adres van de uitgevende instelling is IJdok 159, Amsterdam, Nederland. De website van de uitgevende instelling is www.mistergreen.nl. De uitgevende instelling wordt bestuurd door MisterGreen Holding B.V.

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is MisterGreen Holding B.V.

Bestuurders van MisterGreen Holding B.V. zijn de heren M. Schreurs en F. Minderop. De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: MisterGreen Lease II B.V. De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: het beheren van een eigen portefeuille verhuurde (operational lease) elektrische voertuigen en bijbehorende leasecontracten. De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of personen. De uitgevende instelling is een seperate vennootschap van de MisterGreen Groep waarin voertuigen, financiering en leasecontracten zijn ondergebracht. Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: - Het afsluiten van operational leasecontracten van personenauto’s en lichte bedrijfsauto's; - Het (laten) onderhouden en beheren van de te exploiteren portefeuille elektrische auto’s in eigendom van de Uitgevende Instelling; - Het betalen van de operationele kosten; - Het verzorgen van de financiële administratie; - Het verzorgen van de verplichtingen aan de Banken en Obligatiehouders.

Nadere informatie over de risico’s Inleiding In deze sectie worden de belangrijkste bij de Uitgevende Instelling bekende risico’s verbonden aan een investering in de Obligatielening in detail beschreven. Geïnteresseerden dienen kennis van dit Informatie Memorandum te nemen en zorgvuldig te overwegen of een belegging in de Obligatielening voor hen passend is. Aan financiële investeringen zijn altijd risico’s verbonden. Wanneer één of meerdere risico’s tot uiting komen, kan dit een significant nadelig effect hebben op het vermogen van de Uitgevende Instelling om aan haar verplichtingen onder de Obligatielening te voldoen ten gevolge van de Obligatiehouders die in het uiterste geval hun investering deels of zelfs volledig zouden kunnen verliezen. De belangrijkste op dit moment gekende risicofactoren zijn opgenomen in onderhavig Informatie Memorandum. Bijkomende risico’s en onzekerheden die op dit ogenblik niet bekend zijn aan de Uitgevende Instelling of waarvan de Uitgevende Instelling momenteel denkt dat ze onbelangrijk zijn, kunnen in de toekomst eveneens een nadelig effect

6

hebben op het vermogen van de Uitgevende Instelling om aan haar verplichtingen jegens Obligatiehouders te voldoen en/of op de waarde van de Obligaties. Risico’s verbonden aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming Risico dat klanten van de Uitgevende Instelling hun verplichtingen niet meer kunnen of willen nakomen Het risico bestaat dat klanten die met de Uitgevende Instelling een meerjarig leasecontract zijn overeengekomen, de verplichtingen onder dit contract niet kunnen of willen nakomen. Indien dit risico zich op significante schaal voordoet en indien dit niet op enige wijze gemitigeerd kan worden, kan dit het vermogen aantasten van de Uitgevende Instelling om aan de verplichtingen onder de Obligatielening te voldoen. Indien wanbetaling zich voordoet zal de Uitgevende Instelling het probleem bij de contractpartij direct adresseren en indien nodig een incassobureau inschakelen. Echter, om dit risico te minimaliseren heeft de Uitgevende Instelling heeft een aantal maatregelen genomen: - De Uitgevende Instelling heeft het recht om direct het gehuurde voertuig in te vorderen van de wanbetalende klant en opnieuw te verhuren; - De kredietwaardigheid van klanten wordt voor het afsluiten van een leasecontract zorgvuldig geanalyseerd o.a. met behulp van krediet ratings; - Leasebedragen worden geïncasseerd via SEPA business to business incasso. Risico van wegvallen van contractpartijen De Uitgevende Instelling heeft met verschillende partijen contracten afgesloten om diensten af te nemen in het kader van de exploitatie van haar portefeuille leasecontracten. Indien één of meerdere partijen niet in staat zou zijn om haar verplichtingen jegens de Uitgevende Instelling na te komen kan dit resulteren in onverwachte kosten voor de Uitgevende Instelling om het wegvallen van een contractpartij te compenseren. Leveranciers Autofabrikanten - MisterGreen heeft met de autofabrikanten waar zij mee werkt afspraken gemaakt over levering van de voertuigen, onderhoud en eventuele retournering van de voertuigen aan het einde van de leasetermijn. Wanneer één van de fabrikanten niet aan haar verplichtingen kan voldoen kan dit leiden tot hogere onderhoudskosten voor MisterGreen en het wegvallen van de overeengekomen terugkoopgarantie. Leasewise software - MisterGreen gebruikt Leasewise als softwaresysteem voor het administreren van haar activiteiten. Leasewise is een bekende speler in de (auto) leasemarkt en biedt MisterGreen ruime groeimogelijkheden. Wanneer Leasewise niet meer zou voldoen als softwarepakket voor MisterGreen kan de data eenvoudig worden overgezet naar een vervangend systeem. MisterGreen Products B.V. MisterGreen Products B.V. is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de portefeuille. De leasevloot van de MisterGreen Groep is veel groter dan de voertuigen die in bezit zijn van de Uitgevende Instelling en groeit sterk. Wanneer Mistergreen Products B.V. onverhoopt weg zou vallen dan zou een nieuwe partij gevonden moeten worden om de operationele diensten over te nemen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden maar het risico bestaat dat afsluiten van een contract met een nieuwe partij additionele kosten met zich mee zal brengen.

