830) MgO


1 Verze č.: 3.0 Vydaná: Nahrazuje verzi č.: 2.1 BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (EU) 2015/830) Oddíl 1: IDENTIFIK...
Author:  Barbora Beranová

1 downloads 320 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Verze č.: 3.0 Vydaná: 13. 6. 2017 Nahrazuje verzi č.: 2.1

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (EU) 2015/830)

Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1

Identifikátor výrobku: Chemický název látky/obchodní název směsi:

Zahradnické hnojivo NPK 10-9-15+1,3 MgO

Další názvy nebo označení látky/směsi: CERERIT Hobby s guánem 1.2

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Hnojivo. Nedoporučená použití: Nejsou.

1.3

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Jméno nebo obchodní jméno dodavatele: AGRO CS a.s.

1.4

Adresa:

č.p. 265, 552 03 Říkov

Telefon/fax:

+420 491457111 / +420 491457176

Adresa elektronické pošty osoby odpovědné za bezpečnostní list:

[email protected]

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 Tel. 22491 9293, 22491 5402 (nepřetržitá telefonická informační služba)

Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1

Klasifikace látky nebo směsi:

2.1.1 Klasifikace látky/směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 2.2

Prvky označení

2.2.1 Označení látky/směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Piktogram: Výstražné slovo:

Varování

H-věty:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. (Číselný kód věty nemusí být na označení uveden.)

P-pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte

1/7

Bezpečnostní list pro Zahradnické hnojivo NPK 10-9-15+1,3 MgO

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (Číselný kód pokynů nemusí být na označení uveden.) Pokyny P101 a P102 nemusí být uvedeny na označení výrobků určeného pro profesionální použití.

2.3

Doplňující informace:

Nejsou.

Další nebezpečnost:

Není identifikovaná.

Oddíl 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1

Látka – výrobek není chemickou látkou.

3.2

Směs Směs anorganických a organických hnojivých látek obsahující následující nebezpečné složky nebo složky se stanovenými expozičními limity.

Identifikátor složky

Indexové číslo Číslo ES Číslo CAS Registrační číslo

Dusičnan amonný

--229-347-8 6484-52-2 01-2119490981-27

Obsah (% Klasifikace složky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 hm.)

> 10

Ox. Sol. 3, H272; Eye Irrit. 2, H319

až < 45

Význam symbolů, zkratek, H-vět je vysvětlen v oddílu 16.

Oddíl 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1

Popis první pomoci Všeobecné pokyny: Pokud se při práci s výrobkem objeví projevy, které je nutné řešit ve spolupráci s lékařem, informujte lékaře o názvu výrobku a o jeho dodavateli, nebo poskytněte lékaři označení výrobku uvedené na obalu. Při nadýchání: Vyvést na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Odložit znečištěný oděv a ochranné pomůcky. Omýt velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka a vypláchnout velkým množstvím vody. Pokud by po výplachu očí přetrvávaly intenzivní pocity a projevy jejich podráždění, doporučuje se vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchnout ústa. Vypít větší množství vody (0,5 l). Nevyvolávat zvracení. Pokud by se po požití výrobku objevily příznaky vážnějšího podráždění zažívacích orgánů nebo nevolnost, je vhodné vyhledat pomoc lékaře.

4.2

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Pálení, slzení a zčervenání očí jako projevy jejich podráždění.

4.3

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Neočekávají se akutní účinky na zdraví, které by vyžadovaly okamžitou lékařskou pomoc. V případě požití výrobku dětmi je naopak potřebné lékařskou pomoc vyhledat co nejdříve.

Oddíl 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1

Hasiva Vhodná hasiva: Výrobek není hořlavý. Výběr hasiv je možné podřídit ostatnímu hořícímu materiálu. Nevhodná hasiva: Nejsou.

2/7

Bezpečnostní list pro Zahradnické hnojivo NPK 10-9-15+1,3 MgO

5.2

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při použití většího množství vody může docházet k rozplavování výrobku, pokud unikl z porušených obalů.

5.3

Pokyny pro hasiče Hasební zásah provádějte v ochranném protipožárním oděvu a s přetlakovým dýchacím aparátem. Odpadní hasební vodu znečištěnou výrobkem podle možností zachyťte a odstraňte jako nebezpečný odpad nebo jako chemicky znečištěnou odpadní vodu.

Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Omezit vstup osob do prostoru kontaminovaného uniklým výrobkem. Při odstraňování následků havárie používat osobní ochranné prostředky.

