830 přepracováno dne: Verze: 4


1 přepracováno dne: Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikační čísla For...
Author:  Jakub Veselý

0 downloads 124 Views 563KB Size

Recommend Documents


No documents


CAL Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 přepracováno dne: 24.06.2018 Verze: 4.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1.

Identifikační čísla

Forma výrobku

: Směs

Název výrobku

: CAL

Typ výrobku

: Čisticí přípravek

1.2.

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1.

Relevantní určené způsoby použití

Kategorie hlavního použití 1.2.2.

: Průmyslové použití,Profesionální použití

Nedoporučená použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 1.3.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel Christeyns s.r.o. Vítovská 453/7 742 35 Odry - Czech Rep T +420 556 731 111 www.christeyns.com

Distributor Christeyns s.r.o. Vítovská 453/7 742 35 Odry - Czech Rep T +420 556 731 111 www.christeyns.com

Distributor Christeyns Slovakia s.r.o. Panenská 6 811 03 Bratislava - Slovakia T +420 556 731 111 www.christeyns.com 1.4.

Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR

Země

Organizace/společnost

Adresa

Česká republika

Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293 +420 224 915 402

Komentář

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1.

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) Met. Corr. 1

H290

Acute Tox. 4 (Oral)

H302

Skin Corr. 1B

H314

Plné znění H-vět viz oddíl 16 Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 2.2.

Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)

:

CLP Signal word

: Nebezpečí

Nebezpečné látky

: Kyselina fosforečná

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

: H290 - Může být korozivní pro kovy. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

: P234 - Uchovávejte pouze v původním balení. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 - Používejte ochranné brýle, obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.

GHS05

CZ - cs

GHS07

1/8

CAL Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy. 2.3.

Další nebezpečnost

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1.

Látky

Nepoužije se 3.2.

Směsi

Jméno

Identifikační čísla

%

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Kyselina fosforečná

(CAS-číslo označení) 7664-38-2 (Einecs číslo) 231-633-2 (ES příloha číslo) 015-011-00-6 (REACH-č) 01-2119485924-24

50 - 80

Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Acute Tox. 4 (Oral), H302

Kyselina citronová

(CAS-číslo označení) 77-92-9 (Einecs číslo) 201-069-1 (ES příloha číslo) / (REACH-č) 01-2119457026-42

3-5

Eye Irrit. 2, H319

2-Fosfonobután-1,2,4-trikarboxylová kyselina

(CAS-číslo označení) 37971-36-1 (Einecs číslo) 253-733-5 (REACH-č) 05-2115916380-54

<3

Eye Irrit. 2, H319

Identifikační čísla

Specifické koncentrační limity

(CAS-číslo označení) 7664-38-2 (Einecs číslo) 231-633-2 (ES příloha číslo) 015-011-00-6 (REACH-č) 01-2119485924-24

( 10 == 25) Skin Corr. 1B, H314

Specifické koncentrační limity: Jméno Kyselina fosforečná

Plné znění H-vět viz Oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1.

Popis první pomoci

Všeobecná doporučení

: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechování

: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Styk s kůží

: Po kontaktu s pokožkou ihned odstraňte veškeré potřísněné oblečení a neprodleně opláchněte velkým množstvím vody. Ihned přivolejte lékaře.

Styk s očima

: Začněte ihned několik minut vyplachovat vodou. Oční víčka držte otevřená. Ihned přivolejte lékaře.

Požití

: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyplachujte ústa vodou. Ihned přivolejte lékaře.

4.2.

Nejdůležitější akutní a pozdější symptomy a účinky

Okamžité následky při vdechování

: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Okamžité následky při zasažení kůže

: Vysoce korozivní účinek na kůži.

Okamžité následky při zasažení očí

: Těžké poškození očí.

Okamžité následky při požití

: Popálení nebo podráždění sliznic v ústech, krku a trávicí soustavě.

4.3.

Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1.

Hasiva

Vhodné hasicí prostředky 5.2.

: Je možné používat všechny hasicí prostředky.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 5.3.

Pokyny pro hasiče

Ochrana při hašení požáru

: Používejte nezávislý dýchací přístroj a chemický ochranný oděv.

CZ - cs

2/8

CAL Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1.

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 6.1.2.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 6.2.

Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte úniku produktu do odtoku. Přijměte vhodná opatření k zamezení znečistění životního prostředí. 6.3.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby čištění 6.4.

: Rozlitý materiál zachyťte pískem nebo hlínou. Naberte na lopatku nebo zameťte a zlikvidujte vyhozením do uzavřené nádoby.

Odkaz na jiné oddíly

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1.

Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

: Nemíchejte s jinými materiály. Nepoužitý materiál nevracejte zpět do původní nádoby.

Hygienická opatření

: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

7.2.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovací podmínky

: Uchovávejte pouze v původní nádobě. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném místě.

Nevhodné materiály

: Žádné nejsou známy.