7

Aon plc insurances Het wagenpark van MisterGreen is all-risk verzekerd bij Aon plc. Aon plc. is een grote verzekeraar met een balans totaal van ruim USD 26 mrd. Indien Aon plc. niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen zullen de verzekeringen bij een andere verzerkeraar moeten worden afgesloten. Het risico bestaat dat het beoogde verzekeringspakket niet of niet tegen dezelfde voorwaarden verkrijgbaar is in de markt. Risico’s verbonden aan de Bankfinanciering van de Uitgevende Instelling De Uitgevende Instelling heeft een voor leasebedrijven gebruikelijke financiering aangetrokken van de Banken, de Bankfinanciering. Onder de Bankfinanciering heeft de Uitgevende Instelling een aantal eerste zekerheden gevestigd op o.a. de leasevoertuigen en de leasecontracten ten behoeve van de Banken. Indien de Uitgevende Instelling langdurig niet aan haar verplichtingen onder de Bankfinanciering kan voldoen, kunnen de Banken overgaan tot uitwinning van haar zekerheden. Risico van schade aan het Elektrische Wagenpark Het risico bestaat dat gedurende de exploitatie zich schade voordoet aan één of meerdere lease voertuigen van de Uitgevende Instelling. Om dit risico te mitigeren zijn alle voertuigen all-risk verzekerd. De verzekeringen die door de leasenemer worden afgesloten zijn ook all-risk verzekeringen en hebben op hoofdlijnen verplicht dezelfde dekking. Risico van bedrijfsaansprakelijkheid Het risico bestaat dat de Uitgevende Instelling aansprakelijk wordt gesteld door derden die claimen door toedoen van de Uitgevende Instelling schade te hebben geleden. Ten tijde van het schrijven van dit Informatie Memorandum is de Uitgevende Instelling niet bekend met enige overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrage (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar weten van de Uitgevende Instelling, hangende zijn of kunnen worden ingeleid), welke een invloed kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of de rentabiliteit van de Uitgevende Instelling. Om dit risico te mitigeren heeft de Uitgevende Instelling een bedrijfsaansprakelijkheids verzekering afgesloten. Risico van rentestijgingen op de kapitaalmarkt of additionele financierings kosten Onder de Bankfinanciering is een vaste marge op rente overeengekomen. Daarnaast heeft de Uitgevende Instelling middels een swap het risico op rentestijgingen als gevolg van een hogere 3-maand EURIBOR tarief afgedekt. Risico’s verbonden aan faillissement van de Uitgevende Instelling of andere entiteit van de MisterGreen Groep Het risico bestaat dat de Uitgevende Instelling gedurende de looptijd niet aan haar verplichtingen kan voldoen en failliet wordt verklaard. Indien dit risico zich voordoet zullen de Obligatiehouders pas worden terugbetaald nadat de Banken en andere crediteuren zijn voldaan. Daarnaast bestaat het risico dat een entiteit binnen de juridische groep waar de Uitgevende Instelling deel van uitmaakt, niet zijnde de Uitgevende Instelling, failliet gaat en aanspraak probeert te maken op de kasstromen of activa van de Uitgevende Instelling. Hierbij wordt opgemerkt dat de Uitgevende Instelling met betrekking tot vennootschapsbelasting en BTW geen deel uitmaakt van een fiscale eenheid. Vennootschappen, welke onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid, kunnen