6.2

Opatření na ochranu životního prostředí Zabránit průniku výrobku do povrchových a podzemních vod, do půdy a do kanalizace barierami z nepropustného materiálu. O úniku většího množství výrobku do povrchových nebo podzemních vod informujte místně příslušný vodohospodářský orgán nebo správce kanalizace.

6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Velká množství rozlitého výrobku odčerpat nebo nechat vsáknout do inertního materiálu a podle možnosti použít k původnímu účelu jako hnojivo nebo zapracovat do kompostu. Nevyužitelný sorpční materiál s nasáklým výrobkem uložit do vhodných nádob a odstranit jako nebezpečný odpad. Malá množství rozlitého výrobku je možné spláchnout do odpadní kanalizace zakončené biologickou čistírnou odpadních vod.

6.4

Odkaz na jiné oddíly Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. Odstraňování odpadu viz oddíl 13.

Oddíl 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1

Opatření pro bezpečné zacházení Obecná hygienická opatření: Používejte doporučené ochranné prostředky. Nejezte, nepijte a nekuřte v pracovních prostorách a při práci. Před jídlem, kouřením a po práci s výrobkem si umyjte ruce vodou a mýdlem. Opatření k ochraně životního prostředí: Zbytky hnojiva použijte pro účel hnojení nebo do kompostů. Malá množství výrobku ze spotřebitelského balení je možné odstranit vylitím do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.

7.2

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladovat v původních obalech, v suchu. Neskladovat v blízkosti silných kyselin a zásad.

7.3

Specifické konečné / specifická konečná použití Pokyny pro použití hnojiva jsou uvedeny na jeho obalu, případně na příbalovém letáku.

Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1

Kontrolní parametry

8.1.1 Mezní limity expozice na pracovišti/biologické mezní limity platné v České republice: Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, nejsou pro žádnou složku výrobku stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) ani přípustné expoziční limity (PEL) chemických látek v ovzduší pracovišť.

3/7

Bezpečnostní list pro Zahradnické hnojivo NPK 10-9-15+1,3 MgO

8.1.2 DNEL a PNEC hodnoty Hodnoty jsou převzaty z informací poskytnutých při registraci látky podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), zveřejněných Evropskou agenturou pro chemické látky na jejich webových stránkách. Dusičnan amonný Skupina

Typ expozice

Typ účinku

Parametr

Pracovníci

Inhalační

Systémový - chronický

DNEL = 36 mg/m3

Dermální

Systémový - chronický

DNEL = 5,12 mg/kg bw/d

Inhalační

Systémový - chronický

DNEL = 8,9 mg/m3

Dermální

Systémový - chronický

DNEL = 2,56 mg/kg bw/d

Orální

Systémový - chronický

DNEL = 2,56 mg/kg bw/d

Spotřebitelé

PNEC hodnoty nejsou stanoveny. Látka není klasifikovaná jako nebezpečná pro životní prostředí. Pouze PNEC – ČOV = 18 mg/l 8.2

Omezování expozice

8.2.1 Technická opatření Pro případ nehody by v blízkosti pracoviště měla být k dispozici voda pro potřeby výplachu očí (pokud je to možné tekoucí nebo v zásobníku umožňujícím výplach zasažených očí). 8.2.2 Individuální ochranná opatření Ochrana dýchacích cest: Při normálních podmínkách použití výrobku se potřeba individuální ochrany dýchacích orgánů nepředpokládá. Ochrana rukou: Z preventivních důvodů používejte v případě potřeby přímého styku rukou s výrobkem ochranné pracovní rukavice dle ČSN EN 374. Ochrana očí: Ochranné brýle dle ČSN EN 166. Ochrana kůže: Ochranný oděv dle ČSN EN 340 a pracovní obuv dle ČSN EN 347. Hygienická opatření: Zabraňte styku s kůží, očima a oděvem. Znečištěný oděv si vyměňte za čistý. Nekuřte, nejezte a nepijte při práci s výrobkem. Před jídlem, kouřením a po práci s výrobkem si umyjte ruce vodou a mýdlem. Tepelné nebezpečí: Není. 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí Přípravek, nevylévejte ve velkém množství do kanalizace. V případě potřeby odstraňte odpad přípravku postupem podle oddílu 13.

