830 přepracováno dne: Verze: 5.0


1 přepracováno dne: Verze: 5.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikační čísla For...

0 downloads 105 Views 512KB Size

Recommend Documents


No documents


MATIC ULTRA L6 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 přepracováno dne: 2.5.2018 Verze: 5.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1.

Identifikační čísla

Forma výrobku

: Směs

Název výrobku

: MATIC ULTRA L6

Typ výrobku

: Čisticí přípravek

1.2.

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1.

Relevantní určené způsoby použití

Kategorie hlavního použití

: Průmyslové použití,Profesionální použití

Použití látky nebo směsi

: Prostředek na nádobí pro průmyslové myčky.

1.2.2.

Nedoporučená použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 1.3.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce Christeyns s.r.o. Vítovská 453/7 742 35 Odry - Czech Rep T +420 556 731 111 www.christeyns.com 1.4.

Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR

Země

Organizace/společnost

Adresa

Česká republika

Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293 +420 224 915 402

Komentář

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1.

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) Met. Corr. 1

H290

Skin Corr. 1A

H314

Plné znění H-vět viz oddíl 16 Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 2.2.

Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)

:

CLP Signal word

: Nebezpečí

Nebezpečné látky

: Hydroxid draselný

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

: H290 - Může být korozivní pro kovy. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

: P234 - Uchovávejte pouze v původním balení. P280 - Používejte ochranné brýle, obličejový štít, ochranné rukavice. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy.

GHS05

CS (čeština)

1/7

MATIC ULTRA L6 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

2.3.

Další nebezpečnost

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1.

Látky

Nepoužije se 3.2.

Směsi

Jméno

Identifikační čísla

%

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Hydroxid draselný

(CAS-číslo označení) 1310-58-3 (Einecs číslo) 215-181-3 (ES příloha číslo) 019-002-00-8 (REACH-č) 01-2119487136-33

10 - 15

Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318

Ethylendiamintetraacetát tetrasodný

(CAS-číslo označení) 64-02-8 (Einecs číslo) 200-573-9 (ES příloha číslo) 607-428-00-2 (REACH-č) 01-2119486762-27

5 - 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373

Identifikační čísla

Specifické koncentrační limity

(CAS-číslo označení) 1310-58-3 (Einecs číslo) 215-181-3 (ES příloha číslo) 019-002-00-8 (REACH-č) 01-2119487136-33

( 0,5 == 5) Skin Corr. 1A, H314

Specifické koncentrační limity: Jméno Hydroxid draselný

Plné znění H-vět viz Oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1.

Popis první pomoci

Všeobecná doporučení

: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechování

: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Styk s kůží

: Po kontaktu s pokožkou ihned odstraňte veškeré potřísněné oblečení a neprodleně opláchněte velkým množstvím vody. Pokožku omyjte velkým množstvím vody. Ihned přivolejte lékaře.

Styk s očima

: Při zasažení očí prachem začněte ihned vyplachovat velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití

: Při požití vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu tuto nádobu nebo štítek. Kvůli korozivním účinkům nevyvolávejte zvracení. Vyplachujte ústa vodou.

4.2.

Nejdůležitější akutní a pozdější symptomy a účinky

Okamžité následky při vdechování

: Vdechování může způsobit podráždění, kašel, dýchavičnost.

Okamžité následky při zasažení kůže

: Způsobuje těžké poleptání.

Okamžité následky při zasažení očí

: Korozivní účinky na oči.

Okamžité následky při požití

: Popálení nebo podráždění sliznic v ústech, krku a trávicí soustavě.

4.3.

Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1.

Hasiva

Vhodné hasicí prostředky 5.2.

: Je možné používat všechny hasicí prostředky.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 5.3.

Pokyny pro hasiče

Ochrana při hašení požáru

: Používejte nezávislý dýchací přístroj a chemický ochranný oděv.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1.

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Ochranné prostředky 6.1.2.

: Osobní ochranné pomůcky – viz. oddíl č. 8.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje CS (čeština)

2/7

MATIC ULTRA L6 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

6.2.

Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. 6.3.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby čištění 6.4.

: Rozlitý materiál zachyťte pískem nebo hlínou. Naberte na lopatku nebo zameťte a zlikvidujte vyhozením do uzavřené nádoby.

Odkaz na jiné oddíly

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1.

Opatření pro bezpečné zacházení

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 7.2.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Nevhodné materiály 7.3.

: Žádné nejsou známy.

Specifické konečné / specifická konečná použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1.

Kontrolní parametry

Hydroxid draselný (1310-58-3) Česká republika Místní název

Hydroxid draselný

Česká republika

Expoziční limity (PEL) (mg/m³)

1 mg/m³

Česká republika

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)

2 mg/m³

Česká republika

Poznámka (CZ)

I (dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži)

Česká republika

Související právní předpisy

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.)

8.2.

Omezování expozice

Ochrana rukou: Rukavice z PVC odolné vůči chemikáliím (podle ČSN EN 374 nebo podobné normy) Ochrana očí: Používejte ochranné brýle, které chrání proti vystřikování materiálu Ochranná výstroj: Používejte vhodný ochranný oděv Ochrana dýchacího ústrojí: Při používání v běžných podmínkách není nutná ochrana dýchacích cest

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1.

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství

: Kapalina

Barva

: Yellow to colourless.

Zápach/vůně

: Charakteristická.

Práh zápachu

: Neuvedeno

pH

: Neuvedeno

pH roztok

: 1 % 12,1

Relativní rychlost odpařování ve srovnání s butylacetalátem

: Neuvedeno

Bod tání/ rozmezí

: Neuvedeno

Teplota tuhnutí

: Neuvedeno

Bod varu/rozmezí varu

: Neuvedeno

Bod vzplanutí

: Neuvedeno

Teplota samovznícení

: Neuvedeno

Teplota rozkladu

: Neuvedeno

Hořlavost (pevné látky, plyny)

: Neuvedeno CS (čeština)

3/7

MATIC ULTRA L6 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

Tlak páry

: Neuvedeno

Relativní hustota par při 20 °C

: Neuvedeno

Relativní hustota

: Neuvedeno

Hustota

: 1,260 ± 0,05 g/ml

Rozpustnost

: Rozpustné ve vodě.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Neuvedeno Viskozita, kinematická

: Neuvedeno

Viskozita, dynamická

: Neuvedeno

Výbušnost

: Neuvedeno

Oxidační vlastnosti

: Neuvedeno

Meze výbušnosti

: Neuvedeno

9.2.

Další informace

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1.

Reaktivita

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 10.2.

Chemická stabilita

Je-li s výrobkem nakládáno a je-li skladován v běžných podmínkách, je stabilní. 10.3.

Možnost nebezpečných reakcí

Reacts exothermically with strong acids. 10.4.

Podmínky, kterým je třeba zabránit

Všechny zdroje tepla včetně přímého slunečního světla. Přehřívání. Přímé sluneční světlo. 10.5.

Neslučitelné materiály

kyseliny. 10.6.

Nebezpečné produkty rozkladu

Během dlouhodobého zahřívání se mohou uvolňovat nebezpečné rozkladné produkty, např. kouř, oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1.

Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita (orální)

: Neklasifikováno

Akutní toxicita (pokožka)

: Neklasifikováno

Akutní toxicita (vdechnutí)

: Neklasifikováno

Ethylendiamintetraacetát tetrasodný (64-02-8) LD50, orálně, potkan 1780 mg/kg LC50 potkan inhalačně (prach/mlha - mg/l/4 h) > 1 mg/l/4 h Hydroxid draselný (1310-58-3) LD50, orálně, potkan

333 mg/kg

žíravost/dráždivost pro kůži

: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Vážné poškození očí / podráždění očí

: Vážné poškození očí, kategorie 1, implicitně

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

: Neklasifikováno

Mutagenita v zárodečných buňkách

: Neklasifikováno

Karcinogenita

: Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí

: Neklasifikováno

ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1.