8

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele belastingschulden van de gehele eenheid. Risico’s verbonden aan de Obligatielening Risico van beperkte verhandelbaarheid Obligaties De Obligaties zijn beperkt verhandelbaar en worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt. De Obligaties kunnen uitsluitend door een Obligatiehouder worden overgedragen, door middel van een schriftelijke overeenkomst en goedkeuring van de Uitgevende Instelling. De goedkeuring en overdracht wordt door de Uitgevende Instelling verwerkt in het Obligatiehoudersregister. Risico van waardering van de Obligaties Het is mogelijk dat gedurende de looptijd van de Obligatielening de waarde van de Obligaties niet objectief bepaald kan worden omdat er geen openbare koers voor de Obligaties is. Bij een eventuele overdracht van Obligaties bestaat de kans dat niet tegen de gewenste of reële waarde van de Obligatie gehandeld kan worden omdat er mogelijk geen tegenpartij is die de door de verkopende partij gewenste prijs wil betalen. Risico van waarde van de Obligaties De rente op de Obligatielening is vast en wijzigt niet gedurende de looptijd. De waardering van de Obligaties is, naast de omstandigheden zoals hierboven onder ‘Risico van waardering van de Obligaties’ beschreven, eveneens afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente. Een stijging van de marktrente kan leiden tot een waardedaling van de Obligaties. Het risico bestaat dat bij tussentijdse verkoop van de Obligaties voor de aflossingsdatum, de waarde van de Obligaties in het economisch verkeer lager is dan de hoofdsom, vanwege een hogere marktrente. Risico van achterstelling van de Obligatielening De Obligatielening heeft een achtergesteld karakter. De opeisbare verplichtingen (waaronder die voortvloeiend uit de Bankfinanciering als beschreven in de sectie ‘Financiële informatie’) zullen eerst worden voldaan voordat tot de betalingsverplichtingen (betaling rente en aflossing) voortvloeiende uit de Obligatielening wordt overgegaan. In geval van faillissement van de Uitgevende Instelling zullen de Obligatiehouders pas worden terugbetaald nadat de Banken en de overige crediteuren zijn voldaan. De Uitgevende Instelling zal slechts dividend of andere uitkeringen doen aan haar aandeelhouders (waaronder het terugbetalingen van leningen) zolang er geen betalingsachterstanden aan Obligatiehouders zijn. Risico van de non-recourse bepaling De Obligatielening is een non-recourse financiering. Dat betekent dat de Obligatiehouders uitsluitend een verhaalsrecht hebben op het vennootschapsvermogen van de Uitgevende Instelling en zich niet kan verhalen op het prive-vermogen van de directeuren of aandeelhouders van de Uitgevende Instelling.

Risico van contracten en overeenkomsten De Uitgevende Instelling gaat diverse contracten en overeenkomsten aan. Ondanks de zorgvuldigheid bij het aangaan van deze overeenkomsten kan er verschil van mening tussen contractspartijen ontstaan doordat (bijvoorbeeld) (i) interpretatieverschillen ontstaan of (ii) partijen onvoorzien niet aan hun verplichtingen kunnen/willen voldoen. Afwijkingen in de gemaakte afspraken door niet voorziene omstandigheden kunnen van