7.3.

Specifické konečné / specifická konečná použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1.

Kontrolní parametry

Kyselina fosforečná (7664-38-2) Česká republika Místní název

Kyselina fosfore ná

Česká republika

Expoziční limity (PEL) (mg/m³)

1 mg/m³

Česká republika

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)

2 mg/m³

Česká republika

Poznámka (CZ)

I (dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži)

Česká republika

Související právní předpisy

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.)

8.2.

Omezování expozice

Ochrana rukou: Rukavice z PVC odolné vůči chemikáliím (podle ČSN EN 374 nebo podobné normy) Ochrana očí: Používejte ochranné brýle, které chrání proti vystřikování materiálu Ochranná výstroj: Používejte vhodný ochranný oděv Ochrana dýchacího ústrojí: Při používání v běžných podmínkách není nutná ochrana dýchacích cest

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1.

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství

: Kapalina

Barva

: Bezbarvý.

Zápach/vůně

: Charakteristická.

Práh zápachu

: Neuvedeno

pH

: 1,5 ± 0.5 (100%)

CZ - cs

3/8

CAL Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

Relativní rychlost odpařování ve srovnání s butylacetalátem

: Neuvedeno

Bod tání/ rozmezí

: Neuvedeno

Teplota tuhnutí

: Neuvedeno

Bod varu/rozmezí varu

: Neuvedeno

Bod vzplanutí

: Neuvedeno

Teplota samovznícení

: Neuvedeno

Teplota rozkladu

: Neuvedeno

Hořlavost (pevné látky, plyny)

: Neuvedeno

Tlak páry

: Neuvedeno

Relativní hustota par při 20 °C

: Neuvedeno

Relativní hustota

: Neuvedeno

Hustota

: 1,430 ± 0,05 g/ml

Rozpustnost

: Rozpustné ve vodě.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Neuvedeno Viskozita, kinematická

: Neuvedeno

Viskozita, dynamická

: Neuvedeno

Výbušnost

: Neuvedeno

Oxidační vlastnosti

: Neuvedeno

Meze výbušnosti

: Neuvedeno

9.2.

Další informace

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1.

Reaktivita

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 10.2.

Chemická stabilita

Je-li s výrobkem nakládáno a je-li skladován v běžných podmínkách, je stabilní. 10.3.

Možnost nebezpečných reakcí

Při styku se zásaditými výrobky dochází k exotermické reakci. 10.4.

Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žár. Při styku se zásaditými výrobky dochází k exotermické reakci. Přímé sluneční světlo. 10.5.

Neslučitelné materiály

Zásady. 10.6.

Nebezpečné produkty rozkladu

Během dlouhodobého zahřívání se mohou uvolňovat nebezpečné rozkladné produkty, např. kouř, oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1.

Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita (orální)

: Orálně: Zdraví škodlivý při požití.

Akutní toxicita (pokožka)

: Neklasifikováno

Akutní toxicita (vdechnutí)

: Neklasifikováno

ATE CLP (orální)

877,193 mg/kg tělesné hmotnosti

Kyselina fosforečná (7664-38-2) LD50, orálně, potkan LD50 potřísnění kůže u králíků LC50, inhalačně, potkan (mg/l)

> 300 mg/kg 2740 mg/kg 3,846 mg/l

Kyselina citronová (77-92-9) LD50, dermálně, potkan

> 2000 mg/kg

žíravost/dráždivost pro kůži

: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Vážné poškození očí / podráždění očí

: Vážné poškození očí, kategorie 1, implicitně

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

: Neklasifikováno

pH: 1,5 ± 0.5 (100%) pH: 1,5 ± 0.5 (100%)

CZ - cs

4/8

CAL Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

Mutagenita v zárodečných buňkách

: Neklasifikováno

Karcinogenita

: Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí

: Neklasifikováno

ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1.

Toxicita

Akutní vodní toxicita

: Neklasifikováno

Chronická vodní toxicita

: Neklasifikováno

Kyselina fosforečná (7664-38-2) LC50 ryby 1 EC50 dafnie 1 EC50 jiné vodní organismy 2 ErC50 (řasy) NOEC chronická, řasy 12.2.

3 - 3,25 mg/l > 100 mg/l (OESO 202 (ECHA)) > 100 mg/l > 100 mg/l (Desmodesmus supspicatus) 100 mg/l

Perzistence a rozložitelnost

CAL Perzistence a rozložitelnost

12.3.

Povrchově aktivní látka (látky) splňuje (splňují) kritéria biologické odbouratelnosti podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje podporující toto tvrzení jsou k dispozici příslušným úřadům členských zemí, resp. budou jim poskytnuty na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu.

Bioakumulační potenciál

CAL Bioakumulační potenciál 12.4.

Žádná bioakumulace.

Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 12.5.

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 12.6.

Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1.