Oddíl 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled (skupenství a barva) (při 20 °C): Kapalina, s hnědým zákalem. Zápach: Slabý. Hodnota pH (při 20 °C): Ca 3,7 – 5,0 Bod tání / tuhnutí: Nebyl stanoven. Teplota krystalizace 5 oC Počáteční bod varu/rozmezí bodu varu: > 100 oC Bod vzplanutí: Nerelevantní parametr, výrobek je vodný roztok organických a anorganických solí nevykazujících riziko snadné hořlavosti. Bod vznícení: Nerelevantní parametr. Rychlost odpařování: Nebyla stanovena. Hořlavost (tuhé látky a plyny): Nerelevantní parametr. Horní / dolní mezní hodnoty hořlavosti Netvoří výbušné směsi se vzduchem. nebo výbušnosti (% obj.): Nebyl stanoven. Tlak páry (při 20 °C): Hustota páry (vzduch = 1): Nerelevantní vlastnost. 4/7

Bezpečnostní list pro Zahradnické hnojivo NPK 10-9-15+1,3 MgO

9.2

Hustota (při 20 °C): Rozpustnost ve vodě (při 20 °C): Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Viskozita (při 20°C): Výbušné vlastnosti: Oxidační vlastnosti:

Cca 1200 g/l kg/m3. S vodou zcela mísitelný. Nerelevantní parametr. Nebyla stanovena. Nemá. Nemá.

Další informace Obsah VOC (EU):

0%

Oddíl 10: STÁLOST A REAKTIVITA 10.1

Reaktivita Směs nevykazuje nebezpečnou chemickou reaktivitu.

10.2

Chemická stabilita Za doporučených podmínek používání a skladování je výrobek stabilní.

10.3

Možnost nebezpečných reakcí Směs nemá tendenci samovolně polymerovat ani nepodléhá za normálních teplot nebezpečným rozkladným reakcím.

10.4

Podmínky, kterým je třeba zabránit Při poklesu teploty pod 5oC dochází k vykrystalování solí. Při zahřátí se opět rozpustí.

10.5

Neslučitelné materiály Silná oxidační činidla, silné kyseliny a silné zásady.

10.6

Nebezpečné produkty rozkladu Amoniak, oxidy dusíku, oxidy uhlíku.

Oddíl 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1

Informace o toxikologických účincích Směs: Informace nebyly experimentálně zjišťovány. Dusičnan amonný Akutní toxicita: LD50(orl, potkan) = 2950 mg/kg bw (OECD 401) LD50(derm, králík) = > 5000 mg/kg bw (OECD 402) Vážné poškození / podráždění oka: Dráždí oko králíka (OECD 405) Žíravost / dráždivost pro kůži: Nedráždí kůži králíka (OECD 404) Senzibilizace dýchacích cest / kůže: Není senzibilizující na kůži (OECD 429) STOT - jednorázová expozice: Žádná data k dispozici. STOT - opakovaná expozice: NOAEC, inhal., potkan >= 1 mg/m³ vzduchu (OECD 412) Karcinogenita: Žádná data k dispozici. Mutagenita v zárodečných buňkách: Negativní (OECD 473) Toxicita pro reprodukci: Žádná data k dispozici. Nebezpečnost při vdechnutí: Není.

Oddíl 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1

Toxicita Směs Toxicita směsi nebyla experimentálně zjišťována.

5/7

Bezpečnostní list pro Zahradnické hnojivo NPK 10-9-15+1,3 MgO

Dusičnan amonný Krátkodobá toxicita pro ryby: LC50 = 447 mg/l/48 h (OECD 203) Krátkodobá toxicita pro dafnie: EC50(Daphnia magna) = 490 mg/l/48 h (OECD 202) Krátkodobá toxicita pro řasy: EC50 > 1700 mg/l/10 dnů (OECD 201) Inhibice dýchání aktivovaného kalu: EC50 > 1000 mg/l/3h (OECD 209) 12.2

Perzistence a rozložitelnost Průměrná rychlost eliminace dusičnanu amonného při 20 °C za aerobních podmínek je ca 52 g N/kg rozpuštěného dusičnanu amonného/den. Průměrná rychlost eliminace dusičnanu amonného při 20 °C za anaerobních podmínek je 70 g N/kg rozpuštěného dusičnanu amonného/den.

12.3

Bioakumulační potenciál Látky obsažené ve výrobku nemají tendenci se biologicky akumulovat. Ve vodě se disociují na ionty.

12.4

Mobilita v půdě Složky směsi jsou dobře rozpustné ve vodě. V půdě mohou snadno migrovat s vodou. Míra adsorpce na organické látky v půdním systému je slabá.

12.5

Výsledky posouzení PBT a vPvB Žádná ze složek výrobku není PBT nebo vPvB látkou.