9

invloed zijn op de mogelijkheden van de Uitgevende Instelling om aan haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders te voldoen. Risico van wijzigende wet-en regelgeving Het risico bestaat dat door jurisprudentie, wet- en regelgeving of politieke besluitvorming in algemene zin de positie van de Obligatiehouders kan wijzigen. Dit zou mogelijk negatieve juridische, fiscale en/of financiële consequenties voor de Uitgevende Instelling en/of de Obligatiehouders tot gevolg kunnen hebben. Risico van onderverzekering en calamiteiten Restrisico’s voor Obligatiehouders kunnen bestaan als er sprake is van een gebeurtenis die vanwege een terrorismeclausule, natuurramp of oorlogssituatie niet door verzekeraars wordt gedekt. Ook bestaat het risico van schade die weliswaar door een verzekering is gedekt, maar waarvan de omvang boven de maximale dekking uitkomt. De hoogte van dergelijke risico’s hangt af van de kans op dergelijke gebeurtenissen en de schade die alsdan ontstaat. Dit is niet te voorspellen. Risico van samenloop van omstandigheden Wanneer de Obligatiehouder zijn machtiging ten gunste van de Stichting (zie artikel 3.8), intrekt, zal ten aanzien van die Obligatiehouder gelden dat zijn vordering uit hoofde van de Obligaties, deze Obligatievoorwaarden of de Trustakte slechts opeisbaar is nadat de Hoofdsom op iedere andere Obligatie van de betreffende serie in het geheel door de Uitgevende Instelling is terugbetaald. Risico van samenloop van omstandigheden Een belangrijk risico is tevens gelegen in de samenloop van verschillende risicofactoren, dus wanneer verschillende risicofactoren tegelijkertijd optreden. Een dergelijke samenloop kan leiden tot een situatie waarbij de resterende risico’s voor de Obligatiehouders significant zijn, hetgeen gevolgen kan hebben voor de uitbetaling van rente of aflossing van de Obligatielening. [aanduiding risico]: het risico bestaat dat [uitleg risico] omdat [toelichting waarom dit risico er is]. Dit betekent dat [toelichting wat de consequentie is voor de uitgevende instelling en voor de belegger als het risico zich verwezenlijkt].

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/v ermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/g rondslag_sparen_en_beleggen/berekenen_belasting_over_uw_inkomsten_uit_vermoge n_vanaf_2017

10

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt EUR 700.000,-. Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle Obligaties wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is EUR 350.000,-. De opbrengst wordt gebruikt voor investeringen in volledig elektrische voertuigen. Van de opbrengst wordt EUR 18.000,- gebruikt voor kosten dit betreft kosten voor het opstellen van de documentatie en gebruik van het platform duurzaaminvesteren.nl. De opbrengst is niet voldoende voor de investering in de volledig elektrische voertuigen die gezamenlijk c.a. EUR 3,6 miljoen bedragen. Het tekort van c.a. EUR 3,0 miljoen wordt gefinancierd met bancaire financiering van een Europese bank. Deze financiering is reeds gecommitteerd door de betreffende bank. De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering wel andere kosten. Deze kosten worden gefinancierd door: de opbrengsten uit de operationele leasecontracten ivm de elektrische leasevoertuigen.

Nadere informatie over het rendement Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente. De rente bedraagt 6.0%.

De belegger ontvangt de rente jaarlijks, behoudens voorzover niet toegestaan onder de achterstelling in welk geval rente zal woren bijgeschreven. Aan het einde van de looptijd van de Obligaties worden deze afgelost uit de operationele kasstroom van de uitgevende instelling. De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

De volgende personen ontvangen inkomsten uit de belegging: MisterGreen Holding ontvangt als enig aandeelhouder van de uitgevende instelling dividenden op voorwaarde dat de uitgevende instelling aan zijn verplichtingen jegens de bank, de obligatiehouders en andere crediteuren kan blijven voldoen.

11

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling De uitgevende instelling is actief sinds 14 oktober 2016. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie. Balans De datum van deze informatie is 1 december 2018. Het eigen vermogen bedraagt EUR 7.380.000 en bestaat uit: − EUR 400.000 gestort kapitaal − EUR 1.093.000 resultaat − EUR 1.286.000 aanbetalingen klanten − EUR 4.600.000 achtergestelde obligatieleningen Het vreemd vermogen bedraagt EUR 44.445.000 en bestaat uit: − EUR 31.140.000 Bankfinanciering − EUR 4.963 Rekening courant faciliteit − EUR 8.341.000 kortlopende verplichtingen aan leveranciers (o.a. nog te betalen facturen i.v.m. aanschaf voertuigen, en voorzieningen) De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 14/86. Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding 16/84.