Metody nakládání s odpady

Odpad/ Nepoužité produkty

: Všechen odpad seberte do vhodných označených nádob a zlikvidujte podle místních předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR 14.1. 1805

IMDG

IATA

1805

1805

UN číslo

14.2. Příslušné označení UN pro dopravu KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK PHOSPHORIC ACID SOLUTION Popis přepravního dokladu UN 1805 KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK, 8, III, (E) 14.3. 8

UN 1805 PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8, III

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 8

Phosphoric acid, solution UN 1805 Phosphoric acid, solution, 8, III

8

CZ - cs

5/8

CAL Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

ADR

IMDG

IATA

III

III

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná

Obalová skupina

14.4. III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná

Nejsou dostupné žádné doplňující informace Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.6.

- Pozemní přeprava Klasifikační kódy (ADR)

: C1

Omezená množství (ADR)

: 5l

Pokyny pro balení (ADR)

: P001, IBC03, LP01, R001

Ustanovení pro společné balení (ADR)

: MP19

Pokyny pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (ADR)

: T4

Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky (ADR)

: TP1

Kód cisterny (ADR)

: L4BN

Vozidlo pro přepravu cisteren

: AT

Přepravní kategorie (ADR)

: 3

Zvláštní pokyny pro přepravu kusů (ADR)

: V12

Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód)

: 80

Tunel kód

: E

- Doprava po moři Zvláštní předpis (IMDG)

: 223

Pokyny pro balení (IMDG)

: P001, LP01

IBC packing instructions (IMDG)

: IBC03

- Letecká přeprava Malé množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA)

: Y841

Malé max. čisté množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA)

: 1L

Balicí pokyny pro dopravní a nákladní letadla (IATA)

: 852

Max. čisté množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA)

: 5L

Balicí pokyny podle CAO (IATA)

: 856

Max. čisté množství podle CAO (IATA)

: 60L

Zvláštní předpis (IATA)

: A3, A803

Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

14.7.

Nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o předpisech Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.    

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí; Nařízení Komise (EU) 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech

Vyhláška o detergentech : Označování obsahu: Složka fosfonáty

% <5% CZ - cs

6/8

CAL Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

15.1.2 Právní předpisy vztahující se k chemickým látkám a vybrané prováděcí předpisy, v pl. zněních: Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích; Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů; Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů; Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. 15.1.3 Nejdůležitější předpisy na ochranu osob a životního prostředí a bezpečnosti práce, v pl. zněních: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí); Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech; Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů; Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady; Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách; Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků; Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech; Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních; Zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování; Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí; Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí; Zákon č. 201/2011 Sb., o ochraně ovzduší; Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší; Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu; Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě; Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění; Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů;Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví; Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci; Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; 15.1.4 Požární předpisy: Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 15.1.5. Předpisy pro dopravu: Zákon č 266/1994Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.; Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená po č. 8/1985 Sb.; Sdělení č. 19/2015 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF); Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě; Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.; Sdělení č. 11/2015 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR);Zákon 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, v pl. znění;Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě v posl. znění.; Zákon č 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti bylo vypracováno pro tyto látky obsažené v směsi: Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

ODDÍL 16: Další informace

CZ - cs

7/8

CAL Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

Další informace

Úplné znění vět H a EUH: Acute Tox. 4 (Oral) Eye Irrit. 2 Met. Corr. 1 Skin Corr. 1B H290 H302 H314 H319

: Doporučuje se předat informace obsažené v tomto Bezpečnostním listu ve vhodné formě uživatelům. Uvedené údaje jsou přesné a spolehlivé podle současného stavu našich vědomostí a zkušeností. Zde uvedené údaje se vztahují výlučně k danému materiálu a nemohou být považovány za bezpodmínečně platné v kombinaci s jinými produkty. Tento Bezpečnostní list je v souladu s 2006/1907/EEC. Je na odpovědnosti uživatele, aby při manipulaci s tímto produktem dodržel veškeré místní právní předpisy a nařízení. Společnost Christeyns není zodpovědná za jakékoliv škody a ztráty vzniklé na základě užití informací obsažených v tomto Bezpečnostním listě. Akutní toxicita (orální), kategorie 4 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B Může být korozivní pro kovy. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí.

Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]: Met. Corr. 1 H290 Výpočtová metoda Acute Tox. 4 (Oral) H302 Výpočtová metoda Skin Corr. 1B H314 Výpočtová metoda Změny při revizi bezpečnostního listu – záznamy PŘEDCHOZÍ DATUM PŘEPRACOVÁNÍ : 23.04.2012, vydání 2.0 ÚPRAVA ODDÍLU Č.

: Celková revize bezpečnostního listu.

PŘEDCHOZÍ DATUM PŘEPRACOVÁNÍ

: 01.06.2015, vydání 3.0

ÚPRAVA ODDÍLU Č.

: 2,3 a 16. Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008.

SDS Christeyns (EC 2015/830) Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku

CZ - cs

8/8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.