9 Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019


1 9 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling ...
Author:  Floris Kuiper

0 downloads 84 Views 303KB Size

Recommend Documents


No documents


9 Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019, te weten: - de motie-Arno Rutte over slimme zorg thuis voor patiënten met COPD (35000-XVI, nr. 24); - de motie-Hermans/Bergkamp over bevorderen dat mensen doorstromen naar een passende plek (35000-XVI, nr. 25); - de motie-Ellemeet/Ploumen over overheidsfinanciering voor organisaties die keuzehulp bieden aan onbedoeld zwangere vrouwen (35000-XVI, nr. 26); - de motie-Ellemeet/Hermans over belemmeringen voor kennisuitwisseling tussen verpleeghuis en de wijkverpleging (35000-XVI, nr. 27); - de motie-Ellemeet/Dik-Faber over overheidsfinanciering van leefstijlgeneeskunde (35000-XVI, nr. 28); - de motie-Ellemeet c.s. over een voorlichtingscampagne over prettige en veilige seks (35000-XVI, nr. 29); - de motie-Ellemeet c.s. over de gevolgen van de contractering op de kwaliteit van fysiotherapie (35000-XVI, nr. 30); - de motie-Ellemeet over uitwisseling van medische informatie tussen zorgverleners (35000-XVI, nr. 31); - de motie-Van den Berg over monitoren of verzekeraars de juiste stappen ondernemen (35000-XVI, nr. 32); - de motie-Van den Berg over zorgaanbod in de regio (35000-XVI, nr. 33); - de motie-Slootweg/Dik-Faber over versterking van de kennisinfrastructuur voor bewonersinitiatieven (35000-XVI, nr. 34); - de motie-Slootweg c.s. over een "right to challenge" binnen de Wlz-gefinancierde zorg (35000-XVI, nr. 35); - de motie-Hijink/Ellemeet over een verlaging van het eigen risico (35000-XVI, nr. 36); - de motie-Hijink/Kerstens over reële tarieven in de zorg (35000-XVI, nr. 37); - de motie-Hijink/Van der Staaij over extra ondersteuning voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen (35000-XVI, nr. 38); - de motie-Van Gerven c.s. over samenwerking in de zorg stimuleren (35000-XVI, nr. 39); - de motie-Van Gerven over het niet maximeren van het aantal behandelingen voor COPD-patiënten (35000-XVI, nr. 40); - de motie-Van Gerven over zware paracetamol, vitaminen en mineralen in het basispakket (35000-XVI, nr. 41); - de motie-Bergkamp/Pia Dijkstra over kwaliteitseisen aan de keuzehulpgesprekken onder de reikwijdte van de Wkkgz (35000-XVI, nr. 42); - de motie-Bergkamp/Dik-Faber over problematiek bij de totstandkoming van woonzorgarrangementen (35000-XVI, nr. 43); - de motie-Bergkamp over het maximale aantal behandeluren voor ergotherapie (35000-XVI, nr. 44);