Toxicita

Akutní vodní toxicita

: Neklasifikováno CS (čeština)

4/7

MATIC ULTRA L6 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

Chronická vodní toxicita

: Neklasifikováno

Ethylendiamintetraacetát tetrasodný (64-02-8) LC50 ryby 1 > 100 mg/l EC50 dafnie 1 140 mg/l 72hodinová dávka EC50 řasy 1 > 100 mg/l ErC50 (řasy) > 100 mg/l NOEC chronická, ryby > 25,7 mg/l (Danio rerio) NOEC chronická, korýši > 25 mg/l (Daphnia magna) Hydroxid draselný (1310-58-3) LC50 ryby 1 EC50 dafnie 1 12.2.

80 mg/l 30 - 1000 mg/l (OECD 202)

Perzistence a rozložitelnost

MATIC ULTRA L6 Perzistence a rozložitelnost

Povrchově aktivní látka (látky) splňuje (splňují) kritéria biologické odbouratelnosti podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje podporující toto tvrzení jsou k dispozici příslušným úřadům členských zemí, resp. budou jim poskytnuty na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu.

Ethylendiamintetraacetát tetrasodný (64-02-8) Perzistence a rozložitelnost Nelze snadno biologicky odbourat. 12.3.

Bioakumulační potenciál

MATIC ULTRA L6 Bioakumulační potenciál

Žádná bioakumulace.

Ethylendiamintetraacetát tetrasodný (64-02-8) Bioakumulační potenciál Žádná bioakumulace. 12.4.

Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 12.5.

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 12.6.

Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1.

Metody nakládání s odpady

Odpad/ Nepoužité produkty

: Všechen odpad seberte do vhodných označených nádob a zlikvidujte podle místních předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR 14.1. 1814

IMDG

IATA

1814

1814

UN číslo

14.2. Příslušné označení UN pro dopravu POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION Nepoužije se Popis přepravního dokladu UN 1814 POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, III, (E) 14.3. 8

14.4. III

UN 1814 , 8, III

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 8

Nepoužije se UN 1814 , 8

8

Nepoužije se

Nepoužije se

III

Nepoužije se

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná

Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná

Nejsou dostupné žádné doplňující informace CS (čeština)

5/7

MATIC ULTRA L6 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830

14.6.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

- Pozemní přeprava Klasifikační kódy (ADR)

: C5

Omezená množství (ADR)

: 5l

Vozidlo pro přepravu cisteren

: AT

Přepravní kategorie (ADR)

: 3

Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód)

: 80

Tunel kód

: E

- Doprava po moři Neuvedeno - Letecká přeprava Neuvedeno 14.7.

Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1.

Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1.

Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH 15.1.2.

Národní předpisy

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

15.2.

Posouzení chemické bezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 16: Další informace Další informace

Úplné znění vět H a EUH: Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Acute Tox. 4 (Oral) Eye Dam. 1 Met. Corr. 1 Skin Corr. 1A STOT RE 2 H290 H302 H314 H318 H332 H373

: Doporučuje se předat informace obsažené v tomto Bezpečnostním listu ve vhodné formě uživatelům. Uvedené údaje jsou přesné a spolehlivé podle současného stavu našich vědomostí a zkušeností. Zde uvedené údaje se vztahují výlučně k danému materiálu a nemohou být považovány za bezpodmínečně platné v kombinaci s jinými produkty. Tento Bezpečnostní list je v souladu s 2006/1907/EEC. Je na odpovědnosti uživatele, aby při manipulaci s tímto produktem dodržel veškeré místní právní předpisy a nařízení. Společnost Christeyns není zodpovědná za jakékoliv škody a ztráty vzniklé na základě užití informací obsažených v tomto Bezpečnostním listě. Akutní toxicita (inhalační:prach,mlha) Kategorie 4 Akutní toxicita (orální), kategorie 4 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1A Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 Může být korozivní pro kovy. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]: Met. Corr. 1 H290 Výpočtová metoda Skin Corr. 1A H314 Výpočtová metoda

CS (čeština)

6/7

MATIC ULTRA L6 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 SDS Christeyns (EC 2015/830) Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku

CS (čeština)

7/7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.