Het werkkapitaal bedraagt - EUR 830.000 en bestaat uit: − EUR 7.512.000 cash en kortlopende vorderingen − EUR 8.341.000 kortlopende verplichtingen en voorzieningen Het bedrag aan uitstaande leningen is EUR 40.703.000. Dit betreft 3 leningen die de uitgevende instelling op en nader te bepalen datum afgelost moet hebben. Het betreft een totaal van obligatieleningen van EUR 4.600.000. Daarnaast betreft het een revolverende leasefaciliteit met een bedrag van EUR 31.140.000 die gedurende de looptijd van de operationele leasecontracten wordt afgelost in lijn met de respectievelijke afschrijving danwel verkoop van de leasevoertuigen. Tenslotte betreft het een rekening-courant faciliteit van EUR 4.963.000 die per kwartaal wordt geherfinancierd met de revolverende leasefaciliteit. Zekerheden De uitgevende instelling heeft wel zekerheden en wel garanties verleend aan de Banken voor een bedrag van zoveel als de waarde van alle activa en vorderingen van de onderneming.

Resultatenrekening De volgende informatie ziet op 1 december 2018, einde periode is gelijk aan de balansdatum van de informatie hierboven en is de meest recent beschikbare informatie. De De De De

omzet voor deze periode bedraagt EUR 712.000 operationele kosten over deze periode bedragen EUR 734.000 overige kosten over deze periode bedragen EUR - 150.000 netto winst over deze periode bedraagt EUR 128.000

12

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligaties. De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting EUR 700.000 Het bedrag aan eigen vermogen dat aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is EUR 0 en bestaat uit:

Er wordt additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van EUR 3,0m. Deze financiering bestaat uit bancaire financiering. Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 16/84. Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal EUR 2.157.000 en bestaat uit: − EUR 5.559.000 cash en kortlopende vorderingen − EUR 3.403.000 kortlopende verplichtingen (die niet worden gefinancierd door de bank)

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving De aanbiedingsperiode begint op 24-dec-2018 en eindigt op 24-jan-2019. Voor het registreren van de inschrijvingen maakt de Uitgevende Instelling gebruik van de website van DuurzaamInvesteren. Op deze website is ook het verloop en het eindresultaat van de inschrijving te volgen. Iedere Nederlands ingezetene (particulier of bedrijf) kan inschrijven. Er geldt geen maximum op het aantal Obligaties per ingezetene. Notariskantoor Horst & van de Graaff te Hilversum zal de initiële inschrijving van de Obligatiehouders in het Obligatiehouderregister verzorgen. Het Obligatiehouderregister zal daarna door de Stichting worden onderhouden. Investeerders ontvangen een bevestiging van inschrijving en zijn ook vrijelijk gerechtigd hun inschrijving in het Obligatiehouderregister in te zien. Er worden geen ‘papieren’ Obligaties verstrekt. De betaling geschiedt bij inschrijving met behulp van iDeal of middels een bankoverschrijving. Het te investeren bedrag dient over te worden gemaakt op de hiervoor beschikbare Kwaliteitsrekening van notariskantoor Horst & van de Graaff bij ABN AMRO Bank N.V. onder IBAN nummer NL27ABNA0451877969. Bij inschrijving ontvangt u de nodige betalingsinstructies. De uitgiftedatum van de Obligatielening is 24-jan-2019. Op de Obligatielening, de Inteken Obligaties, de Obligaties en dit Informatie Memorandum is Nederlands recht van toepassing. De Obligatieovereenkomst kan in haar volledigheid worden geraadpleegd in bijlage van dit Informatie Memorandum of via www.duurzaaminvesteren.nl. Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: www.duurzaaminvesteren.nl.

13

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.