Tweede Kamer

Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

- de motie-Raemakers over ook kijken naar differentiatie op basis van patiëntkenmerken (35000-XVI, nr. 45); - de motie-Raemakers c.s. over concrete verbetering van de elektronische gegevensuitwisseling (35000-XVI, nr. 46); - de motie-Raemakers/Sjoerdsma over een klinische trial voor hersteloperaties van genitale verminkingen (35000XVI, nr. 47); - de motie-Ploumen/Ellemeet over één centraal informatiepunt voor ongewenste zwangerschap (35000-XVI, nr. 48); - de motie-Ploumen c.s. over vergoeden van hersteloperaties bij genitale verminking (35000-XVI, nr. 49); - de motie-Ploumen c.s. over de titel doktersassistent beschermen (35000-XVI, nr. 50); - de motie-Kerstens c.s. over de gebrekkige toegang tot de zorg voor kwetsbare mensen (35000-XVI, nr. 51); - de motie-Kerstens c.s. over borgen van de noodzakelijke voortgang (35000-XVI, nr. 52); - de motie-Kerstens over reële tarieven in de jeugdhulp (35000-XVI, nr. 53); - de motie-Dik-Faber over lactatiekundige zorg beter inbedden in de jeugdgezondheidszorg (35000-XVI, nr. 54); - de motie-Dik-Faber over overzicht van acties tegen verspilling in de zorg (35000-XVI, nr. 55); - de motie-Dik-Faber/Slootweg over financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie na 2020 (35000XVI, nr. 56); - de motie-Dik-Faber/Slootweg over lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid (35000-XVI, nr. 57); - de motie-Akerboom/Van Gerven over de maximale vergoeding van Q-koortsslachtoffers verhogen (35000-XVI, nr. 58); - de motie-Akerboom over een suikertaks als onderdeel van het nationaal preventieakkoord (35000-XVI, nr. 59); - de motie-Sazias c.s. over publieke financiering van de vaccinatie tegen pneumokokken (35000-XVI, nr. 60); - de motie-Sazias c.s. over richtlijnen voor voeding- en maaltijdvoorziening op de goede plek laten landen (35000XVI, nr. 61); - de motie-Van der Staaij/Dik-Faber over signaleren en verhelpen van knelpunten in de palliatieve terminale zorg (35000-XVI, nr. 62); - de motie-Van der Staaij/Sazias over onnodige drempels voor herintreders wegnemen (35000-XVI, nr. 63); - de motie-Van der Staaij over een extra impuls geven aan preventie van drugsgebruik (35000-XVI, nr. 64); - de motie-Kuzu over de macht van zorgverzekeraars inperken (35000-XVI, nr. 65); - de motie-Kuzu over het afschaffen van het eigen risico (35000-XVI, nr. 66); - de motie-Kuzu over vrijstelling van de schenk- en erfbelasting voor langdurige mantelzorgers (35000-XVI, nr. 67). (Zie vergadering van 18 oktober 2018.) De voorzitter: De motie-Ellemeet/Dik-Faber (35000-XVI, nr. 28) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie De Kamer,

30 oktober 2018 TK 16

16-9-1

gehoord de beraadslaging, constaterende dat bijna de helft van alle Nederlanders lijdt aan een chronische ziekte, en dat dit ondanks medicatie een forse negatieve impact heeft op hun kwaliteit van leven; constaterende dat het leefstijlprogramma Keer Diabetes2 Om aantoont dat mensen met diabetes type 2 door het aanpassen van hun leefstijl onder professionele begeleiding geen of weinig medicatie meer nodig hebben;

De voorzitter: De motie-Slootweg/Dik-Faber (35000-XVI, nr. 34) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ook voor andere chronische aandoeningen de ontwikkeling van programma's gebaseerd op leefstijl zeer wenselijk is, en tot forse kostenbesparing kan leiden;

constaterende dat in veel gemeenten verenigingen, buurthuizen, kerken en zorgcoöperaties zich inzetten voor kwetsbare ouderen;

overwegende dat de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde vraagt om structurele borging;

constaterende dat sommige initiatieven worden gefrustreerd door onnodige regels;

verzoekt de regering om een apart thematisch onderzoeksprogramma gericht op de verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde op te zetten en dit structureel te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

overwegende dat een ondersteunende functie, zoals een helpdesk, deze organisaties kan helpen in de wirwar van regels en voorschriften; verzoekt de regering het mogelijk te maken om, in overleg met de VNG, de kennisinfrastructuur voor bewonersinitiatieven te versterken met behulp van de bestaande helpdesk, en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 70, was nr. 28 (35000-XVI).

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

De voorzitter: De motie-Ellemeet c.s. (35000-XVI, nr. 30) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Zij krijgt nr. 72, was nr. 34 (35000-XVI).

De Kamer,

De voorzitter: De motie-Ploumen c.s. (35000-XVI, nr. 49) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ploumen, Van Gerven, Ellemeet, Sazias, Agema, Van der Staaij, Kuzu en Akerboom. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

gehoord de beraadslaging,

Zij krijgt nr. 73, was nr. 49 (35000-XVI).

Motie

constaterende dat paramedici, zoals fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten, grote werkdruk en financiële druk ervaren onder andere door de behandelindex die door de zorgverzekeraars wordt toegepast; constaterende dat er twijfel is of patiënten alle benodigde zorg (van paramedici) krijgen als behandelindexen onverkort worden gehanteerd; verzoekt de minister te komen tot een bestuurlijke afspraken voor de paramedici; verzoekt de regering tevens Zorginstituut Nederland in kaart te laten brengen wat de gevolgen zijn van de huidige contractering op de kwaliteit van paramedische zorg zonder de informatie-uitvraag bij de zorgverleners nog verder te vergroten, en gaat over tot de orde van de dag. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 71, was nr. 30 (35000-XVI).