12.6

Jiné nepříznivé účinky Dodavatelé složek směsi žádné informace neposkytli.

Oddíl 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Metody nakládání s odpady Doporučený postup odstraňování odpadu látky/směsi: Zbytky hnojiva uchovejte pro použití v pozdější době, případně je zapracujte do kompostu. Spotřebitel může k odstranění využít systému sběru komunálního odpadu v obci. 02 01 08 – N - Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky. Doporučený postup odstraňování odpadních obalů znečištěných látkou/směsí: Jednotlivé obaly znečištěné zbytky výrobku by měly být odstraňovány odložením do systému sběru nebezpečných odpadů organizovaného obcí; ze živnostenského používání by měly být znečištěné obaly odstraňovány jako nebezpečný odpad. Konečné odstranění odpadu znečištěných obalů je možné jejich spálením nebo uložením na skládku nebezpečných odpadů. 15 01 10 – N - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Doporučený postup odstraňování zcela vyprázdněných obalů: Obaly zbavené výrobku vylitím a vypláchnutím vodou je možné odložit do systému sběru odpadů vhodných pro recyklaci / materiálové využití. Spotřebitel může k odstranění využít systému sběru odpadu v obci. 15 01 02 – O – Plastové obaly. Zvláštní opatření při nakládání s odpady: Při dočasném shromažďování odpadu výrobku a znečištěných obalů je nutné zohlednit, že je výrobek látkou nebezpečnou pro vody. Předpisy upravující hlavní podmínky zacházení s odpady: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky.

Oddíl 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU Není nebezpečnou věcí z hlediska přepravy. 14.1 UN číslo: nepodléhá ADR 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 14.4 Obalová skupina: 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: 6/7

Bezpečnostní list pro Zahradnické hnojivo NPK 10-9-15+1,3 MgO

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: -

Oddíl 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Evropská nařízení: Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH): výrobek neobsahuje látky zařazené na seznam kandidátů na povolení (SVHC látky), ani látky podléhající povolení podle hlavy VII nařízení REACH nebo přísnému omezení podle hlavy VIII nařízení REACH; pro přípravek musí být zpracován a poskytován bezpečnostní list podle čl. 31 tohoto nařízení. Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): výrobek podléhá požadavkům na klasifikaci, balení a označování chemických směsí podle tohoto nařízení. Nařízení (ES) č. 2003/2003, o hnojivech. České právní předpisy: Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,… Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon: výrobek nepodléhá povinnosti oznámit jeho složení do databáze nebezpečných směsí Ministerstva zdravotnictví ČR Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Výrobek je uváděn na trh v režimu předpisů pro hnojiva. Podle těchto předpisů nepodléhá povinnosti hodnotit jeho chemickou bezpečnost. Nebezpečnost složek směsi byla hodnocena při jejich registraci. Jako nebezpečný byl posouzen pouze dusičnan amonný (viz dílčí informace v příslušných oddílech bezpečnostního listu).

Oddíl 16: DALŠÍ INFORMACE 16.1 Vysvětlení symbolů, zkratek a kódů H-vět použitých v oddílu 3. Zkratky pro označení tříd nebezpečnosti a H-věty podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): Ox. Sol. 3 – OXIDUJÍCÍ TUHÁ LÁTKA, kategorie 3; H272 Může zesílit požár; oxidant. Eye Irrit. 2 – VÁŽNÉ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ, kategorie 2; H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. 16.2 Podklady použité pro zpracování bezpečnostního listu: a) Výrobní receptura hnojiva. b) Bezpečnostní list pro dusičnan amonný. c) Veřejné informace o složkách hnojiva čerpané z webových stránek ECHA a z dalších veřejných zdrojů. d) Právní a technické předpisy platné pro oblasti informací obsažených v bezpečnostním listu. 16.3 Postupy hodnocení informací při klasifikaci nebezpečnosti výrobku Klasifikace výrobku byla provedena výpočtovými postupy klasifikace směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008. 16.4 Pokyny pro školení a pro zajištění přístupu k informacím Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, s povinnými ochrannými prostředky, s první pomocí a se zakázanými manipulacemi s výrobkem. Podle čl. 35 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) je povinností zaměstnavatele zpřístupnit informace z bezpečnostního listu všem zaměstnancům, kteří mohou být při práci vystaveni účinkům výrobku. 16.5 Změny při poslední aktualizaci bezpečnostního listu Odd. 2 – změna klasifikace výrobku, změna označení Odd. 13 – kódy pro odstraňování odpadů. Konec bezpečnostního listu

7/7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.