Tweede Kamer

Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

De voorzitter: De motie-Dik-Faber (35000-XVI, nr. 55) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in de zorg nog veel verspilling plaatsvindt; overwegende dat de aanpak van verspilling in de zorg een zaak van lange adem is en hier veel besparing te realiseren is; overwegende dat de vervolgacties naar aanleiding van het programma Aanpak verspilling in de zorg een plek hebben gekregen in verschillende programma's en akkoorden;

30 oktober 2018 TK 16

16-9-2

verzoekt de regering verspilling in de zorg aan de orde te stellen bij het overleg over de uitwerking van de hoofdlijnenakkoorden en met relevante partijen afspraken te maken hoe verspilling in de zorg verder kan worden teruggedrongen,

Mevrouw Sazias (50PLUS): Voorzitter. 50PLUS zal tegen de motie-Hijink/Ellemeet op stuk nr. 36 stemmen, omdat het loslaten van de maximuminkomensgrens vooral gepensioneerden zal treffen.

en gaat over tot de orde van de dag.

In stemming komt de motie-Arno Rutte (35000-XVI, nr. 24).

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Zij krijgt nr. 74, was nr. 55 (35000-XVI). De voorzitter: De motie-Dik-Faber/Slootweg (35000-XVI, nr. 57) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het ministerie van VWS subsidies verstrekt ter bevordering van seksuele gezondheid, waaronder seksuele voorlichting via scholen aan kinderen en jongeren; overwegende dat kinderen en jongeren op een onafhankelijke wijze, passend bij hun leeftijd, dienen te worden voorgelicht over seksuele gezondheid; van mening dat scholen de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen tussen verschillende lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid; verzoekt de regering: - vóór 1 maart 2019 voor nieuwe aanbieders de onafhankelijke beoordeling van lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid te versnellen; - mede hierdoor te bevorderen dat scholen via de Gezonde School kunnen kiezen uit verschillende lesmethoden, en gaat over tot de orde van de dag. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 75, was nr. 57 (35000-XVI). Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen. Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor haar gewijzigde motie (35000-XVI, nr. 75, was nr. 57) aan te houden. Daartoe wordt besloten. Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Tweede Kamer

Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

In stemming komt de motie-Hermans/Bergkamp (35000XVI, nr. 25). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de motie-Ellemeet/Ploumen (35000-XVI, nr. 26). Vóór stemmen de leden: Edgar Mulder, Nijboer, Van Nispen, Van Ojik, Ouwehand, Özdil, Öztürk, Özütok, Ploumen, Popken, Van Raak, Van Raan, Renkema, Van Rooijen, De Roon, Sazias, Smeulders, Snels, Teunissen, Wassenberg, Van Weerdenburg, Westerveld, Wilders, Van Aalst, Agema, Akerboom, Alkaya, Arib, Azarkan, Baudet, Beckerman, Beertema, Martin Bosma, Van Brenk, Bromet, Buitenweg, Tony van Dijck, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Diks, Ellemeet, Futselaar, Van Gerven, De Graaf, Graus, Hiddema, Hijink, Van den Hul, Karabulut, Van Kent, Kerstens, Klaver, Kops, Kröger, Krol, Kuiken, Kuzu, Kwint, Laçin, Van der Lee, Leijten, Madlener, Maeijer, Marijnissen, Markuszower en Moorlag. Tegen stemmen de leden: Agnes Mulder, Anne Mulder, Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Van Oosten, Paternotte, Peters, Raemakers, Rog, Ronnes, Arno Rutte, Schonis, Segers, Sienot, Sjoerdsma, Slootweg, Sneller, Van der Staaij, Stoffer, Tielen, Veldman, Verhoeven, Voordewind, Aukje de Vries, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Aartsen, Amhaouch, Azmani, Becker, Belhaj, Van den Berg, Bergkamp, Bisschop, Den Boer, Van den Bosch, Bosman, Bouali, Bruins, Bruins Slot, Van Dam, Diertens, Dijkhoff, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Van Eijs, El Yassini, Geluk-Poortvliet, Van Gent, Geurts, Van der Graaf, De Groot, Groothuizen, Van Haersma Buma, Van Haga, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Van Helvert, Hermans, Jetten, Koerhuis, Koopmans, Kuik, Laan-Geselschap, De Lange, Van der Linde, Lodders, Von Martels, Van Meenen, Middendorp en Van der Molen. De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met 66 stemmen voor en 77 stemmen tegen is verworpen.

30 oktober 2018 TK 16

16-9-3

In stemming komt de motie-Ellemeet/Hermans (35000-XVI, nr. 27). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de gewijzigde motie-Ellemeet/Dik-Faber (35000-XVI, nr. 70, was nr. 28). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de motie-Ellemeet c.s. (35000-XVI, nr. 29). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de motie-Van den Berg (35000-XVI, nr. 33). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de gewijzigde motie-Slootweg/Dik-Faber (35000-XVI, nr. 72, was nr. 34). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de motie-Slootweg c.s. (35000-XVI, nr. 35).

Deze motie maakt wat emoties los, zie ik. In stemming komt de gewijzigde motie-Ellemeet c.s. (35000XVI, nr. 71, was nr. 30). De voorzitter: Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de motie-Hijink/Ellemeet (35000-XVI, nr. 36).

Mevrouw Ellemeet. Mevrouw Ellemeet (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Nu deze motie is aangenomen, zou ik graag binnen twee weken een brief van de regering ontvangen om te horen hoe ze deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter: Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Hijink/Kerstens (35000-XVI, nr. 37).

In stemming komt de motie-Ellemeet (35000-XVI, nr. 31). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Hijink/Van der Staaij (35000XVI, nr. 38).

In stemming komt de motie-Van den Berg (35000-XVI, nr. 32).

Tweede Kamer

Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

30 oktober 2018 TK 16

16-9-4

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven c.s. (35000-XVI, nr. 39).

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Raemakers c.s. (35000-XVI, nr. 46).

In stemming komt de motie-Raemakers/Sjoerdsma (35000XVI, nr. 47). In stemming komt de motie-Van Gerven (35000-XVI, nr. 40). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Van Gerven (35000-XVI, nr. 41). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de motie-Ploumen/Ellemeet (35000-XVI, nr. 48). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Pia Dijkstra (35000XVI, nr. 42). Mevrouw Agema. De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. In stemming komt de motie-Bergkamp/Dik-Faber (35000XVI, nr. 43). De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. In stemming komt de motie-Bergkamp (35000-XVI, nr. 44). De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. In stemming komt de motie-Raemakers (35000-XVI, nr. 45). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd

Tweede Kamer

Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

Mevrouw Agema (PVV): Wij wensen geacht te worden voor de motie op stuk nr. 47 te hebben gestemd. De voorzitter: Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen. In stemming komt de gewijzigde motie-Ploumen c.s. (35000XVI, nr. 73, was nr. 49). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Ploumen c.s. (35000-XVI, nr. 50). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor

30 oktober 2018 TK 16

16-9-5

deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Slootweg (35000XVI, nr. 56).

In stemming komt de motie-Kerstens c.s. (35000-XVI, nr. 51).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Kerstens c.s. (35000-XVI, nr. 52). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Akerboom/Van Gerven (35000XVI, nr. 58). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. De heer Van der Lee. De heer Van der Lee (GroenLinks): U noemde ons op als voorstemmer maar wij wilden tegenstemmen.

In stemming komt de motie-Kerstens (35000-XVI, nr. 53). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter: Dat wilde u bij de motie op stuk nr. 58 over Q-koorts, begrijp ik. Oké. Deze opmerking wordt in de Handelingen opgenomen. In stemming komt de motie-Akerboom (35000-XVI, nr. 59).

Meneer Baudet. De heer Baudet (FvD): Wij wilden voor de motie op stuk nr. 52 stemmen.

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter: Oké. Ook deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Sazias c.s. (35000-XVI, nr. 60).

In stemming komt de motie-Dik-Faber (35000-XVI, nr. 54). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. In stemming komt de motie-Sazias c.s. (35000-XVI, nr. 61). De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber (35000XVI, nr. 74, was nr. 55).

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Dik-Faber (35000XVI, nr. 62).

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Tweede Kamer

Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Sazias (35000XVI, nr. 63).

30 oktober 2018 TK 16

16-9-6

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. In stemming komt de motie-Van der Staaij (35000-XVI, nr. 64). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Kuzu (35000-XVI, nr. 65). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Kuzu (35000-XVI, nr. 66). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Kuzu (35000-XVI, nr. 67). De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Tweede Kamer

Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

30 oktober 2018 TK 16

16-9-7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.